Hotărârea nr. 580/2018

HOTARAREnr. 580 din 2018-09-06 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU UNIVERSITATEA BUCURESTI, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI "ELEVI SI STUDENTI IN ANUL CENTENARULUI", IN PERIOADA 1 OCTOMBRIE 2018 - 30 NOIEMBRIE 2019Consiliul General al Mjjjaieipiului București ROMÂNIA

*    ’    HU 131 fc SXaoJLrjPiM fcRPCfbM

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Universitatea București, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului "Elevi și studenți în Anul Centenarului", în perioada 1 octombrie 2018 - 30 noiembrie 2019

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5316/28.08.2018;

Văzând raportul Comisei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 50/06.09.2018 și raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 48.05.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 258/07.08.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Universitatea București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2), ari. 81 alin. (2) lit. (q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire ia cooperarea cu Universitatea București, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului "Elevi si studenți în Anul Centenarului", în perioada 1 octombrie 2018 - 30 noiembrie 2019.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.