Hotărârea nr. 122/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 122 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1                                                      

 

 

HOTARARE

privind aprobarea Bilantului contabil

pe anul fiscal 2003 al SC ECONOMAT 2001 SRL

 

Luand in considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate al Administratorului SC Economat 2001 SRL;

Luand in considerare avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale, al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei  de comert, prestari servicii catre populatie si promovarea initiativei private ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Avand in vedere prevederile Hotararilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 41/07.09.2001  privind infiintarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a Societatii Comerciale “Economat 2001” SRL, respectiv nr.61/15.11.2001 privind aprobarea actului constitutiv al Societatii Comerciale “Economat 2001” SRL;

          Tinind cont de incheierea nr.1063/SC/2002/18.02.2001, pronuntata de Judecatorul delegat de Tribunalul Bucuresti la Oficiul Registrului Comertului, in dosarul nr.981/SC/2002 prin care a fost autorizata si s-a dispus inregistrarea in registrul comertului a SC “Economat 2001” SRL;

In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.30/2003;

           Fata de dispozitiile art. 199 si ale art. 205 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata;

In temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere  pe anul fiscal 2003 al SC “Economat 2001” SRL, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.                                                                                             

          Art.2.  Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si SC “Economat 2001” SRL vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA,

                      Marinela Adam                                                         SECRETAR,

 

                                                                                  Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

Nr.: 122

Data: 29.04.2004