Hotărârea nr. 250/2019

HOTARAREnr. 250 din 2019-04-23 PRIVIND STABILIREA UNUI TARIF MINIM DE INCHIRIERE A SERVICIILOR DE PUBLICITATE AFERENT MIJLOACELOR DE PUBLICITATE AMPLASATE IN STATIILE DE CALATORICONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCU

fa2019.eu

t


1------H-e

privind stabilirea unui tarif minim de închiriere a serviciifor-mijloacelor de publicitate amplasate în stațiile de călători

ublicitate aferent


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 939/12.04.2019 și al Direcției Generale Economice nr. 3597/17.04.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 74/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 276/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2018 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare și aprobare a nivelului prețurilor/tarifelor, ce va fi aplicată de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice, pentru serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aflate în sfera de competență a Consiliului General al Municipiului București;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188/18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrarea a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

^cuantum de 258 lei/lună/față, la care


Art.1 Se aprobă tariful minim dejnchiriere a serviciului de publicitate aferent mijloacelor de publicitate din stațiile ăflătdfli,' se adaugă TVA conform normelor I l^geh


V

UKAS MANACMVrr mtMf

BO M»1 • BO 14001

001


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) respectiv operatorul/prestatorul de servicii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 23.04.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anca Daniela Raiciu


București, 23.04.2019

Nr. 250