Hotărârea nr. 588/2018

HOTARAREnr. 588 din 2018-09-06 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR DE IDENTIFICARE, NEGOCIERE SI ACHIZITIONERE DE UNITATI LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE PENTRU PERSONALUL ANGAJAT IN UNITATILE SANITARE AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București


W-W

România

,*h lai n UMlnntu tupcoM

HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor de identificare, negociere și achiziționare de unități locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate

în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și Administrației Spitalelor și Seviciilor Medicale București nr. 1832/06.09.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 153/05.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă demararea procedurilor de identificare, negociere și achiziționare de unități locative cu destinația de locuințe pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București și administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

(2) Direcția Generală Investiții - în calitate de direcție inițiatoare și Direcția Generală Achiziții Publice vor pune în aplicare prevederile alin. (1), în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 298/17.05.2018 pentru aprobarea normei interne privind achiziționarea sau închirierea de imobile de către Municipiul București.

Art.2 Achiziționarea imobilelor prevăzute la art. 1 va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului București.


Art.4 Comisia de analiză a dosarelor va elabora lista ctHfoeernentele necesare întocmirii dosarelor, criteriile și punctajele aferente întocmirii listelor de priorități, urmând ca acestea să fie supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București.

I

Art.5 Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 253/04.05.2018, nr. 291/17.05.2018, 310/14.06.2018, 463/26.07.2018 și nr.’ 477/26.07.2018, se

abrogă.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2