Hotărârea nr. 586/2018

HOTARAREnr. 586 din 2018-09-06 PRIVIND APROBAREA FINANTARII PRIN TRANSFER DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE LNTERVENTIE LA IMOBILUL CU DESTINATIA DE LOCUMTE MULTIETAJATE, INCADRAT IN CLASA I DE RISC SEISMIC, SITUAT IN STR. DOAMNEI NR. 5, SECTOR 3Consiliul General al Municipiului București


M

W V

România

♦ f « li SJUSlKJO:W MORT **A

hotTrare    '

privind aprobarea finanțării prin transfer de la bugetul local a cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de intervenție la imobilul cu destinația de locuințe multietajate, încadrat în clasa I de risc

seismic, situat în Str. Doamnei nr. 5, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1779/31.08.2018 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3600/30.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 219/06.09.2018, din cadrul Consiliului Genera] al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente și a Normelor metodologice de aplicare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea Organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 479/28.09.2017 privind norma internă a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic,

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 11 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă finanțarea prin transfer de la bugetul local al Municipiului București a cheltuielilor pentru proiectarea lucrărilor de intervenție la imobilul cu destinația de locuințe multietajate și încadrat în clasa I de risc seismic, situat în Str. Doamnei nr. 5, sector 3.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.

București, 06.09.2018 Nr. 586B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro