Hotărârea nr. 579/2018

HOTARAREnr. 579 din 2018-09-06 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNUI IMOBIL SITUAT IN STR. DRISTOR NR. 102, SECTOR 3, IN VEDEREA CASARII SI DEMOLARII*î •••.?•* .**•:•

: • \    .• S _/ .•

:    ••’îvS*


Consiliul General al Municipiului Bucureșticasării si demolării

1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 15958/29.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 151/05.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea nr. 362/2018 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 3;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 10 alin. (2) și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-    Art. 1 și art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea bunului imobil Corp A compus din construcțiile C 1 și C 2, situat în str. Dristor nr. 102, sector 3, înscris în cartea funciară nr. 212918, din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului București, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, demolării, valorificării și folosirii ulterioare a terenului rămas liber de construcții pentru realizarea unei noi construcții cu funcțiunea de grădiniță.

Art.2 Bunul prevăzută la art. 1 se identifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 Lista anexa la Hotărârea/g.GMB^nny* 186/2008 se modifică în mod corespunzător. K


Art.4 Scoaterea din funcțiune, casarea, demolarea și valorificarea va fi adusă la îndeplinire de către Consiliul Local al Sectorului 3, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guverului nr. 112/2000.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai ai Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.

București, 06.09.201 Nr. 579SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Georgiana Zamfir

r


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

\n

Anexa 1CP