Hotărârea nr. 575/2018

HOTARAREnr. 575 din 2018-09-06 PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT IN VEDEREA SEMNARII ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII DE TRANSPORT BUCURESTI S.T.B. S.A.


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 15304/30.08.2018 ;

Văzând raportul Comisiei de Transporturi și Infrastructură Urbană nr. 79/06.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Regiei Autonome de Transport București nr. 114152/27.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    art.2009 și art.2012 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 55/22.02.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport București - R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București S.T.B. S.A.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează domnul Marian Orlando Culea, cetățean român, consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București, să procedeze la semnarea actului constitutiv al Societății de Transport București S.T.B. S.A. în numele Consiliului General al Municipiului București.

Art.2 Domnul Marian Orlando Culea și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.