Hotărârea nr. 177/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 177 / 2004

 

 

MUNICIPIUL  BUCURESTI                                                                    

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea contului anual de executie din surse extrabugetare   al

Consiliului Local Sector 1 pe anul 2003

 

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate intocmit de Directia Management Economic;

In temeiul dispozitiilor art.53 alin.(1) din Ordonanta  de Urgenta a Guvernului Romaniei  nr.45/2003 privind finantele publice locale;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.28/06.02.2003 privind aprobarea bugetului local pe anul 2003, cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Tinand seama de Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitarii de catre Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, virarilor de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar;

In temeiul art.46 si art.95, lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind  administratia publica locala, modificata;

  

 Consiliul Local Sector 1

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba contul anual de executie din surse extrabugetare al  Consiliului Local Sector 1 pe anul 2003  potrivit Anexelor nr.1,2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Primarul  Sectorului 1, Directia Management Economic, Serviciul  Secretariat General, Registru Agricol, Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, precum si celelalte institutii subordinate Consiliului Local Sector 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA,

                     SERGIU IONESCU

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                           Lavinia Paul

 

 

 

            Nr.: 177

            Data: 18.05.2004