Hotărârea nr. 591/2018

HOTARAREnr. 591 din 2018-09-06 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INCHEIEREA UNEI INTELEGERI DE COOPERARE CU DISTRICTUL MIYUN DIN REPUBLICA POPULARA CHINEZAConsiliul General al Municipiului București ROMANIA

1    7    ttii

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare cu districtul Miyun din Republica Populară Chineză

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Relații Externe și Protocol nr. 1837/03.09.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 52/06.09.2018 din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

Luând în considerare Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/171/31.01.2018 și avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 7747/24.01.2018;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 393/31.08.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare cu districtul Miyun din Republica Populară Chineză;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. p) și q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București să hotărască cu privire la încheierea unei înțelegeri de cooperare cu districtul Miyun din Republica Populară Chineză.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 06.09.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ciaudiu Daniel Catana


București, 06.09.2018 Nr. 591

B-duI Regina Elisabeta nr. 47] n poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro