Hotărârea nr. 590/2018

HOTARAREnr. 590 din 2018-09-06 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE JUDO IN VEDEREA ORGANIZARII TURNEULUI "LIGA EUROPEI" - "LIGA CAMPIONILOR", LA BUCURESTI, IN PERIOADA 08 – 09 DECEMBRIE 2018


1


P0NF0«Mcu0We^WConsiliul General al Municipiului București


/• •• î •


:""Vt

•Z •


ROMAN IA

5 î & »i î.    iMPZjf v»*i.


HOTĂRÂRE

privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Judo în vederea organizării Turneului "Liga Europei” - "Liga Campionilor”, la București, în perioada 08 - 09 decembrie 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5545/06.09.2018;

Având în vedere adresa oficială a Federației Române de Judo nr. 830/06.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1657996/06.09.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Guvernului nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030;

-    Legii nr. 69/2000 educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 6, alin. (7) lit. a) și art. 45

alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Federația Română de Judo în vederea organizării Turneului "Liga Europei" - "Liga Campionilor”, la București, în perioada 08 - 09 decembrie 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.^ _

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze, pentru și în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut ia art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data 06.09.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^


București, 06.09.2018 Nr. 590SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1Anexa la HCGMB nr.

ACORD DE PARTENERIATAri. 1 PĂRȚILE ACORDULUI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, reprezentat prin Gabriela FIREA, Primar General;

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE JUDO, cu sediul în Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2 București, Tel. 0213178030; 0723198101; Email: office@frjudo.ro, reprezentată prin Cozmin GUȘĂ, Președinte;

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI:

Susținerea reciprocă în vederea organizării Turneului de Judo “Liga Europei” - “Liga Campionilor”, la București, în perioada 08-09 decembrie 2018. Este în înțelegerea părților că prezentul Acord reprezintă o convenție privind cooperarea în atingerea scopului comun, acela de a organiza Turneul de Judo “Liga Europei” - “Liga Campionilor” pentru promovarea sportului și creșterea atractivității orașului București ca destinație turistică. Acest acord nu reprezintă prestări de servicii între parteneri și nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri

ART. 3 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

1) Municipiul București:

a)    va organiza în cadru) Turneului “Liga Europei” - "Liga Campionilor” unele evenimente cu caracter cultural-artistic și altele asemenea, în scopul promovării patrimoniului cultural și creșterii atractivității orașului București ca destinație turistică, în contextul Anului Centenarului Marii Uniri

b)    va asigura_sprijin financiar pentru acoperirea unor cheltuieli efective de organizare a evenimentului Turneului de Judo “Liga Europei" - “Liga Campionilor” 2018, ctLîncadrarea în bugetul anual aprobat.

2)Federația Română de Judo

a)    va asigura toata infrastructura și logistica necesară organizării competiției, respectiv, suprafața de joc, echipamente, saltele etc, mijloace de transport pentru oficialii Federației Europene de Judo precum si personalul auxiliar pentru competiție - arbitrii, oficiali auxiliari, ghizi ai evenimentului.

b)    va asigura promovarea imaginii și a valorilor culturale ale municipiului București prin intermediul tuturor canalelor de comunicare în plan național și internațional în cadrul evenimentului sportiv Turneul de Judo “Liga Europei" - “Liga Campionilor”, București, 08-09 decembrie 2018.

c)    va menționa pe materialele publicitare realizate cu aceasta ocazie, elementele de identitate vizuală și contribuția Municipiului București la organizarea Turneului de Judo “Liga Europei" - “Liga Campionilor", București, 08-09 decembrie 2018.

d)    suportă taxa de organizare a evenimentului, care urmează a fi plătită către Uniunea Europeană de Judo.

e)    va asigura completarea bugetului necesar organizării evenimentului atât din surse proprii, cât și prin atragere de sponsori;

3)Părțile vor realiza activitățile stațiilite'de comun acord, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și vor colabora în vede reș.>br^a^ zării evenimentului în modalitățile precizate în prezentul acord de parteneriat, prin fumizare^resp^elpr asfimate, inclusiv cele necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților.'    '■■Anexa la HCGMB

5) Contractarea și plata bunurilor și serviciilor necesare derulării în bune condiții a prezentului acord nu trebuie să depășească data încheierii derulării prezentului acord și se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART. 4 DURATA ACORDULUI

a)    Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți și încetează la data de 31 decembrie 2018.

b)    Acordul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.

ART. 5 FORȚA MAJORĂ

a)    Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

b)    Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE

a)    Modificarea prezentului acord se face numai în scris, cu acordul părților, în condițiile legii, prin Act Adițional.

b)    Orice notificare este valabil îndeplinită daca este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul Acord a fost încheiat astazi _la București, în două exemplare

originale in limba romană, cate un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMAR GENERAL Gabriela FIREA


PARTENER,

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE JUDO

PREȘEDINTE Cozmin GUȘĂ