Hotărârea nr. 187/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 187 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTARARE

pentru aprobarea asocierii Directiei Generale de Asistenta Sociala a Sectorului 1 cu Asociatia Umanitara Equilibre, in vederea acordarii de servicii socio-medicale la domiciliul persoanelor varstnice

 

 

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate intocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1;

Luand in considerare avizul favorabil al Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.16262/07.05.2004 prin care se aproba cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociatia Equilibre;

Tinand seama de avizul Comisiei  de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale, al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea  ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor  si al Comisiei de sanatate si protectie sociale ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Avand in vedere Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.68/2004;

In conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

Tinand seama de prevederile art.25, alin (2) din Legea nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala;

Vazand prevederile art. 2, alin. (2) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului de asistenta sociala;

In conformitate cu dispozitiile art.46, alin. (1) si art.95, alin.(2), lit.”n” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

                                      HOTARASTE:

 

Art. 1. Se aproba asocierea Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 1 cu Asociatia Equilibre in vederea acordarii de servicii socio-medicale la domiciliul persoanelor varstnice rezidente in Sectorul 1.

Art.2. Primarul, Secretarul, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                     CONTRASEMNEAZA

                   SERGIU VALCU                                                                

                      SECRETAR

                                                                                            LAVINIA PAUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr. 187

          Data : 27.05.2004