Hotărârea nr. 592/2018

HOTARAREnr. 592 din 2018-09-06 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 PENTRU APROBAREA ASOCIERII CU PAROHIA SFANTUL VASILE - VICTORIA IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A EVENIMENTULUI RELIGIOS "CALEA SFINTEI CRUCI, SCARA CATRE CER!"


v.Consiliul General al Municipiului București    ROMAN IA

1    5    MII iXtHCLtro-tf bUff’fin.JKJk

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 pentru aprobarea asocierii cu Parohia Sfântul Vasile - Victoria în vederea finanțării și derulării în comun a evenimentului religios

"Calea Sfintei Cruci, Scară Către Cer!"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, Sport, Turism nr. 5157/K/2012/28.08.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 53/06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 București nr. 194/12.07.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Parohia Sfântul Vasile - Victoria în vederea finanțării și derulării în comun a evenimentului religios "Calea Sfintei Cruci, Scară Către Cer!" în perioada 07.09 -14.09.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București să hotărască în vederea asocierii cu Parohia Sfântul Vasile - Victoria în scopul finanțării și derulării în comun a evenimentului religios "Calea Sfintei Cruci, Scară Către Ceri”.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată in ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Claudiu Daniel Catana


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir