Hotărârea nr. 186/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 186 / 2004

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRARE

privind  rectificarea bugetului  de  venituri  si  cheltuieli

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2004

 

Vazand Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  si  Raportul  de  specialitate  intocmit  de  Directia  Management Economic  a Primariei  Sectorului 1;

Luand in considerare avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

In temeiul Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.30/2003 privind aprobarea exercitarii de catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, a virarilor de credite si modului de uitilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar;

          In  baza  Hotararii  nr.337/11.12.2003 a  Consiliului  General  al  Municipiului  Bucuresti  privind  repartizarea  pe bugete componente a sumelor din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor si bugetul municipiului Bucuresti pe  anul  2004;

In  temeiul  Hotararii  nr.335/11.12.2003  a Consiliului  General  al  Municipiului  Bucuresti privind repartizarea  pe  bugete  componente a veniturilor (surselor) bugetului local al Municipiului Bucuresti  pe anul 2004;

In  baza  Hotararii  nr.336/15.12.2003  a Consiliului  General  al  Municipiului  Bucuresti  privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate de Municipiul Bucuresti prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2004.                 Tinand seama de adresa nr.7342/26.01.2004 de la Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap  catre bugetul Consiliului Local Sector 1 reprezentand plata drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap pe anul 2004.

Conform Ordonantei Guvernului Romaniei  nr.45/2003 privind finantele publice locale art.15 si art.35, alin.(6) si Legea nr.507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004 si Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.2/13.01.2004 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004, si rectificarea I a bugetului de venituri si cheltuieli nr.113/30.03.2004.

            In temeiul H.C.L.S1 nr.204/2003 privind contractarea unui credit de catre A.D.P. Sector 1.

In temeiul H.C.L.Sector 1 nr.132/19.06.2003 privind implementarea proiectului “Mai Aproape de Casa” de catre D.G.A.S. Sector 1.

In temeiul H.C.L.S1 nr.133/19.06.2003 privind implementarea proiectului “Un Pas Spre Normalitate” de catre D.G.A.S. Sector 1.

         Tinand seama de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale si Hotararea nr.503/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2004.

         Potrivit art.1 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.514/2004 s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetul local pe anul 2004, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2004, pentru finantarea unor obiective de investitii si efectuarea unor lucrari de reabilitare a strazilor din sectoarele municipiului Bucuresti.

Urmare a adresei nr.496/17.12.2003 transmisa de Directia de Impozite si Taxe Locale sector 1 privind estimarea veniturilor proprii ale Consiliului Local sector 1.

In temeiul art.46, alin.(3) si art.95, lit.”d” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata

 

         CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Bugetul Consiliului Local sector 1  Bucuresti pe anul 2004 a fost rectificat atat la venituri cat si la cheltuieli astfel:

         - buget local pe anul 2004 - 3.789.179.409 mii lei, conform anexei nr.1;

         - bugetul imprumuturilor interne pe anul 2004 - 577.784.626 mii lei conform anexei nr.;

         - bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2004 – nu se rectifica, ramanand la aceeasi valoare de 26.937.000 mii lei cum a fost aprobat conform HCLS 1 nr.113/30.03.2004.

 

Art.2. Se   aproba veniturile totale ale Bugetului Consiliului Local sector 1 Bucuresti in suma de 4.393.901.035 mii lei . Aceste venituri provin din :

                      -   impozite, taxele locale si alte taxe ale Consiliului local sector 1 Bucuresti, asa cum s-a aprobat prin HCGMB nr. 335/11.12.2003 in suma de 1.070.098.000 mii lei.

                      -  1.496.471.527 mii lei reprezentand cota de 18% din impozitul pe venit ce se incaseaza direct la bugetul local al sectorului 1 Bucuresti conform art.28 alin.3 din O.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale.

                      -   86.563.696 mii lei reprezentand sume defalcate din impozitul pe venit conform HCGMB nr. 336/15.12.2003  pentru Consiliul Local sector 1 repartizate astfel:

                        · asigurarea ajutorului social, ajutor pentru incalzirea locuintei, sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap - 45.724.000 mii lei conform anexei nr.1 la HCGMB nr.336/15.12.2003.

                        · sustinerea sistemului de protectie a copilului – 35.839.696 mii lei conform anexei nr.2 la HCGMB nr.336/15.12.2003.

                       -  495.886.627 mii lei reprezentand suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata, repartizata Consiliului Local sector 1 prin HCGMB nr. 336/15.12.2003.

-  492.668.674 mii lei reprezentand sume din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat, conform anexei nr.3 la HCGMB nr.336/15.12.2003, repartizate astfel:

                              - cheltuieli de personal :                      437.080.704 mii lei ;

                              - bursele elevilor si obiecte de inventar:  3.473.978 mii lei;

                             - produse lactate si de panificatie pentru

                                  elevii din clasele I-IV :                     13.690.400 mii lei;

                             - invatamantul special:                                38.423.592 mii lei.

                            - 3.217.953 mii lei reprezentand sume din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor creselor, conform anexei nr.4 la HCGMB nr.336/15.12.2003.

                              - 5.000.000 mii lei in trim.II din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2004, pentru finantarea unor obiective de investitii si efectuarea unor lucrari de reabilitare a strazilor.

                       -  Echilibrarea bugetului local prin alocarea sumei de 112.575.000 mii lei din cota de 8,5% aflata la dispozitia CGMB conform art. 28 alin 3 si 4 OUG nr.45/2003 ,  repartizata prin HCGMB nr. 337/15.12.2003.

                   - Suma de 482.000.000 mii lei obtinuta din vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii in conditiile Legii 550/2002 va fi utilizata pentru realizarea proiectelor de interes public  “Reabilitare sistem rutier”si “Achizitii de terenuri si imobile”, investitii ce se vor derula prin A.D.P. sector 1 si PS1 pentru plata comisiei de licitatie si plata evaluatorilor se constituie venituri ale bugetelor locale conform art.25 din OUG nr.45/2003 privind finantele publice locale ;

                   -  Suma de 1.650.000 mii lei estimata a se incasa din donatii si sponsorizari la nivelul Consiliului Local Sector 1 ;

                  - Suma de 18.000.000 mii lei reprezinta transferuri de la Bugetul de Stat, Ministerul Transporurilor, Constructiilor si Turismului prin Administratia Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale pentru viabilizarea ansablului de  locuinte ;

                   - Suma de 25.934.519 mii lei reprezentand transferul din bugetul ANPH catre bugetul Consilului Local Sector1, reprezentand plata drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap  pe anul 2004;

                   -  Suma de 577.784.626 mii lei reprezinta imprumuturi interne pentru investitii de la Banca Comerciala Romana pe anul 2004, conform HCLS  nr.204/2003.

                   - Suma de 26.937.000 mii lei reprezentand fonduri externe nerambursabile (PHARE), conform proiectelor contractate de catre D.G.A.S. Sector 1 in conformitate cu HCLS1 nr.132/2003 si 133/2003.

Art.3. Se aproba cheltuielile bugetului Consiliului Local sector 1 in suma de 3.789.179.409 mii lei conform anexei nr. 2 cu desfasurarea pe capitole si categorii de cheltuieli ( titluri) si pe articole bugetare dupa cum urmeaza :

( 1 ) 538.296.762 mii lei pentru Autoritatea Executiva cap.51.02 ,  din care  338.596.662 mii lei cheltuieli curente si 199.700.100 mii lei cheltuieli de capital conform anexei nr. 2.1 (2.1.1; 2.1.2;);

                        ( 2 ) 1.038.782.899 mii lei pentru Invatamant Preuniversitar cap. 57.02, din care 917.636.185 mii lei cheltuieli curente si 121.146.714 mii lei cheltuieli de capital, raman la aceasi valoare, asa cum au fost aprobate prin HCLS 1 nr.113/30.03.2004.

 ( 3 ) 37.167.000 mii lei pentru cap.58.02 Sanatate conf.anexei nr.2.2 :

-18.167.000 mii lei Centrul de zi ‘’Cresa Jiului’’ cap.58.02., raman la aceasi valoare aprobata prin HCLS 1 nr.113/30.03.2004 ;

                            - 19.000.000 mii lei ‘’Unitatile Sanitare Publice’’ cap.58.02,din care 15.450.000 mii lei cheltuieli curente si 3.550.000 mii lei cheltuieli de capital conf.anexei 2.2.1; (2.2.1.1; 2.2.1.2; 2.2.1.3; 2.2.1.4; 2.2.1.5; 2.2.1.6; 2.2.1.7; 2.2.1.8; 2.2.1.9; 2.2.1.10);

                        ( 4 ) 10.000.000 mii lei pentru finantarea actiunilor privind cultura,religia si actiunile sportive si pentru tineret, cap.59.02 conf. anexei nr.2.3(2.3.1 ;2.3.2) ;

 ( 5 ) 654.174.000 mii lei pentru total asistenta sociala cap. 60.02 din care cheltuieli curente 575.590.000 mii lei si cheltuieli de capital 78.584.000 raman la aceasi valoare aprobata prin HCLS 1 nr.113./30.03.2004.

        - 82.500.000 mii lei pentru  Centrul de Ingrijire  si Asistenta nr. 3 din care pentru cheltuieli curente 80.916.000 mii lei si cheltuieli de capital 1.584.000 mii lei raman la aceasi valoare aprobata prin HCLS 1 nr.113/30.03.2004;

        - 416.506.000 mii lei reprezinta cheltuieli pentru actiuni de asistenta sociala ale Directiei Generale de Asistenta  Sociala  sector 1 precum si cheltuieli de personal, materiale, transferuri (ajutoare sociale, drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, ajutoare de incalzire a locuintei) si de capital raman la aceasi valoare aprobata prin HCLS 1 nr.113/30.03.2004 ;

- 137.668.000 mii lei cheltuieli pentru Cantina de ajutor Social din care : pentru cheltuieli curente 134.168.000 mii lei si pentru cheltuieli de capital 3.500.000 mii lei raman la aceasi valoare aprobata prin HCLS 1 nr.113/30.03.2004;

- 15.000.000 mii lei cheltuieli pentru Caminul de Pensionari nr. 1 din care cheltuieli curente 15.000.000 mii lei raman la aceasi valoare aprobata prin HCLS 1 nr.113./30.03.2004;

- 2.500.000 mii lei cheltuieli pentru Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala raman la aceasi valoare aprobata prin HCLS 1 nr.113/30.03.2004;

( 6 ) 942.024.636 mii lei cheltuieli pentru Servicii Dezvoltare Publica, Mediu, Ape cap.63.02,conf.anexei nr. 2.4 (2.4.1; 2.4.1.1; 2.4.1.2; 2.4.1.2.1; 2.4.1.2.2; 2.4.1.3; 2.4.1.4; 2.4.1.5; 2.4.1.6; 2.4.1.7);

( 7 ) 3.491.432 mii lei cheltuieli pentru Circumscriptii Sanitar Veterinare sector 1 cap.67.02 din care pentru cheltuieli curente 3.491.432 mii lei raman la aceasi valoare aprobata prin HCLS1 nr.113/30.03.2004;

( 8 ) 178.443.532 mii lei pentru Transporturi si Comunicatii capitolul 68.02 din care pentru cheltuieli curente 78.443.532 mii lei si pentru cheltuieli de capital 100.000.000 mii lei conf.anexei nr.2.5;

( 9 ) 122.073.500 mii lei pentru Alte actiuni cap.72.02 conform anexei nr., din care cheltuieli curente 88.436.200 mii lei si cheltuieli de capital 33.637.300, respectiv conf.anexei nr.2.6:

                              - 9.228.700 mii lei pentru Centrul Militar sector 1 raman la aceasi valoare aprobata prin HCLS 1 nr.113/30.03.2004;

                              -  19.913.600 mii lei pentru Inspectoratul de Protectie Civila al sectorului 1conform anexei nr.2.6.1;

           -92.931.200 mii lei pentru Alte cheltuieli cap.72.02.50 conform anexei nr.2.6.2 .

- 73.070.000 mii lei din care 61.880.000 pentru acoperirea cheltuielilor curente si 11.190.000 pentru acoperirea cheltuielilor de capital ale Directiei de Impozite si Taxe Locale sector 1, raman la aceasi valoare aprobata prin HCLS1 nr.113/30.03.2004 ;

                             - 4.000.000 mii lei pentru Consiliului Local Sector 1 majorarea capitalului social al S.C. TOTAL CET GRIRO, raman la aceasi valoare aprobata prin HCLS 1 nr.113/30.03.2004.

- 15.861.200 mii lei prevazuti pentru alegerile locale conform anexei nr.2.6.2.1 ;

                   ( 10 ) 94.481.766 mii lei pentru dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne cap.88.02.01, conform anexei nr.2.7.

( 11 ) 66.700.000 mii lei pentru rambursare imprumuturi interne pentru investitii cap.90.02.03 conform anexei nr.2.8  ;

 

Art.4. Se aproba cheltuielile Administratiei Domeniului Public Sector 1, din imprumuturi interne pentru investitii in valoare de 577.784.626 mii lei, conform anexei nr. 4.

 

Art.5. Se aproba lista de investitii in suma de 1.061.445.714 mii lei conform anexei nr. 3, (de la pagina 1 la 55), din care :

                  -1.045.445.714 mii lei – Buget local ;

                  -23.000.000 mii lei – transferuri de la Bugetul de Stat ;

Lista de investitii in suma de 577.784.626 mii lei – Imprumuturi interne conf.anexei nr.5;

 

                    Lista de investitii in suma de 16.123.000 mii lei – Fonduri externe nerambursabile raman la aceasi valoare aprobata prin HCLS 1 nr.113/30.03.2004.

 

Art.6. Primarul  Sectorului 1, Directia Management Economic din cadrul Primariei sectorului 1, Serviciul  Secretariat General, Registru Agricol, Administratia Domeniului Public Sector 1, Inspectoratul Protectie Civila Sector 1, Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice sector 1, precum si serviciile interesate ale Primariei Sectorului 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            PRESEDINTE  DE  SEDINTA              Contrasemneaza,

                    SERGIU IONESCU                                        

                                                                                       SECRETAR

                                                                                        LAVINIA PAUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nr.186

      Data: 18.05.2004