Hotărârea nr. 121/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 121 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARARE

cu privire la incetarea mandatului de consilier al domnului

Alin Florian Urucu

 

 

Luand act de  validarea mandatului domnului Alin Florian Urucu, consilier,  in sedinta din data de 21.06.2000;

Tinand seama de demisia acestuia, inregistrata la Primaria Sectorului 1 sub nr.12356/05.04.2004;

In temeiul art.46, alin.(1), art.60, alin.(1), punctul “a” si alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARASTE:

 

 

Articol unic: Se ia act de incetare, prin demisie, a mandatului de consilier al domnului Alin Florian Urucu.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                    Marinela Adam                                         SECRETAR,

 

                                                                    Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: 121

Data: 29.04.2004