Hotărârea nr. 584/2018

HOTARAREnr. 584 din 2018-09-06 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTELOR - PARTI PROPRIETATE DE STAT DIN IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. STIRBEI VODA NR. 20, SECTOR 1Consiliul General al Municipiului București ROMAN IA

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor - părți proprietate de stat din imobilul situat în municipiul București, Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1778/31.08.2018, Direcției Patrimoniu nr. 16390/31.08.2018, Administrației Municipale pentru Consolidarea Cădirilor cu Risc Seismic nr. 3596/30.08.2018 și Administrației Fondului Imobilar nr. 52834/31.08 2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 152/05.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3563/28.08.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor - părți proprietate de stat din imobilul situat în municipiul București, Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1, pe perioada executării lucrărilor de consolidare.

Art.2 Predarea - primirea se face pe bază de proces - verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.


București, 06.09.2018 Nr. 584

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro