Hotărârea nr. 576/2018

HOTARAREnr. 576 din 2018-09-06 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "MODERNIZAREA SI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR 55" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
Consiliul General ^Municipiului București


HOTĂRÂRE:

privind aprobarea proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr 55" și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr.4321/30.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 214/06.09.2018 și raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 80/06.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    Ghidului solicitantului pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

-    Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

-    Hotărârii Guvernului nr. 570/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016;

-    Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

-    Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere selectarea spre finanțare din fonduri europene a proiectului "Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 55", cod SMIS 122605 care prevede achiziția a 10 tramvaie din gama de 36 m și constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru implementarea proiectului în valoare totală de 100.701.895,13 lei;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

t


Art.2. Se aprobă valoarea totalăCa-proiectului "Modemiteafea și dotarea liniei de tramvai nr.55", în cuantum de 100.701.895,13 lei (inclusiv TVA).

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului București reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.829.760 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr 55".

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr 55", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, în calitate de reprezentant legal al Municipiului București, să semneze în numele Municipiului București, toate actele necesare și Contractul de finanțare pentru proiectul "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55", precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu derularea proiectului.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.


B-dul Regina Eltsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2