Hotărârea nr. 574/2018

HOTARAREnr. 574 din 2018-09-06 PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT, IN AREALUL DESERVIT DE ASOCITIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV


fe/ o,«b

II.J2 asis'£»

1 £    TEMHK-A :

jomnc*

CONFORM CU ORIGINHw/ . • :    ‘'


Consiliul General^IMttnîcipiului București

ROMANIA

nn.’jlt    feecțlM


HOTĂRÂRE

privind avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 15321/30.08.2018, al Direcției Patrimoniu nr.16638/31.08.2018 și al Direcției Generale Economice nr.7923/31.08.2018;

Văzând raportul Comisiei de Transporturi și Infrastructură Urbană nr.78/06.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov nr.1200/27.08.2018;

în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului;

în conformitate cu prevederile;

-    Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 545/23.08.2018 privind avizarea „Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului comunitar de transport public de călători în regiunea București - Ilfov” și aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 543/23.08.2018 privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14, alin. (7) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizeaza proiectul de contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în regiunea București - Ilfov, în arealul deservit de Asociația de

Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Pub/iț care face parte integrantă din prezenta hotărâre respectiv:    V f\B-dut Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Bucureștii România; tel.:AT

.'ie s

5 * TEHNICA S

__U> * JOBlOfC6 ,

Regulamentul serviciului comunitar de transport publtcJocaLde călători în regiunea București - Ilfov, reprezentând anexa nr. 1 la contrafct^wj^^

-    Programul de transport al Societății de Transport București S.A, reprezentând anexa nr. 2 la contract;

-    Programul de investiții (fizic și valoric) incluzând responsabilitățile fiecărei părți, reprezentând anexa nr. 3 la contract;

-    Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport București, reprezentând anexa nr. 4 la contract;

-    Mijloace de transport, reprezentând anexa nr. 5 la contract;

-    Tarife de călătorie, reprezentând anexa nr. 6 la contract;

-    Diferențe de tarif, reprezentând anexa nr. 7 la contract;

-    Modelele formularelor de decont pentru plata compensației, reprezentând anexa nr. 8 la contract;

-    Costuri eligibile incluse in calculul decontării PSO și cerințele privind contabilitatea separată, reprezentând anexa nr. 9 la contract;

-    Calculul costului unitar pe kilometru, reprezentând anexa nr. 10 la contract;

-    Indicatori de performanță ai serviciului și modalitatea de calcul a penalităților, reprezentând anexa nr. 11 la contract;

-    Indicele de satisfacție a pasagerilor (ISP), reprezentând anexa nr. 12 la contract;

-    Metodologia de monitorizare și evaluare a programului de transport al operatorului, reprezentând anexa nr. 13 la contract;

-    Caietul de sarcini al serviciului de transport public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov, reprezentând anexa nr. 14 la contract;

-    Politica privind resursele umane și politica socială, reprezentând anexa nr. 15 la contract;

-    Calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public de persoane -Valoarea anuală, reprezentând anexa nr. 16 la contract;

-    Drepturi acordate prin contract de desfășurare a serviciului de transport public local pe trasee, reprezentând anexa nr. 17 la contract;

Metodologia de repartizare a elementelor cuprinse în calculul compensației, reprezentând anexa nr. 18 la contract;

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, Regia Autonomă de Transport București și Societatea de Transport București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.

Claudiu Daiftiel


București, 06.09.2018 Nr.574 ’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

\n

Anexa 1Municipiul

București


Asociația de Dezvoltare li«0o«rouf|ttară pentru Transport Public B&tuît^-llfov


C Gr wv. 0


Județul

Ilfov


Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STBSA (STB S.A.)

Sediul A.D.T.P.B.I. Sector 1, București, Str. Arisțide'Deîțietti^de, nr.2, Et.3, camera 6

Birou de Reprezentare - CCIR Business Center-București, sect.IyBd. Oclavian Goga nr.2, et.6, cam.l, CIF 38474532 office@tpbi.ro www.tpbi ro


Contract de delegare a gestiunii serviciului detmtfiftort pfibfic local de calatori

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUC&^E&JtâTfcSA (STB S.A.)

/w'


CUPRINS

Capitolul 1. Definiții.............................................................................................. 6

Capitolul 2. Obiectul contractului......................................................................... 12

Capitolul 3. Valoarea contractului...................................... 12

Capitolul 4. Obligația de serviciu public.....................................................................12

Capitolul 5. Categorii dc bunuri folosite în realizarea contractului................................. 13

Capitolul 6. Durata contractului...............................................................................13

Capitolul 7. Redevența................................................. 13

Capitolul 8. Garanția............. 14

Capitolul 9. Diferențele dc tarif............................................................... 14

Capitolul 10. Compensația....................................... 15

Capitolul 11. Tarife și titluri dc călătorie.....................................................................18

Capitolul 12. Investiții........... 19

Capitolul 13. Serviciul de transport public........................... 19

13.1    Infrastructura de transport.......................................................................................... 19

13.2    Condiții de exploatare a serviciului de transport............................................................. 20

13.3    Planificarea serviciului...............................................................................................20

13.4    Cerințele standard pentru vehicule................................................................................20

13.5    Siguranța................................................................................................................ 21

13.6    Calitatea serviciului. Reclamațiile călătorilor.................................................................21

13.7    Sistemul de taxare și management al traficului. Măsuri de control al traficului.....................

13.8    Controlul călătorilor................................................................................................


Capitolul 14. Drepturile și obligațiile operatorului..................

22 22 . 23 23

23

24

24

25 25 2514.1    Autorizații și licențe........................................................

14.2    Restricții teritoriale........................................................

14.3    Separarea contabilității...................................................

14.4    întreținere, reparații și salubrizare....................................

14.5    Siguranța și confortului serviciului de transport public local.

14.6    Proceduri interne...........................................................

14.7    Cesiunea și subcontractarea.............................................

14.8    Activități de marketing........................„...........................

14.9    Informarea publicului............... ... ..tY.


14.10    Alte drepturi și obligații aferente prestării sefo țfrdui de transport public local


Capitolul 15. Drepturile și obligațiile autorității contractante..............

15.I Infrastructura publică........................

oifleCTlA. .

*■ • w»l( ,|J    *

ț" 1ehh,c»^'    „(j!

ti» o    //

•.\*L i. .    o .15.2 Controlul exercitat asupra operatorului.............. ...........................

Capitolul 16. Drepturi și obligații ale unităților administrativ teritoriale beneficiare ale serviciului de transport public local........................................................................... 29

Capitolul 17. Alte activitati prestate de operator, care nu intra in sfera serviciului de transport public de calatori................................................................................................30

Capitolul 18. Forța majora.....................................................................................30

Capitolul 19. Clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual..........................31

Capitolul 20. Condiții suspensive de intrare în vigoare a contractului.............................. 32

Capitolul 21.    încetarea contractului..................................... 32

Capitolul 22.    Răspunderea contractuală................................................................... 33

Capitolul 23.    Redeftnirea clauzelor contractuale.......................................................... 34

23.1.    Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat într-un

act adițional............................................................................................................................................34

23.2.    Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă.....................................................34

23.3.    Modificări solicitate de Operator privind Capacitatea Serviciului..............................................34

23.4.    Alte modificări................................................................................................................................34

Capitolul 24. Litigii...............................................................................................35

Capitolul 25. Legea aplicabilă..................................................................................35

Capitolul 26. Alte Clauze........................................................................................35

Capitolul 27. Dispoziții finale și tranzitorii...................................................................36

Unități administrativ teritoriale membre ADTPBI........................................................36

Anexe la Contract

Următoarele anexe vor constitui parte integrantă a Contractului:

Anexa 1. - Regulament pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București si Județul Ilfov Anexa 2 - Program de transport și circulație Anexa 2.1 - Programul de transport

Anexa 2.1.1 - Program de transport pentru rețeaua de tramvaie Anexa 2.1.2 - Program de transport pentru rețeaua de troleibuze Anexa 2.1.3 - Program de transport pentru rețeaua de autobuze Anexa 2,2 - Program de circulație

Anexa 2.2.1 - Program de circulație tramvaie Anexa 2.2.2 - Program de circulație troleibuze. =

Anexa 2.2.3 - Program de circulație autobuze N l Anexa 3 - Programul de investiții /<

Anexa 3.1 - Programul de investiții al Operatorului \Anexa 3.1 - Programul de investiții al operatorului

Anexa 3.2 - Programul de investiții al unităților administrativ teritoriale

Anexa 3.3 - Fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru investiții din surse proprii

Anexa 4 - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București aflate în administrarea SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB - SA Anexa 5 - Mijloace de transport

Anexa 5.1 - Cerințe Standard pentru mijloacele de transport

Anexa 5.2 - Lista mijloacelor de transport utilizate la prestarea PSO

Anexa 6 - Tarife de călătorie

Anexa 6.1 -Tarife de călătorie practicate în momentul încheierii contractului

Anexa 6.2 - Modalitatea de stabilire, modificare sau ajustare a tarifelor de călătorie

Anexa 6.3 - Lista punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie și programul de funcționare

Anexa 6.3.1 - Lista chioșcurilor

Anexa 6.3.2 - Lista automatelor de vânzare

Anexa 6.3.3 - Funcționalități puncte de vânzare

Anexa 7 - Diferențele de tarif

Anexa 7.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun

Anexa 7.2 - Modul de acordare a diferențelor de tarif

Anexa 7.3 - Modelul formularului de decont anual pentru diferențele de tarif

Anexa 7.4 - Modelul formularului de decont lunar pentru diferențele de tarif

Anexa 8 - Modelele formularelor de decont pentru plata compensației

Anexa 8.1 - Modul de calcul si acordare a compensației lunare

Anexa 8.2 - Calculul compensației anuale - raport detaliat pentru liniile regionale

Anexa 8.3 - Calculul compensației anuale

Anexa 9 - Costuri eligibile incluse în calculul decontării PSO și cerințele privind contabilitatea separată

Anexa 10 - Calculul costului unitar / kilometru

Anexa 10.1 - Metodologia de calcul a costului unitar/ kilometru

Anexa 10.2 - Formula de indexare a costului unitar/ kilometru

Anexa 11 - Indicatori de performanță ai serviciului și modalitatea de calcul al penalităților

Anexa 12 - Indicele de satisfacție a pasagerilor (ISP)

Anexa 13 - Metodologia de monitorizare și evaluare a programului de transport al operatorului Anexa 14 - Caiet de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București si Județul Ilfov

Anexa 15 - Politica privind resursele umane și politica socială

Anexa 16 - Estimarea anuală a compensației

Anexa 17 - Drepturi acordate prin contract de desfășurare a serviciului de transport public local pe trasee

Anexa 17.1. - Traseele licențiate cu drept exclusiv de a desfășura serviciul de transport public local Anexa 17.2. - Traseele licențiate cu drept neexclusiv de a desfășura serviciul de transport public local Anexa 18 - Metodologia de repartizare a elementelor cuprinse în calculul compensației


CONFORM CU ORIGINALII

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUN/INERiACfCLC/ PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

Nr.    /

PREZENTUL CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT

PUBLIC LOCAL PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ a fost încheiat la data de_, între:

(I) Asociația de Dezvoltare Intcrcomunitară pentru Transport Public București Ilfov

(A.D.T.P.B.I.), persoană juridică, cu sediul în.................... având cod Fiscal nr................., cont

nr.............., deschis la .........., reprezentat prin......... având funcția de..............în calitate de

delegatar, pe de o parte, denumită în continuare Autoritatea Contractantă;

Și

(2) Operatorul de transport SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB- SA (STB

S.A.), cu sediul în București, bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, înregistrat la Registrul

Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București sub nr........................... având contul

...................... deschis la .........................., codul unic de înregistrare .........................

reprezentat legal prin....................... având funcția de ..............................în calitate de delegat,

denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,

în continuare denumiți în mod individual "Partea** și în mod colectiv „Părțile**.

ÎNTRUCÂT:

•    Acest contract este încheiat în baza legislației specifice cu privire la serviciul de transport public local de călători, și anume:

Regulamentul C.E. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191 69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

- Legislația națională cu privire la transportul public local de călători, indicată în Anexa 1;

•    Contractul este atribuit direct, potrivit prevederilor Regulamentului CE 1370'2007 având în vedere calitatea Operatorului de operator intern conform hotărârii de atribuire [...];

•    Prezentul Contract are ca scop furnizarea de servicii de transport public de interes economic general și stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea transportului public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov.

PRIN URMARE, luând în considerare' cele de maii+sbs, părțile convin să încheie prezentul Contract după cum urmează:CONFORM CU ORIGINALUL J CAPITOLUL 1. DEFlNLflL

_ ’Ehmc..

O JURiok-


In măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresiile folosite în Contract vor^yâg^ următorul înțeles:

„Activitate de transport public local de călători"


.A.N.R.S.C.’


..Atribuire directă”


.Autoritate de autorizare"


.Autoritatea Contractantă"


înseamnă Servicii regulate de transport public local de călători care sunt de interes economic general și care sunt prestate către public în mod nediscriminatoriu și continuu pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate identificate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

înseamnă modalitatea prin care Autoritatea Contractantă deleagă gestiunea serviciilor de transport public local conform art. 2 litera h) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, potrivit căruia prin atribuire directă se înțelege atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit operator de serviciu public, fără o procedură competitivă de atribuire prealabilă, potrivit art. 30 alin. (6) din Legea nr. 92/2007, direct Operatorului, având în vedere calitatea acestuia de Operator intern.

înseamnă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București Ilfov -ADTPBIprin structura internă cu atribuții de organizare, reglementare, autorizare, monitorizare și control al serviciului public de transport călători.

Înseamnă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București Ilfov -ADTPBI,

ca autoritatea locală competentă, care are competența

legală de a delega gestiunea Serviciului de transport

public local și capacitatea de a monitoriza bunurile

-concesionate de către UAT-uri..

V

Corfip&nsația de serviciu public, este definită la art.2indirect de căti publice în perioad;acordate direct sau petentă din fonduri Aplicare a unei obligații


de serviciu public sau îriîegatură cu perioada respectivă.


„Continuitatea Serviciului de Transport Este abilitatea de menținere și reconstituire a funcțiilor Public”    esențiale ale serviciului de transport public conform

cerințelor prezentului contract (activitățile sau sarcinile pe care un operator de transport public trebuie să le îndeplinească în siguranță pentru asigurarea limitată a serviciilor vitale pentru susținerea funcțiilor

social/economice ale unei zone).


„Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători"


înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, inclusiv toate anexele la acesta.

Contractul este un contract de servicii publice, definit la art. 2 litera i) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 drept actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public.


.Diferențe de tarif


Reprezintă sumele acordate Operatorului de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, aferente acoperirii influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru anumite categorii de călători față de tariful de călătorie, potrivit Capitolului 9 din prezentul Contract și Anexei 7.


„Drept exclusiv”


Dreptul exclusiv avut în vedere este cel definit la art. 2 litera f) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 ca fiind orice drept care permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un operator de SeTyf^tf^mAlice pe o anumită rută sau rețea ori într-o
anumită.
.Efectul financiar net"


seamna totalitatea efectcț aTe conformării cu obligați


fțs'VMwtlve'


negative.


s£ftdciu pgtylic asupra


costurilor și veniturilor bperatQfjjlbi'zde serviciu public. Efectul financiar net vafi calculat potrivit Anexei la Regulamentul CE nr. 1370/2007 și va ține seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în situațiile financiare anuale auditate ale acestuia, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9.


.Licență de traseu"


.Obligații de serviciu public"


..Operator”


înseamnă actul tehnic și juridic emis de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București Ilfov (..ADTPBI”) opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul local de transport călători efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze, pe un anumit traseu și conform Programului de transport al Operatorului


Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2 litera (e) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, respectiv acele cerințe definite sau stabilite de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma in aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit.


'• *fî


înseamnă societatea comercială "Societatea de Transport

București-STB” autorizată conform legislației în vigoare, care are competența și capacitatea recunoscută de a presta serviciile de transport public local care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile reglementărilor în vigoare, și care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia.


pperatorul este un operator de serviciu public, definit la

’ arî*2 litera d) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept

ii L ZI


7

gru


CONFORM CU ORIGINALUL


(irice întreprindere publică s ț^pvă'H'îs^tj^rice grup de

astfel de întreprinderi care//^f)lQBteâjiă sȘO'icii publice

11    î*

de transport de călători, sap price orgunjănl, public care prestează servicii publice de tranȘptMt de călăton.

STB este un operator intern, astfel cura acesta este definit de art. 2 litera (j) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, respectiv o entitate cu personalitate juridică distinctă, asupra căreia autorități locale membre ADTPBI prin Autoritatea Contractantă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente și are toate obligațiile legale ce decurg din această calitate.


"Părțile contractului”

Asociația de Dezvoltare Intecomunitară București Ilfov

(ADTPBI)- Autoritate Contractantă;

Societatea de Transport București STB SA- Operator.

„Program de circulație"

înseamnă documentul utilizat în transportul public local

de persoane prin curse regulate, care conține în principal

informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea

traseului, stațiile pentru îmbarcarea/ debarcarea

călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de

succedare a curselor. Programele de circulație sunt

aferente traseelor ce fac parte din Programul de transport

asumat de Operator prin prezentul Contract, atașat la

prezentul Contract ca Anexa 2.2,

„Programul anual de întreținere și

reparare a infrastructurii de operare"

înseamnă programul de întreținere și reparare a infrastructurii de transport, asumat de Operator și

aprobat de Autoritatea Contractantă în conformitate cu

prevederile art. 13,1.4 din prezentul Contract.

„Programul de investiții al Autorității

Contractante"

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții

asumate de Unitățile Administrativ teritoriale membre

ale Autorității Contractante, pentru modernizări,

reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât

fizic, cât și valoric, realizate din fonduri publice ale

acestora, atașat la prezentul Contract ca Anexa 3.2.

„Programul de investiții ak

înseapinâ^ptibgramul estimativ al lucrărilor de investiții

Jlxli_iLt-    J

Operatorului"


afumate de către Oper^fy' ^pentrV^'tnotiemizări,

. ~—:—:-:——. f/*F    .’o


IfZi fSre«rf rnOl

reabilitări, dezvoltări de iBjpacijgțiț-(țbiedfiVe noi atât


'D'C.ț


„Programul de transport al Operatorului"


fizic, cât și valoric, realizata^dju fqndori proprii ale Operatorului, atașat la prezentul Contract ca Anexa 3.1.


.Raportul lunar de constatare"


înseamnă partea în sarcina Operatorului din Programul de Transport Public local de persoane (întocmit și aprobat de Autoritatea Contractantă prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorialâ a Autorității Contractante), Programele de Circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea tramvaielor/ troleibuzelor / autobuzelor necesare). Programul de transport al Operatorului este atașat la prezentul Contract ca Anexa 2.1.


înseamnă documentul întocmit de Operator în conformitate cu Anexa 8.1 la prezentul Contract, în baza căruia Autoritatea Contractantă plătește lunar Operatorului Compensația.


.Serviciu de transport public local"Înseamnă suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor prezentului Contract, conform Programului de transport al Operatorului, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale membre ADTPBl.

Serviciul de transport public local este un serviciu integrat în sensul prevăzut de art. 2 litera m) din Regulamentul 1370/2007, care asigură servicii interconectate de transport în raza administrsativ teritorială a Autorității Contractante, cu un serviciu unic de informații, un regim unic de taxare a Titlurilor de transport și un orar unic de transport.

Serviciul de transport public local reprezintă transportul public de călători, de suprafață și este definit de art. 2 litera a) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept -- serviciul )ț|e interes /'economic general, prestat cătreCONFORM CU ORIGINALUL

public în mod nediscrimh$^nu^§T coț&puuzpe raza

|Ș2 /&£ P Cil

Autorității Contractante,l^^tciMț'y'PrâgțiirnuIui de

transport al Operatorului.

„Tarif de călătorie"

înseamnă prețul perceput de cătreOperator de la călători în schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, reglementat

de către Autoritatea Contractantă, potrivit dispozițiilor

legale și prezentului Contract.

„Titluri de călătorie"

înseamnă orice tip de abonament, abonament cu regim

special, titlu de călătorie la tarif special sau tichet,

călătorie, portofel electronic, emis în orice formă,

electronică, letrică, SMS, ce permit deplasarea

călătorilor beneficiari ai Serviciului de transport public

local, emise conform prevederilor legale.

„Unități Administrativ Teritoriale

membre ale Autorității Contractante

beneficiare ale Serviciului de transport

public local prestat de către Operator"

înseamnă fiecare Unitate Teritorial Administrativă

membră a Autorității Contractante beneficiară ale

serviciului de transport public de călători, denumită

UAT membră ADTPBI în prezentul contract,

beneficiară a serviciului de transport public prestat de

către STB de pe teritoriul Unităților Administrativ

teritoriale membre ale Autorității Contractante,

reprezentată prin Primarul acesteia sau persoana

împuternicită de acesta prin mandat special pentru

semnarea contractului.

„Valoarea totală a contractului"

Reprezintă echivalentul remunerației totale pe întreaga

durată de valabilitate a contractului, înainte de aplicarea

TVA, cuvenită operatorului sau operatorilor de serviciu

public, reprezentând numărul de km planificați

multiplicat cu costul' km la care se adaugă profitul

rezonabil.

„Valoarea media anuală"

Reprezintă echivalentul valorii totale a contractului

împărțită la numărul de luni de valabilitate a

contractului, înmulțită cu 12.

CONFORM CU ORIGINAL

CAPITOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

T&e^iilui "fe'STB


2.1.    Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea prin atribuirea directă a de transport public local cu autobuze, troleibuze și tramvaie către Societatea de Tn SA, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București și a Județului Ilfov penWUnitățile Administrativ Teritoriale membre ADTPBI beneficiare ale Serviciului de transport public local, de către Autoritatea Contractantă, cu condiția îndeplinirii de către Operator a Obligațiilor de serviciu public.

2.2.    Operatorul va realiza Serviciul de transport public local în conformitate cu Obligațiile de serviciu public și:

i. Va avea dreptul la plata Compensației din partea Autorității Contractante, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;

ii. Va avea dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract, pentru toți utilizatorii de pe teritoriul administrativ al UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI;


iii.    Va avea Dreptul exclusiv de a desfășura Serviciul de transport public local pe traseele licențiate cu acest drept și drept neexclusiv pe traseele licențiate cu acest drept, conform Anexei 18-Drepturi acordate prin contractul de desfășurare a Serviciul de transport public local pe trasee;

iv.    Va avea dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în prezentul Contract, pentru toți utilizatorii de pe teritoriul administrativ al tuturor UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI;

v. Este titularul dreptului de exploatare a infrastructurii și mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului de transport public local, descrise în Anexa 4.

2.3. Fiecare Parte va acționa cu bună credință și va face toate eforturile pentru a asigura respectarea prezentului Contract.

CAPITOLUL 3. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1.    Valoarea totală a contractului este 2.107.935.380 lei, la care se adaugă TVA.

3.2.    Valoarea medie anuală a contractului este 1.053.967.690 lei, la care se adaugă TVA.

CAPITOLUL 4. OBLIGAȚIA DE SERVICIU PUBLIC

4.1. în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească cu bună credință Serviciul de transport public local cu respectarea Obligațiilor de serviciu public stabilite mai jos:

i. Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă și va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri/ gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile ADTPBI, Hotărârile Consiliul General al Municipiului București, Consiliilor Locale și Consiliului Județean Ilfov, potrivit prevederilor prezentului Contract;

u.


Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate continuității, frecvenței, regularității șUcapacijății prevăzute în Programul d^maj^pânr Operatorului;    -W /I    Zr m


in.
■A


IV.


Operatorul va respecta standardele și cerințele Contract și în legislația națională;


Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu vehiculele preV&SjttB ițt prezentul Contract, potrivit Anexei 5.2. care va fi actualizată în perioada de derulare a contractului.

CAPITOLUL 5. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI

5.1. Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele:

i.    bunuri de retur, respectiv bunurile concesionate de către UAT-uri către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa 4, bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate și modernizate cu alocații bugetare pentru investiții de la bugetul local sau central precum și cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții al Unităților Administrativ Teritoriale membre ale Autorității Contractante prevăzut la Anexa

3.2 și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, ( Unităților Administrativ Teritoriale membre ale Autorității Contractante, conform prevederilor legale;

ii.    bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator cu acordul Autorității Contractante, rezultate prin folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului în condițiile legii, care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de acesta în scopul executării Contractului.

La încetarea Contractului, din orice cauză, UAT-urile au dreptul de a dobândi bunurile de preluare în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare. Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără consimțământul prealabil scris al Autorității Contractante;

iii.    bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul ii. de mai sus. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.

o


CAPITOLUL 6. DURATA CONTRACTULUI


6.1. Durata Contractului este de max 2 ani.


l.


CAPITOLUL 7. REDEVENȚA.


7.1.    în schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, prevăzute în Anexa 4, Operatorul se obligă să plătească redevența Autorității Contractante, calculată anual prin aplicarea procentului de 0,03 % asupra totalului valorii bunurilor concesionate. La data semnării contractului redevența datorată Municipiului București este de 387.956,36 lei suma fixa/an reprezentând 0,03 % din valoarea bunurilor concesionate (1.293.187.876,50 lei)

7.2.    Operatorul va achita trimestrial Autorității Contractante valoarea redevenței anualejdategate,

împărțită în tranșe egale, cel târziu până la data de 15 a primei luni a trimestrului următorului pentruX care redevența este datorată.    fț $$>


7.3. Pentru anul 2018, redevența va fi împărțită în tranșe lunare egale, opt târziu până Ia data de 15 a următoarei luni, pentru lunile rămase de la irt|

CONFORM CU ORIGINALUL

j i ii? J

până la sfârșitul anului. Pentru anul 2020, termenul de plata pentru trimestrul IJPVa il(

orpO    s5

“    •>us«n,.-,

7.4.    Plata redevenței se va face în contul ............... deschis la ..................., cffij»! de înregistrare

fiscală al Autorității Contractante este.................. : "

7.5.    Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenței, Operatorul datorează ""Autorității Contractante penalități de întârziere, calculate din ziua următoare datei de scadență până Ia a 90-a zi, prin aplicarea procentului de 0,0/%/ zi de întârziere asupra sumei neachitate.

7.6.    în caz de întârziere la plata a redevenței cu mai mult de 90 de zile, Autoritatea Contractantă va executa garanția constituită de Operator cu suma datorată de acesta, calculată până la recuperarea integrală a creanței, inclusiv valoarea penalităților de întârziere aferente datoriei neachitate până la termenul de scadență.

7.7    Operatorul va transmite Autorității Contractante o copie a dovezii virării sumelor datorate.

7.8    Autoritatea Contractantă va vira UAT-urilor proprietare a bunurilor concesionate prevăzute în Anexa 4, redevența și penalitățile plătite de operator, în maxim 5 zile de la încasarea acestora.

CAPITOLUL 8. GARANȚIA

8.1.    în termen de 90 de zile de la data încheierii prezentului Contract, Operatorul este obligat să

constituie, cu titlu de garanție, o sumă de 200.000 Lei, prin una din următoarele modalități: scrisoare de garanție bancară, poliță de asigurare emise în favoarea Autorității Contractante sau prin virament bancar în contul.........al Autorității Contractante deschis la Trezoreria Municipiului București.

8.2.    Garanția se actualizează anual, cu rata inflației și se reîntregește trimestrial de către Operator, până în ziua de 15 a primei luni a fiecărui trimestru, dacă aceasta a fost executată parțial sau integral de către autoritatea contractantă.

8.3.    Din garanție se rețin, dacă este cazul, penalitățile și orice alte sume datorate Autorității Contractante și neachitate de către Operator, în baza Contractului sau a altor prevederi legale în vigoare.

8.4.    Garanția se restituie de către Autoritatea Contractantă la sfârșitul prezentului Contract, în termen de maxim 60 de zile după îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract.

CAPITOLUL 9. DIFERENȚELE DE TARIF

9.1.    Operatorul se obligă să transporte toate categoriile de călători care beneficiază de gratuitățile și reducerile la transportul în comun, prevăzute în Anexa 7.1., și care dețin un Titlu de călătorie/legitimație valabile. Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel prevăzut în Anexa 7.2.

9.2.    Acoperirea Diferențelor de tarif acordate se va face potrivit prevederilor legale, până la valoarea integrală a Abonamentelor sau Tarifelor de călătorie stabilite, în baza numărului de Titluri de călătorie reduse vândute și a numărului de Titluri de călătorie/legitimații emise valabile pentru fiecare categorie de călători care beneficiază de gratuități, determinate potrivit art. 9.3. de mai jos.

9.3.    Pentru realizarea decontărilor pentru Diferențele de tarif, Operatorul trebuie să facă dovada numărului de Titluri de călătorie reduse vândute și a numărului Titluri de călătorie/ legitimații emise pentru fiecare categorie de călători care beneficiază de gratuități. Dovada se va face prin rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare (decont vânzare) și situație emitere titluri de călătorie pentru beneficiarii de gratuități.

CONFORM CU ORIGINALUL

9.5. Autoritatea Contractantă este obligată să facă plaja în termen de 15 zile de


_____ II? ^miîSreă'rfa^l^i și

depunerea de către Operator a dovezilor menționate sau a completărilor soliei ta    Nfdîiblul

J    6 ' "»,’7


„ * //

*■» •/

li ma


de decont este prevăzut în Anexa 7.4.

9.6.    Autoritatea Contractantă emite factura pentru fiecare UAT beneficiar membru XEFfiftâl In Tnaxim 3 zile de la primirea facturii și depunerea de către Operator a dovezilor menționate sau a completărilor solicitate.

9.7.    UAT-ul beneficiar membru ADTPBI va plăti către Autoritatea Contractantă în contul menționat Ia art 7.4 factura pentru diferența de tarif în termen de 5 zile de la primirea facturii,

9.8.    UAT-ul va plăti către Autoritatea Contractantă penalități de întârziere la plata facturii de 0,01 % pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind diferențele de tarif.

9.9.    Suma facturată de Operator reprezentând Diferența de tarif pentru luna respectivă intră în calculul compensării pentru luna respectivă, indiferent de stadiul plății facturii pentru Diferența de tarif

CAPITOLUL 10. COMPENSAȚIA

10.1.    Compensația nu poate depăși suma necesară pentru acoperirea efectului financiar net asupra costurilor ocazionate și asupra veniturilor generate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, ținând seama de venitul legat de acestea și care este reținut de către Operator, precum și de un profit rezonabil.

10.2.    Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, prestat de către acesta pentru fiecare UAT, calculată după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare eligibile + Profit rezonabil- Venituri ale Operatorului asociate Obligației de serviciu public C=CE + Pr-V

C - reprezintă Compensația

CE - reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

(C unitar x Km), unde

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, calculat potrivit Anexei 10,1.; costul unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă,

C unitar tramvaie 12018 = 18,22 lei/km C unitar troleibuze 12018 - 12,24 lei/ km C unitar autobuze urban 2018 - 9,11 lei/ km C unitar autobuze regional 12018 7,75 lei/ km

Km reprezintă numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport al Operatorului, potrivit Anexei 13, pentru fiecare categorie de mijloc de transport;

Astfel:

CE = (c unitar tramvai x Km tramvaie) +(c unitar troleibuze x Km trolcibuze)+ ( c unitar autobuze x Km autobuze)

Pr - reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, ține seama de nivelul de risc al Serviciului de transport public local suportat de Operator și va-fi=aplicat la total cheltuieli eligibile CE. Nivelul profitului rezonabil va fi actualizat semestrial, în termenjeje maxim 30 de zile de la data publicării pe11


site-ul Consiliului Concurenței și va fi egal cu Rata SWAP la care se adaugă 100 puncte procentuale.


CONFORM CU ORIGINALA pentru România dată pt


Nivelul profitului rezonabil la data semnării contractului este de 3,57 %, fiind țoid c u rata Ș\$AP comunicată de Consiliul Concurenței pentru perioada 01 ianuarie 2018 - 31 iunie^OT^ (2^>7?‘), la

care se adaugă 100 puncte procentuale.


V - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv (cu titlu de exemplu, dar fără a se limita Ia):

i.    venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul este îndreptățit, pentru toți utilizatorii de pe teritoriul administrativ al tuturor UAT-urilor membre ADTPB1

ii.    diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit prezentului Contract, calculată pentru toți utilizatorii de pe teritoriul administrativ al tuturor UAT-urilor membre ADTPBI

iii.    venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: venituri din reclamă și publicitate pe sau în vehicule, pe sau în clădirile sau dotările Operatorului, publicitate pe titlurile de călătorie, vânzarea de materiale promoționale sau informative asociate transportului public prestat (hărți, cărți poștale, pixuri, insigne, etc.), etc.

plus

iv.    orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local de călători prin curse regulate: acele venituri care se realizează sporadic din activitatea curentă a operatorului: venituri din casări și valorificări de mijloace fixe, valorificare de deșeuri, închirierea temporară a unor spații ale Operatorului, venituri asociate drepturilor de autor și proprietate intelectuală, etc, dacă prevederile legii nu prevăd altfel.

10.3. Compensația sc calculează și se plătește cumulat pentru activitățile de transport în comun cu tramvaie, autobuze și troleibuze.

10.4. Operatorul va întocmi o factură de avans aferentă compensației lunare a Primăriei Municipiului București, până pe data de 3 a lunii curente pentru asigurarea continuității activității, pe care Autoritatea Contractantă prin grija Primăriei Municipiului București o va plăti până la data de 10 a aceleiași luni. Suma aferentă avansului se calculează ca un procent de 50% din a 12 parte din compensația anuală planificată pentru Municipiul București conform Anexei 15.

Primăria Municipiului București va plăti Autorității Contractante avansul în baza facturii de avans emisă de aceasta în maximum 1 zi de la primirea facturii din partea Operatorului și o va plăti în termen de 3 zile de la primirea facturii.

10 5. Compensația va fi plătită de către Autoritatea Contractantă prin grija UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI, Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare întocmit de către Operator până la data de 24 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, potrivit Anexei 8.1. la prezentul Contract și a facturii cu menționarea valorii totale, conform Metodologiei de repartizare a elementelor cuprinse în calculul compensației-Anexa 18, emisă de Operator în baza Raporului lunar de constatare. Raportul lunar de constatare întocmit de Operator va fi agreat și semnat de Autoritatea Contractantă până la data de 29 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația.

10.6. în cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de Constatare sunt contestate de Autoritatea Contractantă, acest lucru va fi menționat în mod expres în Procesul Verbal de Recepție al Raportului.

In această situație Autoritatea Contractantă va aviza plata sumei necontestate a compensației și va plăti suma necontestată, în termenul prevăzut Ja art.'^tO;7, urmând ca sumele contestate să fie plătite către Operator după soluționarea contestației, după-caz, XCONFORM CU ORIGINALUL

«ț. c

. , OJR6CTK,. aș»

Qmpensației-pm OffinCOnst^MB.

'W iîiîwIa


10.7. Operatorul are obligația de a întocmi și

regularizarea avansului primit) în termen de 2 zile de la semnarea Raportului li Autoritatea Contractantă are obligația de a plăti Compensația Operatorului în ternii emiterea facturii de către Operator.

10.8. Autoritatea Contractantă emite factura pentru fiecare UAT beneficiar membru ADTPB1 în maxim 3 zile de la primirea facturii de la Operator.

10.9. UAT-urile beneficiare membre ADTPB1 vor plăti către Autoritatea Contractantă în contul menționat la art 7.4 facturile pentru compensație în termen de 4 zile de la primirea facturii.

10.10. UAT-urile vor plăti către Autoritatea Contractantă penalități de întârziere la plata facturii de 0,01 % pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația.

10.11.    Compensația nu poate depăși Efectul financiar net.

10.12.    în vederea evitării supracompensării, până la depunerea situațiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 8.3. Compensația anuală reprezintă cea mai mică valoare dintre:

■    valoarea totală anuală a Compensației calculate potrivit Rapoartelor lunare de constatare aprobate pentru anul respectiv; și

■    valoarea totală anuală a Compensației, calculate potrivit art. 10.2. de mai sus, în care CE se va înlocui și va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de Operator pentru prestarea Obligației de serviciu public efective, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa 9, conform situațiilor financiare anuale auditate, balanței de verificare aferente acestora și auditului tehnico-economic efectuat de către Autoritatea Contractantă.

10.13 Autoritatea Contractantă va realiza din surse proprii un Audit Tehnico-Economic privind serviciul de transport public de călători delegat pnn prezentul contract, ce va fi finalizat pînă la data de 30 martie a anului următor pentru anul precedent. Operatorului i se va pune la dispoziție raportul anual de audit tehnico-economic, iar acesta are dreptul de a formula obiecțiuni în termen de 3 zile iar Autoritatea Contractantă va analiza și soluționa observațiile în maxim 3 zile. Auditul tehnico-economic va stabili costul/km eligibil, compensația eligibilă pentru anul încheiat și diferența rezultată pentru regularizarea anuală,.

10.14, în termen de 3 zile de la soluționarea observațiilor, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei 8.2.

,0.15. Operatorul va finaliza realizarea Auditului Financiar-Statutar până la data de 30 aprilie a anului următor pentru anul precedent și îl va pune la dispoziția Autorității Contractante în draft în vederea utilizării pentru realizarea auditului tehnico-economic la data de 15 martie.

10.16. în cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare/mai mică decât Compensația anuală calculată Operatorul/ Autoritatea Contractantă va vira în contul Autorității Contractante . Operatorului diferența rezultată, în termen de 15 zile de la notificarea uneia dintre părți privind compensația anuală datorată, trimisă în maxim 3 zile de la primirea decontului anual, pe bază de factură emisă în 3 zile de la data notificării.


CONFORIVJ CU ORIGINALUL

10.18. UAT-urile / Autoritatea Contractantă vor/va plăti citre Autoritatea Contractaniă/l/AoP;,unt


contul ce va fi comunicat, facturile pentru decontul anual privind cumpcnsația, în-țeBaeh/drjS zile di la primirea facturii.

10.19. UAT ul va plăti către Autoritatea Contractantă penalități de întârziere la plata factuTt^d&Q$lsîft pe zi de întârziere pentru neplata la timp a facturii privind compensația.

10.20. Operatorul/ UAT-urile/ Autoritatea Contractantă va. vor datora penalități de întârziere în cuantum de 0,01% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, în cazul în care nu virează la timp sumele datorate în baza prezentului Capitol.

10.21. Operatorul poate solicita indexarea/renegocierea Costului unitar pe km în cursul anului, în condițiile prevăzute în Anexele 10.1. și 10.2.

10.22.    Modul de indexare al Costului unitar pe km este prevăzut în Anexa 10.2.

10.23.    Autoritatea Contractantă poate solicita operatorului renegocierea costului unitar pe km aprobat prin contract la finalizarea și recepționarea unor lucrări de investiții sau achiziția de vehicule/echipamente care au ca efect o influență sensibilă asupra costurilor Operatorului, în baza unui audit tehnico-economic.

10.24. Valoarea estimată anuală a Compensației cuvenită Operatorului pe durata contractului este prezentată în Anexa 16.

CAPITOLUL 11. TARIFE Șl TITLURI DE CĂLĂTORIE

11.1.    Autoritatea Contractantă va stabili Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestate de către STB de pe teritoriul UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI în baza prezentului Contract.

11.2.    La momentul intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va aplica Tarifele de călătorie prevăzute în Anexa 6.1.

11.3.    Operatorul are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie. în acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie și distribuirea acestora.

11.4.    Elementele de identificare ale cârdurilor pentru Titlurile de călătorie vor fi stabilite de Autoritatea Contractantă și agreate cu Operatorul potrivit legii, la intrarea in vigoare a contractului. Operatorul va emite cârdurile pentru Titlurile de călătorie cu elementele de identificare ale Autorității Contractante și Operatorului în maxim 120 de zile de la aprobarea noii oferte tarifare. Cârdurile pentru Titlurile de călătorie existente in stoc și în rețeaua de distribuție a Operatorului vor fi utilizate până la epuizare.

11.5.    Operatorul are obligația de a distribui cârdul de călătorie pentru toate categoriile de călători beneficiare de reduceri și gratuități prevăzute prin Hotărârea Adunării Generale a ADTPBI și legislația în vigoare aplicabilă acestor categorii, în termen de maxim 6 luni de la aprobarea noii oferte tarifare prevăzute la 11.4 din partea Autorității Contractante.

11.6.    Transportul public de călători se va desfășura conform legislației în vigoare, a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de transportul public local aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov („ADTPBI”), care prevede obligațiile călătorilor și sancțiunile pentru încălcarea acestor obligații, incluzând titlurile de călătorie cu tarif special (suprataxa) pentru călătorii care călătoresc fără Titlu de călătorie valabil, precum și orice alte reglementări emise în domeniu de către ADTPBI A v

11.7.    Controlul călătorilor care folosesc transportul publi^prestat de STB pe teritoriul administrativ al

UAT-urilor beneficiare membre ADTPBpAutorîțȘțîî'C'ontraetante este realizat de către Operator prin personal propriu.    /    / Ftli-’ vC’ilî1 1 n /
11.8. Operatorul va asigura personalului împuternicit al Autorității Contractante pentru i activității de control al călătorilor informațiile necesare pentnraceastâ-îtetmkn1

11.8.    Operatorul este obligat să dispună de un număr suficient de controlori de Titluri^ începând cu data intrării în vigoare a prezentului Contract. Operatorul se obligă sâf1 " acțiunile necesare pentru reducerea numărului de călători care circulă Iară Titlu de că traseele pe care acesta operează.

11.9.    Tarifele de călătorie vor fi stabilite, modificate și ajustate de către Autoritatea' potrivit prevederilor din Anexa 6.2.

11.10.    în termenul stabilit de ADTPBI, Operatorul este obligat să aplice tarifele de călătorie aprobate.

CAPITOLUL 12. INVESTIȚII

12.1.    Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea Serviciului de transport public local în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului, prevăzut în Anexa 3.1.

12.2.    Costurile aferente investițiilor realizate de Operator din surse proprii sau atrase, conform legii, conform Anexei 3.1 vor fi luate în considerare pentru calculul compensației.

12.3.    Activitățile de implementare a investițiilor din Programul de Investiții al UAT-urilor beneficiare membre ADTPBI monitorizate de Autoritatea Contractantă, desfășurate de Operator în baza / prezentului Contract, se consideră activități eligibile pentru calculul cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de serviciu public (CE) conform instrucțiunilor din Anexa 9.

12.4.    Autoritatea Contractantă face demersuri rezonabile, conform competențelor legale, în vederea efectuării de către UAT-urile competente a investițiilor din Programul de Investiții al UAT-urilor, prevăzut in Anexa 3.2, acestea având obligația de a finanța investițiile.

12.5.    Cheltuielile în legătură cu implementarea investițiilor din Programul de Investiții al UAT-urilor, desfășurate de Operator în baza împuternicirii dată de UAT și a prezentului Contract, se evidențiază distinct și se comunică UAT-urilor și Autorității Contractante după recepția lucrărilor, pentru înregistrare în evidența patrimoniului public concesionat.

CAPITOLUL 13. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC

13.1.    Infrastructura de Transport

13.1.1.    Infrastructura de transport este formată din infrastructura rutieră și infrastructura de operare.

i.    Operatorul are dreptul și obligația de a administra infrastructura de operare, care reprezintă infrastructura de transport concesionată în scopul prestării Serviciului de transport public local și sau infrastructura proprie utilizată pentru prestarea serviciului.

ii.    Unitățile Administrativ Teritoriale și Autoritățile Competente au dreptul și obligația de a administra infrastructura rutieră. Infrastructura rutieră constă în partea din infrastructura de transport, utilizată de Operator pentru efectuarea Serviciului de transport public local (străzi, semafoare, semnalistică rutieră etc) si care nu este concesionata Operatorului.

13.1.2.    Responsabilitatea întreținerii infrastructurii de operare proprii și a căii de rulare și refugiilor de tramvai prevăzute în Anexa 4 (inclusiv deszăpezire) este obligația Operatorului.

13.1.3.    Responsabilitatea întreținerii infrastructurii rutiere, inclusiv stații și refugii (întreținere rigole și salubrizare, deszăpezire-cu excepția refugiilor de tramvai prevăzute în Anexa 4-,etc.) este obligația Unităților Administrativ Teritoriale sau a altor Autorități Publice competente, conform legii.

13.1.4.    Operatorul va întocmi un Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare,

până la data de 1 noiembrie a anului precedent celui penjîr&'care se întocmește, cu scopul de a asigura menținerea infrastructurii de operare într-o condiție lehnicâ^optimă, pe care îl va trimite spre aprobare Autorității Contractante.    "'    '''''13.1.5. Independent de executarea Programului anual operare întocmit și aprobat potrivit clauzei 13.1.4. de mai sus, jOperatorul '.ăuȘisigura* lucraii de reparație ori de câte ori este necesar, în caz de accidente rutiere ori alte cazuri de ariufrastiji^urii de operare, în cel mai scurt timp; în vederea asigurării continuității și siguranței preițârifjȘgiyjeîțjîut de transport public local.

13.2. Condiții dc exploatare a sistemului de transport

Condițiile de exploatare a sistemului de transport de către Operator sunt cele prevăzute în Legea nr. 92/2007, în Normele de aplicare, precum și în Programul de circulație și Programul de transport, și se vor modifica odată cu legislația aplicabilă.

13.3. Planificarea Serviciului

13.3.1.    Autoritatea Contractantă este responsabilă de planificarea Serviciului de transport public local, inclusiv prin întocmirea Programului de transport al Operatorului, prevăzut în Anexa 2. Autoritatea Contractantă va trimite Operatorului în Fiecare an, până la data de 1 septembrie, propunerea pentru actualizarea Programul de transport pentru anul următor, dacă este cazul.

13.3.2.    Anterior datei de 15 septembrie a fiecărui an, Operatorul va prezenta Autorității Contractante propuneri scrise cu privire la eventualele amendamente la Programul de transport (incluzând Programul de circulație) pentru anul următor.

13.3.3.    Autoritatea Contractantă va comunica Operatorului până la data de 1 octombrie dacă propunerile de modificare a Programului de transport al Operatorului sunt acceptate în totalitate sau parțial, astfel încât Programul de transport al Operatorului să poată fi finalizat și aprobat de către Autoritatea Contractantă nu mai târziu de data de 15 octombrie a fiecărui an. în situația în care Autoritatea Contractantă nu aprobă Programul de transport final al Operatorului până la data de 1 noiembrie a anului curent, începând cu data de 01 ianuarie a anului următor Operatorul va continua să aplice Programul de transport existent al Operatorului, iar Autoritatea Contractantă va continua să plătească Compensația în baza Programului de transport al Operatorului existent.

13.3.4.    Numărul total de kilometri din Programul de transport al Operatorului nu va putea varia de la un an la altul cu mai mult de 5% în plus, sau 5% în minus, față de numărul de kilometri din anul anterior, decât cu acordul expres scris al Operatorului.

13.3.5.    Programul de transport al Operatorului va putea fi modificat oricând pe parcursul derulării Contractului de către Autoritatea Contractantă, pe baza unor criterii obiective rezultate din sondaje de opinie, dezbateri publice, studii de trafic, necesități generate de lucrări la infrastructura de transport, evenimente speciale, etc. Operatorul are obligația de a implementa Programul de transport al Operatorului astfel modificat eșalonat, in termen de maxim 60 zile de Ia primirea notificării în acest sens de la Autoritatea Contractantă. Acordul expres al Operatorului pentru noul Program de Transport al Operatorului este necesar in cazul în care cererea depășește capacitatea de transport, precum și atunci când numărul total de kilometri din Programul de transport astfel modificat variază față de cel precedent, pe oricare din modurile de transport, cu mai mult de 3% în plus, sau 3% în minus.

13.3.6.    In situația în care Autoritatea Contractantă suplimentează programul de transport al Operatorului, părțile vor încheia un Act Adițional. Acesta va conține date privind numărul de kilometri prestați, precum și noua valoare a contractului. Autoritatea Contractantă, in funcție de necesitățile impuse de numărul de cetățeni, care utilizează transportul public de călători, de necesitatea de implementare a integrării teritoriale și tarifare a serviciilor de transport, precum și de posibilitățile Operatorului de a asigura condițiile impuse de Autoritatea Contractantă, poate solicita modificarea substanțială a Programului de Transport și implicit prezentul contract cu toate anexele sale, în baza voinței părților.
CONFORM CU ORIGINALUL iv Teritorială Operatoruh țs f

r li    0 o    t'. rf. - L_i


i.

ii.

iii.


Concesionate de către Unitatea Administra Serviciului de transport public local potrivit prezentului Contract;

Aflate în proprietatea Operatorului ori Deținute de Operator in baza unor conți

Achiziționate de către Operator conform Programului de investiții al Operatorului, potrivit Anexei 3.1, sau ca urmare a unei majorări de capital social.

13.4.2. Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului de transport public local numai mijloace de transport care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

i.    respectă cerințele legale privind siguranța în trafic și protecția mediului;

ii.    dețin toate autorizațiile, licențele și celelalte documente cerute de lege în scopul prestării Serviciului de transport public local;

iii.    respectă specificațiile tehnice din Anexa 5.1;

iv.    sunt prevăzute în Anexa 5.2.

13.4.3. Operatorul poate achiziționa mijloace de transport noi sau cu cu o durată rămasă de funcționare de cel puțin 6 ani pentru autobuze și troleibuze și de cel puțin 10 ani pentru tramvaie și care corespund cerințelor prevăzute în Programul de transport și în Anexa 5.1. Autobuzele astfel achiziționate vor fi conforme cel puțin cu standardul de emisii EURO 3.

13.5.    Siguranța

13.5.1.    Călătorii și bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecințele accidentelor de trafic. în acest sens, Operatorul are obligația de a încheia și menține valabile, pe toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru asigurarea călătorilor și a bunurilor acestora. Autoritatea Contractantă are dreptul de a verifica în orice moment polițele de asigurare încheiate.

13.5.2.    Mijloacele de transport și personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului de transport public local trebuie să respecte toate cerințele legale privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor vehiculelor.

13.6.    Calitatea Serviciului, Rectamațiile Călătorilor

13.6.1.    Indicatorii de performanță ce trebuie respectați de Operator și monitorizați de Autoritatea Contractantă sunt prezentați în Anexa 11 la Contract, Aceștia sunt raportați trimestrial de către Operator, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului încheiat, și sunt evaluați trimestrial de către Autoritatea Contractantă. Rezultatul evaluării indicatorilor este notificat Operatorului în termen de 5 zile de la raportare.

13.6.2.    Abaterile considerate justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa 13.

13.6.3.    Nerespectarea indicatorilor de performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități, în conformitate cu Anexa 11 din prezentul Contract.

13.6.4.    Penalitățile prevăzute la 13.6.3 vor fi reținute din garanția constituită conform Capitolului 7 de mai sus. în cazul în care garanția nu acoperă totalitatea penalităților, acestea se vor plăti de către Operator în termen de 60 de zile de la data notificării de către Autoritatea Contractantă a insuficienței garanției,

13.6.5.    în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator, Autoritatea Contractantă va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, în termen de 30 zile de la data încheierii de către Autoritatea Contractantă a Procesului Verbal de constatare a neindeplinirii indicatorilor de performanță.

13.6.6.    Operatorul are obligația de a face disponibile Tdetaliilextu privire la procedura de reclamație pe panouri de informare ori în alte locuri vizibile, amplasate pe eele din Programul de Transport/ în vehicule.


CONFORM CU ORIGINALUL

“Z A

-jife a aceștgța' & R&WpafK), fc ?®if.,rul^?


13.6.7.    Operatorul va înregistra toate reclamațiile călătoHlor indiferent de calea de (direct, poștă, poșta electronică) într-un registru special pentru reclamațij ( Regisrr Autoritatea Contractantă arc dreptul să ceară în fiecare lună un raport cu priviți Reclamații de-a lungul lunii anterioare.


13.6.8.    Operatorul este obligat să răspundă reclamațiilor scrise ale călătorilor primite de 30 de zile de Ia primirea lor, în conformitate cu legislația în vigoare.

13.6.9.Operatorul de transport nu va fi penalizat pentru neîndeplinirea indicatorilor prevăzuți în anexa 11 până la 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii acestui termen.

13.7. Sistemul de taxare și management al traficului. Masuri de Control al Traficului

13.7.1.    Autoritatea Contractantă va urmări realizarea completărilor și modernizărilor care trebuie aduse Sistemului Automat de Taxare, precum și implementarea unui sistem de management al transportului public complet funcțional.

13.7.2.    Gestiunea sistemului automat de taxare revine în sarcina Operatorului, pe întreaga durată a Contractului.

13.7.3.    Operatorul are obligația de a achiziționa și monta pe mijloacele de transport folosite pentru realizarea Serviciului de transport public local validatoarele pentru Titlurile de călătorie și echipamentele de bord pentru Sistemul Automat de Taxare, potrivit specificațiilor din Anexa 5.1. și de a Ie menține în stare de funcționare pe toată durata efectuării curselor. După semnarea contractului se vor iniția activitățile de pregătire și achiziționare a Sistemului Automat de Management și Control al Serviciilor de Transport în anul 2019.

13.7.4.    Până la implementarea unui Sistem de Management al Transportului Public complet funcțional, indicatorii prevăzuți în Anexa 11 vor fi monitorizați de către Autoritatea Contractantă pe baza unor rapoarte de sinteză obținute din echipamentele disponibile, completate cu rapoartele Operatorului date pe proprie răspundere.

13.7.5.    Operatorul de transport va asigura, pe baze contractuale, operațiunile de emitere și vânzare a cârdurilor cu titluri de călătorie pentru toți operatorii din jud. Ilfov desemnați de către Autoritatea Contractantă. De asemenea, Operatorul va asigura preluarea, memorarea și procesarea datelor de validare de la operatorii desemnați, inclusiv rapoartele stabilite și operațiunile de compensații între operatori (clearing house).

13.8. Controlul călătorilor

13.8.1.    Serviciul de transport public local se va desfășura conform legislației în vigoare și a Regulamentului serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București -Ilfov aprobat de către Autoritatea Contractantă, care prevede obligațiile călătorilor și titlurile de călătorie cu regim special pentru încălcarea acestor obligații, inclusiv sancțiunile pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt Titlu de călătorie valabil

13.8.2.    Controlul călătorilor pe teritoriul administrativ al Autorității Contractante este realizat de către Operator în condițiile art. 45, alin. (1) și (2) și art. 46 din Legea nr. 92/2007, și ale prevederilor Caietului de Sarcini prevăzut în Anexa 14.

CAPITOLUL 14. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract și în legislația în vigoare, Operatorul are următoarele drepturi și obligații:

14.1.    Autorizații și licențe

z <X

14.1.1.    Operatorul are obligația să d'ețină-pe^urajg prezentului Contract licența comunitară valabilă și copii conforme ale acesteia emfte dL^nt^ritâtea Rhtieră Română pentru fiecare autobuz folosit în


CONFORM CU ORIGINALUL^

realizarea Serviciului de transport public local precurh și Licență de traseu ygșlat Autoritatea Contractantă pentru fiecare traseu/ tur folosit4n lealizaiea -Scrviciului wfefctraffiîflyyf, pubtjflc local.

14.1.2. Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract autori/aji^de transport valabilă pentru serviciul de transport cu tramvaie și troleibuze folosite în realizarea'îtetâeuiiui de transport public local.

14.2. Restricții teritoriale

14.2.1.    în conformitate cu articolul 5 (2) b) din Regulamentul CE 1370/2007, Operatorul are dreptul de a presta Serviciul de transport public local doar pe raza administrativ - teritoriala a Autorității Contractante, pentru traseul pentru care a fost licențiat, Iară a aduce atingere vreunei linii de ieșire sau altor elemente auxiliare Serviciului de transport care intră pe raza unităților administrative-teritoriale vecine.

14.2.2.    Operatorul, în calitatea sa de operator intern, are obligația de a nu participa la procedurile de licitație ori negociere directă pentru prestarea de servicii de transport public local în afara razei administrativ-teritoriale a Autorității Contractante.

14.3. Separarea contabilității

14.3.1.    Operatorul are obligația de a ține o contabilitate separată pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public local din prezentul contract sau sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului de transport public local, în conformitate cu normele contabile și Fiscale în vigoare, potrivit Anexei 9.

14.3.2.    Separarea contabilității pe activitățile Serviciul de Transport Public și pe alte activități prestate de către Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

i.    conturile corespunzătoare acestor activități trebuie să fie separate, iar proporția costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedeele de repartizare a acestor costuri agreate de către autoritatea contractantă.

ii.    costurile Serviciului de transport public local trebuie să fie echilibrate pe baza veniturilor din exploatare și a plăților efectuate de Autoritatea Contractantă pentru diferențe de tarif și compensație, fără nici o posibilitate de transfer de venituri către un alt sector de activitate a Operatorului.

14.4. întreținere, reparații și salubrizare

14.4.1.    Operatorul are obligația exploatării, întreținerii, salubrizării, dezăpezirii, reparării infrastructurii de operare, potrivit prevederilor prezentului Contract.

14.4.2.    Operatorul are obligația să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități.

14.4.3.    Operatorul are obligația să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de Autoritatea Contractantă. Costurile aferente acestor activități vor fi luate în considerare pentru calculul Cheltuielilor de exploatare aferente Obligațiilor de serviciu public (CE) reglementate la Capitolul 10 de mai sus, conform instrucțiunilor din Anexa 9.

14.4.4.    Operatorul are obligația să asigure întreținerea și reparația infrastructurii de operare în conformitate cu Programul anual de întreținere și^rqxnare a infrastructurii de operare întocmit și aprobat potrivit art. 13.1.4., precum și lucrărileacoidenlșlecare se impun potrivit art. 13.1.5.23CONFORM CU ORIGINALII

14.4.5.    Operatorul are obligația să fundamenteze bugetul ahual pentru întreținerea c curente la bunurile concesionate, conform Programului anual de irtireținere și repar de operare aprobat de către ADTPBI.

14.4.6.    Operatorul are obligația să asigure menținerea stării tehnice corespunzălf

mijloacelor de transport folosite în prestarea Serviciului de transport public local auxiliare acestora.

14.4.7.    Operatorul are obligația să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport, atât la interior, cât și la exterior.

14.4.8.    Operatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări de întreținere (lucrările proprii) la infrastructura de transport folosită pentru prestarea Serviciului de transport public local.

14.4.9.    Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite informații cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor concesionate pentru realizarea Serviciului de transport public local.

14.5. Siguranța și confortul Serviciului de transport public local

14.5.1.    Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor.

14.5.2.    Operatorul are obligația să asigure prestarea Serviciului de transport public local cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, precum și a dispozițiilor și instrucțiunilor emise de Autoritatea Contractantă.

14.5.3.    Operatorul are obligația să presteze Serviciul de transport public local cu vehicule prevăzute în prezentul Contract și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa 5.1.

14.5.4.    Operatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru a asigura protecția călătorilor împotriva accidentelor pe timpul călătoriei, inclusiv, dar fără a se limita la:

i.    Menținerea iluminării constante a mijloacelor de transport;

ii.    Afișarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informații despre cum trebuie acordată asistență în cazuri de urgență, a transportului călătorilor în condiții de siguranță și a regulilor de comportament în timpul călătoriei;

iii.    Luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deraieri sau avarii apărute în funcționarea Serviciului de transport public local.

14.5.5.    Operatorul are obligația să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor și șoferilor, pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

14.5.6.    Operatorul are obligația să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice.'reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulație și a reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră.

14.5.7.    Operatorul are obligația să se asigure că niciun călător nu are acces în interiorul cabinei șoferului, în situația în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru șofer.

14.5.8.    Operatorul are obligația să se asigure că vehiculele opresc numai în stațiile amenajate și că ușile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului.

14.5.9.    Operatorul are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de siguranță prevăzute de constructorul vehiculului.

14.5.10.    Operatorul are obligația să se asigure că toți conducătorii de vehicule respectă întocmai prevederile legislative relevante și să implementeze măsuri de îmbunătățire a calificării acestora.

14.5.11.    Operatorul are obligația să aplice normele de securitate și sănătate în muncă specifice Serviciului de transport public local.

14.6. Proceduri interne

14.6.1. Operatorul are obligația de a întqcni.î pro.ceduri interne, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în termen de 60 zile deja' data intrărif îrț\igoare a prezentului Contract, care se vor referi cel puțin la:

i. actualizarea informațiileII.

iii.

iv.


vi.administrarea și controlul bunurilor pierdute; administrarea reclamațiilor, întrebărilor și sugestiilor;

Codul de conduită al conducătorilor de vehicule, precum și a persor operatorului care are contact direct cu călătorul;

Instrucțiuni privind prevenirea și combaterea săvârșirii de fapte cu incidență și securității călătorilor pe durata călătoriei;

Instrucțiuni și planuri privind situațiile de urgență.ASlSîEfjȚ^

r TEhimta'^,

fiJuiJ',stîIkriât>ăl °Aiăh'Î<'14.6.2. Autoritatea Contractantă va avea acces la procedurile interne menționate mai sus.


14.7. Cesiunea și subcontractarea

14.7.1.    Operatorul are obligația de a nu cesiona Serviciul de transport public local unei alte societăți decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății Operatorului, cu aprobarea Autorității Contractante și cu asumarea de către cesionar a condițiilor prezentului Contract.

14.7.2.    Operatorul are obligația de a nu încheia cu terți contracte de subdelegare a Serviciului de transport public local.

14.8.    Activități dc Marketing

14.8.1.    Operatorul are obligația de a întocmi un plan de marketing coerent, până la data de I octombrie a fiecărui an pentru anul următor, pentru a promova utilizarea Serviciului de transport public local, cu scopul de a crește utilizarea Serviciului de transport public local și a îmbunătăți gradul de satisfacție a călătorilor.

14.8.2.    Autoritatea Contractantă aprobă Planul de marketing propus de Operator până la data de 1 noiembrie a anului, iar Operatorul are obligația să îl realizeze.

14.8.3 Operatorul are obligația de a afișa gratuit la vedere însemnele Autorității Contractante care vor fi comunicate de aceasta în 30 de zile de la semnarea contractului. Dimensiunile, grafica și modalitatea de expunere vor fi stabilite de Autoritatea Contractantă și transmise Operatorului și vor fi afișate prin grija Operatorului pe vehiculele cu care acesta realizează transportul public.

14.9.    Informarea publicului

14.9.1.    Operatorul are obligația să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație deservite, Tarifele dc călătorie aplicate, precum și modificarea acestora.

14.9.2.    Operatorul are obligația să distribuie materiale informative cu privire la traseele și programele de circulație, modicările acestora, Titlurile de călătorie și punctele de vânzare ale acestora, modul de cumpărare, Tarifele de călătorie practicate, obligațiile călătorilor și obligațiile Operatorului față de călători, precum și sancțiunile pentru încălcarea acestor obligații.

14.9.3.    Afișarea informațiilor de mai sus se va face în stații,, in mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Operatorului și în mass-media, după caz. Informațiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate. Autoritatea Contractantă împreună cu operatorul va identifica soluții pentru îmbunătățirea informării călătorilor.

14.9.4.    Operatorul are obligația să promoveze serviciul de transport public local în colaborare cu Autoritatea Contractantă.

14.9.5.    Operatorul are obligația să realizeze declarații de presă și anunțuri cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul de transport public local și va întocmi campanii promoționale pentru promovarea activității sale pe raza Autorității Contractante.

14.10. Alte drepturi și obligații aferente prestării Serviciului de transport public local

-s.

14.10.1. Operatorul are obligația să exploateze tn mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile concesionate și să presteze Serviciul dc transporfptS^îc. local care face obiectul prezentului Contract.
2514.10.2. Operatorul are obligația să respecte obligațiile-regulamentul pentru efectuarea transportului public local, i transport public local și legile în vigoare.

14.10.3. Operatorul are obligația să pună la dispoziția Autc


solicitată pentru calculul lunar al Compensației și pentru reguk

14.10.4. Operatorul are obligația să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în


prezentul Contract.

14.10.5.    Operatorul are obligația să constituie garanția potrivit prevederilor Capitolului 7, în favoarea Autorității Contractante;

14.10.6.    Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu respectarea Programului de transport al Operatorului prevăzut în Anexa 2.1.

14.10.7.    Operatorul are obligația să utilizeze ca un bun proprietar bunurile de retur, bunurile de preluare, prevăzute în prezentul Contract cu prioritate, pentru asigurarea Serviciului de transport public local,.

14.10.8.    Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului de transport public local prin curse regulate conform Caietului de sarcini și Programului de transport alocat.

14.10.9.    Operatorul are obligația să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor de exploatare, de transport și tarifare.

14.10.10.    Operatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractanta, in cazul întreruperii accidentale a circulației pe anumite trasee, operatorul va dispune măsurile ce se impun.

14.10.11.    Operatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la eficientizarea costurilor de operare pentru transportul public.

14.10.12.    Operatorul are obligația să plătească pentru întreaga durată a Contractului taxele și impozitele datorate statului, precum și cheltuielile ce se ivesc cu privire la asigurarea bunurilor concesionate.

14.10.13.    Operatorul are obligația să permită accesul liber și nediscriminatoriu al călătorilor la Serviciul de transport public local și să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute de legislația aplicabilă,și Hotărârile ADTPBI.

14.10.14.    Operatorul are obligația să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, conform Programului de investiții prevăzut în Anexa 3.

14.10.15.    Operatorul are obligația ca, în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt Autorității Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciului de transport public local.

14.10.16.    Operatorul are obligația să asigure accesul Autorității Contractante la informațiile privind executarea Serviciului de transport public local și modul de exploatare al mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor concesionate.

14.10.17.    Operatorul are obligația să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale periodice ale propriilor angajați, conform prevederilor legale.

14.10.18.    Operatorul are obligația să preia pe bază de proces-verbal de predare-primire bunurile de retur de la Unitățile Administrativ Teritoriale, prin prezentul Contract.

14.10.19.    La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să restituie proprietarului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, în stare de funcțiune, cu excepția bunurilor care nu sunt funcționale la dala preluării sau care și-au împlinit durata normală de funcționare. în caz de nerespectare operatorul va fi obligat la plata unei despăgubiri egale cu valoarea de înlocuire a bunurilor în aceleași condiții tehnice.

14.10.20.    La expirarea Contractului, Operatorul are obligația să predea UAT-ului comunicat de

Autoritatea Contractantă în deplină proprietate bunurile de preluare pe care aceasta le solicită, contra plății unei compensații egală cu valoareaeouțabilâ actualizată. în caz de nerespectare operatorul va fi obligat Ia plata unei despăgubi ‘    A y

14.10.21.    Operatorul are obligcondițiile stipulate în Contract, până la preluarea acesteia de către un alt nperainr riaifiâ/matmu/t 90 de zile, cu plata compensației corespunzătoare perioadei efectiv prestate.    ’XSSe*1

14.10.22.    în vederea asigurării transportului in comun al persoanelor cu handicap, OperatoruJ-j^re obligația ca conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea dmptiirilOr persoanelor cu handicap, să ia măsurile de adaptare pentru toate mijloacele de transport în comun, în limitele posibile tehnice constructive, folosite în prestarea Serviciului de transport public local pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport și călătorie.

14.10.23.    Operatorul are obligația să respecte condițiile impuse de natura bunurilor și Serviciului de transport public local (materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, securitate și sănătate în muncă condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului).

14.10.24.    Operatorul are obligația să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea și licențierea personalului.

14.10.25.    Operatorul are obligația să dețină Ia sediul social documentele prevăzute de lege.

14.10.26.    Operatorul are dreptul să ceară întreruperea temporara a executării Serviciului de transport public local în cazul în care continuarea activității ar conduce Ia crearea de importante prejudicii patrimoniului încredințat spre administrare, cu notificarea Autorității Contractante în termen de 3 zile de la constatarea acestei posibilități. Autorității Contractante va identifica împreună cu UAT-urile competente cele mai bune soluții în vederea remedierii situațiilor expuse în notificare și va comunica operatorului în termen de 5 zile lucrătoare măsurile ce urmează a fi luate de către acesta. Termenul de mai sus poate fi prelungit de Autoritatea Contractantă dacă identificarea soluțiilor pentru Operator necesită o perioadă mai mare de reglementare a situației în care s-ar afla Operatorul. După îndeplinirea măsurilor transmite de către Autoritatea Contractată în termenul stabilit de către aceasta, Operatorul are obligația de a relua serviciul de transport.

14.10.27.    în conformitate cu legislația în vigoare, Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, mobilier stradal, terenuri etc.) și instalațiile auxiliare aferente acesteia.

14.10.28.    Pe durata prezentului Contract, Operatorul beneficiază de Drept exclusiv pe traseele atribuite și licențiate cu acest drept. în cazul în care pe același traseu vor opera și alți operatori de transport rutier, Operatorul are dreptul să solicite daune-interese direct de la operatorul de transport rutier respectiv, în situația în care acesta operează Iară aprobare.

14.10.29.    Pe durata prezentului Contract, Operatorul beneficiază de Drept neexclusiv pe traseele atribuite și licențiate cu acest drept. Modul de operare pe aceste trasee împreună cu ceilalți operatori va fi reglementat prin instrucțiuni și dispoziții ale Autorității Contractante.

14.10.30.    Operatorul are dreptul să solicite Autorității Contractante schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al Operatorului, iar Autoritatea Contractantă va iniția, dacă consideră necesar, aprobarea unui alt Program de Transport, modificat.

14.10.31.    Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea și aprobarea Autorității Contractante, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră; în cazuri excepționale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului de transport public local, dar numai sub condiția informării ulterioare a Autorității Contractante în maxim 24 de ore.

14.10.32.    Operatorul are dreptul să propună modificarea și/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor și sau a condițiilor lehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

14.10.33.    Operatorul are dreptul de a încasa contravaloarea titlurilor de călătorie cu regim special aplicate călătorilor care circulă fără Titlu de călătorie valabil ori fără a fi validat corespunzător, potrivit Anexei 15 la Contract.

14.10.34    Operatorul are obligația de a prezenta, la solicitarea Autorității Contractante un raport al vânzărilor și emiterilor de titluri de călătorie.

14.10.35    Operatofut=are obligația de a prezenta lunar, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară , im raport 'bu-informațiile pe baza cărora Autoritatea Contractantă poate evalua trimestrial


27respectarea indicatorilor de performanță calculați trimestria cu metodologia descrisă la Anexa 13.

14.10.36 Operatorul are obligația de a asigura accesul Autorității Contractante la privind prestarea Serviciului de transport public și exploatarea bunurilor concesionate, cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului contract,în termen de maxim 5 zile la cererea Autorității Contractante.

14.10.37. Politica privind resursele umane și protecția socială va fi realizată de către operator ținând seama de programul de transport, potrivit Anexei 15.


CAPITOLUL 15. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi și obligații ale Autorității Contractante, prevăzute în prezentul Contract și în legislația în vigoare, Autoritatea Contractantă are următoarele drepturi și obligații:


15.1 Infrastructura publică

15.1.1.    Autoritatea Contractantă are obligația să informeze Operatorul, prin grija UAT-urilor competente, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport, pe baza informațiilor primite de la UAT-uri.

15.1.2.    Autoritatea Contractantă are obligația să asigure, prin grija UAT-urilor competente, condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.

15.1.3.    Autoritatea Contractantă prin grija UAT-urilor membre are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga rețea de trasee cuprinse în Programul de transport, a trotuarelor din zona stațiilor de oprire a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră și în stații, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni.

15.1.4.    Autoritatea Contractantă are obligația să comunice măsurile luate de UAT-uri pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport public local, inclusiv benzi de autobuze și troleibuze, marcarea stațiilor, semafoare cu prioritizare pentru autobuze și troleibuze, prin grija autorităților competente.

15.1.5.    Autoritatea Contractantă are obligația să colaboreze activ cu Departamentul rutier din cadrul Poliției pentru a urmări implementarea măsurilor privind prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de Transport public local.

15.1.6.    Cheltuiala aferentă pentru reparațiile accidentale a bunurilor concesionate se va suporta de către proprietar, în baza documentelor justificative, cu informarea Autorității Contractante.

15.2. Controlul exercitat asupra Operatorului


15.2.1.    Autoritatea Contractantă are dreptul să verifice și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului de transport public local și de îndeplinire a Obligațiilor de serviciu public de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite de Operator, în prezența unui reprezentant al acestuia.

15.2.2.    în urma fiecărei verificări se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru

fiecare Parte, semnate de către cele două Părți. în procesul-verbal se vor specifica timpul și locul inspecției, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluționare, precum și obiecțiile Operatorului, dacă este cazul. AutoritateaContractantă va soluționa obiecțiile Operatorului în termen de 20 zile. Termenul de mai sus poat£ fr-prelupgtude Autoritatea Contractantă dacă identificarea soluțiilor pentru Operator necesită tț>perioadă~mai mate de reglementare a situației în care s-ar afla Operatorul.    /f^2\ *

\M\)J- iV/. H'-


15.2.3.    înainte de data de 30 iunie a

Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile fii de un Auditor certificat independent.

15.2.4.    Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni scrise pentru rentei încălcări a obligațiilor Operatorului rezultate din prezentul Contract.

15.2.5.    Autoritatea Contractantă arc dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator și de a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul Contract.

15.2.6.    Autoritatea Contratantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care sunt gestionate reclamațiile călătorilor.

15.2.7.    Evaluarea gradului de satisfacție al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în Anexa 12.

15.2.8.    Pe baza sondajelor și controalelor efectuate, Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni obligatorii către Operator pentru îmbunătățirea Serviciului de transport public local; Rezultatele sondajelor și controalelor trebuie utilizate pentru actualizarea nivelurilor indicatorilor de performanță și actualizarea Programului de transport al Operatorului.

CAPITOLUL 16. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚII ALE UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE BENEFICIARE ALE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract și în legislația în vigoare, UAT-urile beneficiare ale serviciului de transport public local prestat de Operator are următoarele drepturi și obligații:

16.1.    UAT are dreptul să ceară și să susțină argumentat modificări ale Programului de Transport pe aria sa de competență, în conformitate cu schimbările semnificative ale cererii de transport. Solicitările vor fi înaintate Autorității Contractante iar aceasta va analiza aceste cereri și va da soluții argumentate.

16.2.    UAT are dreptul să organizeze acțiuni de verificare a validării titlurilor de călătorie utilizate pe teritoriul său administrativ, individual sau împreună cu reprezentanții Autorității Contractante sau Operatorului. Autoritatea Contractantă și Operatorul vor sprijini această activitate cu procedurile necesare.

16.3.    UAT are obligația să amenajeze și să mențină infrastructura de transport (infrastructura rutieră, stațiile și capetele de linie) de pe teritoriul său adminsitrativ și în competența sa la parametrii care să asigure deplasarea și staționarea vehiculelor de transport public, confortul și siguranța călătorilor (inclusiv dezapezire și salubrizare).

16.4.    UAT va pune la dispoziție Operatorului bunurile din domeniul public sau privat al UAT ce fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin Proces verba de predare -primire cu Operatorul. Acestea vor reprezenta bunuri de retur.

16.5.    UAT va pune la dispoziție Operatorului pe toată durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători pe teritoriul sau administrativ un spațiu pentru activitatea de emitere cârduri.

16.6.    UAT va pune Ia dispoziție Operatorului și a Autorității Contractante reclamațiile privind serviciul prestat de Operator ce sunt primite de către UAT, indiferent de sursa din care au provenit, în 48 de ore de la primire.

16.7.    UAT are obligația să asigure plata compensației de operare și a diferenței de tarif către Autoritatea Contractantă pentru serviciul de transport public de călători prestat de Operator pe teritoriul său administrativ, în condițiile prevăzute în prezentul contract.

16.8.    în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului Contract, fiecare UAT se obligă să constituie în favoarea Autoritîții Contractante în contul menționat Ia art. 7.4, cu titlu de garanție deCONFORM CU ORIGINALUL,^ j OiRECȚtA *l£ e'.', pe baza compensației anițțfl^ pfâĂifîcțateâ- Sțji se ^tMWcă,<%îț0asta Și


16.9.    Garanția de bună plată se actualizează anual

reîntregește trimestrial de către UAT, până în ziua de 15 a primei luni a fiecărui tiț a fost executată parțial sau integral de către Autoritatea Contractantă pentru p diferențelor de tarif și a penalităților datorate Operatorului pentru prestarea serviciului?^-^

16.10.    Din garanția de bună plată se rețin de către Autoritatea Contractantă sume datorate și neachitate de către UAT către Autoritatea Contractantă, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători.

16.11.    Garanția se restituie de către Autoritatea Contractantă la sfârșitul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători,, în termen de 60 de zile.

16.12.    UAT va realiza obiectivele de investiții pentru transportul public din planul propriu de investiții, prevăzute in Anexa 3.2.

16.13.    Cheltuielile de investiție în legătură cu implementarea investițiilor din Programul de Investiții al UAT-urilor, realizate de Operator în baza împuternicirii dată de UAT și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, se evidențiază distinct, se decontează cu UAT-ul respectiv conform prevederilor legale privind realizarea investițiilor și se comunică UAT-urilor și Autorității Contractante după recepția lucrărilor, pentru înregistrare în evidența patrimoniului public sau privat al UAT. Costurile cu implementarea investiției realizate de Operattor sunt eligibile pentru calculul Compensației.

16.14.    UAT-ul are obligația să informeze Autoritatea Contractantă și Operatorul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră pe traseele cuprinse în Programul de transport.

16.15.    UAT-ul are obligația să asigure condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.

16.16.    UAT-ul are obligația să asigure starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de pe întreaga rețea de trasee cuprinse în Programul de transport, a trotuarelor din zona stațiilor de oprire a mijloacelor de transport, semnalizarea rutieră și în stații, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni.

16.17.    UAT-ul are obligația să comunice Autorității Contractante și Operatorului măsurile luate pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului de transport public local, inclusiv benzi de autobuze și troleibuze, marcarea stațiilor, semafoare cu prioritizare pentru autobuze și troleibuze, prin grija autorităților competente.

16.18.    UAT-ul va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare.

CAPITOLUL 17. ALTE ACTIVITĂȚI PRESTATE DE OPERATOR, CARE NU INTRĂ ÎN SFERA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI

17.1.    Operatorul poate presta pentru terți activități conform Statutului care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători.

17.2.    Operatorul va contabiliza separat cheltuielile și veniturile cu aceste activități prestate pentru terți, conform prevederilor art. 14.3. și Anexei 9.

17.3.    Activitățile care nu fac parte din sfera serviciului de transport public de călători prestate de Operator optimizează utilizarea resursei umane și a dotărilor existente, constituind pentru operator o sursă de venit pentru susținerea cheltuielilor neeligibile și îmbunătățirea disponibilului bănesc.

CAPÎTOLUL 18. FORȚA MAJORĂ

eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 1351 Cod inevitabil, independent/ae voința părților, inclusiv, dar fără a /// /


T’ n.R£/fĂf^X

Asisicwr *7", a

ChniCasi, ini.i

pa inchererca


CONFORM CU ORIGINA!

na tu râie, și care, survenir


se limita la inundații, cutremure, alte calamități

Contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligaților izvorân'tfdfti^onțț’âc.t?

18.2.    Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de exceăfirBemJh mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este cauzată de un eveniment de forță majoră.

18.3.    Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura și pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de forță majoră.

18.4.    Apariția forței majore se va comunica celeilalte Părți în termen de 2 zile prin telefon, în modalitatea de realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract, urmat de o scrisoare recomandată cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen, de către organele competente, în prezența Părților. în caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor părților se decalează în consecință cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din Părți nu va solicita penalități pentru întârzierile în executarea Contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării probei forței majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de forță majoră.

18.5.    Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere și în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forță majoră. De asemenea, Partea este obligată să reia îndeplinirea obligațiilor contractuale și să notifice în scris către cealaltă Parte despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.

18.6.    Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. în cazul dispariției sau imposibilității obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de [...], datorată forței majore, Părțile vor conveni asupra continuității sau încetării Contractului.

18.7.    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de luni, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului, Iară ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL 19. CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

19.1.    Raporturile contractuale dintre Autoritatea Contractantă și Operator se bazează pe principiul echilibrului între drepturile care îi sunt acordate Operatorului și obligațiile care îi sunt impuse.

19.2.    în vederea menținerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul executării Contractului, apare o situație caracterizată prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor următoare:

i.    schimbarea excepțională a împrejurărilor existente la data încheierii Contractului;

ii.    schimbarea împrejurărilor nu a fost și nici nu putea fi, în mod rezonabil, avută în vedere de către Parte la data încheierii Contractului;

iii.    Partea nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu putea fi în mod rezonabil considerată că și-ar fi asumat acest risc, care duce la crearea unui dezechilibru contractual prin îngreunarea semnificativă a obligațiilor uneia dintre Părți, la solicitarea oricărei Părți se va proceda la renegocierea Contractului.

19.3.    Dacă renegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual ori Părțile nu ajung la un acord într-un termen rezonabil, disputa urmează să fie soluționată de instanțele judecătorești.31CAPITOLUL 20. CONDIȚII SUSPENSIVE DE INTRARE ÎN VIGOARE â£QNȚRA<


115 w IF.HN li»

JURtȚCVțrtS

20.1. Următoarele condiții reprezintă, cumulativ, condiții suspensive de mlta^e în^yjj. Contractului, iar prezentul Contract va intra în vigoare la data îndeplinirii condițiifgDijaffljh} jos și va produce efecte numai în cazul în care:

i. Operatorul obține Licență de traseu pentru autobuzele care operează pe traseele atribuite potrivit Programului de transport al Operatorului, în termen de 15 zile de la data semnării Contractului.

ii. Operatorul obține Autorizația de transport pentru tramvaiele și troleibuzele care operează pe traseele atribuite potrivit Programului de transport al Operatorului, în termen de 15 zile de la data semnării Contractului.

CAPITOLUL 21. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

21.1.    Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepția cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului.

21.2.    Pârțile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris.

21.3 Contractul încetează la declararea falimentului Operatorului de către instanța judecătorească competentă.

21 4. Autoritatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 30, zile în cazul în care interesul național sau local o impune.

21.5.    Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Autorității Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 20.7 de mai jos:

i.    neplata de către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o perioadă de

minim 6 luni;

ii.    nereîntregirea de către operator a garanției în termen de 90 de zile de la data menționată la

art,8.2., în cazul în care Autoritatea Contractantă a reținut penalități și orice alte sume datorate și neachitate de către Operator, în baza Contractului sau a altor prevederi legale în vigoare;

iii.    Operatorul nu constituie garanția stabilită Ia Capitolul 8 din Contract;

iv.    Pierderea valabilității Licenței de transport și, sau a Autorizației de transport;

v.    Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și obligațiilor

izvorâte din Contract;

21.6.    Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Autorității Contractante dau dreptul Operatorului să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 20.7. de mai jos:

i.    Autoritatea Contractantă nu plătește Compensația sau Diferențele de tarif prevăzute în prezentul Contract pentru o perioadă mai mare de 30 zile;

ii.    Orice alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale săvârșite de către Autoritatea

Contractantă.

21.7. Cu excepța cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea unei notificări în acest scop celeilalte Părți (■'Notificarea de încetare”).


11.


111.


CONFORM CU OPJG1NALU$F/ °«/c

< * AS<ST£i

S z ÎCHNrCA Sj 7 m I -Z* >*t jur mcA , njW

Obligațiile pretinse neîndeplinite; și

Ui3    - ..

Termenul în care se așteaptă remedierea obtigațntorlriîălCăVeTtermen^aîie trhjftfateli.mai mic


decât termenul menționat în Contract, pentru fiecare situație de ncîndepRțn&wi jpc^te),

21.9.    Daca (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, așa cum această întâlnire ă Tost convocată conform prezentului Contract, sau (ii) negocierea nu conduce la soluționarea diferendului, sau (iii) Partea în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi neîndeplinite, conform celor stabilite de părți în procesul de negociere, Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părții în culpa Notificarea de încetare, cu daune interese.

21.10.    Dacă (i) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau (ii) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, Partea prejudicată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menționate în Notificarea de negociere, cu excepția situației în care este reluată procedura de la art. 21.7 de mai sus.

21.11.    în situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părțile nu decid prin voință comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată se va adresa instanței competente pentru constatarea rezilierii Contractului și stabilirea cuantumului daunelor interese.

21.12.    La încetarea Contractului, indiferent de motiv:

i.    Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului vor înceta, cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel;

ii.    Operatorul va transmite de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, proprietarului bunurile de retur;

iii.    UAT-ul va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 30 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată a bunurilor de preluare.

21.13. Operatorul trebuie ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public local, în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Autoritatea Contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile,

21.14 Prezentul contract încetează la data intrării în vigoare a unui alt contract de servicii de transport public de persoane atribuit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov, în baza notificării transmise operatorului de către Autoritatea Contractantă.

CAPITOLUL 22. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

22.1.    Nerespectarea dovedită de către Părți a obligațiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

22.2.    Autoritatea Contractantă are dreptul să sancționeze și să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului.

22.3.    Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Autoritatea Contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum urmează:

i.    300-500 lei/ măsură pentru neaplicarea/aplicarea parțială a măsurilor impuse de către Autoritatea Contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de executare a Contractului sau evaluării modului de realizare a operării;

ii.    300-500 lei/constatare lei pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilite prin Contractul de delegare și Caietul de sarcini;

programului de vânzare a Titlurilor de călătorie Anexele 6.3.1., 6.3.2 si 6.3.3.IV,


......    , .C0MF0Î3M CU ORIGIh'ALi^

100 lei/constatare pentru nerespectarea planului de igienizare a mijloc operatorului.


V.


10.000 lei/măsură în situația în care Operatorul nu implementează

Planul de măsuri agreeat de ambele părți pentru respectarea condițiile asigure respectarea indicatorilor de performanță asumați prin Contract;’dff 'transpdrfcdin vina

A5iS’£h<rf r 331 TEHNICĂ Și S’ m lJ JUfilOtCA f ij,','

țneuțidnate în și care să


vi.


10.000 lei/ pe încălcare majoră a oricărui indicatorilor de performanță în decursul unui trimestru, potrivit Anexei 11; Prin încălcare majoră se înțelege depășirea nivelului maxim acceptat pentru fiecare indicator de performanță prevăzut în Anexa 11.


vii.


10.000 Iei dacă Operatorul, din vina sa, nu asigură prestarea serviciului de transport public local, potrivit Contractului, pentru o perioadă de cel puțin 24 ore, fără a fi incident vreun eveniment de forță majoră;


VIU.


Valoarea pierdută a bunului datorată lipsei de întreținere, constată prin evaluare, atunci când Operatorul nu asigură întreținerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, provocându-Ie degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului;


22.4. Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligații stabilite în Contract, Partea in culpa este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului.


CAPITOLUL 23. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

23.1.    Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat într-un act adițional.

23.2.    Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă

23.2.1.    Autoritatea Contractantă poate modifica unilateral orice parte a Contractului din motive excepționale legate de interesul public local, cu notificare prealabilă transmisă cu 30 zile înainte către Operator.

23.2.2.    In cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are dreptul să primească o justă despăgubire în termen de 30 de zile de la dovedirea prejudiciului. în cazul dezacordului între Părți cu privire la existența prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, acestea vor fi stabilite de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract.

23.2.3.    Programul de transport menționat în Anexa 2, poate fi modificat de Autoritatea Contractantă, prin hotărârea, dacă acest fapt este justificat din punct de vedere social și al viabilității economice a teritoriului controlat de Autoritatea Contractantă, cu notificarea Operatorului cu cel puțin 15 de zile înainte de modificare. Operatorul nu poate refuza modificările solicitate de Autoritatea Contractantă, cu excepția cazului în care cererea depășește capacitatea de transport.

23.3.    Modificări solicitate de Operator privind Capacitatea Serviciului

23.3.1. Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi trasee sau schimbarea Programului de transport al Operatorului pot fi solicitate Autorității Contractante de către Operator, care va iniția dacă consideră necesar aprobarea unui alt Program de Transport, modificat.


23.4. Alte modificări    ____

23.4.1. în cazul în care once’preț'bâjBîi ale Contractului devin incompatibile cu legislația sau regulamentele din România^sab din-Uniuhba\Europeană, Cqqtractul va fi modificat de Părți. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalți,clauze ăle Contract.

23.4,2. Orice deficiențe sau contradicții din ComfaQt pot fi1 fe'ctrhcJatfe ca’ur Părți a modificărilor necesare, în cel mai scurt timp posibil, în conformitate <


a

ire- a negocierii de către ^opKntrfâ'ului.

•2 *TfcHNICAȘ| gOlH JURIDICĂ


p>t,,


CAPITOLUL 24. LITIGII


,{


M&M'J


24.1.    Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.

24.2.    Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea căzută în pretenții are obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziția sa împreună cu propunerea de conciliere directă.

24.3.    Apariția unei dispute nu îndreptățește Operatorul să suspende prestarea Serviciului de transport public local ori Autoritatea Contractantă să suspende executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului Contract.

24.4.    în cazul în care o dispută nu este soluționată în termen de 45 de zile din momentul în care Părțile au început negocierile pentru soluționarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 15 de zile de Ia notificarea oficiala a disputei de către una dintre Părți celeilalte Părți, acestea se vor adresa instanței judecătorești competente.

CAPITOLUL 25. LEGEA APLICABILĂ

25.1.    Prezentul Contract, precum și orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură cu prezentul Contract ori cu încheierea acestuia (inclusiv dispute sau cereri extracontractuale) sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea română.

25.2.    Prezentul Contract se completează cu prevederile Noului Cod civil și cu reglementările legale speciale în materia transportului public local.

CAPITOLUL 26. ALTE CLAUZE

26.1.    Orice notificare, adresă, cerere sau făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în limba română.

26.2.    Toate notificările, adresele, cererile sau alte comunicări vor fi transmise prin fax și vor fi confirmate în mod prompt prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa Părții destinatare,

26.3.    Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin:

i.    scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire, de către oficiul poștal de la destinație;

ii.    fax, va fi data expedierii înscrisă în raportul atestând tansmiterea prin fax. în situația în care faxul nu a fost expediat intr-o zi lucrătoare, sau nu a fost expediat în intervalul orar 9-17, data recepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

26.4.    Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:

Către Operator la: Adresa:

In atenția: [...] Fax:[..J


Către Autoritatea Contractantă la:

Adresa: [...] în atenția: [...]

Fax. [...]

26.5. Părțile înțeleg^de comun acord că plata diferențelor de tarif și a compensației se face de către Autoritatea GoiUra£tar]t^pentru UAT-unle beneficiare ale serviciului de transport public local.26.6. UAT-urile își asumă procedurile, obligațiile de plată și decontări stipulate-îrLprezentul contract precum și celelalte drepturi și obligații prevăzute.


' CCZJFQnM CU OPJGÎMAt

CAPITOLUL 27. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

26.1    Limba care guvernează Contractul este limba română.

în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, părțile se supun legislației specifice în vigoare.

26.2    Pentru implementarea contractului în mod eficient și optim, având în vedere condițiile de operare ale transportului public, Autoritatea Contractantă va emite dispoziții și instrucțiuni care sunt obligatorii pentru operator.

Anexele de Ia 1 la 18 fac parte integrantă din prezentul Contract.

26.3    Capitolele referitoare la drepturile și obligațiile părților se completează cu prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile în raporturile dintre autoritățile administrației publice locale și operatorii de transport rutier transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public de persoane.


Prezentul contract a fost semnat astăzi, [...], în [...] exemplare originale, din care [...] pentru Autoritatea Contractantă și [...] pentru Operator.

OPERATOR,

[...]

Viză Juridică,


AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, [...]

Vizat de legalitate,

UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE MEMBRE ADTPBI

1.    COMUNA 1 DECEMBRIE, reprezentată prin..........

2.    COMUNA AFUMAȚI, reprezentată prin..........

3.    COMUNA BERCENI, reprezentată prin..........

4.    ORAȘUL BRAGADIRU, reprezentată prin..........

5.    MUNICIPIUL BUCUREȘTI, reprezentată prin..........

6.    ORAȘUL BUFTEA, reprezentată prin..........


9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


COMUNA CLINCENI, reprezentată prin..........

COMUNA DOBROEȘTI, reprezentată prin........

COMUNA DOMNEȘTI, reprezentată prin..........

COMUNA JILAVA, reprezentată prin..........

ORAȘUL MĂGURELE, reprezentată prin ..........

COMUNA MOGOȘOAIA, reprezentată prin.......

ORAȘ OTOPENI, reprezentată prin ..........

ORAȘUL PANTELIMON, reprezentată prin.......

ORAȘUL POPEȘTI-LEODENI, reprezentată prinASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 1NTERCOM UNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV

CONFORM CU ORIGiNALUL


Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători


în regiunea București - Ilfov

iulie 2018


ADTPBI


Octavian Goga nr.2, Tronson III, Et.6, Cam.l, CIF

Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București - Ilfov Cuprins
CAPITOLUL 1

Dispoziții generale

Pag. 3

CAPITOLUL II

Principiile și obiectivele transportului public local de călători

Pag. 4

CAPITOLUL III

Condițiile tehnice obligatorii privind infrastructura și echipamentele utilizate

Pag. 6

CAPITOLUL IV

Dispecerizarea serviciilor de transport public de călători

Pag. 7

CAPITOLUL V

Titluri de călătorie și sistemul integrat de e-ticketing

Pag. 7

CAPITOLUL VI

Responsabilitățile ADTPBI

Pag. 10

CAPITOLUL VII

Documentele necesare efectuării transportului public local de călători

Pag.11

CAPITOLUL VIII

Condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorii de transport

Pag. 12

CAPITOLUL IX

Siguranța rutieră

Pag. 14

CAPITOLUL X

Indicatori de performanță

Pag. 16

CAPITOLUL XI

Drepturi și obligații ale operatorilor de transport/ transportatorului autorizat

Pag. 17

CAPITOLUL XII

Drepturi și obligații ale călătorilor

Pag. 19

CAPITOLUL XIII

Răspunderi și sancțiuni

Pag. 20

CAPITOLUL XIV

Dispoziții finale și tranzitorii

Pag. 22

Anexa 1

Legislația aplicabilă transportului public local de călători

Pag. 23

Anexa 2

Definițiile în sensul prezentului Regulament și în conformitate cu legislația europeană și națională

Pag. 27

Anexa 3

Licență de traseu

Pag. 32

CONFORM CU ORIGINALUL

Capitolul I

«Z IEMNîCASI JUR'DICA


Dispoziții generale    .

jf^iu ■ *'    *

1. Scopul prezentului Regulament este acela de a defini modul în care, în conformitate cu ifbftttfete dreptului comunitar și ale legislației naționale în vigoare, sunt efectuate de către autoritățile competente și operatori, serviciile de transport public local de călători prin curse regulate cu autobuze, troleibuze, tramvaie, sau prin curse regulate speciale, pe teritoriul regiunii București-Ilfov,

2.    Prezentul Regulament definește condițiile care trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciilor de transport public de călători, indicatorii de performanță, condițiile tehnice obligatorii privind infrastructura și echipamentele utilizate, precum și raporturile între autoritatea competentă, operatorii de transport și utilizatorii serviciilor publice.

3.    Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de interes economic și social general desfășurate la nivelul regiunii București - Ilfov, sub coordonarea autorităților publice locale, în scopul asigurării transportului public local de persoane.

4.    Activitatea de transport public de călători prin curse regulate se efectuează numai pe baza de contract de de delegare de gestiune încheiat între autoritatea competentă și operatorul de transport public de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, intrat în vigoare la 3 decembrie 2009, obligatoriu în toate elementele sale și care se aplică direct în toate Statele Membre.

5.    Autoritatea competentă pentru regiunea București - Ilfov este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI), constituită prin asocierea Unităților Administrativ Teritoriale din cadrul regiunii, avind ca scop: înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului public de transport local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administratîv-teritoriale membre.

6.    Autorități de reglementare competente sunt - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANR5C), Autoritatea Rutieră Română (ARR), sau autoritățile administrației publice locale prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (ADTPBI).

7.    Lista legislației naționale și europene aplicabilă transportului public local de călători este prezentată în Anexa 1.

8.    Definițiile în sensul prezentului Regulament și în conformitate cu Legislația europeană și națională sunt prezentate în Anexa 2.1. Serviciile de utilități publice se organizează și funcționează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administrația publică locală, descentralizarea administrativă și financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale și cu respectarea principiilor:

a.    autonomiei locale;

b.    descentralizării serviciilor publice;

c.    subsidiarității și proporționalității;

d.    asocierii intercomunitare;

e.    responsabilității și legalității;

f.    dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele;

g.    protecției și conservării mediului natural și construit;

h.    asigurării igienei și sănătății populației;

i.    administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privată a unităților

administrativ teritoriale;

j.    participării și consultării cetățenilor;

k.    liberului acces la informațiile privind serviciile publice.

2. Transportul public local de călători în regiunea București -Ilfov se va desfășura ținând cont de viziunea de dezvoltare și obiectivele prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 pentru regiunea București-llfov, aprobat în martie 2017, și anume:

Crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială încluzivă din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții, cu următorele obiective:

I.    ACCESIBILITATE - Asigură că tuturor cetățenilor le sunt oferite opțiuni de transport care ie facilitează accesul la destinații și servicii esențiale;

II.    SIGURANȚĂ Șl SECURITATE-îmbunătățirea siguranței și securității în circulație;

Hi. MEDIU - Reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

IV.    EFICIENȚĂ ECONOMICĂ - îmbunătățirea eficienței și a eficacității economice a transportului de persoane și mărfuri;

V.    CALITATEA MEDIULUI URBAN - Contribuie la creșterea atractivității și calității mediului urban și a designului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei șî al societății, în ansamblu.

3. Efectuarea serviciului de transport public local de călători trebuie să asigure:

a. satisfacerea cu prioritate a nevoHSrdețranșport ale populației și operatorilor economici pe teritoriul regiunii București - Ilfov;

b. creșterea nivelului de cațitâte al serviciului și de confort al utilizatorilor;

O (<Z' \\ / ■< \' <¥
c.    accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavori

d.    informarea publicului călător;

e.    executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții continuitate, regularitate, siguranță și confort;

f.    corelarea capacității de transport cu cererea de transport existentă;

g.    optimizarea funcționării transportului public local, prin asigurarea unui cadru concurențial în conformitate cu prevederile legale;

h. stimularea cetățenilor pentru utilizarea transportului public prin creșterea continua a atractivitatii acestuia

4. Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a.    se efectuează de către un operator de transport autorizat conform legislației în vigoare;

b.    se efectuează numai pe raza unităților-administrative membre ADTPBI;

c.    se execută pe baza unui program de transport prestabilit de către ADTPBI;

d.    se efectuează de către operatorul de transport autorizat cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie, deținute în proprietate, în baza unui contract de leasing, sau prin delegare de gestiune de către autoritățile locale din cadrul ADTPBI;

e.    persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații;

f.    pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport percepe de la persoanele transportate un tarif de transport plătit exclusiv electronic, anticipat sau în vehicul, după caz, cu excepția călătorilor care au dreptul la gratuitatea serviciului;

g.    transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licențe de traseu eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul ADTPBI.

5. Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public care cumulativ următoarele condiții:

a.    se efectuează tur-retur, pe rute și cu programe de transport prestabilite de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, și anume: transportul copiilor, elevilor și studenților la și de la instituțiile de învățământ, transportul salariaților la și de la instituțiile la care sunt salariați sau transportul angajaților unui operator economic la și de la locul de muncă;

b.    se efectuează numai pe raza unităților-administrative membre ADTPBI;

c.    se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licențe de traseu eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul ADTPBI.

d.    persoanele transportate se îmbarcă și se debarcă în stațiile stabilite special, în locul unde își desfășoară activitatea sau la domiciliu/reședință;

e.    operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile contractului de transport încheiatȚntre'a^eșția;

f.    persoanele transportate sunțicele care se/ regăsesc pe lista anexa la contract si care se identifica cu cartea de identitate'

Capitolul III

Condițiile tehnice obligatorii privind infrastructura și echipamentele utilizate

1.


Rețeaua de drumuri, poduri și pasaje, precum și construcțiile și instalațiile aferente infrastructurii de transport rutier, trebuie să permită deplasarea mijloacelor de transport public în siguranță și să asigure condiții optime pentru efectuarea serviciului de transport public local conform programului de transport.

2.    Construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice pentru întreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport, precum depouri, autobaze, garaje, ateliere, stații de spălare și igienizare, trebuie să dispună de toate dotările necesare menținerii în exploatarea a parcului de vehicule în condiții de siguranță și confort. Gararea vehiculelor în autobaze/depouri trebuie să fie în concordanță cu traseele cărora le asigură parcul circulant la program, accesul și retragerea în și din traseu să se facă având ca scop reducerea kilometrilor tehnologici.

3.    Dispeceratul și dotările speciale de urmărire și coordonare în trafic a vehiculelor de transport trebuie să asigure monitorizarea și gestionarea în timp real a parcului de vehicule aflat în trafic, astfel încât procesarea datelor să se facă eficient. Intervențiile și activitățile de depanare trebuie să nu afecteze continuitatea serviciului.

4.    Sistemul integrat de e-ticketing trebuie să asigure oferte tarifare atractive pentru călători și eficiente, utilizarea unui set minim de cârduri și poziții tarifare comune pentru toți operatorii, colectarea corectă și fiscalizată a taxei de transport, repartiția corectă a veniturilor din încasări fiecărui operator în conformitate cu prestația (călătoriile) realizată, analiza și raportarea vânzării și utilizării titlurilor de călătorie.

5.    Calea de rulare și aparatele de cale a tramvaielor trebuie să asigure deplasarea materialului rulant în parametri de siguranță, activitatea de întreținere și reparații fiind executată de către operator în conformitate cu reglementările și normele specifice în vigoare și cu respectarea graficelor de revizii și reparații, conform prevederilor din contractul de servicii publice.

6.    Rețelele electrice de contact pentru tramvaie și troleibuze trebuie să asigure parametri de calitate ceruți de motoarele de acționare, în condiții de siguranță și securitate, conform prevederilor din contractul de servicii publice. Echipamentele de suspensie trebuie să permită atât suspendarea și izolarea firului de contact, cât și alunecarea captatorului de curent, în așa fel încât gradul de fiabilitate să fie maxim.

7.    Sistemul energetic de alimentare al rețelelor de contact electrice? (substații de transformare-redresare, rețea de contact, piese speciale de cale, cabluri de curent continuu, stâlpi) trebuie să corespundă standardelor și normelor în vigoare, conform prevederilor din contractul de servicii publice.

8.    Amenajările stradale din rețeaua de transport, precum: stații de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare, etc, trebuie să fie poziționate în așa fel încât să asigure tuturor utilizatorilor un acces sigur și cât mai ușor.

9.    Amplasarea terminalelor pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de călători trebuie făcută ținând cont de gradul de mobilitate. Terminalele trebuie să asigure intrarea, staționarea, întoarcerea și ieșirea vehiculelor în condiții de siguranță a circulației, precum și asigurarea cabinelor pentru odihna conducătorilor de vqhișxij?' dotate cu utilități (apă, canal, energie electrică/iluminat) și acces la internet pentru posibilitatea de eliberare a titlurilor de călătorie șiCONFORM CU ORIGINALUL


Wu,

*o^,e,


10- Transportul public local de călători se poate efectua numai cu vehicule omologate, î conform prevederilor legale, dotate cu toate echipamentele funcționale specificate în de acordare a licenței, a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în având inspecția tehnică periodică valabilă, conform prevederilor din contractul de s< publice.


11. în funcție de programele de transport aprobate de autoritățile competente, drumurile publice vor fi prevăzute, prin grija autorităților administrației publice, cu stații amenajate și semnalizate în afara platformei drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport public de persoane.

CAPITOLUL IV

Dispecerîzarea serviciilor de transport public de călători

1.    Dispecerizarea serviciilor de transport public de călători va fi efectuată de către fiecare operator pe vehiculele și traseele proprii. Monitorizarea parametrilor stabiliți prin contracte de servicii publice va fi efectuată de către Autoritatea Contractantă (ADTPBI).

2.    Organizarea și efectuarea activității de dispecerizare a serviciilor de transport public local urmărește satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică, și anume:

a furnizarea în timp real a datelor din trafic, pentru întreg parcul circulant al unui operator, care să permită atât evaluarea respectării de către operator a programelor de transport și a graficelor de circulație, cât și luarea unor decizii rapide și corecte în situații de disfuncționalitate, de nerespectarea programului de transport al operatorului;

b.    transmiterea, stocarea, procesarea, analizarea și raportarea datelor relevante;

c.    informarea dinamică a călătorilor în stații, în vehicule și prin aplicații WEB;

d.    furnizarea datelor relevante către ADTPBI, în scopul monitorizării serviciului.

CAPITOLUL V

Titluri de călătorie și sistemul integrat de e-ticketing

A. Titlurile de călătorie

1. Pentru a beneficia de transportul cu mijloacele de transport în comun, călătorii trebuie să achite tariful în vigoare la data călătoriei. Dovada achitării călătoriei se face cu titlul de călătorie valabil, conform ofertei tarifare în vigoare la data efectuării călătoriei, care certifică dreptul de a călătoriPrin titluri de călătorie valabile se înțeleg pozițiile din oferta tarifară a operat

4.


4.


5.


5.


6.


6.


7.


7.


8.


8.


9.


9.


simple din portofelul electronic, din contul de călătorii, plătite prin SMS sau cu cârd bancar, abonamente, titlul de călătorie la tarif special (supra-taxa), gratuități. Titlurile de călătorie pe suport de cârd electronic se validează în mod obligatoriu la unul din echipamentele electronice montate în acest scop în vehiculul cu care se efectuează călătoria.

Sunt titluri de călătorie:

a.    abonament încărcat pe cârdul electronic de călătorie, valabil la momentul în care se desfățoară călătoria, pe traseul liniei utilizate;

b.    portofel electronic încărcat pe cârdul electronic de călătorie;

c.    călătorie electronică încărcata pe cârdul electronic de călătorie;

d.    abonament cu regim special încărcat pe cârdul electronic, destinat persoanelor care beneficiază de scutiri la plata tarifului de călătorie pe mijloacele de transport public conform legii;

e.    abonament/călătorie încărcat/a prin SMS sau prin alt mijloc de plata valabil în momentul în care se desfășoară călătoria, pe traseul liniei utilizate.

Călătoria electronică orară valabilă pentru un anumit grup/anumite grupuri de linii de transport dă dreptul la efectuarea unui număr nelimitat de călătorii pe vehiculele care circulă pe grupul/grupurile de linii de transport, în limita orară de valabilitate stabilită, cu validarea obligatorie a titlului de transport în fiecare vehicul utilizat.

Titlul de călătorie la tarif special reprezintă un titlu de călătorie la tarif majorat fata de tariful în vigoare la data efectuării călătoriei. Titlul de călătorie la tarif special poate fi achitat de persoana care utilizează serviciul public de transport și care nu deține un titlu de transport valabil. Achitarea titlului de călătorie la tarif special oferă persoanei posibilitatea de a-și continua călătoria în condiții de legalitate. Refuzul achitării pe loc a contravalorii titlului de călătorie la tarif special va avea drept consecință sancționarea contravențională a persoanei.

Călătoria electronică simplă, titlul de călătorie la tarif special, călătoria achitată prin intermediul portofelului electronic, prin SMS, dau dreptul la efectuarea unei singure călătorii, fără întrerupere, numai în vehiculul și pe sensul pentru care s-a realizat validarea titlului de călătorie. Pentru continuarea călătoriei în sensul opus în același vehicul este obligatorie achitarea contravalorii unei noi călătorii.

Titlul de călătorie tip abonament dă dreptul la efectuarea de călătorii pe vehiculele care circulă pe linia pentru care a fost eliberat/liniile aferente grupului de linii pentru care a fost eliberat, în limita termenului de valabilitate și doar pentru persoana nominalizată.

Tarifele pentru serviciile de transport vor fi actualizate periodic de către ADTPBI.

i. Sunt scutite de plata tarifului de călătorie următoarele categorii de persoane:

a. copiii în vârstă de până la 7 ani, în baza HCGMB 156/2001;

‘ " în București, indiferent de cuantumul
d.

e.

f. fiii.


w «pL

S\ JUR ^'7 '

revoluționarii și urmașii celor decedați în Revoluția din Decembrie 1989, în baktlE&ii.a a1'? ‘7 341/2004;

persoanele persecutate pe motive etnice - dislocați/deportați, în baza Legii 189/2000;

foștii deținuți politici, în baza Legii 118/1990;

persoanele cu handicap grav sau accentuat și asistenții personali ai acestora, în baza

Legii 448/2006

personalul Primăriei București și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local ale

Municipiului București, în baza HCGMB 33/2011.

11.    Cu excepția copiilor în vârstă de până la 7 ani, celelalte categorii de persoane enumerate la punctul anterior pot efectua călătorii numai în baza cârdului electronic, pe care il pot procura de la punctele de vanzare ale STB. Alături de ceilalți calatori, beneficiarii de gratuități au obligația de a valida cârdul electronic personal. Altfel, nevalidarea cârdului constituie contravenție și se sancționează potrivit prezentului Regulament.

12.    Pentru fiecare loc ocupat pe scaune și/sau platforma vehiculului cu bagaje voluminoase, călătorul va achita în plus contravaloarea unei călătorii la tariful în vigoare la data efectuării călătoriei. Plata se face prin călătorie electronică simplă, portofel electronic sau SM5. Sunt obligați la plata tarifului de călătorie pentru locurile ocupate cu bagaje și călătorii care beneficiază de gratuități sau reduceri de tarife la transportul în comun precum și persoanele care sunt scutite de la plata tarifului de călătorie.

13.    Toate tipurile de titluri de călătorie vor fi folosite numai potrivit condițiilor în care au fost eliberate.

14.    Suportul de titluri de călătorie tip cârd electronic care prezintă modificări va fi reținut de către agenții constatatori iar utilizatorul poate fi sancționat conform legislației în vigoare. în cazul în care se constată că în cauză s-a comis o fapta prevăzută de legea penală, vor fi sesizate organele de cercetare penală.

15.    Pe porțiunea de traseu comun a mai multor linii de transport aparținând aceluiași grup de linii, titlul de călătorie tip abonament eliberat pentru una dintre aceste linii se poate utiliza și pentru celelalte. în acest caz, posesorii de abonamente pe una sau doua linii de transport sunt obligați să valideze, conform regulilor de utilizare a cârdurilor. Prin grup de linii se înțeleg liniile de transport în comun pentru care se percepe același tarif (cost pentru o călătorie sau pentru un tip de abonament). Sunt grupuri de linii tip expres, liniile tip urban, cursele speciale, liniile tip regionale.

16, Porțiunea de traseu comun se raportează doar la un grup de linii (expres, urban, curse speciale, regionale). Abonamentele valabile pe linii aferente unui grup de linii nu pot fi utilizate pe un alt grup de linii, chiar dacă acestea au trasee sau porțiuni de trasee comune.

17. Cârdurile de transport nominale nu pot fi transmise altor persoane Utilizarea unui cârd nominal în vederea achitării călătoriei perttru jjltă persoană se face numai de către posesorul cârdului.

x ' 1 " ?


18. Beneficiarii de transport gr'atuitTn .pierderea
cârd cu titlu de călătorie au obligația să anunțe în orice punct de emitere și reîncarcare cârduri.    țsB. Sistemul integrat de e-ticketing


1. Sistemului integrat de e-ticketing va fi organizat sub coordonarea ADTPBI si se va realiza pe baza sistemului de e-ticketing al Societății de Transport București, completat de dotările pentru e-ticketing ale celorlalți operatori.

2. Sistemul integrat trebuie să asigure:

a.    Emiterea și vânzarea titlurilor de călătorie pentru toți operatorii;

b.    Colectarea veniturilor din activitatea de transport pentru toți operatorii;

c.    înregistrarea, memorarea, transmiterea și prelucrarea datelor de vânzare și de utilizare a titlurilor de călătorie pentru toți operatorii;

d.    Repartiția către toți operatorii a veniturilor din activitatea de transport, în conformitate cu balanța dintre vânzarea și utilizarea fiecărui titlu de călătorie;

e.    Realizarea de rapoarte periodice și operative referitoare la emiterea, vânzarea, validarea și controlul titlurilor de călătorie.


3.    Societatea de Transport București va asigura funcționalitatea, mentenanța și dezvoltarea propriilor echipamente fixe și îmbarcate, precum și a bazelor de date, aplicațiilor și comunicațiilor asociate cu acestea.

4.    Ceilalți operatori, alții decât Societatea de Transport București, vor asigura funcționalitatea, mentenanța, dezvoltarea și compatibilitatea echipamentelor proprii cu sistemul de e-ticketing al Societății de Transport București.

5.    Cârdurile contactless pentru sistemul integrat de e-ticketing vor fi asigurate contra-cost de către Societatea de Transport București pentru ceilalți operatori, sau vor fi asigurate de către aceștia, cu avizul tehnic al ADTPBI pentru compatibilitate.

6.    Achizițiile și dezvoltările realizate de către Societatea de Transport București în sistemul integrat de e-ticketing, în favoarea sau datorită altor operatori, precum și serviciile comerciale, de mentenanță, etc, realizate pentru alți operatori, pot constitui obiectul unor contracte între Societatea de Transport București și operatorii implicați.

CAPITOLUL VI

Responsabilitățile ADTPBI

1. ADTPBI are responsabilitatea să monitorizeze prestarea serviciului de transport public pe teritoriul administrativ al localităților membre și să controleze modul de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina tuturor operatorilor de transport public de călători prin contractele de servicii publice încheiate cu aceștia:

a.    respectarea indicatorilor de performanță și a calității serviciilor;

b.    respectarea programului de transport si optimizarea lui in funcție de cerere. Respectarea obligației de serviciu hsufrwf&k

c.    aplicarea tarifelor aprabatg;    *1


10
d.    ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la contractelor de servicii publice/delegare a gestiunii;

e.    exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciilor;

f.    realizarea investițiilor prevăzute în contractul de servicii publice/delegare a gestiunii în sarcina operatorului;

g.    menținerea în funcție a echipamentelor aferente sistemului de e-ticketing;

h.    asigurarea protecției mediului și a domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor

i.    inițierea si aplicarea masurilor de promovare a transportului public.

CAPITOLUL VII

Documentele necesare efectuării transportului public local de călători

1.    Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport/transportatorii autorizați și numai pe baza de contract de servicii publice/delegare de gestiune încheiat între autoritatea competentă și operatorul de transport public de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr, 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și a legii.

2.    Contractul de servicii publice/delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe;

a.    caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

b.    regulamentul serviciului;

c.    inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

d.    procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c.;

e.    indicatorii tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național.

3.    Contractul de servicii publice/delegare de gestiune include programul de transport pentru rutele/traseele pe care operatorul este autorizat să desfășoare transportul public local de călători.

4.    Acordarea licențelor de traseu/cursă, în cazul serviciului de transport public local de călători, se face de către ADTPBI în corelare cu programul de transport.

5.    Modelul licenței de traseu/cursă este prevăzut în Anexa 3;


7.


în perioada de valabilitate, programul de transport public local prin curse regulate actualizat prin Hotărâre a Adunării Generale ale ADTPBI, prin:


a.    prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau a ambelor capete de traseu;

b.    introducerea de noi trasee;

c.    modificarea numărului de curse de către autoritatea locală de transport;

d.    modificarea orelor din graficele de circulație;

e.    introducerea de stații noi;

f.    eliminarea de stații.

g.    orice altă modificare necesara bunei funcționări a transportului public local de călători.

8.    Pe perioada de valabilitate a programului de transport, operatorii de transport rutier/transportatorul autorizat pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu doar autovehiculele cuprinse în contractul de prestări servicii/delegare a gestiunii,

9.    Operatorii de transport rutier/transportatorul autorizat au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata serviciului, următoarele documente:

a.    licența de traseu cu programul de circulație, în cazul autobuzelor;

b.    copia conformă a licenței de transport, în cazul autobuzelor;

c.    legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, dîn care să reiasă că este angajat al operatorului de transport/transportatorului autorizat;

d.    contractul de leasing în original ori în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul este utilizat în baza unui asemenea contract;

e.    actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

f.    asigurarea pentru persoanele transportate și bagajelor acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în copie;

g.    certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil

h.    foaia de parcurs emisa de către responsabilul operatorului.

CAPITOLUL VIII

Condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorii de transport

1. Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor efectua serviciul de transport public de călători prin curse regulate în regiunea București - Ilfov cu respectarea cumulativă a următoarelor obligații:


a.    să folosească numai mijloace de transport dotate cu echipamente componente ale ale sistemului de e-ticketing agreat cu ADTPBI și să asigure funcționarea acestora pe toată durata prestării serviciului de transport public.

b.    să asigure afișarea pe părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și a’xapețqlpMipiei; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel


puțin indicativului noapte șauînle de informare menționate anterior vor fi vizibile pe timp de

c.    să asigure în salonul vehiculului informarea publicului călător prin mijloace vizuale și so cu privire la denumirea stației care urmează și la posibilitățile de transbordare în a< mijloace de transport public local de persoane; în cazul troleibuzelor și tramvaielor, această obligație va fi respectată pentru vehiculele noi, precum și pentru cele aflate în funcțiune la această dată echipate din construcție cu mijloace sonore și/sau vizuale;

d.    să asigure afișarea în salonul vehiculului a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare, conform Procedurilor de comunicare agreate de ADTPBI;

e.    să asigure vânzarea titlurilor de călătorie în toate locațiile stabilite de comun acord cu Autoritatea Contractantă și nominalizate într-o anexă la hotărârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin hotărârea de atribuire;

f.    Împreuna cu Autoritatea Contractanta, să asigure în stațiile din programul de circulație afișarea indicativului liniei care deservește un traseu, a intervalelor de succedare a curselor, precum și reprezentarea schematică a traseului cu indicarea stațiilor, pentru informarea publicului călător, conform Procedurilor de comunicare agreate de ADTPBI;

g.    să emită titluri de călătorie, acolo unde contractul de servicii publice o prevede si cu respectarea reglementărilor în vigoare. Costul suportului fizic și costul de emitere al acestuia vor fi incluse în tariful aprobat de Autoritatea Contractantă. Pentru persoanele care potrivit legislației în vigoare beneficiază de reduceri sau gratuități, costul suportului și de emitere a acelor titluri de călătorie pot fi suportate pentru prima emitere de către Autoritatea Contractanta sau alte entități legal definite, după caz;

h.    să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite prin reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;

i.    să asigure transportul gratuit al copiilor sub 7 ani;

j.    să asigure în vehiculele operate locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

k.    să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor și să folosească numai vehicule dotate cu sisteme care să nu permită plecarea din stații cu ușile deschise;

l.    să asigure îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

m.    să utilizeze numai titluri de călătorie conform ofertei tarifare aprobata de către ADTPBI;

n.    să permită transportul călătorilor numai pe bază de titluri de călătorie valabile;

o.    să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport;

p.    să asigure trasabilitatea tuturor mijloacelor de transport precum si a informațiilor conexe mijlocului de trasport (conducător vehicul, licențe, etc.);

q.    să pună în circulație numai vehicule care se află în perioada de valabilitate a inspecției tehnice periodice sau a reviziei tehnice periodice, după caz; Să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

r.    să asigure, prin dispecerate și dotări speciale, urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depânăre, precum și aplicarea cu operativitate a măsurilor ce se impun în caz -de£ eveniment, incident, accident sau alte situații care pot afecta desfășurarea transpdrtuluir-în^yedbrea asigurării condițiilor asumate privind regularitatea, siguranța și confortul;s.    să dispună de echipaje de intervenție și depanare dotate corespunzător pentru dei drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum pentru intervenții la rețeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor etc.;

t.    să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea/suspendarea programului de circulație;

u.    să asigure zilnic și ori de câte ori este nevoie spălarea, salubrizarea și, în condiții speciale (cu respectarea prevederilor legale) dezinfectarea mijloacelor de transport;

v.    să asigure executarea transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;

w.    să folosească numai mijloace de transport dotate cu sisteme de climatizare/ventilație și să asigure funcționarea acestora pe toată durata prestării serviciului de transport public;

x.    să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

y.    să inscripționeze pe părțile laterale sau în fața și pe spatele mijlocului de transport denumirea prestatorului serviciului de transport public;

z.    să doteze mijloacele de transport cu echipamente/mijloace de prevenire și combatere a incendiilor, precum și cu ciocan pentru spargerea geamurilor în caz de necesitate;

2. Operatorii de transport public au următoarele obligații principale față de utilizatori:

a.    să asigure prestarea serviciului de transport public conform prevederilor contractuale și cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

b.    să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deranjamente sau avarii apărute în funcționarea sistemelor de transport public din responsabilitatea lor și să limiteze durata intervențiilor care țin de competența lor;

c.    să respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți prin contractul de prestări servicii/de delegare a gestiunii;

d.    să furnizeze cu regularitate ADTPBI informații privind modul de realizare a indicatorilor de performanță și de relaționare cu utilizatorii, să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează serviciul de transport public pentru călători, în condițiile legii;

e.    sa respecte procedurile interne, legislația, reglementările, precum și hotărârile autorităților administrației publice locale în vigoare privind protecția mediului și asigurarea sănătății publice;

f.    să răspundă solicitărilor și reclamațiilor conform legii și prevederilor contractuale;

g.    să informeze populația prin intermediul canalelor proprii de informare (afișaj local, site, mass media, rețele de socializare, etc.) cu privire la modificările survenite în realizarea serviciului și privind orice aspect asociat cu prestarea servicului de către acesta, conform prevederilor contractuale.

CAPITOLUL IX

Siguranța rutieră

1. în scopul prevenirii cauzelor i gen^ațoare de evenimente rutiere, operatorii de ^^ransPorVtran5Rf)rtatorii autorizațtcare efectuează servicii de transport public local de călători

N - '' -

6 Mtttf aV? a


au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și re£pâttar.ea%

V- fin*» i

reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndepîi

mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

2.    Operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport local au următoarele îndatoriri:

a.    să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, înregistrarea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

b.    să utilizeze numai mijloace de transport omologate, a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă și certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

c.    să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință, conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate, conform legislației în vigoare sau echivalente;

d.    să respecte timpii de lucru, de odihnă și de repaus pentru conducătorii mijloacelor de transport, conform contractului colectiv de muncă și prevederilor legale;

e.    să asigure respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, protecție a mediului, precum și a celor privind situațiile de urgență de către conducătorii mijloacelor de transport, pe tot timpul efectuării transportului;

f.    să respecte procedurile care trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;

g.    să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută;

h.    sa respecte întocmai legile si reglementările privind circulația pe drumurile publice.

3.    în scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport/transportatorul autorizat au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța circulației și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport.

4.    Persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport/managerul de transport trebuie să dețină un certificat de pregătire profesională valabil, conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr, 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

5. Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

a.    să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică și să respecte recomandările comișiilotmedicale și psihologice;

b.    să respecte normele și regulile privi rîd circulația pe drumurile publice, conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduită preven/iîăk

c.    să respecte regulile privind prevgnijea'accidentelor de muncă î<Vcirculația rutieră;

Î! !    ji    "    >
d. să cunoască și să respecte măsurile care trebuie luate după un accident sau incid ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participan

protecția mediului și protecția bunurilor;

e.    să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare și ale contractului colectiv de muncă;

f.    să nu deschidă ușile autovehiculului sau tramvaiului in timpul mersului, sa nu pornească de pe loc cu ușile deschise;

g.    să nu aiba in timpul mersului preocupări de natura a-i distrage in mod periculos atentia si sa folosească instalații de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea in siguranța, a lui si a celorlalți participanti la trafic;

h.    să nu lase liber in timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda, să nu oprească motorul sau să nu decupleze transmisia in timpul mersului;

i.    să nu utilizeze telefon mobil la volan, fără un dispozitiv hands-free;

j.    să nu savarseasca acte sau gesturi obscene, sa nu profereze injurii, sa nu adreseze expresii jignitoare sau vulgare celorlalți participanti la trafic sau utilizatorilor transportului public. Să respecte regulile privind comportamentul adecvat în relație cu cetățenii, conform prevederilor contractelor de delegare și procedurilor interne.

6.    Conducătorii mijloacelor de transport public sunt obligați:

a.    sa oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai in stațiile semnalizate ca atare, cu excepția transportului public de persoane in regim de taxi. Daca statia este prevăzută cu alveola, oprirea seva face numai in interiorul acesteia;

b.    sa deschidă ușile numai după ce vehiculul a fost oprit in statie;

c.    sa inchida ușile numai după ce pasagerii au coborât ori au urcat;

d.    sa repună in mișcare autovehiculul sau tramvaiul din statie după ce a semnalizat intenția si s-a asigurat ca poate efectua, in siguranța, aceasta manevra.

7.    Operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public local vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

8.    Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor care se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere similare celor investigate și îmbunătățirea planificării și operării;

9.    Având in vedere importanta acordata siguranței circulatitiei si siguranței utilizatorilor transportului public de persoane, toate proiectele care implica sau impacteaza infrastructura rutiera pe care se desfasoara transportul public de persoane, vor fi supuse unei verificări privind siguranța rutiera, verificare realizata de către Auditori de siguranța rutiera. Totodată, infrastructura rutiera pe care se desfasoara transportul public va fi supusa din doi in doi ani inspecției de circulație rutiera.

CAPITOLUL X


1) Curse anulate sau neregulate din vina operatorului;


2)    Trasee anulate pentru o perioadă mai mare de 24 de ore din vina operatorului;

3)    Numărul de pasageri afectați de situațiile prevăzute la pct.l și 2;

4)    Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic, comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație;

5)    Numărul de reclamați! ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:

a.    numărul de reclamați! justificate;

b.    numărul de reclamațîi rezolvate;

c.    numărul de redamații la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale.

6)    Numărul autovehiculelor atestate pe categorii Euro, raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație;

7)    Vechimea mijloacelor de transport și dotările de confort pentru călători;

8)    Despăgubirile plătite de către operatorii de transport/transportatorii autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului;

9)    Numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale;

10)    Numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport/transportatorului autorizat;

11)    Indicele de satisfacție a călătorilor.

2.    în efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament ADTPBI poate aproba și alți indicatori, pe baza unor studii de necesitate și oportunitate, în care se va ține seama de necesitățile comunităților locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-ediiitare, precum și de cerințele reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere

3.    în primul an de funcționare se va analiza îndeplinirea indicatorului "Indicele de satisfacție a călătorilor", urmând ca din al doilea an de contract să se stabilească nivelul minim acceptat al acestui indicator, precum și penalizările pentru neândeplinirea lui

4.    ADTPBI stabilește nivelul indicatorilor de performanță ai servicului de transport local pentru tot teritoriul București-llfov, pentru toți operatorii și preia atribuțiile de monitorizare a calității servicului integrat de transport public de la toate instituțiile și compartimentele autorităților locale membre ale asociației.

5.    Nivelul indicatorilor de performanță se va stabili anual pe principiul îmbunătățirii continue a nivelului serviciului integrat. De asemenea, se vor propune noi indicatori de performanță, odată cu realizarea implementării totale a integrării pe tot teritoriul și cu dezvoltarea instrumentelor

/*> z

DREPTURI Șl OBLIGAȚII

CAPITOLUL XI

Drepturi și obligații ale operatorilor de transport/operatorului autorizat

1. Operatorii de transport/transportatorii autorizați care desfășoară activități de transport public local au următoarele drepturi:

a.    cei care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii și nu sunt operatori interni, conform prevederilor legale, au dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Autoritatea Contractantă, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

b.    să încaseze direct sau indirect sumele cuvenite din vânzarea titlurilor de călătorie valabile în rețeaua proprie și să beneficieze de compensații dacă prin aplicarea formulei de calcul aceste sume nu acoperă cheltuielile eligibile și auditate de exploatare, plus un beneficiu rezonabil. Prin sistemul de e-ticketing integrat, operatorii care nu dispun de infrastructură proprie de emitere-vânzare a cârdurilor vor încasa sumele cuvenite prin intermediul unui operator desemnat de către ADTPBI, pe bază de contract avizat de către ADTPBI;

c.    să solicite ADTPBI actualizarea tarifelor, conform reglementărilor legale în vigoare și contractului de servicii publice;

d.    să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport;

e.    să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de călători prin curse regulate;

f.    să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, în condițiile stabilite conform contractului de servicii publice;

g.    să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de servicii publice de către ADTPBI, fără respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în acesta;

h.    să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului propriu sau încredințat spre administrare;

i.    să se adreseze instanței judecătorești competente în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către ADTPBI, conform legislației în vigoare;

j.    să faca propuneri către ADTPBI privind corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

k.    să efectueze, cu informarea și aprobarea ADTPBI, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră.2. Suplimentar față de obligațiile ce decurg din prevederile celorlalte Capitole, operatorii de transport/ transportatorul autorizat au următoarele obligații;

a.    să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută;

b.    să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

c.    să permită âCc|suțbțili^atorilor la serviciul de transport public local;

d. să asigure respectarea local;


utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public

18


CONFORM CU


e.    să fundamenteze și să supună ADTPBI tarifele ce vor fi utilizate public local de persoane prin curse regulate;

în activitatea


f.    sa nu încarce în mod artificial costurile de operare și să supună auditarea acestora de către ADTPBI;

g.    să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

h.    să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun la bunurile utilizate în activitatea de transport, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate;

i.    să fundamenteze anual bugetul de venituri și cheltuieli, cu nominalizarea fondurilor necesare pentru cheltuieli de capital pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în condițiile legislației în vigoare, pentru a fi supus aprobării autorității contractante;

j.    să întocmească și să fundamenteze anual propunerile cu obiectivele de investiție cu finanțare de la buget ce vor fi transmise ADTPBI, în vederea aprobării;

k.    in cazul în care constată existența sau iminența unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt ADTPBI, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

l.    să informeze permanent călătorii cu privire la trasee, programe de circulație, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

m.    să aplice normele de securitate și sănătate în muncă, protecție a mediului, precum și a celor privind situațiile de urgență specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

n.    să asigure accesul persoanelor cu competențe desemnate de către ADTPBI la informațiile privind executarea serviciului contractat și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor încredințate sub orice formă de aceasta, după caz;

o.    să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

p.    să dețină la sediul social următoarele documente:

•    asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina transportatorului;

•    cărțile de identitate ale vehiculelor în original;

•    contractele de leasing pentru vehiculele utilizate, după caz;

•    avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto;

•    toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării licenței de transport {licenței comunitarej/autorizației de transport și a delegării gestiunii, după caz;

•    documentele doveditoare dîn care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

•    evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

•    evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulație, precum și notele informative transmise ADTPBI în cazul accidentelor grave de circulație;

•    orice alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare.r.

s.

t.

u.

v.

w.


să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din 'ei^^^-conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin alte polițe de asigurare;

să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de bunuri, servicii și lucrări, dacă regimul de proprietate al operatorului o impune;

să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;

să țină evidența contabilă distinctă pentru activitățile care fac obiectul contractului de servicii publice, pe fiecare mod de transport.

CAPITOLUL XII

Drepturi și obligații ale călătorilor

1. Principalele drepturi ale călătorilor sunt următoarele:

a.    să beneficieze de serviciul de transport public local;

b.    să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul de transport public local (trasee, program de circulație, oferte tarifare, etc.) prin canalele de comunicare ale operatorilor, ale autorităților locale și ale ADTPBI;

c.    să conteste hotărârile Consiliului General al Municipiului București/ Consiliului Județean Ilfov/ Consiliilor Locale membre/ ADTPBI, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condițiile legii;

d.    să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatorii autorizați, din cauza nerespectării obligațiilor asumate prin contractele de sevicii publice;

e.    să sesizeze ADTPBI sau operatorilor orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

f.    să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de transport public local;

g.    să beneficieze, în condițiile legii și ale reglementărilor locale, de facilități pentru plata serviciului de transport;

h.    să aibă la dispoziție, în fiecare stație și vehicul, numere de telefon/ adresă poștală/ adresă e-mail unde pot sesiza neregulile constatate în funcționarea sistemului de transport public de călători, conform Procedurilor de comunicare agreate de ADTPBI.2. Principalele obligații ale călătorilor sunt următoarele:

a.    să achite și să dețină titluri de călătorie valabile, conform tarifelor menționate în oferta tarifară publicată, sau alte documente de transport stabilite prin lege și/ sau hotărâri ale ADTPBI;

b.    să nu aducă prejudicii bunurilor sișteijnefȘ^dgtransport din domeniul public sau privat;

c.    să aibă un comportament civilizat jn raport cir^ersonalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori;CONFORM CU ORIGiNAU

•< £d.    să valideze titlul de călătorie, indiferent de tipul acestuia, la fiecare urcare într-un vehi^'^ J"transport public (tramvai, troleibuz, autobuz) pe toată aria teritorială București-llfov.

e.    să semnaleze conducătorului de vehicul imposibilitatea validării titlului de călătorie, sau, după caz, funcționarea necorespunzătoare a aparatelor de validare;

f.    să prezinte organelor de control titlul de călătorie validat și, în condițiile legii, documentele de identificare personală;

g.    alte obligații stabilite de lege.

CAPITOLUL XIII

Răspunderi și sancțiuni

1. încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage răspunderea juridică disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 92/2007 cu privire la transportul public local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

2. Constituie contravenție în domeniul Serviciului public de transport de persoane în regiunea București-llfov și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 de lei, funcție de gravitate, următoarele fapte:

a.    călătoria fără titlu de călătorie valabil (emitent, operator, tarif și perioadă de valabilitate) și validat la începutul călătoriei, sau fără un alt document care să permită efectuarea călătoriei;

b.    călătoria cu un titlu de călătorie valabil dar nevalidat, indiferent de modul de obținere;

c.    împiedicarea în orice mod a personalului cu competențe, desemnat de către operatorul de transport/ transportatorul autorizat, să-și exercite atribuțiile de serviciu la bordul vehiculelor de transport în comun, în stații ori la capetele de linii;

d.    agresarea fizică sau verbală a personalului cu competențe, desemnat de către operatorul de transport/transportatorului autorizat, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu la bordul vehiculelor de transport în comun, în stații ori la capetele de linii;

e.    solicitarea de deschidere a ușilor vehiculelor de transport public de persoane, între stații sau la semafoare;

f.    angajarea de discuții cu conducătorul vehiculului de transport în comun în timpul circulației;

g.    impiedicarea organelor de control sa-si exercite atribuțiile, inclusiv refuzul de legitimare;

h.    călătoria pe scări, pe părțile laterale sau în afara caroseriei vehiculelor;

i.    Intervenția neautorizată la aparatele/ instalațiile vehiculului;

j.    acționarea semnalului de alarmă fără a exista un pericol iminent pentru siguranța vehiculului sau a călătorilor,-

k.    producerea dezordinii în orice mod la urcare, la coborâre sau în interiorul vehiculului;

l.    lipirea afișelor în interiorul sau exteriorul vehiculului, precum și în stații, cu excepția situațiilor în care asemenea acțiuni sunt realizate în cadrul unor contracte comerciale semnate cu operatorii, cu autoritățile contractante sau cu ADTPBI;

m.    deteriorarea sau murdărirea sub orice formă a vehiculului;

n.    desfășurarea unei activități comerciale neautorizate în interiorul vehiculului și în stații;

o.    fumatul și consumul de băuturi alcoolice în interiorul vehiculului;

p.    tulburarea ordinei și liniștei celorlalți călători.

q.    aruncarea de obiecte de orice feFpe'fereastra ori ușa vehiculului;

r.    ocuparea locurilor de pe scaune cu n^ărțuîFsau bagaje fără validarea, în plus, a unui titlu des.

t.

u.

V.

w.


mărfurile sau bagajele respective;    ac

transportarea de materiale inflamabile (butelii de aragaz, butelii pentru oxigen sau acetîler bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbit, arme de foc neasigurate, etc); transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalți călători, prin mirosurile pe care le emană, prin ardere, coroziune sau murdărie;

transportarea păsărilor sau animalelor vii. Excepție fac câinii însoțiți care au lesă și botniță, ori a animalelor mici ținute în brațe, dar cu respectarea OUG 55*2002; transportarea bagajelor sau obiectelor de dimensiuni mari (saci, lăzi, mobilier, bare, metalice, etc);

alte fapte reglementate ulterior prin Decizii ale ADTPBI.

3. Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmeaza:

i.    cele de la litera c-q cu amenda de 500 RON;

ii.    cele de la litera r cu amenda de 100 RON;

iii.    cele de la litera s-v cu amenda de 500 RON.

iv.    cele de la litera a cu amenda de 500 RON;

v.    cele de la litera b cu amenda de 150 RON;

4.    Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal. Călătorul care a săvârșit una dintre contravențiile prevăzute la alin 2 litera a, poate achita pe loc contravaloarea unui titlu de călătorie la tarif special, supra taxa, fără a se mai încheia proces verbal de contravenție

5.    în cazul în care se constată că există o suspiciune de călătorie cu un titlu de călătorie fals, vor fi sesizate organele de cercetare penala.

6.    In situația în care contravenția săvârșită a avut drept consecință producerea unui prejudiciu pentru operatorul de transport, în procesul verbal de contravenție se va menționa, pe lângă contravenția săvârșită și amenda aplicată, în ce a constat prejudiciul, urmând ca valoarea acestuia sa fie stabilită în baza unui deviz, recuperarea efectuându-se conform dreptului comun.

7.    Contravențiilor prevăzute le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

8. Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac de către personalul împuternicit de către ADTPBI si de către autoritatea administrației publice locale numai pe raza administrativ-teritorială ce revine acesteia, conform legii.

9. ADTPBI poate stabili, potrivit prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modjficări^icompletări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare și alte fapte - decât^cele prevăzute, care constituie contravenție în domeniul serviciului de transport public local.

Dispoziții finale și tranzitorii

1.    în perioada de valabilitate a programului de transport public local, până la aprobarea prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București și hotărâri ale Consiliilor Locale ale unităților administrativ-teritoriale din componența ADTPBI, stațiile mijloacelor de transport public se pot înființa, reamplasa sau desființa în baza avizului Comisiilor Tehnice de Circulație.

2.    în cadrul contractului de delegare a gestiunii, întocmit și aprobat de ADTPBI, se vor preciza obligativitatea și modul de respectare a indicatorilor de performanță ai serviciului la valorile anuale aprobate.

3. în urma evaluărilor făcute pe baza indicatorilor de performanța, se va stabili un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți și sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea acestora.

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului

http://eur-lex.europa.eu/LexUri5erv/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:00Ql:0013:RQ:PDF

Document de interpretare-comunicare a comisiei referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători (2014/C 92/01)

http://www.renascc.eu/documente/Com%20P5O%20RO 934ro.pdf

Anunț de informare prealabilă privind un contract de servicii publice

Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau de atribuirea directă. http://simap.europa.eu/buyer/forms-5tandard/pdf-forms/t01 ro.pdf

Anunț de informare privind atribuirea unui contract de servicii publice

Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat în termen de un an de la atribuirea unui contract. Publicarea acestei notificări în JOUE se face în mod voluntar

http://simap.europa.eu/buyer/forms-standard/pdf-forms/t02 ro.pdf

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier

http://eur-lex.eu ropa.eu/legai-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1071&from=R0

Regulamentul (CE) 2016/2338 Al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistică și Servicii - Transporturi Publice de definirea, urmărirea și măsurarea calității serviciilor

Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, reactualizată în 2013, care reglementează conținutul Planului de Mobilitate Urbana Durabilă

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

Legea serviciior de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 262 din 19.4.2007.

Normă metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Ordin al Ministrului internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007

Ordin Nr. 458/ 2002 al MLPTL pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național

Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local

Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1

Ordinul Președintelui ANRSC. nr. 140/ 2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

Ordinul Președintelui ANRSC. nr, 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a


autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local


C0M70RM CU OniGiî'ALU'.


te?


•i'o

i


? cd>e?s

■P o

nir^ECVa £ C .,

AS*$UEN1* *38 țEMNiC^Sij jîj£?L JUHrtJ,


Ordinul Președintelui ANRSC. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acorda?» r4&n'v autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public localOrdinul Președintelui ANRSC. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transportul rutier, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanță nr. 19/1997 privind transporturile

Ordonanță nr. 19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral

Ordonanță nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Ordonanță nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare

Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Ordonanța nr. 71 din 29 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, actualizată în 2015 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local


Hotărârea nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (actualizată până la data de 29 august 2014 cu HG 672/2014)

Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice reactualizată în 2017

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

Hotărârea nr. 828 din 10 iulie ^OO^pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 privind


coaronn cu oniGh.'.vj.. ~ J DIRECT* C C. ȘJ *S«SlEt<*

2 - IEHNCfr

,^î> JURIDU.

L-.țfr '<v-> o

Ordonanța Guvernului nr. 7 din 25 ianuarie 2012 privind implementarea sistemelor de trdnsppjrt inteligent în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte mod'ur^deÂH'A^ transport

Ordinului ministrului transporturilor nr. 1214/ 2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
----- „o

♦r*    j O ■,

CONFORM cu oniGh ’A’-b»    flj’7

_„    ^*7, JURIDICA    ™

Definiții

Activitate de transport public local de călători

înseamnă Servicii regulate de transport public local de călători care sunt de interes economic general și care sunt prestate către public în mod nediscriminatoriu și continuu pentru satisfacerea nevoilor de mobilitate identificate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

„ANRSC"

înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

„Atribuire directă"

înseamnă modalitatea prin care Autoritatea Contractantă deleagă gestiunea serviciilor de transport public local conform art. 2 litera h) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, potrivit căruia prin atribuire directă se înțelege atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit operator de serviciu public, fără o procedură competitivă de atribuire prealabilă și fără licitație publică sau negociere directă, potrivit art. 30 alin. (6) din Legea nr. 92/2007, direct Operatorului, având în vedere calitatea acestuia de Operator intern.

„Autobuz"

Autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25km/h conceput și construit pentru transportul de persoane, care are cel puțin 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

„Autoritate de autorizare"

înseamnă structura locală cu atribuții de organizare, reglementare, autorizare, monitorizare și control al serviciului public de transport călători înființate în aparatul de specialitate al primarului, al primarului municipiului București, al consiliului județean Ilfov, respectiv ADTPBI

„Autoritate Contractantă"

înseamnă autoritatea locală competentă: Orașul/ Municipiul/ Județul/ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov („ADTPBI"), care are competența legală de a delega gestiunea Serviciului de transport public local și capacitatea de a concesiona infrastructura aferentă;

"Autorizație de transport"

Documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplinește condițiile pentru accesul la efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate cu tramvaie și troleibuze;

„Certificat de competență profesională"

Documentul care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor;

„Compensație de serviciu public"

Compensație de serviciu public, definită la art. 2 litera (g) din Regulamentul nr, 1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare, acordată direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă.

„Contract de delegare a gestiunii serviciului serviciului de transport public local de calatori"

Act juridic care confirma acordul încheiat între ADTPBI, în calitate de autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea=seiviciik)r publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public; (ART.2 Regulamentul CE 1370/2007); înseamnă jirezențul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport pubhclpcalrihcțțisiv toate anexele la acesta.

â*


Contractul este un contract de servicii publice, definit la art<?2Impari} din Regulamentul CE nr. 1370/2007 drept actul obligatoriu dîtT punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public;

„Copie conforma a licenței de transport"

Documentul eliberat în baza licenței de transport / comunitare de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare dîntre autobuzele utilizate de operatorul de transport rutier la operațiuni de transport rutier;

„Cursa"

Parcursul dus - întors realizat cu un vehicul între capetele de traseu, în cadrul aceluiași serviciu regulat de transport de persoane;

„Diferențe de tarif"

Reprezintă sumele acordate Operatorului de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, în scopul acoperirii influențelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru anumite categorii de călători.

„Drept exclusiv"

Dreptul exclusiv avut în vedere este cel definit la art. 2 litera f) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 ca fiind orice drept care permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un operator de servicii publice pe o anumită rută sau rețea ori într-o anumită zonă, cu excluderea oricărui alt asemenea operator.

„Efectul financiar net"

înseamnă totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării

Operatorului cu Obligația de serviciu public. Efectul financiar net va fi calculat potrivit Anexei la Regulamentul nr. 1370/2007 și va ține seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în situațiile financiare anuale auditate ale acestuia, pe categoriile de costuri;

"Inspecție tehnică periodică"

Operațiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care privește în principal sistemele și componentele acestora ce contribuie la siguranța circulației, protecția mediului și încadrarea în categoria de folosința;

"înmatriculare/ înregistrare"

i

Operațiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/ înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrare și numărul de înmatriculare/ înregistrare atribuit;

„Licență de transport"

Documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condițiile legii, care permite accesul operatorului de transport autorizat la piața transportului rutier;

„Licență de traseu"

înseamnă actul tehnic și juridic emis de Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară pentru Transportul Public București Ilfov („ADTPBI") opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul local de transport călători, după caz, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuse,-pe un anumit traseu și conform Programului de transport al Operatorului; I» \    ,

„Linie"

Traseul cuprins întlț două puncte, capățțd    traseu de plecare și


--- --.. ■J'ti-a 11 i

capătul de traseu de destinație, pe care se efectuează tran^ipȚjțyți public local de persoane prin curse regulate; deplasarea se realizează în ambele sensuri; traseul pe cele două sensuri poate fi același sau poate fi diferit;

„Obligații de serviciu public"

Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2 litera (e) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, respectiv acele cerințe definite sau stabilite de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit.

„Omologare"

Procedura administrativă prîn care autoritatea competentă certifică, conform legislației în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerințele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;

„Operator"

înseamnă societatea comercială care are competența și capacitatea recunoscută de a presta serviciile de transport public local, în condițiile reglementărilor în vigoare, și care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia.

Operatorul este un operator de serviciu public, definit la art. 2 litera d) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept orice întreprindere publică sau privată sau orice grup de astfel de întreprinderi care exploatează servicii publice de transport de călători, sau orice organism public care prestează servicii publice de transport de călători.

„Operator intern"

Entitate cu personalitate juridică distinctă, asupra căreia Autoritatea Contractantă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente și are toate obligațiile legale ce decurg din această calitate, astfel cum acesta este definit de art. 2 litera (j) din Regulamentul CE nr. 1370/2007;

„Parc inventar"

Totalitatea mijloacelor de transport destinate serviciului de transport public local de persoane aflate în patrimoniul operatorului;

„Parc disponibil"

Totalitatea mijloacelor de transport destinate serviciului de transport public local de persoane rămase prin scăderea din parcul inventar a mijloacelor de transport oprite din circulație în vederea dezmembrării, sau cu alte destinații;

„Parc activ"

Totalitatea autobuzelor aflate în stare tehnică și estetică bună și care pot fi scoase în circulație;

„Parc inactiv"

Diferența dintre parcul disponibil și parcul activ - (reprezintă totalitatea autobuzelor imobilizate pe durată scurtă datorita reparațiilor curente din tamponări, defecte, termene de garanție precum și revizii tehnice planificate, autobuze neînscriseîn circulație, etc.);

„Parc programat"

Numărul autobuzelor stabilit să presteze transportul de călători, prin programul de circulație într-o zi;

„Parc circulant"

Totalitatea mijloacelor de transport destinate serviciului de transport public local de persoane utilizate pentru realizarea programului de circulație; -

„Rezerva de parc"

Diferența dintre*parcul activ și parcul programat;

7 7 7777v7<A

/ /rr’ V*&> V> ^
° fam

„Program de circulație"

înseamnă documentul utilizat în transportul public    pețșoâne

prin curse regulate, care conține în principal informații p/nrinâ-traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/ debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor. Programele de circulație sunt aferente traseelor ce fac parte din Programul de transport asumat de Operator prin contractul semnat cu Autoritatea Contractantă.

„Programul anual de întreținere și reparare a infrastructurii de operare"

înseamnă programul de întreținere și reparare a infrastructurii de

transport, asumat de Operator șî aprobat de Autoritatea Contractantă.

„Programul de investiții"

înseamnă Programul de investiții al Operatorului și partea din Programul de Investiții al Autorității Contractante aferentă operatorului;

„Programul de investiții al Autorității Contractante"

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de

Autoritatea Contractantă, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri publice, atașat la Contract ca Anexă.

„Programul de investiții al Operatorului"

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de către Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului;

„Programul de transport"

înseamnă Programul de Transport Public local de persoane (întocmit și

aprobat de Autoritatea Contractantă prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Autorității Contractante), Programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea tramvaielor/ troleibuzelor/ autobuzelor necesare).

Capacitatea maximă de transport/ linie reprezintă numărul maxim de călători ce pot fi transportați la un moment dat, pe un sens, cu un număr maxim de vehicule alocate traseului respectiv; se măsoară în călătorî/h sens (coeficientul de aglomerare luat în calcul este de 6,5 cal/m2 conform SR13342/1996);

„Raportul lunar de constatare"

înseamnă documentul întocmit în baza căruia Autoritatea Contractantă

plătește lunar Operatorului compensația.

„Semicursa"

Distanța parcursă regulat de un vehicul de la un capăt de traseu la celălalt capăt pe un sens al liniei;

„Serviciu de transport public local"

___

înseamnă suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit,

deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor prezentului Contract, conform Programului de transport al Operatorului.

Serviciul de transport public local este un serviciu integrat în sensul prevăzut de art. 2 litera m) din Regulamentul 1370/2007, care asigură servicii interconectate de transport în raza administrsativ teritorială a Autorității Contractante, cu un serviciu unic de informații, un regim unic de taxare a titlurilor de călătorie și un orar unic de transport. Serviciul de transport public local reprezintă transportul public de călători, de suprafață și este definit de art. 2 litera a) din Regulamentul CE nr. 137Q/2007,. drept serviciul de interes economic general, prestat către pâblic'în^mp^pediscriminatoriu și continuu pe raza Autorității Contractante,'potțivit Programului de transport?


corronr.'i cu origh

Servicii/ curse regulate

---— ■- > _

Serviciile care asigură transportul de persoane cu mijloacdl^de transport public de călători, la intervale stabilite, pe trasee stabffiter pasagerii fiind îmbarcați și debarcați la puncte de oprire prestabilite;

"Stație"

Orice punct, altul decât un terminal, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform caruia opresc vehiculele, pentru îmbarcarea sau debarcarea călătorilor;

„Tarif de călătorie"

înseamnă prețul perceput de către Operator de la călători în schimbul

vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către Autoritatea Contractantă, potrivit dispozițiiîlor legale;

„Titluri de călătorie"

înseamnă orice poziție tarifară (călătorie simplă, abonament, portofel electronic, suprataxă) încărcată pe un cârd electronic sau pe un mesaj de telefonie mobilă, orice bilet și abonament pe suport de hârtie/carton, sau orice alt document care permite deplasarea călătorilor beneficiari ai serviciului de transport public local, emis conform prevederilor legale.

„Transport rutier local de persoane"

Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat în interiorul unei localitati, precum și în limitele regiunii București - Ilfov, conform OG 27/2011 privind transportul rutier;

„Traseu”

Parcurs care asigură legătură între mai multe obiective; pe un traseu se pot regăsi mai multe linii;

„Transportator autorizat"

Operatorul de transport care deține autorizație de transport eliberată de autoritatea de autorizare, pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze, troleibuze și tramvaie;

„Utilizatori"

Denumite în regulament și călători, reprezintă persoane fizice sau juridice, care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciul de transport public local, în condițiile legii;

1 corronrs cuopjg r v-uiADTPBI

LICENȚĂ DE TRASEU Seria ......Nr.....

Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate în regiunea București- Ilfov

Prezenta licență de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:

Valabilă de la data de ........... până la data de . . . .

Eliberată în baza Licenței de transport seria ..... nr.

Emitent: ADTPBI .....

Data eliberării

Semnătura și ștampila

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane pe traseul menționat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menționată în caietul de sarcini anexat și în conformitate cu acesta.

*1) Se va înscrie "regulare" sau "regulate speciale", după cat.

Linia/Lungimea1 traseului    I

1

Nr. de 1 stație |

1

Denumirea stației

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

!

1

1

1

1

1

1

1

1

!

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zilele în cărei circulă    |

1

Intervalul ! de succedare I a curselor 1

Nr.

mijloacelor de transport

1

1

1

Capacitatea I (nr. locuri)I

1

Plecă ri capetele

de la de traseu

1

1

1

1

1

1

1

1

Prima

I Ultima

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

!

1

1

1

1

1

1

1

1

B, Amenajările și dotările autovehiculului .........


Operatorul de transport/Transportatorul autorizat,    ADTPBI

(semnătura și ștampila)    (semnătura și ștampila)

j ir


1) Se înscriu seria^ și numărul^lic^nțev^entru traseu.CO'l'ORf.’ CU OHIGi!!/ W


TRANSPORT BUCUREȘTI S.A............................2

\NI XA2.I-PROGRAMUL DE TRANSPORT ...................................3

WEXA 2.2- PROGRAMUL DE CIRCULAȚIE AI.COMPANII I

MUNICIPALE DE IRANSPOR1 BUCUREȘTI S.A.............................6!

ANEXA 2.2.1- Program de circulație tramvaie......................................62

ANEXA 2.2.2-Program de circulație troleibuze....................................70

ANEXA 2.2.3-IPROGRAMUL DE TRANSPORT AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI SA

1    TAnexa 2.1 Programul de Transportanual

(s.

Tip

program /

Mod de transport

Km. Planificați

--"

Perioada de aplicare

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică și sărbători legale

PROGRAM

NORMAL

Tramvaie

59185,60 km/zi

43367,10 km/zi

43367,10 km/zi

în toate zilele, în afară de vacanță vară elevi

O

Troleibuze

31077,30 km/zi

20897,30 km/zi

20991,20 km/zi

Autobuze

179783,90 km/zi

116107,20 km/zi

116351,80 km/zi

din care:

T rasce urbane*

163249,80 km/zi

105894,30 km/zi

106165,00 km/zi

T rasee regionale

11506,00 km/zi

5184,80 km/zi

5158,70 km/zi

Trasee de noapte

5028,10 km/zi

5028,10 km/zi

5028,10 km/zi

PROGRAM

DE

VACANȚĂ

Tramvaie

56177,70 km/zi

43367,10 km/zi

43367,10 km/zi

în tonte zilele de vacantă vară elevi

Troleibuze

29140,00 km/zi

20897,30 km/zi

20991,20 km/zi

Autobuze

179426,10 km/zi

116107,20 km/zi

116351,80 km/zi

din care:

T rasce urbane

162892,00 km/zi

105894,30 km/zi

106165,00 km/zi

Trasee

regionale

11506,00 km/zi

5184,80 km/zi

5158,70 km/zi

Trasee de noapte

5028,10 km/zi

5028,10 km/zi

5028,10 km/zi

Total Km anual planificați

Tramvaie

19.609.937,3 km anual

Troleibuze

10.066.654,2 km anual    i'"*'

Autobuze

58.452.976",2 km anual

din care:

Trasee

urbane*

53140316,9 km anual

T rasee regionale

3477402,8 km anual

Trasee de noapte

1835256,5 km anual

Total Km transport

88.129.567,7 km anual

• Inclusiv linia 361 traseu lunclionjj injperup^^îj^notembrie 30 aprilie


/_ v    4> O-

1 v v    xs o

naecpA

ej * ASisrcwr*" r»» Ss lEHNief-JUKIOICAMarja de abațerc de ma.yht lîX/o pekin totali pe

/ n //» W1^' ,a


fiecare categorie de Program - pentru cauze speciale si cerere, justificate.


Al.Programul de transport - TRAMVAIE -anual

s.’â

JOHtU '

Nr.crt

Linia

-“---"—. , -’A-iu U’1— -

Km planificați    «ihak'^x

Program normal

Program de vacanță

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători legale

1

1

3879,4

2848

2848

3879,4

2848

2848

2

7

1720,8

1072,8

1072,8

1486,8

1072,8

1072,8

3

8

2205,2

1544,5

1544,5

2023,1

1544,5

1544,5

4

10

3862

2819,2

2819,2

3862

2819,2

2819,2

5

11

3237,2

2825

2825

2988,2

2825

2825

6

14

1420,6

1154,4

1154,4

1420,6

1154,4

1154,4

7

16

1327

1249,7

1249,7

1327

1249,7

1249,7

8

19

2497,3

1547,8

1547,8

2497,3

1547,8

1547,8

9

21

3212,9

2576,4

2576,4

3013,4

2576,4

2576,4

10

23

1945,6

1840,8

1840,8

1945,6

1840,8

1840,8

11

24

1147,6

824

824

1147,6

824

824

12

25

4893,4

2701,4

2701,4

4621,2

2701,4

2701,4

13

27

2357,4

1285,2

1285,2

2164,4

1285,2

1285,2

14

32

3779,4

2861,5

2861,5

3451,1

2861,5

2861,5

15

34

2084,8

1789,6

1789,6

1657,2

1789,6

1789,6

16

35

1211,2

792,6

792,6

969

792,6

792,6

17

36

1681,1

1325,8

1325,8

1485,3

1325,8

1325,8

18

40

1684,2

1312,8

1312,8

1684,2

1312,8

1312,8

19

41

8603,4

6160,8

6160,8

8414,8

6160,8

6160,8

20

42

188

188

188

188

188

188

21

44

1106,4

681

681

1106,4

681

681

22

45

913,8

859,2

859,2

913,8

859,2

859,2

23

46

1022,3

845,2

845,2

1022,3

845,2

845,2

24

47

1061,4

528

528

944,8

528

528

25

55

1540,2

1089,6

1089,6

1361,2

1089,6

1089,6

26

56

603

643,8

643,8

603

643,8

643,8

Total Km

planifica ti/zi

59185,6

km/zi

43367,1

km/zi

43367,1

km/zi

56177,7

km/zi

43367,1

km/zi

43367,1

km/zi

Nr. Zile

188

36

48

63

14

16

Total

planificați anual

1 4X    19609937,3    km anual

î    ! * ''^Societatea de Transport"București S

7 . \ ^^■.ț^-'auFâîbicu Golescu nr. 1,010861, Bucureșf, \    30741 06Fax +40213074599

V <>

CON7OR’' CU □rUGii’Alli1


'S'x*

A.2.Programul de transport - TROLEIBUZE-anual

Nr.crt

Linia

-TjȚMAWCj/-

Km planificați

Program normal

Program de vacanță

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de duminică + sărbători

legale

Zi de lucru

Zi de sâmbătă

Zi de

duminică + sărbători legale

1

61

1003,5

987

1006,5

1003,5

987

1006,5

2

62

1830

1252,8

1327,2

1648

1252,8

1327,2

3

65

2014,4

1251,6

1251,6

1619,6

1251,6

1251,6

4

66

2546,5

1780,9

1780,9

2390,4

1780,9

1780,9,.

5

69

3714

2594,4

2594,4

3355,8

2594,4

2594,4

6

70

2369,2

1521

1521

2205,4

1521

1521

7

73

1363,8

851,2

851,2

1304,4

851,2

851,2

8

74

1323,9

917,8

917,8

1323,9

917,8

917,8

9

76

2789,2

1274

1274

2789,2

1274

1274

10

79

1440,7

836,2

836,2

1440,7

836,2

836,2

11

85

1532,4

1113,6

1113,6

1355,2

1113,6

1113,6

12

86

3531

2170,6

2170,6

3383,4

2170,6

2170,6

13

90

1332,8

1088

1088

1169,6

1088

1088

14

91

734,1

419,7

419,7

734,1

419,7

419,7

15

93

1490,2

1246,8

1246,8

1371

1246,8

1246,8

16

96

2061,6

1591,7

1591,7

2045,8

1591,7

1591,7

Total Km

31077,3

20897,3

20991,2

29140,0

20897,3

20991,2

planificati/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi.

Nr. Zile

188

36

48

63

14

16

Total km planificați anual

10066654,2 km anual

cou7on’icuoniGt:!.’.LU»-


»z VA

*■    *    ■ • l t r 1 < a S* i’.


V'


jcuregti SA

T0861, București, Romania Tel +4021 30741 06Fax+40213074599


■%


cotoii cu oniG:.’


,^~=fe»ge 6 of 103 z^c-<pioq;®A.3.ProgramuI de transport - AUTOBUZE- anual

Nr.

crt

Linia

Km p

anificați

Program normal

Program de vacanță

Zi dc lucru

Zi de sâmbătă

Zi dc duminică +

sărbători

legale

Zi dc lucru

Zi dc sâmbătă

Zi de duminică +

sărbători

legale

TRASEE DE ZI - Linii urbane

1

101

1930,4

1141,5

1141,5

1930,4

1141,5

1141,5

2

102

7806,8

4342,8

4342,8

7806,8

4342,8

4342,8

n

103

1624

1152,3

1152,3

1624

1152,3

1152,3

4

104

5706,3

3677,2

3677,2

5706,3

3677,2

3677,2

5

105

2732,6

2011,2

2011,2

2732,6

2011,2

2011,2

6

106

190,5

198,9

198,9

190,5

198,9

198,9

7

112

2428,4

1520,8

1520,8

2428,4

1520,8

1520,8

8

116

3546,2

2278,4

2278,4

3546,2

2278,4

2278,4

9

117

3685

2007

2007

3685

2007

2007

10

122

1475,5

1026

1026

1475,5

1026

1026

II

123

3310,9

2389,2

2389,2

3310,9

2389,2

2389,2

12

124

222,3

221,4

221,4

222,3

221,4

221,4

13

125

714,8

261,1

261,1

714,8

261,1

261,1

14

126

220

238,9

238,9

220

238,9

238,9

15

131

1667,8

1183,4

1183,4

1667,8

1183,4

1183,4

16

133

3186,5

1876,2

1876,2

3186,5

1876,2

1876,2

17

135

2603,2

2017,2

2017,2

2603,2

2017,2

2017,2

18

136

1695,5

1105

1105

1695,5

1105

1105

19

137

4658,6

2489

2670,8

4658,6

2489

2670,8

20

138

1158,2

976,7

1062,8

1158,2

976,7

1062,8

21

139

4404,4

3478,8

3478,8

4404,4

3478,8

3478,8

22

141

3097,5

1862,3

1862,3

3097,5

1862,3

1862,3

23

143

1195,9

817,9

820,7

1195,9

817,9

820,7

24

149

255,8

255,8

255,8

255,8

255,8

255,8

25

162

1166,4

662,7

662,7

1166,4

662,7

662,7

26

163

1758,4

748,2

748,2

1758,4

748,2

748,2

27

168

2025,1

1530,3

1530,3

2025,1

1530,3

1530,3

28

173

1460,5

977,3

977,3

1460,5

977,3

977,3

29

4657,8

2345

2345

4657,8

2345

2345

30"

.‘Î8Î\

k \\

2776,7

2007,3

2007,3

2776,7

2007,3

^0024

TșftE

Societatea de Transport București SA dul Dinîcu Golescu nr. î, 010861, București, Romano Te;+4021 30741 06 Fax +40213074599
c

co:conn

31

32

185

737,2

368,6

368,6

737,2

6

368,6

202

1091,9

685,8

685,8

1091,9

685,8

685,8

33

205

2330,9

1726,6

1726,6

2330,9

1726,6

1726,6

34

216

220,4

220,4

220,4

220,4

220,4

220,4

35

220

3500,3

2406,3

2406,3

3500,3

2406,3

2406,3

36

221

442,2

238

238

442,2

238

238

37

222

1117,4

607,1

607,1

1117,4

607,1

607,1

38

223

1138,2

294

294

1138,2

294

294

39

226

3273,1

2390,3

2390,3

3273,1

2390,3

2390,3

40

227

566,3

210,7

210,7

566,3

210,7

210,7

41

232

3342,8

1954

1954

3342,8

1954

1954

42

236

455,7

265,5

265,5

455,7

265,5

265,5

43

243

843,1

702,7

702,7

843,1

702,7

702,7

44

246

1322,7

819,9

819,9

1322,7

819,9

819,9

45

253

3127,4

2059,4

2059,4

3127,4

2059,4

2059,4

46

261

442

256,8

256,8

442

256,8

256,8

47

268

781

461,2

461,2

781

461,2

461,2

48

282

4231,3

2740,1

2740,1

4231,3

2740,1

2740,1

49

300

2471,5

1453,9

1453,9

2471,5

1453,9

1453,9

50

301

3211,7

2111,6

2111,6

3211,7

2111,6

2111,6

51

302

913

535,7

535,7

913

535,7

535,7

52

303

158,3

158,3

158,3

158,3

158,3

158,3

53

304

2290,3

1637

1637

2290,3

1637

1637

54

311

2364

1712,9

1712,9

2364

1712,9

1712,9

55

312

1260,5

923,2

923,2

1260,5

923,2

923,2

56

313

3300,4

2290,2

2290,2

3300,4

2290,2

2290,2

57

323

1668,2

1150,3

1150,3

1668,2

1150,3

1150,3'

58

327

357,8

0

0

0

0

0

59

330

2666,8

1642,4

1642,4

2666,8

1642,4

1642,4

60

331

2628,6

2008

2008

2628,6

2008

2008

61

335

6533,4

4073,3

4073,3

6533,4

4073,3

4073,3

62

336

3564,4

2508

2508

3564,4

2508

2508

63

362

630,6

630,6

630,6

630,6

630,6

630,6

64

368

3700,6

2422,4

2422,4

3700,6

2422,4

2422,4

65

381

5242,8

3373,8

3373,8

5242,8

3373,8

3373,8

66

385

3452,3

2392,1

2392,1

3452,3

2392,1

2392,1

67

601

962,4

849,6

849,6

962,4

849,6

849,6

68

605

3619,4

1969,5

1969,5

3619,4

1969,5

1969,5

69

668

1218,4

610,2

610,2

1218,4

610,2


L—---
Societatea de Transport București Sfc jB-dul Dinicu Goiescu nr. t, 010861, București, ftetȚidni \    Tel+4021 30741 O6Fax+4°2'307459?

w

te


70

682

1001,8

439,1

439,1

îooî^

439,1

439,1

71

696

374,7

206,1

206,1

374,7

206,1

206,1

72

697

1657,5

1116,4

1116,4

1657,5

1116,4

1116,4

73

698

690,2

359,8

359,8

690,2

359,8

359,8

74

780

1365

1365

1365

1365

1365

1365

75

781

996,1

996,1

996,1

996,1

996,1

996,1

76

783

2623,2

1751,6

1751,6

2623,2

1751,6

1751,6

Total Km

planifîcati/zi

163249,8

105894,3

106165,0

162892,0

105894,3

106165,0

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

Nr. Zile

188

36

48

63

14

16

361*

529,1

529,1

529,1

km'zi

km/zi

km/zi

Nr. Zile

125

25

35

Total km planificați anual

53140316,9 km anual

*traseu funcțional în perioada 01 noicmbrie-30 aprilie

țr _T    rt


H O

DIREG L»* *p C

ASTENIA - * TEHNiCk.5

’WU'S jufir#c 1

- -

TRASEE DE ZI - Linii regionale

1

400

227,2

227,2

227,2

227,2

227,2

227,2

2

402

675,8

268,4

268,4    675,8

268,4

268,4

3

404

469,5

230,9

230,9    469,5

230,9

230,9

4

406

725,7

459,6

459,6    725,7

- 459,6

459,6

5

408

548,4

200,3

174,2    548,4

200,3

174,2

6

409

507,3

239

239

507,3

239

239

7

414

751,2

274,4

274,4

751,2

274,4

274,4

8

--418

779,2

516,2

516,2

779,2

516,2

516,2

9

422

1058,2

711,1

711,1

1058,2

-711,1

711,1

10

425

570

285

285

570

285

285

11

427

297,9

0

0

297,9

0

0 '

12

428

343,6

343,6

343,6

343,6

- 343,6

343,6

13

438

638,9

0

0

638,9

0

0

14

439

325,7

0

0

325,7

0

0

15

449

976,4

503,6

503,6

976,4

503,6

503,6

16

453

253

0

0

253

0

0

17

455

440,7

292,1

292,1

440,7

292,1

292,1

18

456

323,4

0

0

323,4

0

0

19

460

786

249,6

249,6

786

249,6

249,6

20

461

220,8

0

0

220,8

0

0

21

471

587,1

383,8

383,8

587,1

383,8

383,8

Total Km

plani ficati/zi

11506

5184,8

5158,7

11506

5184,8

5158,7

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

km/zi

Nr. Zile

188

36

48

63

14

16,1

Total km planificați anual

7806323,4 km anual ț


CO'rORM C’J CTîtG', ,r ■*>

’ J OiPECTlA £ CU

U'SW"

TRASEE DE NOAPTE    1

1

N101

142

142

142

142

142

142

2

N102

173,2

173,2

173,2

173,2

173,2

173,2

3

N103

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

4

NI 04

176,1

176,1

176,1

176,1

176,1

176,1

5

N105

211,9

211,9

211,9

211,9

211,9

211,9

6

N106

201,5

201,5

201,5

201,5

201,5

201,5

7

N107

157,3

157,3

157,3

157,3

157,3

157,3

8

N108

227,2

227,2

227,2

227,2

227,2

227,2

9

N109

161,1

161,1

161,1

161,1

161,1

161,1

10

NUO

265,7

265,7

265,7

265,7

265,7

265,7

11

Nlll

186,4

186,4

186,4

186,4

186,4

186,4

12

NI 12

247,1

247,1

247,1

247,1

247,1

247,1

13

NI 13

139,8

139,8

139,8

139,8

139,8

139,8

14

NI 14

I39T

139,7

139,7

139,7

139,7

139,7

15

NI 15

213,4

213,4

213,4

213,4

213,4

213,4

16

NI 16

387,2

387,2

387,2

387,2

387,2

387,2

17

NI 17

282,7

282,7

282,7

282,7

282,7

282,7

18

NI 18

194,4

194,4

194,4

194,4

194,4

194,4

19

NI 19

170

170

170

170

170

170

20

N120

115,8

115,8

115,8

115,8

115,8

115,8

21

NI2I

180

180

180

180

180

180

22

NI22

125,2

125,2

125,2

125,2

125,2

125,2

23

NI 23

49,3

49,3

49,3

49,3

49,3

49,3

24

NI24

90

90

90

90

90

90

25

N125

158,2

158,2

158,2

158,2

158,2

158,2

783

535,5

535,5

535,5

535,5

535,5

535,5

Total Km

planifîcati/zi

5028,1 km/zi

5028,1

km/zi

5028,1

km/zi

5028,1

km/zi

5028,1

km/zi

5028,1

km/zi

Nr, Zțle

188

36

48

63

14

16

Tlîtal km pla^îftaTtanual

1.835.256,5 km anual
Socetatea de Transport București SA B-dul Dinicu Golescu nr. I, 010861, București, Roma

Tel +4021 30741 06Fax+4021307459?LINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


Dus:


Dus: 29 statii 138D0m

Im ars: 24 statii 13000m


Dus: 18 statii 7200m

întors: 18 statii 720Om


Dus: 30 statii 14200m întors; 30 statii 14200m


10


Dus: 24 statlil UOOOm întors: 29 statii 13600m


11


Dus: 34 statii 160Q0m întors: 34 statii IGOOOm


14


Dus: 1B statii SBOOm

întors: 19 statii SBOOm


16


Dus: 21 statii 8400nt

Im ars: 21 statii 840 Om


19


Dus: 33 statii l3450m întors: 32 statii 13450mROMPRIM-OLTEN ITEI-VACAREST'-M BRAVUTiTULESCUBANU MANTA


întors: 6ANU MAN’A-POD BASARAB-V MILEA

PROGRESVLUI-VlitOR-OLTEMTEl-ROMPRM


Capi: ROMPHIM


Cap2: BD.BANU MANTA


Dus: C.F R.PROGRESUL-SOS.GIURGIULUI-SOS VIILOR-DR.ISTRATE-STR.111UNIE-BD REGINA MARIA-PIATA UNIRII

întors: PIAȚA UNIRII-BD REGINA MARIA-

STR11IUNIE-DRISTRATE-SOS VI LOR SOS GIURGIULUI-C F R.PROGRESUL

Ca|l;C.F.R. PROGRESUL_Ca02: PIAȚA UNIRII


Dus: DEP MILITARI-BD PRECIZIEI -

VALEA CASCADELOR-TIMISOARA-PROGRESULUI-CAL.RAHOVEI-CAL FERENTARI-ZETARI .OR

întors; ZEȚAR LOR-CAL FERENTARI-RAHOVEI-

PROGRESULUI-TIM1SOARA-VALEA CASCADELOR-BD PRECIZIEI-DEP.MILITARI

Capi: DEPOUL MILITARI_Cap?: ZEȚARILOR


Dus: ROMPRIM-OLTEN TEI-SOS VIILOR-

PROGRESULU -V MILEA-POD BASARAB-BANU MANTA

Inturs: BANU MANTA-M.BRAVUVACARESTI-OLTENiTEI-ROMPR M


Cafti: ROMPRIM


Cap?: BD, BANU MANTA


Dus: ZETARlLOR-GIURGIULUi -SOS V .ILOR-

SOS.PROGRESULUI-VM LEA CAL G L'LEST' CART 16 FEBR.

întors: CART 16 FEBR -GIULESTI-V.M.LEA-

PROGRESULUI-VIILOR-GIURGIULUI-ZETARILOR


Capi: ZEȚARILOR


/ £ J nifiecîiA [4 ce flSlSJEN'0 ’lS Z TEHNIC* it


Ca»2: CARTIER 16 FEBRUARIE


Dus: PTA.SFANTA VINER -C CALARASILOR-

TRA1AN-FERDINAND-PANTELIMQN-CHISINAU-BASARABIA-FAUR POARTA 4

întors: FAUR POARTA 4-BASARABIA-CHISINAU

-PANTEL1MON-FERD NAND-TRAIANCALARASILOR -PTA SF.VINERI

Capi: PIAȚA SE VINERI_Cap2: FAUR POARTA 4


Dus: PTA.SF VINERI-STR SF VINER -CAL

MOSILOR-V.LASCAR-VIITORULU-MAICA DOMNULUI-LAC TEI-PLATF.PIPERA

întors: PLATF.PIPERA-LAC TEI-V ITORULUI-

V.LASCAR-CALEA MOSILOR-STR SF VINERI-PIATA SF VINERI

Capi: PIAȚA SF.VINERI_Cap?: PLATFORMA


Dus: COMPLEX RATB T TAN-TH PALLADV-

1 DEC.-L.REBREAN'J-C.RESSU-VITAN OGOGA-N.TRAIAN-S .VODĂ-SURA MARE

întors: SURA MARE-S VODA-N.TRAIAN-O GCGA

-CAL.VITAN-C.RESSU-L.REBREANU-1 DEC 1948 -TH.PALLADY-COMPLEX RATB TITAN

Capi: COMPLEX RATB TITAN Cap2: SURA MARENR.

LOCINTERVAL SUCCEDARE Imin


5-6 6-10


lO-1‘l4-1S19-2l21-2:


249


249


8

(16)

14

17)


7

19)

18

112)


7

(10)

18

(12)


7

110)

17

112)


(III

16

(11)


13

119)

S

(8)


Plecări de la capnln de trasat prî;m.l.iili»sa


4:30

14:30)

4:35

14:47)


22:10

(22:12)

23:04

(23:03)


11

1211

0

(3)


8

(131

B

15)


8

(13)

8

15)


8

113)


113)


(5)


(5)


II

116)

6

(4)


4:30

14:30)

5:00 15:00)


22:53

(22:501

23:23

123:20)


249


21

135)

5

(3)


12

117)

9

IE)


12

(19)

9

16)


15

118)


161


12

118)

9

(6)


17

(34)

6

13)


4:20

(4:271

4:50 I 4:50)


23:80

122:20}

23:15

122:301


249


11

120)

10

16)


7

110)

1B

112)


9

(10)

14

(121


8

110)

18

(12)


7

(10)

1B

(121


11

(13)

10

(9)


4:40 14:40)

5:32 (5:33)


22:45

(23-20)

22:40

(22:45)


249


12

1171

11

171


16

(12)

14

(II)


10

(12)

14

(11)


12

(13)

12

(11)


11

112)

14

UD


14

115)

9

18)


5:05

(4:46)

5:00

(5:00)


22:25

(22:20)

22:25

(22:25)


249


249


249


15

129)

8

(3)


II

114)


16)


15

(16)

7

IG)


13

116)


16)


12

116)

8

16}


15

129)

6

131


5:10

15:10)

5:10 15:00)


22:55

122:481

22:30

122:40)


18

122)

5

(4)


11

113)


171


13

(141

8

17)


15

114)

7

17)


15

(14)

7

(7)


15

1301

6

131


4:50 J 5:00)

4:52 {5:08)


22:50

122:30)

22:40

(22:45)


14

(30)

9

(4)


11

(18)

12

(7)


11

(18)


îl

(18)

12

17)


--


11

(18)

12

(7)


11

(20)

11

(6)


4:45 14:50)

4:30 14:50)


22:40

122:50)

22:50

(22:30)Societatea de Transpi B-dul Dinicu Go eseu nr. 1J>TOB61 Tel +4021 3074’ 06FqZ<2o2t3074599


.‘iSAU,

rești,    , • y

C0\<-'


LINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


21


Dus: 15 slatii 7600m

întors: 15 «atiJ 7600m


23


Dus: 31 stalii 13900m întors: 32 stafii !3900m


24


Dus: 17 statii 8200m

întorc 19 statii B600m


25


Dus: 35 statii 17000m întors: 35 statii 1700Din


27


Dus: 25 statii IQGBOm întors: 25 statii 10600m


32


Dus: 11 statii 56 5 Om

întors: 11 statii 5G50m


34


Dus: 29 statii l3200m

Întors: 29 statii l3BD0m


35


Dus: 21 statii IIDDOm întors: 2) statii IlOOOmDus: PASAJ COLENTINA-SOS COLENTINA-

CAL MOSILOR-STR SF VtNERI-PIATA SF VINERI

întors: PTA.SF VINERI-STR SF VINERI-CAL

MOSILOR-SOS.COLENTINA-PASAJ COLENTINA


Capi: PIAȚA SE. VINERI


Cap2: PASAJ COLENTINA


Dus: ZETARILOR-FERENTARI-CAL.RAH O VEI-

REG.MARIA-1 IIUNIE-MARASEST'O GOGA-CAL DUDESTI-C.RESSU-REBREANU-FAUR POARTA 4

întors: FAUR POARTA 4-REBREANU-C RESSU

DUDESTI-GOGA-MARASESTI-11IUNIE-REG MARIA CAL.RAHOVEI-CAL FERENTARILOR-ZETARILOR

Capi: ZEȚARILOR_Cap2: FAURPOAHTA 4


Dus: CART.DAMAROAIA-GLORIEI-BUC NO -

CAL GRIVITEI-BO.MIHALACHE-PTA.VICTOR E '•

STR BUZESTI-BERZE l-CAL PLEVNEI-V PARVAN

întors: PARVAN-SF CONSTANTIN-STR PERLEA-

COBALCESCU-BERZEI-BUZESTI-PTA VICTORIEI-I MIHALACHE-BUC NOI-BD.GLORIEI-OAMAROAIA

Capi: CARTIER DAMAHOAIA Cap2: VASILE PARVAN


Dus: DEPOUL MILITARI-V.CASCADELOR

TIMISOARA-PROGRESULUI-VIILOR-GIURGIULUI-•CFR PROGRESUL

întors: CFR PROGRESUL-GIURGIUIUI-VIILOR-

-PROGRESULUI-TIMISOARA-VALEA CASCADELOR-DEPOUL MILITARI

Capi: C.F.R. PROGRESUL_CapZ: DEPOUL MILITARI


Dus: COMPLEX RATB TITAN-PALLAOY-RESSU

-C AL. VITAN-0 GOGA-MARASESTI-111UNIE-REGIA MARIA-P ATA UNIRII

întors: PIAȚA UNIRII-REG MARIA-11IUNIE-

MARASESTI-OGOGA VITAN C.RESSU-PALLADY-COMPLEX RATB TITAN

Cap 1: COMPLEX RATB TITAN Cap2: PIAȚA UNIRII


Dus:


DEP.ALEXANDRIA-SOS.ALEXANDRIEI-CAL RAHOVE BD REG'NA MARiA RTA UN Rl


întors: PTA.UNIRII-BO REGINA MAR1A-CAL.RAHOVEI-SOS ALEXANDRIEI-DEP.ALEXANDRIA

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA CapZ: PIAȚA UNIRII


Dus: BANU MANTA-TITULESCU ST CEL MARE

-M BRAVU-CAL.VACARESTILOR SOS OLTENIȚEI SURA MARE

întors: SURA MARE-OLTENITEi VACARES'ILOR

M BRAVU-STEFAN CEL MARE SOS N TITULESCU BANU MANTA

Capi: 00. BANU MANTA_CapZ: SURA MARE


Dus: DEP.MILITARI-VALEA CASCADELOR

BD.T'MISOARA-VMILEA SOS ORHIDEELOR GARA BASARAB

întors: GARA BASARAB SCS ORHIDEELOR

V MILEA-BO TIMIȘOARA VALEA CASCADELOR-DEP.MILITARI

Capi; DEPOUL MILITARI_Cap2: GARA BASARAB
NR.

LOC


INTERVAL SUCCEDARE NUMĂRUL VEHICULE


5-6 6-10 10-U 14-1! 19-2


(min


21-2I


Plecări de la capata de traser


P.r.ina.


Ultima


249


249


249


249


249


249


249


121


4

16)

17

(121


5

(6)

17

(12)


5

(fi)

1G

1121


5

(61

16

112)


5

(El

13

(12)


4:58 (5:081

4:25

(4:351


23:28

123:25)

22:55

(22:53)


20

124)

6

(51


20

OS)

4

12)


7

(181

19

(71


11

(301


(31


15

(17)


(71


28

(42)

3

(2)


11

(151

10

181


14

120)

5

14)


7

113)

19

(101


(151


13

(16)


24

(16)


10 6

181 (8)


17

120)

5

(4)


14

120)

6

(4)


7

113)

19

110}


a

(17)


12 12 16) (6)


3

(4)

20

113)


12

(15)

10

18)


17

I2B)

5

(3)


\ „Sqtoietatea de Transport București SA A^,A^r'iRiqulGolescu nr. I, 010861, București. For' ÎOy 30741 06Fax +40213074599


3

(4)

20

(13)


13

116)

10

18)


17

(28)

5

(31


14

(16)

10

(Bl


16

117)

8

(71


5:01 (4:50)


22:55

(22:401


4:50    22:45

(5:06) 123:04)


14

(20)

6

(4)


2D

(26)

4

13)


4:49 (5:00)

5:00

(5:35)


22:50

(22:321

23:26

(23:07)


8

(13)

17

(101


7

(13)

19

(10)


(14)

15

(9)


4:20

(4:301

4:05

(5:20)


22:20

(22:30)

23:00

(23:00)


9

(17)

11

(61


9

116)

11

(6)


13

130)

7

(31


4:29

I 4.30)

5:05

(5:131


22:40

122:25)

23:00

(23:08)


3

(4)

20

(13)


3

(4)

20

(13)


4:30

(4:501

4:53

(5:12)


22:45

(23:00)

23:05

(23:22)


17 13 UE] 116)


15

(24)


(51


4:45

(4:301

4:40 (4:451


22:55

(2Z:Z0)

22:50

(22:10)


17

(28)

5

13)


17

128)

5

(31


28

(28)

3

13)


4:30

(4:50)

5:11

(5:311


22:35

(22:40)

23:15

123:20)


k/T

qpta
LINIA

NR. STĂTU LUNGIME


TRASEU

CAPETE


NR.

LOC


INTERVAL SUCCEDARE (min |%UMARULVEHICULE


Plecări de la capBte de trasor


5-6


6-10


10-V14-1Î19-2 21-2


Prima


Ultima


36


Dus: 26 statii 11500m întors: 25 statii 11500m


Dus: REPUBLICA-CHISINAU-RANTEUMON-

Z'DURI MOSI-COLENTINA-REINVIERII-MAICA DOMNULUI PETRICANI PLATFORMA PIPERA

întors: PLATFORMA PIPERA-PETRICANI-

MDOMNULUI-REINVIERII-COLENTINA-ZIDURI

MOSI-PANTEUMON-CHIStNAU-REPUBLICA

Capi: REPUBLICA_Cap2: PLATFORMA


249


IR

152)

6

(Z)


15

(17)


161


16

,19)

7

<61


14

,1B)

8

(Ei


14

,17)

B

(6)


20

(25)

5

(4)


5.00 , 5:00)

5:15 15:52)


22.30

,22:00)

22:20

(22:00)


40


Dus: 26 statii 11400m întors: 25 statii IHOOnt


Dus' COMPLEX RATB TITAN BD 1 DEC 1918

BO BASARABIA-CALCALARASi-BD.CORNELIU COPOSU-SFANTA VINERI

întors. SFANTA VINERI-BD.CORNELIU COPOSU

-CALCALARASILOR-BO BASARABiA-BD 1 DEC-COMPLEX RATB TITAN

Cap 1: COMPLEX RATB TITAN Cap2: PIAȚA SF. VINERI


249


16

<251

6

14)


12

(17)

8

,6)


16

(17)

7

(6)


13

(17)

8

(6)


13

117)


(6)


16

125)

6

(4)


4:35

(4:30)

5.22

(5:21)


22:30

(22:30)

23.1B

(23:20)


41


Dus: 15 statii 9B50m

întors: 15 statii 9850m


Dus: PTA.PRESEI-GRALAVERESCU

STR.TURDA-SOS CRANGASI-STR BRASOV-GHENCEA

întors: GHENCEA-STR BRASOV-SOS CRANGASI-STR TuRDA-GRALAVERESCU-MARASTI-PTA PRESEI

Capi. PIAȚA PRESEI__Cap2: GHENCEA


249


3

16)

24

1,3)


2

13)

36

(251


2

13)

35

,25)


2

(3)

35

(25)


2

,3)

36

125)


3

(61

22

,121


4:50

(5:00)

4 45 (5:00)


23:15

(23:00)

23:15

(23:00)


42


Dus: 12 statii 6400m

întors: 13 statii 6600m


Dus- PRESA-BD EXPOZITIEI-POPISTEANU-

PUȚUL LUI CRĂCIUN BD MIHALACHE-VICTORIEI STR.BUZESTI-BD CUZA-BD DUCA GARA DE NORD

întors: GARA DE NCRD-CAL.GRIVITEI-

STR.BUZESTI-BD IMIHALACHE-STR CLABUCET-STR POPISTEANU-9D EXPOZITIEI-PTA PRESEI

Capi: PIAȚA PRESEI_Cap2: GARA DE NORD


249


71

,71)

1

,1)


71

(71)

1

IU


73

(73)

1

III


73

(73)

1

(II


73

(73)

I

(I)


71

(71)

1

UI


6:00 (6.00)

6:34 16:34)


22:02

,22:02)

22:36

(22:36)


44

Dus: 16 statii 6800m

întors: 18 statii

74D0m


Dus: CARTIER 16 FEBRUARIE -CALEA

GIULESTI-ORHIDEELOR BD DiNICU GOLESCU-STR.BERZEI-VASILE PARVAN

întors: PARVAN-SF CQNSTANTIN-1,PERLEA-

STR.COBALCESCU-STR.BERZEI-BD D GOLESCU-SOS ORHlDEELOR-CAL.GIULESTI-CART.t6 FEBR

Capi: CARTIER 16 FEBRUARIE Cap2: VASILE PARVAN


184


21

(321

3

,2)


13

121)

5

<31


16

122)

4

13)


13

(221

5

(31


13

(22)

5

(3)


32

(64)

2

(I)


5:00 (5.05)

5:29 I 5:34)


22 15 122:,5)

22:44

(22:44)


45


Dus: 15 statii 7400m

întors: 16 statii 7600m


Dus: MEZES-SOS CHIT,LEI-BD BUC NOI-

CAL.GRIVITEI-MIHALACHE-PTA.VICTORIEI-STR BUZESTI-BO CUZA BD.DUCA-GARA DE NORD

întors: GARA DE NORD-CAL GRIViTEI-

STR BUZESTI-BDIMIHALACHE-CAL GRIViTEI-BD.BUCURESTUNOI-SOS.CHITILEI-MEZES

CapUMEZES_Cap2: GARA DE NORD


249


19

,23)

4

,3)


15

(17)

5

,4)


,6

(18)

5

141


16

(18)

5

14)


16

(18)

5

(4)


25

123)

3

,3)


4.50 4 50)

5:27

(5:24)


22.45

(22:15)

23 23 ,22:501


46


Dus: 27 statii 12200m întors: 25 statii 1IBOOm


Dus: GARA-GRIVITA-BUZESTI-MIHALACHE-

DRFELIX-N TITULESCU-ST CEL MARE-M BRAVU lANCULUI-PANTELIMON-CHISINAU-BASARABlA-R

întors: C2-CHISINAU-PANTEL VON IA.NCULUI-

M BRAVU-ST CEL MARE-N TITULESCU-DR FELIX MIHALACHE-VICTORIEI-BUZESTI-CUZA-OUCA-CI

Capi: GARA DE NORD_Cap2: REPUBLICA


249


40

(59)

3

(2)


25

(31)

5

(4)


25

1311

5

,4)


26

131)

5

(41


24

129)

5

,4)


3B

(57)

3

(2)


5:17

(5:12)

5:04

(510)


22:10

(22:20)

22.05

,22:20)


47


Dus: 14 statii 67D0ra

întors: 14 statii 67D0ra


Dus: PIAȚA UNIRII-REG MARIA-111UNIE-

DR.C.ISTRATE-PR0GRESULUI-13SEPTEMBRIE-

GHENCEA

Inturs: GHENCEA-BD GHENCEA-13 SEPTEMBRIE

■SOS PROGRESUttltOR C ISTRATE-11 IUNIE-REGINA MARIA-t’IAI^ vM'

Capi: PIATADNIRIL- ,Cap2: GHENCEA


,21


19

153)

3

ni


12

(261

5

12)


12

(27)


21

,271


5    3

,2) (2)


,5

127)

4

(2)


19

,53)

3

(1)


5:36 15:34)

5:10 <5 10)


22:55

(22:54)

22:30

(22:30)PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE TRAMVAIE ■ VALABIL LA PROGRAM NORMAL

LINIA

NR. STATII LUNGIME

TRASEU

CAPETE

NR.

LOC

INTERVAL SUCCEDARE (min NUMĂRUL VEHICULE:

Plecări de la caoete de trasai

5-6

6-10

)0-N

14-19

19-2)

21-21

Prima

Ultima

55

Dus; 13 stafii 7lDDm

Dus: PTA SF.VINERI-COPOSU-CALARASI-

214

12

9

10

10

10

14

4:55

22:55

TRAIAN-PACHEPROT.4ANCULUI-PANTELIMON-

GRANITUL

întors: GRANITUl-PANTELIMON-IANCULUl-

127)

113)

114)

114)

(14)

120)

(4.55)

(22:351

întors: 13 statii 7100m

PACHE PROTOPOPESCU-TRAIAN-CALARASI-

7

10

9

9

9

6

4:59

22:35

COPOSU-PTA SF.VINER!

Capi: PIAȚA SF. VINERI    CapZ: GRANITUL

13)

16)

16)

(6)

(6)

W)

15:10)

(22:30)

56

Dus: 15 statii BBOOm

întors: 1G statii 6B00m

Dus: SF VINERI-COPOSU-CALARASILOR-BASARABIA-REPUBLICA

întors: REPUBLICA-BASARAB1A-CALARASILOR-COPOSU-SF.VINERI

Capi: PIAȚA SF. VINERI    Cap2: REPUBLICA

249

31

132)

2

121

25

(21)

3

(3)

25

122)

3

13)

25

122)

3

(31

23

122)

3

13)

62

1641

1

(II

5:00 (5:00)

5:31

(5:32)

22:20

(22:20)

22:50

(22:50)


LINIA

NB. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


INTERVAL SUCCEDARE Imin


Plecări de la


61


Dus: 22 slatii 9750n,

întors: 21 statiî 9750m


Dus: MAȘTER SA -BDIULIU MANIU-

COTROCENI-STR.C NOICA-CAL PLEVNEI-BD KOGALNICEANU-PTA.ROSETTI

întors: PTA.ROSETTI-BD ELISABETA

SPLINDEPENDENTEI-SOS COTROCENI-BDIULIU MANIJ-MASTER SA

Capi: MAȘTER_Cap2: PIAȚA RDS ETTI


62


Dus:


GARA DE NORD-WITTING-COTROCENI-B D (ULIU MANIULICEULIND TRANSPORTURI


Dus: 21 slutii 9,00m

întors: 23 statii 9600m


întors: UCIND TRANSPORTURI-BDI MANIU

SOS COTROCENI M VULCANESCU-GARA CE NORD


Capi: GARA DE NORD


Cap2; GHUP ȘCOLAR AUTO


65


Dus: 20 statii 6600m

întors: 20 statii 6600m


Dus- DR1DUPAJUREI-ED BUCUREȘTII NOI-CAL.GR IVIT EI-POLIZU-OCCIDENTULUI-SFINTil VOIEVOZI

întors: SFINȚII VO1EVOZI-OCCIDENTULUI-

CALGRIVITEI-BD BUCUREȘTII NOI-PAJUREI-DPJDU

Capi: ORIDU_Cap2: SFINȚII VOIEVOZI


66


Dus: 22 statii 10200in întors: 19 statii

SGOOm


Dus: SPITALUL FUHDENl SOS COLEHTIMA-

CALMOSILOR-BD CAROL l-BD ELISABETA-SPLAI-NOICA-FLEVNE1-VASILE PARVAN

întors: CALEA PLEVNEI-VASILE PARVAtJ-

KOGALNICEANU-BD CAROL l-CAL MOȘILOR SOS.COLENTINA-SPITALUL FUNDENI

Capi: SPITALUL FUNDENI_Cap2: VASILE PAHVAN


69


Dus: 29 statii 13200m întors: 27 statii 1320Dn,


Dus: VALEA ARGESULUIBD1 MAI SIBIU-

DRTABEREI-MILEA-MANIU-COTROCENI-EROILOR OPERA-CAROL l-BD FERDINAND-STR.BAICULUI

întors: C2-FERD1NAND-CAROL-BD ELISABETA-

EROII SAN1TARI-COTROCEHI-MANIU-MILEA-DRTABEREI-SIBIU1 MAI-VALEA ARGESULU

Capi: VALEA ARGEȘULUI_Cap2: BAICULUI


70


Dus: 22 statii 8900m

întors: 22 statii 8900m


Dus: BDBASARABIA-LPATRASCANU-BABA NOV AC-BD CAROL l-BD ELISABETA-VASILE PARVAN

întors: VASILE PARVAN-BOKOGALNICEANU-

BD ELISABETA BDCAROLI-BABA NOVAC-L PATRASC AHU-BD BASARABIA

Capi: BD, BASARABIA_Cap2: VASILE PARVAN


73


Dus: 10 statii 6450m

întors: 13 statii G450m


Dus: BDBASARABIA-LPATRASCANU-BABA NOV AC-BD CAROL I- BD ELISABETA-VASILE PARVAN

întors: VASILE PARVAN-BD.KOGALNlCEANJ-

BD ELISABETA-BD CAROLl-BABA NOVAC-LPATRASCANU-BD BASARABIA

Capi: TUBNU MĂGURELE_Cap2: PIAȚA UNIRII


74


Dus: J7 statii 6850m

întors: 14 statii GOSOm


Dus: C1-TURHU MĂGURELE ERACOVITA

VASILE-VACARESTI-TINERETULUI-CANTEMIR-PTA. UNIRII

întors: PTA.UNIRII-CANTEMIR-TiNERETULUI--VACARESTI-N1ÎU VASILE-E RACOVI'A-TURNU.UAOTREtfe^

Capi: ED- ALFXANPRU banroiA Cap2: PIAȚA UNIRII


Nn.

LOC

NUMĂRUL VEHICUI

Lt

capete de tresei

5-6

6-10

10-1 (

14-1!

19-2

21-2:

Prima

Ultima

92

23

15

25

23

23

31

5:35

23:00

(28)

(17)

(24)

(19)

(17)

(40)

1 5:45)

123:02)

141)

(17)

(22)

(19)

(22)

(401

(5:45)

122:401

4

G

5

5

5

3

4:45

22:10

(3)

(5)

(51

15]

(5)

12)

(5:00)

122:22)

12)

15)

(51

(5)

(4)

(2)

(5:00)

(21:57)

92

12

10

12

13

11

13

4:40

22:45

1251

(13)

(18)

(14)

«31

(251

(4:50)

(22:15)

1251

1131

115)

(14)

(14)

(251

(4:45)

(22:30,

8

10

9

8

9

6

5:17

23:24

0)

15)

<G)

(61

(El

(3)

(5:31)

(22:521

13)

161

16)

(6)

(6)

(3)

(5:20)

(23:10)

92

5

6

7

7

6

9

4:30

23:10

119)

(9)

(11)

«11

(9)

1191

(5:001

(23:00)

9

11

9

9

9

6

4:55

22:40

0)

(6)

(6,

16)

16)

(3)

(5:23)

(22:28,

92

8

9

9

9

7

11

4:55

23:06

1231

(1DI

(11)

(III

(11)

«Bl

(5:09)

123.101

11

15

13

14

15

8

4:50

22:25

(4)

(9)

(9)

(9)

(91

<51

(5:45)

(22.25)

98

8

6

7

9

7

16

4:20

22:25

U6|

UD)

(11)

(10)

«91

(111

14:30)

122:05)

16

23

23

18

21

8

5:25

23:25

18)

(12)

(12)

«21

(12)

«11

(5:30)

(23:05)

92

8

7

9

8

8

13

4:30

22:25

1281

(12)

(12)

«21

(12)

(26)

15:00)

(22:30)

10

13

11

12

11

6

5:09

23:02

131

(7)

171

(71

(7,

(31

(5:37)

(23:06,

92

12

B

11

11

1,

14

4:35

22:50

(23)

(15)

(151

115)

(19)

(34)

(4:45)

(22:40,

6

9

7

7

7

5

5:08

23:23

(3)

(51

(5)

15)

(4)

(21

(5:16)

123:11)

92

11

9

,0

12

14

25

4:45

22:40

<231

(151

115)

(15)

(19)

(341

(4:40)

[22:55,

7

9

8

7

G

3

5:19

23:14

rai

(5)

(5)

15)

(4)

(2)

(5:11)

(23:26,
de^eoSpoti-București SA

___ _______________ nr. 1,010861, București, Romania

30741 O6Fax +40213074599


\\ B^tH-ftfnfcuGdtessl


LINIA

NR. STĂTU LUNGIME


76


Dok ÎS stalii 7200m

întors: 13 statii 7200m


79


Dus: 24 statii 970Dm

întors: 24 statii 9700m


85


Dus: 17 statii 740Dm

întors: |8 statii 7B00m


86


Dus: 34 statii 123D0m întors: 35 statii 12300m


90

Dus: 30 statii 13700m întors: 33 statii 13500m


91

Dus: 20 statii 9300m

întors: 20 statii OOOOm


93


Dus: IBsiatii BOOOm

întors: IG statii 7600m


96

Dus: 17 stalii BODDni

întors: 1G statii 7SD0m


TRASEU

CAPETEOui: PTA.RESITA-STRRESITA-IZVQRUL

RECE-STR.NITU VASILE-VACARESTI-T1NERET.-CANTEM'R-PIAȚA UtilRll

întors: PIAȚA UNIRIICANTEMIR-TlNERET -

VACARESTI-N VASILE-IZV RECE-STfi.RESITA-PIATA REȘIȚA

Capi: PIAȚA REȘIȚA_Cap2: PIAȚA UNIRII


Dus: BD BASARABIA BA BA NOVAC-POPA HAN FOIȘORUL DE FOC-OACIA-PTA ROMANA-LCATARGIU-OCCIDENTULUI-GARA DE NORD

întors: GARA DE NORD-CUZA-VARNALI-

POUZU-FTA ROMAUA-FOISORULDE FOC-POPA NAN-BABA NOVAC-BD. BASARABIA

Cap1:BO. BASARABIA_Cap2:GARA DE NORD


Dus: GARA DE NORD-WITTINGCALPLEVNEI

-KOGALNICEANJ-BO EUSAEETA-BD.CAROL 1-BD.FERDlNAND-BA ICULUI

întors: BAICULUI-BD GĂRII OBOfl-FERQNAND -BD CAROL l-BD ELISABETA-CALPLEVHEI-M VULCANESCU-GARA DE NORD

Capi: GARA DE NORD_Cap2: BAICULUI


Dus: STAD NATIONAL-MATEI VOIEVOD -

FOIȘORUL DE FOC-DACIA-PTA.ROMANA-OCCIDENTULUI-GRIVITA-BUC NOI CART PAJURA

întors: CART.PAJURA-BUC NOI -GRI VITA-

POUZU L CATARGIU-FTA ROMANA-BD DACIA-TRAIAN-MATEIVOIEVOD-STAD NATIONAL.

Capi: ARENA NAȚIONALA_Cap2: DRIDU


Dus: CAP 1-MATEI VOIEVOD-BD CAROl I-

ELlSABETA-OPERA-COTROCENi-MANIU-MILEA-DRTABEREI-SIBIUBD 1 MAI-OR.TABEREI-C2

întors: DR TABEREI-1MAI-SIBIU-DRTABE-

REI-MILEA-MANIU-COTROCENI-EROa SANITARI BD ELISABETA-CAROL l-MATEI VOIEVOD-STAD.

Capi: ARENA NAȚIONALA_Cap2: VALEA ARGEȘULUI


Dus: DEPALEXANDRIA-DR.SARII-N.GAINA-

BD MILEA-BD.MANIU-SOSCOTROCENI-EROII SANITARI-OPERA-SD.ELiSABETA-PTA.ROSETTI

întors: CAP2-BDELISABETA-EROII SANITAR]

COTROCEHI-BD MANIU-BD MILEA-DR TABEREI-DR SARII-ANTIAERIANA-DEPOU ALEXANDRIA

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA    Cap2: PIAȚA ROSETTI


Dus: VALEA ARGESULUFBD t MAI-SIBiU-

DRTABEREJ-VMILEA-SOS COTROCENI-MIRCEA VULCANESCU-GARA DE NORD

întors: GARA DE NORD-STRWITING-PLEVNEI-

SOSCOTROCEN1-V MILEADR.TABEREI-SIBIU-BD t MAI-DR.TABEREI-VALEA ARGEȘULUI

Capi: VALEA ARGEȘULUI_Cap2: GARA DE NORD


Dus: DEP.ALEXANDRIA-SOSALEXANDRIA-

antiaerianagaina-crtaberej-milea-maniu -COTROCENI-STR.C NOICA-M VULCANESCU-GARA

întors: GARA-WITING-CALPLEVNEI-C NOICA-

COTROCENI-MANIU-MILEA-DR.TABEREI-DRUMUL SARII-ANTI AERIANA-SOS ALEXANDR1A-CAP t

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA    Cap2: GARA DE NORD y
NR.

LOC

INTERVAL SUCCEDARE Imin.

Plecări da Ib capele de trasat

NUMĂRUL VE

HIM

ÎL

5-6

6-10

10-1

14-1«

19-2

21-2.

Prima

Ultima

92

7

5

6

5

5

7

4:30

22:40

(181

(III

(III

(11)

(111

(24)

1450)

(22:30)

11

1G

13

16

15

10

5:04

23:14

(41

[71

(7)

P)

PI

(31

15:03)

(23:031

92

13

13

17

17

15

19

4:35

2250

(46)

[231

(24)

(24)

124)

(44)

(4:50)

(22:20)

7

8

7

7

B

5

4:40

23:00

(21

(41

(41

(41

(41

(21

14:50)

123:021

92

8

9

15

10

11

13

4:40

22:59

(23)

(111

(13)

<131

(161

(23)

14:5B)

(22:34)

a

9

7

9

9

5

4:30

2255

13)

(61

(61

<61

15)

13)

(4:25)

122:401

92

6

6

9

B

8

11

4:15

2250

(141

(111

<121

112)

1121

(241

(4:30)

(22:25)

17

19

16

1B

1B

10

4:16

2250

(Bl

(11)

(111

<111

(111

(51

(4:251

(22:23)

92

22

16

23

23

26

43

4:20

2250

(43)

<261

(271

1271

(27)

□21

(4:45)

C255)

G

B

7

7

6

3

5:23

2150

(31

(5)

(51

15)

(51

(41

(5:49)

(21:30)

9B

4D

20

29

29

30

31

5:05

2250

(901

(45)

(50)

1501

1501

(851

(5:10)

122:25)

2

4

4

4

4

3

5:40

21:34

(1)

CI

<21

(2)

CI

(1)

(5:50)

(21:40)

92

9

8

13

11

11

13

4:30

2250

<231

(131

(131

1131

(131

(171

(5:001

(22:40)

B

9

a

9

9

5

5:02

23:00

Ol

(6)

<61

16)

(6)

14)

(5:30)

(23:101

92

11

9

7

B

B

11

4:50

23.-00

(161

(91

(111

(11)

(10)

(14)

(4:55)

(23:05)

(16)

(91

1111

(111

(101

(14)

(4551

(23:00)

6

12

12

11

10

6

5:20

22:25

<41

(71

171

pj

P)

(4)

(5:23)

(2252)

X

(41

P)

(71

pi

P)l

(4)

(5:231

122:22)Societatea de Transpor^Bucurșsti'ȘA/ i B-dul Dinicu Golescu nr. 1, Ol6861 ’BuicurtejtV^orna Tei +4021 30741 O6Fax +402130745t99>'^i ccu.-orîi’j cu oniGiLviu1LINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


NR.

LOC


INTEHVAL SUCCEDARE (min

NUMĂRUL VEHICULE:


5-6 6-1010-V14-1! 19-2 21-2:


Plecări de la capete de trăsei


101

Dus: 17 statii 8500m

întors: 19 statii 8500m


Dus: FAUR P4-1 DEC 1918 -POSTĂVARULUI

-CHISINAUPANTELiMONFERDINAND-M.SRAVU-BUCUR OBOR-

Intors: BUCUR OBOR-ZIDURI MOSL

SOS.MIHAI BRAVU- BD. FEROlNAND-PANTtLIMON-CHISINAU-POSTAVARULUI-1 DEC.1918-FAUR PA

Capi: BUCUR OBOR_Cap2: FAUR


jjrimg,


Ultima


as


9

121)


10

I1ZI


12

U6)


9

UG)


9

115)


12

121)


5:16

15:16)

4:50

14:50)


23:11

(22:36)

22:45

(22:101


102


Dus: 30 statii 14700m lntors.31 statii 14100m


O us: C1 -GRIGORESCU RESSU FIZîCîEN'LOR CAL VITAN-STR.IRICEAN U-TM M AGURELE-LUICA-SOS G1URG1ULUI-GARA PROGRESUL

întors: C2GIURG1ULULLUICA TN.MAGURELE-ION IRICEANU-VITAN-ENERGETICIENtLOR RESSU-GR1GORESCU-BRANCUSI-PATRASCANU-C 1

Cap1:BD. BASARABIA_Cap2: GARA PROGRESUL


4

UZI


35

(181


29

<1B]


31

(18)


33

U7)


103


Dus: IZ statii 4150m

întors: ti statii 4150m


104

Dus: 25 statii 11750m întors: 20 statii 11750m


105

Dus: 34 statii 14G00m lntors:33 statii 146D0m


106


Dus: 14 statii 4200m

întors: )2 statii 4200m


112

Dus: 30 statii 14600m întors: 29 statii I4600m


116

Dus: 24 statii liaODm lntors:25 statii IIODOmDus:


REPUBLICA SA -SOS INDUSTRIILOR DRUMUL INTRE TARLALE -1 C M E (POARTA4)


întors: IC M E {POARTA 4)- DRUMUL INTRE TARLAlE - REPUBLICA S A


Capi: REPUBLICA


Cap2: ISO VOLT A


Dus: CORA-GARACATELU-PANTElIMON-

P COUBERTIN-V LUMINOASA-OECEBAL-UNIRII-HALELOR-SPLiND [MAL STANG)-POO EROILOR

întors: OPERA NATIONALA-SFL.IND (MALUL DREPTJ-PTA UNIRII DECEBAL-BRAVU-V.LUMINOASA-COUBERTIN-PANTELIMON-CORA

CapkCORA PANTELIMDN_CapZ: DPEBA NAȚIONALA


Dus: C1 -PREu GHEHC EA-BRASOV-TABEREI-MILEA-ORHIDEELGR-O GOLESCU -GRI VITA CIABUCET-MIHALACHE-POPISTEANU-EXPO-PTA

I ntors: PTA -EXPO-POPISTEAN U-MIHALACHE-

GRIVITA-GARA-DGOLESCU-ORHIDEELOR-M'LEA-DR.TABEREi-BRASOV-PREL GHENC EA-V OLTULUI

Capi: VALEA OLTULUI_Cap2: PIAȚA PRESEI


Dus: LUJERULUI-MANIU-OEZROBIRII-UVERT

APUSULUI-GHIRLANDEI MARGELELOR-PARALUTE -CATINEI-PlSCUL CRASANI-CARTIER ROȘU

întors: ROȘU. PISC CRASANI-PARALUTELOR--MARGELELOR-GHIRlANDEI APUSULU1-UVERTURII-LUJERULUI

Capi: LUJERULUI    Cap2: CARTIER RDSU


Dus: C 1-AEROGARIi IONESCU STRAULESTI

BD JIULUI-BUCURESTII NOI-BD LAMIMORULUI-SOSCHITILEI-COMPIEX COMERCIAL COLOSSEUM întors: COMPLEX COLOSSEUM-SOS CHITILEI-

BO.LAM1NORULUI-BUC.NOI-JIULUI-SAICULESTI STRAULESTI-ION ESCU-AER OGARII-CA RAMFIL-C1 Capi: C.F.R. CONSTANTA_CapZ: COMPLEX COMERCIAL


Dus: SF VINERI-UNI Rll-C Al S VODA-

SOS OLTENfTEIBD.C BRINCOVEANU- TURNU MAGURELE-SOS G1URG1ULUI-GARA PROGRESUL întors: GARA PROGRESUL-SOS GIURGIULUI-

T MAGURELE-C BRANCOVEANU-SOS.OLTEMTEI-CALS.VODA-5M«€M»RyWRII-SF VINERI Capi: PIAȚA SfANTA VlllIERIi ^Sțap2: GARA PROGRESUL
as


sa


8

uzi


4

III)


9

IZBI


12

133)


a

1161


5

112)


4:31

14:30)

23:00

(22:401

4:40

23:10

14:40)

(23:05)


6

(18)


6:05

(5:10)

22:40

122:35)

5:21

22:56

(5:25)

(22:50)


29

(18)


27

nai


29

U6)


2B

(16)


7

UD

4:53

14:58)

22:46

122.51)

4:50

22:45

(4:50)

122:42)


11

113)


12

(16)


15

116)


ÎS

U6)


22

(211


12


4:30 14:401

5:26 (5:30)


22:06

(22:25)

23:02

(23:15)


5D

(46)


50

I4B)


50

(4G)


50

(46)


44

140)


UI


13

U5]


,2

(19)


14

118)


14

UBI


12

(34)


7

UO)


7

UD)


7

UD)


7

U9Ii 1    de Transpox^gw&Jrești,SA

B-dul BiniCy'Q'dlescu nr. 1, 0468S1, București, Romari’a Tel^OȘl-30741 06Fax+40213074599


5:05

15:15)

5:30

(5:42)


22:20

{22:001

22:47

122:201


4:15

(4:15)

5:04

15:011


22:35

(22:05)

23:20

(22:55)


4:40

14:451

4:40

(4:451


22:49

122:491

23:00

(22:50)


0)0


LINIA

NR. STATI1 LUNGIME


TRASEU

CAPETENR.

LOC


a,rect,A ^fage 18 of 103

.'.Și' ASISTQNIA >’S''|

tehnica ț, S™,

'--- jumoicA "INTERVAL SUCCEDARE (mln.


NUMĂRUL VEHICULE:


Plecări de la capete de trasat


5-6 6-10 I0-1H4-1Î19-2'21-2:


117

Dus: 20 stat ii B4D0m

întors: 17 stalii GBODm


Dus: CRAHOVA-HUMULESTI-SALAJ-NASAUD-

C05BUC-REG MARiA-BIfiESCU-ALIl-CANTEMIR-BD.UNIRII-MIRCEA VODA-COPOSU-SF VINER1

întors: SF VINER,-HALELOR-ALEEA III-

BIBESCU VODA-REGiNA MARIA-BD COSBUC-ODOAREI-STR.NASAUIWOS.SALAJ-C.RAHOVA

Capi: CARTIER CONFORT URBAN Cap2: PIAȚA SFANTA VINERI


fuma,


Jllțing,


B8


4

(1ZI


6

(12)


4:40

22:45

(4:40)

(22:451

5:08

23:13

< 5:081

(23:13)


122

Dus: 28 statii IISODm întors: 28 statii 12000m


O us: PTA. 21 DECEMBRIE 1989-ELISABETA BD KOGALNICEANU-SPL IND-EROILOR-BAGDASARPANDURI-t3 SEPT-GHENCEACARTIER

întors: CART LATIN-GHENCEA-CAL13 SEPT-

PANDURI-DR.RAJNER-EROILOR-STIRBEI VODA-C.A.R0SETTI-BD.BALCESCU-PTA.21 DEC 1989

Capi: PIAȚA 21 OECEMBRIE Cap2: COMPLEX CARTIER LATIN


28

(451


20

1231


16

124]


27

123]


15

(221


18

127)

5:20 (5:561

23:10

(22:34)

4:45

22:35

15:20)

122:00)


123

Ous: 22 statii 93D0m

lntors:25 stalii 105D0m


Dus: GARA DE NORD-WITING-CALPLEVNE

NO CA-POO C0TR0CENI-SPLA1INDEPENDENTEI-PTA.UNIRII-CAL.VITAN-C.E.T SUD VITAH.

întors: C.E.T.SUD-CAL.VITAM-BD UNIRII.

SPL.IND.-C NOiCA-PLEVNEI-SOS ORHIDEELOR--D GOLESCU-GARA DE NORD

Capi: GARA DE NORD_Cap2: C.E.T. SUD VITAN


B8


5

(131


17

<101


16

1101


17

(101


17

(10)


7

(1D)

4:50

(4:57)

23:15

(23:04)

4:50

22:55

(5:00)

[22:531


124


Dus: 24 statii lOGODm întors: 27 statii lOBOOm


Ous: OPERA NAT-SPLIND (MALUL DREPȚI

ALEEA IN C BRATIANU-BD UNIRII-LBLAGA-VITAN VITANiaARZESTI-OlTEN'TEI ROMFRIM

întors: C2-OLTENITE!-V1TAN'3AR2ESTI-SPL.

IND-BRAVU-ViTAN-BLAGA-UNIRII-PTA UNIRII (ALII)-SPLIND.(MAL STANGJ-POD EROILOR-

Capl: OPERA NAȚIONALA_CapZ: ROMPRIM


92

192)


109

110


118

(II


92

1921

5:3G

(5:21)

22:31

(22:00)

4:55

21:50

(4:401

(21:15)


125

Dus: 23 statii 10300m întors: 23 statii 10300m


Dus: VULCAN BERCENI-BD.METALURGIE!-

TN.MAGURELE-SOS BERCENI-SOS.CENTURA-PECO SILFLOR MOVE

întors: PECO SILFLOR MOVE-SOS.CENTURA-S0S.BERCENI-3TR.TURNU MAGURELE-BD.METALURGIEI-VULCAN BERCEN.

Capi: VULCAN BERCENI    Cap2: PECO SILFLOR MOVE


36

1721


24

1721


29

189]


28

165)


28

185)


70

(701

4:45

(5:05)

22:35

(21:10)

5:15

23:10

(5:40)

121:45]


126


Dus: 19 statii

980Dm

întors: 18 statii 9100m


Dus: ROMANA-MAGHERU-ENE5CU-LUTERANA-

VULCANESCU-BERZEI-STIRBEI-EROI-RAZOARE-DR.TABEREI-SIBIU-BD I MAi-BRASOV-GHENCEA

întors: C2 BRASOV-SSBIU-DR TABEREI ROND

RAZOARE-SOS.PANDURI-ED EROILOR-STIRBEI VODA-DEM DO3RESCU-BD.MAGHERU-PTA ROMANA

Capi: PIAȚA ROMANA_Cap2:GHENCEA


BB


83

(77)


83

177]


93

184]


91

(84)


98

(77)


77

(77)


6:05

(6:31)

5:30 (6:00)


21:33

(22:11)

21:00

(21:40)


131

Dus: 13 statii B800m

întors: 13 statii 8400m


Dus: PTA.ROMANA-BD MAGHERU-BD DACIA ■ OOROBANTI-KISELEFF-SOS BUC/PLOIESTI-COMPLEX BANEASA

întors: COMPLEX BANEASA-SOS BUC/PL-

SOS.KISELEFF-DOROBANTI-PTA.LAHQVARI-BD.MAGHERU-PIATA ROMANA.

CBpl: PIAȚA ROMANA_Cap2: COMPLEX COMERCIAL


8B


7

(231


10

1141


11

115]


12

115)


13

115)


13]


15)


133

Dus: 26 stalii IHOOm întors: 22 statii

8900m


Dus: C 1-ORHIDEELQR-FLEVNEI-VULCANESCU PTA GĂRII DENORD-CAL.GRIVITA-BD DACIA-TRAIAN-N TRAIAN-VACARESTI-BD TINERETULUI

întors: BD TINERETULUPCAL VĂCĂREȘTI-

STRNERVA TRAIAN-STR.TRAIAN-BD.DACiA-STR.M VULCANESCU-D.GOLESCU-GARA BASARAB

Capi: GARA BASARAB_CapZ: BD.TINEHETULUIB8


6

113)


5

(101


6

111)


8

(11J


6

(11)


19

110)


19

(101


17

110)


17

110)


22

(14)

12

(19)

4:4B

23:00

(5:30)

(22:50)

4:20

22:30

15:00)

(22:20)

4:58

22:53

14:55)

(22:55)

4:45

22:47

[ 4:45)

122:45)

Societatea de Transfcor)    SA

B-dul Dinicu Golescu nr. 1, OlOSĂTrBlJcureșfi, Rfflraj Te' +4021 30741 O6Fax +40213074599
PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE AUTOBUZE - VALABIL LA PROGRAM NORMAL


LINIA

NR. STAT II LUNGIME

TRASEU

CAPETE

NR.

LOC

INTERVAL SUCCEDARE Imin.

Plenari de la canele de trasai

NUMĂRUL VEI

1ICY

LE

5-6

6-10

10-1<i

14-1!

19-2

21-2:

Prima

Ultima

1 oc

Dus: C1-S0S.PiPERA-FL0REASCASTEFAN

B8

9

18

12

12

11

II

4:30

22:35

lob

MARE TUNARI-RUSSO DACIA-TRAiAN-FOISOR-

1191

<131

(14)

(14)

<14;

1151

<4:l5i

122:351

Dus: 27 statii

PROTOPOPESCU-BRAVU-ViTAN-ENERGETICIENI-2

111 Aflm

întors: CETSUO-CAl ViTAN-M BRAVU-PACHE-

FOIȘORUL DE FOC-STR TRA AN-OACIA-POLONA-

12

14

12

12

12

y

4:40

23:19

întors: 27 statil

CALFLOREASCA-SQS PIPERA-C.F.R CONSTANTA

151

<81

<81

<81

(Bl

<61

(4:591

(23:201

1335Dm

Capi: CF.R.CONSTANTA    Cap2: C.E.T. SUD VITAN

1 OG

Dus: C.E.T -TIMISOARA-CASCADELOR-MANIU

as

12

11

21

15

18

18

4:30

22:40

I 00

GENIULUI-STRAP.RAZOARE- PANDURI-13 SEPT-

(26)

120]

123}

<231

<221

(38)

<4:401

<22:20!

Dus: 20 stafii

LI6ERTATIINAT.UNITE-HA3DEU-SPL-IZVOR

nnnnm

întors; POD ZVOn-LlBERTATII-CALfJ SErT

-PAFIDURILOR-I.MANIU-V CASCADELOR-

1

8

b

1

7

s

5:10

23:23

întors: 25 statii

TIMIȘOARA C E T.VEST

131

<4|

(41

<41

<41

<21

15:171

122:55;

1170Dm

Capi: C.E.T. VEST MILITARI    Cap2: POD IZVOR

1 07

Dus: Ct-AI-MANIU MOINESTI-TIMISOARA-

8B

5

5

8

8

7

8

4:40

22:35

lo/

RA20ARE ROND PANDURI-EROLOR-STIR3EI

1191

1111

(13)

(13)

<121

1161

15:D0|

(22:40)

Dus: 3I statii

VGDA-R0S£TTi-BDBALCESCU-PTA2l DEC I9S9

(ZII

<101

<111

114)

1121

1161

(5:901

i22:50|

'    înnnnm

întors: 21 OEC 1989-KOGALNICEANU-SPLIND

EROILOR-SOS PANDURI-GENIULUI-TIMISOARA-

19

2U

1/

19

19

11

4:50

23:10

întors: 28 statii

MOINESTI-I MANIU-BUCiPITESTI-CARREFOUR

<G|

<101

(10)

(91

<101

<71

15:15)

(23021

14300m

Capi: CARAEFOUR MILITARI    Cap2: PIAȚA 21 DECEMBRIE

<51

(10)

(10)

(Bl

<101

<61

(5:20!

(23:17)

1 OQ

Dus: Cl-TINERET-REZERVE-OSIEI AUCHAN-

B8

29

27

27

35

25

21

4:53

22:40

I oo

MAN UMOINESTI-TIM'SOARA-RAZOARE PANDURI

1331

(24)

<311

(32)

1281

(501

(5:051

122:301

Dus: 3I statii

RAItlER-STiRBEI VCDA-R0SETTIBALCESCUC2

(471

<231

<271

<301

130]

(341

<5:05;

122:401

!    idnnrim

întors: C î -EL SABETA’SFLAl-EROILOR

PANDURI-GENIUL-TIMISOARA-MOINE5TI-MAN1U-

4

5

5

b

b

b

5:05

23:00

lntors:32 statii

AUCHAN-OSlEI-HEZERVE-APEDUCT-TINERET-CI

13)

(4)

<41

<41

(41

<21

< 5:00;

122:301

14700m

Capi: CARTIER MILITARI    Cap2: PIAȚA ZI DECEMBRIE

IZ)

(4)

<41

<41

<41

<31

(4:45)

<22.351

ion

Dus: ZETARIL0RPREL.FERENTAR1-BACHUS-

B8

3

3

4

3

4

6

4:30

22:31

i jy

AMURGULUI-BUZOiENi-MARGEANULUI-ISRRESCU

[101

<41

(4)

(41

<41

<51

(4:55;

<22:261

Dus: 17 statil

-DR SARII-V.MILEA-BDJ.MAN1U-PTA.LEUL

7400m

întors: LEUL-GEN1ULUI-RAZ0ARE-DR.SARII-

-SPIRESCU-MARGEANULUI-BUZOIENIAMURGULU'

22

23

18

23

21

11

4:57

22:50

întors; 15 statii

-SALVIEI-BACHUS-PRELFERENTARI ZEȚARILOR

<51

<161

<161

(16)

1161

<101

<5:211

<22:481

7400m

Capi: ZEȚARILOR    Cap2: PIAȚA LEUL

1/11

Dus: ZETARILOR-FERENTARI-PIEPTANARI-

BB

5

6

9

7

6

10

4:45

22:25

I4 I

EROII REV -OLTENITEI-BRANCOVEANUTURNU

(191

<111

<111

<111

(101

(19)

(4:40)

<22:401

Dus: 25 statii

MĂGURELE PREL.METALURGIEI 1 MG B VULCAN

iflannm

întors: I MG B VULCAN-FREL METALURGIE ■

TN MAGURELE-BRANCOVEANU-OLTENITEIERO 1

1b

1b

IU

14

14

9

5:21

23:01

întors: 25 statii

REVOLUTIEI-PIEPTANAR-FERENTARI ZETAR;

(4)

<81

(8)

tai

<ai

<41

<5:t6l

122:501

10400m

Capi: ZEȚARILOR    CapZ: VULCAN BERCENI

1/10

Dus: BUCUR OBOR-SOS COLENTIHA-DOAMNA

86

19

11

9

e

8

13

4:45

23:00

140

GHICA-HELIADE INTRE V1I-STR BAiCULUl-

<151

<t2)

(15)

<131

mi

<151

< 4:451

123:001

Dus: 15 statii

PANTELIM0N-FERD1NAND-GARIIOBOR-BA CUL'JI

<151

<121

(13)

<121

un

<221

(4:45)

<23:001

55Q0m

întors: BAICULUI-HELIADE INTRE VII-

DOAMNA GHICA-SOS.COLENTINA BUCUR OBOR

b

1

6

1

i

4

5:13

23:30

întors: 11 statii

13)

<41

14)

<41

(4)

<31

(5:13)

<23:251

4600m

Capi: BUCUR OBOR    Cap2; BA ICULUI

(31

<41

<41

<41

<41

(21

(5:13)

<23:251

1/IQ

Dus: BANEASA-DN1-I0NESCU DE LA BRAD-

88

65

65

65

65

65

65

5:55

22:55

I4o

STRULESTI-POLIGRAFIEI-MARASTi-EXPOZIT Ei

<651

(65)

(65)

(65)

1651

<651

<5:551

[22:551

Dus: 13 statii

AL DOILEA SCUAR EXPOZIȚIE' PTA PRESE

R2Q0m

întors: PTAPRESEI-BD MARASTI-P0UGRAF1E

STRAULESTI-IONESCU DE LA BRAD-

1

1

1

1

1

1

5:30

22:30

întors: 13 statii

SOS BUC/PLOIESTI-COMPL COMERCIAL BANEASA

«1

<11

II)

III

<11

<11

<5:301

[22:301

7400m

Capi: COMPLEX COMERCIAL CapZ: PIAȚA PRESEIcorolei' 3~igu,.,.l.ui


'■'-? T

OlRECpA

ASIS’F.NlA TEMWtCA Șț

i'g.'j JURIDICA

jOftt  Ni!


•»n Page 20 of 103 î-ff


LINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


NR.

LOC


INTERVAL SUCCEDARE tain


NUMĂRUL VEHICULE;


5-6 6-tQIO-K 14-1! 19-2 21-2


Plecări de la capete de trăsei


162

Dus: 22 statii 7800m

întors: 21 statii OlOOm


Dus: C1-RASADNITEI-SCULPT0H1L0R-DRUM

SABARENI-GIULESTI-CONSTRUCTOR VIRTUTII-CRANGAS -GIUIESTI-ORHIDEELOR-BASARAB

întors: CAP 2-ORHIDEELOR-PASCA:. CRISTIAN

CEAHLAU VIRTUTli-CONSTRUCTOR G ULEST. DR.SA3ARENI-SCULPTOR-RASADNITE'-SARBI

Capi: GIULESTI SÂRBI_Cap2: GARA BASARAB


Prima


Ultima


,8

(381


13

1251


1G

1251


,4

125)


13

125)


24

138)


13)


5:21

22:00

15:29|

(22:32)

4.50

22:40

(4:551

[23:10,


163

Dus: 27 statii 10400m întors:27 statii IO2DDm


Dus: C1-RASADNITEI-ENTUZIASM-GIULESTI

CONSTRUCTOR -SOS CRANGASI-CAL GIULESTI-PLEVNEI VASILE PARVAN

întors: C2-KOGALNICEANU-SPLIND ȘTIRBEI

PLEVNEI BD REGiE -P CRISTIAN-ZAMFIRESCU CRANGAS-CONSTRUCTOR ILOR-G1ULESTI-SARB'

Capi: GIULESTI SÂRBI_Cap2: VASILE PARVAN


17

141!


12

1271


13

1291


12

129]


13

[271


27

(411


(31


5:00 ) 5:051

22:02

(22:00]

4:50

22:40

<5:44|

(22:45]


168

Dus: 23 statii ,0400m întors: 23 statii 10900m


Dus: ROMANA-DACIA-VULCANESCU-BERZEI-

ST1RBEI-PAHDUR GENIULU1-DR.ÎABEREKNQRD V ARGESULUI-V OLTULUI-V DOFTANEI-CAP2

întors: C2-COFTANA-POARTA SARUTULUI-MASA

TACERl-OLTULUI-DR TAEERE ,NORD|-RAZOARE PANDURI-EROI-ST .RBE'-DOBRESCU-M AGHERU-C1

Capi: PIAȚA ROMANA__Cap2: CARTIER CONSTANTIN


B8


14

(26?


13

[131


13

Î151


11

<151


13

1141


12

126)


131


151


5:05

15:351

23:05

(23:15)

4:30

22:30

15:001

(22:401


173


Dus: 13 statii B700m

întors: 19 statii 8400m


Dus: SURA MARE-GIURGIULUI-PTA EROII

REV-VI:LOR-ODOARE:RAHOVA-SEBASTIAN-CAL. 13 SEPT -GHENCEA BRAȘOV-V ARGEȘULUI

întors: VARGESULU -BRAȘOV BD GHENCEA-

13 SEPTEMBRIE-SEBASTIAN-RAKOVE-ODOAREI-VIILOR-PTA EROI RE/-OLTEHITEI-SURA MARE

Capi: PIAȚA EROII REVOLUȚIEI Cap2: VALEA AHGESULUI


,0

(221


9

116)


,2

(181


,3 ii 81


14

I1B)


13

5:05 {5:001

23:00

123:20)

5 00

22:50

14:50)

122:50)


178

Dus: 29 statii 13200m întors: 32 statii I5100m


Dus: C1-TINERET-REZERVE-OSIEI-MANIU-

APU5ULUIUVERTURII-CRINGASI-G'ULEST ORHIDEELOR-O GOLESCL-ST R3EIVODA-CAR 2

întors: 2-LUTERANA-BUDISTEANU VULCAHESCU

GOLESCU-ORH'DEE-GIULEST CRANGASI-UVERTU RII-APUS-MANIU-OSI EI-REZERVE-APEOUCT-C 1

Capi: CARTIER MILITARI_Cap2: SALA PALATULUI


88


5

1211


7

IUI


7

(131


7

1(21


7

<121


7

(15)


24

[101


19

110)


20

<101


20

1101


4:25

(4:301

5:08

(5:13)


22:40

(22:20)

23:22

123:001


182

Dus: 33 statii 12900m întors:27 statii 125D0m


Dus: GARA-BDDUCA-CUZA-TITULESCU-

DOROBANTI-BELLER-ELIADE-B.VACARESCU-LAC TEI-TEIUL DOAMNEI-COLENTINA-I ONCOLOGIC

întors: INST.ONCOLOGIC-COLENTINA TE’UL

DOAMNEI-LAC TEI-VACARESCU-ELIADE-BEL.ER DOROBANTI-TITULESCU-GRIV TA GARA OE NORD

Capi: GARA DE NORD_Cap2: INSTITUTUL ONCOLOGIC


88


(141


G

(11?


12

<131


10

<14!


11

115)


12

(21)


4:40

(4:50)

4:45 14:341


22:55

<22:441

22:40

(22:501


185

Dus: 9 statii EGOOm întors: S statii 2000m


Dus: GHENCEA-BD.GHENCEA-DRUMUL

COOPERATIVEI-STRAREFULUI-STR. DANTELEI-STR.LA VEI-DR.COOPERAT iVE-GHENCEA 3

întors: CIMITIRUL GHENCEA 3 - DRUMUL

COOPERATIVE -BO GHENCEA-GHENCEA


20

1401


,0

1251


13

126)


12

<251


13

<271


20

140)


5:00 15:00)

5:25 15:24)


22:35

(22:301

22:20

(22:09)


Capi: GHENCEA


Cap2: CIMITIRUL GHENCEA 3


202


Dus: 17 statii 6900m

întors: D statii Om


Dus: CORA-SOS PANTELIMON VERGULU1-

MORARILOR-BASARABIA-GRIGORESCU-BRANCUSI-PATRA SCANU-MORARILOR-7ERGU.UI-PANTEUMON

întors:


CapkCORA PANTELIMON


.Capi'


(141


<111


1121


7

1121


<131


11

(101


4:30

14:30)


22:45

(22:55)de Țiransport București B-dul Dinîisyj^SciH^UTir. 1,010861, Bucureș Tel +4D21^0Ț^Q6Fox+40213074599

M l

LINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


NR.

LOC


INTERVAL SUCCEDARE Itnîn


JVUMARUL VEHICULE:


5-6 6-1010-V14-1S19-2'21-2


Plecări de la capete de trăsei


205

Dus: 30 statii 13600m întors: 31 stătu 14900m


Dus: C1-BUC NOI BUC/TARGOV-SISEST

BRAD BUClPL-KJSELEFF AL.CONSTANTINESCU I MIHALACHE-BUZESTI POLtZU-GR VITEI-GARA

întors: C2-DUCA-CUZA-TITULESCU-B MANTA-

MIHALACHE-KISELEFF F.CUS-BRAD-SISESTI-BUC LIOI-LAM NORULUl-OCNA MLJRES-LAROMET

Capi: LA ROM ET    Cap2: GARA DE NORD


Primâ


Ultima


8B


12

(ZOI


12

(171


13

(18,


15

(ia,


13

(17)


20

(19,


4:40 (4:401

4:35

(4:471


22:40

(22:56]

22:57

123:051


216

Dus: 14 statii 5750m

întors: |4 statii 5750m


Dus: GARA PROGRESUL-SOSG URGIULUI-

STR.MOLDOVEANU-STR.T GOCU-STR ACT UNII-POGOANELE LUICAA.ALEXANDRU-ZETARI

întors: ZETARI-A. ALEXANDRU STR.LUICA-

POGOANELE-ACTiUNll-T GOCIU-STR ANGHEL MOLDOVEANU-SOS GIURGIULULGARA PROGRESUL

Capi: GARA PROGRESUL_Cap2: ZEȚARILOR


88


46

(46)


46

146,


81

(61)


61

(61)


61

(61)


48

(48,


5:24

(5:241

22:50

(22:501

5:00

22:25

(5:00)

(22:25,


220

Dus: 28 stafii IIDOOm întors: Z3 statii IlOOOm


Dus: PTA.RAHOVA-CALRAHOVEl-FERENTARI

SALAJ-FREAMATULU -BACHUSFREL.FERENTAR -ZETARILOR-LUICA PRELMETALURGIEI-I.MG B întors: IMGB-PREL METALURG1E-TN MĂGURELE

ZEȚARILOR PRELFERENÎARI-BACHUS-SALVIEI AMURGULUl-CAP PREDA-CROITOR U -PTA RAHO Jk Capi: PIAȚA R AH OVA_Cap2: VULCANBERCENI


B8


5

(1ZI


7

(14,


4:45

(4:30,

22:25

(22:25,

5:15

23:05

< 5:201

(23:15,


221

Dus: 16 statii 6800m

întors: 17 statii 7400m


Dus: GHENCEA-STR BRASOV-DRUMUL

TABEREI (SUD)-V ARGESULUI -VOLTULUI-BD.TIMISOARA-C E.T.VEST MILITARI întors: CET VEST M LITARI BD T'MISOARA-

V OLTULUI V.ARGESULUi-DR.TABEREI INORD)■

STR. BRAȘOV GHENCEA

Capi: GHENCEA_Cap2: C.E.T. VEST MILITARI


30

(80,


30

(601


30

(601


30

(80)


30

(60)


60

(601


4:40

14:45)

22:35

122:20)

4:15

22:10

(4:151

(21:50,


222

Dus: 13 statii 5100m

întors: 14 statii

5100m


Dus:


COMPLEX CARTIER LATiN-

PRELUNGIREA GHENCEA-GHENCEA


întors: GHENCEA-PRELUNG1REA GHENCEA-COMPLEX CARTIER LATIN

Capi: COMPLEX CARTIER LATIN Cap2: GHENCEA


88


7

1201


12

(18)


(18)


(17,


11

117)


14

120]


5    3

(31 12,


4:40 [ 5:00]

4:58 i 5:181


22:25

(23:001

22:06 122 33,


223

Dus; 12 statii 9500m

întors: 18 statii

12900m


Dus: CET SUO-ENERGETICENI-CAL.VITAN

SOS.M BRAVU-SPLAlUL UNIR„(MAL DREPTi-CARTIER REZIOENTIAL SPLAIUL UNIRI, întors: CARTfER-SPLAIUL UNIRII[ DREPT)-

CEHTURA) NTOARCEJ-SPLAIUL UNIRI!(SÎANG. ■

M.BRAVU-CAL VITALI ENERGET CIENI-CET SUD

Capi: C.E.T. SUD VITALI    Cap2: CARTIER REZ. SPLAIUL


27

(80,


20

180,


20

1801


20

(80,


20

(BD,


27

L80|


5:00

<5:001

5 30

(5:30,


2220

122:00]

22:50

122:301


226

Dus: 22 statii 9700m

întors: 20 statii 9900m


0 us: ROMANA-DACIA-VULC ANESCU-BERZEI-

ȘTIR BEI-BAGDASAR-PANDURI-13 SEPTEMBR -E ISPIRESCU-MARGEANULUI-BUZOIENI-DEP.ALEX. întors: DEP ALEX.-BUZOIENI-MARGEANULUI-PISPIRESCU-13 SEPT-PANDURI-EROILOR ȘTIRBE, DEM D03RESCU-MAGHERU-PTA ROMANA Capi: PIAȚA ROMANA_Cap2: DEPOUL ALEXANDRIA


88


5

(151


19

111)


14

(11)


17

1111


17

(111


7

112,


511 15:3Zt

4:40 15.0UL


22.50

122:52)

22:20

(22:20!


227

Dus: 13 statii

5200m

întors: 10 statii 4300m


Dus: DEP ALEXANDRIA-SOS BUC/MAGURELE-

STR CARACAL-STR TEIUS-SOS.ALEXALIDRlEl STR PUCHENI-SOS SALAJ-CART.CONFORT URBAN întors: CARTIER CONFORT URBAN-SOS.SALAJ

MUNȚII CARPATI-CAP PREDA-SOLDAT CROITORU SOS.ALEXALiDRJȘfcBggALEXANDRIA Capi: DEPOUL fltEXANORfA^^. Cap2: CARTIER CONFORT URBAN


13

140,


12

(39)


,8 24 (50, <50,


24

l50i


4:50

(4:551

5:00

15:13,


22:15

122:15,

22:33

122:331
București SA

‘B-t^LDlDCO''Q'ple5C?jnr. 1,010861, București, Romanici Te(+'4^^0741 O6Fax +402:3074599LINIA

NR. STATI1 LUNGIME


232


Dus: 23 statii 10400m întors:23 statii 104D0m


Dus: FLATF.BERCEN-6DMETALURGIEI

TN.MAGURELE-BERCENI-OLÎENITEI-SOS. VIILOR DRfSTRATi-n UNIE-REG MARIA-PTA.UNIRII

întors: PTA UNIRII-ALEEA DI-BIBESCU-

REG MARIA-111UN-ISTRATI-VIILOR-OLTEN17A BERCENI-TN MAG-METALURGIEI-PLATF.BERCENI

Capi: PLATFORMA COMERCIALA Cap2: PIAȚA UNIRII


236


Dus: 23 statii IlEOOm întors: 23 statii 13500(n


Dus: DIVERTILAND-SOS.BUC.'PITESTI-BDIMANIU-SOS COTROCENI-SPLIND P0D.ER0IL0R-3PITAIUL UNIVERSITAR

întors: SPITALUL UNIVERSITAR-EROILOR-

EROII SANIȚARI-DR.MAR1NESCU-COTRQCENI-I MANIU-SOS. BUC IPITESTI-DIVERTILAND

Cbp 1: DIVERTILAND_Cap2: SPITALUL UNIVERSITAR


243


Dus: 14 statii 7ia0m

întors: 13 statii B20Dm


Dus: CORA-SOS.DUDESThPANTEUMON-

GARA CATELU-PANTELIMON-PTA. DELFINULUI-PASAJ DNA.GHICA-DNA.GHICA-BDLACTEI-C 2

întors: C 2-BD LACUL TEI-STRDNA.GHICA-

PASAJ DNA.GHICA-PTA.DELFINULUI-SOS PANTELIMON-SOS.DUOESTI/PANTELJMON-CORA

Capi: COHA PANTEL1M0N__Cap2: BD. LACUL TEI


246


Dus: 17 statii 7700m

întors: 16 statii

7400m


Dus: RATB TITAN-TH PALADY-DRUMU L INTRE TARLALE-SOS.GARII CATELU-PANTELMON-ROND GRANITUL-CORA PANTELIMON

întors: CORA-SOS.DUDESTLPAMTELiMON-

GARII CATELU-DR.INTRE TARLALE-TH PALLAOY BRETEA-PALLADY-(SCUARCHIMOPARj-TITAN

Capi: COMPLEX RATB TITAN Cap2: COHA PANTELIMON


253


Dus: 22 statii OlOOm

întors: 21 statii 9100m


Dus: SPIT.FUNDENI-SPORTULUI-COLENTINA

FUNDENI-MORARILOR-PATRASCANU-BRANCUSI-GRIGORESCU-LREBREANU-t DECEMBRIE-FAUR

întors: FAUR-1 DECEMBRIE-STR.LREBREANU-BASARAEIA-MORARILOR-SOS FUNDENI-SOSCOLENTINA- SPORTULUI-SPIT FUNDENi

Capi: SPITALUL FUNDENI_Cap2: FAUR


261


Dus: ÎS statii 9300m

întors: 16 statii 8600m


Dus: PTA.PRESEI-MARASTI-BUQPL-FICUS-AEROGARII-IONESCU/S1SESTI-CAMP1NITA-J ANDARMERIE-SOS BUCPL-COMPLEX BANEASA

întors: COMPL.3ANEASA-BUC/PL-JANDARMERIE OASPETI-IONESCU/SISESTI-BUOPLOIESTI-BD MARASTI-BD EXPOZITIEI-PTA PRESEI

Capi: PIAȚA PRESEI_Cap2: CDMPLEX COMERCIAL


268


Dus: 2D statii 9400m

întors: 19 statii 9200m


Dus: V OLTULUI-V.ARGESULUI-DR TABEREI

RAZOARE ROND-SOS PANDURI-BD.EROILOR-STIRBEi VODA-C.A.ROSETTI-N BALCESCU-CAP2

întors: PTA.21 DECEMBRIE 1SE9-KOGALNI-

CEANU-SPL.IND.-EROILOR'PANDURI-GENIULUI-DR.TABEREI-STR.V.ARGESULU1-V OLTULUI

Capi: VALEA OLTULUI_Cap2: PIAȚA 21 DECEMBRIE


282


Dus: 32 statii 14100m întors: 30 statii 13900m


Dus: 1-GOLESCU-NORD-GRIViTA TITLLESCU

MIHALACHE-DOROBANTI-BELLER-VACARESCU-LAC TE:-DNA.GHICA-COLENTINA-BACILA-CAP 2

I ntors: SOS FUNDENI-PESCARILOR-BACILA •

COLENTINAJEI VACARESCU-BELLER DOROBANȚ'

MIHALACHE-MANTA-GRI VITAGOLESCU-G. NORD

Capi: GARA BASABAB_Cap2: ȘOSEAUA FUNDENI
NR.

LOC


INTERVAL SUCCEDARE Irnin.]


NUMĂRUL VEHICULE:


5-6 6-10 1O-V14-1! 19-2 21-2


■Erlw


88


5

I19I


166]


107

[10


18

1271


15

(191


11

1191


12

I2DI


7

<111


7

(12)


7

111)


(111


4:40

(5:001

4:35

(5:16)


22:50

(22:44)

22:54

(22:49)


BB

(88)


5:30 (5:301

6:08

(6:06)


22:10

(21:30)

22:48

(22:09)


15

119)


12

120)


20

(19)


20

119)


27

(271


4:45 (5:001

5:10

(5:24)


22:45

122:30)

23:10

(22:54)


12

(20)


13

(19)


11

(25)


4:08

14:09)

4:30

(4:30)


22:40

(22:251

23:07

(22:47)


5

1111

III)


37

1751


23

1741


6

113)


43

(751


26

(371


7

(101


23

1121


.    / Societatea de Transport București SA

"e^ulDiîueJ Golescu nr. 1,010861, București, Roi îl


Ter+4Q2I 30741 O6Fax +40213074599

«Ti


6

[101

(9)


7

110)

(10)


10

(15)

(181


4:35

(4:30)

(4:30)

4:50

(5:09)

15:10)


22:30

(22:45)

(22:45)

23:05

(23:25)

123:25)


39

1751


37

(75)


70

(75)


70

(75)


5:15

15:10)

5:52

(5:49)


21:46

(21:40)

22:17

(22:151


24

(4D)


7

1111


20

112)


36

(401


26

(37)


35

(74)


4:50

(5:20)

5:20

(5:511


22:55

(22:20)

23:25

(22:51)


B

(11)


20

(12)6

(10)


20

(12)


8

115)


4:50

14:29)

4:40

(4:40)


23:00

(22:47)

22:55

(22:35)LINIA

NR. STĂTU LUNGIME


300


Dus: TZ statii 6300m

întors: 13 statii 5600m


301

Dus: 20 statii l2000m întors: 21 statii 12600m


302


Dus: 16 statii 7750m

întors: 16 statii 7750m


303


Dus: 7 statii 280Dm întors: 7 statii 3000m


304


Dus: 23 statii 176D0m întors:24 statii 148D0m


311


Dus: 20 statii 9750m

întors: 20 statii 9750m


312


Dus: 21 statii 9600m

întors: 20 statii 93D0m


313


Ous: 19 statii 0550m

întors: 14 statii 7450mDus:BD N1COLAE BALCESCU-MAGHERU-LASCAR CATARGIU-MIHALACHE-CLABUCET


întors: CLABUCET-GRIVITA-STR.CLABUCET-

BDI.MIHALACHE-LCATARGIU-BDMAGHERU-

G.ENESCU-BD.N.BALCESCU

Capi: BD.NICOLAE BALCESCU Cap2: CLABUCET


Dus: PTA.ROMANA-DQROBANTILOR-

AVIATORILOR-CARAMFIL-AEROGAR1I-BUC/PL-

PRIVIGHETORILORBANEASA

întors: BANEASA-PRIV1GHETORILOR-BUOPL-AEROGARII-CARANFIL-AV1ATORILOR-DOROBANTILOR-G ENESCU-PTA ROMANA


Capi: PIAȚA ROMANA


Cap2: JOLIE VILLE BANEASA


Dus: GHENCEA-BDGHENCEA PiSPlRESCU-MARGEANULUI-SOS AlEXANDRISI-STR CRISTALULU1-STR DIAMANTULUI-FORTUNA

întors: CART.FORTUNA-STR.OIAMANTULUI •

STRCRISTALULUt-ALEXANDRIA-MARGEANULUl-P ISPIRESCU-BDGHENCEA-GHENCEA

Capt:GHENCEA_Cap2: CARTIER FORTUNA


Dus:


DEP ALEXANDRIA-SOS ALEXANDRIA SOS.MAGURELE-PECINISCA


întors: PECINISCA-SOS MĂGURELE-

SOS ALEXANDRIEI-DEP AlEXANDRIA


Capi: DEPOUL ALEXANDRIA


Cap2: PECINISCA


Dus: C1-BD MARASTI-EUCPIOIESTI-DN

CEmiRA-LUKO!L(INTOARCE)-CN CENTURA-OOAi BUC/TARG-BUC.NOÎ-LAMINOR-OCNA MURES-C 2

întors: C2-BUC.NOi-BUC/TARGOVISTE-ODAI

SOSBUC/PLOIESTI-ALEX.CONSTANTINESCU-BD MARASTI-EXFOZiTIE-PTA. PRESEI LIBERE

Capi: PIAȚA PRESEI_CapZ: LABDMET


Dus: FAUR(P4)-1 DEC I918-POSTAVARULUI

-GRIGQRESCU-REBREANU-CAMPIA LIEERTATB-BASA NOVAC-M.BRAVU-CARQL l-PTA.ROSETTI

Întors: PTA.ROSETTl-BD.CAROL l-M.BRAVU-

BABA NOVAC-CAMPIA UBERTATII-GR GOHESCU--POSTAVARULUI-I DEC 191 S-FAUR P4

Capi: FAUR_Cap2: PIAȚA ROSETTI


Dus: PTA.GROS-METALURGIEI-TR MĂGURELE

RACOVTA-VACAREST.-TINERETULUI-CANTEMIR-I C.BRATIANU-HALELOR-AL. II-PTA.UN1RII. întors: PTA.UNIRII-SPLAIUL INDEPENDENTEI

CAL VĂCĂREȘTI E.RACOV .TA-TURNU MAGURELE-BD METALURGIEI-PTA DE GROS Cap): PIAȚA DE GROS_Cap2: PIAȚA UNIRII


Ous: TURNU MĂGURELE-AL O3REGIA-CAL.

VACAREST1-BD TINERETULUI-BO D CANTEMIR-BD UNIRII-BD M VODA-SF VINERI întors: SF VINERI-HALELOR-PJ^JINIRHns-

BD D CANTEWIR-BD.TINE^ETUL^WI-WEARESTI-BD.AL.OBREGIA-fURfTU MĂGURELE Capi: TURNU MAG UREtESFANTA VINERI


j/y 7*

■-£ J DinECȚIA , -<t I ASlSIS N1A HZ j TEHNICA SI Y*'$ JURIDICA fto- +'■

® - B. 7,

- 'fonu?,. ■


NR.

LUC


sa


B8


87


88


88


Soc|ei.afed de Transporî Bucure B-dul Dinicu Golescu nr. 1,010861, Budureșt Tel +4021 30741 06Fax +40213074599INTERVAL SUCCEDARE |mln.

UHUMARUL-VEHICULE:


5-6 6-10 I0-1U4-1S19-2 21-2


Prima


Ultima


6

1141


7

1191


23

130)


30

(301


17

125)


(18)


16

1231


4

1101


B

(14)


5:04 (5:29)

4:40 (5:05)


23:04

123:04)

22:40

(22:40)


9

(111


9

(12)


10

1121


8

1121


10

(17)


4:45

(5:101

4:55

(5:20)


22:55

122:50)

22:55

(22:55)


20

130)


16

130)


16

(30)


20

1301


30

(55)


5:00 (5:001

5:21

(5:251


22:30

(21:20)

22:52

121:45)


30

(30)


60

160)


30

130)


45

(45)


46

145);


5:00 (5:001

5:10

(5:10)


22:13

(22:13)

22:23

122:23)


15

(20)


14

(20)


15

(20)


13

1201


20

(25)


(5)


9

(10)


11

(19)


18

III)


(5)


9

(12)


17

121)


16

111)


15)


9

(11)


10

(11)


14

(221


15

123)


16

(II)


14

121)


18

116)


16

(11)5:05

14:50]

4:35

15:20)


4:50

(4:501

5:22

15:201


4:55

(5:101

5:26

(5:42)


5:05 I 5:00)

5:33

(5:28)


22:40

(22:001

22:25

(22:50)


22:40

(22:20)

23:10

(22:50)


22:45

(22:351

23:15

(23:07)


22:33

(22:22)

23:00

(22:49)


ccrronn cu oruGs'.'.’-L*LINIA

NR. STATII LUNGIME


323


Dus: 14 statii 6200m

întors: 13 statii 6200m


Dus: ZETARILOR-CAL FERENTARI-

TOPORAS -SOS GIURGIULUI-CAL.SER3AN VODĂ-LANARJEI ROD TIMPURI NOI

întors: POD TIMPURI NOI-LANARIEI CAL

SERBAN VODA-SOS GIURGIULU1-TOPORAS ■ FREL FERENTAR l-ZET ARILOR

Capi: UNI V. CREȘTINA_Cap2: ZETARILOH


330


Dus: 25 statii 14000m întors: 2G statii 13800m


Ous: PAUR-1 DEC 1918-LREBREANU-

BDC.RESSUSOSM.BRAVUCAL.DOR09ANÎI-BDMARASTI-P'A PRESEI

întors: P ATA PRESEI LIBERE-K SELEFF-

CAL.DOROBANTI-SOS M.BRAVU'BD.CRESSU-BD L REBREANU-BD1 DEC 1918-FAUR P4

Capi: FAUR_Cap2: PIAȚA PRESEI


331


Dus: 15 statii 73Q0m

întors: 19 statii 8900m


Dus: DAMAROA1A-NATATIEI-J ULUI-

BD.POUGRAFIEI-SOS KISELEFF-C.PREZAN-CALDOROBANȚI-LAHOVAR, ENESCU-PTA ROMANA

întors: PTA ROMANA CAL.DOROBANT'-

C PREZAN-KISELEFF-POLIGRAFlEUIULU GLORIE PIATRA MARE-DAMAROAIA.

Capi: CAHTIER DAMAROAIA Cap2: PIAȚA ROMANA


335


Dus: 32 statii 17400m întors: 28 statii 16400m


Ous: FAUR-ED.t DEC -CHISNAUIANCULUI

SOS.M BRAVU-DOROBANT'-KISELEFF-BUOPL-E VACARESCU-FICUSJLUi-AEROGARH BUC.PL 2

întors: COMPL BANEASA-BUOPL FTA PRESEI-

SOS.KISELEFF-CALOOROBANTI-M.BRAVU-SOS IANCULUI-NGRIGORESCU-BD 1 DEC-FAUR

Capi: FAUR_Cap2: COMPLEX COMERCIAL


336


Dus: 20 statii B300m

întors: 13 statii 8900m


Dus: COMPLEX COMERCIAL-BDI.MANIU-

SOS.COTROCENI-SPLAIUL INDEPENDENTEl-N KOGALNCEANU-BD ELISABETA-PTA.ROSETÎI

întors: CAP 2-BDELISABETA-KOGALNICEANU-

SPLINDEROILOR-EROII SANITARI MARINESCU SOS COTROCENI-BD I.MANIU-COMPL.COMERCIAL

Capi: COMPLEX COMERCIAL Cap2: PIAȚA RQSETTI


362


Dus: 13 statii 13800m întors: iz statii 155D0m


Dus: K SELEFF-VICTORIEI-ELJSABETA

SPLA -COTROCENI-SPLAI-ELISA3ETA-VICTOR1A NAT UMTE-UBERTATII-REG MARIA-111UNIE

întors: MARAStSTI-CANTEMIR-UNIRll-M. VODĂ

BRATIANU-MOS; LOR-FERDiNAND-UN V -ROMANA-AViATORIPREZAN-KISELEFF-MIORTA-PRESE

Capi: PIAȚA PRESEI_Cap2: PARCUL CAROL I


368


Dus: 22 statii lOEOOm întors: 2D statii

9500m


Dus: ROMANA-MAGHERUENESCU-N.GOLESCU-

VULCANESCU-BER2E-BD.EROILORPANDLRILOR-GENIULU DR TABEREI-BRASOV-V ARGESULU1-2

întors: V OLTLLU -V ARGEȘULUI STR BRAȘOV

UR 1ABEREI-RAZOAKE ROND-SOS, PANDURI-EROILOR-STiRBEI VODA-BD.MAGHERU-ROMA NA

Capi: PIAȚA ROMANA_Cap2: VALEA OLTULUI


381


Dus: 21 statii 112DDm întors: 18 statii 11200m


Dus: PTA.RESITA-RESITANITU VASILE-

VACARESTI-BD.TiNERETULUi-BD.DCANTEMIR-N BALCESCU-PTA.ROMANA-PTA VICTORIEI

întors; PTA.VICTORIE;-PTA ROMANA-

N BALCESCU-D.CANTEMIR TINERETULUI-VACARESTI-NITU VASILE-RESITA-PTA REȘIȚA

Capi: PIAȚA REȘIȚA_Cap2: PIAȚA VICTORIEINR.

LOC


88


88


88


88


INTERVAL SUCCEDARE Imin


NUMĂRUL VEHICULE:


5-6 6-10 10-1^ 14-1519-2" 21-2.    Jllțim^


116)


125)


12

117)


5

(15)


7

01)


18

(12)


32

(16)


5

113}


22

112)


7

(10)


8

(1D|


8

122)


151


151


15)


5:23

(5:201

5:00 15:00)


22:58

(23:09)

22:35

(22:50)


13

118)


11

(21)


11

(18)


14

(20)


4:45

(4:50)

5:10

(5:10)


22:30

(22:30)

22:35

(22:501


(8)


(10)


4

(10)


5

(10)


30

(18)


24

(14)


29

(14)


24

(121


18

(121


22

(121


22

(121


67

(871


33

(33)


34

(34)


67

(87)


5

116)

(161


19

(10)

(10)


16

(1D)

(101


18

(10)

(18)


18

(10)

(10)


5    5

17) 17)25

)13)


23

(131


23

1131


23

(13)


7

1101

(12)


18

(11)Societatea de Transport ȘțjGureștf-S^v / B-dul Dinicu Golescu nr. 1,01086b BUcpfeștijWma Tel +4021 30741 06Fax +40213074SW—-4:55

15:10)

4:40

(5:34)


4:40

(4:55)

5:80 I 5:00)


4:55 (4:401

5:26

(5:12)


10:00

110:00)

11:00

111:00;


4:30

(4:30)

(4:30)

5:12

15:161

(5:16)


4:40

14:48)

4:41

(4:40)


22:55

(22:311

23:19

(22:551


22:40

(22:40)

23:15

123:15)


22:31

(22:481

23:02

(23:201


21:00

121:001

22:00

122:001


22:30

122:401

122:401

23:10

123:251

123:301


22:44

122:401

23:05

123:08)cou.'or.î i ci’ oniGi:;:.LULLINIA

NH. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


385

Dus: 19 statii 9550m

întors:22 statii 9950m


Dus: PLATF V OLTULUI-GHENCEA-13 SEPT

IZVOR BO NAȚIUNILE UNITE-BDLIBERTAT!

SPL.IND-PTA.UNIR PTASF.VINER

întors: SF VINER ■STR.SF.ViNERI-M.VODA-

UNIR I BRATiANU-HALELOR-SPL INO -IZVOR.

L1BERTAT ■ 13 SEPT-GHENCEA-PL V OLTULUI

Capi: VALEA OLTULUI    CapZ: PIAȚA SFANTA VINERI


400

Dus: 10 statii 480Dm

întors: 15 stalii 5400m


Dus: REPUBUCA-BD.SASARAB1A

SOS MORARILOR-SOSFUNDENI-SOS D06R0E5TI-STRN BA..CESCU-STR.UNIRII

întors: C2-BD V OUMITRESCU-DASCALU GHE

STR.CUZA VODA-N BALCESCU-SOSOOBROEST -FUNDEN MORARILOR-BD BASARABIA-REPUBJCA

Capi: REPUBLICA_Cap2: UNIRII DOBROESTI


402

Dus: 22 statii 1005Dm întors: 12 statii

5250m


Dos: ROMPRIM-SOS OLTENIȚEI-IRICEANU -

BERCENIPTA SUDULUI (INTOARCE)-STR NETEA •SOSOLTEN1TEI-DN 4-DANUB1ANA

întors: DANUBIANA SA.-DN 4-SOS OL’ENiTEI-ROMFR M


Capi: ROMPRIM


Cap2: DANUBIANA


404


Dus: B stalii 4000m

întors: 10 statii 5300m


Dus: CORA PANTQ.IMON-SOS PANTEUMON-BD B RUINTE:T.VLADIMIRESCU-STR SFGHEORGHE PANTELIMON

întors: PANTEI MON-STR.SF GHEORGHE-

STR MIORITEI-BD 6IRUINTEI-SOS PANTEL'MON


Capi: CORA PAWTELIMDN


Cap2: PANTELIMON


406

Dus: 21 statii 8B00m

întors: 19 statii 78D0m


Dus: LUJERULUIBD.I.MANIU-OEZROB:RII-BD UVERTURII BD. 1 DECEMBRIE 15,B -L CARAGIALE-EROULUI-CHIAJNA

întors: CHIAJNA EROULUI-I L CARAGIALE-

BD 1 DEC 1910-ALI CUZA-BD 1 DEC ISIS BD UVERTUR1I-SOS VIRTUTII-LUJERULUI

Capi: LUJERULUI_Cap2: CHIAJNA


408


Dus: 2G statii 13000m întors: 26 statii 13100m


Dus: GHENCEAPRELGHENCEA-

SOS DOMNEȘTI (D J 602J-C F R DOMNEȘTI

întors: C F R DOMNEST -SOS OOMNEST (O.J 5C2)-PREL.GHENCEA-GHENCEA


Cap1:GHENCEA


409

Dus: 15 statii 12300m întors: 15 stalii 125Q0m


Dus:


INST.ONCOLOGIC-SOS.FUNDENI-SOS COLENTINA-SOS AFUMAȚI


Cap2: DOMNEȘTI


întors: SOSAFUMATI-SOS COLENTINA-

SOS FUNDENMNSTTUTUL ONCOLOGIC

Capi: INSTITUTUL ONCOLOGIC CapZ: AFUMAT!


414


Dus: 24 statii IIGOOm

Întors: 14 statii BBOflnt


Dus: ROMPRIM-OLTENlTEi-IRlCEANU-

BERCENI-PTA SUDULUI (INTOARCE1-STR.NETEA OLTENITEI-DN4LE0aD6fclfcSgNTURA4£ORDEN întors: LEORDENI-SO'SSEAturX-*

STR.LEOROENVDN 4-S0S5LTENIÎEÎfc0MPR M

/'    A

Capi: ROMPRIM- / ,/    CBp2:tE0R0EWI


NR.

LOC

INTERVAL SUCCEDARE (min.

Plecări de la capete de trăsei

NUMĂRUL VEHICULE:

5-6

6-10

10-H

14-1E

19-21

21-2:

Prima

Ultima

B8

6

4

8

7

7

9

4:38

22:24

1131

(8)

(Bl

(8)

(81

(131

(5:00]

(22.401

13

19

18

18

14

8

5:08

22:56

(6)

(10)

(10)

(101

[10]

(61

(5:38)

(23:141

88

42

48

48

48

4B

0

4:59

21:00

(42)

(48|

148)

1481

(48)

(61

(4:59)

(21:001

1

1

1

1

1

0

5:15

21:18

dl

dl

dl

dl

dl

(01

15:15]

(21:181

BB

30

22

32

22

21

60

5:46

22:20

(GDI

185)

(65)

1651

164)

(601

(5:41)

(21:50!

2

3

2

3

3

1

5:30

22:05

(11

dl

di

(1)

11)

111

(5:25)

(21:35!

88

20

22

22

22

21

20

5:00

23:15

(411

(43|

(451

(451

(451

(411

15:051

<22:00!

2

2

2

2

2

2

5:15

23:30

dl

11)

dl

(11

dl

dl

15:20)

(22:15!

88

24

25

32

20

20

24

4:55

22:25

1381

(371

1391

1391

(39)

(361

(5:001

(22-60!

3

4

3

4

4

3

5:35

23:00

121

(21

(2)

(21

12)

12)

(5:401

(22.40!

88

SO

50

50

50

50

90

4:15

22:40

(10

(10

(10

(01

(10

(01

[ 4:50)

(20:101

110

(10

(01

(01

(to

130]

(5:35)

(20:401

2

2

2

2

2

1

4:55

23:15

11)

III

dl

(01

dl

101

(5:35)

121:001

dl

III

(01

(01

in

dl

(8:20)

121:30]

88

43

43

88

44

98

86

4:25

22:00

(88)

186]

188)

IBS)

<881

(01

(5:23)

(20-101

2

2

1

2

1

1

5:02

22:37

(11

III

(1)

dl

dl

<01

1 6:00]

120:501

88

35

25

38

25

24

35

5:44

22:40

(70J

178]

1701

(70)

(70)

(701

(5:49)

(22:391

2

3

2

3

3

2

5:20

22:15

(11

dl

dl

(1)

dl

dl

(5:251

[22:151

Ș'p^ielalea de Transport Bu^y^ȘFSA

OlOS^^Bdcurești, Romanla 074599—1


LINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE
NR.

LOC


INTERVAL SUCCEDAHE tmin.


NUMĂRUL VEHICULE:


5-6 6-10 10-N14-1119-2 21-2:


Plecări de la

capete de trăsei


Prima


Ultima


418

Dus: 21 siatii IZZOOm întors: 22 statii tZGDOm


Dus: PTASUDULUISOS BERCENI TERMINAL BERCENI

întors: TERMINAL BERCENISTR.NETEA

SOS OLTENITEI-ROND PTA SUCULUI-SOS OLTENITEI-SOS BERCENI-FTA SUDULUI

Capi; PIAȚA SUDULUI_CapZ: BERCENI


Ba


30

(45)


33

<501


33

1501


33

(50|


33

(43)


45

(90)

4:45 (4:451

22:06

122:071

5:30

22:50

(5:301

(22:50)


422


Dus: 17 statii 8450m

întors: 16 statii 8450m


Dus: PTA.CLASUCET-CALGRIVITEI-8D

BUC NOI SOS CHITILA-STR.BANATULUI-SOS.BUOP.TESTI-FASAJ CFR CHIT ILA

întors: PASAJ CFR CHITILA-BUC/PITESTI-

STR.BANATULUI-SOS CHITILA-EO BUC NOI-CALGR. V TEI-PTA.CLABUCET

Capi: PIAȚA CLABUCET_Cap2: PASAJ CFB CHITILA


B8


16

132)


13

(211


17

135}


23

123)


IE

(21)


32

(32)


4:45 (4:45}

5:12

(5:181


23:30

122:30}

24:00

123:00)


425


Dus: 13 statii 7750m

întors: ,3 statii 7750m


Dus: CFR.PROGRESUL-SOS.GURGIULUI-STR.UNGURENI-STR GĂRI-BUMBACARAJ'LAVA

întors: BUMBACAR A J LAVA-STR,GĂRII STR.UNGLRENI-SOS GIURGIULUI-CFR.PROGRESUL

Cap1:C.F.R. PROGRESUL__CapZ: BUMBACARIA JILAVA


86


25

(60)


25

(60)


30

(60)


26

(60)


60

(60)


50

160)


4:40 15:00)

5:00

(5:301


22:05

(22:00)

22:30

122:301


427

Dus: 29 statii 15000m întors: 2B statii ISOOOm


Dus:


GHENCEABD GHENCEA-ANTIAERIANA-SOS.MAGURELESAT D JM TRANASA’ PRUNI


întors: SAT PRUN -SAT DUMiTRANA

SOS.BUCUREȘTI MAGU RELE STR ANTIAERIANA BDGHENCEAGHENCEA

Capi: GHENCEA_Cap2: PRUNI


88


100

(Dl


6:30

l-l

5:25

<•)


22:30

(-1

21:40

I-)


428

Dus: 32 statii 16400m lntors:32 statii 1G2B0tn


Dus: GHENCEAPRELJNffREA GHENCEA-DJ 602-0 C 26-D.J602-DC.t25-SATTEGHES

întors: SAT TEGHES-D.C.125 0 J 602-

D C.28-0 J 602-PREL.GHENCEA-GHENCEA


88


110

111


110

III


110

III


110

111


110

(11


4:20

(4:20)

5:00

[5:00)


22:30

(22:30)

23:15

123:15)


Capi: GHENCEA


438

Dus: 14 statii 7350m

întors: 14 statii

7350m


Dus:


DEP.ALEXANDRIA-SOSALEXANDRIEI-DN 6-PRIMARIA BRAGADIRU


Cap2.TEGHES


întors: PRIMĂRIA BRAGADIRU-DN 6-

SOSALEXANDR1A-DEP.ALEXANDRIA


Capi: DEPOUL ALEXANDRIA


Cap2: BRAGADIRU


4:36

l-l

5:00

{•)


22:45

l-l

23:07

l-l


439

Dus: 11 siatii 10700m întorsul statii 10900m


Dus: DEP.ALEXANDRIA-SOS.ALEXANDRIA-

SOS CLINCENI-STR ORDOREANU-CUNCENl

întors: CUNCEN1-STR.ORDOREANU-

SQ3.CUNCENI-SOS. ALEXANDRIA-OEP.ALEXANDRIA

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA Cap2: CL1NCENI


88


4:30

(■)

5:00

l-l


22:35

II

23:15 < 1


449


Dus: 15 statii t2600m întors: 15 statii 13100m


Dus: PTAPRESEi UBERE-BD EXPOZiTIB-

BD.MARASTI-SOS BUC/PL0IESTI-0T0FEN-DN1 ■ CAP 2 OTOPENI

întors: CAP 2 OTOPENI-DN1-PASAJ

PTA RRESEI-BD MARASTI-BD EXPOZITIEI-PTA. PRESEI

Capi: PIAȚA PRESEI_CapZ: OTOPENI


88


23

1471


23

(47)


33

(501


25

(501


25 44

ISO) (89)


4

,12)Societatea de Transport âbcureștl^A^S

B-dul Dinicu Golescu nr, 1,OlOSâî.^tljdllr^sti Tel +4021 30741 O6Fax +40213074599 ' I
4:30

(4:30)

5:12

(5:121


22:30

(22:25)

23:12

123:07)LINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


453


Dus: 22 statii 10300m întors: 2, statii tOSOOm


455

Dus: 15 statii GIDOm

întors: 14 statii 7100m


456


Dus; 25 statii 13D00m întors: 25 statii 12900m


460

Dus: 19 statii 14600m întors: 19 statii 14G00m


461


Dus: 24 statii 94D0m

întors: 24 statii 94D0m


471


Dus: G Statii t0400m

întors:8 statii 10500m


601

Dus: 14 statii 5300m

întors: 16 statii 7700m


605


Dus: 22 statii I0700m întors: 23 statii 1l900m
Dus: DEP.ALEXANDR A ■ SOS,BUCUREȘTI-MĂGURELE-DC 10-MAGURELE-DJ 401A-SAÎ VARTEJU

întors: SAT VARTEJU-DJ4Q1A-MAGURELE-DC 18-SOS BUCUREST1/MAGURELE-SOS ALEXANDRIA DEP.ALEXANDR A

Cap 1: DEPOUL ALEXANDRIA    Cap2: VARTEJU


Dus: DEP.ALEXANDR A-SOS ALEXANDR El-

SOS BUCU RESTi.'MAGURELE-STR. ATOMIST'LOR-DC.18-FACULTATEA DE FIZICA

întors: FACULTATEA DE FiZICA-DJ 4QIA-

STR ATOMIST LOR-SOS 3XURESTWJIAGJRE-E SOS ALEXANDR EI-DEPOUL ALEXANDRIA

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA Cap2: MĂGURELE FACULTATEA


Dus:


GHENCEA-PRELGHENCEA-DC 122 SOS CLINCENi STR ORDOREANJ CL UCEN


întors; CLINCEN -STR ORDOREANU-SOSCL NCENDC122-PREL GHENCEA GHENCEA

Capi: GHENCEA


Cap 2: CLINCENI


Dus: DAMAROAIA-GLORIEI-BD BUCUREȘTII NO BUPTARGOVISTE-POD BUFTEA ■ FCADEPAME BUFTEA

întors: BUFTEAPOD BUFTEA-EUC/TARGOViSTE

BD BUCUREȘTII NOI-BDGLORE DAMAROA A


Capi: CARTIER DAMAROAIA


Dus:


DAMAROAIA-BDG-OR EI-B-CNO ■ BUC/TARGOViSTE MOGOSOA A


CapZ: ORAȘ BUFTEA


întors: MOGOSOA1A BUC/TARG-BUC NOI GLORIE -DAMAROAIA


Capi: CARTIER DAMAROAIA


Dus: C F R PROGRESUL SOS GIURGIULUI-1 DECEMBR E

întors: 1 DECEMBR E-SOS GIURGIULUI C F.R.PROGRESUL


Cap1:C.F.R, PROGRESUL


Cap2: MOGDSOAIA


Cap2:1 DECEMBRIE


Dus: SEMANATOAREA SPLINDEPENDENTE BD M KOGALNICEANU-BD ELISABETA PTA.ROSETTI

întors: ROSETTIKOGALNICEANU-SFVIND

(MAL STANG1-POPOVAT-VIRTUTII-SPL. ND (MAL DREPTJ-SEMANATOAREA

Capi:SEMANATOAREA POARTA Cap2:PIAȚA ROSETTI


Dus: COMPLEX AEROGARI'-B VACARESCU-STRTUNARI-BD DACIA-STR VWSCAR STRPALEOLOG QAUMOSțLgRP A F VINERI

întors: PTA.SF VINERIjrf^ioĂikffCcS^QSU

SF VINERLCACMOSILOR-PALEOLOG&sV LASCAR DACA JUNARI-V^GA^KEtr-AEROGAWlOMPLEX

Capi: COMPLEX COMERCIAL-Ș^ Cap2;RltfȚA SFANTA VINERINR.

LOC


B8


98


B8


INTERVAL SUCCEDARE (min.

NVMARUt VEHICULE;


5-6 6-10 Itt-L 14-1! 19-2 21-2,


25

ISO)


30

(GDI


56

I55I


5

1161

16

16!


Plecări de la capete de trăsei


5.00

l-l

5:35

1->


Ultima


22:20 l I

22:55

l-l


25

(50)


50

150)


25

(501


50

(501


50

150]

5:05

15:05]

23:15

122.501

5:25

23:35

15:25]

123 10)


30

1601


40

<601


15

1161


14

1,6)


125

10)


120

101


4:20

23:00

1-)

1-1

5:00

23:35

I-l

II


4:15 {5:051

22:15

(22:001

5:05

23:05

16:00)

122:50]


10)


5:00

(-1

5:40

i-l


22:30

i-l

23:10

II


30

(60)


40

(601


60

1GD)


4:30

14:301

5:00

15:001


22:30

121:351

23.00

122:00)


16

(161


13

(161


14 11 Bl


5:00

15:001

0:20 16:201


22.50

122:20)

23:10

122:40)


7

1111


7

<121


1121


6

1121


7

120)


4:50

14:451

4:50 ■: 5:00)


22:50

122:301

22:43

122:27)Socieioteb 6e Transport București 5A duT'Dinici/Gîsiescu nr. 1, O1O86I, Bucuri Tel +4021 30741 O6Fax +4021307


r,ia


LINIA

NR.STATII

LUNGIME


TRASEU

CAPETE


GG8


Dus: 17 statii 7300)11

întors: 17 statii 7300m


682

Dus: 14 statii 5900m

întors: 15 statii 6400m


696


Dus: lOslatii 4000m

întors: 7 statii 3500m


697

Dus: 19 statii 7200m

întors: 19 statii 7200m


698

Dus: 0 statii 7350m întors: 0 statii 7350m


780

Dus: 10 statii 19900m întors: 10 statii 19400m


781

Dus: 15 statii 13B00m întors: 14 statii 14100m


783

Dus: 1G statii Z0400m întors: 19 slalii 19E00mDus: V OLTULU1-V.ARGESULUI DR TABEREI DR.SARII-RAZOARE-PANDURI-DR RAtNER-POD EROILOR-SPUND -POD COTROCEN

întors: POD COTROCENI-SPLIND -EROILOR-

DR.BAGDASAR-GENIULUI-RAZOARE-DR SAR -DR.TABERE1-V. ARGEȘULUI-V OLTULUI

Capi: VALEA OLTULUI_Cap2: POD COTROCENI


Dus: BAICULUI-GARA OBQR-PANTEUMON-

ZIDURI MOSI-SOS.COLENT.NA.ANORONACHE-PERIS-RESATOARELORROPOTULUI-E3CALEI

întors: ESCALEI-STR CORNIȘEI MENTIUN'i-

GH.ROVENTA-OITUZ-Z NICOLAE-GHERGHITEI-COLENTINA-ZIDURI MOȘI GARA OBOR-BA OULUI

Capi: BAICULUI_Cap2: ESCALEI


Dus: DR.RAINER-BD.EROILOR-SFLIND.-

C MOICA-M VULCANESCU-B PARCALABUL-BD GĂRII DE NORD-D GOLESCU GARA BASARAB

întors: BASARAB-GOLESCU-WTING-PLEVNEI-

STiRBEI VODA-BD EROiLOR-DR BAGDASAR-SOS.PANDURI-PROF.DRRAINER

Capi: PROFESOR DR. HAINEH Cap2: GARA BASARAB


Dus:


MEZES-SOSCHITILEI BD.BUC NOi SOS.BUCURESTI-TARGOVISTE-ROND SOS ODĂII


întors: ROND SOS ODĂII SOS BUCURESTI-TARGOVISTE-BD.BUCUREST.I NOI-SOS CHITILEI-MEZES

Cap1:MEZES_Cap2:C.F.R. CENTURA


Dus: C1 -BD. S1NCAI-CANTSM.R-PTA, UNIRII

BRATIANU-UNIVERSITATE-8ALCESCU-MAGHERU-PTA.ROMANA-BD.L.CATARGIU-PTA.ViCTOR El

întors: C2-CAL.VICTOREI-BD.ELISABETA-

KOGALN IC EANU-HASDEU-NAT UNITE-UBERTATII REGINA MARIA-PTA.UNIRII-CANTEMIR-SINCAI-

Capl: UNIV. CREȘTINA_Cap2: PIAȚA VICTOHIH


Dus: GARA BASARAB-GOLESCU-GA RA NORD-

-CAL GRIVITEI-STR.CLA0UCET-AV POPISTEANU -BD.MARASTI-SOS BUC'Pl-AERO OTOPENI

întors: AERO OTOPENI-SOS BUC'PL-MARASTI

A V.POPISTSANU-CLABUCET-GRI VITEI-GA RA DE MORD-D GOLESCU-GARA BASARAB

Capi: GARA BASARAB__Cap2: AEROPORT HENRI COANDA


Dus: IFA MĂGURELE-GARA BASARAB


întors: GARA BASARABIE A MĂGURELE


Capi:


: IFA MĂGURELE


Cap2: GARA BASARAB


Dus: PTA. UNIRII-N BALCESCU-LCATARGIU

SOSAVIATORILOR-C PREZAN-SOS KISELEFF-SOS.BUC /PLOIESTI-AEROPORT OTOPENI

întors: AEROPORTOTOPENIBUCIPLOIESTI-    , v

SOS.KISELEFF-L.CATARGIU-N BALCESCU-    f ‘    ,

PTA UNIRII    , ->• ,—- 1

Capi: PIAȚA UNIRII 2_Cap2: AEROPORT HENRI COANOfc-
NR.

LOC


69


sa


96


99


89


99


89


B8


INTERVAL SUCCEDARE (min.


NUMĂRUL VEHICULE:


S-fi 6-10 10-1/14-1! 19-2 21-21


Plecări dala capete de traset


Prima


UNima


17

1301


14

(32)


14

(241


13

(24)


11

124)


19

(62)


12

(30)


10

(30)


16

(301


IZ

(30)


12

(30)


17

(61)


4:40

22:40

(4:55)

(22:30)

5:05

23:05

(5:20)

(22:55)

4:50

22:40

(5:00)

121:35)

5:11

23:01

(5:26)

122:011


30

130)


13

(21)


74

(741


30

I3G)


80

160)


60

(601


_ Societatea de Transport,l^cOr^ni 5

B-dul Dinicu Golescu nr. 1,01086'ttBOcur^/tj1 Tel +4021 30741 06Fax +40213074599


19

(39)


(13)


20

(40)


29

(291


30

(30)


15

120)


20

141)


21

1401


,9

139)


15

(30)


6:12

(6:12)

8:00

(6:00)


22:12

(22:27)

22:00

(22:15)


12

(14)


10

(14)


9

112)


14

130)

4:35

(4:351

22:55

(22:40)

4:30

23:00

14:351

122:35)


20

(401


20

1401


20

(40)


8:00

(6:00)

6:32 (6:32)


20:00

(20:10)

20:35

(20:45)


29

(29)


61

(611


27

127)


44

(44)


5:15

(5:15)

5:35

(5:351


22:55

122:55)

23:10

(23:101


30

130)


14

121130

130)


30

(30)


60

(60)


5:35

(5:351

4:40

(4:40)


22:00

(22:00)

22:30

(22:30)


15

(25)


14

125]


40

(6D|


5:30

15:30)

6:30

(6:30)


21:00

(21:05)

22:00

(22:00)LINIA

NB. STĂTU LUNGIME


TRASEU

CAPETE


Dus:


Dus: 28 stalii 13600m întors: 24 stalii 13000ro


Dus: 18 statii 7200ni

întors: 18 stalii 7200m


Dus: 30 statii 14200(n întors: 30 statii 14200m


10


Dus: 24 statii 13D00m întors: 29 statii 136D0m


11


Dus: 34 statii IGOOOm întors:34 statii 1G000m


14


Dus; 18 statii 8800m

întors: 19 statii 8800m


16


Dus: 21 stalii 0400m

întors: 21 statii B400m


19


Dus: 33 statii 1345Dm întors: 32 statii 13450mROMPRIM-OLTENITE l-VACARESTI-MBRAVU-TITULESCU-BANU MANTA


întors: BANU MANTA-POD BASARAB-V MILE A ■

PROGRESULUI-VIILOROLTENITEI-ROMPRIM


Cap1:R0MPRIM


CapZ: BD. BANU MANTA


Dus: C.F R PROGRESUL-SOS GIURGIULUI

SOS VIILOR-DR.ISTRATESTR.11 IUNIE-BD REG NA MARIA P.AȚA UNIRII

întors: PIAȚA UNIRKBD.REGINA MARIA-

STR.I1 IUNIEDRISTRATE-SOS VIILOR SOS GIURGIULUI ^ F.R.PROGRESUL

Cap1:C,F.R. PROGRESUL_Cap2: PIAȚA UNIRII


Dus: DEP MILITARI-BD.PRECIZIEI •

VALEA CASCADELOR-TIMISOARA-PROGRE SULUI-CAL RAHOVEI-CAL.FERENTARI ZEȚARILOR

întors: ZETARILOR-CAL.FERENTARI-RAHOVE ■

PROGRESULUI-TIMISOARA-VALEA CASCADELOR-BD PRECIZIEI-DER.MILITARI

Capi: DEPOUL MILITARI_Cap2: ZEȚARILOR


Dus: ROMPRIM-OLTENITE l-SOS.VI 'LOR-

PROGRESULUI-V.MILEA-POO BASARAB-BANU MANTA

întors: BANU MANTA-MBRAVU-VACAREiTi-OLTENITEI-ROMPRIM


Capi: ROMPRIM


Cap2: BD. BANU MANTA


Dus: ZETARILOR-GIURG1ULUI-SOS.V1ILOR-

SOSPROGRESULUIV.MILEA-CAl GIULESTL CART.16 FEBR.

întors: CART.16 FEBR.-G L. ESTI-V MILEA-

PROGRESULUI-Vi. -OR-GIURG IU LUI -ZEȚAR LOR


Capi: ZETAHILOR


CapZ: CARTIER 18 FEBRUARIE


Dus: PTASFANTA VINERI CCALARASLOR-

TRAIAN-FERDINAND-PANTELIMON-CHIS N AU-BASARAB 'A-F AUR POARTA 4

întors: FAUR POARTA 4-BAS ARABIA-CHISINAU

■PANTELIMON FERD NAND-TRA AN CALARAS1CR ■PTA.SF.VINERI

Capi: PIAȚA SF. VINERI_CapZ: FAUR POAHTA 4


Dus: PTA SF. VINERISTR SF VINERI-CAL MOSILOR-V.LASCAR-VIITORULUl-MAICA DOMNULUI-LACTEI-PLATF PIPERA

întors: PLATF.PIPERA-LAC TEI-V1ITORULUI-

V LASCAR-CALEA MOSILOR-STR SF VINER.-PIATÂ SF VINERI

Capi: PIAȚA SF. VINERI_Cap2: PLATFORMA


Dus: COMPLEX RATB TITAN-TH.PALLADY-

1 DEC.-L.REBREANU-C RESSU-VITANO GOGA N.TRAIAN-S.VODA-SURA MARE

întors: SURA MARE-S.VODAN.TRAIAN-O GOGA

-CAL.ViIANxC^ESSU-L.REBREANU-1 DEC ’918 -Ttt    RATB TITAN

Capi: COMPLEX RATB TITaX, Cap2: SURA MAREBtckjlxQFn)CU Goiesdunr. 1,010861, Buc. C!:1§I-+^O21 30741 C6Fax +402130"


NR.

LOC


249


249


249


249


249


249


249


249


INTERVAL SUCCEDARE (mln| NUMĂRUL VEHICULE:


$-6


118)

14

17)


13

121)

5

O)


21

135)

5

13]


,1

(28)

18

(8)


13

(17)

10

17)


15

(22)


14)


18

(22)

5

(4)


18

(41)

7

13}


6-10


10-1i I4-1S19-2


21-2:


IPIecari de ta capete da trasai


Primo


Ultima


7

(9)

18

(12)


7

(10)

18

(12)


7

(10)

17

112)


8

(11)

16

(HI


13

(19)

9

(6)


4:30 (4:301

4:35

(4:47)


22:10

(22:12)

23:04

(23:03)


9

113)

7

15]


II

113)

8

15)


10

113)

7

(5)


9

1,3)

7

(51


13

116)

5

14)


4:30

14:30)

5:00 15:00)


22:53

(22:50)

23:23

(23:20)


14

(17)

8

(8)


14

118)


(6)


17

I1B)

7

(61


14

118)


16)


15

(34)

7

(3)


4:20

(4:27)

4:50

14.50)


23:00

(22:20)

23:15

122:30]


7

(101

18

(12)


9

(10)

14

112)


8

(101

16

(12)


7

110)

18

(12)


1,

(13)

10

(9)


4:40 (4:401

5:32 (5:33)


22:45

(23:20)

22:40

122:45)


11

(121

13

IUI


10

(12)

13

(11)


14

(13)

11

(111


12

(12)

13

111)


16

(15)

a

(8)


5:05

14:46]

5:00 < 5:00)


22:25

122:20)

22:25

122:25)


10

(12)

9

(7)


13

(14)


171


12

(141

9

17)


11

114)

9

(71


15

(22)

6

(4)


5:05 (5:09)

5:11 (5:00)


23:07

(22:45)

22:23

(22:42)


11

(13)


13

(141


(71


12

(21)

11

(6)


17)


12

(21)

11

(6/15

(14)

7

(71


13

(21)

10

(6)


15

(14)

7

17]


12

121)

II

161


15

(30)

G

(3)


,1

(20)

II

(61


4:50 (5:00)

4:52 (5:08)


4:48

14:51)

4:30

(4:50)


22:50

122:30)

22:40

(22:45)


22:42

(22:45)

22:50

(22:30)


LINIA

NR. STĂTU LUNGIME


TRASEU

CAPETE


21


Dus: 15 statii 7B00m

întors: 15 statii 7600m


23


Dos: 31 statii 13900m întors: 32 statii I3900m


24


Dus: 17 statii 8200m

întors: 19 statii BGOOm


25


Dus: 35 statii 17000m lntors:35 statii 17000m


27


Dus: 25 statii 10B00m întors: 25 statii IDGOOm


32


Dus: 11 statii 5G50tn

întors: 11 statii 5G50m


34


Dus: 29 statii 13200m întors: 29 statii 138D0m


35


Dus: 21 statii IlOOOnt întors: 21 statii iiooamDus: PASAJ COLENTINA-SOS COLENTINA-CALMOSILOR-STR SF VINERI-PlATASF VINERI

întors: PTA SF VINERI-STR SF VINERI CAL

MOSILOR-SOS COLENTINA-PASAJ COLENTINA.


Capi: PIAȚA SF. VINERI


CapZ: PASAJ COLENTINA


Dus: ZETARILOR-FERENTARI-CAL RAHOVEI-

REG .MARIA-11IUNIE-MARASESTI-O.GOGA-CAL. OUDESTI-C.RESSU-REBREANU-FAUR POARTA 4

întors: FAUR POARTA 4-REBREANU-C RESSU-

DUDESTI-GOGA-MARASESTI-11IUNIE-REG MARIA CALRAHOVEI-CAL.FERENTARLOR-ZETARILOR

Capi: ZEȚARILOR_Cap2: FAUR PDARTA 4


Dus: CART.DAMAROAIA-GLORIEI-BUC.NOI-

CAL.GRIVITEI-BD MIHALACHE-PTA. VICTOR El-STR.BUZESTI-BERZEI-CAL.PLEVNEI-V.PARVAN

întors: PARVAN-SF.CONSTANTIN-STR PERLEA-

COBALCESCU-BERZEI-BUZESTIPTA VICTOR El-IMIHALACHE-BUC NOI-BO GLORlEhDAMAROAIA

Capi: CARTIER DAMAROAIA CapZ: VASILE PARVAN


Dus: DEPOUL MILITARI-V.CASCADELOR-

TIMISOARA-PROGRESULUI-VIILOR-GIURGIWUI-■CFR PROGRESUL

întors: CFR PROGRESUL-GIURGIULUI-VILOR-

•PROGRESULUI-TIMISOARA-VALEA CASCADELOR-DEPOUL MILITARI

Capi: C.F.R. PROGRESUL_Cap2: DEPOUL MILITARI


Dus: COMPLEX RATB TITAN-PALLADYRESSU -CAL VITAN O GOGA MARASESTI-111UNIE-REGIA MAR A-PIATA UNIRI,

întors: PIAȚA UNIR'I-REG MARIA-11 IUNIE-

MARASESTI-O.GOGA-ViTAN-C.RESSU-PALLADY-COMPLEXRATB TITAN

Capi: COMPLEX RATB TITAN Cap2: PIAȚA UNIRII


Dus:


DEP.ALEXANDRIA-SOS ALEXANDR E:-CAL RAHOVEl-BD REGINA MAR'A-PTA UNIRII


întors: PTA UNIRII-BD REGINA MARIA-CAL RAHOVEI-SOS ALEXANDR'EI-DEP ALEXANDRIA.

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA


Cap2: PIAȚA UNIHII


Dus: BANU MANTA-TITULESCUST.CEL MARE

•M.BRAVU-CAL VACARESTILOR-SOS .OLTENIȚEI-SURA MARE

întors: SURA MARE-OLTENITEI-VACARESTILOR

M.BRAVU-STEFAN CEL MARE-SOS.N.TlTmESCU-BANU MANTA

Capi: BU. BANU MANTA_CapZ: SURA MAHE


Dus: DEP MILITARl-VA.EA CASCADELOR-

BD TIMISOARA-V.HILEA-SOS.ORH IDEE -QR-GARA BASARAB

întors: GARA BASARAB-SOS.ORHIDEELOR-

V MILEA-BD TIMIȘ DARA-VALEA CASCADELOR-DEP.M LITAR!

CapkDEPDUL MILITARI_Cap2: GARA BASARAB


NR.

LOC


249


249


249


249


249


249


249


121INTERVAL SUCCEDARE (mii NUMĂRUL VEHICULE:


5-6


20

124)

6

15)


20

138,

4

(2)


6-10


4

IBI

16

1121


11

(15)

10

(8)


14

(20)

G

(4)


7    7

I1B) (13)


18

(10)


10-K 14-1! 19-2 21-21


5

(B)

1B

(12)


5

(B)

15

(12)


5

(0)

15

(12)


nJPIecari de la capete de trasat


Prima


Ultima


13 24 (16) (ISI


14

(16)

10

(8)


(B)

12

(12)


4:5B (5:08)

4:25

(4:35)


23:25

123:25)

22:53

(22:53)


17

(20)

5

(4)


14

(20)

G

(4)


14

(20)

6

(4)


13

130)

7

(3)


8

(151

11

(6)


3

(4}

19

(131


17

(17)

7

(7)


15

(151

8

(8)


42

(42)


21

(28)


16

117,

8

(7)


5:01

(4:50)

4:50 (5:06)


22:55

(22:40)

22:45

(23:04)


20

126)

4

131


4:49 (5:00)

5:00

15:35)


22:50

(22:32)

23:26

123:071


7

(13)

18

(101


B

(131

1G

(10)


7

(13)

13

(10)


10

(14)

13

(9)


4:20

(4:30,

4:05

(5:20)


22:20

(22:30)

23.00

(23:00)


9

117)

11

(B)


10

(17)

10

IG)


10

116)

1D

(61


15

(30)

6

(31


4:27

(4:30)

5:00

(5:13)


22:40

(22:25)

23:00

123:08)


3

(4)

19

(13)


3

(4)

17

(131


3

(41

17

(13)


4:30 ( 4:50,

4:53

(5:12)


22:45

(23:00,

23:06

(23:22)


16

(16)


18)


21

1281


Societatea de Transport București B-dul Dinicu Golescu nr. I, 010861, Bucurețli'/RarțȚȘni' Tel +4021 30741 06Fax +40213074599 J 6 f


19

(16)

7

IB)


17

(16)

8

(8)


24

124)

5

(5)


4:45

(4:30)

4:46

(4:45,


22:55

(22:20)

22:50

122:10)


21

(28)


21

(2B)


28

128)


4:30

(4:50)


22:45

(22:40,LINIA

NR. STĂTU LUNGIME


36


Dus: 26 stafii iisaom întors: 25 statii 11500m


40


Dus: 2G statii 11400m întors:25 statii IlAOOm


41


Dus: 15 statii 9B5Dm

întors: 15 statii 9B50m


42


Dus: 12 statii 6400m

întors: 13 statii BBDOm


44


Dus: 15 statii GBODm

întors: 1B statii 7400m


45


Dus: 15 statii 7400m

întors: 16 statii 7500m


46


Dus: 27 statii 12200m întors: 25 statii ItBOOnt


47


Dus: 14 statii 6700m

întors: 14 statii G700mTRASEU

CAPETEDus; REPUBLICA-CHISINAU-PANTEUMON-

ZIDURIMOSI-COLENTINA-REINVIERII-MAICA DOMNULUI-PETRICAN1PLATFORMA P PERA

întors: PLATFORMA PIPEPA'PETR CANINI DOMNUL Ul-REINVIERH-COLENTINA ZIDURI MOS1PANTELIMON CHISINAU-REPUBLICA

Capi: REPUBLICA_Cap2: PLATFORMA


Dus: COMPLEX RATB TITANBD1 DEC 1918

BD BASARABIA-CAL C ALARASI-BD CORNELIU COPOSU SFANTA V NERI

întors: SFANTA VINERI-BD CORNELIU COPOSU

-CAL.CALARASILORBD. BASARABIA BD 1 DEC COMPLEX RATB TITAN

Capi: COMPLEX RATB TITAN Cap2: PIAȚA SF. VINERI


Dus: PTA PRESEI-GRAL.AVERESCU

STR.TURDA-SOS.CRANGASISTR.BRASOV-

GHENCEA

întors: GHENCEA-STR BRASOV-SOS CRANGASi-STR.TURDA-GRAL.AVERESCUMARASÎI-PTA.PRESEI

Capi; PIAȚA PRESEI_Cap2: GHENCEA


Dus: PRESA-BD.EXPOZ'TIEI-POPiSTEANU-

PUȚUL LUI CRĂCIUN BD M HALACHE-VICTORlEl STR.BUZESTI-BD CUZA BD DUCA-GARA DE NORD

întors: GARA DE NORD-CAL GRIVITE ■

STR.BUZESTI-BDIMIHALACHESTR.CLABUCET-STR.POPISTEANU-BD.EXPOZITIE'-PTA PRESEI

Capi: PIAȚA PHESEI_Cap2: GARA DE NORD


Dus: CARTIER 16 FEBRUARIE-CALEA

GIULESTI-ORHIDEELOR-BD.DINICUGOLESCU' STR.BERZEI-VASILE PARVAN

întors: PARVAN-SF.CONSTANTIN-I PERLEA-

STR.COBALCESCU-STR BERZEI-BD D GOLESCU-SOS ORHIDEELOR-CAL GIULESTI-CART 16 FEBR

Capi: CARTIER 16 FEBRUARIE Cap2: VASILE PARVAN


Dus: MEZES-SOS CHITILEI-BD.BUC NO1-

CAL.GRIV1TEI-M.HALACHE-PTA, VICTORIEI-STR.BUZESTI-BD CUZA-BD.DUCA-GARA DE NORD

întors: GARA DE NORD-CAL.GRIVITE1-

STR.BUZESTI-BD IMIHALACHE-CAL GRIVITE BD BUCUREȘTII NOI-SOS.CHITILEI-MEZES

Capi: MEZES_Cap2: GARA DE NORD


Dus: GARA-GR VfTA-BUZESTI-MIHALACHE-

DR FELIX- N TITULESCU-ST.CEL MARE-M.BRAVU IANCULUI PANTELIMON-CHISINAU-BASARAB A R

întors: C2 CHI51NAU PANTELIMON-IANCULU'■

M BRAVU ST.CEL MARE-N.TITULESCU-DR FELIX MIHALACHE-VCTORIEI-BUZESTICUZA DUCA C1

Capi: GARA DE NORD_Cap2: REPUBLICA


Dus: PIAȚA UNIRIIREG.MARIA 11 IUNIE

DR C 'STRATE-PROGRESULUI-13 SEPTEMBRIE GHENCEA

întors: GHENCEA BD^HfiNCfA 13 SEPTEMBRIE

•SOS PROGRfsUU/ICRfetgTRATE-l1 IUNIE -REGINAMARIA-PIATA UNIRII'

Căp2: GHENCEA


Capi: PIATA-UNIRII-

°MÂWNR

LOC


249


249


249


249


184


Z49


249


121


INTERVAL SUCCEDAHE (min. NUMĂRUL VEHICULE:


5-6 6-10 10-1414-1! 19-2-21-21


22

1521

5

121


17

(17)

7

(6)


1B

(18)

6

IG)


16

118)

7

(G)


16

(171

7

(61


20

1251

5

(41


Plecări da la capBte da trăsni


5:00 (5:00)

5:10 (5:521


glținț2


22:30

(22:001

22:20

(22:00)


16

125)

6

(4)


12

(17)


16

117)

7

IG)


13

117)


13

(171


16)


IGI


,6

125)

6

(41


4:35

(4:30)

5:22

(5:21)


22:30

122:30)

23:18

(23:20)


3

IG]

24

(13)


2

(3)

35

(25)


2

(3)

34

125)


2

(3)

34

(25)


2

(31

35

(251


3

(61

22

<121


4:50 (5:00)

4:45 15:00)


23:15

(23:00)

23:15

(23:001


71

(71)

I

III


71

(711

1

(1)


73

173)

1

11)


73

(731

1

(1)


73

(731

I

(11


71

(711


6:00 (6:00)

6:34

16:34)


22:02

(22:021

22:36

(22:36)


21

(321

3

(2)


13

(211

5

13)


16

122)

4

(3)


13

(22)

5

(31


13

<221

5

131


32

IG41

2

(1)


5:00 1 5:05)

5:29 < 5:34)


22:15

122:15)

22:44

(22:441


19

123)

4

13)


15

(17)

5

14)


16

(18)

5

14)


16

(181

5

(41


16

(18)

5

141


25

123)

3

13)


4:50

(4:50)

5:27

15:241


22:45

(22:151

23 23 (22:50)


40

(59)

3

(2)


19

153)

3

11)25

(31)

5

(4)


15

I2G)

4

12)


25

131)

5

(4)


15

(27)

4

(2)


2G

131)

5

(4)


21

(271

3

(2)


24

129)

5

(41


15

(271

4

12)


38

(57)

3

(21


19

<531

3

(1)


5:17

15:12)

5:04

15:10)


5:36 ■ 5:34)

5:10

5:10)


22:10

122:20)

22:05

(22;20|


22:56

(22:541

22:30

(22:301
LINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


NR.

LOC


INTERVAL SUCCEDARE (min NUMĂRUL VEHICULE


5-6


6-1010-1'14-1919-2' 21-2;


Plecări da la capela dB uasa


55


Duc 13 (tatii 7100m

Ini orc 13 (tatii 7100m


Oue PTA SF VINERI-COPOSU CALARAS

TRAIAN-PACHE PROT -IANCULUî-PANTEUMGN-GRANITUL

întorc GRANITUL-PANTELiMON-IANCU-Ut-

PACHE PROTOPOPESCU-TRAIAN-CALARA5!-COPOSU-PTA SF VINER.

Capi: PIAȚA SF. VINERI_Cap2: GRANITUL


214


12

127)

7

131


10

(13)

9

IG)


13

(14)

7

16)


11

114)

8

IG]


14

(14)

7

(6)


18

(20) I


Prima.


4:55

4:55)


5:00

(5:10)


l111^


22:55

(22:35)

22:35

122:30)


56


Duc 15 (tatii GBOOm

întorc 16 (tatii 6800m


Oue


SF VINERI-COPOSUCALARASILOR-BASARABIA REPUBLICA


întorc REPUBLICA-BASARABA-CA LA RAS'LOR-COPOSU-SF VINERI


Capi: PIAȚA SF. VINERI


Caft2: REPUBLICA


249


31


25


132) (211


25

1221

3

(3)


25

122)

3

(3)


23

(22)

3

(3)


62

(54)

1

(D


5:00

15:00]

5:31 < 5:321


22:20

(22:201

22:50

(22:50)LINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


61


Dus: 22 stalii 9750m

întors: 21 jlatii 9750m


62

Dus: 21 statii 9100m

întors:23 statii 9500m


65


Dus: 20 statii 6600m

întors: 20 stalii GGOOm ,


66

Dus: 22 statii 1D200m întors: 19 statii

BGOOm


69


Dus: 29 statii 13200m întors:27 statii ,3200m


70


Dus: 22 statii B900m

întors: 22 statii B900m


73


Dus: 16 statii 6450m

întors:,3 statii 6450m


74


Dus: ,7 statii 6B50m

întors: 14 statii 685flm
Dus: MAȘTER SA -BD.IUUU MAN!U-

COTROCENI-STRC NOICA-CAL PLEVNEI-BD.KOGALNICEANU-PTA ROSETTI

întors: PTA ROSETTI-BD EUSABETA-

SPLINDEPENDENTE l-SOS. COTROCENI BO.IULIU MANIU-MASTER S A.


Capi: MAȘTER


Dus:


Cap2: PIAȚA ROSETTI


GARA DE NORD-WITTING-COTROCENI-B DIUUU MANIU-LICEUL IND.TRANSPORTURI


întors: UC IND.TRANSFORTURI-BD I MANÎU-

SOS COTROCENI-M VULCAHESCU-GARA DE NORD


Capi: OARA DE NORD


Cap2: GRUP ȘCOLAR AUTO


Dus: DRIDU-PAJUREI-BD BUCUREȘTII NOI-CALGRIVITEI-POLIZU-OCCIDENTULUI-SFINȚII VOIEVOZI

întors: SFINȚII VOlEVOZI-OCCl CENTULUI-

CALGRIVIÎEI-BD BUCUREȘTI! MOI-PAJUREI DRIDU

CapkDHIDU_Cap2: SFINȚII VOIEVOZI


Dus: SPITALUL FUNDEN! SOS COLENTINA-

CALMOSILOR-BD CAROL l-BD EUSABETA SPIAI-NOICA- PLEV MEI- VA SILE PA RVAN

întors: CALEA PLEVNEI-VASILE PARVAN-

KOGALNICEANU-BD CAROL l-CAL MOȘILOR SOS COLENTINA-SPITALUL FUNDENI

Capi: SPITALUL FUNDENI_Cap2: VASILE PARVAN


Dus: VALEA ARGEȘULUI -BD 1 MA1-SIBIU

DRTABEREi-MILEA-MANIU-COTROCEN PLEVNEI -KOGALN CEANU-C AROU -FERDINAN O BA'C ULUI

întors: C2-FERD.NAND-CAROL-BD EUSABETA

SPL NDEPENDENTEI-COTROCENI MANIU-M LEA-DR.TABEREI-SIBIU-1 MA VALEA ARGEȘULUI

Capi: VALEA ARGEȘULUI_Cap2: BAICULUI


Dus: 00 BASARABIA-L PATRASCANU-BABA NOVAC ED CAROL l-BD ELISABETA VASILE PARVAN

întors: VASILE PARVANBO.KOGALNICEAHU-BD ELISABETA-BD CAROL l-BABA NOVAC L.PATRASCANU-BD BASARABIA

Cap1:BD. BASARABIA_Cap2: VASILE PARVAN


Dus: TURNU MAGURELE-BO ALEX.OB REG A NITU VAS LE VĂCĂREȘTI TINERETULJ i-D.CANTEMIR PTA.UNIRII

întors: PTA.UNIRJ-CANTEMIR TINERETULU

VACARESTI-NITU VASILE-BD ALEX OBREGA-TURNU MAG ...RE LE

Capi: TURNU MĂGURELE_Cap2: PIAȚA UNIRII


Dus: C1-TURNU MAGURELE-E RACOVITA

VASILE-VACARESTI-TINERETULUI-CANTEMIR-

PTA.UNRI1

întors: PTA. UN Rli-CANTEMIR-TINERETULUI--VACARESTi-NITlLVfiSlLE-E RACOVITA TURNU MASERE^V'5^.

Capi :BO. ALEXANDRU OBREGIA \cap2: PIAȚA UNIRII

~ • -A


NR.

LDC


INTERVAL SUCCEDARE (min

Plecări da la

92

92

92

92

9B

92

92

92

NUMĂRUL VE

meu

LE:

canele de tresei

5-fi

6-10

10-14

,4-1!

19-2

21-2:

Prima

Ultima

23

15

25

23

23

31

5:35

23:00

I2SI

(17)

(24)

(19)

(17)

(40)

(5:45,

123:02)

1411

(17)

122)

(18)

(22)

(401

15:45)

(22:40)

4

6

5

5

5

3

4:45

22:10

(31

(5,

(5)

(5)

(5)

121

(5:00,

122:22)

12)

(5)

15)

(51

14)

12)

(5:00,

(21:571

14

11

14

13

12

IG

4:40

22:45

1251

(13)

(18,

(141

(13)

(25,

(4:50)

<22:151

(251

(13)

(15,

(14,

(14)

1251

(4:45)

(22:301

7

9

8

8

8

5

5:17

23:24

(31

(6)

(6)

16,

(6)

<3,

15:311

(22:521

13)

(6,

(G)

IG,

(6)

13)

15:201

(23:101

7

7

8

9

B

11

4:30

23:10

(19)

(9,

(UI

(III

(9)

1191

15:00)

«23:001

8

9

8

7

7

5

4:55

22:40

13,

IG)

16)

IG)

(6)

□)

(5:23)

(22:281

9

9

,0

10

7

11

4:55

23:06

1231

(10)

(111

IU)

111)

(101

(5:00)

(23:101

10

,4

12

,3

14

8

4:50

22:29

(4)

19)

(9,

(9)

(9)

(5,

(5:45)

122:25,

9

G

8

,0

a

16

4:20

22:25

11G)

(10)

iii,

110)

(101

(11)

(4:301

122:05)

15

21

21

16

19

8

5.25

23:25

18)

(121

(12,

112)

(121

IUI

(5:301

(23:05)

1,

8

9

8

9

16

4:30

22:25

128)

(12)

(12)

(121

112,

(261

(S:00l

(22:30)

8

12

11

,2

10

5

507

23:02

(3)

(71

(7)

(7)

(7)

ni

l 5:371

123:06)

12

9

10

11

1,

,4

4:35

22:53

123)

115)

115)

115,

ii 91

(34)

1 4:45)

122:40)

G

8

0

7

7

5

5:07

23:25

(31

(5)

151

151

(4)

(21

15:16!

123:11)

11

9

10

12

14

25

4:45

22:40

(23)

(15)

(151

1151

(191

(34!

1 4:401

122:551

7

9

0

7

6

3

5:19

23:14

13)

(5)

(51

:s>

(41

12)

(5:1,1

123:26)


iÎpM3 c

*e Transport București SA

OoLe/cu nr. 1,0)0861, București, Ro 06Fax+40213074599LINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


76


Dus: 16 statii 7200m

întors: 13 stafii 7200m


79

Dus: 24 slalii 9700m

întors: 24 statir 9700m


85

Dus: 17 statii 7400m

întors: 19 statii 7800m


86

Dus: 34 statii 12300m întors: 35 statii 12300m


90

Dus: 30 statii 13700m întors: 33 statii 13500m


91

Dus: 20 statii 9300m

întors: 20 statii 9800m


93


Dus: 1B statii SOOOm

întors: 15 statii 7500m


96

Dus: 17 statii 8300m

întors: 16 statii 7500mDus: PTA RESITA-STR RESITA-1ZVORUL

RECE-STR.NITU VASILE-VACARESÎI-T1NERET -CANTEMIR-PIATA UNIRII

întors: PIAȚA UNIRU-CANTEMIR-TINERET.-

VACARESÎI-N.VASILE-IZV.RECE-STR.RESITA-PIAȚA REȘIȚA

Capi: PIAȚA REȘIȚA_Cap2: PIAȚA UNIHII


Dus: BO BASARABI A-BA BA NOVAC-POPA NAN FOIȘORUL DE FOC-DACIA-PTA ROMANA-LCATARGIU-OCCIDENTULUI-GARA DE NORD

întors: OARA DE NORD-CUZA-VARNALI-

POUZU-PTA ROMANA-FOISORUL DE FOC-POPA NAN-BABA NOVAC-BD BASARABIA

Capi: BD. BASARABIA_Cap2: GARA DE NORD


Dus: GARAOENORD-WITTING-CAL.PLEVNEI

■KOGALNICEAMU-BD EUSABETA-BD CAROLI-BDFERDINAND-BA ICULUI

întors: BAICULUI-BD.GARII OBOR-FERDtNAMD ■BD CAROL l-BD.ELISABETA-CALPLEVNEI-MVULCANESCU-GARA DE NORD

Capi: GARA DE NORD_CapZ: BAICULUI


Dus: STAO.NATIONAL-MATEI VOIEVOD-

FO SORUL DE FOC-DACIA-PTA.ROMANA-OCCIDENTULUI-GRIVITA-BUCNOI-CART-PAJURA

întors: CART.PAJURA-BUC.NOI-GRIVITA-

FOUZU-L.CATARGIU-PTAROMANA-BDDACIA-TRAIAH-MATEI VOlEVOD-STAD NATIONAL

Capi: ARENA NAȚIONALA_Cap2: DRIOU


Dus: CAPI -MATEI VOIE VOD-BD CAROL I-

EUS AHETA-OP ERA-COTROCENI-MANIU-MILEA ■

DR TABEREI-SIBIU-BD1 MAI-DR.TABEREI-C 2

întors: OR TABEREI-1MAI-SIBIU-DR.TABE-

REi-MILEA MANIU-COTROCENIEROII SANITARI BO ELISABETA-CAROL I MATEI VOIEVOD-STAD

Capi: ARENA NAȚIONALA_CapZ: VALEA ARGEȘULUI


Dus: OEPALEXANDRIA-DR.SARII-NGAINA-

BD MILEA BD MANIU-SOS.COTROCEN1-EROI SANITAR! OPERA-BD EL- SABETA-PTA ROSETTI

întors: CAP2-BO ELISA BETA-EROII SAN TARI

COTROCENI-BD MANIU-SD MILEA-DR. TABEREI DRSARIl-ANTIAERIANA-DEPOU ALEXANDRIA

Capi: DEPDUL ALEXANDRIA CapZ: PIAȚA HOSETTI


Dus: VALEA ARGESULU1-60 1 MAI-SIBIU-

DRTABEREJ-V M LEA-SOS COTROCEN'-MIRCEA VULCANE SCU-G ARA O E NORD

întors: OARA DE NORD-STRWT NG-PLEVNEI-

SOS.COTROCEN -V MAEA-DR.TABEREi-SIBIU-BD 1 MAI-DR.TABEREI-VALEA ARGEȘULUI

Capi: VALEA ARGEȘULUI_Cap2:GARA DE NORD


Dus: DEP.ALEXANDR1A-SOS.ALEXANCRIA-

ANTIAERIANA-GAINA-CR TABEREI-MILEA MAN U -COTROCENI-STRC NOICA-M VULCANESCU-GARA

întors: GARA-WITING-CALPLEVNEI-C NOICA-

COTROCENI -MANIU-MILEA -OR.TABEREI-DRUMUL SĂRII-ANTIAERIAHA-SOS ALEXANDRIA CAP I

Capi: DEPOUL ALEXANDRIA_CapZ: GARA DE NORD
NR.

LOC

INTERVAL SUCCEDARE

(min.

Plecări de la capete de trasat

NUMĂRUL VE

H1CU

_

5-6

6-10

10-1J

14-1!

19-2

21-2;

Prima

Ultima

92

7

5

6

5

5

7

4:30

22:40

119)

(11)

(11)

III)

(11)

(24)

(4301

(2230)

11

16

13

,6

15

10

5:04

23:14

141

(7)

17)

17)

(71

(31

(5:03)

(23:03)

92

13

13

17

17

15

19

4:35

2250

(46)

(231

(24)

124)

(24)

(44)

(450)

(22:20)

7

8

7

7

8

5

4:40

23:00

(2)

(4)

(4)

(41

(4)

121

(4:50)

12332)

92

10

8

17

11

14

13

4:40

22:59

123)

(111

(13)

113)

(16)

123)

(4:58)

(2234)

7

8

6

B

7

5

4:30

2255

13)

(61

16)

(6)

(5)

(31

(4:251

(22:401

92

7

6

9

8

B

12

4:15

2230

(14)

(11)

(12)

(12)

(121

(24)

(430)

(22:25)

16

18

15

18

18

9

4:16

2230

(8)

(IO

(III

(11)

(11)

(5)

(4:25)

(22:23)

92

26

19

23

26

32

64

4:20

2230

(431

126)

(27)

1271

(27)

(321

(4:451

122351

5

7

7

6

5

2

5:23

2130

(3)

(5)

(5)

(5,

15)

(41

(5:49)

(21301

98

43

21

28

26

26

41

5:00

2230

(90)

(45)

(50)

(50)

(50)

(85)

(5:10)

(22:25)

2

4

4

4

4

2

5:40

21:45

(1)

(2)

(2)

121

(2)

UI

(5:50)

(21:40)

92

12

9

13

13

12

16

430

2230

(23)

(13)

(13)

(13)

(131

(17)

(5:00)

(22:40)

6

8

7

7

7

4

5:00

2330

(31

(6)

(6)

(6)

161

(4)

(5301

(23:10)

92

11

8

7

9

7

14

4:50

23:00

(16)

191

(111

IUI

(10)

(14)

(4:55)

12335)

(16)

(91

<111

UI)

(10)

(141

(4:55)

12330)

6

12

,2

10

11

5

5:20

22:25

(4)

17)

(71

(7!

(7)

(41

15:23)

(22321

(4)

(7)

(71

(71

(71

(41

(5:23)

(2232)


7 < Societatea de Transport București SA Golescu nr. 1,010861. București, R Tet'4/1021 30741 06Fax+4021307459?
co:j;onMC'.‘LINIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


NR

LOC


INTERVAL SUCCEDARE Imin


NUMĂRUL VEHICULE-


5-6 6-10 HJ-H14-1! 19-2'21-2:


Plecări de la capete de trăsei


101


Dus: 17 statii BSOOm

întors: 19 statii

BSODm


Dus: FAURP4 1 DEC.1913 POSTĂVARULUI

-CHISINAU PANTELIMON-FERDINAND M BRAVO-BUCUR OBOR-

Intors: BUCUR OBOR-ZIDURIMOSI-

SOS.MIHA: BRAVU-BD.FERDINAHD-RANTEUMOH-CHISINAU-POSTAVARULUI-1 DEC.1918-FAURP4

Capi: BUCUR OBOR_Cap2: FAUR


Prima


Ultima


3

<211


10

112)


12

(16)


9

11G)


115)


12

(21)


<51


5:16

23:11

(5:16)

[22:361

4:50

22:45

<4:501

(22:10)


102

Dus: 30 Statii 14700m întors: 31 statii 14180m


Dus: C1-GRIGORESCU-RESSU-FIZICIENIOR CALVITAN-STR RICEANU-TN.MAGURELE-LU1CA-SOS GIURGIULUI-GARA PROGRESUL

întors: C2-GIURGIULUI-LUICA-TK .MĂGURELE-ION IRICEANU-ViTAN-ENERGETCIENILOR RESSU-GR GORESCU-BRANCUSI-PATRASCANU-C 1

Capi: BD. BASARADIA    Cap2: GARA PROGRESUL


4

<121


35

<181


29

(18)


31

IÎ8I


33

<171


4:31

<4:301

23:00

(22:40)

4:40

23:10

14:40)

(23:051


103

Dus: 12 statii 4150m

întors: 11 statii

4150m


Dus: REPUBLICA S.A.-SOSINDUSÎRIILOR-

DHUMUL INTRE TARLALE - I C.M E.(POARTA4:


întors: LC.M EfFOARTA 4i- DRUMUL

NTRE TARLALE - REPUBLICA SA


Capi:


REPUBLICA


Cap2: ISOVOLTA


(121


151


5:05

(5:10)

22:40

(22:35)

5:21

22:56

<5:251

(22:50)


104

Dus: 25 statii 11750m întors: 26 statii 11750m


Dus: CORA-GARA CATELU-PANTELIMON-

P.COUBER7W-VLUM1NOASA-DECE9AL-UNIRII-HALELOR-SPLIND (MAL STANGJ-POD EROILOR întors: OPERA NATIONALA-SPLIND (MALUL DREPTJ-PTA UNIRII-DECEBAL-BRAVU-V.LUMINOASA-COUBERTIN-PANTELIMON-CORA Capi: CORA PANTELIMON_Cap2: OPERA NAȚIONALA


88


4

IUI


22 29 181 (16)


27

(16)


29

<161


28

(16)


7

(III

4:53

I4:5B)

22:46

(22:51)

4:50

22:45

<4:501

(22:42)


105

Ous: 34 statii 14600m întors: 33 statii 14E00m


Ous: C1-PRELGHENCEA-BRASOV-TA3EREI-MILEA-ORHIDEELOR-DGOLESCU-GR VITA-CLABUCET-MIHALACHE-POPISTEANU-EXPO-PTA.

întors: PTA.-EXPO-POPISTEANU-M1HALACHE-

GRI VITA-GARA-D.GOLESCU-ORHIOEELOR-M ILEA ■ DR.TABEREI-BRASO V-PREL GHENCEA-V OLTULU'

Capi: VALEA OLTULUI_Cap2: PIAȚA PRESEI


88


9

126)


11

(131


12

<161


15

(161


15

HEI


22

1211


4:30

(4:40)

5:26 (5:301


22:06

<22:251

23:82

123:15)


106


Dus: 14 statii 4Z00m

întors: 12 stBtii 4Z00m


Ous: LUJERULUI-MANIU-DEZROBIRII-UVERT

APUSULUI-GHIRLANOEI-MARGELELOR-PĂRĂLUȚE -CATINEI-PISCUL CRASANI-CARTIER ROȘU întors: ROSU-PISC CRASANPPARALUTELOR--MARGELELOR-GHIRLANDEI-APUSULU -UVERTURII-LUJERULUI

Capi: LUJERULUI_Cap2: CARTIER ROȘU


88


50

<461


50

(46)


50

(46)


50

146)


50

<481


44

(40)


5:05

<5:151

5:30

15:42)


22:20

<22:001

22:47

(22:20)


112

Dus: 30 statii 14B00m întors: 29 statii 14600m


Dus: C 1-AEROGARII-IONESCU-STRAULESTI

BD JIULUI-BUCURESTIINOI-BD LAM MORULUI-SOS.CHITfLEI-COMPLEX COMERCIAL COLOSSEUM

întors: COMPLEX COLOSSEUM-SOS CHIT LEI-

ED LAMINORULUI-BUC NOI-JIULUI-B AICULEST STRAULESTI-IONESCU-AEROGARII-CARAMFIL-C1

Cap I: C.FJ1. CONSTANTA    Cap2: COMPLEX COMERCIAL


12

<33|


13

<151


12

1191


14

(18)


14

<18|


12

134)


10


4:15

<4:151

5:04

<5:011


22:35

122:05)

23:20

122:551


116

Dus: 24 statii IIODOm întors: 25 statii IlOOOmDus: SF.VINERMJNIRH-CAL.S VODĂ-

SOS.OLTENITEI-BD C BRINCOVEANU- TURNU MAGURELE-SOS.GIURGIULUI-GARA PROGRESUL

întors: GARA PROGRESUL-SOS GIURGIULUi

T.MAGURELE-C BRANCOVEANU-SOS.OLTENITEI-CALSVODA-CANTEMIR-UNIR -SF VINERI

Capi; PIAȚA SFANTA VINERI Cap2: GARA PROGRESUL


<161


7

(10)


7

<101


7

I10J


7

<191


4:40

(4:45)

4:40

<4:451


22:49

<22:491

23:00

(22:50)


a .    Societatea de Transport București SA

i/, ' ^,B-dul Dinicu Golescu nr. 1,010861, București, jfom / Tel +4021 30741 06Fax +40213074599
coro^" CI' 07.1GLINIA

IVR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


NR.

LOC


INTERVAL SUCCEOARE Imin.l


NUMĂRUL VEHICU


S-S S-10 10-1* 14-1519-2 21-2


117


Dus: 20 statii 8400m

întors: 17 statii 6800m


Dus: C.RAHOVA HUMULESTi-SALAJ-NASAUD-

COS3UC-REG MARIA BIBESCUAL.il CANTEM R BD UNIRI M.RCEA VODA-COPOSU-SF.VINER'

întors: SF VINER;-HALELOR-ALEEA III-

BIBESCU VODĂ REGINA MAR1A-BD COSBUC-ODOAREI STR NASAUD-SOS.SALAJ-C.RAHOVA

Capi: CARTIER CONFORT URBAN Cap2: PIAȚA SFANTA VINERI


88


4

(12)


6

(12)


122


Dus: 28 statii 1IBQOm întors: 28 statii l200Dm


Dus; PTA 21 DECEMBRIE 1989-ELISABETA-BD.KOGAUJICEANU-SPLIND-EROILOR-BAGDASAR PANDUR113 SEPT-GHENCEA-CARTlER

întors: CART LATiNGHENCEA-C AL.13 SEPT-

PANOURI-DR RAINER-EROlOR-STIRBEi VODĂ-C A.ROSETTI-BD.BALCESCU-PTA21 DEC 1989

Capi: PIAȚA 21 DECEMBHIE Cap2: COMPLEX CARTIER LATIN


28

(45)


18

(241


27

(231


,5

(221


16

(271


Plecări

capela


de la de trăsei


Prima


4:40 (4:491

5:08 (5:0B)


5:29 (5:56)

4:45 (5:20)


Ultima


22:45

(22:45)

23:13

(23:13)


23:10

(22:34)

22:35

(22:001


123

Dus: 22 statii 9300m

întors: 25 statii 10500m


Dus: GARA DE NORD-WiT NG-CALPLEVNEI-

NOICA-POD COTROCEN-SPLAI INDEPENDENTE -PTA.UNIR CAL. VITAN-C.E.T SUD VITAN

întors: C ET.SUD-CAL V.TAH-BDUNIRII-

SPL.IND -C NO CAPLE7NE.-S0S.0RHIDEEL0R-D GOLESCU-GARA DE NORD

Capi: GARA DE NORD    Cap2: C.E.T. SUD VITAN


88


5

1131


17

KOI


16

110)


17

(101


17

119]


124


Dus: 24 statii tOGDOm întors: 27 statii lOBOOm


Dus: OPERA NAT-SPLIND ;MALUL DREPT)

ALEEA II-' C BRATIANU-BD.L-NIRII-LBLAGA-VlTAN-VITAN'BARZESTI-OLTENITEI-ROMPRIM

întors: C2-0LTEN TE'-VITAN.'BARZESTI-SPL.

INO-BRAVU'/iTAN-BLAGA-UNIRII-PTA.UNIRI (AL.II)-SPLIND (MAL STANGJ-POD EROILOR

Capi: OPERA NAȚIONALA_Cap2:R0MPBIM


92

1921


114

ni


118

III


125


Dus: 23 statii 1B3D0m întors: 23 statii 10300m


Dus: VULCAN BERCEMBO METALURGIEI-

TN MAGURELESOS BERCENI-SOS CENTURA-PECOSILFLORMOVE

întors: PECO SILFLOR MOVE-SOS CENTURA-SOS.BERCEN'-STR TURNU MĂGURELE-BD METALURGIEI VULCAN 3ERCENI

Cap I: VULCAN BERCENI    Cap2: PECO SILELOR MOVE


89


36

(721


24

(721,


29

188)


28

(85)


28

(B5|


126


Dus: 19 statii

9800m

întors: ța statii 9100m


Dus: ROMANA-MAGHERU ENESCU-LUTERANA-

VULCANESCU-BERZEI-STIRBEI-EROI-RAZOARE DR.TABEREI S BIU BD.I MAI-BRASOV-GHENCEA întors: C2-3RA3OV-SBIU-DR.TABEREI ROND

RAZOARE-SOS.PANDURI-BD ERO LOR-STRBE VODA-DEM DOBRESCU-BD.MAGHERU-PÎA.ROMANA Capi: PIAȚA ROMANA    Cap2: GHENCEA


B8


83

(77)


83

(77)


93

1941


91

:84i


98

177)


131


Dus: 13 statii 8800m

întors: 13 statii B400m


Dus: PTA ROMANA BD MAGHERU-BD DACIA -

DOROBANȚI KISEIEFF-SOS.BUC/PLO ESTI-COMPLEX BANEASA

întors: COMPLEX BANEASA SOS.BUCRL-

SOS KISELEFF-DOROBANTI-PTA.LAHOVARI-BDMAGHERU-P'ATA ROMANA.

Capi: PIAȚA ROMANA_Cap2: COMPLEX COMERCIAL


88


7

123)


10

114)


11

(15)


12

(151


13

(15)


iSj


151


133


Dus: 26 statii llIOOm întors: 22 statii

8900rn


Dus: C1-ORHIDEELOR PLEVNEI-VULCANESCU

PTAGARI DE NORD-CALGRIV1TA-BD DACIA-TRAIAN-N TRA AN-VACARESTI -BD.TINERETULUI întors: BD TINERETULUI-CAL.VACARESTI-

STR.NERVA TRAIAN-STR.TRAIAN-BD DACIA-STR.M VULCANESCU-D GOLESCU-GARA BASARAB


Capi: GARA BASARAB


Cap2: BD.TINEHETULLÎi /


/\


6

(19)

14

(51


6

(II)


111)


6

(HI


19

(10)


17

1101


17

1101


7

(19)


4:50

14:57)

4:50 (5:00)


23:15

(23:04)

22:55

(22:53)


92

1921


5:36

15:21)

4:55

(4:40)


22:31

(22:0D)

21:50

(21:15)


70

(70)


4:45 [ 5:05)

5:15 (5:40j


22:35

121:101

23:10

(21:45)


77

1771


6:05

(6:31)

5:30 16:90)


21:33

(22:11)

21:00

(21:401


22

(14)


4:48 (5:30)

4:20 (5:00)


23:00

122.50)

22:30

(22:201


12

(19)


5B

(4.55)

4:45 14:45)


22:53

(22:551

22:47

(22:45)
co'j.'on^cn □".ic,:1UNIA

NR. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


135

Ous: 27 statii 13150m întors: 27 stalii 1335Om


Dus: C1-SOS.PIPERA-FLOREASCA-STEFAN

MARE-TUNARIRUSSO-DACIA-TRAIANFOISOR-

PROTOPOPESCU-BRAVU-VITAN-ENERGETICIEN-2

întors: CET SUD-CALVITAN-M 8RAVU-PACHE-

FOISORUL DE FOC-STR.TRAIAN-OACIA -FOLQNA-CALFLOREASCA-SOS PIPERA-C.F.R.COMSTANTA

Capt: C.FU. CONSTANTA__Cap 2: C.LT. SUD VITAN


136

Dus: 28 statii 12800m întors: 25 statii I1700m


Dus: C.E.T TIMISOARA-CASCADELOR-MANIU

GENIULUI-STRAP.RAZOARE-PANDURI-13SEPT-LIBERTAT i-NAT UNITE HASDEU-SPL-1ZVOR

întors: PODIZVOR-UBERTATII-CAl.13 SEPT -PANDURlLOR-l. MAtlIU-V CASCADELOR-TIMISOARA-C.E T VEST

Capi: C.E.T. VEST MILITARI    CapZ: POD IZVOR


137

Dus: 31 statii lEOOOm întors: 28 statii 14300m


Dus: C1-A1-MANIU-MOSNESTI-TIMISOARA

RAZOARE ROND.PANDURi-EROILOR-ST.RBEI V0DA-R0SETTI-BD.BALCESCU-PTA21 DEC 1989

întors: 21 DEC 1939-KOGALNICEANU-SPLIND

ER0IL0R-S0S.PANDURI-GENIULUI-TIMIS0ARA-

MOINESTI-l.MANIU-BUC/PITESTI-CARREFOUR

Capi: CARBEFOUR MILITARI Cap2: PIAȚA 21 DECEMBRIE


138

Dus: 31 statii l4Q00m întors: 32 statii 14700m


Dus: C1-T1NERET-REZERVE-0SIEI-AUCHAN.

MANIUMOiNESTI-TIMISOARA-RAZOARE-PANDURI RAIN ER-STIRSEIV0DA-R0SETTI-BALCESCU-C2

întors: CI-EUSABETA-SPLAi-EROiLOR-

PANDURI-GENIUL-TIMISOARA-MOINESTI-MANU-

AUCHAN-OSIEI-RSZERVE-APEOUCT-TINERET-CI

Capi: CARTIER MILITARI_Cap2: PIAȚA 21 DECEMBRIE


139

Dus: 17 statii 7400m

întors: 15 statii 7400m


Dus: ZETARILOR-FRELFERENTARI-BACHUS-

AMURGULUI-BUZOIENI-MARGEANULU'-ISPIRESCU

-DR.SARII-V.MILEA-BD.IMANIU-PTA.LEUL

întors: LEUL-GENIULUI-RAZOARE-DR SĂRII-

•SPIRESCU-MARGEANULUI-BUZOIEMI-AMURGULUI

-SALVIEI-BACHUS-FRELFERENTARI-ZETARILOR

Capi: ZEȚARILOR    CapZ: PIAȚA LEUL


141

Dus: 25 statii 10400m lntors:25 statii 10400nt


D us: ZETARILOR-FERENTARI-PIEPTANARI

EROII REV.-OLTENITEI-BRANCOVEANU-TURfJU MAGURELE-PRSLMETALURGIE -1 M.G B VULCAN

întors: I M.G.S VULCAN-PRELMETALURGIEI-

TNMAGURELE-BRANCOVEANU-OLTENITEI-EROII

REVDLUTIEI-PIEPTANARI-FERENTARI-ZETARL

Capi: ZEȚARILOR_CapZ: VULCAN BERCEMI


143

Dus: 15 statii 5500m

întors: 11 statii 4600m


Dus: BUCUR OBOR-SOS COLENTINA-DOAMNA GHICA-HEUADE INTRE VII-STR.BAICULUI-PANTEUMON-FERDINAND-GARIIOBOR-BA CULUI

întors: BA CULUI-HELIADE INTRE VII-

DOAMNA GH CA-SOS COLENÎINA-BUCUR OBOR


Capi: BUCUR OBOR


Cap 2: BA ICULUI


149

Dus: 13 statii 8200m

întors: 13 statii 7400m


Dus: BANEASA-DN1-I0NESCU0ELABRAD-

STRULESTI-POLIGRAFIEI-MARASTI-EXPOZtTIEI ALDOIuEA SCUAR-EXPOZITIEI-P7A. PRESEI

întors: PTA PRESEI-BD MARASTI-POLIGRAFIE STRAULESTI-IONESCU DE LA BRAD-SOS 3U&PLOIESTI-COMPL COMERCIAL BANEASA

Capi: COMPLEX COMERCIAL Cap2: PIAȚA PRESEI


NR.

LOC

INTERVAL SUCCEDARE

(min.

Plecări de la capete de trăsei

NUMARULVEHICU

1£l

5-6

6-10

tO-14

14-1'

19-2

21-2

Prima

Ultim,-

88

9

10

,2

12

1,

11

4:30

22:35

«91

(131

(14)

114)

(14)

(15)

(4:15)

(22:35)

12

14

12

12

12

9

4:40

23:19

<51

18]

(8)

18)

(Bl

(61

(4:59)

(23:20)

88

12

11

21

15

16

1B

4:30

22:40

1261

(201

123]

1231

(221

(38)

(4:40)

(22:201

7

8

5

7

7

5

5:10

23:23

<31

(4)

14)

(41

14]

12)

(5:171

(22:55)

88

5

5

8

8

7

8

4:40

22:35

(191

(1,1

(13)

113)

112)

(16)

(5:001

(22:40,

(2,1

(101

(111

114]

112)

(16)

(5:00)

(22:50)

19

28

17

19

19

11

4:50

23:10

16)

(10)

(10)

(9)

(10)

17)

(5:15)

(23:02)

151

(10)

110)

(6)

(10)

(6)

(5:20)

123:17]

88

29

27

27

35

25

21

4:53

22:40

1331

(241

(31)

132)

(2B)

(581

15:05)

(22:30)

(471

(23)

(27)

1301

130)

134)

(5:05]

(22:40)

4

5

5

5

5

5

5:05

23:00

13)

(41

(4)

(41

(4)

121

(5:00]

(22:301

(2)

(41

(4)

(4)

(4)

(3)

(4:45)

(22:351

88

3

3

4

3

4

6

4:30

22:31

(101

(4|

14)

(4)

141

(5)

(4:55)

(22:28,

22

23

18

23

21

11

4:57

22:58

16)

(16)

(16)

(16)

(161

(10)

15:21)

(22:48,

88

5

6

9

7

6

10

4:45

22:25

(191

(11)

(111

im

(10)

(19)

(4:40)

[22:40]

15

15

10

14

14

8

5:21

23:01

14]

(Bl

18]

(Bl

161

(4)

(5:161

122:501

88

10

11

9

8

8

13

4:45

23:00

1151

(121

(151

1131

(111

[15]

(4:45)

123:001

(15,

(121

U3|

112)

(111

(22)

(4:45)

|23:0D|

5

7

6

7

7

4

5:13

23:30

131

(4)

(41

14)

(41

131

15:131

(23:25)

13)

14]

(41

(4)

(41

(2)

(5:131

(23:25)

88

65

65

65

B5

65

65

5:55

22:55

(651

<651

(65)

165)

(65)

165)

(5:551

(22:55)

1

1

1

1

1

1

5:30

22:30

IU

(11

(U

dl

dl

11)

(5:30)

(22:30)

LINIA

NR.STATII

LUNGIME


TRASEU

CAPETE


NR.

LOC


INTERVAL SUCCEDARE Imin.


NUMĂRUL VEHICULE:


5-6 6-10 10-V 14-1! 19-2 21-2:


Plecări

capete


de la

de trase)


162

Dus: 22 stătu

7flODm

întors; 21 statii

BIODm


Ous: CI-RASADNITEi-SCULPTORILOR-DRUM

SABARENI-GIULESTTCONSTRUCTORI-VIRTUTII-

CRANGASI-GIULESTI-ORHIOEELOR-BASARAB

întors: CAP 2-ORHIDEELOR-PASCAL CRISTIAN

CEAHlAU-VIRTUTII-CONSTRUCTORI-GIULESTI-DR SA BAR ENI-SCULPTORi-RASADNITEI SÂRBI

Capi: GIULESTI SÂRBI_Cap2: GARA BASARAB


Prima


Uilima


163


Dus: 27 statii 10400m întors: 27 statii 10300)11


Dus: C1 -RASADNITES-ENTUZIASMG'ULESTI

CONSTRUCTORISOS CRANGASI-CAL GIULESTI-PIEVNEI-VASIIE PARVAN

întors: C2-KOGALNICEANU-SPL IND.-STIRBEI

PLEVNEI-BD.REGIEI-P.CRISTIAN-ZAMFIRESCU-

CRANGASI-CONSTRUCTORILOR-GIULESTI-SAR31

Capi: GIULESTI SÂRBI_Cap2: VASILE PARVAN


80


168


Dus: 23 statii 1D400m întors: 23 statii 10900m.


Dus: ROMANA-DACIA-VULCANESCUBERZEI-

STIRBEI-PANDURI-GENIULUI-DR.TABEREIINORD V ARGESULUI-V OLTULUI-V DOFTANEI-CAP2

întors: C2-OOFTANA-POARTA SARUTULUI-MASA

TACER1I-OLTULUI-CR.TABERE'(NORD)-RAZOARE

PANDURI-EROI-STIRBEI-DO3RESCU-MAGHERU-CI

Capi; PIAȚA ROMANA_Cap2: CARTIER CONSTANTIN


88


173


Dus: 19 statii B700m

întors: 19 statii 8400)11


Dus: SURA MARE-GIURG ULUI-PTA ERO-I

REV-VULOR-ODOAREI-RAHOVA-SEBASTAN-CAL.13 SEPT.-GHEMCEA-BRASOV-V ARGEȘULUI întors: V.ARGESULUI-BRASOV-EOGHENCEA-

13 SEPTEMBRIE-SEBASTIAN-RAHOVEI-ODOAREI-VIILOR-PTA ERO; REV-OLTENITEI-SURA MARE Cap I: PIAȚA EROII REVOLUȚIEI Cap2: VALEA ARGEȘULUI


1B

138]


17

141]


14

120)


10

122)


13

1251


12

127)


13)


13

113)


9

1161


14)


10

1251


14

125)


13

(251


24

138)


5:21 15:291

4:56 14:551


22:00

(22:32)

22:40

123:10)


t3

1291


12

129]


13

(271


27

141)


5:00 (5:051

22:02

(22:00)

4:50

22:40

15:44]

122:45)


13

115)


12

(161


,1

115)


13

1181


13

[14]


12

(26)

5:05

(5:35)

23:05

(23:15)

4:30

22:30

1 5:00)

(22:40)


14

<181


13

(21)


5:05

1 5:00]

23:00

(23:20)

5:00

22:50

14:501

122:50)


178

Dus: 29 statii 13200m lntors:32 statii ISIDDm


Dus:


182


Dus: 33 statii 129D0m întors: 27 statii 12500m


185

Dus: 9 statii GOOOm întors: 5 statii 2000m


202

Dus: 17 statii G900m

întors:0 statii OmCI-TINERET-REZERVE-OSIEI MANIU APUSULUl-UVERTUR.I-CRiNGASI-GIULESTI-ORHIDEELOR-D GOLESCU-STIRBEIVODA-CAP 2 Inturs: 2-LUTERANABUDISTEANU-VULCANESCU

GOLESCU-ORHIDEE-GIULESTI-CRANGASI-UVERTU RII-AFUS-MANIU-OSIEI-REZERVE-APEDUCT-C1 Capi: CARTIER MILITARI_Cap2: SALA PALATULUI


Dus: GARA-BO.DUCA-CUZA T'-TULESCU-

DOROBANTI-BELLER ELIADE-B VACARESCU-LAC TEI-TEIUL DOAMNEI -COLENTINA-I,ONCOLOGIC I nlurs: INST.ONCOLOGIC-COLENTINA-TEIUL

DOAMNEI-LAC TEl-VACARESCU-ELIADE-BELLER-DOROBANTI-TITULESCU-GRIVITA-GARA DE NORD Capi: GARA DE NORD_Cap2: INSTITUTUL ONCOLOGIC


Dus: GHENCEA-BD GHENCEA-ORUMUL

COOPERATIVEI-STR.AREFULUI-STR.DANTELEI-STRLAVEI-DR.COOPERATIVEI-GHENCEA 3 întors: CIM'T'RUL GHENCEA 3 - DRUMUL

COOPERATIVE1-ED GHENCEA-GHENCEA


Capi: GHENCEA


Cap2: CIMITIRUL GHENCEA 3


Dus: CORA-SOS.PANTELIMON-VERGULUI-

MORAR1LOR-BASARABIA-GRIGORESCU-BRANCUSI-

PATRASCANU-MORARILOR-VERGUIUI-PANTELIMON

întors:


CapliCORAPAHȚELIMON88


Cap2:5

121)


7

(tu


24

(10)


114]


0

1111


7

(13)


19

(101


12

1131


7

(12)


20

(10)


10

114]


7

(121


20

(101


II

(15)


7

(15)


4:25

14:301

22:40

(22:20)

5:00

23:22

15:131

(23:001


12

1211


4:40

14:501

22:55

(22:44)

4:45

22:40

(4:34)

(22:50)


20

1401


10

1251


13

126)


12

(25)


13

1271


114)


III)


8

112)


7

112)


6

113)


11

(10)20

(40)

5:00

22:35

(5:00)

(22:30)

5:25

22:20

< 5:24)

(22:09)

4:30

22:45

14:30)

(22:55)


t-^A \    :■/

ucurești, Romanii!--' , .

213074599    v*''. C '

C fl \ S\'-


hoLINIA

NR.STATII

LUNGIME


TRASEU

CAPETE


NR.

LOC


INTERVAL SUCCEDARE (mln.l


HUMAHUL VEHICULE;


5-6 S-10 10-1' 14-11 19-2- 21-2:


Plecări de la capele de trăsei


205

Oue: 30 statii 13600m întors: 31 statii 14900m


Dus: C1-BUC NOI-BUCZTARGOV-SISESTI

BRAD-BUC/PL-KISELEFF-AL.CONSTANTINESCU-I MIHALACHE-BUZESTI-POLIZU-GRIVITEI GARA

întors: C2-DUCA-CUZA-TITULESCU-B MANTA-

MIHALACHE-KISELEFF-FICUS-BRAD-S'SESTI-BUC NOI-LAMINORULUI-OCNA MURES-LAROMET

CaphLAROMET_CapZ: GARA DE NORD


Prima


89


12

120]


12

[17]


13

I1B]


15

1181


13

117]


20

119]


IEI


Jilîjna

4:40

22:40

(4:401

122:56]

4:35

22:57

(4:471

(23:051


216

Ous: 14 statii 5750m

întors: 14 statii 5750m


Dus: GARA PROGRESUL -SOS GIURGIULUt-

STRMOLDOVEANU-STRTGOCIU-STR.ACTIUNB-

POGOANELE-LUICA-A.ALEXANDRU-ZETAR!

întors: ZETARI AALEXANDRU-STR LUICA-

POGOANELE-ACTIUNII-TGOCIU-STR ANGHEL MOLDOVEANU-SOS.GIURG ULUI-GARA PROGRESUL

Capi: GARA PROGRESUL_Cap2: ZEȚARILOR


48

(481


48

146]


81

161)


81

[811


61

(61)


48

[4B|

5:24

(5:24)

22:50

(22:501

5:00

22:25

[5:001

122:25)


220


Dus: 28 statii IlOOOm întors: 23 stal ii IlOOOm


Dus: PTA.RAHOVA-CAL.RAHOVEI-FERENTARI

SALAJ-FREAM ATULUI-EACHUS-PRE L. FERENTAR:-ZETARILORLUICA-PRELMETALURGIE.-I MG B

întors: IMGB-PREL.METALURGIE-TN MĂGURELE

ZETARILOR-PRELFERENTARt-EACHUS-SALVIEI-AMU RGULUI -CAP.PREDA-CROITORU-PTA.RAHOVA

Capi: PIAȚA RAHOVA_Cap2: VULCAN BERCENI


BB


5

(121


4:45

(4:30)

22:25

(22:25)

5:15

23:05

(5:201

123:15)


221

Dus: 16 statii 6800m

întors: 17 statii 7400m


Dus: GHENCEA-STR.3RASOV-DRUMUL

TABEREI (SUDJ-V.ARGESULUI-V OLTULUI-BDTIMISOARA-C ET VEST MILITARI

întors: CET VEST MIlITARI-BD TIMIȘOARA-

V OLTULUI-V ARGESULU1-DR TABEREI (NORD)-STRBRASOV-GHENCEA

Capi: GHENCEA_CapZ: C.E.T. VEST MILITARI


88


30

(601


30

1801


30

160)


30

<601


30

160]

60

4:40

22:35

160)

(4:45)

122:20)

1

4:15

22:10

(1)

14:15)

(21:501


222

Dus: 13 statii 5100m

întors: 14 statii 5100m


Dus: COMPLEX CARTIER LATIN

PRELUNGIREA GHENCEA-GHENCEA

întors: GHENCEA-PRELUNG1REA GHENCEA-COMPLEX CARTIER LATIN

Capi: COMPLEX CARTIEH LATIN Cap2: GHENCEA


88


7

(201


12

(181


(181


9

(17)


11

117)


14

1201


[21


131


4:40

(5:00)

4:58

(5:18)


22:25

123:00)

22:06

(22:33)


223

Ous: 12 statii 9500m

întors: 18 statii 1Z900m


Dus: CET SUD-ENERGETICIENI-CAL.VITAN-

SOS M.BRAVU-SPLAIUL UN RI'(MAl DREPT)-CARTIER REZIDENȚIAL SPLAIUL UNIRII

întors: CARTIER-SPLAIUL UNIRII l DREPT).

CEN^TJRAJiNTOARCEpSPLAIUL UN1RII|STANG)-M BRAVU-CAL.VITAN-ENERGETICIENIGET SUD

Capi: C.E.T. SUO VITAN__Cap2: CARTIER REZ. SPLAIUL


88


27

(80]


28

(BOI


20

(BOI


20

(801


20

(80)


27

(BOI


5:00 15:001

5:30 (5:301


22:20

122:001

22:50

(22:30)


226

Dus: 22 statii 9700m

întors: 20 statii 9900m


Dos: ROMANA-DACIA-VULCANESCU-BER2EI

STIRBEI-BAGDASAR-PANDURI-13SEPTEMBRIE-ISPIRESCU-MARGEANULUI-BUZO1ENI-DEP ALEX

întors: DEP.AiEX -BUZOIENI-MARGEANULUI-

P ISPIRESCU-13 SEPT-PANDUR1-EROILOR-STIRBEI DEM DOBRESCU MAGHERU-PTA ROMANA

Capi: PIAȚA ROMANA__Cap2: DEPOUL ALEXANDRIA


88


5

(151


7

1121


19

(III


14

IUI


17

(111


17

(111


5:11

(5:321

4:40

(5:001


22:50

122:521

22:20

122:201


227

Dus: 13 stalii 5200m

întors: ,0 statii 4300m


Dus: DEP.ALEXANDRIA-SOS.BUOMAGURELE-

STRC ARACAL-STR .TEIUS-SOS. ALEXANDRIEI-STRPUCHENI-SOSSALAJ-CART .CON FORT URBAN

întors: CARTIER CONFORT URBAN-SQS SALAJ-

MUNTII CARPATI-CAP.PREOA-SOLDAT CROITORU SOS ALEXANDRIE l-DEP ALEXANDRIA

Cap1;DEP0UL ALEXANDRIA CapZ: CARTIER CONFORT URBAN


13

140)


12

<391


16

(50)


24

(50)


24

(50)


19

140)


4:50

(4:55)


22:15

(22:15)
Societatea de Transport București SA Dinicu Golescu nr. 1,010861, București, F ' ' Tel +4021 30741 06Fax +40213074599
f **f

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA DE AUTOBUZE - VALABIL LA PROGRAftl VACANTA


LINIA

NH. STATII LUNGIME


TRASEU

CAPETE


NR.

LOC


INTERVAL SUCCEDARE Imin.


NUMAHUL VEHICULE


5-6


6-10 10-H14-1!


19-2


21-2


Plecări de la capele de trăsei


232


Dus: 23 slutii 10400m întors: 23 statii ID400m


Dus: PLATF.BERCENI-BD.METALURGIEI

TN.MAGURELE-BERCENI-OLTENITEI-SOS VIILOR DR.ISTRATI-1 1IUM1E-REG MARIA-PTA UNIRII

întors: PTA,UNIRI]-ALEEA lll-BIBESCU-

REGMARIA-tl lUN-ISTRATi-VIILOR-OLTENITA BERCENI-TN M AG-MET ALURGIEI-PLATF.BERC ENI

Capi: PLATFORMA COMERCIALA Cap2: PIAȚA UNIRII


89


S

(13)


7

(11)


7

(12)


7

(11)


(11)


4:40 [ 5:00)

4:35

(5:16)


22:50

(22:441

22:54

(22:49)


236


Dus: 23 statii IIODOm întors: 23 statii 13500m


Dus: DIVERTILAND-SOS.BUC/PITESTI-

BD. MANIU-SOS.COTROCENl-SPL.iND-POD.EROILOR-SPITALUL UNIVERSITAR

întors: SPITALUL UNIVERSITAR-EROILOR-

EROII SANITARI -DR. MARINESCU-COTROCENI-IMANIU-SOS.BUC.'PITESTI-DIVERTiLAND

Capi: DIVERTILAND__Cap2: SPITALUL UNIVERSITAR


[SBI


107

(10


88

(88)


5:30

(5:30)

6:08

(0:08)


22:10

(21:301

22:40

(22:001


243


Dus: 14 statii 7100m

întors: U statii 62Q0m


Dus: CORA-SOS.DUDESTI.PANTELIMON-

GARACATELU-PANTELIMON-PTA.DELFINULUI-PASAJ DNA.GHICA-CNA.GHICA-BDLACTEIC 2

întors: C 2-BD LACUL TEI-STR.DNA.GHICA-

PASAJ ONA.GHICA-PTA.DELFINULUI-SOS PANTELIMON-SOS.DUOESTI/PANTELIMON-CORA

Capi: CORA PANTELIMON_Cap2:BD.LACUL TEI


B8


1B

127)


15

1191


15

(191


20

(191


20

(191


27

(27)


4:45 {5:00}

5:10

(5:241


22:45

(22:30)

23:10

122:54)


246


Dus: 17 statii 7700m

întors: 16 statii

74D0m


Dus: RA.T.B TITAN-TH.PALADY-DRUMUL INTRE TARLALE-SOS. GĂRII CATELU-PANTELIMON ROND GRANITUL-CORA PANTELIMON

întors: CORA-SOS.DUDESTVPANTEL.MON-

GĂRII CATELU-DR INTRE TARLALE-TH PAU.ADY BRETEA-PALLADY-(SCUARCHIMOPAR)-TITAN

Capi: COMPLEX RATB TITAN Cap2: CORA PANTELIMON


B8


11

(19)


12

120]


12

(201


12

1201


13

(191


11

(25)


4:08

14:091

4:30

(4:301


22:40

(22:25)

23:07

(22:47)


253


Dus: 22 statii OlODm

întors: 21 statii aioom


Dus: SPIT FUNDEN -SPORTULUI-COLENTINA

FUNDENl-MQRARLORPATRASCANU-BRAÎtCUSI-GRIGORESCU-LREBREANU-1 DECEMERIE-FAUR

întors: FAUR-t DECEMBRIE-STR.LREBREANU-BASARABIA-MORARILOR SOS FUNDENI-SOS.COLENTINA-SPORTULUI-SPIT.FUNDEN'

Capi: SPITALUL FUNOENI_Cap2: FAUR


BB


5

III)

IUI


6

UD)

19)


7

(10)

(101


10

(151

iței


4:35

(4:301

(4:30)

4:50

(5:09)

(5:10)


22:30

122:45)

122:45)

23:05

123:25)

(23:251


261


Dus: 19 statii 9300m

întors: 16 statii BGOOm


Dus: PTA.PRESEI-MARAST'-BUC/PL-FICUS-

AER0GARII-IONESCU/SISESTI-CAMP1NITA-JANDARMERIE- SOS.BUClPL-COMPLEX BANEASA

întors: COMPL.BANEASA-BUOPL-JANDARMERlE OASFETI-IONESCUISISESTI-BUC/PLOIESTI-BD MARASTI-BD EXP02ITIEI-PTA PRESEI

Capi: PIAȚA PRESEI_Cap2: COMPLEX COMERCIAL


88


37

I7SI


43

175)


38

1751


37

(751


7D

(75)


70

(751


5:15

15:10)

5:52

15:40)


21:46

(21:401

22:17

122:16)


'A


268


Dus: 20 slatii 9400m

întors: 19 statii 9200m


Dus: V OLTULUI-V.ARGESULUI DR.TABEREI

RAZOARE ROND-SOS PANDURI-BD.EROILOR-SÎIRBEI VODA-C A ROSETTI-N.8ALCESCU-CAP2 întors: PTA 21 DECEMBRIE 1989-KOGALNI-

CEANU-SPL.INU -tHOILOK-PANWJRt-GENIULUI-DR.TABEREI STR.V.ARGESULUI-V.OLTULUI Capi: VALEA OLTULUI_Cap2: PIAȚA 21 DECEMBRIE


BB


23

1741


26

137}


24

140)


36

(401


26

(37)


35

(74)


4:58

(5:20)

5:20

(5:51)


22:55

122:20)

23:25

(22:51)


282


Dus: 32 statii 14100m întors: 30 statii 13900m


Dus: l-GOLESCU-NORD-GRIV'TA TiTULESCU

MIHALACHE-OOROBANTI BELLER-VACARESCU-LAC TEI-DNA.GHICACOLENTINA BACILA CAP 2 întors: SOS.FUNDENI-PESCARILOR-BACILA-

COLENTINA-TEI-VACARESCU-BELLER-DOROBANTI MIHALACHE-MANTA-GRIVITA-GOLESCU-G.NORD Capi: GARA BASARAB_Cap2: ȘOSEAUA FUNDEN!


B8


E

113)


7

(11)


B

111)


5

(101


(15)


4:50

(4:20)


23:00

(22:47)

coro?.r.c"o"tcr:’


"fă

felLINIA

NH. STATII LUNGIME


300

Dus: 12 statii 6300ni

întors: 13 si atil 5600(11


Dus:


BD.NICOLAE BALCESCU-MAGHERU-LASCAR CATARG1U-MIHALACHE-CLABUCET


întors: CLABXET-GRI VITA-STR CLABUCET.

BD I MIHALACHE-LCATARGIU-BD MAGHERU-G.ENESCU-BDN.BALCESCU

Cap 1: BD.NICOLAE BALCESCU    Cap2: CLABUCET


NR.

LOC


INTERVAL SUCCEDARE imin.


5-6 6-1010-1^ 14-tE 19-2 21-2


E

114)


10)


Plecări do la capete de trăsei


301

Dus: 20 statii 12000m întors: 2t statii 12600m


Ous: PTA.ROMANA-DQRO3ANT1LOR-

A VIATORILOR-CARAMF1L-AEROGAR1I -BUOPL-PRIVIGHETORILOR-BANEASA

întors: BANEASA-PRIVIGHETORILOR-BUOPL-AEROGARII-CARANFIL-AVIATORILOR-DOROBANTILOR-G ENESCU-PTA.ROMANA

Capi: PIAȚA ROMANA_Cap2:JDLIE VILLEBANEASA


7

1191


9

III)


B

(121


10

(121


112)


Prima

Ultima

B

(14)

10

(17)

5:04

23:04

(5:29)

(23:04)

4:40

22:40

(5:05)

122:40)

4:45

22:55

(5:101

(22:50)

4:55

22:55

(5:20)

122:55)


302

Dus: ,6 statii 7750m

întors: 16 statii 7750m


Dus: GHENCEA-BD GHENCEA PISPIRESCU-MARGEANULUI-SOS.ALEXANDRIEI-STR.CRISTALULUI-STR.DIAMANTULUI-FORTUNA

întors: CART FORTUNA-STR.DiAMAHTULUI-

STR.CRJSTALULUI-ALEXANDRIA-MARGEANULUI-P.ISPIRESCU-BD GHENCEA-GHENCEA

CapliCHENCEA_Cap2: CARTIER FORTUNA


23

{301


20

(301


16

(30)


16

(30)


20

130)


30

(55)

5:00

(5:00)

22:30

(21:20)

5:21

22:52

(5:25)

121:451


303

Dus: 7 statii 2BG0m întors: 7 statii 3000m


Dus: OEP.ALEXANDRIA SOS ALEXANDRA SOSMAGURELE-PECINJSCA

întors: PECINISCA-SOS.MAGUREIE-

SOS ALEXANDRIEI-DEP. ALEXANDRIA


Capi; DEPOUL ALEXANDRIA


Cap2: PECINISCA


08


30

130)


30

(301


60

160)


30

(30)


45

(45)


45

(45)


5:00

(5:00)

5:10

(5:101


22:13

122:13)

22:23

(22:23)


304

Dus: 23 statii 17000(11 intars: 24 statii 14000m


Dus: C1-BD.MARASTI-BUC/PLOIESTI-ON

CENTURA-LUKOIL(I NTOARCEJ-DN CENTURA-ODA I BUC/TARG-BUC.NOI-LAMINOR-OCNA MURES-C 2

întors: C2-BUC NOI-BUC/TARGOVISTE-ODA

SOS BUC/PLOIEST'-ALEXCONSTANTINESCU-BO.MARASTI-EXPQZITI E-PTA. PRESEI LIBERE

Capi: PIAȚA PHESEI_Cap2:LAR0MET


87


17

1251


15

(20)


14

120)


15

(201


13

(201


15)


(5)


20

<251

5:05 (4:50)

22:40

(22:00)

4:35

22:25

(5:20)

(22:50)


311


Dus: 20 statii 9750m

întors: 20 statii 9750m


Dus: FAUR(P4)-1 DEC t91B-PQSTAVARULUI

-GRiGORESCU-REBREANU-CAMPIA LIBERTĂȚII-BABA NOVAC-M.BRAVU-CAROLI-PTA.ROSETTI

întors: PTA.ROSETTI-BD CAROL l-M BRAVU-

BABA NOVAC-CAMPIA LIBERTATII-GRIGORESCU-•POSTAVARULUI-1 DEC 191B-FAUR P4

Capi: FAUH    Cap2: PIAȚA HOSETTI


68


118)


9

(10)


9

(12)


9

<111


10

(11)


14

(22)


4:50

(4:50)

5:22

(5:201


22:40

(22:201

23:10

(22:50)


312

Dus: 21 statii 9600(1,

întors:20 stătu 9300m


Dus: PTA.GROS-METALURGIEI-TR.MAGURELE

RACOVITA-VACARESTI-TINERETULUI-CANTEMIR-IC BRATIANU-HALELOR-ALUI PTA UNIRII

Inlors: PTA.UNIRII-SPLAIUL NDEPENDENTE-

CALVACARESTI-E.RACOV TA TURNU MĂGURELE 9D.METALURGIEI.PTA DE GROS

Capi: PIAȚA DE GROS_Cap2: PIAȚA UNIRII


16

123)


11

(19)


17

(21)


15

(231


,4

(21)


14)


(41


313


Dus:


Dus: 19 statii B550m

întors: 14 statii ^J45lta^jTURNU MAGURELE-AL OBREGIA-CAL.

VACARESTI-BD TINERETULUI-BD D.CANTEMIR-BD.UNIRII-BD.M VOOA-SF. VINERI întors: SF VINERi-HALELOR-PTA.UNIRII-

BD.D.CANTEMIR-BDTINERETULUI: VĂCĂREȘTI-BDALO6REGIA-TURNU MĂGURELE apl: TURNU MĂGURELE    Cap2: PIAȚA SFANTA VINERI


68


4

110)


18

(11)


16

(11)


16

(II)


16

(11)


1B

(161

4:55

22:45

(5:10)

122:35}

5:26

23:15

15:42)

123:07]

5:05

22:33

(5:00)

(22:22)

5:33

23:00

(5:28)

(22:49)


Societatea de Transport Bucure B-dul Dinicu Golescu nr. 1,010861, BucuțeW Tel +4021 30741 06Fax+40213074599
11*5LINIA

NR.STATtl

LUNGIME


323

Dus: 14 sialii 620Dm

întors: 13 statii GZOOm


330

Dus: 25 statii 14000m întors:25 statii uaaom


331

Dus: 15 statii 73D0m

întors: 19 statii 8900m


335

Dus: 32 statii 174D0m întors: 28 statii 16400m


336

Dus: 20 statii 8300m

întors: 18 statii 8900m


362

Dus: 13 statii 13800m întors: 12 statii ISSOOm


368

Dus: 22 statii lOGDOm întors: 20 statii

OGOQm


381

Dus: 21 statii 1l200m întors: 1B statii 112D0m


aotp®'


TRASEU

CAPETE


Dus: ZETARILOR-CAL.FERENTARI-

TOPORASI-SOS G'URG'ULU'-CAL SERSAN VODĂ-LANARIEkPODTIMPUR, NOI

întors: POD TIMPURI NOI-LANARIEI-CAL

SERBAN VODA-SOS.GIURGIULU1-TOPORASI-PRELFERENTARI-ZET ARILOR

Capi: UNIV. CREȘTINA_Ca p2: ZEȚARILOR


Dus: FAUR-1 DEC 1918-L.REBREANU

BD.C RESSU-SOS.M BRAVU-CAL.DOROBANTI-BD MARASTI-PTA PRESEI

întors: PIAȚA PRESEI LIBERE-KISELEFF

CALDOROBANTI-SOS.M BRAVU-BD C RESSU-BD L.REBREANU-BD 1 DEC 191B-F AUR ?4

Capi: FAUR_Cap2: PIAȚA PRESEI


Dus: DAMARQAIA-NATATIEI-JIULUI-

BD POUGRAR0-SOS KISELEFF-C. PREZAN-CALDOROBANTI-LAHOVARI-ENESCU-PTA.RQMANA

întors: PTA.ROMANA-CAL DOROBANȚI-

C PREZAN- KISELEFF-POLIGRAFIEI-JIULUI-GLORIEI-P1ATRA MARE-DAMAROAIA.

Capi: CARTIER DAMAROAIA Cap2: PIAȚA ROMANA


Dus: FAUR-ED.1 DEC.-CHI3INAU-IANCULU1

SOS M .BRAVU-DOROBANTI-KISELEFF-BUCPL-E.VACARESCU-FICUSULUI-AEROGARII-BUCPL-2

întors: COMPLBANEASA-BUCFL-PTA. PRESEI-

SOS.KISELEFF-CAL DOROBANTI-M BRAVU-SOS IANCULU1-N GRIGORESCU-BD. 1 DEC -FAUR

Capi: FAUR_Cap2: COMPLEX COMEHCIAL


Dus: COMPLEX COMERCIAL-BDIMANIU -

SOS.COTROCENI-SPLAIULINDEPENDENTEI-N KOGALNICEANU-BD. ELISABET A-PTA.ROSETTI.

întors: CAP 2-BD ELISABETA-KOGALNICEANU-

SPL.IND-EROILOR-EROII SANITAR: MARIMESCU SOS.COTROCENI-BDLMANIU-COMPLCOMERCIAL

Capi: COMPLEX COMERCIAL Cap2: PIAȚA RQSETTI


Dus: KISELEFF-VICTORIEI-ELJSABETA

SPLAhCOTROCENI-SPLAI-EUSABETA-VICTORIA NATUNITE-LIBERTATII-REG.MARIA-11 IUNIE

întors: MARASESTI-CA NTEMIR-UNI RII-M.VODA

BRATIANU-MOSILOR-FERDINAND-UNIV ROMANA-AVtATORI-PREZAN-KISELEFF-MIORITA-PRESEI

Capi: PIAȚA PHESEI_Cap2: PARCUL CARPII


Dus: ROMANA-MAGHERU-ENESCU-N.GOLESCU-

VULCANESCU-BERZEI-BD.EROILOR-PANDURILOR-

GENIULUI-DR.TABEREI-BRASOV-VARGESULUI-2

întors: V OLTULUI-V.ARGESJLUI-STR BRAȘOV

DRTABEREIRAZOAREROND-SOS.PANDURI-EROILOR-STIRBEI VODA-BD MAGHER J-ROMANA

Capi:PIAȚA ROMANA_Cap2: VALEA OLTULUI


Ous: PTA.RESITA-RESITA-NITU VASILE-

VACARESTI-BD TINERETULUI-BD O CANTEM1R-N BALCESCU-PTA.ROMANA-PTA VICTORIEI

întors: PTA.VICTORIEM^BQUANA-

N BALCESCUjl5rANTBSp?hNERETULUI-VACARESTIÎMi VASlLE-RESlffl^PTA.RESJTA

Capi: PIAȚA REȘIȚA ' y    Capi: PIAȚA VICTORIEI


NR.

LOC

INTERVAL SUCCEDARE Imin.

Plecări de la capete de trase:

NUMARU

LVE

MQU

S-6

6-10

l(M<

14-1S

19-2

21-2:

Prima

Ultima

BB

G

7

7

8

7

8

5:23

22:50

[16)

(91

<101

(10)

(9)

(22)

15:201

123:09)

9

9

8

8

8

7

5:00

22:35

131

(51

(51

(5)

(5|

12)

(5:00)

(22:501

88

B

12

13

11

11

14

4:45

22:30

(25)

(17)

(1B)

(21)

US|

120)

(4:50)

(22:30)

12

13

11

13

13

7

5:10

22:35

(41

(71

(7)

(G)

(7)

(5)

(5:101

(22:50)

88

5

4

B

7

7

7

4:55

22:55

(15)

(Bl

(Bl

(G)

(Bl

<81

(5:1 Dl

(22:31)

12

15

11

13

12

9

4:40

23:19

(4)

(Bl

(Bl

(8)

18)

(71

(5:34)

(22:55)

88

7

6

5

8

4

5

4:40

22:40

un

(Bl

(9)

(1D)

HO)

110)

(4:551

(22.40)

19

32

30

24

29

24

5:00

23:15

112)

(16)

(16)

(14)

<141

112)

(5:001

(23:15)

88

5

5

5

5

4

5

4:55

22:31

(13)

(7)

(7)

(7)

(71

(9)

(4:40)

(22:49)

14

22

19

22

22

15

5:26

23:02

(G)

(121

1121

(12)

(12)

(B)

(5:12)

(23:20)

88

0

D

B7

33

34

67

10:00

21:00

(0)

(01

(67)

133)

134)

167)

(10:00)

(21:00)

0

0

2

4

4

2

11:00

22:00

10)

(01

12)

(4)

(41

(2)

[11:00]

(22:00)

88

5

4

7

5

6

7

4:30

22:30

(16)

(9)

19)

(9)

(81

110)

(4:30)

(22:40)

(16)

(91

191

(91

(81

112)

14:30)

(22:40)

15

19

16

18

18

11

5:12

23:10

(5)

110)

(10)

1101

(10)

(Bl

15:10)

123:251

(5)

(ID)

(10)

110)

(10)

(7)

15:18)

123:301

88

4

4

4

5

5

4

4:40

22:44

(7)

(Bl

(7)

(71

(7)

(7)

(4:481

(22:401

21

25

23

23

23

1B

4:41

23:05

(10)

(131

U3|

(13)

113)

UD

(4:401

(23:0B)de Transport B _ Etinfchj£otescu nr. 1,0 ’

T4î 94^.1-36741 06Fax+4iCrești, Romania


coîroaîicuonic^
UNIA

NR.STATII

LUNGIME


385

Dus: 19 statii 9550(11

întors: 22 statii 9950m


Dus: PLATF.V.0LTULUI-GKENCEA.13 SEPT

IZVOR-BO.NATIUNILEUNITE-BDJJBERTATI-SPL.IND -PTA.UNIRII-PTA SF VINERI

întors: SF VINERI-STR SF.VINERI-M.VODA-

UNIRII-BRATIANU-HALELOR-SPLIND.-IZVOR-LI3ERTATIM3 SEPT-GHENCEA-PLV OLTULUI

Capi: VALEA OLTULUI_Cap2: PIAȚA SF ANTA VINERI


400

Ous: 10 statii 4BOOm

întors:ÎS statii 5400m


Dus: REPUBUCA-BD.BASARABIA-

SOSMORARILOR-SOSFUNDENI-SOS.DOBROESTI-

STR.N.BALCESCU-STR.UNIRII

întors: C2-BD.V.DUMITRESCU-DASCALU GHE

STRCUZA VODA-NBALCESCU-SOS DOBROESTI-FUNDENI-MORARILOR-BDBASARABiA-REPUBUCA

Capi: REPUBLICA    Cap2: UNIRII DOBROESTI


402

Dus: 22 stBtii IDOSOm întors: 12 statii

5250m


Dus: ROMPRIM-SOS OLTENITEI-IRiCEANL'-

BERCENI-PTA SUDULUI (INTOARCE)-STRNETE A •SOS.OLTENiTE.DN 4-DANUBIANA

întors: DANUBIANA SA -Dh 4-SOSOLTENITEI-ROMFRIM


Cap1:R0MPRIM


Cap2: DANUBIANA


404

Dus: B statii 4000m

întors: 10 statii 5300m


Dus: CORA PANTEUMON-SOS.PANTELIMON-BOBIRUINTEI-T.VLAOIMIRESCU-STR SF GHEORGHE-PANTELIMON

întors: PANTELMON-STR.SF GHEORGHE-

STR MIORITEI-BD. BIRUINTEI-SOS PANTEUMON


Capi: CURA PANTEUMON


Cap2: PANTELIMUN


406

Dus: 21 statii BBODm

întors: 19 statii 7800m


D us: LUJERULUI-BD IMANIU-DE2ROB1RII-BD UVERTURII-BD. 1 DECEMBRIE 1918 ■ -I.L.CARAGIALE-EROULL'I-CHIAJNA

întors: CHtAJNA-EROULUPLL.CARAGIALE-

BD 1 DEC 1918-AL1CU2A-BD 1 DEC 1918 BD UVERTURII-SOS.VIRTUTII-LUJERULUI

Capi: LUJERULUI_Cap2: CHIAJNA


408

Dus: 2G statii laooom întors: 2G statii 13100m


Dus: GHENCEA-PRELGHENCEA

SOS.DOMNESTI{D.J 6021-C F.R DOMNEȘTI

întors: C F R DOMHESTI-SOS DOMNEȘTI (DJ 302} PRELGHENCEA GHENCEA


Capi: GHENCEA


409

Dus: 15 statii 12300m întors:IE statii 125D0m


Dus:


INST QNCOLOG'C-SOS.FUNDENI-SQS.COLENTINA-SOS. AFUMAȚI


Cap2: DOMNEȘTI


întors: SOS.AFUMATI-SOS COLENTINA-

SOSFUNDENI-INSTITUTUL ONCOLOGIC

Capi: INSTITUTUL ONCOLOGIC Cap2: AFUMAȚI


414

Dus: 24 statii 11600m întors: 14 statii

6800m


Ous: ROMPRIM-OLTENITEMRlCEANU-

BERCEN'-PTA SUDULUI (NTOARCE1-STR.NETEA OLTENITEI-DN4LEOROENI-CENTURALEORDENI

întors: LEORDEN -SOS CENTURA

STRLEORDENI-DN 4-SOSOLTENITEI-ROMFR1M


Cap1:RDMPRIM
'7-a.


Cap2: LEORDEN I


NR.

LOC

INTERVAL SUCCEDARE

Irain.

Plecări de la capete de trasat

NUMĂRUL VE

HIÎV

5-6

6-10

10-14

14-19

19-2

21-2

Prima

Ultima

8B

G

4

6

7

7

9

4:3B

22:24

113)

(Bl

(B)

(8)

(8)

(13)

(5:00)

(22:40)

13

19

16

16

14

8

5:08

22:56

(6)

110)

<101

(10)

UD)

(Bl

(5:36)

123:14)

08

42

48

48

48

48

0

4:59

21:00

(421

(48)

(481

(40)

(48)

(0)

(4:591

IZ1:00|

1

1

1

1

1

0

5:15

21:18

(1)

UI

(11

(1)

UI

(0)

(5:15)

(21:18)

BB

30

22

32

22

21

BO

5:46

22:20

160)

<651

<651

1651

1641

(60)

(5:41)

(21:50)

2

3

2

3

3

1

5:30

22:05

(11

11)

(11

UI

UI

UI

(5:25)

(21:35)

B8

20

22

22

22

21

20