Hotărârea nr. 193/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 193 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARARE

privind aprobarea unor masuri necesare functionarii

 S.C CET GRIVITA S.R.L.

 

 

In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al Sectorului  1 nr.194/2003 privind infiintarea Societatii Comerciale "TOTAL CET GRIRO" S.R.L., precum si de aprobare a actului constitutiv;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 59/02.03.2004 privind S.C. TOTAL CET GRIRO;

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 l Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Biroului Legislatie Avizare Contracte;

Tinand seama de avziul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale si al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luand in considerare prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38, lit.”i”, coroborat cu art.46, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se ia act de demisia domnului Bostan Vasile din functia de administrator al S.C. CET GRIVITA S.R.L.

Art.2. Se numeste domnul Marinescu Marian, in functia de Administrator

Art.3. Se numeste domnul Marinescu Marian, in functia de Director general interimar al S.C. CET GRIVITA S.R.L., pana la ocuparea postului prin concurs, in conditiile legii.  

Art.4. De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 4 din Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 59/02.03.2004.

Art.5. Domnul Kritikos Catalin Adrian, se desemneaza  ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 in Adunarea Generala a Asociatilor S.C.CET GRIVITA S.R.L.

Art.6. Se aproba schita de dezvoltare a compartimentului de servicii energetice al S.C. CET GRIVITA S.R.L., conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7. Se aproba majorarea fondului de salarii al S.C. CET GRIVITA S.R.L., conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8. Se aproba analiza energetica a S.C. CET GRIVITA S.R.L., conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.9. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2004 – din surse proprii al S.C. CET GRIVITA S.R.L., conform Anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.10. Se aproba Organigrama S.C. CET GRIVITA S.R.L., conform Anexelor nr.5  si 5a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.11. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al S.C. CET GRIVITA S.R.L., conform Anexei nr.6, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.12. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.55/2004  isi inceteaza valabilitatea.

Art.13. Primarul Sectorului 1, S.C. CET GRIVITA S.R.L, Serviciul Secretariat General Registru Agricol, precum si  persoanele nominalizate in cuprinsul prezentei hotarari vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.14. Prezenta hotarare este redactata in 2 (doua) exemplare originale, unul fiind necesar la Registrul Comertului.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                 CONTRASEMNEAZA

SERGIU VALCU                                                             

    SECRETAR

                                                                                   LAVINIA PAUL

 

 

 

 

          Nr. 193

                Data :27.05.2004