Hotărârea nr. 120/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 120 / 2004

MUNICIPIUL BUCURESTI                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARARE

privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenta,

ca masura de prevenire si combatere a marginalizarii sociale

 

          Vazand Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate intocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1;

          Luand in considerare Hotararea nr. 53/2003 a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social;

Avand in vedere Hotararea nr. 54/2003 a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea Metodologiei de prevenire si combatere a marginalizarii sociale;      

          Tinand seama de prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale ;

          In conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei, republicata;

          Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinta;

          Tinand seama de prevederile Legii nr. 112/1995  pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului;

          Luand in considerare prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 06.03.1945- 22.12.1989;

          Tinand seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

          In temeiul prevederilor art. 46, alin.(1) si art.95 lit.”n” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare,

         

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

                                                HOTARASTE:

 

          Art.1. Aproba acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgenta, ca masura de prevenire si combatere a marginalizarii sociale, constand in plata chiriei, in cuantum de 2.000.000 - 4.000.000 lei/lunar/familie, pentru locuinte de pe piata libera, in functie de numarul membrilor familiei, pentru o perioada de pana la 2 ani de la incheierea contractului de inchiriere.

          Art.2. De acordarea ajutorului de urgenta, prevazut la art.1, pot beneficia atat persoanele/familiile prevazute in Hotararile Consiliului Local al  Sectorului 1 nr.53, respectiv nr.54/2003, cat si persoanele/familiile aflate in situatie de evacuare prin aplicarea Legilor  nr.112/1995, nr. 10/2001 si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 40/1999.

          Art.3. De prevederile prezentei hotarari beneficiaza persoanele care au domiciliul sau au avut ultimul domiciliu pe raza sectorului 1, aflate in imposibilitate financiara, stabilita in baza unei anchete sociale, de a achizitiona sau inchiria o locuinta prin mijloace proprii.

Art.4. Acordarea ajutorului de urgenta, in conditiile art.1 din prezenta Hotarare, se va face prin Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1, care va urmari incheierea si derularea contractului mentionat la art.2 si indeplinirea obligatiilor asumate de catre beneficiarii ajutorului de urgenta.

Art.5. Pe perioada acordarii ajutorului de urgenta, in forma prevazuta la art.1, beneficiarii vor fi inclusi in programe de asistenta sociala care vizeaza reintegrarea, prevenirea marginalizarii, responsabilizarea, reconversia profesionala, consilierea si orice alte masuri considerate a fi necesare pentru iesirea din situatia de criza, de catre responsabilul de caz

Situatia beneficiarilor programelor de mai sus va fi reevaluata din sase in sase luni de la incheierea contractului de inchiriere.

Art.6. Primarul Sectorului 1, Secretarul Primariei Sectorului 1  Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1, Serviciul Secretariat General din cadrul Primariei sectorului 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA,

                 Gabriel Ceacalopol

                                                                                              SECRETAR

                                                                                               Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.:120

          Data: 30.03.2004