Hotărârea nr. 188/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 188 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARARE

privind acordarea unor categorii de sporuri pentru personalul angajat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 1

 

 

Vazand Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucuresti si Raportul de Specialitate intocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 ;

Tinand seama de avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale si al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea  ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Tinand seama de Raportul nr. 442/14.11.2003 de Evaluare a Conditiilor de Munca la Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1, Buletinul de Determinare prin Expertizare nr. 44/10.12.2003 la Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1, de Buletinul de Determinare prin Expertizare nr. 43/11.12.2003 la Serviciul de Asistenta Sociala a Persoanelor Varstnice si la Serviciul de Asistenta Sociala a Persoanelor cu Handicap, Buletinul de Determinare prin Expertizare nr. 23/11.05.2004 la Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1, intocmite de Directia de Sanatate Publica Bucuresti, Serviciul de Supraveghere a Starii de Sanatate si Programe de Sanatate Publica, Biroul Medicina Muncii ;

Tinand seama de dispozitiile Hotararii Guvernului Romaniei nr.281/1993 privind salarizarea personalului din unitatile bugetare ;

Tinand seama de dispozitiile Legii nr.53/2003- Codul muncii ;

In temeiul prevederilor art.46, alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Se aproba acordarea unor categorii de sporuri personalului angajat in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 1, conform Anexei nr.1 care face parte din prezenta hotarare.

 

 

Art.2. Primarul Sectorului 1,Serviciul Secretariat General, Registru Agricol, Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Sectorului 1 si Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                     CONTRASEMNEAZA

SERGIU VALCU                                                                                                                                                              SECRETAR

                                                                                            LAVINIA PAUL

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr. 188

          Data : 27.05.2004


MUNICIPIUL BUCURESTI                                                       ANEXA nr. 1

Consiliul Local al Sectorului 1                                     la Hotararea Consiliului Local
                                                                                                      Nr.188/27.05.2004

                                                                                         PRESEDINTE DE SEDINTA

         Sergiu Valcu

 

 

 

 

CATEGORII DE PERSONAL :                               CUANTUMUL SPORULUI :

Personalul de specialitate

care asigura realizarea activitatilor

in domeniul asistentei sociale :

inspectori de specialitate ;                                                         15%

inspectori ;                                                                               15%

referenti ;                                                                                  15%

psihologi ;                                                                                15%

asistenti sociali ;                                                                       15% 

ingrijitori la domiciliu ;                                                             15%

consilieri juridici                                                                      15%

 

Personalul de specialitate

care isi desfasoara activitatea

in compartimentele tehnice :

Biroul Auto ;                                                                           15%

Farmacia ;                                                                                15%

Serviciul Informare Cetateni-Registratura ;                                15%

Serviciul Administrativ,                                                           10%

Serviciul Protectia Muncii ;                                                      10%

Serviciul Resuse Umane ;                                                         10%

Serviciul Financiar-Contabilitate ;                                      10%

Biroul Buget-Executie Bugetara ;                                       10%

Biroul Evidenta Patrimoniu ;                                               10%

Biroul Informatica ;                                                             10%

Serviciul Monitorizare ;                                                            10%

Bioul Audit Intern ;                                                             10%

Formatia Tehnica                                                                     10%

Personalul de specialitate

care isi desfasora activitatea

in cadrul centrelor de plasament/

complexelor sociale de servicii,

a) personalul care desfasoara activitati

de asistenta sociala si medico-sanitare   

(sef centru, psiholog, inspector de specialitate,

asistent medical, medic, psihopedagog, educator,

profesor, sociolog, referent-educator,

educator puericultor, instructor de educatie,

sora medicala, infirmiera, profesor CFM)                            15%

b) personalul care isi desfasoara activitatea in

aparatul administrativ al centrelor de plasament/

complexelor sociale de servicii  

( spalatorese, muncitori, ingrijitori,

magazineri, contabili, inspectori, preot)                                10%