Hotărârea nr. 134/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 134 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

HOTARÂRE

privind  aprobarea criteriilor  care se au in vedere la stabilirea ordinei de prioritate in cadrul categoriilor de persoane prevazute  in

Legea nr.114/1996 a locuintei

 

 

            Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 ;

            Vazand Raportul de specialitate intocmit de Directia Gospodarie Comunala – Serviciul Fond Imobiliar;

            Luand in considerare avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comsiei de sanatate si protectie sociale ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Avand in vedere  prevederile art.43, precum si unele prevederi ale art.44 din Legea nr.114/1996;

Tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1275/2000 prin care au fost aprobate Normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr.114/1996, cu modificarile ulterioare;

Luand in considerare Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuintelor si a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat

            Având în vedere prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

            Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

            Art.1.  Se aproba  criteriile care se au in vedere la calcularea punctajului care sta la baza intocmirii listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale si de necesitate, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Hotararea Consiliului Local nr.23/30.04.2001 isi inceteaza valabilitatea.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Serviciul  Fond Imobiliar si Serviciul Secretariat  General, Registru Agricol vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA,

                      Marinela Adam                                                        SECRETAR,

 

                                                                               Lavinia Paul

 

Nr.: 134

Data: 29.04.2004

 

 Anexa nr.1

       la Hotararea Consiliului Local

                                                                                                           nr.134 /29.04.2004

        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                                                   Marinela Adam

 

 

 

 

 

CRITERII

 

privind calcularea punctajului care sta la baza intocmirii listei de

prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale si de necesitate,

conform Legii 114/1996

 

Nume si Prenume……………………………….............................................

Domiciliul stabil………………………………………………………………

Numar inregistrare cerere................................................................................

 

1.

Situatia locativa actuala

 

 

a) cu contract de inchiriere la proprietar

5 puncte

 

b) in spatiul parintilor

3 puncte

 

c) in camine

4 puncte

 

d) persoane evacuate cu hotarare judecatoreasca

10 puncte

 

e) persoane care locuiesc cu contact de inchiriere in imobile retrocedate

6 puncte

 

f) Alte situatii ……………………………………...

………………………………………………………

………………………………………………………

7 puncte

2.

Stare civila actuala

 

 

a) casatorit

5 puncte

 

b) necasatorit

3 puncte

3.

Numar copii aflati in intretinere

 

 

1 copil

1 punct

 

2 copii

2 puncte

 

3 copii

3 puncte

 

4 copii

4 puncte

 

> 4 copii

6 puncte

4.

Stare de sanatate actuala

 

 

a) invalizi de gradul I si II

5 puncte

 

b) handicapati

5 puncte

5.

Vechimea cererii

 

 

a) < 1 an

0 puncte

 

b) 1-2 ani

1 punct

 

c) 2-3 ani

2 puncte

 

d) 3-4 ani

3 puncte

 

e) 4-5 ani

4 puncte

 

f) 5-6 ani

5 puncte

 

g) 6-7 ani

6 puncte

 

h) peste 7 ani

8 puncte

6.

Venitul mediu net lunar pe membru de familie

 

 

a) < decat salariul minim pe economie

15 puncte

 

b) intre salariul minim pe economie si venitul mediu pe economie

10 puncte

 

c) peste venitul mediu pe economie

5 puncte

7.

Varsta solicitantului

 

 

a) sub 35 de ani

2 puncte

 

b) peste 35 de ani

5 puncte

8.

Categorii sociale

 

 

a) salariati

3 puncte

 

b) pensionari

5 puncte

 

c) functionari publici

7 puncte

 

d) veterani si vaduve de razboi, revolutionari raniti si invalizi, fosti detinuti politici si urmasii acestora

5 puncte

 

e) tineri institutionalizati

5 puncte

 

f) repatriati

2 puncte

 

TOTAL GENERAL :

 

 

 

Nota : * Se acorda 5 puncte pentru fiecare membru de familie care prezinta certificat medical, urmand ca acestea sa se cumuleze ;

            * La egalitate de puncte prioritatea se stabileste in ordinea numarului de inregistrare a cererii la Primaria Sectorului 1.