Hotărârea nr. 581/2018

HOTARAREnr. 581 din 2018-09-06 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018Consiliul General al Municipiului București


ROMAN IA

1*11 UhbXtooiu


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 7935/31.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 216/06.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica în mod corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice - RADET, Regia Autonomă de Transport București - RATB și instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform anexei la prezenta hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare din bugetul local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform anexei 1.1.1. la Hotărârea C.G.M.B. nr. 54/2018, rectificată prin prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.


\n

Anexa 1HCGMBnr.


CONFORM CU ORIGIN>

Rectificarea BUgâTUțdl Municipiului curești paanul 2018

*/•*! =il'1 ’țj'


ANEXA


mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+>•)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2


TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL , din care:

6.268.751,00

0,00

6.268.751,00

Anexa 2.44 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

4.686.562,00

42.740,00

4.729.302,00

din care:

51.02 Autorități publice și acțiuni externe

350.903,68

-25.158,00

325.745,68

51    ' 01.03 Autorități executive

350.903,68

-25.158,00

325.745,68

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

154.173,00

-37.250,00

116.923,00

10.01.01 Salarii de baza

129.000,00

-34.600,00

94.400,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

12.900,00

-2.000,00

10.900,00

10.02.06 Tichete de vacanță

500,00

-350,00

150,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

3.600,00

-300,00

3.300,00

20 BUNURI Șl SERVICII

125.860,68

10.752,00

136.612,68

20.30.30 Aite cheltuieli cu bunuri și servicii

71.829,53

10.752,00

82.581,53

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

22.860,00

1.340,00

24.200,00

71.01.30 Alte cheltuieli asimilate investițiilor

1.585,00

1.690,00

3.275,00

Se introduce poziția "Wl FI gratuit în București" HCGMB nr.

383/26.07.2018, credite de anjajament în sumă de 1000 mii lei

0,00

1.000,00

1.000,00

Portal administrație locala HCGMB 30/2014, creditele de

angajament rămân nemodificate

10,00

1.490,00

1.500,00

Consultanta si analiza in vederea dezvoltării arhitecturii si

functionalitatilor Sistemului Informatic Integrat si integrarea cu

IPIL/companii municipale, creditele de angajament rămân

neschimbate

900,00

-800,00

100,00

.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

6.035,00

-350,00

5.685,00

Echipamente si dotări IT pentru noul sediu PMB, creditele de

angajament rămân neschimbate

400,00

-350,00

50,00

65.02 Invatamant

150.975,00

12.000,00

162.975,00

65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

99.614,00

12.000,00

111.614,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

65.080,00

12.000,00

77.080,00

67.02 Cultură, recreere si religie, din care:

1.047.654,22

-16.253,00

1.031.401,22

67.02.03.03 Muzee

68.223,22

0,00

68.223,22

51.01.01 Transferuri către instituții publice

60.962,00

-123,00

60.839,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

6.561,22

123,00

6.684,22


67.02.03

51.01

51.02

67.02.03

51.01

51.02

67.02.05

51.01.

51.02..04 Instituții publice de spectacole si concerte .01 Transferuri către instituții publice 29 Alte transferuri de capital către instituții publice^

.30 Alte servicii culturale 01 Transferuri către instituții publice 29 Alte transferuri de capital către instituții public'

01 Sport

01 Transferuri către instituții publice 29 Alte transferuri de capital către instituții publice "S

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sporfive^i de295.143,00

257.862,00

22.022,00

63.248,00

57.477,00

5.771,00 71.590,00 64.265,00

2.645,00


0,00

647,00

-647,00

0,00

3.752,00

-3.752,00

0,00

-382,00

382,00


295.143,00

258.509,00

21.375,00

63.248,00

61.229,00

2.019,00

71.590,00


Pagina 1


gWC e#

ANEXA


mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+,->

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

51.01.01 Transferuri către instituții publice

119.568,00

-5.165,00

114.403,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

18.124,00

-11.136,00

6.988,00

67.02.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

65.567,00

48,00

65.615,00

55 Transferuri interne

0,00

48,00

48,00

55.01.18 Alte transferuri curente interne

0,00

48,00

48,00

70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:

532.657,00

*27.849,00

504.808,00

70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale

157.461,00

-27.849,00

129.612,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

23.277,00

-7.849,00

15.428,00

r    71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

62.840,00

-20.000,00

42.840,00

11.01.01 Construcții

43.880,00

-20.000,00

23.880,00

Reabilitarea termică a blocurilor de pe raza sectoarelor 3,4, 5 și 6,

creditele de angajament rămân nemodificate

40.000,00

-20.000,00

20.000,00

74.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:

374.859,87

20.000,00

394.859,87

74.02.03 Reducerea și controlul poluării

34.271,00

20.000,00

54.271,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

13.427,00

20.000,00

33.427,00

71.01.01 Construcții

2.700,00

20.000,00

22.700,00

Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București - Traseu 1 - Piața Victoriei - Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Șos. Pipera - str. Alexandru Șerbănescu - Bd. Aerogării - DN 1 - Piața presei Libere - Șos. Kiseleff - Bd. Constantin Prezan, HCGMB nr. 248/04.05.2018, creditele de angajament rămân nemodificate Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București -Traseu 2 - Piața Victoriei - Bd. lancu de Hunedoara - Șos. Ștefan Cel Mare - Șos. Mihai Bravu, HCGMB nr. 316/14.06.2018, credite de angajament în sumă de 18.356 mii lei

Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București - Traseu 3 - Calea Victoriei -Bd. Regina Elisabeta - Bd. M. Kogălniceanu - Splaiul Independenței, HCGMB nr. 317/14.06.2018, credite de angajament în sumă de 5.893 mii lei


2.000,00    2.000,00    4.000,00


0,00 10.000,00 10.000,00


0,00    3.000,00    3.000,00


Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București - Traseu 4 - Bd. Libertății - Bd. Unirii - Bd. Decebal - Bd. Basarabia, HCGMB nr. 318/14.06.2018, credite de angajament în sumă de 12.797 mii lei

81.02 Combustibil și energie, din care:

81.02.06 Energie termica

40 TITLUIIV SUBVENȚII

40.03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 84.02 Transporturi 84.02.03.02 Transport in comun 40 TITLUI IV SUBVENȚII


40.03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor0,00

556.148,00

556.148,00

437.164,00

437.164,00

1.346.104,23

1.073.046,23

524.787,29

524.787,29


5.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00. 40.00$5.000,00 596.148,00 596.148,00 477.164,00 477.164,00 1.386.104,23 1.113.046,23 564.787,29 787,29
ANEXA


mii lei

Cod

clasificare

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2


Anexa 2.29    Centrul pentru Tineret at Municipiului București

Total cheltuieli, din care :

36.934,00

0,00

36.934,00

67.02.05.02 Tineret

22.934,00

0,00

22.934,00

55 Transferuri interne

0,00

48,00

48,00

55.01.16 Alte transferuri curente interne

0,00

48,00

48,00

20 Bunuri și servicii

6.322,00

-48,00

6.274,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.120,00

-48,00

4.072,00

A a 2.30    Centrul pentru Seniori al Municipiului București

Total cheltuieli, din care:

17.261,00

0,00

17.261,00

55 Transferuri interne

0,00

48,00

48,00

55.01.16 Alte transferuri curente interne

0,00

48,00

48,00

20 Bunuri și servicii

14.072,00

-48,00

14.024,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.780,00

-48,00

12.732,00

Anexa 2.32

Direcția Generala de Asistenta Sociala

Total cheltuieli, din care :

531.608,00

8.000,00

539.608,00

68.02.50.50 Total cheltuieli, din care:

481.765,00

8.000,00

489.765,00

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

384.649,00

8.000,00

392.649,00

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar

384.649,00

8.000,00

392.649,00


Anexa 2.35    ADMINISTRAȚIA FONDULUI IMOBILIAR

TOTAL CHELTUIELI, din care:

27.895,00

-10.000,00

17.895,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

11.451,00

0,00

11.451,00

' o.01.01 Salarii de baza

9.600,00

3,00

9.603,00

. J.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

97,00

-1,00

96,00

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

4,00

-1,00

3,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate

33,00

-1,00

32,00

20 BUNURI Șl SERVICII

12.464,00

-6.935,00

5.529,00

20.01.03 încălzit,iluminat și forță motrică

300,00

100,00

400,00

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

50,00

-20,00

30,00

20.01.06 Piese de schimb

130,00

-75,00

55,00

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

1.200,00

-150,00

1.050,00

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

1.500,00

-400,00

1.100,00

20.02 Reparații curente

4.600,00

-4.000,00

600,00


20.05.30 Alte obiecte de inventar 20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări 20.13 Pregătire profesională

20.30.03 Prime de asigurare non-viață 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 57 ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57.02.01 Ajutoare sociale în numerar 59 ALTE CHELTUIELI

59.17 Despăgubiri civile

71 ACTIVFNEFINANCIARE70.01.02/Maș)ro<echipamente și mijloace de transpoiy^ijgftșjej


150,00

-20,00

130,00

175,00

-175,00

0,00

100,00

-95,00

5,00

1.000,00

-200,00

800,00

2.500,00

-1.900,00

600,00

450,00

-100,00

350,00

450,00

-100,00

350,00

900,00

750,00

2.630,00

469,00

-600,00

300,00

-6OOJO0C

-2.3$&Gtf

-MM®,

W°°

W.002018


ANEXA


mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+,->

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2


Computere 10 buc Centrale termice (24KW) 4 buc.

Centrale termice (45KW) 2 buc.

Sistem de avertizare sonoră contra incendiilor 1 buc. Multifuncțională A3 color 1 buc.

Autospecială de topit zăpada, 1 buc.

Schelă mobilă pentru acces la înălțime în arhivă 1 buc.

Copiator A3 de mare capacitate 2 buc

71.01.30 Alte active fixe, din care:

1.    Program informatic "Evidență și gestiune patrimoniu"

2.    Licență "AutoCad"* (valabilă 12 luni) 2 buc.

3.    Program informatic ” Administrare fond arhivistic"

4.    Licență Win Dev

5.    Lucrări de reparații/modernizare la imobilele din administrare 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe, din care:

1. Cote părți reparații capitale/consolidări

Anexa 2.36 Administrația Străzilor

Total cheltuieli, din care :

70.02.06 Iluminat public și electrificări rurale

20 Bunuri și servicii

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 84.02.03.03 Străzi

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.01.01 Salarii de baza 10.02.06 Tichete de vacanță 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

20 Bunuri și servicii 20.02 Reparații curente

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.01 Construcții

Reabilitare str. Teiuș se diminuează creditele bugetare cu 2.000 mii lei, creditele de angajament rămân nemodificate Execuție și modernizare intersecții semaforizate se diminuează creditele bugetare cu 44.784 mii lei, creditele de angajament rămân nemodificate

71.01.30 Alte active fixe

"Aplicație smart parking“se diminuează creditele bugetare cu 9.716 mii lei, creditele de angajament rămân nemodificate Se introduce poziția ” Pasarele pietonale", la credite de angajament cu suma de 18.000 mii lei si la credite bugetare cu suma de 6.000 mii lei


62,00

24,00

18,00

155,00

14,00

155,00

15,00

26,00

1.161,00

85,00

18,00

50,00

8,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00


376.825,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

373.825,00

23.871,00

19.891,00

0,00

65,00

96.796,00

77.600,00

252.072,00

193.103,00

3.647,00


114.522,00

31.980,00


Anexa 2.42 Centrul de Protecție al Plantelor Bucu: Total cheltuieli, din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.01.01 SalarttyJehaza 10.01.05/fcponnwentru condiții de muncă
-6,00

56,00

-3,00

21,00

-18,00

0,00

-155,00

0,00

-5,00

9,00

-155,00

0,00

-15,00

0,00

-9,00

17,00

-999,00

162,00

-85,00

0,00

-9,00

9,00

-50,00

0,00

-5,00

3,00

-850,00

150,00

-1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

-40.000,00

336.825,00

1.000,00

3.500,00

1.000,00

3.500,00

1.000,00

3.500,00

-41.000,00

332.825,00

-3.500,00

20.371,00

-3.500,00

16.391,00

3,00

3,00

-3,00

62,00

13.000,00

109.796,00

13.000,00

90.600,00

-50.500,00

201.572,00

-46.784.00

146.319,00

-2.000,00

1.647,00

■44.784,00

69.738,00

-3.716,00

28.264,00

-9.716,00

12.000,00

6.000,00

6.000,00Rectificarea Bugetului Municipiului lucur

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

<+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

10.01.06 Alte sporuri

300,00

-42,00

258,00

10.01.10 Fond pt posturi ocupate prin cumul

100,00

362,00

462,00

10.02.06 Tichete de vacanță

0,00

65,00

65,00

10.03.01 Contibutii de asigurări sociale de stat

835,00

-813,00

22,00

10.03.02 Contibutii de asigurări sociale de șomaj

10,00

-9,00

1,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

320,00

-313,00

7,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

12,00

-10,00

2,00

■•0.03.07 Contribuții asiguratorie de munca

68,00

10,00

78,00

20 Bunuri și servicii

4.152,00

120,00

4.272,00

20.01.01 Furnituri de birou

20,00

10,00

30,00

20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

45,00

10,00

55,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

45,00

15,00

60,00

20.05.01 Uniforme si echipament

14,00

10,00

24,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

45,00

50,00

95,00

20.14 Protecția muncii

25,00

25,00

50,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.471,00

140,00

3.611,00

71.01.30 Alte active fixe

195,00

140,00

335,00

Licențe Windows, de la 5 buc la 8 buc, PU dif., atat la credite

bugetare cat si la credite de angajament

25,00

5,00

30,00

Licențe Office, de ta 5 buc la 8 buc, PU dif., atat la credite

bugetare cat si la credite de angajament

25,00

5,00

30,00

Manual de identitate vizuală, 1 buc., PU 30,00 mii lei, atat la

credite bugetare cat si la credite de angajament

0,00

30,00

30,00

Studiu de fezabilitate amenajare curte interioară, 1 buc., PU

100,00 mii lei, atat la credite bugetare cat si la credite de

angajament

0,00

100,00

100,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU

TOTAL VENITURI, din care:

3.031.523,22

-16.605,00

3.014.918,22

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

76.327,00

-4.500,00

71.827,00

37.10.01 Donații si sponsorizări

737,00

45,00

782,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

970.773,00

10.729,00

981.502,00

43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

213.636,22

-22.879,00

190.757,22

TOTAL CHELTUIELI, din care

3.031.523,22

-16.605,00

3.014.918,22

mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

25.298,00

-123,00

25.175,00

43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

2.293,00

123,00

2.416,00

Total cheltuieli, din care :

28.291,00

0,00

28.291,00

10 Cheltuieli de personal, din care:

9.480,00

-1.830,00

7.650,00

10.01.01 Salarii de baza

8.735,00

-1.500,00

7.235,00

10.01.07 Ore suplimentare

50,00

-50,00

0,00

10.01.08 Fond de premii

100,00

-100,00

0,00

10.01.13 Indemnizație de delegare

50,00

20,00

70,00

' 9.02.06 Tichete de vacanță

226,00

-200,00

26,00

20 Bunuri și servicii

16.458,00

1.687,00

18.145,00

20.01.01 Furnituri de birou

45,00

2,00

47,00

20.01.04 Apă, canal și salubritate

100,00

20,00

120,00

20.01.06 Piese de schimb

30,00

-30,00

0,00

20.01.07 Transport

20,00

-20,00

0,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

4.800,00

250,00

5.050,00

20.06.02 Deplasări in străinătate

200,00

-60,00

140,00

20.14 Protecția muncii

140,00

-70,00

70,00

20.30.02 Protocol si reprezentare

20,00

-20,00

0,00

20.30.03 Prime de asigurare non-viata

10,00

15,00

25,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

4.181,00

1.600,00

5.781,00

59 Alte cheltuieli

60,00

20,00

80,00

59.17 Despăgubiri civile

0,00

20,00

20,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.293,00

123,00

2.416,00

71.01.02 Mașini si echipamente si mijloace de transport

424,00

13,00

437,00

Proiector shorthrow 3200 lumeni, 1 buc, PU 7,00 mii lei, la credite

bugetare si de angajament

0,00

7,00

7,00

Bundl BCAD Pro TLT Pachet Brics CAD V18 Pro, 1 buc, PU 6,00

mii lei, la credite bugetare si de angajament

0,00

6,00

6,00

z 1.01.03 Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

1.498,00

110,00

1.608,00

Mobilier spațiu expozitional Severeanuț corpuri de expunere -

vitrine), cantitate si PU diferite, la credite bugetare si de

angajament

0,00

110,00

110,00

Anexa 2.10    Teatrul de Comedie

Total venituri, din care

18.000,00

25,00

18.025,00

37.10.01 Donații și sponsorizări

0,00

25,00

25,00

Total cheltuieli, din care :

18.000,00

25,00

18.025,00

20 Bunuri si servicii, din care :

11.305,00

25,00

11.330,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7.600,00

25,00

7.625,00


ANEXA


Anexa 2.14

Total cheltuieli, din care :

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza 10,01.05J»poruri pentru condiții de muncă 10.02,06 TJcbăte de vacanță

CONFORM CU ORIGINALUL,


ANEXA


’    c...

foe«IS$l


ANEXA


mii lei

Cod

clasificare

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2


10.03.01 Contibutii de asigurări sociale de stat

340,00

-315,00

25,00

10.03.02 Contibutii de asigurări sociale de șomaj

14,00

-13,00

1,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

125,00

-116,00

9,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04 profesionale

11,00

-10,00

1,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

21,00

-19,00

2,00

20 Bunuri și servicii

5.286,00

0,00

5.286,00

20.01.01 Furnituri de birou

10,00

10,00

20,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

10,00

4,00

14,00

”'1.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

842,00

47,00

889,00

„j.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

400,00

-40,00

360,00

20.02 Reparații curente

857,00

-446,00

411,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

25,00

25,00

50,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.350,00

400,00

2.750,00

Anexa 2.16    Teatrul „ Excelsior"

Total venituri, din care :

20.549,00

0,00

20.549,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

19.165,00

647,00

19.812,00

43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

734,00

-647,00

87,00

Total cheltuieli, din care :

20.549,00

0,00

20.549,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.511,00

-435,00

4.076,00

10.01 Cheltuieli salariate in bani

4.335,00

-435,00

3.900,00

10.01.01 Salarii de baza

3.324,00

-366,00

2.958,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

195,00

-9,00

186,00

10.01.06 Alte sporuri

678,00

-37,00

641,00

10.01.13 Indemnizații de delegare

24,00

-5,00

19,00

3.01.15 Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

12,00

-12,00

0,00

.J.01.16 Alocații pentru locuințe

102,00

-6,00

96,00

20 TITLUL I BUNURI SI SERVICII

15.234,00

1.082,00

16.316,00

20.01 Bunuri si servicii

2.429,00

-70,00

2.359,00

20.01.01 Furnituri de birou

25,00

-7,00

18,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

30,00

-12,00

18,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

120,00

-38,00

82,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20,00

-2,00

18,00

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

24,00

-9,00

15,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

50,00

-2,00

48,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

100,00

-80,00

20,00


20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06 Deplasări, detașări, transferări

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.02 Deplasări în străinătate

20.11 Cârti, publicații si materiale documentare

20.13    Pregătire profesionala

20.14    Protecția muncii 20.30 Alte cheltuieli

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii UIELI DE CAPITAL, fixe a. C f-
100,00

80,00

60,00

20,00

15,00

20,00

50,00

11.740,00

11.460,00

734,00

734,0020,00 50,00 50,00 0,00 5,00 12,00 40,00 IȘ.030,00 £> i» ,JΣ^50,00 !IOO 00Rectificarea Bugetului Municipiu

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

734,00

-647,00

87,00

Moving heat spot 4buc*51miilei/bucata

Moving head wash Elation Platinium Seven- 6 buc* 25 mii

204,00

-204,00

0,00

lei/bucata

150,00

-150,00

0,00

Case pentru 2 bucăți Platinum Seven-2 buc*6 mii lei/bucata

12,00

-12,00

0,00

Proiector wash blinder2 buc*15 mii lei/buc

30,00

-30,00

0,00

Case pentru 4 bucăți Paladin-1 bucata

10,00

-10,00

0,00

Moving head hibrid- 6buc * 24 mii lei/buc

144,00

-144,00

0,00

4

Dimmer 12 canale 2 buc*11 mii lei/buc

Monitor scena dB Tehnologies Flexsys FM12- 6 buc*3 mii

22,00

-22,00

0,00

lei/bucata

18,00

-18,00

0,00

Laptop Macbook Pro 15" -1 buc*20 mii lei/bucata

20,00

-20,00

0,00

Suport Rigging Frame ELPMB50- 2 buc * 18,5 mii lei/bucata

37,00

-37,00

0,00

Anexa 2.17    TEATRUL STELA POPESCU

Total cheltuieli, din care:

7.781,00

0,00

7.781,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.080,00

-700,00

4.380,00

10.01.01 Salarii de baza

4.190,00

-704,00

3.486,00

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

44,00

4,00

48,00

20 Bunuri și servicii, din care :

2.311,00

700,00

3.011,00

20.01.01 Furnituri de birou

10,00

12,00

22,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

8,00

6,00

14,00

20.01.03 încălzit, iluminat și forță motrică

35,00

35,00

70,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

4,00

3,00

7,00

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

10,00

7,00

17,00

20.01.06 Piese de schimb

4,00

3,00

7,00

20.01.08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet

53,00

40,00

93,00

\01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

10,00

15,00

25,00

20.01.30 Alte bunuri și servicii pt intretinere si funcționare

30,00

35,00

65,00

20.02 Reparații curente

5,00

5,00

10,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

35,00

40,00

75,00

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

10,00

16,00

26,00

20.12 Consultanță și expertiză

80,00

30,00

110,00

20.13 Pregătire profesională

4,00

15,00

19,00

20.14 Protecția muncii

16,00

15,00

31,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

1.797,00

423,00

2.220,00


ANEXA


Total venituri , din care :

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secți TOTAL CHELTUIELI, din care:

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01.01 Salarii de baza 10.02.06 Tichete da/racanță 2O0UNUȘI'ȘI SERVICII

20.01.08 Matei ile și prestări de servicii cu caracter

5.050,00

0,00

5.050,00

4.955,00

-24,00

4.931,00

75,00

24,00

99,00

5.050,00

0,00

5.050,00

696,00

-287,00

409,00

656,00

-290,00

_ 366,00

0,00

3,00;^

â î.iu^AOO

4.274,00

1.126,00

*1:389.1
L

ANEXA


Rectificarea Bugetului Munic

mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

71 ACTIVE NEFINANCIARE

75,00

24,00

99,00

70.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport, din care:

22,00

18,00

40,00

1.

Se introduce poziția "Claviolă (plan digital)" 1 buc X 18 mii lei, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare

0,00

18,00

18,00

71.01.30 Alte active fixe, din care:

53,00

6,00

59,00

1.

Site

20,00

-5,00

15,00

3.

Licență software productivitate - Microsoft Office

13,00

2,00

15,00

4.

Licență sistem de operare Windows

2,00

3,00

5,00

5.

1

Se introduce poziția "Program derulare contracte" 1 buc. X 6 mii lei, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare

0,00

6,00

6,00

Anexa 2.23


CREART


Total venituri, din care 37.10.01 Dona(ii și sponsorizări


43.10.19

20

20.30.30

85

85.01.01

71

71.01.02


1.01.03


Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli, din care:

Bunuri și servicii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Se introduce obiectivul de investiții Sistem antiefractie, 1 buc., PU 17,00 mii lei, atat la credite bugetare cat si la credite de angajament

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

La poziția Sisitem supraveghere video se diminuează nr. de buc de la 2 la 1 buc., PU ramane nemodificat


Anexa 2.25

Total venituri, din care 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice


ĂRCUB


43.10.19 Subvenții pentru instituțiile publice destinate sectipn Total cheltuieli, din care :

20 Bunuri și servicii

20.30.01 Reclamă și publicitate 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.01.01 Construcții, din care:67.928,00

0,00

20,00

20,00

67.948,00

20,00

1.451,00

0,00

1.451,00

67.928,00

20,00

67.948,00

63.787,00

34,00

63.821,00

52.250,00

34,00

52.284,00

0,00

-14,00

-14,00

0,00

-14,00

-14,00

1.451,00

0,00

1.451,00

1.206,00

17,00

1.223,00

0,00

17,00

17,00

178,00

-17,00

161,00

34,00

-17,00

17,00

jfecawaiMtuiit

48.312,00

0,00

48.312,00

42.945,00

3.776,00

46.721,00

4.367,00

-3.776,00

591,00

48.312,00

0,00

48.312,00

40.882,00

3.776,00

44.658,00

5.800,00

-1.100,00

4.700,00

31.692,00

4.876,00

36.568,00

4.367,00

-3.776,00

591,00

3.812,00

-3.783,00

29,00


Se diminuează poziția "1 .Consolidarea, refacere:a^ixT}și^igiz£irea imobilului din str. Batiste Nr.14, sect.2 HCGMB Nr. 281/30.06.2017" cu suma de 3.7B3 mii lei la credite bugetare și cu de 20.596 mii lei credite de angajament 71.0V&2 I    jirii, echipamente si mijloace de transport

r    Ppgina 9

W/W—"3.812,00

426,00

c

.O * ,'


ANEXA


mii lei

Cod

ciasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

<+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Se introduce poziția "Set tobe Jazz", 1 buc, preț unitar 7 mii lei,

atat la credite de angajament si bugetare

0,00

7,00

7,00

Anexa 2J28

PROEDUS

Total venituri , din care:

68.095,00

12.000,00

80.095,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

65.090,00

12.000,00

77.080,00

Total cheltuieli, din care:

68.095,00

12.000,00

80.095,00

20

Bunuri si servicii, din care :

59.400,00

12.000,00

71.400,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

57.630,00

12.000,00

69.630,00

Anexa 2.31


Clubul Sportiv Municipal București

Total venituri, din care

71.607,00

0,00

71.607,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

64.265,00

-382,00

63.883,00

43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

2.845,00

382,00

3.227,00

Total cheltuieli, din care :

71.607,00

0,00

71.607,00

Cheltuieli curente, din care:

68.762,00

-382,00

68.380,00

10 Cheltuieli de personal, din care:

2.599,00

673,00

3.272,00

10.01.01 Salarii de bază

2.415,00

600,00

3.015,00

10.02.06 Tichete de vacanță

0,00

73,00

73,00

20 Bunuri si servicii, din care:

66.163,00

-1.055,00

65.108,00

20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

63.171,00

-1.055,00

62.116,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.845,00

382,00

3.227,00

71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport, din care:

2.661,00

321,00

2.982,00

C.b. Dotări independente

T ribune

225,00

-225,00

0,00

La poziția 7 "Complex SP6”, se majorează cantitatea de la 1 buc

<a An

7 nn

m An

la 3 buc, preț unitar neschimbat

« ,Uu

Se redenumește poziția 10 din "Motocicletă 250-500 CC” în

"Motocicletă 250-400 CC", creditele bugetare și de angajament

rămân neschimbate

Motocicletă 600 CC

75,00

-75,00

0,00

La poziția 12 "Motocicletă 1000 CC", se majorează cantitatea de la

1 buc la 2 buc, prețul unitar se majorează de la 125 mii iei ia 175

19R nn

9% nn

qcn nn

mii lei, valoare totală 350 mii lei, la credite bugetare si de

angajament

Șalupa cu motor

312,00

-312,00

0,00

Se introduce poziția "Ambarcațuine de antrenor tip TIB cu motor și

peridoc”, 1 buc, preț unitar 156 mii lei, la credite bugetare si de

0,00

156,00

156,00

angajament

Dragon boat

30,82

-30,82

0,00Se redenumește poziția 17 din "Ambarcațiune Dinghy” în "Ambarcațiune clasa Optimist completă", creditele bugetare și de angajament rămân neschimbate    __

Windsurf    A

Se introdyșe poziția "Planșa Windsurf Techno", 7 bucQsrej\init<

i valoare totală 52,5 mii lei, la credite bu' ------'*

angajament
ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului BucureâOe anul 201S - '

JdP' "    o’»//

'v/’+'-’t.    ... ,

. 'A)3a.o.mu lei

■    ---"    -j——-


Cod

clasifîcație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

{+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Catamar

54,00

-54,00

0,00

Jug pneumatic

69,62

-69,62

0,00

Se introduce poziția "Jug pentru antrenarea grămezii ordonate", 1 buc, preț unitar 70,15 mii lei, valoare totală 70,15mii lei, la credite bugetare si de angajament

0,00

70,15

70,15

Mașina pentru antrenarea grămezii

26,78

-26,78

0,00

Scrum Pro

37,49

-37,49

0,00

Sanie pentru placaj

24,09

-24,09

0,00

Gramada ordonata

8,59

-8,59

0,00

Sanie pentru antrenarea grămezii

Se introduce poziția "Pemă/scut de tip Single Jackal pentru

10,71

-10,71

0,00

grămadă spontană", 4 buc, preț unitar 4 mii iei, valoare totală 16 mii lei, la credite bugetare si de angajament

0,00

16,00

16,00

Sistem incalzire nisip

30,00

-30,00

0,00

Aparate forța

20,00

-20,00

0,00

Aparat electroterapie

7,00

-7,00

0,00

La poziția 33 "Flight Case”, se majorează cantitatea de la 1 buc la

6,00

6,00

12,00

2 buc, preț unitar neschimbat

Imprimanta, poziția 34

7,00

-7,00

0,00


Se introduce poziția "Imprimantă multifuncțională A4", 1 buc, preț unitar 7,5 mii lei, valoare totală 7,5 mii lei, la credite bugetare si de angajament

Se introduce poziția "Imprimantă multifuncțională A4 color", 1 buc, preț unitar 8 mii lei, valoare totală 8 mii lei, la credite bugetare si de angajament

La poziția 35 "Placa antrenament sportivi", se majorează prețul unitar de la 5,6 mii lei la 7 mii lei, cantitatea rămânând neschimbată, valoare totală 105 mii lei, ia credite bugetare si de angajament

Aparat radiofrecventa diatermie

Aparat electrostimulare

Se introduce poziția "Rig Windsurf OD 5,2", 4 buc, preț unitar 5,2 mii lei, valoare totală 20,8 mii lei, la credite bugetare si de angajament

Se introduce poziția "Rig Windsurf OD 8,5", 2 buc, preț unitar 5,95 mii iei, valoare totală 11,9 mii lei, la credite bugetare si de angajament


0,00

7,50

7,50

0,00

8,00

8,00

84,00

21,00

105,00

10,50

-10,50

0,00

15,00

-15,00

0,00

0,00

20,80

20,80

0,00

11,90

11,90


Se introduce poziția "Tabletă", 15 buc, preț unitar 4,5 mii lei, valoare totală 67,5 mii lei, la credite bugetare si de angajament


Se introduce poziția "Proiector video", 1 buc, preț unitar 4 mii lei, valoare totală 4 mii lei, la credite bugetare si de angajament


4,00    4,00


Se introduce poziția "Panouri LED de semnalizare", 1 cpl, pri unitar 727 mii lei, valoare totală 727 mii lei, la credț de angajament

Imprimanta, poziția 41

î aparatură birotică si alte active corporale, dfn i


- ---• ••• -—    k £ <1    £-1

Rectificarea Bugetului Municipiului București pean$2018o ~

Vk/o,. aA 7


HCGMBnr..^.'/:

ANEXA


mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+,-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Se introduce poziția "Firmă luminoasă", 1 buc, preț unitar 7 mii lei, valoare totală 7 mii lei, la credite bugetare si de angajament

0,00

7,00

7,00

Se introduce poziția "Mascotă tigru”, 1 buc, preț unitar 6 mii lei, valoare totală 6 mii lei, la credite bugetare si de angajament

0,00

6,00

6,00

Se introduce poziția "Container de stocare 6m cu accesorii", 1 buc, preț unitar 16 mii lei, valoare totală 16 mii lei, la credite

0,00

16,00

16,00

bugetare si de angajament .01.30 Alte active fixe, din care:

94,00

32,00

126,00

Se redenumește poziția 1 din "Soft MS OFFICE" în "Licență soft

MS OFFICE", cantitatea, prețul unitar, creditele bugetare și de angajament rămân neschimbate

Se redenumește poziția 2 din "Soft data video pro voley" în "Licență data video pro voley", cantitatea, prețul unitar, creditele bugetare și de angajament rămân neschimbate

Soft de gestiune

15,00

-15,00

0,00

Se introduce poziția "Licență analizator video”, 10 buc, preț unitar 4,7 mii lei, valoare totală 47 mii lei, la credite bugetare si de angajament

0,00

47,00

47,00

Anexa 2.37


ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR Șl CREMATORIILOR UMANE

43.10.19

71

71.01.01

1.


2.

71.01.02 1.

2.

3.

71.01.03

1.


TOTAL VENITURI, din care:

Subvenții din bugetele locale destinate secțiunii dezvoltare TOTAL CHELTUIELI, din care:

ACTIVE NEFINANCIARE Construcții, din care:

Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite bugetare "Studiu fezabilitate execuție cuptor de incinerare Crem. Vitan”

Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite bugetare "Consolidare, reamenajare și schimbarea funcțiunii Crematoriului Cenușa”

Mașini, echipamente și mijloace de transport, din care:

Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite bugetare "Utilaj de topit zăpada"

Se elimină poziția atât de la credite de angajament cât și la credite bugetare "Aparate de aer condiționat"

Se elimină poziția atât de la credite de angajament cât și la credite bugetare "Barieră mobilă"

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, din care:

Se elimină poziția atât la credite de angajament cât șija credite., bugetare "Sistem PC complet, unitate + moni1or’'/Q A A^ Se elimină poziția atât la credite de angajament^ șLle bugetare "Panou Afișaj"    "*    ■
55.902,00

7.668,00

55.902,00

7.668,00

5.198,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-1.557,00

53.902,00

5.668,00

53.902,00

5.668,00

3.641,00

48,00

-48,00

0,00

1.509,00

-1.509,00

0,00

2.072,00

-205,00

1.867,00

157,00

-157,00

0,00

18,00

-18,00

0,00

30,00

-30,00

0,00

398,00

-238,00

160,00

155,00

-155,00

0,00

83,00

-83,00

0,00


%^2^0,1

r

V i?/1ANEXA


mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2


10 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.161,00

0,00

5.161,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

580,00

-5,00

575,00

10.01.13 Indemnizații de delegare

12,00

-12,00

0,00

10.02.06 Tichete de vacanță

0,00

17,00

17,00

Anexa 2.40    ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI Șl AGREMENT BUCUREȘTI

Total venituri, din care:

146.176,00

-26.650,00

119.526,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

9.500,00

-4.500,00

5.000,00

*3.10.09 Subvenții pentru instituții publice

108.055,00

-5.165,00

102.890,00

43 10 19 SubvenV' Pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare,

’ din care:

28.621,00

-16.985,00

11.636,00

67 5Q Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare, din care:

17.396,00

-11.136,00

6.260,00

70 10 50 Subvent» pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare, din care:

11.225,00

-5.849,00

5.376,00

Total cheltuieli, din care :

146.176,00

-26.650,00

119.526,00

67.10.50 Total cheltuieli, din care :

134.951,00

-20.801,00

114.150,00

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

27.350,00

-1.726,00

25.624,00

10.01.01 Salarii de baza

23.000,00

-1.630,00

21.370,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă

2.300,00

-100,00

2.200,00

10.01.13 Indemnizații de delegare

30,00

-30,00

0,00

10.01.30 Alte drepturti salariale în bani

266,00

34,00

300,00

20 Bunuri și servicii, din care :

89.505,00

-7.939,00

81.566,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

16.907,00

2.093,00

19.000,00

20.01.06 Piese de schimb

550,00

-450,00

100,00

20.01.07 Transport

20,00

-10,00

10,00

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

18.697,00

-3.697,00

15.000,00

'.01.30 Alte bunuri și servicii pt intretinere si funcționare

30.800,00

-900,00

29.900,00

20.02 Reparații curente

10.830,00

-2.830,00

.000,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

735,00

-535,00

200,00

20.06.02 Deplasări în străinătate

93,00

-93,00

0,00

20.11 Cărți, publicații și materiale documentare

15,00

-14,00

1,00

20.13 Pregătire profesională

150,00

-103,00

47,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

2.000,00

-1.400,00

600,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

17.396,00

-11.136,00

6.260,00

71.01.01 Construcții, din care:

5.466,00

-4.888,00

578,00

Sidstem de irigații Parc Carol I HCGMB nr. 124/05.04.2017, creditele de angajament rămân nemodificate

4.297,00

-4.144,00

153,00

Se diminuează poziția "SF Pod pietonal traversare lac Herăstrău zona CF”, atât la creditele de angajament cât și la creditele

600,00

-440,00

160,00


bugetare

Se diminuează poziția ”SF Sistem irigații Parc Floreasca”, atât la creditele de angajament cât și la creditele bugetare

Se diminuează poziția "SF Sistem irigații Parc Sala P-dlștiîf&i’AtâV la creditele de angajament cât și la creditele bugețâre^ —

uează poziția "SF Sistem irigații Parc Tineretțflu de angajament cât și la creditele bugetare Pa ‘

t J rtC A?*    *

ANEXA


_    _ * ‘T    A*1* t, O -4 ■

Rectificarea Bugetului MunicipiuluTBucureșt) pe anul 2018

mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+,-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

1

Se diminuează poziția ”SF Indepărtasre sau minimalizarea efectelor produse de staționarea ciorilor și a porumbeilor în zona vizibilă a Parcului Cișmigiu”, atât la creditele de angajament cât și la creditele bugetare

Se introduce poziția "Studiu de soluții urbanistice și arhitecturale pentru proiectul Amenajare peisagistică a Parcului Centenarului", credite de angajament în sumă de 100 mii lei

Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite bugetare”SF Sistem irigații Parc Cișmigiu"

119,00

0,00

50,00

-99,00

100,00

-50,00

20,00

100,00

0,00

Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite bugetare’SF Extindere sistem de irigații Parc Herăstrău vechi"

Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite bugetare”SF Extindere sistem de irigații Parc Herăstrău nou”

Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite bugetare’SF Sistem de irigații Parc Miorița”

71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport, din care:

50,00

50,00

50,00

7.201,00

-50,00

-50,00

-50,00

-5.028,00

0,00

0,00

0,00

2.173,00

1.

Se diminuează poziția "Tractoraș de tuns iarbă" 7 bucăți, preț unitar 23 mii lei, artât la credite de angajament cât și la credite

540,00

-379,00

161,00

2.

bugetare

Se introduce poziția "Rezervor de acumulare apă caldă" 1 bucăți, creț unitar 6 mii lei, atât la credite de angajament cât și la credite

0,00

6,00

6,00

bugetare

Se introduce poziția "Decorațiuni și ommente luminoase pentru ' sărbătorile de iarnă (montate în parcuri)” 31 bucăți, dif 1.785 mii

0,00

1.785,00

1.785,00

lei, atât la credite de angajament cât și la credite bugetare

Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite

4. bugetare "Instalații de irigat Sera Ghencea 1 bucată, preț unitar

600,00

-600,00

0,00

600 mii lei"

Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite

5. bugetare "Instalație de irigat Sera Plante perene" 1 bucată, preț

500,00

-500,00

0,00

unitar 500 mii lei"

6. Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite

250,00

-250,00

0,00

bugetare "Barcă agrement cu rame” 50 bucăți, preț unitar 5 mii lei” Se elimină poziția atât ia credite de angajament cât și la credite

7. bugetare "Hidrobicicletă două persoane” 40 bucăți, preț unitar

204,00

-204,00

0,00

5,10 mii lei"

Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite

8. bugetare"Utilaj pentru topit zăpada, cu accesorii”1 bucată, preț

200,00

-200,00

0,00ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului București peLanu

mii lei

HO*'1

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Prevederi

Influențe

Prevederi

Denumirea obiectivului

aprobate

(+,-)

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite

10. bugetare "Autobasculantă transport" 3 bucăți preț unitar 457 mii lei”

1.371,00

-1.371,00

0,00

11.

Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite bugetare "Autobasculantă 3,5 tot” 5 bucăți preț unitar 219 mii lei" Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite

1.095,00

-1.095,00

0,00

12. bugetare "Autospecială transport containere” 1 bucată, preț unitar

821,00

-821,00

0,00

821 mii lei”

1

13. Se elimină poziția atât la credite de angajament cât și la credite

540,00

-540,00

0,00

bugetare "Cupă container" 20 bucăți, preț unitar 540 mii lei"

71.01.30 Alte active corporale, din care:

4.729,00

-1.220,00

3.509,00

1.

"PUZ Parc Herăstrău", creditele de angajament rămân nemodificate

1.328,00

-468,00

860,00

2.

"PUZ Parc Carol 1", creditele de angajament rămân nemodificate

1.125,00

-394,00

731,00

3.

"PUZ Cișmigiu”, creditele de angajament rămân nemodificate

1.023,00

-358,00

665,00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

70.10.50 comunale, din care:

11.225,00

-5.849,00

5.376,00

Total cheltuieli, din care:

11.225,00

-5.849,00

5.376,00

71 Active nefinanciare

11.225,00

-5.849,00

5.376,00

71.01.01 Construcții, din care:

1.810,00

3.297,00

5.107,00

1..Expertiză tehnică și doc. de avizare a lucrărilor de intervenții Reabilitarea descărcâtorului de ape mari al barajului Grivița și înlocuirea echipamentului hidromecanic, se diminuează atât creditele de angajament cât și creditele bugetare

125,00

-95,00

30,00

2.Expertiză tehnică și doc. de avizare a lucrărilor de intervenții Reabilitarea descărcâtorului de ape mari al barajului Tei și înlocuirea echipamentului hidromecanic, se diminuează creditele de angajament cât și creditele bugetare

4..Expertiză tehnică și doc. de avizare a lucrărilor de intervenții

125,00

-95,00

30,00

Reparații capitale Pod beton Parc Tineretului, se diminuează creditele de angajament cât și creditele bugetare

210,00

-55,00

155,00

5..Expertiză tehnică și doc. de avizare a lucrărilor de intervenții Reparații capitale instalație alimentare cu apă Parc Cișmigiu, se diminuează atât creditele de angajament cât și credite bugetare

200,00

-180,00

20,00

6. Expertiză tehnică și doc. De avizare a lucrărilor de intervenții. Reparații capitale Sera Ghencea, se diminuează atât creditele de angajament cât și creditele bugetare

200,00

-41,00

159,00

Se introduce poziția "Expertiză tehnică și doc. de ayizare'ar lucrărilor de intervenții. Reparații capitale bazin ornamentală Parcul Tineretului”, credite de ang^amenTîrrsbmă" 59 mii lei    Z =


ANEXA


mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Se introduce poziția "Expertiză tehnică și doc. de avizare a lucrărilor de intervenții. Reabilitarea peisagistică a parcului istoric:

Carol I”, credite de angajament în sumă de 518 mii lei

0,00

518,00

518,00

Se introduce poziția "Expertiză tehnică și doc. de avizare a lucrărilor de intervenții. Reabilitarea peisagistică a parcului istoric: Grădina Cișmigiu", credite de angajament în sumă de 380 mii lei

0,00

380,00

380,00

Se introduce poziția "Expertiză tehnică și doc. de avizare a lucrărilor de intervenții. Reabilitarea peisagistică a parcului istoric: Regele Mihai (Herăstrău)”, credite de angajament în sumă de

2.556 mii lei

0,00

2.556,00

2.556,00

Se introduce poziția "Expertiză tehnică și doc. de avizare a lucrărilor de intervenții. Reparații capitale Baia 16 Februarie (Giulești)", credite de angajament în sumă de 150 mii lei

