Hotărârea nr. 137/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 137 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

HOTĂ RÂRE

privind modificarea  Hotararii Consiliului Local nr. 127/2003

 

            Avand in vedere existenta bunelor relatii dintre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Prefectura Halkidiki – Grecia, precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniile administratiei publice locale, economic, social si al afacerilor;

                In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.112/2003 privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Prefectura Halkidiki – Grecia;

            Analizand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Serviciului Imagine, Cultura, Presa din cadrul Primariei Sectorului 1;

            Tinand seama de avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei  de cultura, invatamant, sport, mass-media si culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Vazand avizele favorabile ale Ministerului  Afacerilor Externe nr.C26/2668/09.06.2003 si nr.DVI-1/2377/22.04.2004;

            Luand in considerare adresa Consulatului General al Romaniei din Salonic – Grecia din data de 08.04.2004;

            In temeiul prevederilor art.95, alin.2, lit.”p” si art.46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba modificarea Acordului de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Prefectura Halkidiki – Grecia, aprobat prin Hotarea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.12716.06.2003, prezentat in Anexa nr.1, care face parte din prezenta hotarare.

            Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.127/2003 raman neschimbate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                      CONTRASEMNEAZA,

                      Marinela Adam                                                                SECRETAR,

 

                                                                                         Lavinia Paul

 

 

Nr.: 137

Data: 29.04.2004

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                    a Hotararii Consiliului Local                                                                                                                      Nr.137/29.04.2004

                                                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                                                            Marinela Adam                                                        

                       

 

 

 

ACORDUL DE COOPERARE

intre Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului Bucuresti (Romania) si Prefectura  Halkidiki (Grecia)

 

 

 

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, Romania si Prefectura  Halkidiki, Grecia, denumite in continuare Parti,

 

In dorinta de a stabili si dezvolta  relatii bilaterale de cooperare in domeniile social, economic, cultural, in baza principiilor egalitatii si avantajului reciproc, au convenit urmatoarele:

 

Art.1. Partile vor stabili si dezvolta  relatii de cooperare si prietenie intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Prefectura Judetului Halkidiki si afirma dorinta lor comuna de a le dezvolta.

 

Art.2. Partile vor promova programe comune privind schimbul de informatii si experienta in domeniile social, economic, cultural si al administratiei publice, in scopul de a se focaliza in urmatoarele domenii de activitate:

-         dezvoltare urbana si protectia mediului;

-         servicii publice si transport urban;

-         turism si activitati culturale, locuri de recreere;

-         colaborare in schimburi economice.

Cooperarea in orice alt domeniu de activitate va fi discutata si va fi astfel stabilita incat sa fie in beneficiul ambelor parti.

 

Art.3. Partile vor  contribui la strangerea legaturilor dintre cetateni.

 

Art.4. In scopul de a realiza efectiv cooperarea in domeniile mentionate mai sus, Partile vor facilita vizite reciproce pentru transferul efectiv si eficient de idei si pentru a stabili un plan si un program anual de cooperare.

 

Art.5. Programele concrete de colaborare ce urmeaza a fi derulate in parteneriat vor fi stabilite de comun acord.

Studentii eleni sau romani vor putea face practica in domeniile alimentatiei publice si turismului, in conformitate cu prevederile din legislatia muncii din Romania si Grecia, adica in lunile iunie, iulie, august, septembrie.

Listele lunare ale studentilor, numarul acestora, procedurile pentru invitarea lor in Romania si Grecia  vor fi stabilite de Parti, cu acordul consulatelor din cele doua tari.

 

Art.6. Partile se vor informa reciproc cu documentele necesare pentru implementarea programelor de cooperare.

 

Art.7. Acest Acord va intra in vigoare de la data semnarii acestuia.

 

Semnat la Halkidiki, la data de 21.06.2003, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba  greaca, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

 

    Dl. Vasile Gherasim                               Dl. Arghiris Lafazanis

 

              Primarul                                                  Prefectul Judetului

Sectorului 1 al                                          Halkidiki 

 Municipiului Bucuresti