Hotărârea nr. 577/2018

HOTARAREnr. 577 din 2018-09-06 PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 256/2008 A UNUI SPATIU DE 232,10 MP SI DECLARAREA ACESTUIA IMPREUNA CU UN ALT SPATIU DE 80,00 MP, AMBELE SITUATE IN IMOBILUL DIN B-DUL REGINA ELISABETA NR. 29-31, SECTOR 5, CA BUNURI CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București


: •    « .» » *

• ■ • »»    i,    * *

: • •

i **••:>

ROMÂNIA

> i „ii uatlnfr»fcwct -_»a


privind excluderea din lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.256/2008 a unui spațiu de 232,10 mp și declararea acestuia împreună cu un alt spațiu de 80,00 mp, ambele situate în imobilul din B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, ca bunuri

ce aparțin domeniului public al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 16631/30.08.2018 și ai Direcției Generale Investiții nr. 1766/30.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 150/05.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Adresa nr.    18355/26.02.2018 emisă de    Primăria    Sectorului    5;

-    Adresa nr.    77141/23.08.2018 emisă de    Primăria    Sectorului    5;

-    Adresa nr.    78424/29.08.2018 emisă de    Primăria    Sectorului    5;

-    Procesul verbal nr. 27124/29.09.2009 privind negocierea directă a prețului de vânzare conform Legii nr. 550/2002;

-    Contractul de locație nr. 11705/19.06.1998;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 256/29.05.2008 privind modificarea și completarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii care vor fi vândute în baza Legii nr. 550/2002, cu modificările și completările ulterioare;

-    Anexa 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 256/2008;

-    Notificarea Primăriei Sectorului 5 nr. 22102/06.03.2018 către SC TORMEN GROUP SRL;

-    Procesul verbal de înmânare afișare comunicare cu nr. 650/06.03.2018 al Direcției Generale de Poliție Locală Primăria Sector 5 către SC TORMEN GROUP SRL;

-    Notificarea Primăriei Sectorului 5 nr. 22103/06.03.2018 către S.C.ALIN & ASOCIAȚII IMPEXS.R.L.;

-    Confirmarea de primire prin poștă din data de 09.03.2018 a notificării Primăriei Sectorului 5 nr. 22103/ 06.03.2018 către S.C. ALIN & ASOCIAȚII IMPEX S.R.L.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Spațiul din imobilul situat în B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5 înscris în lista anexă a Hotărârii Consiliului General al Munidjpîyîu^București nr. 256/2008 cu suprafața de 232,10 mp, se exclude din această listă.

Art.2 Spațiul menționat la art. 1 din pn . de 80,00 mp ambele situate în B-dul Reginafeliș,împreună cu spațiul în suprafață 34-, sector 5, se declară ca bunuri


rflRECT»

.«t x A5ISIEN1A

i |Sz TEHNICA țl

'î-'tî JURIDICA 1 \> i-, .    r.

' 2^*10 «'%.


^CONFORM CU ORIGINALUL J * L

ce aparțin domeniului public al Municîp ului București, în vederea utilizării lor în activități specifice centrelor de relații cu publicul, după finalizarea lucrărilor de intervenție la întregul imobil.

Art.3 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se completează în mod corespunzător.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

5.