0,00

150,00

150,00

71.03 Reparații capitale

9.415,00

-9.146,00

269,00

1.Reparații capitale apărări de mal Lac Herăstrău, inclusiv apărări de mal insule Herăstrău HCGMB nr.128/05.04.2017, creditele de angajament rămân neschimbate

2.657,00

-2.507,00

150,00

2.Reparații capitale pod-număr de inventar 1111264 Parc Cișmigiu HCGMB nr.127/05.04.2017, creditele de angajament rămân nemodificate

1.583,00

-1.500,00

83,00

3.Reparații capitale instalații canalizare Parc Carol I HCGMB nr.126/05.04.2017, creditele de angajament rămân nemodificate

3.208,00

-3.190,00

18,00

4.Reparații capitale instalații alimentare cu apă Parc Carol

HCGMB nr.125/05.04.2017, creditele de angajament rămân nemodificate

1.967,00

-1.949,00

18,00

Anexa 2.41    Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Total cheltuieli, din care :

76.727,00

0,00

76.727,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40.685,00

0,00

40.685,00

71.01.01 Construcții

40.147,00

0,00

40.147,00

Obiective de investiții în continuare:

6.900,00

0,00

6.900,00

Str. Blanari 2 sector 3 HCGMB 12/30.01.2015 , se corectează anul aprobării din 2015 in 2014

3.740,00

0,00

3.740,00

Obiective de investiții noi:

33.247,00

0,00

33.247,00

3. Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 30, sector 5 HCGMB

344/17.12.2010 - Se diminuează prevederile la sursa de finanțare Buget de stat la credite de angajament cu 9.138 mii lei și la credite bugetare cu 1.000 mii lei și se suplimentează la sursa de finanțare Buget local la credite de angajament cu 9.138 mii lei și la credite

1.100,00

0,00

1.100,00

bugetare cu 1.000 mii lei.

Menționăm că valoarea totală la credite de angajamer bugetare/tdse modifică.
ANEXA


mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

4. Str. Biserica Enei nr.14, sector 1 HCGMB 346/17.12.20107

-    Se modifica si va avea următoarea denumire: Str. Biserica Enei nr. 14, sector 1 HCGMB 320/14.06.2018;

-    Se modifica valoarea totala a obiectivului la credite de angajament de la 4.692 mii lei la 6.518 mii lei. Valoarea totală la

1.289,00

0,00

1.289,00

I

credite bugetare nu se modifică.

-    Menționam ca valoarea investiției se va asigura in proporție de 100% din buget local.

17. Str Știrbei Vodă nr. 20 sect 1 HCGMB 224/28.11.2011

-    Se modifica si va avea următoarea denumire: Str. Știrbei Vodă nr.20, sect 1 HCGMB 393/26.07.2018;

-    Se modifica valoarea totala a obiectivului la credite de angajament de la 11.625 mii iei la 9.570 mii lei. Valoarea totală la

1.200,00

0,00

1.200,00

credite bugetare nu se modifică;

- Menționam ca valoarea investiției se va asigura in proporție de 100% din buget local.

18. Pta. Pache Protopopescu nr.11, sector 2 HCGMB 142/30.08.2012- Se diminuează prevederile la sursa de finanțare Buget de stat la credite de angajament cu 4.670 mii lei și la credite bugetare cu 700 mii lei și se suplimentează la sursa de finanțare Buget local la credite de angajament cu 4.670 mii lei și ta credite

700,00

0,00

700,00


bugetare cu 700 mii lei.

Menționăm că valoarea totală la credite de angajament și credite bugetare nu se modifică.

19. Str. Mihai - Vodă nr. 15, sector 5 HCGMB 143/30.08.2012

-    Se diminuează prevederile la sursa de finanțare Buget de stat la creditele de angajament cu 1582 mii lei și la creditele bugetare cu 800 mii lei și se suplimentează la sursa de finanțare Buget local la credite de angajament cu 15B5 mii lei și la credite bugetare cu 800 mii lei.

Menționăm valoarea totală la credite de angajament și la credite bugetare nu se modifică

22. Str. Batiștei nr. 5 sect. 2 HCGMB nr. 296/31.08.2009

-    Se diminuează prevederile la sursa de finanțare Buget de stat la credite de angajament cu 7.692 mii lei și la credite bugetare cu 800 mii lei și se suplimentează la sursa de finanțare Buget local la credite de angajament cu 7.692 mii lei și la credite bugetare cu 800 mii lei.


800,00


850,00


0,00


0,00


800,00


850,00
ANEXA


mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2


23. Bd Carol I nr. 63 sect. 2 HCGMB 293/31.08.2009

-    Se diminuează prevederile la sursa de finanțare Buget de stat la credite de angajament cu 2.856 mii lei și la credite bugetare cu 800 mii Iei și se suplimentează ia sursa de finanțare Buget local la credite de angajament cu 2.856 mii lei și la credite bugetare cu 800 mii lei.

Menționăm că valoarea totală la credite de angajament și credite bugetare nu se modifică.

29. Str. Spătarului nr. 36 sect. 2 HCGMB 352/15.11.2016

-    Se diminuează prevederile la sursa de finanțare Buget de stat la credite de angajament cu 5.514 mii lei și la credite bugetare cu


850,00


0,00


850,00


800 mii lei și se suplimentează la sursa de finanțare Buget local la credite de angajament cu 5.514 mii lei și la credite bugetare cu

800 mii lei.

Menționăm că valoarea totală la credite de angajament și credite bugetare nu se modifică.

1.388,00

0,00

1.388,00

Proiectare

-    Se diminuează prevederile la sursa de finanțare Buget de stat la credite de angajament si credite bugetare cu 589 mii lei;

-    Se suplimentează prevederile la sursa de finanțare Buget local la

6.000,00

0,00

6.000,00

credite de angajament cu 2.389 mii lei;

- Se suplimentează prevederile la sursa de finanțare Buget local la credite bugetare cu 589 mii lei;

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale, din care:

160,00

0,00

160,00

1. Multifuncțional

- Se elimina poziția din lista obiectivelor de investiții.

20,00

-20,00

0,00

3. Plotter

-    Se modifica prețui unitar de la 20 mii iei la 40 mii lei;

-    Se suplimentează la credite de angajament si credite bugetare

20,00

20,00

40,00

cu 20 mii lei, valoarea totala fiind 40 mii lei

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în buaetui

Municipiului București se influențează cu modificările din prezeta

anexa