Hotărârea nr. 578/2018

HOTARAREnr. 578 din 2018-09-06 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD - CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI
Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA


...... ’h'otTrTre " rr" '' '

privind încheierea unui acord - cadru de consultanță și reprezentare juridică a Regiei Autonome de Transport București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, raportul de necesitate al Direcției Juridic nr. 19754/30.08.2018 și referatul Regiei Autonome de Transport București nr. 114171/29.08.2018 cu privire necesitatea la încheierii unui acord -cadru de consultanță și reprezentare juridică a Regiei Autonome de Transport București;

Văzând raportul Comisiei economică, buget, finanțe nr. 215/06.09.2018 și raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 81/06.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere prevederile art. I alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare a unor acte normative;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord - cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică a Regiei Autonome de Transport București.

Art.2 Se împuternicește Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București pentru desemnarea împuternicitului regiei în vederea efectuării demersurilor necesare pentru încheierea acordului - cadru de consultanță și reprezentare juridică.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.