Hotărârea nr. 585/2018

HOTARAREnr. 585 din 2018-09-06 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 42/23.02.2012, IN VEDEREA ASIGURARII INTEGRALE A FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL. IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE INTERVENTIE - CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN STRADA VANATORI NR. 17, SECTOR 5•••


Consiliul General al Municipiului București


ROMAN IA

t» f jsit uuwliomwHOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 42/23.02.2012, în vederea asigurării integrale a finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație pentru execuția lucrărilor de intervenție - consolidare la imobilul situat în Strada Vânători nr. 17, Sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 1780/31.08.2018 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3599/30.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 218/06.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente și a Normelor metodologice de aplicare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

-    Normei interne a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic aprobată prin Hotărâre Consiliului General al Municipiului București 479/28.09.2017;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.

20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.r Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureștinr. 42/23.02.2012, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate în proprietatea persoanelor fizice cât și pentru locuințele aflate în administrare".

Art.ll Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 42/23.02.2012, se va modifica în mod corespunzător acolo unde apare menționată sursa de finanțare și defalcarea acesteia.    4"""

Art.III Modalitățile de facilitare și ramhd^^e prevăzute în Hotărârea Consiliului Generalal Municipiului București nr. 607/2017 privlniî*^unere^4Q>a|fficare a Ordonanței Guvernului nr.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector


20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuințe multietajate, precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, se vor aplica în mod corespunzător

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureștinr. 42/23.02.2012, rămân neschimbate.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extrordinară a Consiliului General a! Municipiului București din data de 06.09.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ* ClaudiiiDaniel Catana


----SECRETAR GENERAL

5 W    AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

X"---z Georgiana Zamfir

/ r . i i \    ■-


București, 06.09.2018 Nr. 585’B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2