Hotărârea nr. 589/2018

HOTARAREnr. 589 din 2018-09-06 PRIVIND DENUNTAREA UNILATERALA A PROTOCOLULUI DE COLABORARE INCHEIAT INTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI SI CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI STEAUA BUCURESTI, APROBAT IN CONFORRNITATE CU HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 345/30.08.2017Consiliul General al Municipiulu_______T


HOTĂRÂRE

privind denunțarea unilaterală a Protocolului de colaborare încheiat între Clubul Sportiv Municipal București și Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, aprobat în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 345/30.08.2017

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5507/05.09.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 51/06.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere adresa Clubului Sportiv Municipal București (C.S.M.B.) nr. 3991/04.09.2018 înregistrată la Direcția Cultură, învățământ, Turism cu nr. 5463/04.09.2018;

Ținând cont de decizia Consiliului Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București nr. 8/24.08.2018;

In conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 156/19.06.2007 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal București, instituție publică în subordinea Consiliului General al Municipiului București;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 345/30.08.2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Clubul Sportiv Municipal București și Clubul Sportiv al Armatei Steaua București în vederea finanțării și realizării în comun a unui proiect de dezvoltare a activității sportive de performanță la disciplina baschet;

-    Dispoziției cuprinse în Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M.115/26.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv al Armatei "Steaua";

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

-    Legii nr. 69/2000 educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 6, alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă denunțarea unilaterală a Protocolului de colaborare încheiat între Clubul Sportiv Municipal București și Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului BucureștLnr. 345/30.08.2017.


Art.2 Se împuternicește Clubul Sportiv Municipal București să facă demersurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la prestațiile executate sau care se află în curs de executare în baza Protocolului prevăzut la art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Clubul Sportiv Municipal București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data 06.09.2018.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 06.09.2018 Nr. 589

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2