Hotărârea nr. 582/2018

HOTARAREnr. 582 din 2018-09-06 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 5/17.01.2018 PRIVIND APROBAREA FINANTARII PROGRAMULUI UNITAR DE IGIENIZARE DE LA BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESSTI PENTRU ANUL2018ROMÂNIA

1Mb


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 5/17.01.2018 privind aprobarea finanțării Programului unitar de igienizare de la bugetul Municipiului București pentru anul 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Servicii Integrate nr. 5244/05.09.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 17/06.09.2018 din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 2 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

-    art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a servicului de salubrizarea localităților;

-    art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 103 alin. (1) și alin. (7) din ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului -cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (2) și din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se aprobă suplimentarea poziției 22 "Parcuri, grădini publice, scuaruri, locuri de agrement, terenuri de sport, cimitire, aliniamente stradale, malul iazurilor, malul lacurilor, lunci, etc. Tratamente de lasol în sistem ULV, inclusiv zona Văcărești, Grădina Zoologică și Grădina Botanică” din Programul unitar de igienizare pentru anul 2018, prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 5/17.01.2018, cu un număr de 2 tratamente.

(2) Programul unitar de igienizare pe anul 2018 este cel prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l I Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.


\n

Anexa 1.2018


Nr.

OBIECTIVE

Nr. tratamente Combatere Șobolani

Nr. tratamente Combatere Țânțari

0

1

2

3

1

Imobile cu spații destinate locuințelor, asociații de locatari/proprietari, cămine studențești, cămine de elevi, locuințe sociale, etc.

2

-

2

Locuin(e individuale (case)

1

3

Maluri de lacuri

3

3

4

Clădiri și terenuri aparținând instituțiilor publice, ale

autorităților locale și entităților subordonate PMB subsol aferent

3

3

5

Clădiri și terenuri aparținând instituțiilor publice, ale autorităților locale și entităților subordonate PMB teren aferent

3

-

6

Piefe agroalimentare

3

3

7

Re)eaua metropolitană de transport subteran

Metrorex - suprafață spatii tehnice și destinate publicului

I

-

8

Clădiri și terenuri aparținând instituțiilor publice, ale altor autorită|i decât cele locale (ministere, etc, inclusiv cele cu profil nealimentar) subsol eferent

2

I

9

Clădiri și terenuri aparținând instituțiilor publice, ale altor autorități decât cele locale (ministere, etc, inclusiv cele cu profil nealimentar) teren aferent

2

-

10

Societă(i comerciale cu profil agroalimentar subsol aferent

2

11

Societăți comerciale cu profil agroalimentar teren aferent

2

-

12

Societăți de producție, transport distribuție și furnizare energie termică in sistem centralizat re(ea

-

3

13

Societă(i de producție, transport distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat gură de vizitare cămin și canal

1

-

14

Societă{i de producție, transport distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat punct termic

1

3

15

APA NOVA București re|ea

3

16

APA NOVA București

guri de vizitare cămin canalizare și ape pluviale

1

-

17

APA NOVA București guri de vizitare cămin apă potabilă

1

-

18

Parcuri, grădini publice, cimitire, scuaruri, locuri de agrement, terenuri de sport, suprafața exterioară inclusiv zona Văcărești, Grădina Botanică, Grădina Zoologică

3

-

19

Refele edilitare de telefonie, internet (TELEKOM) guri de vizitare cămine (rețea)

1

-

20

Sistemul de monitorizare a traficului în Bucyreșți (camerete/dulapuri echipamente) 7^M

I

-

21

Re{ele edilitare de telefonie, intemef^ițin FjbiăjigticaxjX

(NETC1TY)    / Z/XJX A

I

-

/ A    IL    f frifv'ihS 7 \    a

X B-du( Regina Elisabeta nr 47, cod poștat 50013, sector 5 u urecti,    OBț-cenralăJOi

/ 1.7    -    t iIot-j zzl^w/ j

/305.55 00. http?/www.pmb ro    A /

'    7

!|pw

«■ y.

WAAm-j


KZîhiO.

(camere tragere)

22

* Parcuri, grădini publice, scuaruri, locuri de agrement, terenuri de sport, cimitire, aliniamente stradale,malul iazurilor, malul lacurilor, lunci etc. Tratamente de la sol în sistem ULV, inclusiv zona Văcărești, Gradina Zoologică și Grădina Botanică

-

N

* Se tratează doar țânțarii adulți

Observație : La obiectivele din aria protejată, zona Văcărești, Gradina Zoologică și Grădina Botanică, tratamentele se vor efectua numai cu acceptul administratorilor respectivelor obiective

3