Hotărârea nr. 11/2004

Hotărârea Consiliului Local nr. 11 / 2004

MUNICIPIULBUCURESTI                                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1   

 

HOTĂ RÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Acordului de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti (Romania) si

Consiliul Primariei Roma 19 (Italia)

 

            Avand in vedere existenta bunelor relatii dintre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Primaria Roma 19 (Italia), precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniile administratiei publice locale, economic, social si al afacerilor;

            Analizand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare Raportul de specialitate al Serviciului Cabinet Primar, Comunicare, Cultura, Integrare Europeana ;

            Tinand seama de Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.232/2003 privind aprobarea cooperarii Consiliului local al Sectorului 1 cu Municipiul 19 Roma;

            Vazand avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe –Directia Drept International si Tratate ;

            In temeiul prevederilor art.95, alin.2, lit.”p” si art.46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata,

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba modificarea Acordului de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Primaria Municipiului Roma 19 (Italia), aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/2003, prezentat in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/2003 raman neschimbate.

         

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                              SECRETAR

                                                                                               Lavinia Paul

 

 

 

 

          Nr.: 11

          Data:10.02.2004

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                          ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                  a Hotararii Consiliului Local                                                                                                                      Nr.11/10.02.2004

                                                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                                   Sergiu Ionescu

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

ACORD DE INFRATIRE

intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul Primariei Roma 19 (Italia)

 

 

Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul Primariei Roma 19 (Italia), denumite in continuare Parti, dorind sa stabileasca si sa consolideze relatii bilaterale, tinand cont de bunele rapoarte anterioare unei intense colaborari concretizate in cooperarea dintre instutiile locale, in cadrul proceselor de integrare, pe baza principiilor de egalitate si avantaj reciproc, conform principiilor de egalitate si avantaj reciproc, conform principiilor Cartei Europene a Autonomiei Locale

Au convenit urmatoarele:

 

Art.1. Partile vor stabili si vor dezvolta relatii de prietenie si cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Primaria Roma 19 si isi vor afirma dorinta comuna de a le dezvolta prin intermediul institutiilor locale, in spririt european, cu semnificatia politica profunda si importanta menita sa favorizeze cunoasterea intre cetateni a unitatii politice a Europei, pentru o constiinta in serviciul pacii si infratirii intre popoare.

 

Art.2. Partile vor promova programe comune in cadrul schimbului de informatii si experienta privitoare la domeniile social, cultural, economic si al administratiei locale, mobilizand participarea la Comitetul de Infratire a institutiilor active din teritoriu, precum scoala, institutiile culturale si sportive, asociatiile de voluntariat, organismele pentru tineret, reprezentanti ai categoriilor economice, politice, antreprenoriale ; vor favoriza  cunoasterea la zi  a efectelor integrarii europene asupra realitatii locale, ca si utilizarea instrumentelor financiare, in scopul indeplinirii obiectivelor prevazute in prezentul acord .

 

Art.3. Partile vor facilita organizarea de vizite reciproce ale specialistilor si delegatiilor si realizarea de parteneriate intre asociatii, organisme, institutii, scoli,  universitati si institutii specifice, in spiritul prezentului acord.

 

 Art.4. Partile vor acorda o atentie speciala masurilor ce au ca obiect pastrarea mostenirii culturale a celor doua orase.

 

 

Art.5. Programele concrete de colaborare ce se vor desfasura in parteneriat se  vor stabili de comun acord si vor fi intocmite  in beneficiul reciproc al Partilor

 

Art.6. Prezentul  Acord  va intra in vigoare de la data semnarii acestuia de catre autoritatile competente.

 

Semnat la _________________,  la  data de  _______________, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba  italiana, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

 

    Dl. Vasile Gherasim                               Dl. Marco Visconti

 

            Primarul                                              Primarul

       Sectorului 1 al                                   Primariei 19 Roma 

 Municipiului Bucuresti