Hotărârea nr. 583/2018

HOTARAREnr. 583 din 2018-09-06 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO - ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASARELA PIETONALA SOS. BUCURESTI – PLOLIESTI - FANTANA MIORITA"


COn^«cUoR(g

Consiliul General al Municipiului București ROMAN IA


privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice și indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivului de investiții "Pasarelă pietonală șos. București - Ploiești

- Fântâna Miorița”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 15382/31.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 220/06.09.2018 și raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 82/06.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 88/30.08.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Pasarelă pietonală șos. București - Ploiești - Fântâna Miorița", conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.București, 06.09.2018 Nr. 583


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tei,; 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1ANEXA nr.1 la H.C.G.M.B. nr.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


ai obiectivului de investiții

“Pasarelă pietonală șos. București Ploiești - Fântâna Miorița “


1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.):

din care

Lucrări de construcții montaj: (inclusiv cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților)5.916.710 lei


2. Eșalonarea investiției:


Anull


total inv:

C+M:


7.305.620 lei

5.916.710 lei


Lungime totala pasarela pietonala : Suprafața totala pasarela pietonala: Lățime pasarela pietonala: înălțime gabarit:

înălțime elevație:

înălțime maxima stâlp stanga    :

înălțime maxima stâlp dreapta    :


3. Durata de realizare a investiției:!
>4i>