Hotărârea nr. 573/2018

HOTARAREnr. 573 din 2018-09-06 PRIVIND ACHIZITIONAREA A 7 TERENURI IN SUPRAFATA TOTALA DE 46.088 MP SITUATE IN BUCURESTI, STRADA GIUSEPPE VERDI NR. 2 BIS SI STRADA GHEORGHE TITEICA NR. 143 - 147. SECTOR 2 -"PARC VERDI"Consiliul General al Municipiului București ROMANIA

2    ’    t»*zoift s*Afttaw< MppfL-a

———1 II ■«■■■ I III    I —I .-.II .»■■    «■■■■«

HOTA RAR E

privind achiziționarea a 7 terenuri în suprafață totală de 46.088 mp situate în București, strada Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și strada Gheorghe Țițeica nr. 143 - 147, sector 2 -"Parc Verdi"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 16632/31.08.2018, Direcției Mediu nr. 8459/31.08.2018 si Direcției Juridic nr. 19808/31.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 147/05.09.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, precum menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor, în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și asigurării calității vieții, precum și extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural;

-    Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit a) pct. 9 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă însușirea rapoartelor de evaluare întocmite de S.C. Media City S.R.L. pentru 7 terenuri în suprafață totală de 46.088 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și Gheorghe Țițeica nr. 143 - 147, sectorul 2 - "Parc Verdi”, conform anexelor nr. 1 - nr. 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă achiziționarea a 7 terenuri în suprafață totală de 46.088 mp situate pe strada Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și strada Gheorghe Țițeica nr. 143 - 147, sectorul 2 - "Parc Verdi", identificate conform Cărților Funciare cu numerele: 230130, 230129, 230128, 203980, 202135, 228761 șF2Țf)3j9;79 conform ofertei înaintate de dl Săvulescu Emil și dna Săvulescu Geta.Jrf'calitațe de proprietari și reprezentanți ai proprietarilor terenurilor în cauză.


Art.3 Contractele de vânzare - cumpărare ale terenurilor menționate la art. 2 vor fi încheiate prin grija Direcției Juridic din cadrul Primăriei Municipiului București, iar costurile generate de achiziționarea acestora vor fi suportate de către vânzători.

Art.4 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze contractele de vânzare - cumpărare ale terenurilor menționate la art. 2.

Art. 5 Bunurile imobile prevăzute la art. 2, după achiziționare, se vor înscrie în domeniul public al Municipiului București cu destinația "parc” și se vor administra de către Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement a Municipiului București.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.09.2018.

București, 06.09.2018 Nr. 573

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

2

\n

Anexa 1?A" 4A. /

IVIEDI/^CITY

Building Trust


PfiJfrîAfîîA Lf-jiCif, u. .. l DIRECȚIA r^F^hiU

3 O -08- 2018

IHTRAP.E


?mr.


RAPORT DE EVALUARE

privind lucrări de interes public local de conservare a spațiilor verzi:

“PARCUL VERDI”

pentru proprietate imobiliară:

7 (șapte) loturi de teren intravilan în suprafață totală de 46,088.00 mp

situate în Sector 2, București

Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bis - 6 loturi (nr.cad. 230130, 230129, 230128, 228761 și 203979) si Str. Gheorghe Țiteica nr. 143-147 -1 lot (nr. cad.

202135)

Client și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București Evaluator:    S.C. MEDIA CITY S.R.L.

Numărul și data raportului: Nr. 448 / 29.08.2018
August 2018 -

SINTEZĂ

Subiectul raportului: Teren intravilan în suprafață totală de 46,088.00 mp (suprafață din măsurători) reprezentând 7(șapte) loturi necomasate identificate după cum urmează:

Nr.

crt.

Adresa cf. Extras CF

Număr cadastral / Carte funciară

Suprafață

(mp)

1

Str. Giuseppe Verdi nr, 2Bis

230130Z230130

5,934.00

2

Str, Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230129/230129

6,024.00

3

Slr, Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230128/230128

13,113.00

4

Str. Gheorghe Țițelca nr. 143-147

202135/202135

5,369.00

5

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

228761/228761

11,896.00

6

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203979/203979

752.00

7

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203980/203980

3,000.00

Total teren

Proprietari: Persoane fizice, așa cum rezultă din extrase de carte funciară aferente fiecărui lot (vezi Anexa 4)

Client si utilizator desemnat: Primăria Municipiului București

Evaluator: S.C. MEDIA CITY S.R.L.

Contract prestări servicii de evaluare: Acord cadru nr. 360/12.08.2015, contract subsecvent nr. 4/2018 înregistrat sub nr. MB 560/25.04.2018 si comanda nr. 1803/24.08.2018

Scopul evaluării: Evaluarea se efectuează în scopul estimării valorii de despăgubire, în ipoteza exproprierii pentru lucrări de utilitate publică. Raportul de evaluare nu este valabil pentru alte scopuri în afara celui specific Legii nr. 255/2010.

Tipul valorii: Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010, cuC: modificările și

completările ulterioare în vigoare la data evaluării____.0,«fc

Data evaluării: 24 august 2018CONFORM CU ORIGINAL


Data întocmirii raportului: 29 august 2018 Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4.6377 Lei Valoarea de despăgubire1: 59,108,196.00 Euro, echivalent 274,126,080.00 Lei în tabelul următor sunt prezentate rezultatele pentru fiecare lot:

Valorile prezentate sunt valori de di exproprierea pentru cauză de utilitateNr.

crt.

Adresa cf. Extras CF

Număr cadastral / Carte funciară

Suprafață

(mp)

încadrare - Legea 255/2010*

Valoare de despăgunire

Zona

Subzona

(Euro/mp)

(Euro)

(tei)

1

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230130/230130

5,934.00

35

B2

1,310.00

7,773,540.00

36,051,346.00

2

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230129/230129

6,024.00

35

B2

1,310.00

7,891,440.00

36,598,131.00

3

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230128/230128

13,113.00

35

B2

1,310.00

17,178,030.00

79,666 550.00

4

Str. Gheorghe Țițeica nr. 143-147

202135 / 202135

5,369.00

35

B1

1,074.00

5,766,306.00

26,742.397,00

5

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

228761 / 228761

11,896.00

35

B2

1,310.00

15,583,760.00

72,272,804 00

6

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203979/203979

752.00

35

B2

1,310.00

985,120.00

4,568,691.00

7

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203980/203980

3,000.00

35

B2

1,310.00

3,930,00000

18,226,161 00

Total teren

EEE333

59,108,196.00

274,126,080.00

’lncadraiea este conlorm adiesel nr.2345/28.08.2018 eliberata de Cam era Notarilor Publici din Bucure; ti

aplicabile privind interpretată ca itb de Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018.

CERTIFICARE

Subsemnatul certific cu bună credință și după cunoștința mea următoarele:

Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și ipotezele speciale și se constituie ca analize nepărtinitoare din punct de vedere profesional.

Nu am nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea ce face obiectul acestui raport și nu am nici un interes personal și nici nu sunt părtinitor față de vreuna din părțile implicate.

Remunerarea mea nu se face în funcție de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza cauza clientului, de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția unui eveniment ulterior.

Analizele, opiniile și concluziile raportate au fost elaborate, iar acest raport a fost realizat în concordanță cu legislația aplicabilă privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, Legea nr. 255/2010.

Prezentul raport NU este întocmit conform Standardelor de evaluare de la data evaluării. Valoarea prezentată nu este valoarea de piață sau valoarea justă așa cum sunt definite de Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018.

Inspecția proprietăților subiect a fost efectuată de Ec. Ioana Azoiței, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI, în data de 12.07.2018 împreună cu reprezentantul clientului.

în prezent sunt evaluator autorizat, specializarea EPI, membru titular ANEVAR, legitimație nr. 15924.

Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest rapprt de evaluare.

Data: 29.08.2018
CUPRINS

SINTEZĂ....................................................................................................................2

CERTIFICARE............................................................................................................3

CUPRINS....................................................................................................................4

1.    PRECIZĂRI PRELIMINARE...................................................................................5

1.1.    SUBIECTUL EVALUĂRII...........................................................................................5

1.2.    IDENTIFICAREA Șl COMPETENȚĂ EVALUATORULUI...........................................5

1.3 CLIENTUL Șl UTILIZATORUL DESEMNAT AL RAPORTULUI DE EVALUARE........6

1.5.    DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII.......6

1.6.    TIPUL VALORII.........................................................................................................6

1.7.    DATA EVALUĂRII.CURS VALUTAR.........................................................................7

1 8. DOCUMENTAREA NECESARĂ. SURSA INFORMAȚIILOR UTILIZATE...................7

1 9. IPOTEZE Șl IPOTEZE SPECIALE.............................................................................7

1.10.    RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE Șl PUBLICARE.........................................8

1.11.    DECLARAREA CONFORMITĂȚII CU STANDARDELE ANEVAR.............................8

1.12.    RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE TERȚI..................................................................8

2.    PREZENTAREA DATELOR..................................................................................9

3.    PREZENTAREA REZULTATELOR.....................................................................11

ANEXE.....................................................................................................................12

ANEXA 1 - HARTĂ LOCALIZARE..........................................................................13

ANEXA 2 - FOTOGRAFI! PROPRIETĂȚI IMOBILIARE SUBIECT.........................14

ANEXA 3 - INFORMARE CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCUREȘTI.............17

ANEXA 4 - DOCUMENTE DE LA CLIENT............................................ 25

1. PRECIZĂRI PRELIMINARE

1.1. SUBIECTUL EVALUĂRII

Subiectul prezentei lucrări îl constituie întocmirea raportului de evaluare a terenului în suprafață totală de 46,088.00 mp, reprezentând șapte loturi cadastrale, necomasate situate în UAT Sector 2, București aflate în proprietatea unor persoane fizice și identificate după cum urmează:

Nr.

crt.

Adresa cf. Extras CF

Număr cadastral/ Carte funciară

Suprafață

(mp)

1

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230130/230130

5.934.00

2

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230129/230129

6,024.09

3

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bls

230128/230128

13,113.00

?

4

Slr. Gheorghe Țițeica nr, 143-147

202135/202135

5.369.9a

5

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

228761/228761

11.896.g0

6

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203979/203979

752.00

7

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203980/203980

3.000.00

Total teren


cu oniQfi


NALUL


1.2. IDENTIFICAREA Șl COMPETENȚĂ EVALUATORULUI


.    o\

direcția    z.

ASlSTCNțA >3 TEll’lICASlj, =4

gOfVJÂtV'ȘJ'


S.C. MEDIA CITY S.R.L. București a fost înființată în anul 1996, fiind o companie de consultantă specializată în proiecte rezidențiale și soluții pentru segmentele Office și terenuri. începând din anul 2008 MEDIA CITY S.R.L. a dezvoltat și activitatea de consultanță în evaluare, devenind membru corporativ ANEVAR.

în prezent prin membrii echipei de evaluare are competențe pentru următoarele secțiuni precizate de Ordonanța 24/2011 cu privire la unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor: a) evaluări de bunuri imobile, b) evaluări de întreprinderi, c) evaluări de bunuri mobile și f) verificări de rapoarte de evaluare.

Având în vedere modul de organizare și experiența acumulată echipa MEDIA CITY

S.R.L. poate oferi o evaluare obiectivă și imparțială.

Datele de identificare ale MEDIA CITY S.R.L.:

Sediu social:București, Bd-ul Unirii, nr.27, bl. 15, sc. 2, et. 5, ap. 38, Sect.4 Telefon / Fax: 021.310.03.99 Telefon mobil:0741.200.002, 0746.040.646 E-mail: office@mediacity.ro Registrul Comerțului sub nr: J40/6434/1996 Cod de înregistrare fiscală: RO 8671680 Autorizație ANEVAR: 0120/2018


1.3.    CLIENTUL SI UTILIZATORUL DESEMNAT AL RAPORTULUI DE EVALUARE

Client desemnat și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București

Contract prestări servicii de evaluare: Acord cadru nr. 360/12.08.2015, contract subsecvent nr. 4/2018 înregistrat sub nr. MB 560/25.04.2018 si comanda nr. 1803/24.08.2018

1.4.    SCOPUL EVALUĂRII

Scopul raportului de evaluare: Evaluarea se efectuează în scopul estimării valorii de despăgubire, în ipoteza exproprierii pentru lucrările de utilitate publică. Raportul de evaluare nu este valabil pentru alte scopuri în afara celui specific Legii nr. 255/2010.

1.5. DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII

Dobândire: Evaluatorul nu a avut la dispoziție actele notariale, actele administrative, contractele de vânzare - cumpărare și altele asemenea enumerate în conținutul extrasului de carte funciară.

Drepturile de proprietate evaluate se consideră drepturi depline.

Identificarea proprietății: Conform Extrase de carte funciară aferente fiecărui lot.

în Anexa 4 sunt prezentate actele de proprietate puse la dispbziți$ qyaluatorului de către client.


1.6. TIPUL VALORII


modificările si


Tipul valorii: Valoare de despăgubire conform Legii 255/2OT0, cu actualizările ulterioare în vigoare la data evaluării în Legea 255/2010, valoarea de despăgubire este definită astfel:

“Art. 11

(7)    înainte de data începerii activității comisiei prevăzute la art. 18, un expert evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România -ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate Administrative - teritorială, pe fiecare categorie de folosință.

(8)    Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor^publici,' potrivit art. 77aiin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificările șj. completările ulterioare.

(9)    Raportul de evaluare se înto'cmeșțe^subpoordonarea Uniunii Naționale a Notarilor

Publici din România." «* /    \ *.1.7. DATA EVALUĂRII.CURS VALUTAR

Data evaluării: 24.08.2018

Curs valutar: 1 Euro = 4.6377 Lei

1.8. DOCUMENTAREA NECESARĂ. SURSA INFORMAȚIILOR UTILIZATE


Documentele și informațiile privind identificarea proprietății subiect au fost puse la dispoziția evaluatorului de către client care este singurul răspunzător pentru validitate, valabilitatea și exactitatea acestora.

Sursele de informare utilizate în cadrul prezentului raport sunt:

•    «Studiu de Piață pentru anul 2018 privind valorile minime imobiliare în București -Terenuri » realizat de EURO EXPERT SRL pentru Camera Notarilor Publici București, pentru respectarea legii 255/2010.

1.9.
Acest raport de evaluare a fost elaborat de către S.C. MEDIA CITY S.R.L. îrrcalitate de consultant al clientului, având la bază informațiile puse la dispoziție de către acesta;

•    Suprafețele utilizate în estimarea valorilor sunt cele ce reies din extrasele de carte funicară aferente fiecărui lot;

•    Evaluatorul nu își asumă responsabilitatea pentru factorii economici și fizici care pot apărea ulterior evaluării și pot influența opiniile și rezultatele din aceasta lucrare;

•    Evaluatorul presupune că proprietățile evaluate se conformează tuturor reglementărilor legale, în afara cazului în care a fost identificată o neconformitate, descrisă și luată în considerare în prezentul raport. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru modificări sau completări ulterioare prezentului raport.

•    Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru validitatea documentelor privind situația juridică și tehnică a proprietăților, acesta neavând competențe în acest domeniu.

•    Concluziile exprimate în prezentul raport sunt valabile numai la data evaluării și nu au fost luate în considerare elemente ce au apărut sau pot apărea după data evaluării;

•    Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau de viitor în legătură cu proprietățile evaluate sau cu părțile interesate în tranzacție;

• Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ Ia proprietatea în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;


•    Acest raport nu este elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport tehnic detaliat al proprietății, astfel de informații depășind sfera raportului si calificarea evaluatorului.

•    Evaluatorul își asuma responsabilitatea pentru opiniile exprimate în prezentul raport de evaluare;

•    Prezentul raport este valabil doar cu semnătura și ștampila în original ale evaluatorului autorizat, coordonator al echipei care l-a întocmit;

•    Valoarea determinată în prezenta lucrare nu reprezintă valoarea de piață sau valoarea justă, astfel că acest raport nu poate fi supus Standardelor de evaluare în vigoare la data evaluării, ci reprezintă o abatere de la standarde, pentru a putea respecta legea 255/2010.

•    Raportul de evaluare este întocmit conform cerințelor Legii nr. 255/2010, NU respectă Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018 și nu poate reprezenta obiectul verificării conform (SEV 400 - Verificarea evaluării).

1.10. RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE SI PUBLICARE

9    7    9

Raportul de evaluare sau orice referire la el nu va fi inclus în niciun document destinat publicității și nu va fi publicat în niciun fel, fără acordul scris și prealabil al S.C. MEDIA CITY SR.L., a clientului și a utilizatorilor desemnați, cu specificarea formei și contextului în care ar urma să apară.

Raportul este destinat pentru scopul declarat la cap 1.4 și numai pentru uzul părților menționate la cap 1.3. Acest raport este confidențial penfru destinatar și evaluatorul nu acceptă nicio responsabilitate, față de-nicio-persoaoărGU excepția clientului, niciodată și

în nicio circumstanță.    fls's    i Ă /

CONFORM CU ORIGINALUL f A---7


1.11. DECLARAREA ANEVAR


Raportul de evaluare este întocmit conform cerințelor Legii nr. 255/2010 și NU respectă Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018.

Legea 255/2010 cere în mod expres respectarea grilei notariale, valabilă la data evaluării, respectiv grila notarilor 2018.

Prezentul raport reprezintă o abatere de la Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018 și a fost întocmit conform cerințelor clientului, exclusiv în contextul Legii 255/2010.

1.12. RESPONSABILITATEA FATĂ DE TERTI

> »

Raportul de evaluare este destinat scopului precizat la pct. 1.4 și numai pentru uzul

2. PREZENTAREA DATELOR

1

1

I

11


• Identificare proprietăților imobiliare: Teren intravilan în suprafață totală de 46,088.00 mp (suprafață din măsurători) reprezentând 7(șapte) loturi necomasate identificate după cum urmează:

Nr.

crt.

Adresa cf. Extras CF

Număr cadastral/ Carte funciară

Suprafață

(mp)

1

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230130/230130

5,934.00

2

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230129/230129

6,024.00

3

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230128/230128

13,113.00

4

Str. GheorgheȚițeica nr. 143-147

202135/202135

5,369.00

5

Str. Giuseppe Verdi nr.2Bis

228761 /228761

11,896.00

6

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203979 / 203979

752,00

7

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203980/203980

3,000.00

Total teren


•    Clasificarea zonei: urbană cu acces la infrastructura de utilități

•    Categorie teren: intravilan

Categorie de folosință: Conform extrase de carte funciară aferente fiecărui lot de teren categoria de folosință este:

[]

Go.

o

o

a

a

o

o

o

i


Nr.

crt.

Adresa cf. Extras CF

Număr cadastral / Carte funciară

Suprafață

(mp)

Categorie de folosință

1

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230130/230130

5,934.00

curți construcții

2

Str. Giuseppe Verdi nr 2Bis

230129/230129

6,024.00

nederminată

3

Str. Giuseppe Verdi nr, 2Bis

230128/230128

13,113.00

curți construcții

4

Str. Gheorghe Țițeica nr. 143-147

202135/202135

5,369.00

curți construcții

5

Str, Giuseppe Verdi nr. 2Bis

228761 / 228761

11,896.00

curți construcții

6

Str. Giuseppe Verdi nr 2Bis

203979 / 203979

752.00

nederminată

7

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203980/203980

3.000.00

curți construcțiT


Utilități

Rețea de alimentare cu apă - canal: la limita proprii Rețea de energie electrică: la limita proprietății Rețea de gaze: la limita proprietății Drum de acces: da, străzi amenajate


Valoare de despăgubire: Conform adresei nr. 2345/28.08.2018 eliberată de Camera Notarilor Publici din București, la solicitarea S.C. MEDIA CITY S.R.L. terenurile subiect se încadrează astfel:

Nr.

crt.

Adresa cf. Extras CF

Număr cadastral /Carte funciară

Suprafață

(mp)

încadrare - Legea 255/2010*

Zona

Subzona

(Euro/mp)

1

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230130/230130

5,934.00

35

B2

1,310.00

2

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230129 / 230129

6,024.00

35

B2

1,310.00

3

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230128/230128

13,113 00

35

B2

1,310.00

4

Str. Gheorghe Țițeica nr. 143-147

202135/202135

5,369.00

35

B1

1,074.00

5

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

2287617228761

11,896.00

35

B2

1,310.00

6

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis z

-^03979 7 203979

752.00

35

B2

1,310,00

7

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Biș^<

^039807203980

<3,000.00

35

B2

1,310,001

n

i

3


Studiul de Piață pentru anul 2018 privind valorile minime imobiliare în București -Terenuri, la Cap. II.3 - Corecții pentru terenuri precizează eventuale corecții ale valorii unitare pentru terenuri.

Având în vedere cele prezentate anterior și criteriile de corecție evaluatorul estimează că, în cazul de față, nu sunt necesare corecții, în final, valoarea de despăgubire pentru fiecare lot este:


Nr.

crt.

Adresa cf. Extras CF

Număr cadastral / Carte funciară

Suprafață

(mp)

încadrare • Legea 255/2010*

Valoare de despăgunire

Zona

Subzona

(Euro/mp)

(Euro)

(Lei)

1

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230130/230130

5,934.00

35

B2

1,310.00

7,773,540.00

36,051,346.00

2

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230129/230129

6,024.00

35

B2

1,310.00

7,891,440.00

36,598,131.00

3

Str. Giuseppe Verdi nr. 2B'is

230120/230128

13,113.00

35

B2

1,310.00

17,178,030.00

79,666,550.00

4

Str, Gheorghe Țîțeica nr. 143-147

202135/202135

5,369.00

35

Bl

1,074.00

5,766,306.00

26,742,397.00

5

Str. Giuseppe Verdi nr. 28is

228761/228761

11,896.00

35

B2

1,310.00

15,583,760.00

72,272,804.00

6

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203979/203979

752,00

35

B2

1,310.00

985,120.00

4,568,691.00

7

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203980/203980

3,000.00

35

B2

1,310.00

3,930,000.00

18,226.161.00

Total teren

59,108,196.00

274,126,080.00

'încadrarea este conform adresei nr2345/2B,0B2018 eliberaiâ de Camera Notarilor Publici din București■]

0

o

J

o

]

1

i
Pag, 103. PREZENTAREA REZULTATELOR

Ca urmare a investigațiilor și analizelor noastre, considerând ipotezele și ipotezele speciale expuse în prezentul raport de evaluare, concluzia evaluatorului este că așa cum se prezentau la data evaluării, o indicație a valorii de despăgubire pentru terenurile subiect, în suprafață totală de 46,088.00 mp, localizate în Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bis și Str. Ghoerghe Țițeica nr. 143-147, București, sector 2 este de:

V = 59,108,196.00 Euro, echivalent 274,126,080.00 Lei

în tabelul următor sunt prezentate rezultatele pentru fiecare lot:

Nr.

crt.

Adresa cf. Extras CF

Număr cadastral / Carte funciară

Suprafață

(mp)

încadrare - Legea 255/2010*

Valoare de despăgunire

Zona

Subzona

(Euro/mp)

(Euro)

(Lei)

1

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230130/230130

5,934 00

35

B2

1,310.00

7.773,540.00

36.051,346 00

2

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230129 / 230129

6,024.00

35

B2

1,310.00

7.891,440 00

36 598.131 00

3

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

230128/230128

13,113.00

35

B2

1,310.00

17,178,030.00

79,666,550.00

4

Str. Gheorghe Țițeica nr 143-147

202135/202135

5,369.00

35

B1

1,074.00

5,766.306.00

26,742.397 00

5

Str. Giuseppe Verdi nr, 2Bis

228761 / 228761

11,896.00

35

B2

1,310 00

15.58376000

72,272.804 00

6

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203979/203979

752.00

35

B2

1,310.00

985.120.00

4.568,691 00

7

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203980/203980

3,000.00

35

B2

1.310.00

3,930,000.00

18.226,161.0c

Total teren

46,088.00

59,108,196.00

274,126,080.00

'încadrarea estecontonn adresei nrZ345/2B.0B.Z0lB eiiberalâ de Camere NolarJor Publici dm B.dureștr

2 Valorile prezentate sunt valori de despăgubire stabilite exclusiv conform legislației aplicabile privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Legea nr. 255/2010. Nicio valoare NU poate fi interpretată ca valoare de piață sau valoare justă așa cum sunt definite de Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018. Valoarea prezentată nu include TVA.

( Pag.lt )

IVIE

Building Trust

3

o

i

a


ANEXE

n

3

3

3


1.    Hartă localizare

2.    Fotografii

3.    Informare Camera Notarilor Publici București

4.    Documente de la client

3 j 3

3

3

3

]

]£ Pag. 12 J

]

■j

j

■]CONFORM CU ORIGINALUL

teAnexa 2 - Fotografii proprietăți imobiliare subiect

Acces auto si vecinătăți
o

li

D1

1

D

J

D

D

D

OAnexa 3 - Informare Camera Notarilor Publici

București

*


conform cu originalulCamera 9^ptaribrTu6âci (București

Nr. 2345/28 august 2018

S.C. MEDIA CITY S.R.L

în urma cererii dumneavoastră nr. 230/2018, înregistrată sub numărul de mai sus, prin care solicitați relații referitoare la valoarea de piață pentru imobile - terenuri și construcții, situate in București, Str. Giuseppe Verdi nr, 2bis , sector 2, în apropiere de Str.Chopin și respectiv str. Gheorghe Țițeica nr. 143 - 147, sector 2, la intersecție cu Str. Rahmaninov, pentru anuf 2018 , vă comunicăm alăturat, în copie, extras de pe "Studiul de piață privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din Municipiul București pentru anul 2018", efectuat de S.C. Euro Expert S.R.L., în vigoare începând cu 01.01.2018, cu mențiunea ca imobilele din str. Giuseppe Verdi se situează în zona 35 - subzona B2, iar pentru str. Gheorghe Țițeica adresa poștală respectivă se situează în zona 35 - subzona B 1.

De asemenea, vă anexăm și corecțiile suplimentare ce pot fi aplicate valorilor prevăzute de acest ghid.

S-a taxat cu 147,56 lei, achitați cu bon fiscal nr. 0882/2018.

Cu stimă,


Șef sei Ion-Angh

Consili&jur.

Str g-ralH.M. Berthelotnr. 42A, Sector 1, BUCUREȘTI - ROMÂNIA. 010169 Tel 021 f311.72.81, 311.72.90; 21236 51 axj}21/311 7302.21133 36, www.cnpb.ro    \

C°W0RMc"
J


n F

3

3

II

o

0

3

1

,1


DENUMIRE STRADA


ZONA ! SUBZONA


w

VrM

m

Virui

£«*«•

w-

»'sc*o-

&

Vet

r; *, »

0

7=5caJj

n.

Veri*

M82

r;

.Bwi<r

nr

< bj

»t5n

Î7s7

Cr 1? *?

d*

rf

Vț*il * 14 Vicia

tfr

«r

»

4?M:i

rt

*Alțr

e v

je

Vttet

*r

v'sci

t j

tm

rh

Jarsrt ‘Jitia? prtr

4’<

vcr C-rnv-

eS

< vii# Mrtîa

2i *- b; a c

»h

Virt-y.,

ih.

«v

tt

rl ftftlit il

r* Vnda st Teu**

mi £.* itAJ

i; 4’3

D

3

3

3

3

3

1


!t fh-^

P’ Mwi

»T A**»rr» . t Ml fUl-lfi

rt Vespu»-

ii fii

it /v». &*t

«St

tf1 k'Klt

tt 4Mt>ro

a Al

iti ^Ulț^

i-tl

Ift Atffct

*«î!

■’-J» <«fe-r»ia

»t    x>i%

SÎ.9I

rti VtHrarO

n    vmi

U Jl

rr

«A

Fî Vtad*nrtaru bla

hît

w Vf»*m

*tr*

rit ibi-ir

M *ÎJ

* /■!#-& t*-X'

Jiti

tt «VtflSliStoțO

M5î

3Ni *feni

tiv.

t& Alh*țî 4e« r-c-j

î£Aț

11 /tru

>1?®Î

ifr

K.3T

n j w+i *

fr,H

rt *A*?a vait

iî?.l

£ife* irtțfcm

M-AIfll

J"ft ^t;r

iț-M

Pr, rtaxt

11’ Zatiu

<‘S1

C p /trân

F*S M 41

tl AiXau

iî-'bi

ti- VI-

M *,

•Hm

’Ml .

rt rtf-a

ÎIW

if Xttuc,    j 7 tl

Ml*

Jh 7<J (r

IMJ

ilw* 4>1i

$>A’

n /rijtj

ffi Al

r il»hț*

K<

TT , c*t fel

*•:>]

4r-i «'Mm

14.3J

Ml

r **

ît '■‘xevs

R9i

tr w/j.

UÎH

*> H»GiU3s<«f»î«

ji

tv Yțt»rț»t

<•<*

ir VriV

îi’at

r /-j» t

V,’ .CrtJrSJ

ne: 1

<!t Ala

L*'i;

»t jannu?

il«î

r *j >j

îO

1’?}

pi

ItAT

IV Vicia

Mî/

rV

*’ M

«• Vac>r

1

11 vroit.

Iții l*AÎ

r Vai*

ir-it

ti 6tle zr

4*. A*

ih £|ja

î-5 42

»T Atk

*•«3

n? .ala

Jt»?

it ’-n-fc*-

CtJ

m r'^jnuV

1MJ

P»t vlerțv.

M>

ir iiCHx.

;i *:

tf rtlrtll

îl Al 54'H

rr

V 37

ti!

£4 k

UT ’/irerej

M AJ

•V /cei

ie **

itV vtxh»

*5 K1

:tr V'țl

4: £t2

ifr '?r*4

ii

t-r
an


*. l [1'ftorMTXI


TERENURI INTRAVILANE>1111)111 (V l’l\l \P1MRU wilt MOR11I l|\IJ\R| \ll\l\ll Ml 11 kl \t|R|| ,'R MR\\|| \\|


ZONA • SUSZONA

ÎOKk

iflE<

TEttNPCUMl ce cgrtîTRucri

'♦'t* :t intiaitu «W- it KCtt Jwauri di fit »*vr»h pixbmu

IIR£W

AFDICNI

prt ccwerchle

ZONA 32 Al

196

,37

96

216

ZONA 32 A2

198

139

97

2te

ZONA 32-A3

184

129

90

202

ZONA 32-01

194

136

?5

213

ZONA 32-02

213

149

104

234

ZONA 32-83

184

129

90

202

ZONA 33-A i

313

219

153

344

ZONA 33-A2

346

242

170

381

ZONA 33-A3

323

226

158

355

ZONA 33 Bl

355

245

174

390

ZONA 33-B2

363

254

178

399

ZONA 33-B3

370

259

181

407

ZONA 34-Al

739

517

362

913

ZONA 34-A2

862

603

422

940

ZONA 34-A3

7/1

540

378

84S

ZONA 34 Bl

831

532

407

914

ZONA 34 02

656

59?

419

942

ZONA 34-03

640

536

412

924

ZONA 35-AI

1 134

794

556

' 247

ZONA 35-A2

1 391

974

6S2

1 530

ZONA 35-A3

1 315

920

644

1 446

ZONA 35 B1

1.074

752

526

1 181

~    ' -q TIP’ —TJ7 f

642

1 44

•Si i

1 p*l=trun,1r

SiruuMor MCI tr J f

ii prutni cdeli.tftp a.’uri C^bltfc d< lege

v-M-—-

LKhNHKI l\TltAy^A,Q Mir\ unt iittrsi

I itllN


- l'Aiiftn    n-p

T£«J(

tfEWSJfî

swrtwwjîRmt

176

170

166

175

192

166

282

311

291

320

327967 I !7?i /«a j

//ut S?

J Pag. 20 J% l U HO IM'I H I ««HI

DENUMIRE STRADA

ZONA / SUBZONA

DENUMIRE SIRADA

2WA

T

a-

SV

ȣ !cn

r *'

Jf Mea:f+.-

wn> h *i

«•*» 'eh

uat of

sf

mm

i"r [erata Jntrt

i A?

«HM    ;*.ur»r *H

M/Ai

r'1 Țc;tfM

:t«:

*1 'ixr JrjTțf-ț &5$ÎJ-

r- |eb»

W Ai

tkrai T*a?r kr talî

KSA’

*re* |run

’țiî

y~ liocrlcr' ptj

*£-*i

•» țfîlll

4“ t1|p

r Txcr Ui2>

J?i>

U ΫHmUi

ii si *î

rr îvîcr S«l>,

aw

m I«m

114!

fir I U» J    ’V Î^J*T

«M

* fnAA*

K OKI

V Ti.tr. M

5?«l

* Jec^A-j

4141

iv hfixHi

«v;

flBE

tT It'TjLl

W*. M

rfj 'mÂnit kr-

U Al *iA1

rr t *•**■■

-ATÎ î-’tt

* tr    *

ii.A’

a lt*ț-di

tMI

rt V-rti;

fiți

st b^zri «*ar<î

If fafcl’Kt

M-Aliî

+k*fS M.«

« t»,M

«fii

ffl Tfcfc«r

»W

n Um

Ufc)

W Iițir»

MM

»•*» V„4 4

«c

bl \*ttl

tofcl

•f iflly+'n

rs vrijj

Mîi

jt 'rl«f

■Sr h»»** r-^ț » ,:»t

sh’b;

<5 U*»O

«ti

it îinXs

v-r

•k»*? lîHÎ.I

tî<l

sf Tuinti

ft*î

afce? Hrtjr

IfțZ

o t,*i4ia

kf..U

tf! „HI:*

<?s*

it T.tiS*'

i»Al

•«■ trcînJu

ît-ii a;

-t Tbiii

M Al W

rt- r+f»

t>ti

0 IifjM» h <* Sî« jbwj

li A' Ai

ir (£«]*•>

,«i

a \cpfc»

rlr ln;hB.*j

e$M

itr \<to»

î! A.

fii l-i*»

AtASSî l.’f

fi '.hm!»

hfci

1 <* țKl

i-Eî!

î*

HAJ

Sr«» Jn

4-Jf} W A A

1* '    ’trij** ?

b< *;

IT |l    ;*,*■; *j* •

iiSi l?ii

•I. î/'țAbJjffc

ta Ai d3

Pj, |thaM«.p

U TzZj.Mll

><*.'

ri H*

u

);tl *.*

rr um.i/

**“■*>

n îj-yia»,

:is?

ti J «t V’

t:n

|T Î.S"3-T«tC‘

4-5.»

mt

MM

,t f:n*fU H-'j

îttli 5. a !

<T v« Ml» .*•

*•1

n Tur^

î'fiî Kft

St    ai

itrl

ii \<.H K

ttfcj

st

;<* i

< ’i4«

iV

»n _MMit r.« tv

afcss >f»iSjT’#aț*k«r;-.

I'țo

Wl .TM V> ;#

14 *J

«J 5 r< Sinii

j6B1

tfj 'Amai/MJ» r»r«

*

j?i irak

i-h2 Hi»

kf’ ;w*

t'.AÎ

x»»i țr:n*

i9 V 5?

sl«Țî *T*1 tâ-a1 t*.»‘

j-î jr

« Trau S«j3r î

ti.s!

v *.»?!»>

?4 F, /'. 1"

st, lî-ifițti

MĂI

1* rpXTT

«=J

u Ță?i.M

sr jîj"sl c* t if

V Al

'■i1 î    f rds*e

lit

ti" .•îi-Uj

m «v

.St-* 'rtti

l| »i #țf

Fi l*î.*T

Al St s«* AA i

T-"

H Al

tr xi/j-fi.

î’ A

ift î*i"i »wh

» t

Ai A

rr’

ir    îArtS.-.p

Aâ t! 1 î

J

■]

o

o


s.c iKKor.xprK i *.m


TERENURI INTRAVILANE-IIIOIU PI I’l\l \ IIMRl Wl 1 :ois riU\|\P\ \LCklLLll\H \K1 \,i\|\1l \1I ILKIMIRI.CI. IMKWII \\l]

■]

■1

I

n

J

D

’J

j

]

î


ZONA • SUB2ONA

rUtfh

LiBtfi

7«fK0tt.W

dccovtructii

Tcrtn cw    ita 4r

tcr« aiHwl cil di C&rjtiuțj pUtfîTT’*

TtWt

JBAtiiZOMOKVtU

ZONA 32-A1

196

137

96

216

ZONA 32 A2

I9S

139

97

213

ZONA 32-A3

134

129

90

202

ZONA 32-B1

194

136

95

213

ZONA 32-B2

213

149

104

234

ZONA 32-83

184

129

90

202

ZONA 33-A t

313

219

153

344

ZONA 33 A2

346

242

170

30 r

ZONA 33-A3

323

226

153

355

ZONA33-B1

355

243

174

390

ZONA 33-B2

363

254

178

399

ZONA 33 B3

370

259

181

4Q7

ZONA 3-i-A'

739

517

362

813

ZONA 3* A?

062

603

42?

94S

ZONA 34-A3

771

540

378

343

ZONA 34 91

S31

532

407

914

ZONA 34-32

056

599

419

942

ZONA 34-33

840

588

4,2

924

ZONA 35-A1

1.134

794

556

1 247

ZONA 35-A2

1.391

974

682

1 530

ZONA 35-A3

1 315

920

644

■ 446

524

1 i0l

ZONA 35 B2

i 310

917

64?

441


|fa£ll4f fi/ft

TERD4

AFtUOlT

*P*TlKOLOT*Uie

176 ■70 '46 175 197 166 232 31 i


291

320

327

333

665

776


li

î

r

L
Anexa 4 - Documente de la client


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția PatrimoniuROMANIA


NOTA DE COMANDĂ

Către,

S.C. MEDIA CITY S.R.L.

fax 021/310 03.99

Referitor ■ CONTRACT SUBSECVENT nr. 4 înregistrat tub nr. MB S6V2S.04J01B ce ere ca obiect r servicii de evaluare imobiliari a bunurilor imobile aflate in domeniul pubtic/privat sau in administrarea Municipiului București".

Având in vedere

- Raporui de evaluare nr 429/1008 2D1B întocmit pentru terenul intiavilan in supralață de 5.934,00 mp 5 i'-sV in Str Giuseppe Verrfj nr. 29is, sector 2;

Raporui do evaluare rr. 430/10.0B2018 întocmit pentru terenul intravilan In suprafață de 6.024 DO mp situat In Str Giuseppe Verdi nr 2Bls, sector 2;

Raportul de evaluare nr 431/10.08.2018 pentru terenul intravilan In suprafață de 13 113.00 mp situat inSlr Giuseppe Verdi nr 2Bs sector 2;

Rapcrtul do evaluare nr 432/10 08 2019 penlru terenul Intravilan in suprafața de 5 369,00 mp situat n Sir Gheorghe Țițeica nr 143-147, sector 2,

• Raportu de evaluare nr 4.33/10 Ofi 2010 pentru terenul intravilan in suprafață de 11.090 00 mp Str Guuuypo Verdi nr. 2B 3, sector 2,

Rapurlui de evaluare nr 434/10.08 2018 pentru terenul ntravitan in Gupratață de 752 00 mp situat tn Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis. sector 2;

Rapcrtu da evaluare nr 435/10 08.20t 8 pentru terenul intravilan in suprafață de 3 000 02 mp t'tret----■--

Str. Giuseppe Verdi nr, 2Bis sectar 2,

vă rugăm sa întocmiți un raport de evaluare supSmentar din care să reiasă valoarea în cazri    ORIGINA

va aplica Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publici, necesară realizAm unor obiective da rnle'es nafionel ludafean si local

Pentru evaluarea amplasamentului nominalizat vă atașăm, in copie, documentația aferentă

Predarea cătro bonoficiarul Municipiu București a rapoartelor de evaluare pentru imob ele nom nallzate mai sus, va trebui realizată conform art 14.3 in termen de maximum 14 zile calendaristice de la data prezentei ți a asigurării accesului Tn spațiul ce urmează a fi evaluat

Ni? .“"’ccrr,,

fes S = 1

U 4 JWro,C4 Srnjf 'o.


»•’ DIRECTOR EXECUTIV


&d    TU * f cot papal CBDtlîi ies»

Tflt ce» KAAiCfi "tn® ?*w».

J


jr/*

ANClil


Oficiu de C*d»»tru p PutrtiCSite    0UCURC5T1

Ofaavt 6* Csoiitm p nutriceete imoWa 1 SectyJ 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Cart» functori Nr, 23Q12Q BuajfMttSectontf 2A. Partea I, Descrierea Imobilului


TIR6M Inlzavtlan


Hr. Cf vecm.4j?iî Nr cadastral vech1:17l7/S

Hr.

Crt

Nr. cartoitral Nr. topografic

Suprafața* (mpl

Observații / Referințe

Al

210130

On acte; 5.000

MMuW 5,924

descriere TfcAEH. LOT V CU O S.U. Ut 5 OOOMP (SSiAJiHH CONK1RM

SCHIHI CADASTRALEI


B, Partea II. Proprietari șl acte


Inețrlorl privitoare la dreptul da proprietate țl alta drepturi reale


Referința


10143 Z 29Z12Z1999

SenUnta’nr. «16. dinTOflSZriOCcm!» de |v6."5fCf~27cdNÎWtCT WUiZĂRWUHfAftÂRE nr. MIZiJj

10,1998 emit de NP POPPER CONSTANTA,DISPOZIȚIE rr. 759S/2J.11.1998 emis de PRIMARULUI GEN. AL MUN. BUC.tCONTRACT VANZARE-CUMPARARE nr. 1277/03 02.1999 emit de NP MIHAI AURORA B RAI LA CONTRACT VANZARE-CUMPÂRARE nr. 1221/03 02.1999 emit de NP MIHAI AURORA BRAILA.CONTRAC.T VANZARE-CUMPARARE nr. 188/04.02.1999 emis du NP POPPER CONSTANTA;!

a, tiriMbulere. orept de PROPT

.VHPARARE, cpțg actuala 10Z1QO 1| DEAK AN ORII, tupndata da 500 mp


Iii prin'


ir


113152 Z 18/01/2010

Seniinta CMI»~Sr. WtCdft'    emis do jUO SECT'i IBISF6&T1E nr7î5ff5Z;nT.U6a etnii de

PRIMARUL GENERAL AL MUN BUCUREȘTI,CONTRACT VÂNZARE-COMPARARE nr. 1323/03.02.1999 ernlj de NP MINAI AURORA BRAILA;CONTRACT VANZARE-CUMPARARE nr, 185/04 0J 1999 emit da NP POPPER

"•■«ttuțl».5/100_    .- .1__


re. drept

PARARE, cote actual» 5/100

1] SÂVULESCU EMIL ORAGOS


22592 Z 05/05/7015


AO Nolirial nr. 1022. din 29/04/70ÎS einlt de ANDREI AUREL 1AI

te noteaza iMtmifeluneUreterale devanzatt cumpărare cu termen de perfectare a contractului de vanzare cumpărare In fornu autentica, ptna ta data do29,O4.2Ol7. asupra cotei de 500 mp, deținuta de Poenaru Llvlu Troian^


022


1) SAAOATl-SOHI MANOCHEHH


72811/ 09/12/7016


ir


Act Notarial nr, 788, <Cn C6/12Z2016 emis de Anghel Andrei; _

ir


te noteaza promisiune trilateral» de vanaro comparare cu termen ds

perfectare a contractului de

B24


vanzare cumpărare In forma autentica pine ia data de 05.02.201B. asupra cotei de 1Z10. cor»ipunzatoa«e unei suprafețe indivize rezultate din masurotorile cadastrale do 593,438 mp, promitent

vanțalor.find Ccman-Zeharețculfpita Comenț Camelia_

1) SAAOATI SOHI MAHOCHEHR . 10839


as


47618 Z 03/00/7017

Act Notarial nr. 1309, din 31/07/7017 emis de Andrei Aurel jean;

025

fntabuljre, drepr de PROPItlETAȚE, dofeftrtdft prin Convontle, cota) «tvMa isnuo    ...________

Al

t| SÂVULESCU NICOLAE

6942B Z 30/10/2017    v

/ * v s'T" '

Oxtmriurt cmdnt fete cucrrurerpentiftat e/ou/»te J» povro/rv Uje ,Ur,47WM

Pagna Jd&tî


3

D

O

1

OCart» Funeltrf Nr. 230130 ComunalaațJHunkipItr, Bueunttl Setiwul 1

înscrieri privitoare le dreptul da proprletota >1 alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 1554-CONTRACT OE VANZARE. din 27/10/2017 em'rs de Mlu Adnan Oaudiu:

B2B

intabulare. drept de PROPRlt lAttreprcientend cota pane de

17.44%, dobândit prin Convenție, cota actuala 872/SPQO

r

1) BUOEANU SPERANȚA, necăsătorit*


74941 / 17/1172017

Act Notarial


029


,o


rSr7T6tVtlln 15/11/31)17 emit de Miu Addan daudîu; Act Notarial nr. lObO, din lin 1/2017

3a Htu Adrian Claudlu. Act Notarial nr, 1303, din 31/07/2012^1* de Ng.AHO!>JlAUBEUEAA ntabulare, drept oe PftOPfllETATtasupra cotat da 30% respectiv cot»    *t

Ind da 1500 mp din dreptul do proprietate asupra terenului In

mprafate de 5000 mp, dobândit prin Conveni î) SAVULtSCU N1COLAE'


ța actuala 18/100


81692/15/12/2017______ _

Act Notarial nr? l6o3-ÂC7 AOitldNAt la Promisiunea bilaterala da vanzare-cumpaiarc aut. sub nr, L683rl&


032


_____    Mlu Adrian Clăi

in dan actului adițional la promisiunea de vanzare cumpărare au 1683 din 16.11.3017 de NP Mlu Adrian se noteaza acordul pârtilor privind prețul vanzarll sl termentul de perfectare a contractului de vanzare cumpărare In forma autentica, respectiv pana le date de 31.01.7018, precum sl cu privire la condiții de nzeluttune. pcnalKall si obținerea titlului de proprietate In Instanța, celelalte clauze ale promisiunii aus menționata, ramanand In vigoare


Al


833

Intabulare, drept de PfiBPltKfÂYEasupra cotei de 8.06%. aferente unei suprafețe Indivize de 404 mp. dobândit prin Conveni.», cota actuali 404/S0O0

Ăi-

1) BUOBANU SPERANȚA. MMcawxnta

Act Notarial nr. 1B22-CONTRACT DE VÂNZARE, din 13/12/2017 emis de Mlu Adrian Oaudiu;

834

Intabulare, drept de PROPFUtTATtasupra cote) do 4,82% aferenta unei

suprafețe Indivize de 341 mp din terenul de 5.000 mp, dobândit prin .Convenție, cota actuala 341/5000

! “

11 BUOEANU SPERANȚA, -necăsătorite

Act Notarial nr. 1823-CONTRACT OE VANZARE, din 13/12/2017 emis de Mlu Adrian Claudlu.

B35

Intabulare. drept do PROPRIETATE asupra cotei de 2,56% aferentei    Al

Suprafeței Indivize de 12B mp din terenul In suprafața de 5.000 mp,r dobândit prin Convenție, cote actuala 138/5000

1) BUOEANU SPERANȚA, -necăsătorită

Act Notarial nr. 7BE. din 00/12/2016 emis de NP ANCHEL ANDREI;

B36

Se îndreaptă eroarea materiala din cuprinsul cârtii funciare *1 a

încheierii nr.72811 din 09.12.2016 In sensul menționării promitentulul vanzator al anteconuactului notat sub B24

4997 / 30/01/3018    1

Act Notarial nr. 114-CONTRACT DC VANZARE. din 39/01/2018 emis de Mlu Adrian Oaudiu;

037

Intabulare. drept de PROPRlETATEasupra teren cota Ind. tn suprf. do

10.12% respectiv suprf. de 506 mp din proo. Iul SAVULESCU NICOLAC, dobândit Prin Convenție, cota actuala 1/1

Ăl    ]

1) TIRVULOIU COSMIN. necăsătorit

Act Notarial nr, 310. din 22/03/3018 emis de Coama Aurel;

Intabulare, drept de PrtUPRTfeTAttasupra cotei part! de lOțîT


*ĂT


B41


corespunzătoare actuale 70/100


suprf. de 500 mp, dobândit prin Convenție, cola


1J SAADATI-SOHI MANOCHEHR

3) SAAPATI SONI NOEMI WOXAMA


25303 / 28/04/2018fl

]

CarM Funciari tfr 230130 Comun»tOr»}/Mur.,ciplu, Bueunsil Șeitanii 2

Înscrieri privitoare la dreptul do proprietate fl alto drepturi roate

Referința

344

Intobularr, arept de proprietate, dobândit pnn convenție, cota

MtuaUino

Al ~

I) 5AAOATI-SOHI MANOCIIEHR îl SAAOAII SOIII NOBMI ROXAHA

C. Partea III. SARCINI.

înscrieri privind deimembrtmlntele dreptului de proprietate,

drepturi reale de garanția fi tarclnl

Referința

NU SUNI-

CONFORM CU ORIGINALUL


]

]

j

Q

I

J


Teren


Cart» Fundări Nr. 230130 Cem/tWOnț/Nimicjplu: BuansN Sectorul 2 ?

Anexa Nr. X La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mpP

Observații / Referința

230130

Din acta: 5 000

Măsurat»; 5 034

6»mi«r»: TtMM. LOT V CU OSU DC 5 OOOMt 15 »M 3»MP CONFORM SCHrrtl

CADASTRALE)Pate referitoare la teren


1

0

a

o

a

o


*

cn

Categor'e

fotoslrți

Intri

vH»

Suprafața

(mp)

Tarla

PareelS

Nr. topo

Observații i Referințe

1

curți

construcții

DA

5.934

-

-


Lungim» Segment»

1) Valorii» lungimilor segmentelor »unt obținută din proiecția In plan.

Punct

început

Punct

sfArait

Lungime segment i" Im)

1

2

8.713

2

3

12.387

3

4

27.55

4

5

95.749)

5

e

'5.044

8

7

/O 11    10.329:
z • -- " -

DcertrtW rw* Mxrpne d#te si w»ffpr


l*trnc periru Hm»» » qi»4Im L» Hr*M •f*T JteqtU*


rtp    upi <Mfc iJ7/gOPk


F#gb* 4 tfln 5


rwrw«    l n


Pag. 29 jPunct

început

Punct

crtrelt

Lungime segment ("fn»J

7

8

57.988

8

a

37.498

a

10

0.343

10

11

197.948

11

~121

5.615

12

1

18.376

*» Lungimii

• Mgnwntttor sunt detamtiaat» In plamri


Carte Fundări Nr 230130 Comunz/OrașWunKrplu: BucureștiSectorul2


_    . Ide proiecție Stereo 70 șl «unt rotunjite Io 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte sita formate din «agmente cumulate ca «unt mal Ici dectt valoarea 1 mlflmatru.Certific câ prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciari originali, păstrată de acest birou.

Prezentul extras da carte fundară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor Juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.

S-n achitat tariful de 20 HON, -Chitanța interna nr.987134/05-06-2019 in suma de 20. pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr, 272.

Data soluționării 06-06-2018 Data eliberării, '87WJH.î8*


Referent,


{parafa fl itmnium)
Ppcawgu w conține date cu wxtrrpgwnH pftrtgJU de pnvțtkrtt teg* hZ 677/3091.Pagina 5 tfn 5

fdrw Cffibu t^*ann*8 «tuw i* Nfrvta •p*y.»ncpl'»Hr.

Cit

Ir. caduti

Mr. tepopraflc

Suprafețe* (mp)

Observații / Referințe

Al

23013*

MM

teren ki tupnfae» de 5000 m* 15371,7 csr/orm kJA«J cadastrale]

BHhH dt Cftdattni ți Kibfldtrt» tmotfUrt Staond 2


!—2S"t


"«MV


ncpi.


nuțMnT


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PTNTRU INFORMARE

Cano Funda fi Hr. 230129 BucunetO Sectorul 2


*SL


'1


raMta

iwntxem


TEREN Intravilan


Partea I. Descrierea Imobilului


W CFvact>fc4717 2 Mr. cadutral voehi:l717/3


B. Partea II. Proprietari fl acteBuilding Trust

Ofta Fundări Hr. 230125 OomunaJOnț/MuMplu: BuamtH Sectorul 2 '

Inacrieri privitoare la dreptul da proprietar» p alta drepturi reale

Referința

1) SAAOATt-SOHI MANOCHBHR

21 SAADATI 5OHI NOEMI ROXANA. Mtl

18988 / 28/03/2018

Act Notarial nr. 313, (fin 22/03/2018 emis de Cosme Aurel;

B27

Inttbutire, drtpfc de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, co:a l 17$

Al

1) SAADATl-SOHI MANOCHEHR

21 SAADATI SOHI NOEMI ROXANA

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind deonembrimlntele dreptului de proprietate, drepturi roele de peranțto *1 aarclnl

Referințe

4994 / 30/01/2018

Aa Notarial nr. 110-CONTRACT DE VAH2ARE, din 24/01/2018 emis de Mlu Adrian CbiNfiu;

C7

tatabOare, drept de POTECA LEGALA. ValoanrJOSSO EUR

1) NKOLETTI (FOSTA TANASE) LUtZA

J Pag. 32

Carta fundări Hr. 230139 Co/nuM3n#MunMplu: Ouaimti Seaoml 2

Anexa Nr. 1 La Partea I


Teren


Hr cadastral

Suprafața (mol*

OtaatvațH / Referințe

230129

6.024

tem h suprafața de 3000 mp 13371,7 contam xNtel cadotnlt)

Pata referitoare la teren

Mf

Crt

Categorie

fotorințl

Wn

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcea

Nr. topo

Observații 1 Werirța

1

nedeternun

t4

DA

6.024

-

parcele cu caracter temporar

Lungime Segmenta

1| Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecția In plan.

Punct

început

Punct

sfârflt

Lungime segment i"l«)

1

2

172.821

2

3

16.49

3

4

16.042

4

5

BSJ62

5

9

26 932

6

7

12.601Ooamnt a* catjint ittr a) nncttt stratul. pmad».'* da nmdpiteleo» W. tniitn.

htiMprtu Martuvat*»** la «t*ia *f*v.«ic*Lr«

3<*n4


Firrulir w*Anra i,i

n

Carte Fundări Nr. 230129 Comm&DnsMjnMplu; București Seetaml 3    *

Punct

început

Punct

aflralt

Lungime eogeaont r- (re)

7    *

7

9

8.805

B

~8

2473

9l

10

2.S78

10

1

54885

•* lunglmlia sogmetnolor sunt«laMinineta In plenul de proiecție Stereo 70 *1 sent rotunlHo ta 1 milimetru. *** outanța dlntn puncte acta formați din Montanta camulata ca aunt mal mld decât valoarea 1 mUraetru.

Certific ci prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare Pin cartea fundări originali, plrtratl de acest birou.

Prezentul extras de carte fundări este valabil la autentificarea de titre notarul public a actetor juridice prin care se sting drepturile reale precum țl pentru dezbaterea succesiunilor, Iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condltsit legii.

S-o echttat tariful de 20 ROM, -Chitanța Interna nr.9B7134/0S-O6-201B In suma de 30, pentru servldut de publcJtate Imobiliari cu codul nr. 272.

1

■]


Data sduțtoniril, 06-06-2011 Data eRierlril,

J J

nwtîw


Asistent Registrelor, BRINDUSA-MJReferent,


D

0

0

a

o

o

i


CONFORM CU ORIG
£wuw4 ta™ nrHh» tfx* oi caractarpczîonM grakfrfr tf»    țrptf ftfr ff 77/7001,ftigjha 4 dini


Ϋ|MU>P <Mnl«aa* l.J


Ofldul de Cadntni jl Pubktale hwbU.t» BUCUROTI Biroul de Cadastru ți PuWkttat» bnsbllart Sectorul 1

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


Carte Fundarf Hr. 23012B Bucurtai Sectorul 2


Hram

»wn

Zk»

aa I

U*»

a* 1

aU

»11

IKSHI


Cartea funciară este blocată de următoarele axtmset

Nr. / Data    J

Notar

Blocat pini ia

împietriri blocate

34793 (04.0«.201Sj

Coama Aurel

lS.Q6.3AlB 23:55;

.52

Toata


A. Partea I. Descrierea Imobilului

Nr, Cf v«hl 4717.1

TEREN Intravilan    Nr cadastral vechP17l 7/1


Adresat loc. București Sectorul 2, Str G Verdl. Nr. 2 BIS, lui. București

Nr.

Crt

Nr. «daitral Nr. topognllc

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

H

Î3112B

13.113

Utwi intravilan, oelh*Tftal: cu gtrd de Eoton Ine?» puncte*» 6 d 7, ntlmprejmAS

w


B. Partea II. Proprietari șl acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate fl alta drepturi reale

Referințe

28343 / 03/06(2015

Act Notarial nr 1645, din Q2/C6/2015 emis do NP Hor. Gabrlela Oiga; Act Notarial nr. 1022, din 29/04/20151

emis de NP ANDREI AUREL 1EAN:    

Bll

se notaaaa promwune Bilaterala de vamare cumpărare cu termen de

perfectare a contractului de vanzare cumpărare In Forma autentica pani la data de 29.04.2017, aspra cotei Indiviza de 1454 mp, promttent venr.țor fiind Poenaru llvlu Tralan

Al

1) SAAOATt-SOHI MANOCHEHR

23199/18/04/201B

Act Notarial nr. 542-Contract de partaj voluntar, din 17/04/2016 emis de Hiu Adrtan Oaudlui

840

Intabulare. drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 57O3B/1OQQ

1) SAVULESCU EMIL DRAGOS

B41

Iniabulare. drept de PROPRIETATE, dobândit prin Conv.ntie cotai    ĂI

actuala H632/10OO    I

1) POENARU UVIU ȚRA1AN

842

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, coca    ~~~ Al

actuala 11439/1000

1) TIRVULOIU CO5M1N

043

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala B452/1CQ..

Al

1)    SAADAT1 SOHI NOEMI ROXANA

2)    SAAOATt-SOHI MANOCHEHR

944

Intabulare. drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cela actuala 7626/100

Ăl

1) ROBEA MtACEA-OORIAN

23204 / 18/04/2018

Act Notarul nr. 543-CONTXACT OE VANZARE, din 17/04/2018 emis de Mlu Adrtan Oaudlu.

D46

Intabulare, drept do PROPRIEI ATEasupra cotei de 476.63 mp,(cota do 3.813 HI., dobândit pntt Convenție, cota ectunla 476/12500

Al

1) DORMEAM MARIA

21 DORHEAN RADU VIOREL

25298/ 26/04/2018Carte Funciari Hr. 23012t Com/na/Oraf/Munletplu! București Sectorul 2

înscrieri privitoare la dreptul do proprietate ți alto drepturi reale

Referințe

Act Notarial r». 603-CONTRACT DE VAMZAAE, din 25/04/2018 emis de NP Mu Adrian Claudlu,

B47

Intabulară, drept de PROPRIEIATEecupra cotei Indivize de teren In

suprafața de 476,625 mp. dobândit prin Convenție, cota actuala 381/100

*

1} TIRVULOIU COSMIM necăsătorit

340

Se înscrie pact comisoriu

1) DICU IONELA LAUI

30452 / 1E/05/201E

Act Notarial nr. 107, din 05/02/2017 emis de BNP COSMA AUREL

D4»

5a noteaza actualizarea datelor tehnice privind repozlttonarea

tmobiiuml

11

a

n

n

i

]

jC Porto a III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrimlntele dreptului de proprietate,

drepturi reale de garanție »l sarcini    ’

28343 / 03/06/2013

Act Notarial nr 1645, din 02riH/2015 emis de NP Muie Gabrieta Olga; Act Notariat nr. 1022, din 2»;M/2Q15

ca

Inobutare drept de IPOTECA LEGALA. VoloareslSOOOO EURasupra    Al

cotei de Indivize de 1454 mp , suma achitata cu titlu de avans I .

1| 5AADATI-SOHI HAHOCHEHR


3

3

3

3

3

î

IVIE

Butlding Trustn

i

']


Teren


Ctrte Fundări tir. 230128 Comurg/OnțMunldtilu; București Seaatul 2

Anexa Nr. 1 La Partea I


Nr cadastral

Suprafețe (mp)*

Observați / Referințe

23012 B

13.113

teren bitrariian, anunțat cu gero de beton Intre punctele 6 0 7. nelnipreiinutt pe

cdelifta laturi

* stiprafața cate o

letermtiati in plenul de proiecție Stereo 70.


ii


o

o

o

2)

3

3

]

]

3

]

]Pate referitoare la teren


»

Qt

Categorie

folojlnțâ

niri

*iar

Suprafața

(mal

Tarta

Parcel!

Nr. tapo

Observații / Referințe

1

cuitl

construcții

DA

13.113

leren krJnvftan, daîimftat cu gard del

baton Intre punctele fi sl 7 pelmorelnu t ae celelalte In» vrii

Lungime Segmenta


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție In plan.

Punct

început

Punct

sftrglt

Lungime segment r- |m|

1

2

1.083

2

3

68.384

3

4

163.024

4

S

70333

5

B

52.935
Punct

început

Punct

•rirett

Lungime segment rtail

5

7

1527

7

a

1.742

8

9

15.7»

9

10

18.102

10

11

1278

11

i

97.583

~ LuogMl

• segmentelor sunt determinate In planul


Carte functori Wr. 230128 Cctnuna/Dns/Nunkjpht: Buaimtl Sectorul 2


Ida proiecția Stereo 70 «I «unt rstanJKa I* 1 milimetru.

* ofatwițs dintre puncta eate formați din segmente cumulata ca aunt mal raid dadt valaaraa 1 euilmetni.


Certific ct prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciari original*, pbtrati de arest birou.

Prezentul extras de carte fundări este valabil la autentificarea de citre notarul publk a actelor Jurld ce prin care se sting drepturile reale precum )l pentru dezbpfWfce succesiunilor. Iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii./

S-e achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța Interne nrfl    -2018 .n suma de 20. pentru serviciul de

publicitate Imobiliari eu codul nr. 272.


Data wtuționlril, C7-08-201B Data eUberirti,Asistent

AMA-M


Referent.


(parafa p senusUmi
IVIEDlXCITY

BuildingTrust

MOflcid 4« CedMtnj p R>fatciM> hr*b.Ur 1 aUCltfUSn Blnxi dt CxtoUAi >4 fufcflcXat* tnaMixl StcwU 2


' ANCPt    EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

fliffigfrțf    PCNTRU (NFORMARE

C»rt9 Fvncivl Wr 202133 0 cvrofl SeclortJ/ 2

A. Partea I. Descrierea Imobilului

fit Cf «xtu 333JJ

TEREN tnlravlan    Nr cadostial vechi 1040)

Adresei loc București Sectarul 2. Str Ghwțt» THelța. Nr. IO 147, )ud, Qucprțșlt

Nr,

Crt

Nr, codaotnl Nr. topografic

Suprafețe* (mp)

oboareațll / Referințe

Al

S7O21H

Wo nul». 4

gKur»ti 5 3M

lw*n impTtumflC

tcrm HtrrXiAn. rietmJtx in jwîo rit rwa d» borftra strvl Gft«rțh« THHu iitttc puia«<« 12, pi fue cu gtrd k<na cj iama oM/vp*ti htrt puntttto M .Qtjggy*rvl M.hteufr a» £ flLiftlra

B. Partea II. Proprietari fl acte


înscrieri privitoare ta dreptul do proprietate al alta drepturi reale

Referința

121010/01/02/2006

TU


_ ______

''In baia cemnFinrețifîlriî* tu nr" demoi sus. vorsnd nicnei l* dini partea a doua a cârtii fundare 35J33 ri referatul asistentului ! registrator in unsul ca citarea osie Întemeiata, sa rectifici înscrierea din Pil a cârtii funciare In sensul ca itAS CRISTIAN ma. detma u ceia 'Indlvlra de 1.191ÎS) din terenul dn Io P, al, cotei» corecte ala B5 coproprietarilor lllnd

'IlAS CRISTIAN • 49.4100% iPCNES SORIN 304071%


'■*833;

Act NoR iZssiinl


IONESCU ADRIAN. 10,3021%

‘Presanta nota se Iau m CP 1)933 4 mohllnlul identificat cu nr

iMfltPUUflili—________

“ 30/01/201»


l.


Act Notarial nr 111CONTRACT DE VANZARE. din 2W01/201B errit de Mlir Adrian Claudlu. iau


ntabulare, drept de PKOORiStaTI iStianSfi"nr'rCsnrențio cotai


tVaUOEANU SPCI


' ÎPRUWAMU OPERANTA. nacaiatarlta 'zoTaâ /~a475Ă/aoi>


818


25303/26/04/2010


ActNatortal ru. SOS-CONTRACT D£ VÂNZARE din 25,1)4/2018 ams da Mlu Adrian Oaudtx

[„.ȚI Intabulară, Brept 3e“PR0PHTEflTTajjpra coTeîda 3a.64is% dini-

Imobil. doUandll prin Convenția, iote pctu.alJ 346979/loopg    __

1    ! 11 nRVULQIU COSMIN. cnecatatnrlt

,37833/13/06/2018

'nflUotăBal cr HTACT ACnTIOMAL la'Cg«riU{^t'OrVlR7ĂRrru~rn/'îygrioiyii'S>N PHj slUbicui.

*r~

-din 29 01.2010 do NP Mlu Adrian Claudlu se noreora acordul perl lor1 019 .privind prelungirea termenului de mata a pârtii din prat scadenta Io

data da 26.04.2010. păru la data de 01 09 7010. relela le e'aufO alt

1 'contractului de vaniarț tumparart. ramanand a vlaoarg    I_

38137 /15/06/2018


Al


MFORM CILORIGINALUL

--;    u I


•p o , TCȚ(A * C' . TfNȚA >53 TEHNICA


ÎHNICAS» 7ÎmîfJ Pag. 39 J


Ctru funciara Wr. 202133 CamintKHatMutiicJpiu: Bucuria! Suctmtl t

Inccrlarl privitoare la dreptul da proprietate *1 alta drepturi reala

Referința

Act riotadil nr. 4aS. din 14/Mrîfltfl mii da BMP Nlu ADAIAN ClAWWi Act Aaminstrattv nr. jawa. mn. 12/06/2011 emh de OCR BUCUREȘTI Contract 0« Vlniare-Cuntjdrare nr 105388, din 12/06/201H amu da DriL SECTOR 3i    _____________ _ _    1

lin Oara documentația) cadutrale evitata aut* nr 3B137/2Q1B. da către

B19 OCPI -Bucuram . ia roteau ictuaDraraa documentației caoaitralt (privind reporitlonaraa hnobHuAil prin moalflcarta peomețrlci

1

C. Partea III. SARCINI

tmcriarl privind dexmambrimfaitaie dreptului de proprietate, drepturi reala de garanția |l tardnl

Rtlannța

4BBS / 30/01/2018

Act WatariJl nr Ul-COHTRACT DE VA/iZAHL din 23/01/201» «rrfe da Mhl Adrian Oaudlu;

a Jlntabulare, drept de IPOTECA LEGALA. Yalcerr.JWSO EUR    f    U

I Hl> ILA» CRItTIAtl '    _    _____ _|
f]

1

J

.1

1

d

n

.I


Teren


Ctru fundâf* Mr KllSS ComuneiCreylWmifcfelu; Btrarot/ Scciorul 2

Anexa Nr. X Ut Partea I


Nr tad«Ual

Suprafața Impf

Obtervuțfl / Referințe

jruijl

Din m»« TÎ51

Maturata 5 J€țJ

taittWifl. MwftM rn partal d* nan» da IriPtfwrJ riiwt OhwjM    Hi»

pvn etala I-î. P» iu4 cu gard Wmn cu tarmi ghimpata Intre punctele l-d ruHnprtjmdlt pa lătur» dl ttt il ac latura da vwt

* SuprWMJteWB determinata m peni* ae proncțl* Starea 74.Pate referlloere ta teren


Crt

CMftjcrti

rokrJntf

r-lert

Suprafețe

|mp|

Tarla

Partdft

N< lDt>D

Otovrvsți / Referința

1

Curtf

constructit

DA

Dtn AChC»

4 953 Maturata:

3 349

i*T»ih h'drdwlfan, u</:n'iat în pi’lra de

r»ra « orsrduri slftttf Graa-gfir matca twa p^etn* i 2. ea cud cu gard lemn cu urma dhimpata ntre punarfa JA nabnpraHut tx aturn JUlULCSJltZlJttJXi!

plen.


Lungime Segment*

1) Velerile lungimilor «egmentelor tunt obținute din proiecție In

Punct

început

Punct

iflrjlt

Lungime aegmwnt rjBO

1

2

1R3.024

2

3

12U

3

4

o.esa


CONFORM CU ORIGINALUL
Punct

început

Punct

Umplere aogm

r-lral

4

s

iti»

S

e

123418

e

1

—TS35


CtmFuncltri nr, 2O113S Comtina/PrajCHuruolpar Buonsa Stas/vi 2


' DMMt* 41 n    puncte tata fereiat* din cegeiante oumdete ce sunt oul mW decât raloeree 1 etHeieto».

Cdrttfk cl creierii/ txtru compubde tu pcoțjfle in vlgosre din i artei funciari onj'oil*, pânrml Se Kesl Mm

Procentul txtru de cerie fundări «Re valeM le autentificarea Se citire notarul public ■ actelor Juridice prin Cete se sbng drepturile reale precum >1 pertru detbatarea succesiunilor Ier Informațiile precentnte sunt susceptibile de orice modifice re. Io condiția* legu.

Sa achitai tariful de GdO RON, Chitanțe interne nr.oerrsBn 5-06-3018 in sume Se son pentru teruldulde pustietate Irrwoliere cu codul tv 254 261,

Data soiuțloniril, 22-06-2016 Data etbertrt,

CJ


o

o

")

']

D


CONFORM CU ORIGINALULD

Li

0

j

]

'ANCEI


Oflclul d« Cadastru (l Pubfldtaw Hiobdiart bucurești Biroul dl Cadastru fl Publcteta imoeiBirl Sactonl 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciari Hr 22B761 Bucumtl Sectorul 2


A. Partea I, Descrierea imobilului

Nr. CF v«hl.6S325

TEREN Intravilan    Nr cadastral vechi 1717/2

Adresat Loc București Sectorul 2, Str Vcrdl. Nr. 2BIS. Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referința

Al

22B761

_

[Mn acte: 11.000

Măsurate: 11 BBS

laren Iconl. setatei cadastra'e llaaa mol

VEC1NATAT1 N RANG EUGEN

E- onescu Mattlca

S- Giuseppe venii

V- dig r term viran

B. Partea II. Proprietari și actePagina 1 dinj


t.l


înscrieri privitoare ta dreptul da proprietate ți alte drepturi reale

Referințe

20260 / 13/08/2006

Sentința civila nr 10291, din 03/0B/1999 emis de JUOECATDftlA SECTOR 2 BUCUREȘTI;

ni Jntabu are. drept de PROPRIETATE, doband t prin CUMPĂRARE, cota

| 11 OOBRESCU EL1SABETA

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembram Intel* dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

114996 / 27/01/2009

Proces Verbal De Sechestra nr. 7949235. din 2B/03/200B emis de CONSILIUL LOCAL SECTOR 2;

TNSCR ERE, drept de SECHESTRU Sarcini se nscrie sechestru pent-u CIO suma de 115 487 Ran reprezentând reanio bugetare debitor -

Dobfeicu El sabeto

Al

1) COttSILUL LOCAL SECTOR 2 - DIRECȚIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2


Building Trust


Carte Funciari Nr 228761 Comuna/Oraț/Munlciptu: București Sectorul 2

Anexa Nr. X La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mpr

Observații / Referințe

228761

Din acte: 11.00C

Măsurată;

11696

■ teren (cord teista cadastrale -1HW nul

VECINĂTĂȚI: N- RANG EUGEN

E- lorescu MatUda

S Gluacppe Verdl

V dig d teren viren

■ Suprafața este oetermineti in planul do proiecție Stores 70.

Pate referitoare la teren

Lungime Segmenta

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție In plan.

- /o ■


Punct

început

Punct

sfSrșit

Lungime segment i“(m)

1

2

10B.063

2

3

2.119

3

4

13266

4

S

13.219)O1


S''’’ ,kS\ftr

Crt

Categorie

folosință

frTTO

vfafi

Suprafața

(mp)

Tarta

Parcelă

Nr. topo

Observați 1 Refer nțe

1

curb    DA

construcții

11.000

-

-

-

Cocjmtnt r» tonțm* Oile tu cttxta pCTaruț mttftu de prertOsrte Ugi. Hr S77/J00J. Pagina 2 din 3mUrt țBuilding Trust

Carta Fundări Nr. 228763 Commo/Or&ș/1>hmlctphi: București Sectorul 2


Extrasul de carte fundai! generat prin sistemul ntormatk: Integrat al ANCPI conține Informațiile din cartea fundară active la data generării. Acesta este valabil In condițiile prevăzute de ari. 7 din legea nr. 455/2001, CDroharat cu art. 3 din O.U.Q. nr 41/2015 exclusiv tn medM electronic, pentru activități ■ procese administrative prevăzute de leg slațta In vigoare Valablltatea poate fi extinsă țl Tn forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul1 expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii ți realității informațiilor conținute de document se poale tace la adresa nvww.ancpl.ro/verifkare, folosind codul de verificare onllne d sponlbl' In antet. Codul de verificare este valabil 30 de 2ile calendarist ce de ,a momentul generării docutnerrtuiu ,

Data ți ora generării,

05/07/2019. 13:42PoromaV ore ttnpra; dur iu caracter prraonX pruettr ieirrrtdrriU Leg» nr. GT7/2ML FatăM-T p»ltn, HW«4    J 4HTCM »**T JbawfțHJ»

Pagina 3 din 3 HrMJu    i 1


n

T

1

0

OAN CEL

MMU lUAMII ai . ... ■'<P -<


DftM De Cadastru fl Pc»<fi»U ImaMUfi (WCUtESTI

BSeri Di Caoaslni fi FiMdraie kaeWtari Sectorul)

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Certa Functori Nr. 203979 OucuraU Sectorul 2


TERBW Intravilan


tu, om * ioae Au    U

Iau    M

AaJ    «ll


«uim


A. Partea I. Descria rea Imobilului

Nr. CF wedtl;47l7.3 Nr. ««Strai Vtthfcl717W/2


Adresai Loc. București Sectorul 2, Str <1 Verdt, Nr. 2015. Jud. Bucurași!

Nr.

Crt

Hr. cadastral Nr. t ogrsflc

Suprafața* Jmp)

OPsarvațll / Referințe

Al

Din aclv jio

jttMUfeaua-J


B. Partea II. Proprietari șl arte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate fl alte drepturi reale

Referința

189691 28/03/7018

Act Notarial rr. 308. din 22/0377018 emis de Ccuma Aurel:

BIE

fnbhulare, drept de PROPRIETATE, d&btndlt prin Conveniri, coti ecnjil> X/I ,.---- .

Al

D JAflPAtf-SOHI MAHOCMWIR .

2i^AĂDATrs6hfNO8MI ROMANA -


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind detmembrSmlntele dreptului do proprietate, drepturi reala da garanție «1 sarcini

Referința

28342 t 03/06/2015

Act Notarial nr. 1646. din O2/O6/2Q1S cm1» de NP MoneGtbriels Otpr>,

Ci

Intabulară, drept da I?C1 EGA LCGAlA, ValaarejlSoWO EURcottlarm articolului 7316 aliniatul 1 din Noul Cod 0*11. turna achitata cu titlu da avan»

Al

1| 3AADATI.SOHI MANOCHEHR


~1

■)

D

D

D

D

D

O
BuildingTrust

Carto Funciari Nr. 203979 Comuna/OrațMunidpItr Buanstl Sectorul 2

Anaxa Nr. l La Partea I

TerenHr cadaurnl

Suprafața (mp)*

?

?

203379

Wnădfc Ho

Maturate; JS2

Dat» referitoare ta teren

)

']

D

a

D

]

1


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție In plen.

Punct

început

Punct

aiirait

Lungime eagment r (mi

1

2

18.729

2

3

40,717

3

4

18,403

4

1

40.811


Olrtente dintre puncte tete lumeți din eagmente cumulata ce tunt nud mkl daclt veloeree 1 milimetru.f Pag. 47 J


V

Crt

Categoria

fofoilnțl

f*V3

vtt*i

Suprafața

fmpl

Tarta

Parceti

fir. topo

Observații / (lof«*nța

1

nedetermln

S1SL

OA

752

-

*

portele tu carittcr temporar

.1


arta Functori Nr. 10ÎS79 ComWM'OntfllunlcJpiu: Bt/curtnU Sectara! 1

Certific cl prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din carte» funebri originali, pistrati de icest

Prezentul extras de carte funciari este vaiebtl la outenlWlearaa de cltre notarul public ■ Betelor Juridice prtn care io ating drepturile raatt precum sl pentru dezbatem succeslunflor, Iar Informațiile prezentate sunt susceptibila de orice modllksre, bi condițiile legii.


Aafotem.


puran fl nnuilnm)


0

0

0

D

DPag. 48


JtMCEL


OMul dv Otfwtni («hAIcttaU tnct*»rl DUCUKS7I

Blrwl da Cadastrv F PubUdtate ImibBari SrcUnJ 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMAM

Carte Funcltri Ui. 202910 Bucmiti SoctarJ 2


Aed


«tel' V

•». - n

.» i -'t


A> Partea t. Descrierea Imobilului


Nr CFwtW;4Tl/4 Nr. cadastral vaâihl7i7/4/3-


rT


D

3

a

a


TEREN titrevrion

Nr.

Cit

Nr. cadaiM

Nr. hspwjrvftc

Supr-atața» (aap)

Obaerrațfl / Referințe    . -

A]

1QJXI

loco

-lLr.


B, Partea II. Proprietari >1 acta


Inacrlari prlatoare la dreptul da pmprlatete p alte drepturi mala


EB425 / 30/10/2017


Referințe


Act Notarial nr, 1552-COWTRACT DE VANZARE. un 17/10/1017 «nU de Mu Adrian Cbudu;

920    drapt de WtoEtUfiȚAieasupra tatei da 7îfi mp. dsb*npl|    £17OV


iartn Canvande. cote actuala


BUDOAMU 9FBRAWTA


:iAîE*»jpn

imamL.


71SM /14/11/2017

Act NoWdâli»JLM2-<aWntA£TK UAHi!AH£ AjHBAJUW.-Jn 27/M/2017 emu de Mu _

Notarial nr 227J-C0NTRACT DE VANZARKl/HPARAAE. dtt 27/09/2000 erril ir NA «ORB AURELJfiNfl Ap Notartal nr 9 71-CONVENȚIE DE DESFIINȚARE, din M/UW01» ds de HR COSMA AURO; Ad AdmirJstmtt nr. MMS-EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU AUTENTIFICARE. om 20/10/2017 tmh de OCP1 BUCUREȘTI-ua>l BUFTIAi Act Notarial nr. 144-CONTRACT DE VANZARE. din 19/02/201» emil do NP SANDINA TABARANA; Ad Admmirtrattv re. SB42S-WCHEIEAE, din 30/10/2017 emis da OCPI BUCUREȘTI-BCPI SFCTDf |£e Indraapta eroarea materiala din prezenta CI^NI in trnsvl


021


mandonarll corecta al cotelor deținuta da Racara dinu a proprietari asUal: Cunun CamoBr cota dt «17/3000, Poeruru Urlu Triton cota de IS9/3OO0, SeruleKU Emil Dragor cota da 147/3000 sl Ondsanu ISotrana cota de 710/3000___


74M» /17/11/3017


Act Notarial nr. H57, dm 14/11/2017 endi de Mta Adrian u;

BZ3 {EîBEularâ, drept de PftDPRtTATîtoupri cotei de 34.OSS"d(ri tmoEHJ


foUrndft arin PAPAL cota actuala 3MS/1P0 II OUOEAMU «FtRAfITA


19982/28/03/2018


Act Notarial nr. 311, Jn 22/03/2018 ana da NP Cern Aurel;

tniabutrre. drept da PftopRIETATEasupra cotat do"3S.4S7"do6arKjlt


BÎ4


Bd£LC«lWlltl«. cptvftțtuala 11890000    .

1) SAADATLSOHIMANOCHIHR. căsătorit cu 2| 1AADAT1 SOHI NOOO ROXANA


Al


**r


.1 A,-. ' -4


tnacrlari privind dezmembra mint ele dreptutel da proprietate, ckeptart reala do garanție al aatxlnl

Referința

Nusuvr


Ctan«iiMrt u*»    rtU tu ryfcttt pmOBcmA țwgfcM* dr grF«R*clfrlic* J* Ij jjjW,1 dțft tC-


4*w4>r h|p**»i* U


«,ț

’ ’ '•

• r

-- f


CONFORM ORIGINALUL]

3

n

n

i

3

3

3

.1

3

0

0

3

3

3

]

1


Țaran


Carta flmitri Mr. J038B0 CoflmnagraaWroilefpfu.- Bucurați Sectorul 1

Anoxi Nr. 1 La Partal I


Hrcadectnl |t

lUprafata Impf

ObsenatU1 Referințe

203SM    J

3.000

*îuprâK{r5îădăîîtrîîîă3țrpIanur3î,p!Set3eîSSS^B^^“~"^——-"————


r-


Pata referitoare la taran


cn

Ceteoarie

lakalnțl

Mrt

SW

Terța

Percetl

Nr.tof»

OtotMVațf! / Rafutnțt

1

55u

construcții

M

3.000

*

-


Certtllt d prezentul «trai corespund* cu podele In vlgoert Ai cartea fundul orig'ralt. plttralt A acest - Wrou.

frazentu’ «trai da cana fundări asta valahfl la autentificarea de dtr* notarul puține a actelor Juridica prin

ura te sting drapturie reale precum p pentru r1 x--------------------

susceptibila de ortca modlfueru, ki cpndltFk '

S-a achitat tariltd de 120 ROM. -Qittenti axtp publdtata ImaMorl cu codii nr. 243


baterea succtiiunflar. Iar Informațiile praranlata turn 1441127104417-2011 ki turna da IM. pentru swvlcut de


Data tolutlailril,    nl

12-07-3010

TtTOiâlî*

Data aflherttl,

-l-l—    ©

b    «<


Referent,


Cwrod p jezimtlurelPag. 50


IVIEDlXlZITY

liC.GJW.


Building Trust

RAPORT DE EVALUARE

Teren intravilan în suprafață de 3,000.00 mp situat în

Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bis, București, sector 2 (iot cadastral 203980)

Client și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București Evaluator:    S.C. MEDIA CITY S.R.L.

Numărul și data raportului: Nr. 435 /10.08.2018 Data evaluării:    12.07.2018SINTEZĂ

Subiectul raportului: teren intravilan în suprafață de 3,000.00 mp (suprafață din acte)1

Adresă: Str. Giuseppe Verdi, nr. 2BIS, București, sector 2

Identificare cadastrală: Conform Extras CF 203980, nr. cerere 42903/05.07.2018 proprietatea subiect se identifică astfel:

Localizare

Carte funciară / Număr cadastral

Extras CF - număr cerere/data

Activ

Suprafață

teren*

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203980/203980

42903/05.07.2018

-Teren

3,000.00

Total teren CF203980, UAT Sector 2, București

3,000.00

'Suprafața de teren este suprafața rezultată din extras CF

Proprietar: Persoane fizice, așa cum rezultă din Extras CF 203980, nr. cerere 42903/05.07.2018, astfel: Budeanu Speranța, Saadati-Sohi Manochehr și Saadati-Sohi Noemi Roxana

Client și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București

Adresa clientului: Splaiul Independenței nr. 291- 293, Sector 6

Evaluator: S.C. MEDIA CITY S.R.L.

Contract prestări servicii de evaluare: Acord cadru nr. 360/12.08.2015, contract subsecvent nr. 4/2018 înregistrat sub nr. MB 560/25.04.2018 și comanda nr.


13040/11.07.2018


Scopul evaluării: informarea clientului Data evaluării: 12 iulie 2018 Data întocmirii raportului: 10 august 2018 Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4.6596 Lei

Valoarea de piață2: 1,720,000.00 Euro, echivalent 8,014,512.00 Lei3


CERTIFICARE

Subsemnatul certific cu bună credință și după cunoștința mea următoarele:

Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și ipotezele speciale și se constituie ca analize nepărtinitoare din punct de vedere profesional, concluzii și opinii personale.

Nu am nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea ce face obiectul acestui raport și nu am nici un interes personal și nici nu sunt părtinitor față de vreuna din părțile implicate.

Remunerarea mea nu se face în funcție de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza cauza clientului, de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția unui eveniment ulterior.

Acest raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei valori minime, a unei asemenea valori sau pe aprobarea unui împrumut.

Analizele, opiniile și concluziile raportate au fost elaborate, iar acest raport a fost realizat în conformitate cu cerințele Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2018.

Inspecția proprietății subiect a fost efectuată de Ec. Ioana Azoiței, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI, în data de 12.07.2018 împreună cu reprezentantul clientului.


•5*5


Building Trust

CUPRINS

SINTEZĂ....................................................................................................................2

CERTIFICARE...........................................................................................................3

CUPRINS...................................................................................................................4

1.    TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII..........................................................5

1.2.    IDENTIFICAREA Șl COMPETENȚĂ EVALUATORULUI...........................................5

1.3.    CLIENTUL Șl UTILIZATORUL DESEMNAT AL RAPORTULUI DE EVALUARE........5


1.5.    DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII.......6

1.6.    TIPUL VALORII. DEFINIȚIA. MODALITĂȚI DE PLATĂ.............................................6

1.7.    DATA EVALUĂRII.CURS VALUTAR.........................................................................6

1.8.    DOCUMENTAREA NECESARĂ. SURSA INFORMAȚIILOR UTILIZATE...................7

1.9.    IPOTEZE Șl IPOTEZE SPECIALE............................................................................7

1.10.    RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE Șl PUBLICARE.........................................8

1.11.    DECLARAREA CONFORMITĂȚII CU SEV...............................................................9

1.12.    DESCRIEREA RAPORTULUI....................................................................................9

1.13.    RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE TERȚI..................................................................9

2.    DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI.................................................................10

3.    CEA MAI BUNĂ UTILIZARE...............................................................................13

4.    PREZENTAREA PIEȚEI SPECIFICE..................................................................14

5.    ABORDĂRI ÎN EVALUARE.................................................................................17

6.    PREZENTAREA REZULTATELOR.....................................................................19

ANEXE.....................................................................................................................20

ANEXA 1 - HARTĂ LOCALIZARE.........................................................................21

ANEXA 2 - FOTOGRAFII PROPRIETATE IMOBILIARĂ SUBIECT.......................23

ANEXA 3 - EXTRAS OFERTE DE VÂNZARE TEREN CONSTRUIBIL.................26

ANEXA 4 - EXTRAS OFERTE DE ÎNCHIRIERE TEREN.......................................47

ANEXA 5 - INFORMAȚII PRIVIND RATA DE CAPITALIZARE..............................55

ANEXA 6 - DOCUMENTE DE LA CLIENT.............................................................56
1. TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII

J

1.1. SUBIECTUL EVALUĂRII

Subiectul prezentei lucrări îl constituie întocmirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 3,000.00 mp4, identificat cu numărul cadastral 203980, localizat în Str. Giuseppe Verdi, nr. 2BIS, București, sector 2 și aflat în proprietatea persoanelor fizice Budeanu Speranța, Saadati-Sohi Manochehr și Saadati-Sohi Noemi Roxana.

1.2. IDENTIFICAREA Șl COMPETENȚĂ EVALUATORULUI

S.C. MEDIA CITY S.R.L. București a fost înființată în anul 1996, fiind o companie de consultanță specializată în proiecte rezidențiale și soluții pentru segmentele Office și terenuri. începând din anul 2008 MEDIA CITY S.R.L. a dezvoltat și activitatea de consultanță în evaluare, devenind membru corporativ ANEVAR.

în prezent prin membrii echipei de evaluare are competențe pentru următoarele secțiuni precizate de Ordonanța 24/2011 cu privire la unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor: a) evaluări de bunuri imobile, b) evaluări de întreprinderi, c) evaluări de bunuri mobile și f) verificări de rapoarte de evaluare.

Având în vedere modul de organizare și experiența acumulată echipa MEDIA CITY

S.R.L. poate oferi o evaluare obiectivă și imparțială.

Datele de identificare ale MEDIA CITY S.R.L.:

Sediu social: București, Bd-ul Unirii, nr.27, bl. 15, sc. 2, et. 5, ap. 38, Sect.4 Telefon / Fax: 021.310.03.99 Telefon mobil:0741.200.002, 0746.040.646 E~mail: office@mediacity.ro Registrul Comerțului sub nr: J40/6434/1996 Cod de înregistrare fiscală: RO 8671680 Autorizație ANEVAR: 0120/2018


1.3. CLIENTUL Șl UTILIZATORUL DESEMNAT AL RAPORTULUI

nc C\/AI IIADC

( Pag-5 ]

Contract prestări servicii de evaluare: Acord cadru nr. 360/12.08.2015, contract subsecvent nr. 4/2018 înregistrat sub nr. MB 560/25.04.2018 si comanda nr. 13040/11.07.2018

1.4.    SCOPUL EVALUĂRII

Scopul raportului de evaluare: informarea clientului

1.5.    DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII

Dobândire: Evaluatorul nu a avut la dispoziție actele notariale, actele administrative, contractele de vânzare - cumpărare și altele asemenea enumerate în conținutul extrasului de carte funciară.

Drepturile de proprietate evaluate se consideră drepturi depline.

Identificarea proprietății: Conform Extras CF 203980, nr. cerere 42903/05.07.2018 proprietatea subiect se identifică astfel:

Sarcini: Conform Extras CF, terenul este liber de sarcini.

* .....

In Anexa 6 sunt prezentate actele de proprietate puse la dispoziția evaluatorului de către client.    p ?


Localizare

Carte funciară / Număr cadastral

Extras CF-număr cerere/data

Activ

Suprafață

teren*

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203980/203980

42903/05.07.2018

- Teren

3,000.00

Total teren CF 203980, UAT Sector 2, București    -

“Suprafața de teren este suprafața rezultată din extras CF

CONFORM CU ORIGINALUL

1.3 r -

1.6. TIPUL VALORII. DEFINIȚIA. MODALITĂȚI DE PLATĂ

9    9

Tipul valorii: valoarea de piață


1.8. DOCUMENTAREA NECESARĂ. SURSA INFORMAȚIILOR UTILIZATE

Documentele și informațiile necesare realizării evaluării au fost puse la dispoziția evaluatorului de către client care este singurul răspunzător pentru validitate, valabilitatea si exactitatea acestora.

Sursele de informare utilizate în cadrul prezentului raport sunt:


•    Date privind proprietatea subiect din documentele puse la dispoziția evaluatorului și prezentate în Anexa 6.

•    Datele specifice care cuprind detalii despre ofertele de vânzare terenuri libere construilbile, încadrate în subzona L2a, L3a și M3, au fost obținute din următoarele surse: baze de date site-ul: www.imobiliare.ro; baze de site-ul: www.propertvbook.ro

:

Datele specifice care cuprind detalii despre ofertele de închiriere terenuri localizate în București au fost obținute din baze de date-site-ut: www.im&biiiafe.ro.

CONFORM CU ORIGINALUL


1.9. IPOTEZE Șl IPOTEZE SPECIAL^

• Acest raport de evaluare a fost elaborat de către S.C. MEDIA CITY S.R.L. în calitate de consultant al clientului, având la bază informațiile puse Ia dispoziție de către acesta;

Concluziile exprimate în prezentul raport sunt valabile numai la data evaluării și nu au fost luate în considerare elemente ce au apărut sau pot apărea după data evaluării;

în elaborarea lucrării au fost luați în considerare toți factorii care au influență asupra valorii, nefiind omisă deliberat nici o informație relevantă pentru estimarea valorii;

Evaluatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru existența unor factori externi care ar putea influența în vreun fel valoarea estimată;

Evaluatorul a obtinut informații, estimări și opinii, ce au fost evidențiate în raportul de evaluare, de la surse pe care el le consideră credibile și nu își asumă nici o responsabilitate în privința completitudinii și corectitudinii lor nefiind verificate din surse independente;

Evaluatorul nu va fi făcut responsabil pentru aspectele de natură juridică ale proprietății. Evaluatorul a presupus că dreptul de proprietate este valabil și nu există sarcini asupra bunului imobil la data evaluării, altele decât cele menționate eventual în prezentul raport;

Evaluatorul a presupus că proprietatea se conformează restricțiilor urbanistice din zonă, deține toate licențele autorizațiile și certificatele necesare utilizării lor și că acestea vor putea fi reactualizate în viitor dacă va fi necesar;

Evaluatorul nu are calificarea necesară pentru a măsura și garanta că locația și limitele proprietății așa^rrr-airfost ele indicate de client și descrise în raport

corespund cu docume


îfoțtfietate și cu cele cadastrale. Acest raport are

CON^<WCLJ ORIGINALUL


X<ț>UJl.U, Tț.menirea de a estima o valoare a proprietății identificată și descrisă în raport în ipoteza în care aceasta ar corespunde cu cea din documentele de proprietate;

Orice neconcordanță între proprietatea identificată și cea din documentele de proprietate invalidează corespondența dintre valoarea estimată și proprietatea atestată de documentele de proprietate, dar păstrează validă valoarea estimată pentru proprietatea identificată în raport;

Toate informațiile cu privire la situația rețelelor magistrale subterane de utilități sunt conform documentelor primite de la client, în perioada 24.07.2018 - 30.07.2018 si eliberate de către E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA, S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., DRISTRIGAZ SUD REȚELE, S.C. APA NOVA BUCUREȘTI

S.A., RADET și TELEKOM. Niciunul dintre furnizorii de utilități nu menționează eventuale restricționări care ar limita dezvoltarea proprietății;

Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăți și orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport;

Terenul subiect al prezentei lucrări nu a fost măsurat de reprezentanții MEDIA CITY S.R.L., toate dimensiunile se presupun a fi în concordanță cu informațiile puse la dispoziție de societate. în analiza realizată evaluatorul a luat în considerare suprafațele care au rezultat din documentele puse la dispoziție;

Nici o informație conținută în acest raport nu trebuie să fie interpretată ca o consultanță fiscală, juridică sau contabilă;

Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau de viitor în legătură cu proprietatea evaluată sau cu părțile interesate în tranzacție;

Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

Raportul de evaluare nu poate fi folosit ca probă în instanță nefiind o expertiză judiciară;

Raportul de evaluare poate fi verificat cu respectarea normelor legale în vigoare;

Evaluatorul își asuma responsabilitatea pentru opiniile exprimate în prezentul raport de evaluare;

• Prezentul raport este valabil doar cu semnătura și ștampila în original ale evaluatorului autorizat, coordonator al echipei care l-a întocmit.

1.10. RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE SI PUBLICARE

Raportul de evaluare sau orice referire la el nu va fi inclus în niciun document destinat publicității și nu va fi publicat în niciun fel, fără acordul scris și prealabil al S.C. MEDIA CITY SR.L., a clientului și a utilizatorilor desemnați, cu specificarea formei și

nu acceptă nicio responsabilitate, față de nicio persoană, cu excepția clientului, niciodată și în nicio circumstanță.

1.11. DECLARAREA CONFORMITĂȚII CU SEV

Prezentul raport are la bază Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018, fără nici o deviere de la acestea.

Standardele aplicate sunt:

•    SEV 100 - Cadrul General (IVS Cadrul general)

•    SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării (IVS 101)

•    SEV 102 - Implementare (IVS 102)

•    SEV 103 - Raportare (IVS 103)

•    SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230)

•    GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

1.12.    DESCRIEREA RAPORTULUI

în conformitate cu activitățile specifice realizate în vederea evaluării, raportul cuprinde mai multe capitole (și anexe) ce includ: termenii de referință, descrierea subiectului evaluării, analiza pieței specifice, metodologia evaluării și concluzia cu privire la valoare.

1.13.    RESPONSABILITATEA FATĂ DE TERTI

I    >

Raportul de evaluare este destinat scopului precizat la pct. 1.4 și numai pentru uzul clientului și utilizatorului menționați la pct. 1.3.

( Pag. 9 J


2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Adresă: Str. Giuseppe Verdi, nr. 2BIS, București, sector 2

Identificare cadastrală: Conform Extras CF 203980, nr. cerere 42903/05.07.2018 proprietatea subiect se identifică astfel:

Localizare

Carte funciară / Număr cadastral

Extras CF - număr cerere/data

Activ

Suprafață

teren*

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203980/203980

42903/05.07.2018

- Teren

3,000.00

Total teren CF203980, UAT Sector 2, București

3,000.00

“Suprafața de teren este suprafața rezultată din extras CF

Clasificarea zonei: urbană cu acces la infrastructura de utilităti

1

Categorie teren: intravilan

Categorie de folosință: Conform Extras CF din 05.07.2018 terenul are categoria de folosință - curți construcții

Utilizare/zonare: Certificat de urbanism nr. 1055/50"V” din 19.07.2018 subiectul este încadrat în UTR V1a - Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice, plantații de aliniament artere pricipale/secundare, plantații, promenade pietonale .

Coeficienți urbanistici: Conform prevederi PUG si Certificat de urbanism nr. 1055/50’V" din 19.07.2018:

-    POT max = 15% (cu construcții, circulații, platforme)

-    CUT max = 0.2 ADC/mp teren

Utilizări admise: Sunt admise numai funcțiunilede spațiu plantat public constând în: - spații plantate - circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și oglinzilor de apă - mobilier urban, amenajări pentru joc și odihnă - construcții pentru expoziții, activități culturale, alimentație publică și comerț - adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere -parcaje.

Utilizări interzise: Orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare: orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice; conversia grupurilor sanitare în spații comerciale și tarabelor prin decuparea spațiilor plantate adiacente trotuarelor: tăierea arborilor fără autorizația autorităților abilitate.

Utilizare actuală: La data evaluării terenul este amenajat ca spațiu verde și este parte a Parcului Verdi.

Conform informațiilor oferite de site-ul www.pmb.ro terenul subiect este în Registrul Spaților Verzi, sistem informatic de înregistrare și evidență a spațiilor verzi aflate pe teritoriul Municipiului București, inventariate în perioada 2010-2011, în categoria spațiile verzi din Municipiul București aflate în domeniul public: parcuri, grădini, scuaruri, baze sportive, spațiile'5<erzrdin cadrul ansamblurilor de locuințe/instituțiilor publice, etc.    A-    zîn prezent, Registrul Spațiilor Verzi din Municipiul București nu are valoare administrativă și nu produce efecte juridice, terenurilor amenajate sau înregistrate ca spații verzi, indiferent de regimul juridic fiindu-le aplicate prevederile legislației de mediu în vigoare.


Conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (republicată), actualizată prin Legea 47/2012, administrația publică locală are obligația de a inventaria și spațiile verzi de pe domeniul privat cât și de a reactualiza registrului spaților verzi ori de cate ori apar modificări.

în 2014, Parlamentul a adoptat Legea 135/2014, publicată în Monitorul Oficial în octombrie 2014, care spune ca Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților se modifică și după alineatul (8) al articolului 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

" (9) Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curți-construcții, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislației în domeniu."

•    Dimensiuni teren: 3,000.00 mp (suprafață din acte)

•    Teren în exces: nu


•    Vecinătăți: Conform Planului topographic, întocmit de către loan Alexandru Costin, lotul subiect, identificator electronic (IE) - 203980 și situației din teren la data inspecției proprietatea subiect are următoarele vecinătăți:

■    Nord: Str. Gheorghe Țițeica, colț cu Barbu Văcărescu

■    Sud: Parcul Verdi

■    Est: Parcul Verdi

■    Vest: Parcul Verdi

•    Caracteristicile amplasamentului:

■    îmbunătățiri aduse terenului:

■    Nivelări: nu

■    Borduri: nu

• Trotuare: nu

■    împrejmuiredimitele proprietății nu sunt materializate cu gard

•    Utilităti:

■    Rețea de alimentare cu apă - canal: la limita proprietății

■    Rețea de energie electrică: la limita proprietății

■    Rețea de gaze: la limita proprietății

■    Drum de acces: Str. Gheorghe Țițeica și Bd-ul Barbu Văcărescu

•    Topografia terenului: Plană, formă poligonală, așa cum rezultă din Plan topographic, întocmit de către loan Alexandru Costin


Servituti: nu este cazul

Restricții de construibilitațef Conform informațiilor cu privire la situația rețelelor magistrale subterane de/uțilitâti sunt conform documentelor primite de la client, în - 30.î)7z2018'si~elit


perioada 24.07.2018 S.C. LUXTEliberate de către E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA, MPAN^ S A., DRISTRIGAZ ȘUD REȚELE, S.C. APA

SbW/'
NOVA BUCUREȘTI S.A., RADET și TELEKOM. Niciunul dintre furnizorii de utilități nu menționează eventuale restricționări care ar limita dezvoltarea proprietății;

• Concluzii: Având în vedere cele prezentate anterior, istoricul regimului economic și tehnic al proprietății subiect în continuare în prezenta lucrare vom considera terenul în suprafață de 3,000.00 mp1 ca fiind construibil cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 1055/50"V" din 19.07.2018 și fără alte restricții de

utilizare datorate rețelelor subterane de utîlităti.

» »

3. CEA MAI BUNĂ UTILIZARE

în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018 - Glosar: "Cea mai bună utilizare este utilizarea probabilă în mod rezonabil și justificată adecvat, a unui teren liber sau a unei proprietăți construite, utilizare care trebuie să fie posibilă din punct de vedere fizic, permisă legal, fezabilă financiar și din care rezultă cea mai mare valoare a proprietății imobiliare”.

Conform Certificat de urbanism nr. 1055/50”V" din 19.07.2018 terenul subiect se încadrează în UTR V1a - Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice, plantații de aliniament artere pricipale/secundare, plantații, promenade pietonale.

în continuare evaluatorul consideră că cea mai bună utilizare pentru proprietatea subiect al evaluării poate fi considerată aceea de teren intravilan încadrat conform PUG în UTR V1a.

Terenul se consideră construibii pentru destinația admisă - alimentație publică și comerț, în limitele legale, cu următorii coeficienți urbanistici: POT max = 15% (cu construcții, circulații, platforme) și CUT max = 0*2 ADC/mp teren.

( Pag. I3 ]


. O1 .țțrt* =-ip -•’ t-sr-g 2'


4. PREZENTAREA PIEȚEI SPECIFICE

•    Adresă: Str. Giuseppe Verdi, nr. 2BIS, București, sector 2

•    Localizare: Zona Floreasca - Barbu Văcărescu - Țițeica, cardinal nord

•    Limite geografice ale pieței locale: Având în vedere cele prezentate anterior, piața imobiliară specifică poate fi considerată piața terenurilor libere amplasate în nordul capitalei, zona Floreasca - Barbu Văcărescu - Țițeica.

•    Utilizarea terenului în zonă: Terenul în zonă este ocupat în proproție mare de spații verzi și lacuri și în proporție mai mică de construcții, ansamblul construit al zonei este format din clădiri cu destinație mixtă, preponderent rezidențială. în zonă terenul liber,

construibil este limitat ca si ofertă.

1

Din punct de vedere legal terenurile din imediata vecinătate a subictului se încadrează în subzona L2a, L3a, V3b și mai puțin M3.

•    Evoluția valorilor imobiliare:

f

Piața terenurilor. Numărul total de tranzacții a suferit din cauza obstacolelor administrative, însă interesul pieței a fost foarte ridicat și se așteaptă să continue și în cursul anului 2018. Interesul major este pentru loturile destinate dezvoltării rezidențiale deoarece o serie de factori s-au convertit spre a face dezvoltarea rezidențială foarte atractivă (de exemplu, creșteri ale ocupării forței de muncă în ultimii trei ani, salarii mai mari, rate scăzute ale dobânzilor și dezvoltarea de noi zone de birouri). Dezvoltatorii s-au axat pe definirea unor noi zone rezidențiale în imediata apropiere a clădirilor de birouri recent dezvoltate, în special în partea de nord a Bucureștiului. în acest context, zone precum Aviației, Băneasa, Sisești, Străulești, Pipera sau Militari-Lujerului au fost deosebit de interesante pentru piața specifică.

Pe termen scurt, piața de birouri din București se va reduce, deoarece va avea nevoie de ceva timp pentru a absorbi livrările efectuate în perioada 2016 - 2017. în consecință, dezvoltatorii își vor redirecționa atenția către: i) parcele cu locații excepționale sau loturi mai mici cu autorizații pentru construcții care permit o perioadă de timp scurtă pentru comercializare sau ii) terenuri cu accent pe evoluția pe termen mediu.

Investitorii vor continua să se concentreze asupra nevoilor în evoluție ale consumatorilor. Progresele rezidențiale apropiate de zonele de birouri vor rămâne atractive, precum și dezvoltarea proiectelor mixte (de exemplu, rezidențiale și birouri). Bucureștiul este lider pe radarele investitorilor, urmat de orașe ca Cluj-Napoca, Timișoara sau Brașov.

O altă tendință va fi nivelul de selectivitate a terenurilor în funcție de statutul documentației de zonare (PUZ, PUD, autorizație de construire). Având în vedere efervescența pieței rezidențiale, investitorii caută flexibilitatea de a furniza proiecte pe piață cât mai repede posibil și sunt, prin urmare, dispuși să plătească mai mult pentru parcelele cu autorizații în vigoare.

Prețurile terenurilor au rămas stabile, cu creșteri ușoare izolate pentru locațiile prime unde mai mulți dezvoltatori negociază pentru același teren. Privind situația mai largă a pieței, prețul mediu a crescut ușor și în'2017,"dar se atribuie această creștere faptului că au fost tranzacționate mai multe^p^Vcele de valoare mai mare decât o majorare generală a prețurilor.    /*x /Ț;;z

1

]

']

]• Condițiile pieței specifice în zonă

nu există informații de piață suficiente și credibile privind oferte de vânzare și/sau tranzacții cu terenuri similare încadrate în UTR - V;

oferta de vânzare terenuri libere construibile amplasate în zona analizată este relativ redusă și se referă în general la suprafețe mai mici de 1,000 mp, suprafețele mai mari de 1,000 mp sunt amplasate spre zona Țițeica - Ramuri Tei, în zona Floreasca - Țărmului și zona Pipera - Fabrica de Glucoza;

prețul de ofertă pentru vânzarea de terenuri libere amplasate în zona analizată, încadrate urbanistic în subzona M3, se situează în intervalul 700.00 Euro/mp * 1,000.00 Euro/mpAu, funcție de dimensiune, localizare, tipul de acces și vizibilitate și posibilitățile de dezvoltare. Ofertele reținute pentru analiză au fost verificate telefonic, fără inspecție si sunt prezentate sintetizat în tabelul următor si în Anexa 3:

Localliare

Sursa

Suprafață

(<”P>

Categorie

teren

Destinație

Utilizare 1 Zonare

Coeficienți

urbanistici

Regim de inâlțlmo permis

Acces

Front stadal (ni)

Construcții pe teren

Preț ofertâ" (Euro/mp)

Zona Barbu Vâcârescu -Ramuri Te

http5J/ww.im obiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/baibu-vacarescuflefen construc(i-de- vanzare-X72C1303P7feta=2379163Sharla=1

7.29200

intravilan

curți

construcții

Subzona

MO

POT = 60%. CUT=25

Ct PUG

Slr Barbu Vâcârescu • adiacent

nc

|RU

69940

Zona Floreasca • Barbu Vâcârescu

rflpsAwwprofessional-consulting.ro/terenuri/vanzare-lererțtabu-vaeares:u-434-mp \ x

494.00

intravilan

topSttÎcța

Subzona

’ifl

POT = 65%. CUT=2.S

Cf PUG

Str Barbu Vâcârescu-atfiacenl

D = 2040m'

nu

t.mwoo


I

,'i

o

o

n

i

i

]

j


CONFORM CU ORIGINALULprețul de ofertă pentru vânzarea de terenuri libere amplasate în zona analizată, încadrate urbanistic în subzona L2 și L3, se situează în intervalul 600.00 Euro/mp * 1,000.00 Euro/mpAu, funcție de dimensiune, localizare, tipul de acces și vizibilitate și posibilitățile de dezvoltare. Ofertele reținute pentru analiză au fost verificate telefonic, fără inspecție și sunt prezentate sintetizat în tabelul următor și în Anexa 3:


Iccallisro

Surei

Suprafiți

(np)

Categorie

teren

Destlniție

Utilizare f Zonare

Coeficienți

urbanistici

Regim de Inâlțim» Berrri»

Acea»

Front stadal (ri)

Construcții pe ta ren

Preț ofsrtT (EuroAip)

Zona Floreaca compozitori

hBps //www.imobfiare.nywnzare-tfirenur> ccxBtnxtn/bwuresti/fkxeascMeren'Constructa’de-vanzarfrX3A31300K?teta=2349S63&harta< IttnodaF aaterie-mare

441.00

intravilan

Curți

construcții

Subzona L3a

POT =45%; CUT»1J

CI.PUZ,

S‘P*2E

Str.Giacomo

Puccini

D = 12ml

nu

1.000.00

ZonaBartxj Vâcârescu• Ceaikovski

hapsJ/www.mohi6âre-ro/uaniare- lerenuri-constnjciSâjucuresWltereucii/leren-ccnstnjcWe-wiiar5-X3ri50300371isiâ=23498638 hana=1

35200

intravilan

curți

construcții

Subzona L3a

POT «45%; CUT = 2

CIPUZ

Str Barbu Vâcârescu/ Su CoailOTsIt

D= 18.5 ml

nu

681.82

ZonaBaibu Vâcârescu -Ramuri Tei

httpsy/ivw. imobiliare ri^vanzare-terenuri-cireJnxitji/bucuresti/bartxhvacafescuAereri-cwatructiHte-vanzare-X72C 13G59?teta-2349S63&hartfl= 1

18.734.00

intravilan

curți

construcții

Subzona L3a

POT = 45%; CUT = 1.3

CI. PUG

Str Barbu Vâcârescu -

adiacent ,

0 = 62.00 ml

nu

590.00

Zona Barbu Vâcârescu ■ RamiMiTei

htț» /(www. im oWiare.ra'vanzore'terenuri-constructitouciMesti/barbi>vacarescu/teren-construcliLde-vanzare- X17L1301STfcs ta=2379163

2.400.00

intravilan

curți

construcții

SubîonaL3a

POT = 45%; CUT=13

Ci. PUG

Str. Ramuri Tei

O = 35 ml

da,

construcții

demolabilfl

79t 67

Zona Barbu

Vâcârescu • Tileica

hBps^/wvw.iniobitare-nAaniare-terenuri-consIructi/bucuresIVfloreascailereivcanstruClB-de-varjare-X9F 103008713la=23498638riaria= 1

32800

intravilan

curți

construcții

SubzonaL

POT = 50%; cur=2

CI. PUG

nc

D = 14ml

da, casâ demoJabU

609.76

Zona Barbu

Vâcârescu -Țițcica

https/Mww.imobiliare.rtVvanzarD- terenuri-constnrctii/bucijresti/bartxhvacarescu'teren-eanstrucfckte-vanzare* X54Ui30037ltsta=2349S63Ăharta= 1

333.00

intravilan

curți

construcții

Subzona L2a

POT = 45%; CUT =1.3

CI. PUG

Slr Gh. Țițeica

D = 11.2 ml

da, casâ demoiatelă

720.72

Zona Fkxeasca

Flor&asca

https //www.profes sionak ccnsultingrcrterenuri/vanzare-teren-floreasca* tarnuAâ-2168-mp

2,16800

intravilan

curți

construcții

Subzona Lld

POT = 20%; CUT = 07

Cf. PUG

Slr Țârmuhii ■ intr Valului

O = 6442ml

nu

030.00

rațjnJe » ctata nu inciua TVA


marja de negociere la vânzarea terenurilor libere în zona analizată este la nivelul de 5%, oferta fiind redusă;


ofertele de închiriere terenuri construibile/neconstruibile amplasate în București se situează în intervalul 1.25 Euro/mp/lună + 2.44 Euro/mp/lună, funcție de dimensiunea lotului, tip de acces, deschiderea frontului stradal și cea mai bună utilizare. Ofertele reținute pentru prezenta lucrare au fost verificate telefonic (localizare, caracteristici fizice, informații privind prețul, etc), fără inspecție și sunt prezentate sintetizat în tabelul următor (vezi Anexa 4):


J

]

]

]

I


Localizare

Sursa

Suprafața

(mp>

Deschidere

(ml)

Construcții pe teren

OfBrta

preț*

(Euro)

Ofertă

preț*

(Euro/mp)

Zona de nord - Sisești

https://www.imobiliare.ro/inchirteri-terenuri-

constructii/bucuresti/sisesWteren-conslructil-do-

inch(riat-X2F713000?Ssta=23S0515Sharta=1

2.200.00

38.00

nu

3,960.00

1 80

Zona de est - Mcolae Grigorescu

hUps://www. imobilare. ro/vamare-ierenuri-constructii/bucuresti/nlcolae-grigorescu/teren-constructii-de-vanzare-sau-de-lnchiriat-X14D130037ltsta=2350515ihar1a=1

4.000 00

50.00

nu

5,000.00

1 25

Zona de est - Pantelimon

htlps://www.lmobiliare.ro/inchirieri-terenuri-constructii/bucuresti/pantafmon/teren-conslnjctii-de-inehtriat-X5LS0300L7lista=2350515&harta=1

2,500 00

40.00

da

5.000.00

2.00

Zona de nord - Bâneasa

https://www.imobiliare.ro/inchlrieri-terenuri-construclii/bucuresti/baneasa/teren-constructii-de-inchiriat-X72C130647tsta=23505154haria= 1

2,052 00

42.00

nu

5,000.00

2.44

‘Prețul da oferii nu include TVA


]

]

1

n

o

■]'


ru originalul

IVIEDlXCITY

Building Trust

>


5. ABORDĂRI ÎN EVALUARE


în procesul de evaluare sunt recunoscute trei abordări ale evaluării: abordarea prin piață, abordarea prin venit și abordarea prin cost. Metodele recunoscute pentru evaluarea terenurilor sunt: comparația direct, extracția, alocarea, tehnica reziduală a terenului, capitalizarea rentei funciare și analiza parcelării și dezvoltării.

Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile. Atunci când nu există suficiente vânzări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, se pot utiliza metode alternative, precum: extracția de pe piață, alocarea (proporția) și metode de capitalizare a venitului.

Valoarea de piață a terenului trebuie estimată având în vedere cea mai bună utilizare a acestuia.

în cazul de față terenul are utilizare unică, cea actuală spațiu verde, construibil în limitele legale în vigoare la data prezentei evaluări.

Analiza datelor de piață, calitatea și cantitatea informațiilor de piață disponibile și tipul proprietății de evaluat a evidențiat următoarele:


J

j

]

]

i


Metode de evaluare a terenului

Adecvare

Motivație

- Comparația directă

inadecvată

79. Comparația directă esle cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea ma adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile Nu există informații de piață suficiente și credibile privind oferte și tranzacții de terenuri libere cu utilizare spațiu verde

- Extracția

inadecvată

Extracția de pe piață esle o metodă prin care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii contribuției construcțiilor, estimată prin metoda costului de înlocuire net.

- Alocarea

inadecvată

89.    tvfetoda alocării, cunoscută și ca metoda proporției, se bazează pe principiul echilibrului șl pe principiul contribuției, care afirmă că există un raport tipic sau normal între valoarea terenului și valoarea proprietății imobiliare pentru anumite categorii de proprietăți imobiliare din anumite localizări

90.    Metoda alocării nu este recomandată alunei când există informații suficiente privind tranzacții cu terenuri comparabile libere

- Metoda reziduală a terenului

adecvată

93.    Metoda reziduală poate fi utilizată in estimarea valorii terenului atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a)    valoarea construcției existente sau ipotetice, reprezentând CMBU a terenului ca fiind liber, este cunoscută sau poate fi estimată cu precizie,

b)    venitul anual net din exploatare general de proprietatea imobiliară este stabilizat și este cunoscut sau poate fi estimat;

c)    pot fi identificate pe piață ratele de capitalizare atât pentru teren, cât și pentru construcție

d)    dacă există autorizație de construire

94.    Aplicabilitatea metodei reziduale este limitată deoarece pe piața internă în prezent există puține informații despre chirii pentru terenuri și despre rate de capitalizare numai pentru teren și, respectiv, numai pentru clădiri Metoda reziduală poate fi utilizată în cazul în care vânzările comparabile lipsesc, sau ca verificare a abordării prin comparație directă

- Capitalizarea rentei funciare

adecvată

95.    Metoda capitalizării rentei funciare reprezintă o metodă prin care renta funciară este capitalizată cu o rată de capitalizare adecvată extrasă de pe piață pentru a estima valoarea de piață a dreptului de proprietate asupra terenului arendat/inchlrlat, adică a dreptului de proprietate afectat de locațiune.

96.    Dacă renta contractuală corespunde rentei de piață, valoarea estimată prin aplicarea ratei de capitalizare (adecvate) de pe piață va fi echivalentă cu valoarea de piață a dreptului de proprietate.

- Analiza parcelării și dezvoltării

inadecvată

97 Analiza parcelării și dezvoltării este o metodă foarte specializată utilă numai în anumite cazuri de evaluare a terenurilor care sunt suficient de mari pentru a fi divizate în parcele mai mici șl vândute cumpărătorilor sau utilizatorilor finali

Metoda este utilizată pentru evaluarea unui teren liber, având potențial de parcelare și (redezvoltare, prin analiza fluxului de numerar actualizat (analiza DCF).

98, Metoda parcelării și dezvoltării este utilizată în studii de fezabilitate șl în evaluări în care tranzacțiile/oferieie de loturi mari comparabile sunt rare

\ zPag. 17CUNFURIVrCU OftîGtMftLUL

Având în vedere tipul proprietății subiect și scopul evaluării, calitatea și cantitatea informațiilor de piață disponibile, în cadrul acestui raport de evaluare, pentru evaluarea terenului se utilizează: Abordarea prin venit asimilat (Capitalizarea rentei funciare).

Metoda constă în capitalizarea unui venit obtenabil (asimilabil rentei funciare sau redevenței) cu o rată adecvată pentru a estima valoarea de piață a amplasamentului.

Chiria este suma plătită pentru dreptul de utilizare și ocupare a terenului în conformitate cu condițiile de închiriere/arendare a terenului. Aceasta corespunde valorii câștigului proprietarului de teren și a dreptului de folosință. Ratele de capitalizare obținute de pe piață sunt utilizate pentru transformarea rentei în valoare de piață.

Amplasamentul ne determină să considerăm un nivel rezonabil al chiriei lunare nete la nivelul de 2.44 Euro/mp/lună, cu o marjă de negociere de 5%.

Venitul brut efectiv reprezintă venitul brut potențial minus pierderile din neocupare și din neîncasarea chiriei, în cazul de față apreciem gradul de ocupare de 100%.

Rata de capitalizare selectată reprezintă relația dintre venit și valoare, relație acceptată pe piață și rezultată funcție de riscurile percepute pe segemntul specific al proprietății (utilizarea terenului, durata contractului, etc).

Rata de capitalizare selectată se consideră rata titlurilor de stat pe 10 ani comunicată de BNR pentru 12 iulie 2018, respectiv 4.85% (vezi Anexa 5).

în aceste ipoteze rezultatul aplicării metodei de capitalizare directă ne conduce la o valoare a proprietății de 1,720,000.00 Euro, respectiv 573 Euro/mp.

Rezultatele obținute din abordarea prin venit sunt prezentate în tabelul următor:

Suprafață totală închiriabilă

mp

3,000.00

Chiria lunară

Euro/luna

2.44

Marja de negociere

5%

0.12

Chirie lunara ajustata

Euro/luna

2.31

Venit brut potențial VBP

Euro/an

83,333

Grad de neocupare

Euro/an

-

Venit brut efectiv VBE

Euro/an

83.333

Cheltuieli administrare și management*

Euro/an

0

Venit net efectiv VNE

Euro/an

83,333

Rata de capitalizare

4.85%

Rezultat

Euro

1,718,213.06

Valorea de utilizare a terenului (rotunjit)

Euro

1,720,000.00

Lei

8,014,512.00

'Chiriile sunt nete

Pentru verificarea rezonabilității rezultatului obținut am extins analiza de piață și asupra ofertelor de vânzare terenuri construibile amplasate în zonă.

Din analiza de piață a ofertei de vânzare terenuri construibile rezultă că prețul de ofertă de vânzare este în intervalul 600 Euro/mp * 800 Euro/mp, cu o marjă de negociere de 5%. în aceste condiții considerăm că rezultatul obținut de 573 Euro/mp este rezonabil și poate fi considerat o bună indicația a valorii de piață a terenului subiect.

Având în vedere cele prezentate anterior și scopul evaluării evaluatorul consideră

că valoarea de piață a terenului identificatcu numărul cadastral 203980 este de:

/ O ’ • I

1,720,000.00 Euro, echivalent 8,014,512.00 Lei

, II ItiS&t' '6. PREZENTAREA REZULTATELOR

Ca urmare a investigațiilor și analizelor noastre, considerând ipotezele și ipotezele speciale expuse în prezentul raport de evaluare, concluzia evaluatorului este că așa cum se prezenta la data evaluării, o indicație a valorii de piață pentru terenul subiect, în suprafață de 3,000.00 mp2, identificat cu numărul cadastral 203980, localizat în Str. Giuseppe Verdi, nr. 2BIS, București, sector 2 este de:

v3= 1,720,000.00 Euro, echivalent 8,014,512.00 Lei4


ANEXE

1.    Hartă localizare

2.    Fotografii

3.    Extras oferte de vânzare teren

4.    Extras oferte de închiriere de teren

5.    Informații privind rata de capitalizare

6.    Documente de la client


]

]

]

]
1

1

1

0

D

fl

O

1

J


]

]

]

]

lpmh fu

șagspșjy

caiy

ff    | j *

U___W l

t lrt    wT    S ,


,]

a

q

q

i

,i

1

i

i

u-i

O

]

q

j

]

j

]

j

]

i


CONFORM CU ORIGINALUL]


-Fotografii proprietate imobiliară subiectCONFORM CU ORIGINALUL
Anexa 3 - Extras oferte de vânzare teren construîbil


https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/floreasca/teren-
constructii-de-vanzare-X3Al130QK?lista=2349863&harta=1#modal-qalerie-mare

<£) imobiltare.ro


10 Anunț #X3Al 1300 <


Teren Floreasca compozitori

București, Sector 2, tona floreasca


Actual zat in02.O8.2tns


n

îi

n
ij

441.000 EUR*

1.000 EUR Z mp Comision S’.andard


CONFORM CU ORIGINALUL


' 1 J
fl


temui
0

Adaugi noețe


Detalii

Colowe' Banker 3anu Manta va p'ezmta a vanza'e un teren situat r zona floreasca Terenul are c suorafara de 441 mo. avand jftratcr I ccencier.ii urbanistici


-’O“ 4S»4.


•CUT I 3

Caracteristici Suprafața teren.


P teren

Clasificare teren: Construcție pe teren


ConstrucTii

InL-ovlIan

hu


Specificații

utilitiți

Apa

Cana izare

Gaz

Curent

Alte detalii ioni

Amenajare străzi, asfaltate Mțloacc tic transport Iluminat stradal

Vicii Tara vicii


Alte detalii

Descrierea zonei FlOnEASi
J Pag. 26 J


CONFORM Cil ORIGINALUL

^^7 IVIEOlXCIT^

Building Trust

Carnet jl Flcrasca eslc delimitat dc Bd Barbu Vai.rcsici. Calea Florcaw a sos Ștefan el Mare si Sus ? pera î‘. se afla a gran ta dmtte centrul sl norcui cap ta ei Zona se caracter ze.va n'to blocuri de ?. 3 sau 4 eta.e construia ir anii 60 dar si orin blocuri noi si vile individuale. Este o zona ce foarte multe spatii verzi, cele ma apropiate parcu’i I ndVcrul sl Florcasca, o zona dcala penet J lam li le dc cr ce wrsta

Arte'ele or.napa e sunt calea Hcressca, l’iotr nici Ceaiovski, M ha I tvanovifl G irita s 3d 3 a rbu Vacarest j. Ma orttalsa străzi or ■: n Forcasca poarta r.jme de tenwcz.tori te etr.

Ca mi Joace ce transport n comun amintim următoarele; metrou stata Sleran ce Mare metrou-stat a Aure Via cu trsmva u 5, ajlcbuztle 35, £2,232.

n zona se ga-.es; următoarele gmdm te Grad mia de stal nr. 1?3c r strana calea t creasta nr 95 Grad n ta n' 253 „M cui Pa'adis . 5co i si licee din zona. 5 tesla si Licau Alexandru v ahuta nr. 15 su dasc'c l-Xl din si-oug Scoa a Rorcasoa, nr. 5; Sccala Ma-io Rusclt nr. ' O cu clasele l-VI I c! r strada Giusețipr Ga- ba il nr 3 Iri-uljt-an Vînri-r din strada Je,ti Mtmnet rr ?, 11> ml Mu a Ruseml din strada Gluseppe Ga' ba d r.r.l1

l.r.j din a Imimstliiti le linartiare ale seclbtultd 2 se aPa ne Slr M bal Ivuttnvk Gl i’ka

n tlmcu ve i pentru petrecerea t trpjlui liber, se poate opta oertru piscina din par.u Rt-reosoa sau perlru pisc t a fioa Nova d<î langa atjl Fler casca,

-loreasce este un cat er preponderent rezidențial ca-e se tuctra de vec natates către vest a zone Dcrctsrrti. I" c-.tc se găsesc sucursalce te-yr mai multe cane 'csla ut ante sl cu'crio c. mjgjzinc a i'ientaie, magazine d? moda. Sroah 4£ si Llfeul I s Caragiate

Dintre rostauranlcc tu spes l't romanesc din zena amirtim Bora' a Dorobanți si OK Dcly.

Cu stw.l'r itc-'n.itional st l’al an surd I'atnrl.i II Calciu. Olive Gortlcn. |3 știp Meri Clic" 51 Putcla pună Wh re Fiorse este un -’ub englezesc sr Ayshâ restaurant I paner.

n ceea se oriveste taferelele, in Roreasza se gaseste Cafe Louis at in Dcrofcnrti Le Cr’me Cafe,

Ar li atice1, _> l- Eatirry. '(ig'i I Icirls Cafe Faseucu Tutabu Calc1. BT Cj(c Noblessc1 Calc, La EP1 c Ej’:«:ue

■^e Ca ea Dorooarti cr se pot gas. rr=gaz re c. produse -’ranluzesl Oehcaîer a. Pau Cade

Segment d al tiiemai este :i ne teprezei'tai de supeim iiket-tri i im ar fi II i a s c.v. liana pe Rd Hailm Vaca'eacu, N c pe i>tr Radu 3ell=r piața Dorobanț, Aimerle b o se pot gas a rragaz nul 6io Gcods d n OorcbePtt ’cl oc Dorcoani este si rnjll-ul Mărit? Piaza.

'e Ca ea lloreasca sur*3 puncte medicaleirrporrarre. Spitalul de urgenta dorească ide stat} Sotalul îu'o J n :(privat). CI r ca rred ca a Oiagnos s !o ivat).

Despre Co dv.e I Sankar

Rețeaua Cu «IjvitII f5.i kw A“1 ates uf Romana drttre :«*'ira ma*e potlufu iu <:e u.nrtrve t) s plan-ieste o exti.ncere outeT'Ca s n ceea ce privește locu ntele noi ? Cc mpana detire un portofoliu de peste r 090 prep’ etat din segmentul -cziccrtij vech s câteva mi cin segmentu nou

Dep.t lamern.i de New II vres deține te ira 'tiare si Important număr ce pro mie re. lientla t din Remania, reprezentând cei ma mpccenri dezvabaren a momertulci dar si maree majoritare a dcrvcltJ.tr independenți care Ins jrrati reprezintă un procent important d n teta ui un.'.al Ic Ic;

__ _ ' /
Vi


CONFORM CU ORIGINALUL

0

0

o

0

0

1


construite n intimi ani


3iroul Coldwell Banker Banu Manta a fost desemnat doi am la rând (2010 s 2011) ce mai bun birou d n întreaga rețea Coldwcll 9ankcr din Romania. ținând cont de cifra de afaceri realizata Cel mal Important factor In realizarea acestei performante a fost reprezentat de serviciile supenoare de consultanta imobiliara furnizate printr-un mix optim intre broken imobiliari cu exoerienta de peste 10 ani in piața imobliara s> juniori talentat! si ded cad berefidarlor nostn. Sucursala Banu Manta este bcaluata foarte aproape Piala Victorie find ușor acces bila datorita mijloacelor de transport din zona

Brokeni afiliati biroului on Banu Manta sunt specializat! atat n tranzacționarea locu ntelorno cat si a celor vechi, acoperind segmentele de mass marcel si proprietățile din zonele exclusiviste a'e cap laici, fiecare fiind specializai pentru un anumit segment de piața

Acoperim cu precădere sectorul 1 (începând de la Piala Victoriei, Cartclre c 1 Mal si București' Noi. Aviatorilor, Aviației, Herăstrău Saneasa sau zona Ststesti) si o buna pane din zona de nord a ilfovului, avard in pono'oliu propnetac din P.pera, Otopem, Snagov, Corbeanca si nu numai.

Acte, avize

=>Oî 45W, CUT: t 30, Regim inahlme Pi2

Detalii de contact

Sună la

0730.177.054

021.2023300


Alte telefoane:

•40-212.023300 0730 177222 -40 212 223 370 (lax)

GScpțte mai mu'ie anunțuri (mab ilare BiKuresii, Tere-iur rnnstriirțn in zena Ro'eacca Rucuresli

Slk

Apjtî *c4rr tcIosPic sevare wwwitixtUr-ro “cnaU jtatrucr rroMterf
O <ă —    70%    +
MEDIACITY

Building Trust


0    •••©!■ o c\ Se,
D

3

O

O

O

o


Sdhcfcai? finliil O

Strai mobila o,

°1

, Z >- •-    - <-

■■

1    ; V .    ' ■


eoNroRM cu originalul

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/floreasca/teren-
constructii-de-vanzare-X8N503003?lista=2349863&harta=1
imobiliare.ro

D Anunț «XBN5Q3003


Artuaizatl 37 20*8


Teren 35Qmp - Barbu Vacarescu

Bucjresti. Sector 2, zona dorească


Caracteristici

Suprafața teren

3S2 mp

-rom stradal

1 S_S m

Nr. fronturi.

2

’OT

45»

CUI.

2

Sursă coef, urbanistici.

P U2

lip teren    construcll

Clas ficare teren.    Intravilan

Construcție pe teren    hu

Specificații

utiliciți

Apa

Cana izare

Gaz

Curent

Alt* detalii ioni

Amenajare stia/i asfa late Mijloace de transport Ujminat stradal

Detalii de contact

Sună la

0759.052.391


nOFFCE

Oftice Manager

MSI NSI REAL fSTATFg. CREDIT PARTNFR SRL


CONFORM CU ORIGINALUL

ft/IEdlXOTY

Building Trust

|    imcbiliorc.ro

* * <■*^rr« r ' *

lAQJXrtEJU rwtoJStavr VacarcKM

Se;“* Z x^ie.r :~3S=î «a? ^ariiCONFORM CU ORIGINALUL


https://www.imQbiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/floreasca/teren-
constructii-de-vanzare-X9F103008?lista=2349863&harta=1

imobitiore.ro

Vanzare teren Floreasca

Qurjresli, Sector 2, zona Floreasca

200.000 EUR

6» EUR / mp

Comision 2W

10 Anunț #X9F1033O9


Adu al zat in 02,07 20 ’ S


Detalii

Teren zona Complex Pescarlu,, pretabll construcție via P*2*M. toate util tat le sprop ere straoa/tac, deschidere stradala 14 m

Caracteristici

Suprafață teren:

378 mp

T P ieren

construcții

"ronț stradal

14 m

Clasificare teren

Intravilan

Nr fronturi

2

Construcție pe teren

Da

PO T

SOH

Suprafața construita

3?fl mp

Regim IrJlțime,

115 m

Sutsi coef urbanistici

’UG


Specificații

Utilitițl

Apa

Cana izare

Caz

Curent

Alte detalii zonă

Amenajare străzi asfaltate Iluminat stradal

Alte detalii

casa demolabila pe teren

0

O

Q

O

]

]

I


Alte detalii preț preț fix

Detalii de contact

Sună la

[H,,

EUGEN NUTU agent imobiliar

0726.274.984

! n f-î

ARTA OESIGN CONSTRUCt PROIECT

Alte telefoane.

0745 709 975f Pafi- 32 1"2A


L 7


imobiSinrero


coc CiX’ vtra?» w Ftomsc»

'ta .. — • jt- » ; â i    .    y»«. n-*t»


n î u l

îi I

fi J

r E 01

o -

i    £

n

n    —

t!    X

fl    t

d    r

0    ;

0    :

g    :Ortdltidr (onldtl

Suni ta

0726.274 9S4


Afcr la*» Ilmiic C*tJ


(?


b lit** eiH

«n ccisn co'^P'jc «oir
[ Pag. 33 Jhttps://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/barbu-vacarescu/teren-
constructii-de-vanzare-X17L13018?lista=2379163

imobiliare.ro


10 Anunț #X17L1301B


r

r

n

o

i


o

fl

J

]


Teren 2400mp, Barbu Vacarescu, D=34m, toate utilitățile

București, zona Barbu Vacarcsci

1.900.000 EUR

791.67 EUR / mp

Comision; 2%Actual zat In O1.O8.2CHB


SilrtiZt


Caracteristici

Suprafața teren:

Î4M mp

T p teren:

construcții

front strada

35 m

Clasificare teren:

intravilan

Nr fronturi

L âțlmc drum acces

1

3Bm

Constmcț e pe teren.

Nu

Specificații

Utili tițl

Aga

Canalizare

r

Gaz

Curent

j CONFORM CU ORIGINALUL


Alte detalii toni

Amenajare străzi asfaltate W,,oace de transport llum nat stradal

Alte detalii

GLK1O93BO713. De varware teren 2A0Dmp Barbu Vacarescu floreasca Nu are Cert frai de Urbanism Pe terenul care face hotar cu acesta, exista un Urbanism scos recent conform PUG situat m zona L3a, P-3 - P+5 nlvelur1.

la cere'e trimit detalii suplimentare, inclusiv Reg'tnu Tebnc!

Preț negociabil!! Aceasta oferta aparrne compan ei GALAXYIMOB BUCUREȘTI CONTACT NON STOP


Detalii de contact

O O    4"    ' A ■de-'iarufli? X’7t1?OI5?»!itd=23791€3    ••• O    Q, Sia ifi    I

ii

imobiliarefo


3t3D AX r J3 Iw-1 ^*OOnp ÎVrUJ KWisnracj [Ț-JM-i- hurta _< * i    :    ’■*= uri


n


https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/barbu-vacarescu/teren-
constructii-de-vanzare-X72C1303P?lista=2379163&harta=1

© imobiliare.ro

TEREN PARCUL CIRCULUI | 7292 MP

București. zorui Barbu Vacarescu

D Anunț *X7ZCU03P


Artua'lzat 15 Q7.2013


5.100.000 EUR


VANZARE TEREN PARCUL ORCULUI Va oferim spre ach cltionare un teren in suprafața totala de 7 292 metri patrau avand dubla deschidere, situat in proximitatea Pa'culul Crealul aproape de flilla si Cautland 3arbu Va caret cu. Din pune: de vedere urban scle, parcela este încadrata conform PUZ coordonator Sector 2in Subzona M3b (procent de ocuparea terenului POTGOtt, coeficient de utl l/arc a terenului CUT 7 S, regim de nalt rne Rll S»P*RE), in afara ariei protejate Observat i parametrii urbanistici pot fi imbunatarti pnntr-un Pla- Urbarstic de Detâ'lu (PUD) sau Plan Urbanisre Zonal (PUZ) documentație oblgatorie in cazul edflcanl. Construetl demo abile, toate uilfitatile Pentru mal mu te amărunte va rugam sa ne contactat!

Caracteristici

Suprafața teren.    7Z92 mp

:rml strada!    Im

N- frunturl


Specificații

UUIitițl

Apa

Cana izare

Caz

Curent

Alte detalii toni

Amenajare străzi asfaltate Mijloace de transport

Tip teren    construcții

Clasificare teren.    Int-avllan
£ Pag. 36 J

<- -> C? 0 - 7W +

i'L A ri3oțp’jiUa-;wi63SiiiurL-:

a

••• O Oj J Q, S«l<rh

imobiliare ro

SWJKWrW? TETSCNWJJCUICWCVLW 7392 MD

r*.r    r.    4    •wt'.S

1

1

]

]1

i]


Detalii dfl cont-scl


Suna ta

0722.532.348

*115 teiefnmt 021 J2ZS1V flf-’î 5SJ
[j

[]

r}

ț ■

li

0
BuildingTrust

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/barbu-vacarescu/teren-
constructii-de-vanzare-X54U13003?lista=2349863&harta=1
imobiliare.ro

IO Anunt#X54U13003


333 mp, 11 ml deschidere, CUT 1,3, POT 45 %. Gh TITEICA

București, zona Barbu Vacarescu    Actualzat In 05.0? 201S

240.000 EUR

720,72 EUR Z mp Comision standardDetalii


CONFORM CU ORIGINALUL
AdaugA roțR«


Aceas-a propletate este o gradina gospodărită, îngrijită care abunda n diversitate de pomi sl nori ce Imtlc sl rasfata simțurile, c o placctc cu liniște si relaxare, conicra senzația dcpl na de a fi acasa in natura!


Suprafața terenului este de 133, deschidere de 11 ml

n prezent se afla doua corpun dc-motab le sau renovapee, eu suprafața de 70 mp siruate In căpătui d n spate al curul.


Se poate construi o casa individuala P*2

Strada se afla in subiona (,2a POT 4516, CUT maxim pentru Înălțimi P-2 - 1.3 darsl se s poale mansarda cu mea 60% dm suprafața mvelu’u- curent, total de 1.67 %


Strada are acces imediat spre alte doua străzi cu ieșire rap-da in Barou Vacarescu Vecin»? Liniștiți, de ca italc si va puicii convinge singuri când vcP vii ona prcpncla.ca.

Caracteristici


Suprafața teren

333 mp

"tip teren

construcții

•ronț stradal

11 m

Clas fi care teren;

intravilan

Sr. fronturi:

1

Construcție pe teren

Da

LAț.me drum acces.

11 m

Suprafața construita.

70 mp


Specificații

utiutați

Apa

Cana tiare Gaz.. „ /■>

W/',"1


( Pag. 38 J
L:


Curent

Utilitat) In rona

Alte detalii toni

Amena;«rc străzi asfaltate iluminat stradal

VednSUțl

Barbu Vacarestu, complex studențesc, lacul Tel. club Bamboo


1

3

I

n


Detalii de contact

Sunâ la

0722.314.799

Alte telefoane:

0725.216.379 0730'77,069
J

Q

0

3

]

]

1

i


CONFORM CU ORIGINALUL


Gâsețte mal multe anunțuri Imobiliare București. Ierenuri construcții in zona Barbu Va car eseu. București


Sus

tMilr* *clu»t-d| WV1 llw WWW trm4*l>4f• fti    afact* itnubikwtr*n

3

g

i

1

O

]

3

1

]

3

D

O

3

O

O

O

3


imcbiiiuro.ro


UHfKWpjn JZJma nrtfcxNdm.CVTU.POT45 X. Gh TTOU

ren* g^r    • V*îl ■ «ițS


Louttztre șl împrejurimiDeLdKi de contați

Sune I*

0722 314.799


Mr* -ir c’«‘ sitiH C7X1T.5P»!
f Pag. 40 J


Building Trust

https://www,professional-consultinq.ro/terenuri/vanzare-teren-barbu-vacarescu-494-mp

VANZARE TEREN BARBU VACARESCU|494 MP

A’Wnr

494000 € i

1 rWflrn2


VAKZARET EREN BARBU VACARESCU - Va oferim spre achiziționate un Ierni «an in su    E*6!

494 metri pătatl cu o descMere de 23 (U metri amplasat m zo

•    Preț curent 494.000 fdin 10.07 2013

•    Preț la listare 592 800 f ti 2HC52G1B

Professiona Consulting gMesa|

>**"^-r*'•*-*’***<?■/»    ’r    - •»<LOOKING FOR A NEW PROPERTY?


oddsqq

0 ol&fiepiolBstofui'tainitTtp»


/casa    whzab mama    curata tatw.r erzuw uu»f ojk


+40 212 228 140


'l


VANZARE TEREN BARBU VACARESCU 1494 MP


Cț, tJlllIAIlIÎNlIMCK.'TA.’Î


IXIAUMANI


EDMOMD CfUSTESGJ +40 722 532348


LrrijilPag, 41OFSCRIFRF

VAH/APf IFRPN FlARflU VACARfSCU Va oferim spre artiunționare un ictm viran m nyeaLra do 4G4 mrtrt paîratî cu o dcuchidore do ?O,fM metn ampUsAi tn /nrw I    fr»np aprrwpp rfc» înr-mrrTR hi Am/arriMcH tar hi i Vara«M<-ij v I anii Ir 1 hn pim O ypwiRP i irtwnrțtir. fwrrti rttp

irtcddrijtd ctxiftjtiti PUG-BuLLne>V 2CJJO *n Zrxu Mixta M3 iprucjeut tle ouupxfe a ItaerRJu» POT WA, uwTkJe’it de Utilizare a Iwtfjnikff CUT 23, regim cfc inaltfcne R14 P i -4f). Toate Lrtflitatăc. ffccr de t-cmtftxriPfetaLiI dczvzJîjnî und clădiri cu functiuc mtxca, Iwtd sau dadre tic broun. ftonrni afro amaru mrr prrvirrl artipina. nu oman la rr. mrrartan

facilitați

lodle utflltddk* Deschidere ampla


CARACTERISTICI SÎJPRAfATA 404 MP mONT STRADAL 20.04 M RCTGO%

CUI 23 RHPt4E

9 MUN, BUCUREȘTI SECTOR 2. BAROU VACARCSCUO


DOROBANȚI


Ph*hn*#-y F «HTlAidâ I «î
' CONFORM CU ORIGINALUL ]


Pag. 42

https://www.professional-consulting.ro/terenuri/vanzare-teren-floreasca-tarmului-2168-
mp _ _ _

4ll propertybook Terenuri de vanzare în București    Q.

Caută după localilale, carne' -au traciiVANZARE TEREN FLOREASCA ȚĂRMULUI | 2168 MP

2160 ir? Cjlenl A{ia Pur

VAM/ARh ItHPN HOHHASCA IAKM1II UI - Va propunem spre acPtrPkjnrre un teren viran In suprafața de 2160 irielti palrati silualtn rana riuieasca Peninsula r ..

© Piufessiucial Coc sullinț ^MesajLOOKING FOR A NEW PROPERTY?

■Bffiffll enroa KAS* W1ZM TOMURI DES+EHGI tOHTACT BA05UPA TASK GOT


1 800 000 €

S3fl One

f- C2J'    n

Prufesslonal

Consulting0 dhregiicfraJnral-ccntJtfngiD


t. +40 212 228140


VANZARE TEREN FLOREASCA ȚĂRMULUI 12168 MP


Q. [AJIȚATTOMItaTr


caumrf


EDWONDCKSTE5CU

+40 722 532348


CONFORM CU ORIGINALUL j
DESCRIERE

VAW/ARF IHkH HCR-AVA URMIA'JI VapropjcmsprpadiuitiunaiE ui» Iun viann suprafața de 216Binrtri

patratr situat r Tuna Fkxeasra - RpdnsuU intre Str TarmtAir s> k*r Yakna, foarte aproape de Mall Promenada Awrd o

desdrJuț ampla (6442 metri) <a care spe Laujl H-j casta (3 AH rretiO, ptuia talc muiata uiitom FU/ Imhldcrc

Inel Median parțial in UTR 4_73 Locinste irivrduale mi;i situate in axa culoarelor plantate prepuse pentru amefexarța

d rrwtukii Capitala OUI 20%. tUI 07 pentru Pi 1 itspeclw04 pentru Pi 1. regrni de naHirne IM rrwx. I? indfil, panial

in LTIÎ 4_7OLqqto indrviduâfe si cdectr.» mtd ai maeroum P*2 ly.eluri ni regim tfeccmtinuu il un procent aescut lrs|H’,n«'i.n t'HlrutiiLifile(j;wLiiii'dlaucan,ili/.iic fnero« ti«tnuslt}iz) PeiUhitlrtali «ittlinunlarr nueai.ati'-i neamț acta n


CARACILWSIICI SUPRAFAȚA II68 MP FfiOHI 51RADAL 64,42 M POT 20%

RIT 0.7-0,12 RH 5+P4-2E+M

FACtUTATl

/ Toate utirjtile

   Deschidere ampla

/ Ieșire spre I ac.il Florpava (ponton)

   MaS Prurci uda

9MUN BUCURFSÎ1, SECTOR 1,ȚĂRMULUI

O

0

Map stuttia J i

0

SințipinuMUl A Piorwwds Met ’J

0

0

j

]

]

]

1
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/barbu-vacarescu/teren-
constructii-de-vanzare-X72C13059?Iista=2349863&harta=1

imobiliare.ro

TEREN BARBU VACARESCU KAUFLAND 118734 MP

București, zona Ba'bu Vacivescu

DArunt#X72C13059


Anua IzatOt 0B2D1B


11.053.060 EUR
Octalii

VANZARE TEREN BARBU VACARESCU KAUFLAND • Va propunem sprc athizbona'e un teren in suprafața de 18 734 metri patratl cu c descindere de 62 metri, pretabil pentru o dezvoltare de anvergura ir zona Barbu Vacarescu • Kaufland. Formata din mai multe loturi nvecinate, parce’a este încadrata conform RUG 2003 n Subzona L2a a locuințelor colective medii cu P-3 • P-4 niveluri (Procent de Ocupare a Terenului 30% 45%, Coef cient ce Utilizare a Terenului 1.0 1.3) Toate utilitățile (inclusiv curent trifaz i). Onservat I terenul necesita obl gatoriu efectuarea unul I’ an Urban știr 7onal (n lucru), documentație specia a ce are ca rezultat ndusv creșterea ind catorllor urbanistici de refer nta (POT. CUT, RH1 Pentru detalii despre jchiz tlc. va rugam sa ne contactat.

Caracteristici

Suprafața teren:

18734 mp

Tip teren

construcții

-ronț stradal:

62 m

Clasificare teren.

intravilan

Nr fronturi

1

Construcție pc tete’1

Nu

Specificații

Utilități

Apa


Canalizare

Gaz

Curent

Alte detalii zonă

Amenaja re străzi asfaltate Mijloace de transport

Detalii de contact


Pag. 45

Suni la

0722.532.348

EDVOHD CRfSTtSC 1 A<*rt Irrwtbiiisr

FflOW MOHAl CO^VJlttSG

Atte telefoane

031 3738140

U7ZZMZ34«

oj 14.7V.JJ0 |*a*l

*~uftv arurtufl |-not«rfU»f" ttutui«iU l«rr*rut tirw'Vutțh ei zerj- ho'tu    frwwirecti

Cf] imobiliareto

H.KV-&’ F.rO TEOa EAMUVJCA8ESOfMiiri4WQ WTMWe

Locatoare ji împrejuram


(jjnj laiiwra -•■■.in
£ Pag. 46


■]

o

,1

n

a

f

0

D

O


Anexa 4 - Extras oferte de închiriere teren

https://www.imobiliare.ro/inchirieri-terenuri-constructii/bucuresti/sisesti/teren-constructii-
de-inchiriat-X2F71300D?lista=235Q515&harta=1

imobtliare.ro

Teren 2,200mp Bulevardul ion lonescu

Dur jrnti. rer-» S test»

3.960 EUR/.m

1.1 tUR/nrp/h«l itindjr J

Detalii

■fi p»O|lrtl

Caracteristici

Sup"«la\i tren.

Z2»-rp

"o teren

tpnawxlji

riorl ti'iSa'

li m

Clruf *îrirrrr

kt

Specificații

Confirm V* PTțffrr*

hJ

AII* .aut. MnS

U'jda


CONFORM CU ORIGINALULOctalii de contact

Suni la

0732.010.001


•W* -XKN -*» hlA t3rKr!«ri->:taw

KMS MOBtMRS- MHttSÎRAJ. lk J>TH)


CbtȚn nai r\Jte tMifțtr trrtrian Xitjfem, Irrr^.r torsrjiți    S'wrti Buturerv


£ msecpA asistenta IItehnica $r V, «O JURIDICA

V \

i^TQ 0**°


jr&W


O

O

O

O

D

a


tuft


»’rt *^ipa trwiil *■»    r*    *i*M*rC
Pag. 47e -> c © - Mu +

QA « «(VlrttXilVlktl»-.!    itisrtj-l    ••• O 6 1 j Q. Se«îh

«rnDbilidrc.ra

i' “J ./F ’    '•...' 'juj.l'-.j

3fMKJ •' _ p ■    - T«r«ri LZOOrrp MmrcW »m HtrrKXi

“l-    -XX,‘^11

o

1

j


Octalii <k conuct

Sunih    W*

4MUI    ’•

0732 010 001    . fa- Mqj

U/JZ.^rv,^VI    f*«t ETATE A&^QK

D

D

D

D

O

Dhttps://www.imobiliare.ro/inchirieri-terenuri-constructii/bucuresti/baneasa/teren-
constructii-de-inchiriat-X72C13064?lista=2350515&harta=1

<£) imobiliare.ro

TEREN BANEASA 0N1 WIUBROOK | 2052

Burumii, îoru flâniju

5.000 EUR+rvA/bxii


DcUlH

MCH RCME&ANEXS* W1 WFJLBROOX V* utfHr spr ț i%h ’iîere un ttrtn rrtn iniitre<*Wtir J CftJ mel/ipakAB'tu O rtetiMJred* 47 ț? metri U Suwtul    Ho'CtH •mplawț tW4* tfjwri r>r

rUdttee w HttfCKk *toTriiT    Are o ftrm.i >fuun <<7150 n-, 41 este romț>ei bațana» F»

■vt* «jtficata e cnarutr* - tp oaia țjprj/tjmr* Pm- tfctau prvnd wmitt r carar-li ca tfxh*«rt. nj uttiL Minr torlrctaU

Caracteristici

SjpiGtJ i«e~ =r nit

mp 4J fn

2


’tperer ClwAîi*» tarar-CaTil’iKp* pe Irr en


v 'ront-n

Specificații

Mi* a*uii ioni

nsa i-Jatste


conform cu ORIGINALUL I


Detalii de contact

Suni la

0722.532.348

AJtț tetefoint Mt J22I-4O C7Z2 532-W8 03-42172-11^^

fcDMOMJ CfcSUUU *<*-" nttiMr

FROFESSiOKAl COMUtHNG&i3TT*e n.» ""vFt rnj-%n (maț-lwrț    Itrcvr Jrtr eterne ftjTeaja Buluc?*

©ft ii x/A:i3tit.4'li!ta-?jsu5,5^um-, ••• O £f I Q. Seardi

t'T) imcbiliarojo

LOCO tua • 1VA / hni ifcfifcN (UhfcUJk C*ll W1LLB90CK I2252

BUV4IP-U    !1^«S+-I i**» *UlU

locaTuare ți împrejurimi

1

]

1

J

]

ihttps://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/nicolae-qriqorescu/teren
constructii-de-vanzare-sau-de-inchiriat-XI 4D13003?lista=2350515&harta=1

n

i
1
r-T
n
! J

3

)

© imobiliare.ro

Teren (lioara / Nlcolae Grigarescu Bucjresti. zona •JkoUc Gnjțarcsaj


6.000 EUR /(uni

1,49 EUR/mp / lunj Comision 0% cumpâriiotDetalii


10 Anunț WX14DT3003


Actual zac in 24.07 2018


O

AtUup ns*tțr


Teren intra vikn cu destinație dcrrcîtafc ndustriala situat In proxim'taica tioyJu pyd tfitdac Grgorescu/Sptaiul Unirii. Terenul dispune de platforma betonata pe inj|o*uatea suprafeței La fcrmia prapneiad de afla canalizare si electricitate

Caracteristici


a

.1

■]
Lj

3

0

3

0

3


Supralap teren; irnnt stradal


Specificații

l/UIltlțl

Apa

CJrWi/are

Curent

Alte detalii toni

Amenajate stra/l Betonate au minat sfada*

VecInAtițl

Agd N cf lae Grjtoreseu


Detalii de contact


Suni la

0730.101.110

Arte telefoane.

CU 2324540


4C14 rrp    Tp teren

MJitr-    Clasificare leren

Cprstmcțle pe teren


consVudi

Int-jivHan

Ku
na' rrvlip tribun h*rt>iiwt ^Xjrniî.TerțTj u>cîttu<f **i r-** ti O țvțsni Bsiu’«»li
<-    <? <î> — 7i?s +


© fi it XHDîiO03?lr«3±23SC5H&h.irta=1 ••• O T> Q, Seartti


W\


rmnbjlicrp ra

* jjC3 KLKI / It-inM tWvnBam/MtaaftMGnq;

O f **.• ►•CCZC*    -fS't 1*9


Orjiriit <k fOTfart

suna ia

0730.101.110

ilîe izntcirvr

■3‘1 ?V*ț*'

aCMLJUh PCCAflU

rwîFnM’tf/.i fVATC

[ Pag. 52 J


https://vww.imobiliare.ro/inchirieri-terenuri-constructii/bucuresti/pantelirnon/teren-
constructii-de-inchiriat-X5LS0300L?lista=2350515&harta=1

imobiliars.ro    D*mnL*xsLso3<»L

închiriere teren 2500 mp-multiple întrebuințări

Bucufesii, Sector 2 zona Pantei mori    Actua Hat 10

Propr etate repre/enlalâ cxc ustv de agenția INDEX ESTATE

5.000 EUR /Juni

2 EUR / mp / luni Comision: 50% dmtr-o cnkw


Detalii

Se Inchiria/a p curte mare in supt afara de 2V0G rrp, cu 2 cârtiri pe ea in suprafața de aprcn maîlv 200 mp, cu multiple îhtrebutntan.

Caracteristici

Supratațl teren =ront stradal Nr. fronturi.


2500 rrp

Tp teren

construcții

40 m

Clasificare teren

Intravilan

J

Construcție pe teren.

hu


Specificații

UtHItifl

Ap.

Cana izarr

Gaz

Curent

Alte detalii toni

Amenajare străzi asfaltate Mijloace de transport iluminat stradal

Vednitițl

«ritului

UețaMail


a

o

n

D

o

o

s

D

O


/vn +


CD A hnpî//wwv.'imohiliareJQ;'irif


•• O O sm


LÎP) imobiliurej-


W\

E


LOCH) EJD / ii*M    ttfin 1500 mp-muttok Inirtfculntwla

a

a

a

a

a

j

]

]

î


OeUM d* cwitact

Suni la

0765.535 737

«« tdetorfî;

raura?


OVfcti MltH

P-Ofc» tt“*H
tot


1 ']

Anexa 5 - Informații privind rata de capitalizare


http://www.bnr.ro/StatisticsReportHTML.aspx?icid=800&table=1026&column=&startDat
e=01 -07-2018&stopDate=12-07-2018

jQi. Banca Naționala ’ Rominîei X

-> G* tîf —    100% +    © BSistopDale 1?-0    O ••• O 5ÎT Q, StJ'th    4; IH\

TITLURI DE STAT - FIXING

Nota

Oata    TSBidSuni TSBid12luni TSBid3ani TS Bid 5 ani TS Bid 10 ani TSAsk6kmi T5AskT2luni TSAsk3am T5Ask5an> TSAsktOani

X    X    X    X    X    X    X    XX    X

fi Ut-i I j-i J.Stfc ’>i T3.'3e '5fî JrBC lîf’ ft-It; tSfi fJ*BD i-ifi WMCh Fsfî V-l”.*-. ’j1; : <l ’’>i -.A 1    ‘L'iiil.

12 JUB016

3 42

3 50

4 32

4 81

5 04

3 15

3 24

4 13

4 62

4 85

11 JUI2O18

3 45

3 53

4 38

4 90

5 19

317

3 27

4 20

4 70

500

1OJut2t)10

3 45

3 55

438

4B2

5 23

3 20

329

4 20

4 64

504

09 Jut201B

3 49

3 56

4 39

4 03

3 23

3 23

330

4 20

4 63

5 03

06 JUI2018

3 49

3 50

4 42

4 Bd

5 25

3 22

3 20

4 22

4 63

5 04

05 JUI2016

3 52

361

4 45

4 68

5 28

3 24

3 32

4 27

4 70

5 09

04 Jul20t6

3 53

3 63

4 46

4 91

5 27

3 26

3 35

4 27

4 70

5 07

03Ju(2018

3 32

3 61

4 46

490

5 27

3 25

3 35

4 27

4 71

5 07

02 Jut2018

3 52

3 62

4 47

4 89

5 26

3 22

3 32

420

4 71

5 07


]

1

'(

a

j

D

0

0

]


( Pag. 55 j


Anexa 6 - Documente de la client


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Direcția Patrimoniu


BUCUREȘTI

ROMÂNIA

Serviciul Concesionări


NOTA COMANDA

Către,

S.C. MEDIACITY S.R.L

lax 021/310 03 99


Referitor • CONTRACT SUBSECVENT nr. 4 înregistrat sub nr. MB 560/2504.2011 ce ara ca obiect „servicii de evaluare imobiliari a bunurilor imobile aflate in domeniul pubfic/privat teu In administrarea Municipiului BucuroftT

Având In vedere prevederile contractului subsecvent nr 4.2018 înregistrat sub nr MB 560/25 04.2018 șl țnând cont de prevedere an 5 2 din wntract vâ solicităm întocmirea raportirtji de evaluare ce va avoa ca cbiect.


• evaluarea a 7 terenuri h suprafață tofaă de 45 611 mp situate pe străzile Gluseppe Verdi nr 2Bis și Gheorghe Țrjeica nr 143-147, sector 2 - Parc Verdi.

- suprafață teren cca 45 611 rrp


Pentru evaluarea amplasamentului nominalizat atașăm, in cepe, documentația aferentă.

Predarea către teieficiarul Mumcțnul București a rapcartebr de evaluare pentru imcbăe'e nominalizate mal sus, va trebui realizată conform art 14.3 in termen de maximum 14 zile calendaristice de la dala prezentei fi a asigurării accesului In spațiul ce urmează a fi evaluat


DIRECTOR EXECUTIV Mariana PERȘUNARU

i ci/
Pag. 56ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor de achiziția a 7 terenuri In suprafață totali de 45 611 mp situate pa strâztle Giuseppa Verdi nr 2 &s ți Gheorghe Țlțeica nr 143-147, sectorul 2 - .Parc VerdP

Având In vedere expunerea de motive a Primatului General al Municipiului București și raportul de spedalitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 10246/07.06.201 B, Direcției de Mediu nr. 4320/07.062010 șt al Direcției Juridic nr 13166107.06.2010;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 78/12.062010 șl raportul Comisiei Juridice și de dtscipilnâ nr 333/13.06.2010 din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

in conformitate cu prevederile:

-    Legii nr, 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din Intravilanul localităților republicată, cu modificările șl completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modrifcârie și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor ari. 36 alin. (2) IIL d), aBn. (6) lit a) pet 9 șl ari. 45 afin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1 Se aprobă demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri In suprafață totală de 45.611 mp situate pe străzile Gfoseppe Verdi nr. 2 Bis și Gheorghe Țițeica nr 143-147. sectorul 2 - .Parc VertfT

Art.2 Achiziționarea terenurilor prevăzute ta art 1 va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndepliniră prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a lest adoptată In ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureșll din data de 14.06.2010.

PREȘEDINTE DE ȘEDiffȚĂ, Marian Orlando tuleai-\    SECRETAR GENERAL

tAAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,1

]

]

]

]cod pnjttl 0ÎO013, tadar 5 Bucurați RnmtalA, lei 021303 55 00; www.pmtuo

Pag. 58
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    - ?■.

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

Nit. 8IS4.7IAO7.2O18

ROMÂNIA

Dlt!fC1l*MÎSIWJKItJ


CĂTRE:

DIRECȚIA PATRIMONII


Relenlor la adresa l)n nr 11917 1007 2018 Inreițistratt la Direcția Ifrtuniinvwb nr 'RI S-t 10 07 JOI H.

te

piui care solmtafi tltuefla urtmnhtlrt a rrlur T Irrrnuri In uiymr/irpl loiali de 4S.6II mp iltualt pe Hlizite Gimeppe t enii or. IHLi șf Ghmrjihe Țlfelat ne. I4J-I47. teaurul 1 - “Pan irnU", confcain planului aferent porlalufui ANCPI anexat adicxci vtt comunicam următoarele:

Conform Regulamcnlului local de L ibaoism afcicnt Platului Urbanistic General al Municipiului București apcrbai prin HCGSIB nr în1*7XHI nmplasarneniclc icrenurilm mai sus mcoikmaic suni cupratlc in tubroun Via . parcuri, iridlol, miruri șl (Ușii plantare publice.

Va liaiumilcin anexa picrcnlei in copie extras din Planul Urbanistic General ui Municipiului Bucurcții, respectiv rnna în care se muadreard terenurile ce fac obiectul prezentei earoul III. Am marca pe plm cu marja de eroare ciracteriMici meuxln de identificare și scârii prafice la cart caic redactat planul I JOtlO, lix-ali/urvi aproximativi a amplasamentului

Aiird In vedere premieri Ir t.rjjli -13S’îfllll privind amrnijina lerltnrlnlul fi urbanismul, tu modificările și uimpletirilr ulterioare lari. 2H, irL I*. art. 30 șl ari. 31). recomandam nriitieren unui cenifical lie urbanism eroi» de autiinlalea publica cumpeunii. In spe|l Primăria Sectmului 2, menționânitu-se dat u.ofx.1 rolleitâiii, respecuv deturnarea procedurilor de achiziție pentru terenurile menționate In tidresi.


ț Pag. 59 JCU

O
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM


V3b ' \ CB1


L1d

■X

/


SCARA 1/B000

100_ _0__*»_ 300 aoom


50


50    150


250


M3


V3b


\\

\ Fz'

jrS-

■*<// I ‘^\,x

^'x

V1a


V3b

LEQEWA

C -KMACeMTJMA

M •JCNAUMA

l -z * cei xr

A -I w OB ACTwnAp mocucmi

V 'ZOHAWAȚMmVBffl

T J A1RA WWm.0A

O -ZOMADEaOmiliREOOMHMA

a a curei    specula

I* -ttNABC»    ORT

ex BnuATEh ArAm-mnomuiMMMSîiiAriv


NOTA.- Nwnvoto 0 HMt» c


spM’MeNarx Qjcw da gat A«pM (Urma*-«■!»■L1W


11H12H13H 111 RăT 131 UJLÎ2II-13J1


tsasswțwer wbwhw«. ARwrtxf    wnrarrareg btbsw - awr


im

»□

n


st?

.ANCEI.

î'C’SîîiîKt


Otcfuitk r»tf»tfruțlPu&lkttatihnct^ABUCUnzn

Wivd ihr Caszțtu. f fvfcrfkftate L^aMUiA Sectari/ ?

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMĂRI

Cvi© funrirJ Wr 20J930 BitfvnsftfSector^ 2


A* Partea f. Descrierea Imobilului


2ku

“Gsi'


42loJ

«tk

.*7

Wl


fit CT »«N--17:7.4 tir. caiattral vechi L717/4/3


TEREN aitravilan

Nr.

Cct

Mt» c«d*ttral kr, tepvțrvf k

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

kjw

3 OM


. Partea 11. Proprietari ți acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate țl alte drepturi reale


89425 / 30/10/2017


Referințe


'Act Notarial nr. 1553-CONTRACT OE VANZAAE. din 27/IC/3O17 emit de MU Adrian Chudw

((niâHiîlorc, dreclrîe PROPfifBTAitasupra co-el'de 350 mp. dabanori ’“u 'pui Convenție, cola bcIubIj 710/3 «30    i

_ I) BUDEANU SPERANȚA___

75635 / 14/11/2017    MdARE Q/MRAftA/țE    ml» *    —    __

Nîtarltl r.r 7271 COWTHACTOS VAIlZAP.r-ClM.’AWr, dln27/OS/3OCO imit Jo’lIF ANDF.EI AUREL jEAN; Aci Notarial nr 371-COKVENT1E OE DESFIINȚARE, din 04/1012016 omis de HP COSHA AUREL; Act AdmlrlMniIhrl IU. 66?a5-Q)CTr.A5 DC CASTE IUNCIARA PENTRU AUTENTIFICARE, din 30/1073017 rmlt de OCPI M/CUHE5TI-' OCPI BUFTEA; Act llctarisl nr, »4-CONTRACT OE VANZARE. din 15/03/3016 e-nls da IIP 5ANDINA TAflARANA. Act AdmlnUtrolIv nr 65425 ÎNCHEIERE, dlr 30/1013017 emit it OCTI BUCUREȘTI BCP| EFCTUR

ÎS-


Ăl / fi 21atlfel; Cuman Camoftr cota de 31 I/30CO. Pdenaru llvki Troian cota oe 1190/3303 5avuletcu Emil Dragor cola de IC7/3OOO sl Ourteahl SpîcanyLSBJ# flo 750/3U0Q

74959/17/11/2017

Acl fluarta' nr. 1657 din 14/11/3017 «nU de Miu Adrian Oacdlu:

Irabulsre, drept do PRDPflIETAYEaiupta culei do 3E 0554 din mofcil

PAȚfrU.coi0 aețueJjJfpWlț'î___...    1.

II BUOEANU SPERANȚA

16982 / 28/03/2010 Aci NuCariel nr 311. i»n 2J/0J/2C1B emis de KP Cea"» Aurel; ă,, ilhtAlnilire. drept do PSOpRiETAI tatupra cotai de îS.SS.'dotianott] ’ 1 prin Convenite, ccțt actuali UBBfiqgO. ..    1

1} SAADATT-SOHI MAHOCHEHR, cMAlsrlt cu 31 5AAOATI 30HI NOEI4I ROMANA

, ._C. Pa ____ ____

înscrieri privind deimsmbrimlrrtale dreptului de propiletata,

____drepturi reale de garanție ți sarcini

Nu sutei    "


B21


923


Cxtii*rfitL* «    iHfr m    jart tr**»•>■<■ pcrtrfri»

I •'•dTfwtx i*!Vn«adr»M^ iflnrtW-ttfl-*IVIEDlXCITY

Buildlng Trust


]

o

■]

1

I

1.

']


Teren


Cutie functor» Nr. 20JW0 ComunaZO gș/Mimtctofe.- Buciaettl Sectorul l

Anoxn Nr. 1 La Partea I


Hrcadulnl

Suprafața (m»>*

Observați /Referințe

20.11130

3.000

, z*.- ---


-1 J -• . ptTM-H UMAAf tvCH v •

(leiniutrii /saăru aaut iritata iui ufasVgsit.


Pate referitoare la teren


hr i

cn

Categorie

foloclnțl

mu

rt*",

Suprafața In pl

Tarla

1 Parccli

Nr. t«M

Obtarvațl / Rufulnje

a

curți

mflrațJl

DA

3 000

| ■


Certttlc ci prr.Tttu a<tnu corespunde cu pori’,te In vlgonre dm cartea funcari orlg'noll. oV.trail de a:»,

Idrou.

/'rs.-cnlvl eum da cane lundorâ est» valabil I» autanljfluiro» de citre notarul public e artelor funde» prin

■ care ie ating drepturile reale precum ji pentru dezbaterea Mrccea'undor, Iar miormaplte pterenlate (uni sUicepUbilfi de orice modificară, In coralii le legii

S-e achitai tariful de 130 RCft, -OiiU’iLj en yia nț 441037,04 07 301G In suma no 120, pentru iervic uf de teibkXeie Imcbaorâ cu codul nr. 242 Dala (0lu;Km4r|i,

12-07*2010 O«U eUber&rH,

' -1-J-Referent,


mereCr P remnihxat


rJ

]

î

J

3

o

J

0

3

][ Pag. 62 J


ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMÂRIA StCfORULUI 2

CERTIFICAT DE URBANISM Nr,    din 43 oT, 20IH

In «conul: Informare

Ca urmare a cererii adresate de* I) SAADATI-SOIII MONOCIIEIIR cu duiniciliul/><edittl*2)

in județul _, municipiiil/efft^ul-c’irtnuîtu București. sectorul 1 . cod poștal_, str Vlrcil

Madeniru nr. 27A. bl, B, sc. . cL . ap. I, telefnn/fnx_, c-mail_înregistrată la nr. 75724

din 12.07.2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat in municipiul București, sector 1, cod poștal

_, str. VERD1 nr. 2bl» . identificat prin numir cadastral 203980 intabulat în CF nr 203080.

și sau identificut prin planurile dc situație scara 1:500 și scara I -2000 anexate

în temeiul reglementarilor documentațiilor de urbanism faza;

•    PUG - Municipiu] București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 și prelungit cu HCGMIt nr. 232 din 19.12.2012 ți HCGMB nr. 224/15.12.2015;

•    I’UZ/PUD    anrohat cu    .

in conformitate cu prevederile Legii nr 50/1991. privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicata, cu modificările și completările ulterioare.


PRIMARI* SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECR.EȚAfl

INTRARE


IEȘI

flua


Ai


SF CERTIFICĂ:

I. REGIMUL JURIDIC:

Imobil situat in intrai tiantil .Municipiului București. Conform e«tr»« de carte funciari nr, cerere 44264 din 11.07.2018, icrenul în suprafațâ dc 3 000 mp situat în București, str Vcrdi nr. 2bis, sector 2 reprezintă proprietatea tl-nci BUDF.ANU SPERANȚA in cotă dc 750/31X10 conform Act notarial nr 1552 din 27 10.2017 și cota de 36,05% conforma Act notarial 1657 din 14 11.2017 și n domnilor SAADATI -SOIH MONOCHFHR si SAADATI -SOHI NOEMI ROXAN A tn coti de 38,97. conform Act notarial 311 din 22 03.2018,

NOTĂ : Conform extras dc cane funciară nr. cerere 44264 din 11 07 2018, asupra terenului sunt înscrise sarcini- acordul creditorului Savescu Gela cu privire la radierea dreptului de ipotecară asupra cotei părți de 18,33% din teren.

Precizare: actele notariale, contractele dc vunzarc-cumparare enumerate in conținutul extrasului de carte funciară nti au fost depuse in copie la dosar, motiv pentru caic emitentul prezentului certificat dc urbanism nu poate fi ținut responsabil dc corcctiludinea/vcnâicitaica datelor înscrise in cartea funciară. Notă. pentru informații privind nutifitinlc depuse In confoniiiixte cu dispozițiile Legii nr. 107901, procese odaie pe rolul instanțele» judecătorești sau eventuale atribuiri In compensare va fi necesar un răspuns din partea Primăriei Municipiului București unde se desfășoară atâl procedura de inventariere a domeniului privai al municipalității cât ji procedura de concesionare o leicimnlnr. Situația juridică este posibil să sufere modificări sau completări ulterioare, datorate altor documente, pe care nu Ic deținem la data prezentei

Notă: imobilul nu se află amplasat In zona protejata definită prin P.U.Z - „Zone Construite Protejate - Municipiul București” aprobat prin II.C.L M B. nr. 279 2000 Dc asemenea, nu este situat în raza dc protecție a unui monument istoric și nu este cuprins In Listu Monumentelor hturiee 2015 -Municipiul București, anexă la Ordinul Ministrului Culturii nr 2828/2015

2. REGIMUL ECONOMIC:

existent- teren ce se încadrează tn U.T.R «Via’- conform PUG - Municipiul București aprobat cu HCCrMII nr. 269/2000 și prelungit cu HCGMB nr. 232 din 19,12 2012 reprezentând - Parcuri, grădini, seuantri si (asii plantate publice, plantații de aliniament Miere principale/sccundore, plantații promenade pietonale. amenajări locale ambientale

UTILIZĂRI ADMISE sunt admise numai funcțiunile de spațiu plantat public constând in - sțxrtii plănuite

- eitculalatii picloaalc din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spatiilor plantate si oglinzilor de apa - mobilier urban, amcnnjari pentru joc si odihna - construcții pentru expoziții, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), alimentație publica si comerț adăposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intreținere - parcaje.

VTIUZAm INTERZISE _jir:ur interveni» cure contravin legilor si normelor in vigoare , orice schimbări sic funcțiunilor spatiilor verzi publice; couveraia grupurilor sunitnre in spatii comcrciîlc; localizarea tonelelot si tarabelor pitit decu|>area spatiilor plantate adiacente trotuarelor, tăierea arborilor litru autorizat la nutoriltitii locttle abilfatc.

J. RTCIMUL TEHNIC

Conform l’l.'G - Municipiul București aprobat cu HCGMB nr. 26920(1(1 ți prelungii cu IICGMB tir 232 din 19 12 2012 terenul este situat in ip.travilanu municip ului Bueincjti ți se iticadrcuzi ii UJ~,K, ..Via" - Parcuri, grad ni, scuaruri si lașii plantate publice, planintit de aliniament artere principale secundare, plantații promenade pictonalc amenajați locale ambientale.

I’O'I cu construcții, circulații, platforme " mus 15%: 11 .'I musim 0 2 mp. ADC/mp. teren

Cvnfurnt ari ~l din OU(i nr IV5/200f;irii ind proiecția mediului, astfel cum a fon modificată prin

ari l alin l al OUG nr ll-t 2007 „se interzice diminuarea ți schimbarea destmaiM terenurilor amenajate ca spatii verzi fi/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, indiferent de regimul juridic a! meslora (2) Actele administrative sori juridice emise ori încheiate tu nerespeclarca prevederilor alin fit sunt lovite de nulitate absolută "

( onfnrm art /,i, alin 9 din legea nr 2J 20t)7 cu modificările fi completările ulterioare, privind reglementarea fi administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților , Terenurile interne. in cartea funciară ca fiind in căit goriu cur/i-construi fii terenuri ce se află In proprietatea privată o persoanelor fizice fi juridice nu pal fi inventariate sau declarate ca spatii verzi In sensul legii decât dtipâ îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislației in domeniu

Prezentul certificai de urbanism ponte fi utilizat1' nu ț>ouie-f» utriizast in stupii declarat, pcntiu informare

Certificatul de urbanism nu ține loc dc autorizație de consume /■dttb&ttțrtw ți nu conferii dreptul dc a executa lucrați dc construcții


4. OBLIGAȚII ALE I I I CLARI LI I CERTIFICATULUI DE l RUANISM:

Iu scopul ebtMIIrii do.unenu;iei ptiitu euiorizerea eacculfcii luturilor tic construcții - de conittuitc dc des/lmarc

• solicitantul se va adresa autorității competente țn protecția mediului Aerralt» nenlivi Protecția Mediului Uucun.nl ■ Alna Lacul Morii nr,l, tM.li.

In iplicmca Directiv ci l ulidliulul Kî.țtK t ( f (Durctivn [ IA| pnvinJ evaiuetca efectelor «Lumilor jir.lltc'r publice ți priva» acjpia mediului. mjvlif.sU prui Directiv» fonsitiului 9" 11 •VF. ți pnn Directiva Cccsdiuîui |t Pwlutnratuhn ilurupetn    L privind ptnreiparea publicului In elaborarea anumitor pjsnuii ji programe ti kpilLrt cu mediul ți

rH-diiicvca, cu plivire Iu punieițwiea puhi'culut ;l iccuîut In (uvtlție. a Direct vei Bi.33* CiiE ți a Directivii 9(i,M(CL. pen ceirificitul de tirbar.tsn se comunica soliciiitituhi. ohhițiți.» dc a entvartu aulor Ulei ier i irutlă >Je tncJm pentru •„« neaua si nnatiicrr ți sS dcttitt, tinpB ca,-, bicadratca'tțelnciilmrra proiectului investiției pjhlicv’țxlva'r fii lista preiretebir sLpu'c evaluAiii impactului .uupra mediului.

In aplieeica prevederilor Directivei Consiliului Bi JdT'Cfih, procedura dr intillcre u acordului dc mediu ic dcș'&ț ssrA dupi emiterea ccrtiliciitiilui de urtionivn. ametiur depunerii documentației pentru «i.l.rwarea rvev-jtSm liictînl u dc ennvmicții Ia aot.nriu’eri adminutrațici publice compctctiie

Ic. vcdeies sativțeccrii ecnr.țclor cu pocire I» țmicedura de emitere a Bco-tln 1.1 de mediu, auloritatcm c-.4iiptlcr.il pentru proiecția mediului viabilețlc mecanismul asigiaArii consuiUru publice, cenlializttrii opțiunilor publicului ț: al (emuli*: uti'ii punct de vedere oficiat cu otic iic la realizatei rncestițici ic aeerd cu reeu-'ta'.clî cot juI'Jtii publice

In scene condiții:

IXipț primirm prezcmiliit certifica de utivuiăm, ttlu.'arul urc obligația de a se prezerla la amonatci cempclciits pentru pnuecț'a mediului in vederea evalulrii fcnț-afc a investiției ți subiluii demartrii pntidtiri de evaluare a tmputtu!i.i asupra mediulu -i'sau a procedurii de evaluate adecvata. In utitau ccnluB-ii inițiale a notificam privind im-niii de rmlmre .i pnucctul.il tc va eitnie Punctual de vedere al autevrâai competente peitm potcclta mediu Sil _

In situația iu care autoritatea cnmpctenil pentru proiecția mediului subdcjic efectuatul cvnluirii impactului aiiprj med ului n iau a evalulrii adecvate, solicitantul arc obligația de a notifica acesi fcpi uututitâ|ii aduijiiisiiiițiri pi hliec ciHppciențe eu privire -a menținerea cerem penau aurei nurca tveciiUtii Incrtnfr de construcții__

Iit srttctția Iu Ca t. dilpi eiuilercU ceilillc,tluhtl dc utbaiusin oii țve paieurtal dmulini pio -editrii de evaluare a imțcictidui asupra mediului solicitantul tenviiit la intenția dc icaliziue a investiției acuta mc- ulii țțiția dr a nuiilicu urcat fus

....... .v... ..I............J. ... . ..... ..    .

aut»i tâțn ajiii.ii sțrajțci publice criittpgienle.    _


)NFORM CU ORIGINALUL
5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE GOWi'FRUHUî/DESHINfARE va fi însoțim de urmitoarele documente: - nu este cazul

aț-eerttfieatul de urbanism-fespie)

b)    devada-titlulul asupn»-imobiloluirtereB-rU,B8 eootteoețiirseuț-dupit-eoZT-eitraiul-dcpUii cadastral actualizat la zi țix.‘Slra*ul-dee»rte-fuBCiar4-dc-infaFmare■clualt«»t4»-«^ct»fMt‘ legal»e<itAj-liberS de-sandoi

c)    doeuMoo tațla-iekaie#—IW-p-esemplare-ongiiWtle)

1 }-D Ț.AG-j | DT-Ofi-——( IDrEAJA

d,l)avlzeți acorduri privitul ulililAțite-orbaae ți infrastructural (copte)

1-1 nlimcatorecu opA ■    -    I ■ 1 giize natuiuW--- — -Aile-avito^aeorduri

H-eaoateere---[ j Iciclbnizare


—Ț ■ salubritate--—f } Gstifioet-4»nt«stiHe-fMea H-

_ I illnMU.ngfc.-naa riftfcw T -j=jh wiîr^”'i i Ltjvuii

[-Țseeuritateo linnoetidin— --H protecția civilii-) -ȚttAnfHatea populație»

dsjpavizerocorduri spe«.41tee-ale-administrațtei-pttbliee-cenlra(e și/sau-ute-terviciilor

tlvsemtFali/iife-ale acestora*

drl> studii -de-»ț»eeitriitatet

diS) alte avize.' acorduri/ documente*

e) puncluldc-vedcre/actttl-odminisinitis-al-autorilAții-eomțtvleftle-pentru -protecția mediului,(copie)

fi-dovada înregWrflrii-pruieetuîui la Onlitml-Arhilec|ilordin Uotniniit-ii-esentpkir originul) g) Documeotele-de-platll-ele-urm&it'ttrelw-toxe-feopte)}

- laia-timbru arhltecturii-fi.05-% din veloarerinvesttț»et

-tasa prntru-Autorizația dv eonslruireA-dctttiin{areț_O,5%-din-Miloareft-tnveMiftc»-țHUittu

locuințe-iji-lț» pentnmpoții-eu-altâ destinație-și-țf nprejinuiri peniru-ooovțriHrerfoșpectiv-lHAtdtn vaiourca dr-tuipozttan» h ulikditii pentru desființări.

Prezentul certificat de urbanism urc valabilitate dc 12 luni de la data emiterii( Pag. 65 ]


In conformitate cu prevederile Ixgii nr 50.1991, privind autorizarea executării lucrărilor de cuiiMntv|ti republiuitS, cu modificările ți completările utieiiourc.

SF PRE1 I NGF-ȘTF \ Al ABILII A TEA ( ERlTFICATLI 1 I OF. ( RBAMSM

Dc la data de_plută ta data de_

Oupâ itvcesiă dna, o nouă prelungire a val.ihititățn nu este posibilă, solicitantul urmând îi obțină iii cotul țiile legii, un alt certificat dc urbanism

PRIMAR,


ARHIIECI ȘMPutu prelungirii valabilității _.

Achitat laxa dc :_lei, conform ehititiițci nr_din_

Transmis solicitantului Iu data Je_direct ' prin puști.£ Pag, 66 J


Avize rețele de utilităti

t    a


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Direcția Patnmoniu

Serviciul Evidență Proprietăți

Comisia municipală pentru analiza și identificarea soluțiilor pentru trecerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor retrocedate și amenajate ca spații verzi sau locuri de joacă pentru copii, aprobată prin Dispoziția Primarului General nr. 901/13.07.2017, modificată și completată

Nr 16495/.

Câlre,

MEDIA CITY SRL

In vederea întocmim în regim de urgentă a Raportului do Evaluare pentru Imobilele ce lac obiectul Hotărârii Consiliului Gonoral al Municipiului București nr. 315/2018, privind demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri In suprafață totală do 45 611 mp siluale pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2Bis și Ghoorghe Țițeica nr. 143-147, sectorul 2 - „Parc Vordi", va înaintam avizele rctole odhîtare însoțite de planuri anexă transmise de următorii furnizori


-LUXTEN

-TELEKOM COMUN ICAT1ON 5 A NETCITZ TELECOM S.R.L.

-R.AD.E.T.

-DISTRIQAZ

Cu stimă


PREȘEDINTE

Radu PREDAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

i V. • \

Direcția Patrimoniu    =

Serviciul Evidență Proprietăți    ROMANI A

Comisia municipală pentru analiza și identificarea soluțiilor pentru trecerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor retrocedate și amenajate ca spații verzi sau locun de joacă pentru copii, aprobată prin Dispoziția Primarului General nr. 901/13 07 2017, modificată și completată

Nr 16495/ 26    ..2018

Către,

MEDiA CITY S R L

in vederea întocmirii in regim de urgentă a Raportului da Evaluare pentru imobilele ce tac obiectul Hotărârii Coristului General al Municipiului București nr. 315/2OIB, privind demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri In supralalâ totală do 45 611 mp situate pe străzile Gluseppe Verdi nr. 2Bis și Ghoorghe Țițeica nr, 143-147, sectorul 2 - .Parc Verdl", vâ iransmitem avizele cu rețele edilitare Insoțle de ptanun anexă transmise da APA NOVA BUCUREȘTI.

Cu stimă


PREȘEDINTE

Hadu PREDA


■p


/['vj direct*

|CR „SlSlENl* țȘpl jU»'DILf' C - :

V* <

t^OM ft’* -


CONFORM CU ORIGINALUL 1


fntDcmrt C. Ispd Data; 26 D7.2Q1&'2


Pag, 68 J

î

o

o

o

rn

1


APA NOUrȚ, (t.r.p-U 1»ÎS n r*

O'fitCTtt teflWMW


kt lanc


m -n- zms /?£fZ(SțSgJikSLWAfim ISA Registratură Gore.-i-.a

*ilraifiJ'*«*i|*


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Patrimonru Serviciul Evidență Proprietăți B-dul Regina Elisabeta nr 47 Sector S


Referință

ObiectPMB 1?549571j rețele alimei Gheorghe fiți


1-07.2018, ANB 10131087 33049192,10350239 cu apă șl canalizare - Btr Gluse pe^ Verdi nr 143-147. sector 2 - "Parc Verdf


Stimate Domnule Președinte.Cu referire la scrisoarea dumneavoastră vă transmitem anexai planul pe care sunt trasate rețele de apă ți de canalizare din zona str Gluseppe Verdl nr. 2 Bis și Grieorghe Țițelca nr 143-147, sector 2 - "Parc Verdl"


0

]

/ l

I

J

]

J

]

]

]

]


Imobilele afectate sunt următoarele

•    230128 afectat atât de conducta F150 câl șl de zona de protecție sanitară aferentă acesteia;

•    202135 afectat atâl de conducta F150 cât șt de zona de protecție sanitară aferentă acesteia;

■ 230129 afectat atât do conducta F15O cât și de zona de protecție șarvțară aferentă acesteia;

•    233094 afectat de conducta OL200 câl și de zona de protecție sanitară aferentă acesteia, dar și de zona de protecție sanitară a conductei F150

•    230130 afectat da zona de protecție sanitară a conductei FI50, dar și de zona de protecț.e sanitară a conductei OL200,

•    214197 afectat atât da conducta OL200 câl și de zona de protecție sanitară aferentă acesteia.

Vă stăm la dispoziție pentru orice altă informație suplimentară pe care o considerați necesarăIX/IEDI/VCITY

Building Trust

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență Proprietăți

ROMANIAComisia municipală pentru analiza și identificarea soluțiilor pentru trecerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor retrocedate și amenajate ca spații verzi sau locuri de joacă pentru copil, aprobată prin Dispoziția Primarului General nr. 901/13.07.2017, modificată și completată

Nr. 164951    2018

Către.

MEDIA CITY S.R L

In vederea întocmirii In regim de urgență a Raportului de Evaluare pentru imoblele ce lac obiectul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 315/2018, privind demararea procedurilor de achiziție a 7 terenun in suprafață totală da 45.611 mp situate pe străzile Giusoppe Vardi nr 2Bis șl Gheorghe Țtțelca nr 143-147, sectorul 2 - .Parc VerdT, vă transmitem avizele cu rețele edilitare însoțila da planuri anexă transmise da LUXTEN.


( Pag. 7] JBucurești,Către :    Primăria Generala a Municipiului Bucurați

Direcția Patrimoniu

Comisia niiinlcipala pentru analiza sl identificarea soiul iilor pentru trecerea in proprietatea Municipiului Bucurați a terenurilor retrocedate si amenajate ca spatii verzi sau locuri de joaca pentru copii, aprobata prin Dhpazltia Primarului Generai nr. VOI'IÎ.07.2017, modificata si completata

Referitor la adtesQ tir 16495 19 07,2018, ptiu cate solicitați sa sa comunicam daca in ptczcnt terenurile din București, str Giuseppe Vendi nr, 2bis si Gbcorehc Tileica nr I-4J-I47, sectorul 2 • " Pare Vcrdi “ sunt afectate de rețele edilitare, va comunicam ca pe suprafața parcului Vcrdi nu exista relele sau stâlpi de iluminai public ce sunt in administrarea SC Luxten l.ighling Compun) SA Rețelele si stâlpii de iluminai existente pe străzile adiacente sunt figurați pe piuitul anexat


[ Pag. 72 J

Lwc( fi cin CoAut-t-U

7


Eu-i< nu o iiwal rp .< 4 d u'A Srîki D'JBîl Sutdirs:


wur»,rwt-iity.ro


Yhnetcity

1 Bu t turcit fibet B ei ma rk

Pentru

Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu

De la

NETCITY TELECOM S R.L.

în atenția

Dlu) Președinte al

Comisiei municipale J,.]

- PREDA Radu

Ret.

ta

Răspuns la Adresa PMB nr

1M95/19 07.2018 sau NC

1572/19.07.2010 - .Parcu' Verd ’

Fax

Nr.

yC 15% 5

Data ,23.0*. qSKS |

Pagini, inclusiv aceasta: $


Stimate Domnule Președinte,Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. tM95719.O7.2O10, înregistrate de 5 C Netcity Telecom S.R.L, sub nr NC 1572/19,07 201B, vi transmitem următoarele:

S.C. NetOty Telecom S.R.L., administratorul Rețelei metropolitane de fibră optică a Municipiului București pentru telecomunicații - Netcity, deține Rețea Netcity (canalizațle magistrală transport, branșamente, camere de tragere etc.} în zona .Parcului Verdl" din sectorul 2, pe străzile: Barbu Văcărescu, str. Gheorghe Țlțeica (fostă Glucozei), precum șl pe toate străzile șl aleile adiacente str. Barbu Văcărescu șl Calea Fioreasca, fără a deservi Insă toate imobilele de pe aceste străzi/ale: adiacente 2 segemnte de Rețea Netcity tfp transport (formate din 3 țevi de PVC de 90 mm, echipate cu Iubețe, cabluri de fibră optică șl de cupru) trec pe teritoriul .Parcului Verdi* pe laturile dinspre sțr. Barbu Văcărescu și str. Gheorgbe Țlțeca, pe o lungme de aprox. 100 m. La Intersecția str. Gluseppe Verdl cu str Barbu Văcărescu există o cameră de tragere a Rețelei Netcity In spațiul verde, ocupând o suprafață de aprox, 1 mp, Atașăm spre edificare planuri ale Rețelei Netcity.

Rețeaua Netcity descrisă mal sus este pozată la o adâncime cuprinsă Intre 0.4 m - 0,B m față dc cota actuală a terenulu .


Vâ mu’țumim pentru înțelegere șr colaborare.


Cu Stimă,

Adrian Râcăi Director
idiiii nutsnm    r. ,

LtfirMC IfCTLUOOuZiuCnrltitl MQțftfNfOtiUwMrtBMdmSelirMUililIiUaiîLjEliliitii U SUnI IRIUenrîr l«eu -DUCII :t u -iBlHStl(f Ml mi!lfll|D0uliBtrftriibn    s

eii«i<rfiM?mut,*Di!KiwtoisiifiiMtmB iwhs» if-jmi, uui om "* / - \

-Si! !
1

n

o

n

o

1

a

o

a

o

]

a

a

i

]

]

]

i■ ■    EXPERIENȚE ÎMPREUNA


DIVIZIA OPERATIUHIBUSIICSS HATOtlALL t VAUZAJRI LOC ALE 9 OPEHAIIUII i SUU CENTRUL OPERAȚIUNI BUCUREȘTI 3 Tal 0213319392; Fbl0212313373 e-maitmtia ncuiaeSte letan io


Nf 205/02/01 01/610/20.06 2018


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

COMISIA MUNICIPALA PENTRU ANALIZA SI IDENTIFICAREA SOLUȚIILOR PENTRU TRECEREA IN PROPRIETATEA MUNICIPILUI BUCUREȘTI A TERENURILOR RETROCEDATE SI AMANEJATE CA SPATII VERZI SAU LOCURI DE JOACA PENTHU COPII APROBATA PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI GENERAL NR.901/13.07 2017 COMPLETATA SI MODIFICATA

Sere ttiinte

DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL EVIDENTA PROPRIETĂȚI


!n atenția:

DOMNULUI PREȘEDINTE RADU PREDA

Subiect

SOLICITARE INFORMAȚII IN VEDEREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU IMOBIL ELE DIN STRĂZILE GIUSEPPE VERDINR 2B SI GHEORGHE TITEICA NR 143-147 (PARCUL VERDI,


Referitor la adresa drt nr 16495,190/2016 liniogMisia a îeiekom sub nr 7761.190/ 20181 va comunicam ca pe tcrenar e in cauza siluete in străzile Gnrseppe VorOi nr 23 si matemGheorghe fileta nt U3 147 |Parcu: Verdil nu o»ista aiirpiasatfi instalați de telecomunicații apartflatid Teeki Roman ia Communications SA


Cu st ma

Manager

Cperatiun București Marian C/HKJ^NU/ Managei Centru OporaliunrBdcureih J GlgfeîSA^GALU
TEIEIOW ROMANiaCOtOIUNICATIONS SJL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

iVv , \ .//

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență Proprietăți    ROMÂNIA

Comisia municipală pentru analiza și identificarea soluțiilor pentru trecerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor retrocedate și amenajate ca spații verzi sau locuri de joacă pentru copii, aprobată prin Dispoziția Primarului General nr. 901/13,07.2017, modificată și completată

Nr 16495/ MM. .2018

C ătre,

MEDIA CITY S A L

in vederea întocmirii în regim ds urgonțâ a Raportului de Evaluare pentru Imobilele ce lac obiectul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr, 315/2018. privind demararea proceduri.'or de achiziție a 7 terenuri in suprafață totală da 45.611 mp situate pe strâzHe Giuseppe Verdi nr- 2B;s și Gheorgho Țițotca nr, 143-147. sectorul 2 - .Parc Verdf, vâ transmitem avizele cu relele edilitare însoțite de planuri anexă transmiso do E-DISTAIBUTIE MUNTENIA.

Cu stimă,


PREȘEDINTE

Radu PREDA
intocmit. C Ispas 7 < Data 25 07 ÎQlUfăex.[ Pag. 76 J

o

o

n

i

,1

Q

o

o

n

o

o

a

o

o

o

]

i

]

]


<?-distribuție

Munten’a

£- D:strfcuțre Muntenia SA.

Sd on Mihalacne nr 41 -43 sector 1, București

recfametit nugnemaiSe-dainbuCQ rom


Loc Zona MT JT Bucurați!

Data: 24 .07 2010

Nr. da înregistrare 322753/ 322764


Primăria Municipiului 9ucura*tl Direcție Patnmcnnj carrneniapasgipmb -o


Refentar la a adresa dvs rr 1907 ire^ltiraia ia compania E Oistrbutie Muntenia SA cu nr 3227531 322764/ 19 07 2018 pnvind trasarea rețelelor pentru Parcul Ncca'o kjrga sl parcul Venii va aducem la cunotlinla taptui ca pe cele doua terenuri ment«naie nu avem rețele electrice da distribuție

Menticnam Faptu ca rețetele electrice do distribuia din toni ie afla la Smlta de prepretate pe domeniul public conform planului atașat

Va mulțumim pentru colaborare st ramartem 'a dispoziția dvs pentru orice n formau considerate necesita.


Cu «urna.


Pesta

Ser ca VHrtenIa

L WV * ’î

Vțv't    - *r

VaX *• v.

1iri^ m    v v i

Jle^    sm'l

-s

I X. ...niDicn c 27•comit: Aia -Mana FlipMEDlXCITY

Buildlng Trust

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență Proprietăți


Comisia municipală pentru analiza și identificarea soluțiilor pentru terecerea in proprietatea Municipiului București a terenurilor retrocedate și amenajate ca spații verzi sau locuri de joacă pentru copii, aprobată prin Dispoziția Primarului General nr. 901/13.07.2017, modificată șl completată

Nr 16495' /.O. el 2018

►etu


Către,

S.C RADETSA

Administrator Special Davtd Alexandru Burgh u

In vederea intocrnni in regim da urgonțâ a Raportului de Evaluare pentru imobilele ce lac obiectul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 315/2018, privind demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri in suprafață totală de 45 611 mp situate pe străzile Gruseppe Verdi nr. 2Brs și Gheorghe Țițeica nr. 143-147, sectorul 2 - „Parc Verdi', vi rugăm să ne comunicați dacă in prezent terenurile ce fac obiectul hotărârii mai sus menționate, sunt afectate de rețele edilitare

Facem precizarea că acest raport de evaluare ne este necesar in vederea demarării negocierilor pentru achiziționarea acestor terenuri.

Anexăm prezentei planurile topografice 1 500 și 1.2000 care cup-.nd zona In care este situat[ Pag. 79 1

RfTDzțT


REGIA AUTONOMA pe DISTRIBUȚIE a energiei iermce BUCUREȘTI


in «esoixP •» mmxvi*:' ■ inHcticvtscojjmiț

«nou h£* tivjt, *cc*tni ii, una* ■. frreu-ntt.Cnr nJDI>t lefcrofcCJ7* 14t.țU?kr4 th| *n OUîU.îCIS SaJr*n wujirtaiț i-»-m 5)î ț*«l

»ita no;»frnrfii* TndMT ÎIKD-Kț flîi- irrr*păruți hrcm«;i |r*ntit.trr*r«ri «<<«(».CS'XlUfllî CZlJl4*5'> £5dwtirorPdi *tî    C£*’l hQG'HE»XT4£0M 1303 (C0‘ ”055 tT^JT7* mw    Kfc Na» boari

i Ht*u i;bl.*3~»rr n »rttTtțțj«P^pn n

«ww>«dvtra

Nr

49353

Destinatar,

Primarla Municipiului Bucuresti-DIretlia Patrimoniu

Adreso.

Bd Regina Elisabeta nr.47, sector 5

In atentia

-

SUBIECT

Informare traseu rețele de termoficare zona străzilor Giusepe Verdi

nr 2bis si Gh Titeica nr 143 147, sector 1

Data

20 07 2018

Stimate Colaborator,

Ca urmare a documentației depuse de dumneavoastră înregistrată la R A.D ET cu nr 49353 din 18 07 2018, prin care solicitați informații privind existenta rețelelor de termoficare din străzile Giusepe Verdi nr.2bis si Gh. Titeica nr 143-147, vă comunicăm faptul că in interiorul limitelor terenului de la adresele menționate nu există instalații de

termoficare urbană dar in tona ce include str. Calea Floreasca exista rețea termjca---

primara 2Dn6D0mm Traseele la care facem referire sunt figurate pe planurile pe carete-ati anexat prezentei adrese (IPB actualizat In 1981 si in 1983).    ț CONFORM CU ORIGINALUL


Pe planurile de situație anexate s-au trasat rețele publice de alimentare cu enei)

termica, existente in zona menționata de adresa, cu eroarea rezultata din lipsa fondului de plan cadastral actualizat si din transpunerea de pe planurile cu rețele edilitare,, deținute de R A D E.T , pe planurile prezentate pentru trasare.

Toate constructive făcute pe terenuri ce conțin trasee de termoficare trebuie sa respecte normativele în vigoare, coroborate cu 5R8591/1 97, respectiv cel privind proiectarea șl executarea sistemelor centralizate de alimentate cu energie termici -indicativ NP 058-02 (pentru rețele șl Puncte Termice) aprobat de MTCT cu ordinul 931/02.07.2002 sl NP 029-02 (pentru rețele termice cu conducte preizolate) aprobat prin ordinul 940 din 02 07 2002, unde se specifica distanța minimă obligatorie față de pereții verticali ai canalelor termice precum și față de anexele acestora (racorduri, aerisiri, ventilații, lire de dilatare), față de rețelele termice preizolate montate direct in pământ sau cele aeriene

Având in vedere ca această rețea termică cu construcțiile aferente, conform Legii nr 213/1998, Legii nr 325/2006 a Legii nr 51/2006 respectiv Legea nr 50/1991

Rf GIA AUTONOM A W DISTRIBUȚII A (NCAGICI TtRMICE BUCUKCțTl

Fr« ptțQiifEM;! • ti imcitftHTi * r-i MXCDiAF tOlifTTlvr


RflD^T


fcffrm SU țJMtf," J«h rrr I*-. w»*lo ] £)u?4lCfU Led

Țiului (BJÎ111X00    tflw (?l)U wu •_.«£*•' Hfeitr£e»itttrrx: Dll/MC }tir^'*înw«

Mfi fiu;nferef*T II vtWX CKDP8ÎBDn? țipH goruni trhinraiJi prrim, liiurtr twdeSK Di’2 Mt Bli tn ll< sztft (•»<'nr«r*ț *m kc MT ioi.*;»:    toasint ^i*3i7îM?£eP7ttx4t;jrijarn riluriwriiji^eoîiiiaiwH &»*ruttfetttrî

i ™"< «nf'î ijfcki..wsc/Uftîn»!£5u

WWW jwiteOamodificată ți completată, reprezintă un mijloc de utilitate publică, apartinand Primăriei Municipiului București, este supusa controlului, reviziei si eventualelor reparații, astfel incat trebuie asigurata posibilitatea intervenției din partea echipelor R A D.E.T.


In catul in cate distanțele minime de la fețele exterioare ale canalelor sau de la generatoarea conductei moniate direct in pământ (conducte preizolate sau aeriene), până la marginea fundației clădirilor nu poale fi respectată se impune modificarea traseului rețelei de termoficare care se face cu acordul Regiei de Termoficare pe bată de proiect Proiectul de deviere al rețelei de termoficare va fi depus la RAOET in scopul avizării


Atât proiectarea cât și execuția lucrărilor de deviere vor fi suportate finaciar de către proprietarul terenului ți obligatoriu Se vor executa cu firme autorizate în astfel de Instalații.

Prezenta constituie informare ți nu poate fi folosită in alt scop.Sef Departament Proiectare, Tehnic si Avize


Adriana STOLOJAN


CONFORM CU ORIGINALUL
[ Pag. 81 j

3

3

3

3

3

fi

O

D

D

0

3

Q

n

J3

Q

3

J

]

]

]

]MEDIA’CITY

Building Trust
Direcția de Distribuție Regionala București București

B-dul. Marascsti nr.4-6, corp B, sector 4, București cod postai 040254

contact-retelebutff distrigaisud -rețele, ro Interlocutor: Anca Marian Nr. 570/23,07.2018

DISTRICAZ SUD REȚELE

estete


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Patrimoniu Bd. Regina Eilsabeta, nr.16 Cod postai 030019


Către Pnmaria Municipiului București - Direcția Patrimon u,

CONFORM CU ORIGINALUL

Referitor la solicitările dvs,76l9 /I9.07.2018 si 16^95/19.07.20 ÎS va comdntcam ca nu au putut fl identificate terenurile In cauza, după numerele cadastrale, pe planurile puse la dispoziție de cafe Dvs., acestea nefiind delimitate prin hasurare / marcare.

Fata de cele aratate ma' sus va atașam la prezenta planurile puse la dispoz'tie de Dvs. pe care s-a trasat orientativ sistemul de distribuie conducte si bransameme, ținând cont de caracterul urgent al solicitării.

In spereanta ca cee furnizate va vor ti de foios, va asiguram In continuare de intreaga noastra disponibilitate pentru eventualele dariPcari.

Cu stima.


0

]

]

]

]

]

I


iț tr |>i2    •lî t

i*ev U.UU 3'J Wlrist-J IV 4.5 î*î 4 ajuiitj cojre»Lf Oi* irrrr VI 9 Kt
s Cr’T H)    ?n •*»

CLI «3 JXXFsn (4iih 7t/v»,*4tî Ml (    IU C<*î- P ttr.’H-IVIEOI/^CITY

Building Trust    i


RAPORT DE EVALUARE

Teren intravilan în suprafață de 752.00 mp situat în

Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bis, București, sector 2 (lot cadastral 203979)

Client și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București Evaluator:    S.C. MEDIA CITY S.R.L.

Numărul și data raportului: Nr. 434 /10.08.2018 Data evaluării:    12.07.2018SINTEZĂ

Subiectul raportului: teren intravilan în suprafață de 752.00 mp (suprafață din măsurători)1

Adresă: Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bis, București, sector 2

Identificare cadastrală: Conform Extras CF 203979 , nr. cerere 36529/11.06.2018 proprietatea subiect se identifică astfel:

Localizare

Carte funciară / Număr cadastral

Extras CF-număr cerere/data

Activ

Suprafață

teren*

(mp)

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203979/203979

36529/11.06.201B

Teren

752.00

Total teren CF 203979, UAT Sector 2, București

752.00

‘Suprafața de teren este suprafața rezulatată din măsurători cadastrale conform extras CF

Proprietar: Persoane fizice, așa cum rezultă din Extras CF 203979, nr. cerere 36529/11.06.2018, astfel: Saadati-Sohi Manochehrși Saadati-Sohi Noemi Roxana Client și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București

Adresa clientului: Splaiul Independenței nr. 291- 293, Sector 6

Evaluator: S.C. MEDIA CITY S.R.L.

Contract prestări servicii de evaluare: Acord cadru nr. 360/12.08.2015, contract subsecvent nr. 4/2018 înregistrat sub nr. MB 560/25.04.2018 si comanda nr.

13040/11.07.2018    !-----

Scopul evaluării: informarea clientului    CONFORM CU ORIGINALUL


Data evaluării: 12 iulie 2018    -—-

Data întocmirii raportului: 10 august 2018

Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4.6596 Lei Valoarea de piață2: 430,000.00 Euro, echivalent 2,003,628.00Conform extras de carte funciară nr, 203979, nr. cerere 36529/11.06.201 B suprafața terenului, din acte, este de 750.00 mp și suprafața măsurată este 752,00 mp. în continuare în prezenta lucrarȘ vom considera terenul cu suprafața de 752.00 mp, rezultată din măsurători.    y ■

2    Valoarea de piață nu include TVA.    \\ c •    - ’

3    Valoarea de plată a fost estimată considerând terenul în suprafață de 752.00 mp cuTeqimul juridic așa

cum rezultă din Certificatul de Urbanism nr. 1056/51 “V”/19.07.2018, Valoarea poate fi Invalidată dacă

documente ulterioare sau existente la data evaluării dar care nu au fost puse la dispoziția evaluatorului vor

schimba regimul economic si tehnic al terenului subiect și/sau vor impune restricții de oricealtă natură.

CERTIFICARE

Subsemnatul certific cu bună credință și după cunoștința mea următoarele:

Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și ipotezele speciale și se constituie ca analize nepărtinitoare din punct de vedere profesional, concluzii și opinii personale.

Nu am nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea ce face obiectul acestui raport și nu am nici un interes personal și nici nu sunt părtinitor față de vreuna din părțile implicate.

Remunerarea mea nu se face în funcție de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza cauza clientului, de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția unui eveniment ulterior.

Acest raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei valori minime, a unei asemenea valori sau pe aprobarea unui împrumut.

Analizele, opiniile și concluziile raportate au fost elaborate, iar acest raport a fost realizat în conformitate cu cerințele Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2018.

Inspecția proprietății subiect a fost efectuată de Ec. Ioana Azoiței, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI, în data de 12.07.2018 împreună cu reprezentantul clientului.

în prezent sunt evaluator autorizat, specializarea EPI, membru titular ANEVAR, legitimație nr. 15924.

Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

Data: 10.08.2018


CUPRINS

SINTEZĂ....................................................................................................................2

CERTIFICARE...........................................................................................................3

CUPRINS...................................................................................................................4

1.    TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII..........................................................5

1.1.    SUBIECTUL EVALUĂRII...........................................................................................5

1.2.    IDENTIFICAREA Șl COMPETENȚĂ EVALUATORULUI...........................................5

1.3.    CLIENTUL Șl UTILIZATORUL DESEMNAT AL RAPORTULUI DE EVALUARE........5

1.5.    DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII.......6

1.6.    TIPUL VALORII. DEFINIȚIA.MODALITĂȚI DE PLATĂ..............................................6

1.7. DATA EVALUĂRII.CURS VALUTAR.........................................................................6

1.8.    DOCUMENTAREA NECESARĂ. SURSA INFORMAȚIILOR UTILIZATE...................7

1.9.    IPOTEZE Șl IPOTEZE SPECIALE............................................................................7

1.10.    RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE Șl PUBLICARE.........................................8

1.11.    DECLARAREA CONFORMITĂȚII CU SEV...............................................................9

1.12.    DESCRIEREA RAPORTULUI....................................................................................9

1.13.    RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE TERȚI..................................................................9

2.    DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI.................................................................10

3.    CEA MAI BUNĂ UTILIZARE...............................................................................13

4.    PREZENTAREA PIEȚEI SPECIFICE..................................................................14

5.    ABORDĂRI ÎN EVALUARE.................................................................................17

6.    PREZENTAREA REZULTATELOR.....................................................................19

ANEXE.....................................................................................................................20

ANEXA 1 - HARTĂ LOCALIZARE.........................................................................21

ANEXA 2 - FOTOGRAFII PROPRIETATE IMOBILIARĂ SUBIECT.......................23

ANEXA 3 - EXTRAS OFERTE DE VÂNZARE TEREN CONSTRUIBIL.................26

ANEXA 4 - EXTRAS OFERTE DE ÎNCHIRIERE TEREN.......................................47


£ Pag. 4 J


Building Trust

1. TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII

J

1.1. SUBIECTUL EVALUĂRII

Subiectul prezentei lucrări îl constituie întocmirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 752.00 mp5, identificat cu numărul cadastral 203979, localizat în Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bis, București, sector 2 și aflat în proprietatea persoanelor fizice Saadati-Sohi Manochehrși Saadati-Sohi Noemi Roxana..

1.2. IDENTIFICAREA Șl COMPETENȚĂ EVALUATORULUI

S.C. MEDIA CITY S.R.L. București a fost înființată în anul 1996, fiind o companie de consultanță specializată în proiecte rezidențiale și soluții pentru segmentele Office și terenuri. începând din anul 2008 MEDIA CITY S.R.L. a dezvoltat și activitatea de consultanță în evaluare, devenind membru corporativ ANEVAR.

în prezent prin membrii echipei de evaluare are competențe pentru următoarele secțiuni precizate de Ordonanța 24/2011 cu privire ia unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor: a) evaluări de bunuri imobile, b) evaluări de întreprinderi, c) evaluări de bunuri mobile și f) verificări de rapoarte de evaluare.

Având în vedere modul de organizare și experiența acumulată echipa MEDIA CITY S.R.L. poate oferi o evaluare obiectivă și imparțială.

Datele de identificare ale MEDIA CITY S.R.L.:

Sediu social:București, Bd-ul Unirii, nr.27, bl. 15, sc. 2, et. 5, ap. 38, Sect.4 Telefon / Fax: 021.310.03.99 Telefon mobil:0741.200.002, 0746.040.646 E-mail: office@mediacity.ro


Registrul Comerțului sub nr: J40/6434/1996 Cod de înregistrare fiscală: RO 8671680 Autorizație ANEVAR: 0120/2018

1.3. CLIENTUL SI UTILIZATORUL DESEMNAT AL RAPORTULUI DE EVALUARE

Client desemnat și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București

Contract prestări servicii de evaluare: Acord cadru nr. 360/12.08.2015, contract subsecvent nr. 4/2018 înregistrat sub nr. MB'560/25.04.2018 si comanda nr. 13040/11.07.2018    X 01.4.    SCOPUL EVALUĂRII

Scopul raportului de evaluare: informarea clientului

1.5.    DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII

Dobândire: Evaluatorul nu a avut la dispoziție actele notariale, actele administrative, contractele de vânzare - cumpărare și altele asemenea enumerate în conținutul extrasului de carte funciară.

Drepturile de proprietate evaluate se consideră drepturi depline.

Identificarea proprietății: Conform Extras CF 203979, nr. cerere 36529/11.06.2018 proprietatea subiect se identifică astfel:

Localizare

Carte funciară / Număr cadastral

Extras CF- număr cerere/data

Activ

Suprafață

teren*

(mp)

Str Giuseppe Verdi nr, 2Bis

203979/203979

36529/11.06.2018

Teren

75200

Total teren CF203979, UAT Sector 2, București

752.00

•Suprafața de teren este suprafața rezulatată din măsurători cadastrale conform extras CF

Sarcini: Conform extras de carte funciară.

în Anexa 6 sunt prezentate actele de proprietate puse la dispoziția evaluatorului de către client.

1.6. TIPUL VALORII. DEFINITIA.MODALITĂTI DE PLATĂ

»    9

Tipul valorii: valoarea de piață

Definiția:“Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă), la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.” (Standardele

1.8. DOCUMENTAREA NECESARĂ. SURSA INFORMAȚIILOR UTILIZATE

Documentele și informațiile necesare realizării evaluării au fost puse la dispoziția evaluatorului de către client care este singurul răspunzător pentru validitate, valabilitatea și exactitatea acestora.

Sursele de informare utilizate în cadrul prezentului raport sunt:

• Date privind proprietatea subiect din documentele puse la dispoziția evaluatorului și prezentate în Anexa 6.

• Datele specifice care cuprind detalii despre ofertele de vânzare terenuri libere construilbile, încadrate în subzona L2a, L3a și M3, au fost obținute din următoarele surse: baze de date site-ul: www.imobiliare.ro; baze de site-ul: www.propertybook.ro

:

Datele specifice care cuprind detalii despre oforTeTe^eT^^lrierefore^u în București au fost obținute din baze de datefSiteiU^wwțy^jg^i^


1.9. IPOTEZE SI IPOTEZE SPECIALE

• Acest raport de evaluare a fost elaborat de către S.C. MEDIA Cl‘

calitate de consultant al clientului, având la bază informațiile puse la dispoziție de către acesta;

•    Concluziile exprimate în prezentul raport sunt valabile numai la data evaluării și nu au fost luate în considerare elemente ce au apărut sau pot apărea după data evaluării;

•    în elaborarea lucrării au fost luați în considerare toți factorii care au influență asupra valorii, nefiind omisă deliberat nici o informație relevantă pentru estimarea valorii;

•    Evaluatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru existența unor factori externi care ar putea influența în vreun fel valoarea estimată;

•    Evaluatorul a obtinut informații, estimări și opinii, ce au fost evidențiate în raportul de evaluare, de la surse pe care el le consideră credibile și nu își asumă nici o responsabilitate în privința completitudinii și corectitudinii lor nefiind verificate din surse independente;

Evaluatorul nu va fi făcut responsabil pentru aspectele de natură juridică ale proprietății. Evaluatorul a presupus că dreptul de proprietate este valabil și nu există sarcini asupra bunului imobil la data evaluării, altele decât cele menționate eventual în prezentul raport;

Evaluatorul a presupus că proprietatea se conformează restricțiilor urbanistice din zonă, deține toate licențele autorizațiile și certificatele necesare utilizării lor și că acestea vor putea fi reactualizate^! viitor dacă va fi necesar;

Evaluatorul nu are calificare^ necesara pentru a măsura și garanta că locația și

limitele proprietății corespund cu


“i aiț fost ele indicate de client și descrise în raport <^e proprietate și cu cele cadastrale. Acest raport are

menirea de a estima o valoare a proprietății identificată și descris ipoteza în care aceasta ar corespunde cu cea din documentele de propr

Orice neconcordanță între proprietatea identificată și cea din documentele de proprietate invalidează corespondența dintre valoarea estimată și proprietatea atestată de documentele de proprietate, dar păstrează validă valoarea estimată pentru proprietatea identificată în raport;

Toate informațiile cu privire la situația rețelelor magistrale subterane de utilități sunt conform documentelor primite de la client, în perioada 24.07.2018 - 30.07.2018 si eliberate de către E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA, S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., DRISTRIGAZ SUD REȚELE, S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., RADET si TELEKOM. Niciunul dintre furnizorii de utilităti nu menționează eventuale restricționări care ar limita dezvoltarea proprietății;

Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăți și orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport;

Terenul subiect al prezentei lucrări nu a fost măsurat de reprezentanții MEDIA CITY S.R.L., toate dimensiunile se presupun a fi în concordanță cu informațiile puse la dispoziție de societate. în analiza realizată evaluatorul a luat în considerare suprafațele care au rezultat din documentele puse la dispoziție;

Nici o informație conținută în acest raport nu trebuie să fie interpretată ca o consultanță fiscală, juridică sau contabilă;

Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau de viitor în legătură cu proprietatea evaluată sau cu părțile interesate în tranzacție;

Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

Raportul de evaluare nu poate fi folosit ca probă în instanță nefiind o expertiză judiciară;

Raportul de evaluare poate fi verificat cu respectarea normelor legale în vigoare;

Evaluatorul își asuma responsabilitatea pentru opiniile exprimate în prezentul raport de evaluare;

• Prezentul raport este valabil doar cu semnătura și ștampila în original ale evaluatorului autorizat, coordonator al echipei care l-a întocmit.

1.10. RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE SI PUBLICARE

Raportul de evaluare sau orice referire la el nu va fi inclus în niciun document destinat publicității și nu va fi publicat în niciun fel, fără acordul scris și prealabil al S.C MEDIA CITY SR.L., a clientului și a utilizatorilor desemnați, cu specificarea formei și contextului în care ar urma să apară.

Raportul este destinat menționate la cap 1.3.


tru scopul declarat la cap 1.4 și umai pentru uzul părților raport este confidențial pentrujlgștjriatar și evaluatorulMEOlXCITYnu acceptă nicio responsabilitate, față de nicio persoană, cu excep niciodată si în nicio circumstanță.

1.11. DECLARAREA CONFORMITĂȚII CU SEV

J

Prezentul raport are la bază Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018, fără nici o deviere de la acestea.

Standardele aplicate sunt:

•    SEV 100 - Cadrul General (IVS Cadrul general)

•    SEV 101 -Termenii de referința ai evaluării {IVS 101)

•    SEV 102 - Implementare (IVS 102)

•    SEV 103 - Raportare (IVS 103)

•    SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230)

•    GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

1.12. DESCRIEREA RAPORTULUI

în conformitate cu activitățile specifice realizate în vederea evaluării, raportul cuprinde mai multe capitole (și anexe) ce includ: termenii de referință, descrierea subiectului evaluării, analiza pieței specifice, metodologia evaluării și concluzia cu privire la valoare.

1.13. RESPONSABILITATEA FATĂ DE TERTI

J    t

Raportul de evaluare este destinat scopului precizat la pct. 1.4 și numai pentru uzul clientului și utilizatorului menționați la pct. 1.3.


ivieniAtiTY3

3

Q,

3


•    Adresă: Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bis, București, sector 2

•    Identificare cadastrală: Conform Extras CF 203979, nr. cerere 36529/11.06.2018 proprietatea subiect se identifică astfel:

a

îiLocalizare

Carte funciară / Număr cadastral

Extras CF-număr cerere/data

Activ

Suprafață

teren*

(mp)

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

203979/203979

36529/11.06.2018

Teren

752.00

Total teren CF 203979, UAT Sector 2, București

752.00

*Suprafa(a de teren este suprafața rezulatată din măsurători cadastrale conform extras CF


•    Clasificarea zonei: urbană cu acces la infrastructura de utilități

•    Categorie teren: intravilan

•    Categorie de folosință: Conform Extras CF din 11.06.2018 terenul are categoria de folosință - nedeterminată

•    Utilizare/zonare: Certificat de urbanism nr. 1056/51 ”V” din 19.07.2018 subiectul este încadrat în UTR V1a - Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice, plantații de aliniament artere pricipale/secundare, plantații, promenade pietonale .

•    Coeficienți urbanistici: Conform prevederi PUG si Certificat de urbanism nr. 1056/51 ”V” din 19.07.2018:

-    POT max= 15% (cu construcții, circulații, platforme)

-    CUT max = 0.2 ADC/mp teren

•    Utilizări admise: Sunt admise numai funcțiunifede spațiu plantat public constând în: - spații plantate - circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și oglinzilor de apă - mobilier urban, amenajări pentru joc și odihnă - construcții pentru expoziții, activități culturale, alimentație publică și comerț - adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere -parcaje.

a

a

g

■j

]

i


*    Utilizări interzise: Orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare; orice schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice; conversia grupurilor sanitare în sâații comerciale și tarabelor prin decuparea spațiilor plantate adiacente trotuarelor; tăierea arborilor fără autorizația autorităților abilitate.

•    Utilizare actuală: La data evaluării terenul este amenajat ca spațiu verde și este parte a Parcului Verdi.


Conform informațiilor oferite de site-ul www.pmb.ro terenul subiect este în Registrul Spaților Verzi, sistem informatic de înregistrare și evidență a spațiilor verzi aflate pe teritoriul Municipiului București, inventariate în perioada 2010-2011, în categoria spațiile verzi din Municipiul Bucureșțkaflate în domeniul public: parcuri, grădini,


scuaruri, baze sportivi publice, etc.


pațiile verzi di cadrul ansamblurilor de locuințe/instituțiilor


In prezent, Registrul Spațiilor Verzi din Municif administrativă și nu produce efecte juridice, terenuriloî spații verzi, indiferent de regimul juridic fiindu-le aplicat mediu în vigoare.


u are valoare înregistrate ca erile legislației de


Conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (republicată), actualizată prin Legea 47/2012, administrația publică locală are obligația de a inventaria și spațiile verzi de pe domeniul privat cât și de a reactualiza registrului spaților verzi ori de cate ori apar modificări.

în 2014, Parlamentul a adoptat Legea 135/2014, publicată în Monitorul Oficial în octombrie 2014, care spune ca Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților se modifică și după alineatul (8) al articolului 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

" (9) Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curți-construcții, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislației în domeniu."

•    Dimensiuni teren: 752.00 mp (suprafață din măsurători)

•    Teren în exces: nu

• Vecinătăți: Conform identificării cu ajutorul aplicației geoportalancpi.ro lotul subiect,

identificator electronic (IE) - 203979 și situației din teren la data inspecției proprietatea

subiect are următoarele vecinătăți:

*

■    Nord: Parcul Verdi

■    Sud: Parcul Verdi

■    Est: Parcul Verdi

■    Vest: Parcul Verdi

•    Caracteristicile amplasamentului:

■    îmbunătățiri aduse terenului:

■ Nivelări: nu

•    Borduri: nu

- Trotuare: nu

•    împrejmuiredimitele proprietății nu sunt materializate cu gard

•    Utilități:

■    Rețea de alimentare cu apă - canal: la limita proprietății

■    Rețea de energie electrică: la limita proprietății

■    Rețea de gaze: la limita proprietății

■    Drum de acces: La data evaluării un are deschidere directă la stradă si nici

_    I

un este înscris în cartea funciară un drept de servitute de trecere. In continuare vom considera că acest fapt va fi îndreptat.

Topografia terenului: Plană, formă poligonală, așa cum rezultă din extras de carte funciară și identificare prin aplicația geoportalancpi.ro

Servituti: nu este cazul

Restricții de construibHita magistrale subterane de


Pag. 11perioada 24.07.2018 - 30.07.2018 si eliberate de către E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA. S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., DRISTRIGAZ SUD REȚELE, S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., RADET și TELEKOM. Niciunul dintre furnizorii de utilități nu menționează eventuale restricționări care ar limita dezvoltarea proprietății.

• Concluzii: Având în vedere cele prezentate anterior, istoricul regimului economic și tehnic al proprietății subiect în continuare în prezenta lucrare vom considera terenul în suprafață de 752.00 mp ca fiind construibil cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 1056/51 ”V" din 19.07.2018 și fără alte restricții de utilizare datorate rețelelor subterane de utilități și/sau din cauza lipsei de front stradal.

CONFORM CU ORIGINALUL

3. CEA MAI BUNĂ UTILIZARE

în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018 - Glosar: “Cea mai bună utilizare este utilizarea probabilă în mod rezonabil și justificată adecvat, a unui teren liber sau a unei proprietăți construite, utilizare care trebuie să fie posibilă din punct de vedere fizic, permisă legal, fezabilă financiar și din care rezultă cea mai mare valoare a proprietății imobiliare".

Conform Certificat de urbanism nr. 1056/51"V" din 19.07.2018 terenul subiect se încadrează în UTR V1a - Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice, plantații de aliniament artere pricipale/secundare, plantații, promenade pietonale.

în continuare evaluatorul consideră că cea mai bună utilizare pentru proprietatea subiect al evaluării poate fi considerată aceea de teren intravilan încadrat conform PUG în UTR V1a.

Terenul se consideră construibil pentru destinația admisă - alimentație publică și comerț, în limitele legale, cu următorii coeficienți urbanistici: POT max = 15% (cu construcții, circulații, platforme) și CUT max = 0.2 ADC/mp teren.

4. PREZENTAREA PIEAdresă: Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bis, București, sector 2

Localizare: Zona Floreasca - Barbu Văcărescu - Țițeica, cardinal nord

Limite geografice ale pieței locale: Având în vedere cele prezentate ante? imobiliară specifică poate fi considerată piața terenurilor libere amplasate în capitalei, zona Floreasca - Barbu Văcărescu - Țițeica.

• Utilizarea terenului în zonă: Terenul în zonă este ocupat în proporție mare de spații verzi și lacuri și în proporție mai mică de construcții, ansamblul construit al zonei este format din clădiri cu destinație mixtă, preponderent rezidențială. în zonă terenul liber,

construibil este limitat ca si ofertă.

1

Din punct de vedere legal terenurile din imediata vecinătate a subictului se încadrează în subzona L2a, L3a, V3b și mai puțin M3.

• Evoluția valorilor imobiliare:

Piața terenurilor. Numărul total de tranzacții a suferit din cauza obstacolelor administrative, însă interesul pieței a fost foarte ridicat și se așteaptă să continue și în cursul anului 2018. Interesul major este pentru ioturile destinate dezvoltării rezidențiale deoarece o serie de factori s-au convertit spre a face dezvoltarea rezidențială foarte atractivă (de exemplu, creșteri ale ocupării forței de muncă în ultimii trei ani, salarii mai mari, rate scăzute ale dobânzilor și dezvoltarea de noi zone de birouri). Dezvoltatorii s-au axat pe definirea unor noi zone rezidențiale în imediata apropiere a clădirilor de birouri recent dezvoltate, în special în partea de nord a Bucureștiului. în acest context, zone precum Aviației, Băneasa, Sisești, Străulești, Pipera sau Militari-Lujerului au fost deosebit de interesante pentru piața specifică.

Pe termen scurt, piața de birouri din București se va reduce, deoarece va avea nevoie de ceva timp pentru a absorbi livrările efectuate în perioada 2016 - 2017. în consecință, dezvoltatorii își vor redirecționa atenția către: i) parcele cu locații excepționale sau loturi mai mici cu autorizații pentru construcții care permit o perioadă de timp scurtă pentru comercializare sau ii) terenuri cu accent pe evoluția pe termen mediu.

Investitorii vor continua să se concentreze asupra nevoilor în evoluție ale consumatorilor. Progresele rezidențiale apropiate de zonele de birouri vor rămâne atractive, precum și dezvoltarea proiectelor mixte (de exemplu, rezidențiale și birouri). Bucureștiul este lider pe radarele investitorilor, urmat de orașe ca Cluj-Napoca,

Timișoara sau Brașov.

» ♦

O altă tendință va fi nivelul de selectivitate a terenurilor în funcție de statutul documentației de zonare (PUZ, PUD, autorizație de construire). Având în vedere efervescența pieței rezidențiale, investitorii caută flexibilitatea de a furniza proiecte pe piață cât mai repede posibil și sunt, prin urmare, dispuși să plătească mai mult pentru parcelele cu autorizații în vigoare.

Prețurile terenurilor au rămas stabile, cu^creșteri ușoare izolate pentru locațiile prime unde mai mulți dezvoltatori negociazăpentru același teren. Privind situația mai largă a pieței, prețul mediu a crescut ușor și îri'2017, dar se atribuie această creștere faptului că au fost tranzacționatexnai multe parcele de valoare mai mare decât o majorare generală a prețurilor?J

o

a

o

R

0

o

■j

03

0

0

O

0


The r/amdjon i; ha»/ cr Jte Jedi dtrytf y vm rodin 2)Î7ardrar naa/t ceijry jtrce: fr tfr*    j«rs r/xy hgHigft ihe jrotf

ianjatdfypecf laniptaiAitT3tal iht /ren vwri'/Tirtrrcre/tviUî. jf&rjm âu’dwgpanTTfl'rs tfot/ț Ț thffrrtnjCrțpazeii

• Condițiile pieței specifice în zonă

nu există informații de piață suficiente și credibile privind oferte de vânzare și/sau tranzacții cu terenuri similare încadrate în UTR - V;

oferta de vânzare terenuri libere construîbile amplasate în zona analizată este relativ redusă și se referă în general la suprafețe mai mici de 1,000 mp, suprafețele mai mari de 1,000 mp sunt amplasate spre zona Țițeica - Ramuri Tei, în zona Fioreasca - Țărmului și zona Pipera - Fabrica de Glucoza;

prețul de ofertă pentru vânzarea de terenuri libere amplasate în zona analizată, încadrate urbanistic în subzona M3, se situează în intervalul 700.00 Euro/mp * 1,000.00 Euro/mpAu, funcție de dimensiune, localizare, tipul de acces și vizibilitate și posibilitățile de dezvoltare. Ofertele reținute pentru analiză au fost verificate telefonic, fără inspecție si sunt prezentate sintetizat în tabelul următor si în Anexa 3;

Localizare

Sursa

Suprafața

(mp)

Categorie

teren

Destinație

Utilizare 1 Zbnare

Coeficienți

urbanistici

Regim de initțime permis

Front sladal («*)

Construcții pe teren

Prețoferti'

(Euro/rrp)

Zona Bartxi

Vâcârescu -Ramuri Tei

httpsJAww,lmobiltare.ro/vanzare-,erenuri-construclii/bucuresti/barbu- văcăresc u/teren COnstructÎMje-vanzare-X72C1303P?lrsta=2379163&harta=1

7,29100

intravilan

curți

construcță

Subzona

Mi

POT = 60%: CUT = 25

Cf PUG

Str Barbu Vâcârescu ■ adiacent

nc

nu

699 40

Zona Fioreasca • Barbu Vâcârescu

httpsV/www pnofessicnal-consulting.ra/terenuriVanzare-leren-bart)u-vacarescu-494-mp

494.00

intravilan

curți

construcții

/' x

,-SGțz<jna

V~

FțOT = E5%, CUT =25

Cf PUG

Str Barbu Vâcârescu • adiacent

D = 20 40 ml

ru

1 300.00

‘Prețurile de oierii nu includ T V.A.prețul de ofertă pentru vânzarea de terenuri libere amplasai încadrate urbanistic în subzona L2 și L3, se situează în intervalul 600.

+ 1,000.00 Euro/mpAu, funcție de dimensiune, localizare, tipul de vizibilitate și posibilitățile de dezvoltare. Ofertele reținute pentru analiză au fost verificate telefonic, fără inspecție și sunt prezentate sintetizat în tabelul următor și în Anexa 3:

Local tiare

Suna

Suprefițl

(mp)

Categoria

teren

DaiOnaJIe

Utilizare i Zonare

Cwflcbnțl

urbanistici

Regim de [nâlțtra penali

tecea

Front stadii H

Construcții pe teren

Preț oftrtP (Euro/mp)

Zona Ftoreaca

ccmpoztton

https JAww.im obSafe.ro/vanzare* terenurt-constructn/bucuresti/floreascfl/lerert-Lonstnicticle-vanz a re-X3AI1300K? Ista=23496634 harta' ‘ftnodak aatenemare

441.00

intravilan

curți

construcții

Subzona L3a

POT = 45%: cut=i.3

Cf.PUZ.

S+P+2E

Str Giacono Puccim

0= 12 mi

nu

1,00000

Zonafîartxj Vâcârescu -Caaikovsk»

hcps J/www.im obfcare rofvanzare-terenuri-consv^tivlxjcureîtii'flcreasca'teren-constructn-de-vanzaroXeN503003?fata=2349863&harfcr 1

35200

intravilan

curți

construcții

SubzonaL3a

POT = 45%. CUT = 2

CfPUZ

Str Barbu

Văcăresc □/ Str Ceaikovskj

D=1B.5n-|

nu

68182

ZmaBartxi

Vâcârescu-Ramun Tei

tiSjB J/www.tfnobflare. rafvanzare-terenuri* constri^talxjCTresii/barbihvacaresculeferh coralrueti-de-vanzare-X72Cl3059?fala^2349fi634harta=î

18,734.00

intravilan

curți

construcțâ

Subzona L3a

POT = 45%; CUT=1.3

CI.PUG

Str. Barbu Vâcârescu • adiacent

O = 62.00 ml

nu

59000

Zona Barbu

Vâcârescu-Ramuri Tei

hnp57Aww.imobaiarerr^arxrare-tfifenurt-cons tructa/tueimtitoarbip vacarescufteren-constructH-de-vamafe'X171130? 0T1ista=2379163

2.400.00

intravilan

curți

construc'.,;i

Subzona L3a

POT = 45% CUT= 13

Cf.PUG

Str, Ram im' Tei

D = 35ml

da.

cons truc țj demdabde

791.67

Zona Barbu

Vâcârescu* Trteica

https JAww.imoWiafe-r(>'vanzan&-lerenun-c ons truc fiilMicufesti/floraas ca/leren-constructs-de-vânz are-X9Ft030067lista-234 99634 harta-1

32600

intravilan

curți

construcții

Subzona L

POT ■ 50%; CUT = 2

CI.PUG

nc

D= 14 ml

da, casă demoiabiâ

609 76

Zona Barbu

Vâcârescu ■ pțeca

https 7/www.imob^re. ro/vanzarp’tefenuri-constructw'bucurestVbarbu-vacares cu/t&en-consUuctS-de-vanzare-X54Ul3003?teta 2349863&harta- 1

33300

intravilan

curți

conslrucții

SuhidraL2a

POT = 45% CUT= 13

Cf PUG

Str Gh 'nri-j

D= 11.2 mt

da, casă demotabiA

720.72

Zona Fkxeasca • Lacul Flereasca

https j/ww prtfessionak cons ulting roAeren uri/vanzare-terervfloreasca-tarmuk>2l68’fnp

2,16800

intravilan

curți

construcții

Subzona Ltd

POT = 20%, CUT = 0.7

CI.PUG

Str Țârmuia-Intr Valută

D = 64 42ml

nu

830 00

‘PretunJa de oterti nu înțurj TVA

marja de negociere la vânzarea terenurilor libere în zona analizată este la nivelul de 5%, oferta fiind redusă;

ofertele de închiriere terenuri construibile/neconstruibile amplasate în București se situează în intervalul 1.25 Euro/mp/lună + 2.44 Euro/mp/lună, funcție de dimensiunea lotului, tip de acces, deschiderea frontului stradal și cea mai bună utilizare. Ofertele reținute pentru prezenta lucrare au fost verificate telefonic (localizare, caracteristici fizice, informații privind prețul, etc), fără inspecție și sunt prezentate sintetizat în tabelul următor (vezi Anexa 4):Pag. 16Localizare

Sursa

Suprafață

(mp)

Deschidere

(ml)

Construcții pe teren

Ofertă

prep

(Euro)

Ofertă

prep

(Euro/mp)

Zona de nord - Siseșb

https://www.imobiliare.ro/inchirieri-terenuri.

construcbi/bucuresti/sisesti/teren-constructii-de-

inchirlat-X2F7130007(sta=2350515iharta=1

2,200.00

38,00

nu

3,960.00

1.60

Zona de est- Mcolae Grlgorescu

https://www, Imobiliare, ro/vanzare- terenuri-construetil/bucuresti/nicoIae-grigorescu/terBn-construclîl-de-vanzare-sau-de-lnchiriat-X14D13003?Ssta=23S0515&harta=t

4,000 00

50.00

nu

5.000.00

1 25

Zona de est - PanteOmon

https://www.lrnobiliare.ro/inchirierl-leremjrl-

constrtctil/bucureslj/pantetmon/leren-construcl)l-

de-inchlrlat.X5LS0300L?Bsta=2350515&harta=1

2.500.00

40.00

da

5.000.00

200

Zona de nord ■ Bâneasa

https://www.imobiliare.ro/inchirleri-tBrenurf-

constructil/bucurestl/baneasa/teren-constructii-de-

lnchiriat-X72C130647lsla=2350515&harta=1

2.052 00

42.00

nu

5 000.00

244

•Prețul dfl ofeni nu include TVA

5. ABORDĂRI ÎN EVALUARE

în procesul de evaluare sunt recunoscute trei abordări ale evaluării: abordarea abordarea prin venit și abordarea prin cost. Metodele recunoscute pentru terenurilor sunt: comparația direct, extracția, alocarea, tehnica reziduală a terenului, capitalizarea rentei funciare și analiza parcelării și dezvoltării.

Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile. Atunci când nu există suficiente vânzări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, se pot utiliza metode alternative, precum: extracția de pe piață, alocarea (proporția) și metode de capitalizare a venitului.

Valoarea de piață a terenului trebuie estimată având în vedere cea mai bună utilizare a acestuia.

în cazul de față terenul are utilizare unică, cea actuală spațiu verde, construibil în limitele legale în vigoare la data prezentei evaluări.

Analiza datelor de piață, calitatea și cantitatea informațiilor de piață disponibile și tipul proprietății de evaluat a evidențiat următoarele:

Metode de evaluare a terenului

Adecvare

Motivație

- Comparația directă

inadecvată

79. Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului șl cea ma adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile. Nu există informații de piață suficiente și credibile privind oferte și tranzacții de terenuri libere cu utilizare spațiu verde.

- Extracția

inadecvată

Extracția de pe piață este o metodă prin care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii contribuției construcțiilor, estimată prin metoda costului de înlocuire net.

- Alocarea

inadecvată

89. Metoda alocării, cunoscută și ca metoda proporției, se bazează pe principiul echilibrului și pe principiul contribuției, care afirmă că există un raport tipic sau normal intre valoarea terenului și valoarea proprietății imobiliare, pentru anumite categorii de proprietăți imobiliare, din anumite localizări

90 Metoda alocării nu este recomandată atunci când există informații suficiente privind tranzacții cu terenuri comparabile libere

- Metoda reziduală a terenului

adecvată

93    Metoda reziduală poate fi utilizată ii estimarea valorii terenului atunci când sunt îndeplin te cumulativ următoarele condiții

a)    valoarea construcției existente sau ipotetice, reprezentând CMBU a terenului ca fiind liber, este cunoscută sau poate fi estimată cu precizie;

b)    venitul anual net din exploatare generat de proprietatea imobiliară este stabilizat și este cunoscut sau poate fi estimat.

c)    pot fi identificate pe piață ratele de capitalizare atât pentru teren, cât și pentru construcție

d)    dacă există autorizație de construire

94    Aplicabilitatea metodei reziduale este 1 mitată deoarece pe piața internă, în prezent, există puține informații despre chirii pentru terenuri și despre rate de capitalizare numai pentru teren șt, respectiv, numai pentru clădiri Metoda reziduală poate fi utilizată iri cazul în care vânzările comparabile lipsesc, sau ca verificare a abordării prin comparație directă

- Capitalizarea rentei funciare

adecvată

95.    Metoda capitalizării rentei funciare reprezintă o metodă prin care renta funciară este capitalizată cu o rată de capitalizare adecvată extrasă de pe piață pentru a estima valoarea de ptațâ a dreptului de proprietate asupra terenului arendat/închiriat, adică a dreptului de proprietate afectat de locațiune.

96.    Dacă renta contractuală corespunde rentei de piață, valoarea estimată prin aplicarea ratei de capitalizare (adecvate) de pe piață va fi echivalentă cu valoarea de piață a dreptului de proprietate.

- Analiza parcelării și dezvoltării

inadecvată

97.    Analiza parcelării și dezvoltării este o metodă foarte specializată, utilă numai în anumite cazuri de evaluare a terenurilor care sunt suficient de mari pentru a fi divizate in parcele mai mici și vândute cumpărătorilpr-sâu utilizatorilor finali.

Metoda este utilizată penlrfi evahJarea unui teren liber, având potențial de parcelare și (re)dezvoltare. prin analiia-fluxului de numerar actualizat (analiza DCF).

98.    Metoda parcel|rfi și dezvoltării este utilizată în sludii de fezabilitate și in evaluări în care tranzacțiile/ofertelȚde loturi mari comparabile sunt rare
■IWMigwluiAvând în vedere tipul proprietății subiect și scopul evaluării, calitatea ș informațiilor de piață disponibile, în cadrul acestui raport de evaluare, pent terenului se utilizează: Abordarea prin venit asimilat (Capitalizarea rentei

Metoda constă în capitalizarea unui venit obtenabil (asimilabil rentei funciare sau redevenței) cu o rată adecvată pentru a estima valoarea de piață a amplasamentului.

Chiria este suma plătită pentru dreptul de utilizare și ocupare a terenului în conformitate cu condițiile de închiriere/arendare a terenului. Aceasta corespunde valorii câștigului proprietarului de teren și a dreptului de folosință. Ratele de capitalizare obținute de pe piață sunt utilizate pentru transformarea rentei în valoare de piață.

Amplasamentul ne determină să considerăm un nivel rezonabil al chiriei lunare nete la nivelul de 2.44 Euro/mp/lună, cu o marjă de negociere de 5%.

Venitul brut efectiv reprezintă venitul brut potențial minus pierderile din neocupare și din neîncasarea chiriei, în cazul de față apreciem gradul de ocupare de 100%.

Rata de capitalizare selectată reprezintă relația dintre venit și valoare, relație acceptată pe piață și rezultată funcție de riscurile percepute pe segemntul specific al proprietății (utilizarea terenului, durata contractului, etc).

Rata de capitalizare selectată se consideră rata titlurilor de stat pe 10 ani comunicată de BNR pentru 12 iulie 2018, respectiv 4.85% (vezi Anexa 5).

în aceste ipoteze rezultatul aplicării metodei de capitalizare directă ne conduce la o valoare a proprietății de 430.000.00 Euro, respectiv 573 Euro/mp.

Rezultatele obținute din abordarea prin venit sunt prezentate în tabelul următor:

Suprafață totală închiriabilă

mp

752.00

Chiria lunară

Euro/luna

2.44

Marja de negociere

5%

0.12

Chirie lunara ajustata

Euro/luna

2.31

Venit brut potențial VBP

Euro/an

20,889

Grad de neocupare

Euro/an

-

Venit brut efectiv VBE

Euro/an

20,889

Cheltuieli administrare și management*

Euro/an

0

Venit net efectiv VNE

Euro/an

20,889

Rata de capitalizare

4.85%

Rezultat

Euro

430,698.74

Valorea de utilizare a terenului (rotunjit)

Euro

430,000.00

Lei

2,003,628.00

‘Chiriile sunt nete

Pentru verificarea rezonabilității rezultatului obținut am extins analiza de piață și asupra ofertelor de vânzare terenuri construibile amplasate în zonă.

Din analiza de piață a ofertei de vânzare terenuri construibile rezultă că prețul de ofertă de vânzare este în intervalul 600 Euro/mp + 800 Euro/mp, cu o marjă de negociere de 5%. în aceste condiții considerăm că rezultatul obținut de 573 Euro/mp este rezonabil și poate fi considerat o bună indicația a valorii de piață a terenului subiect.


6. PREZENTAREA REZULTATELOR

Ca urmare a investigațiilor și analizelor noastre, considerând ipotezele și ipotezele speciale expuse în prezentul raport de evaluare, concluzia evaluatorului este că așa cum se prezenta la data evaluării, o indicație a valorii de piață pentru terenul subiect, în suprafață de 752.00 mp6 7, identificat cu numărul cadastral 203979, localizat în Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bîs, București, sector 2 este de:

V®= 430,000,00 Euro, echivalent 2,003,628.00 Lei8

’ONFORM CU ORIGINALULANEXE

1.    Hartă localizare

2.    Fotografii

3.    Extras oferte de vânzare teren

4.    Extras oferte de închiriere de teren

5.    Informații privind rata de capitalizare

6.    Documente de la clientj

i. J

']

1

■]

1


MEDIACITY


Bullding TrustLI

n]

0

0

0

Q

]

1
5^*1    N

Ttwf    \    —,


fcii

2%

jjffiJsSFytE

IsLrrtajtr ff,StnîK

i*y«*i u-l


r 1

1 /

!** j

y


Anexa 2 - Fotografii proprietate imobiliară sub
Building Trust


n
o
']
o A n ’ n
j
n
•') a
O
D
I 1

J

D
a
o
o
i

Anexa 3 - Extras oferte de vânzare teren construibil


https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/floreasca/teren-
constructii-de-vanzare-X3AI13Q0K?lista=2349863&harta=1#modal-qalerie-mare

>£> imobiliare.ro


IO Anunț «X3AH300K


Teren Floreasca compozitori București, Sectar 2. zona floreasca
Colnwet Banker Sanu Manta va p-ezmta a vanzare un teren s luat ir rora Horească Terenul are o suprafața de 44i mp. avand următorii coeficient urbanistici

-POT 45%

cur 13

Caracteristici

Suprafața teren:    441 mp    lip teren

Clasificare teren:

Construcție pe teren


Specificații

UtUtlți

Apa

Canalizare

Gaz


construcții

Intravilan

Nu3

1

1

3

3

B

3

n

o

3

3

3

J)

J

D

3

J

]

3

J

]


Cartierul Flci casca este delimitat de Ed Bartiu VacarcSLu, Calea Fiareasua Soi Ștefan cel Mare si Sas - icers si se afla a gran ta d n’re centrul s narau cap ta el Zona se caracterizează prin ulncur) de 7,3 sau a eta e oonstru te n arii 60 dar s Drin blocuri nai si vile indrviauate. Este o zona cu foarte m uite spati verzi, cele ma: apropiate parcuri fiind Vere sl F orcasca. o zona dcala pentru )arnilt le dcct'ce vârsta

Arte'e'e onrapa e sunt Calea Horească, (• otr il ci Ceaiovskl. M ha I tvsr.owci G irska si dd 3artou Vaca’escu. Ma orr.alea străzi or d n rioreasca poarta ruine de comoczitori teletr.

Ca m iloace oetranspon n comun am n; m urmatoare'e. metrou stat a Mefan cai Mar* mereu stata Aurei Via cu iramva u S autobuzele 35 162.232.

r zona se găsesc următoarele grad n tr- Grad n ia de stal nr ‘73 o r strada calea rioreasca nr 93 Gradimia nr 253 ,M cui Pă'adis Soc i si licee d n zona. Școala s Liceu Alexandru Vahuta rr. 15 cu dusele I XI din sLroaa Sc.ua a Horească. nr 5 Scoală Ma’lo Rosctt nr.' O cu datele l-VI'l dir strada Gi iseppe fia» ha îl nr 3 icwdțpan Vnnrer d n țrada jean Mnnr.et nț o i n--iii mut .a Rusi-mi din sfada Giuseppe Ga' ba o nr.,1

CONFORM CU ORIGINALUL

Ura din ,i:lrr irisUali le (inuruare aii: settaruli.1 2 te afla tie 5lr M ’id ijlvcnovic Gl tisa

n timpu ve i pentru petrecerea timpului I De', se poate opta pertru pis.ina din parcu' Horească sau pi.T'lru piso'ra Apa Nova de lunga arul Flmeatca


Hoțeasca este un cam er preponderent rez dential ca'5 se bucu'a de vecnatatea către vest a zcnei -Dorobanți. Ir care te găsesc sucursalele celor mai multe oanc rcslauianlc si cafetie e, magazine a mu rau-, magazine de m:ida, r>ro.'ila Z5 s irn.i 11 Caragala

Dintre restaurante c cu spee fie romanesc J n zona arrirti-n 9cra* a Dorobanți si OKOely.

O. Sîie;ir< ilemationai st Italian suiitîni'urla I C.ildo, Olive Gardc', C stioMcn Ciier s Traimla F.orna ’.vb te Harți este ur, i’ub englezesc isr Ayțb.a restaurant bana?.

rt cesaoe privește cefeneîele, In Hoțeasca se gesesia Cafe Louis iar in Dcrobarii Le Cr’me Csfe,

Arr ii ance, "im Eatery, Hig-i lleels C.ife rastuci- Tjrabn Cale, DT Cute Moblessc Cafe, La Pa e tpoque "’e Ca ea Dorooarii’orse pot găsi magaz n-a cu p'cduse -'rantuzesi Del cateria, Pau Cade

Segm-'itu al meritai este (ine rcp'ezei lat de s uptrri'.ii liî-n' i im nr fiii as țaufland pe 11:1 Pailru Vsca'escu. Nic pe Str Hadu ăeller. Piața Corobanti. A.inerte b o se pot gas □ megaz nul Bio Goods d n Dcroben'.i Tel oe Dorobanț esicsimall ,1 Mu'io ?laza •’e Ca ea l areasca sur: 3 puncte medicale importante Sp ost„I da urgenta 1 broasca ide stat) Sp tal J Surotl n c(privat) Clinica med ca a D agnos s -p ivat).

Despre Coldne I Sartxer

Rețeaua Cu lixt-il Banker A^' I ates uf Rrrr anin deține .'el ina ma'e portufu ; ce ucu nte vechi si planuiesie o extincere puternica s n ceea ca privește locuințele noi ?Compania batire jr.pcr.of-oliu de peste ti 030 p'cp* dat dinscgmcrtul reziccrtia vetn si câteva mi ci" segmentu noj


J

O

0

a

a

o

a

n


construite In ultimi ani


3irou) Coldwell Banker Bariu Manta a fost desemnat doi ani la rând (2010 si 20111 ce mai bun birou din intrcaga rețea Coldwell Banker din Romania, ținând cont de cifra de afaceri realizata. Cel mal important factor in realizarea acestei performante a fost reprezentat de serviciile superioare de consultant» imobiliara furnizate pnntr-un mix optim intre broken imobiliari cu experiența de peste 10 ani in piața imobiliara si juniori talentată si dedicată beneficiarilor nostn. Sucursala Banu Manta este ocalizata foarte aproape Piața Victoriei, fiind ușor accesibila datorita mijloace or de transport din zona.

Brokerii alîltati biroului din Banu Manta sunt specializați atat in tranzacționarea locuințelor no cat si a celor vechi, acoperind segmentele de mass market si proprietățile din zonele exclusiviste a'e cap (alei, fiecare fiind specializat pencru un anumit segment de piața


Acoperim cu precădere sectorul 1 (Începând de >a Plata Victoriei, Carteirele 1 Mal si București’ Noi, Aviatorilor, Aviației, Herăstrău Baneasa sau zona Sistesti) si o buna parte din zona de nord a ilfavu'ui, avand in portofoliu propnetati d.n Pipera, Otopem, Snagov, Corbeanca si nu numai


Acte, avize

POT 4514, CUT-1,30, Regim înălțime P«2


Detalii de contact
Sună la

0730.177.054

021.2023300LJ


"1


Alte telefoane: •40-212.023.300 0730177.222 -40-212.223 370 (lax)


Gâsețte m.ii multe anunțuri l-nobiliare București, Terenuri construcții in ron.i Robească. București


Sus


1

]

]

]( Pag 28 J


IVIEDI

BttHdirtfrTfust—-

Cautare moțul o

Jujrt ItlXtJlItl IUI Butv\uh^ d 2


https://www.imobiliare.ro/van2are-terenuri-constructii/bucuresti/floreasca/teren-
constructii-de-vanzare-X8N503003?lista=2349863&harta=1
imobiliare.ro

ID Anunț «X8N503003


Actua'lzai 10.07 20’S


Teren 350mp - Barbu Vacarescu

Bucjresti. Sectar 2. zona Floreasca

240.000 EUR

653,4 EUR / mp Comision- standardSuprafa(â teren.

352 mp

front stradal

135 m

Nr. fronturi:

2

’OT,:

45%

C.UT.

2

Sursă coef. urbanistici:

P U-Z-

tip teren    construdl

Clasificare teren:    Intravl'an

Construcție pe teren    Nu

Specificații

Utilități

Apa

Cana izare

Gaz


Curent

Alte detalii zonă

Amenajare străzi asfaltate Mijloace de transport Iluminat stradal

Detalii de contact

Sună la

0759.052.391


n OFFICE

Offire Manjjc-

NSI NSI REAL ESTATE 8. CRED T PARTNER S.R.L.


o

O

Q

1

O

fifi


fi

I

fi

fi

fi

]

1
https:ZZwww-imobiliare.roZvanzare-terenuri-constructiiZbucurestiZfloreascaZteren^

constructii-de-vanzare-X9F103008?lista=2349863&harta=1

CONFORM CU ORIGINALULimobiliare.ro


Vanzare teren Floreasca

Sucuresli. Sector 2, zone Aorcasca


200.000 EUR

609 EUR / mp Comision 2*Actualizat in02.07 ZD'S


D

fl

n


Detalii

Teren zona Comp'ex Pescâriu,, pretabil construcție vtla P.2+M. toate ud tatle . ipropere strada/lac, deschidere stradala 14 mi

Caracteristic)


Suprafața teren:

3JS mp

Tip teren:

construcții

"ronț stradal

14 m

Clasificat e teren

intravilan

Nr fronturi:

2

Construcție pe leren

Da

P.O T

50*

Suprafața construia:

378 mp

Regim Înălțime:

llSm

Sursa coef urbanistici

’JG


[I

,r]


Specificații

Utilitițl

Apa

Cana Izart

Caz

Curent

Alte detalii toni

Amenajare străzi asfaltate llurr nai stradal

Alte detalii

casa demolabita pe teren

Alte detalii preț

preț fix


O

u

D

D

D

']

i


Detalii de contact

Sună la

mm    EUGEN NUTU

agent mobitiai

0726.274.984

1 Hn ARTA DESIGN CONSTRLCT PROIECT

Alte telefoane:

0745.Z09.975
SunALa

0726.274.984

[tltfajner.llitntrtttu

Hț-rrif -TT# rr

ttr> DCl^ C3*5fSXT nrfifțT'


J ■)

o

Q

U

D

D

D

]a

o

O

f]


https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/barbu-vacarescu/teren-

constructii-de-vanzare-X17L13018?lista=2379163

imobiliare.ro


Teren 2400mp, Barbu Vacarescu, D=34m, toate utilitatlle

București, tona Barbu Vacarescu


ID Anunț #X171130:8


Actual,tal in 01,08.20’So

o

o

Da

fl

0

D

D

O

]

]


Caracteristici

Suprafață teren;

2400 mp

Tip teren:

construcții

Front strada

35 m

Clasificare teren-

intravilan

Nr fronturi

1

Construcțc pe teren

Nu

lățime drum acces

38 T,

Specificații

Utilitițl


Apa

Canalizare

Ga?

Curent

Alte detalii ioni

Amenajare stran: asfaltate Mijloace de transport Iluminat stradal

Alte detalii

GLX1093B07I 3. De vanzare teren 2400mp. Barbu Vacarescu Floreasca Nu are Certificat de Urbanism Pt terenul care face hotar cu acesta, exista un Urbanism scos recent conform PUG situat ,n zona L3a, p*3 -P+5 nhrelurf.

a cerere trimit detal.l suplimentare, -ndusiv Regimul Tehnici

Preț negociabilii Aceasta oferta aparține companie GALAXYIMOB BoCURESTI. CONTACT NON STOP


Detalii de contact


Sună la

0722.891.205
-    70%    +    © â •de-vai,;flie-X,7L1i013?hiU=2379163    ••• O ț> j Q, ȘgdiLh    |    I

fTf*) imobiliareru    /    ......■ ■■■

i nesn r*w xw wxmtp. *<bj wamcu, p-j^m «m*» urm#w«

Gj^rc^l ansîîfS.    Vs^harJ
( Pag. 35 Jhttps://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/barbu-vacarescu/teren-
constructii-de-vanzare-X72C1303P?lista=2379163&harta=1

imobiliare.ro

ID Anunț- AK72C13O3PTEREN PARCUL CIRCULUI | 7292 MP București, zona Barbu Vacareseu

5.100.000 EUR

Detalii

VANZARE TEREN PARCUL CIRCULUI Va ofer™ spre achiziționare un teren rn suprafața totala de 7 292 metri patratl avand dubla deschidere, situat in proximitatea Pa'cu'u1 Circu'u aproape de B Ha d CauBand Sarbu Vacareseu. Din pună de vedere urbanistic, parcela este încadrata conform PU2 coordonator Sector i In Subzora M3b (procent de ocupare a terenului POT 6014, coeficient de utilizare a terenului CUT 2 5, regim de nait me fltl 5*Oi4EL m afara anei protejate Observat11: parametrii urbanistici pot fi imbunatatn pnntr-un Plan Urban Stic de Oeta: u (PUO) sau Plan Urbanisrc Zonal (PUT) -documentație obl gatorie în cazul edificări Construd i demo ab te toate utlitatle Penfu mal multe amănunte va lugam sa ne contactatl

Caracteristici

Suprafața teren. Front stradal Nr fronturi


729? mp    Pp teren.    construcții

Im    Clasificare tereru    intravilan

2    Corstruițl» pe teren    Nu

Specificații

Utilitiți

Apa

Canalizare

Gaz

Curent

Alte detalii zonl

Amenajare străzi: asfaltate Mijloace de transport

Detalii de contactSuni la

0722.532.348

Alte telefoane;

021 2223140 0722.532.349 0314^17.220 (fia)


Gluețterrui rnvtie itiurrțurt Imi

I

a

a

T

o

a

Q

I]

a

a

a

a

b

J

D

O

D

O

D

]

<- -> O    - 70% +

©A :i30ÎP?li5la=?î7916îahari

0 "‘Oft [ Q, tom

0^ ifnobilkjfp ro

ij» ■ r< ?7'    |


tWAOWEU TCTEHBWJOJLanCUUn 72SZK»

KJî. t»»!i rifrfcrt-j'/bulbii*

https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/barbu-vacarescu/teren-
constructii-de-vanzare-X54U13003?lista=2349863&harta=1
imobiliare.ro

ID Anunț #X54U 13003


333 mp, 11 ml deschidere. CUT 1.3, POT 45 %. Gh TITEJCA

București, zona Barbu Văcărești;    Actualizat in 05 07 ZO'S

240.000 EUR


Detalii

Aceasta propletaie este o gradina gospodărită, îngrijiră care abunda in diversitate de pom si flori ce îmbie si rasiala simțurile, c o plăcere cu liniște si relaxare, conferă senzația deplina de a fi acasa >n natural

Suprafața terenului este de 333, deschidere de 11 ml.

n prezent se afla doua corpun demolabile sau renovabile, cu suprafața de 70 mp situate In căpătui d n spate al curții.

Se poate construi o casa ndivlduala P+2.

5tiada se afla in subzona L2a. POT 4514, CUT maxim pentru înălțimi P-2 = 1.3 darsi se si poale mansarda cu inca SCfHi din suprafața nivelului curent, total de 1,52 H

Strada are acces imediat spre alte doua străzi cu ieșire rapida in Barbu Vacarescu Vecin i? Uftistiti, de calitate si va putcu convinge singuri când veți viziona proprietatea.

Caracteristici

Suprafața teren.

333 mp

Tip teren.

construcții

Cront stradal

11 m

Clasificare teren;

intravilan

Nr. fronturi:

1

Construcție pe teren.

Da

idț'me drum acces;

11 m

Suprafațl constru tâ

70 mp

Specificații

îlUtllltiți

Apa

Canalizare

Caz

Pag. 38 JI

D

D

a

a

J


Curent

(Jtllnatl In zona

Alte detalii zonl

Amenajare străzi, asfaltate Iluminat stradal

Veetnlclțl

Sorbu Vacarescu, complex studențesc, lacul Tei club Etamboo

Detalii de contact

o

3

0

0Sjț

tfcelr* fotoifrirf ven»<Slli Mn*w tmatiJUr* t» - **<ori.rdkaJ «îaiarliuf (TM4trlW«‘


D

0

1

.1

J

]

i
rmnbilicircro    /' .'-t-n t-


MDXOE4& 3BmRttrrtftei£rtd««,eUTUPOT451LGhTnt£A

>ir^r7irxsț    bwihvtio

o

D

]

]

]

'i

https://www.profesșional-consulting.ro/terenuri/vanzare-teren-barbu-vacaresc

VANZARE TEREN BĂRBII VACARESCU1494 MP

iWm’

V UZARE TEREN BARBU VACARESCU -Va ferim spre achizrtoowe un teren vianin su telortc preț 494 meln para cu o descE dera da 23.04 nwtîi amp asa; in n.

Prafessiana Consuli ng gMesa)

•    Preț curmi 494,000 £ din 10.07 2018

•    Pra la listare 592800 f h 28 0 5 2018
LOOKING FOR A NEW PROPERTY?

ACASA WJCAB ItHJAH USPițlO (TOCI StBURA lABtț OTS


QBB9QD

B olfcapprulaUarHiCDnsUaigK)


+40 212 228140


VANZARE TEREN BARBU VACARESCU 1494 MP


Q,    [jiuia unwmU'


CAI-ÎA-țt


IXIAUAtiHI


EDMONDCRtSTESCU +40 722 532348
VAMZAPE TTflEN QARfUJ VACAJRFSa“U Va oftnm spre achutrionare un teren viran m ta^mfata de 494 metri patrati cu o dea Tartor de 2OjO4 met ri, aniptwi m mrw F    Irwirp Aproapede tmîeewTR t*Mevjvrtekrf Harbo Varwe-w ■u i arul lei t hn pirvr de vedere tiftianeatr. perrefc» e*=te

InerfdrdLi txxrfutrn PUG Sucurterfi 2000 M i Zu»m MtxLa M3 (pruujnt de cn-Lupare *j lererxJui POT 609b. coefcJetJt de uliLare d lerer«Jui CUI Z5^ irgim de 'makimc RH P r4t) Toate utBtratdc. fcqr de construi; tir Prcwfcil dcrvohjtir unei ciad»' cu funcțiune mixta, twtd sau clădire cfc turoure Pereni aht» amarumte pnvtnri amuma, nu pnran sa ne rnnrartan

CARACTERISTICI SUPRAFAȚA 404 MP mONI STRADAL 20.01 M POT 60% cur 2j>

RMP»4C


9 MUN. BUCUREȘTI 5ECTOR 2. BARBU VACARESCU


Per» t .

PwubLTk-o tai Mtal Htrmniti

Pa-cut UlCUJ T«<Pag. 42


/ill propertybook    Terenuri de vanzare în București

Cauta dupâ localitate, cart er sau strada

<4, IP-Mi/I

lâliîfl*


VÂNZARE TEREN FLOREASCA ȚĂRMULUI | 2168 MP

1 60    riml Apa Ga;

AN/APt    NH OHEASCA '■ AHMUl UI - va propunem spre acterinonare un teren «an rn

prafa a de 2 69 meltt palrali situat in tona Ttoreasca Peninsula, i _

Piofessional Consulting gMesa,

1.800 000 € 830 C/m»

HJjocs: fa data liî'rlB} ?□’»

Profmtonal

Consulting
LOOKING FOR A NEW PROPERTY?

AGASA WHZARTțSENUR DHWttffl tDKWJ BROȘURA _WH GDffl


BBB3EIQ

0 ofliflBBMteaaai-ainailBngn


V. 440 212 228140


VAN7ARETFREN FLOREASCA ȚĂRMULUI 12168 MP


Q rAJ.rTATrawiKLp Trirj-J4i*


tAiiîAir


PREȚ: 1900000 EUR/TOTAL


IX lAlllAtliHI


EOMOKDCMSTESCU

+40 722532348J

o

o

D

n

D

g

n

a

o

3

n ,

O

D

O

3

3

]

]

1


DE5CR11RE


VWZZW4 HFN HtRLtoCA lAKMUUI Va propmrni sție adivitiurure un tem «an in suțrafota de 2 IM mrtn patrati jit lui n zor» Ftcreasca - Permstfe, intre 5ti T*mA« a km VaWtr, foarte aproape de Mal Promenada Având o (iediidcfc arrela (M,42 rnari) st cart spic lauil tercascj {1/jM metii), patrii este «vjiata taifcrm PliZ tnditdcte Ine) Median partial in UTR 4_73 Locuințe rrfstduaie mia situate in zor» oioardor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Captata (TOI 2tft, CUIOJ pentru Pi 2, respetltv 0.4 pentru l>» I, regim tle ruHknc UI max. 1 i meni) pan ut m UÎTÎ 4_70 locuințe indrnduak si colective mid cu maximum P*2 niveluri in regim dsccnnruu si un procent crescut :lesp4!î wrzi toate ulitatile (apa curenta sicanal/are. energm dec beau gaz) Ptrtru detalii ajpimientari. nu ezitai-sa necorractati


CARACTERISTICI SUPRAFAȚA 2168 MP FBONÎ STRADAL 64,42 M POT20%

CUTOJtO.12

RHS+PJ-2E+M


FACILITA'


   Toate inimile

   Deschidere ampla

   te re spre lacul Hoțeasca (ponton)

   M Promenada

9 MLIN. BUCUREȘTI, SECTOR 1, FARM UI UI


Mae SiteBte


X

l

1

* JjKyjețmtEl


jurr***

Shoppina Mal A PtcmamrtiUat TOH


u I

11 Ir a


Muieul AvrameiPag. 44https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/barbu-vacarescu/tQf gțrh,,.-

constructii-de-vanzare-X72C13059?lista=2349863&harta=4

<£) imobiliare.ro


TEREN BARBU VACARESCU KAUFLAND | 18734 MP

București, zona Barbu VacarescuActua'bat 01.0B.2018


11.053.060 EURSe**e»rî

O

Adiugi hedțe


Detalii


VANZARE TEREN BARBU VACARESCU KAUFLAND Va propunem spre achizi'jonare un teren in suprafața de 1 B.734 melrt patratl cu o deschidere de 62 metri pretabll pentru o dezvoltare de anvergura <n zo"a 3arbu Vacarescu - Kauftand. Formata din mai multe loturi nveonate, parcela este incadrata conform PUG 2000 in Subzona L3a a locuințelor colective mccfli cu P-3 P-4 niveluri (Procent de Ocupare a Terenului 30% 45%, Cocfcicnt de Utilizarea Terenului 1.0 1,3) Toate ullltatile {inclusiv curcrttrifazr) Observări Terenul necesita obl gatorlu efectuarea unul P an Urban Stic Zonal (in lucru), documentație speciala ce are ca rezultat Inclusiv creșterea ind'catorilor urbantsPd de referința (POT, CUT, RFf). Pentru detalii despre achiziție, va rugam sa ne contactați


Caracteristici Suprafațâ teren: Front stradal Nr. fronturi:


îB734mp    Tp teren.    construcții

62 m    Clasficare teren:    intravl'an

1    Construcție pe teren    Nu


Specificații

Utilități

Apa

Canalizare

Gaz

Curent

Alte detalii zoni

Amenajare străzi asfaltate Mijloace de transport


Detalii de contact
[ Pag. 45    1


Suni la

0722-532348

AJt* trivfoane t 22Z8140

0722512.348 0J 14.217320


EDWOND CTV5TESCU Af#t-t i»noUW

rfiCflSS«*4*l C OCSUV r w&


i CONFORM CU ORIGINALUL

I__


CJh*pt ftuirM» Brunț^n ,-tu«Ui» Putut mii î«rr*tuf    wi rcna fu*t>u V^^r*kcxi pptur«tiVw


ffil imohilicrero

-Ir

UÎr, J h

ttnttnac pjo tfosh tunau va=ah$oj tuururio btm. io

frr.uimfc Axu îUitx: .‘Autauw >ț4litft5

e

Localizare ți împrejuram

Deulh de contact

Suni Ia

0722532.348

ttr l»*ltwr«

:?;:ss:3i3

SS'42'TiâKrai.
Anexa 4 - Extras oferte de închiriere teren

https://www.imobiliare.ro/inchjrieri-terenuri-constructii/bucuresti/sisestjZtejEnd
de-inchiriat-X2F71300D?lista=2350515&harta=1

CONFORM CU ORIGINALUL

© imobiliaro.ro

Teren 2,200mp Bulevardul Ion fonescu

frjrjrrjh, jcm S i«ti

3.960 EUR/^

TJtUR/mp/hjni
Co'rwJon. UdMdrJ

3 •UP7IWOO


Amutarmno&TQ'l

Detalii

>n pwțfMț

Caracteristici Suirtl ați Lc-țn


«? totfL

Clrtfc«’rtrirr C oi*rttnKpt pe teren


Lonair-tu

rtiifUn

hj


Specificații An* detalii reni
An>e*\gj*re Vran itj'rhM ttuch-

Detallt de contact

Suni la

0732.010.001


W LUCIM *»MA Cint/rer—Kcdar

sas I4QBL tAR= HMtAS 1 HA J - TRUîlHl R?Al FSTJktF A2MSOR


ChcȚtt 17M —»rfcf“fcr It*p6wh fruc^reM. î«nrv Etn-xfjcțn n $rn* hm fi jrurert)


*rxț    Pld^rr-Pag. 471

a

o

O

a

a

o

a

n

o

o


G* tît ~ 7OX +

©fi ,ț Xzlt/HiBH;'iste c’Jtibistvhirts-i    ••• O Ct C\ ieafțti

t^j^i imofc.! nrc.ro

i’    -J H..T.J ■ * ‘ I-    ‘‘. ■’ ‘-J.


13W tu® i Kw*' 24QQtrp    ton ter.ncvDetalii de contact

Suna la

0732.010.00tsss


LlXWS «MTA

Lu-ctiw if-cv*-*

WOdLV*T JK.RA31 Vil t</*.TtO F£AL ESTATT AD^lîOnJ

3

O

O

3

O

Qo
D

D

O

D

O
Jo
0
D

J

J

]
]

]


https://www.imobiliare.ro/inchirieri-terenuri-constructii/boetiFe9ti/baneasa/teFerH
constructii-de-inchiriat-X72C13064?lista=2350515&hartg.=1,

-------W-JFORM CU ORIGINALULNCH MDlETPtEN &AMEASA CUI WRIBROOK V# o'eikr K»e nth'ilefe in tiitn rt mi In itp aftta tft 2 04? mrtn pai'at1 vu o devM3c*e de V 31 meti l* Scrw**-J    <npirMK ț/jvM Oe

ttMfl'N wIfctoci nerrum.ow«»rr> $i*«• ror*pf«twto-ura r*t«er •rtw «UF-eau a csmrvsw * cp aotra st rjpravwfw» Pentru oturii preria    t =mactlt o«

«tf-tnere. rn/ ctfiili u ne cortotun


Caracteristici

=rnnt stradal **• 'tonuri


5peclflu(ii

Aht OtOdl mi

Aoenaț*te ttiw aitalat*

Detalii de contact

Suni ia

0722.532.348

AJte telefoane:

02122? li 40 0722532348 0314217220(‘jj}


?c*j rrp    TfcîHwt    iBntnxîl
<Jrr    ClMfflțar» ttter    mvlan

2    Ca-nVucpe pe teren    Nu


*5*

4l


e LAIC no CHS HfU *es*l ru“j‘«r

sortii IO MI C0N5lAn»IG


r.Jsesrt ns rrvH mu-țun Hațriirt    lere-w i.o*tt\»d!r r rs”^    Buc West
3

.1


imcbiliarG.ro


ix/ieni/^ciTY

Building Trust


© A ii x?A'.m!b4rt:îtS’?jsUiiishi-art3=i


O P I Q, Se.irrn


O

n

D

n

D

oiCCOfcUQ » JVA/funi ItflfcM &M£AUDM *AUJB»QK |23S

fiuiiruua xtMi* ^Jsc-r. \%o ‘u«lă


Oetani oe cootxt

Suni ld

0722.532 348

UMtrteTM-j;:

îr - 7?n i «■


K. U-J1O LKi’ KW.^

MyBSKHW* CCt4VtTi<


"i


0

D

0

a

a
https://www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/nicolae-qriqorescu/teren-
constructii-de-vanzare-sau-de-inchiriat-Xt 4D13Q03?iista=g3§0M5&haTta^T~

© imobiliare.ro

Teren llfoara / Nfcolae Grlgorescu

București, zâna Nicolie Cn^orescu

6,000 EUR/iunt

1.49 EUR/mp/lunJ

Comision 0% cum pâri tor
&
ArUujâ

Detalii

Teren intravilan cu destinata dexvoitarc indjsv.ala. situat in prai.milatc« noului pod Nicolac Grgorescu/SpJaiul Undi Terenul dispune de piat^erma betonata pe majoritatea suprafeței La fcmita proprietăți de afla canal /aresi electricitate.

Caracteristici Supralațfc teren; ferorit stradal


4014 mp

Tîp teren.

comtruixB

Wm

Clasif care teren

intravilan

Construcție pe teren:

hu


Specificații

utHuiți

Apa

CanaM/are

Curent

Alte detalii zoni

Amenajare ttra/t petdnâte tMrrlnat Stradal

VeclnJttițl

^ocj Nirclae Grgcresr-i

Detalii de contact

Suni la

23| E VlLlAfc PO3ARV

iSuit O* r*Sju fft&icfhflci

0730.101.110

m CWV*O MT «AL E57ATC

Air* trkrfoana.

021 2324540

tiisetrt f*M> haJiw •r-Mr-țtri lT*t> 1!■»<    lmr%» (i’rîtra(ți»iriZțpaH*elM
/o
/'* ' fc /    ' ,■    'r-'--.. -• -—v,

[ Pag. 51 J
D

a

o

O

a

o

o

a

a

o

o

a)


©fi lt-X1.IOBOD3«iîtâs?35C5Hii(hart.rs1 ••• O ț> Q. SearchOuH dt eonracț

Suni li

0730.101.110

Ahc irfefai-Fi.

x-i -’H.7*-ia


Bl


FCCATU

e*osj*&i\T «tai [stat:


J

o

J

J

]

]

]

l
https://www.imobiliare.ro/inchirieri-terenuri-constructiiZbucuresti/pantelimon/teren-
constructii-de-inchiriat-X5LS0300L?lista=2350515&harta=1

© imobiliara.ro


închiriere teren 2500 rop-multiple întrebuințări

București, Sector 2. Zona Pantelimon


Proprietate reprezentată exclusiv de agenția INDEX ESTATE


a

a
D
a
o
a
o
1
0
D
a
a
]
]
i
i

5.000 EUR / luni

2 EUR / mp / luni Comision SOM dintr-o cnlneDetalii'■jilț®

Se inchkUM o curte mare in suprafața de 2S0C mp, cu 2 c-adlM pe ea in wprafata de aproximativ 7DG mp, cu mubp e rnlrebuiman.

Caracteristici


Suprala^J teren

2500 mp

T’p teren

consuue.il

tront stradal

40m

Clasificare teren

Intravilan

Nr. Fronturi

2

Construcție pe teren

hu


Specificații

uuhtiți
Apa

Cana'uare

Gaz

Curent

Alte detalii zonă

Amenajate străzi asfaltate Mijloace de transport iluminat sradal

Vecin ițițiAj'j'h 'C4-**?*i!no rrxiivwww^x»l^rvn '♦ewpu n»mKw<Mwr

£ Pag. 53 JinanV1

Vdo


<- - > e ffl - /-j-* +


I/f} imobilittrt ro


©fi hrtpț/,»Mv.'i(noW1iarsjn'irifriinf>ri tw •** C9 O SMfrh


tOOO EUU / luni Inettrtw tarm 25» mfutfcjrtM* InWfiuinurt

S* J«J-    s î    1‘jți Mir    Mta '«Ra


tDtAlUsxe ți MipreJjrlmi


;onporm cu original


o

o

'1DetaBl <k contact

suni la

0765.535 737

tte

C?£LfJS-2J7


IhOfei ESUlt


1

o

o

]

]

]

]

1[ Pag. 54 J


\?A


u

3

0

fi

O


I CONFORM CU ORIGINALUL

Anexa 5 - Informații privind ratade capitaliz

http://www.bnr.ro/StatisticsReportHTML.aspx?icid=800&table=1026&column=l
e=01 -07-2018&stopDate=12-07-2018

ițy Banca Naț onalâ a Roma ne X

> O*    +


© B&slupDdte 12 O 2


O    O r    Q, SfHm.lia

o

o

n

fi

o


TITLURI DE STAT - FIXING

«ora


Data    TSBid6luni TSB>d12luni TSB«J3ani TSBidSani TSBidIOani TSAskSluni TS Ask 12 hjni TS Ask 3 ani TS Ask S ani TSAsklOam

XXKKN%    K    *    *    K

T 57 2 DATA    fS.-Z 6!.l3!£t ISF'.‘ZVSID !S?:.JTBID TSF2 ÎYStD ’jFZ IShBH'    T3F2 CMASk TSF2 3'ASh loFZ.îYASh liFi îO'iASh

12JU1201S

3 42

350

4 32

401

5 04

3 15

3 24

4 13

4 62

4 85

11 JUE018

3 45

3 53

4 39

490

5 19

317

3 27

420

4 70

500

îOJuCOlB

3 45

3 55

4 30

4 02

S23

3 20

329

4 20

464

5 04

09 J u 12018

3 49

356

4 39

4 93

5 23

3 23

330

4 20

4 63

5 03

05 JUI201B

3 49

350

4 42

4 04

5 25

322

3 29

422

4 63

5 04

05 Ju t2O18

3 52

3 61

4 45

4 08

5 28

3 24

3 32

4 27

4 70

5D9

04 Ju 12016

3 53

363

4 46

4 91

5 27

3 26

3 35

4 27

4 70

5 07

03 JUI2018

3 52

3 61

4 46

490

5 27

3 25

3 35

4 27

4 71

5 07

02 JUI2019

3 52

3 62

4 47

4 89

5 26

3 22

3 32

429

471

5 07


D

fi

fi

.1

fi

fi

i

Anexa 6 - DocumePRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ] î.

Direcția Patrimoniu

ROMÂNIA

Serviciul Concesionări

Nrf.3£l??.Z<^îîOIÎ

NOTA COMANDA

Câtre.

S.C. MEDIÂCITY S.R.L Iu 021/31003 99

Referitor ■ CONTRACT SUBSECVENT nr. 4 înregistrat sub nr. MB S60SS.04J0II ce an ca obiect .servfcS de evaluare Imobiliari a bunurilor Imobile aliate m domeniul pubfidpmat uu in administrarea Municipiului București*.

Având h vedere prevederie contractului subsecvent nr. 4/2016 înregistrai sub nr MB 560 25 04.2018 și țnănd cont de prevederile ari. 5-2 din contract, vă softeitâm întocmirea raportului de evaluare ce va avea ca cbiect

evaluarea a 7 terenuri In supralațâ totală de 45 611 mp situate pe străzîe Gluseppe Venii nr. 2Bis și Gheorghe Tițeica nr. 143-147, sector 2 - Parc VertS:

- supralațâ teren cca. 45.611 mp

Pentru evaluarea amplasamentului ncmina'-zal vă atașăm, in cepe, documentația alerentă

Predarea câtre beneficiarul Mumcpiui București a rapoartelor de evaluare pentru imcbfele nomnalizate mai sus va trebui realizată conform arL 14 J in termen da maximum 14 zile calendaristice de la dala prezentei ți a asigurării accesului in spațiul ce urmează a tl evaluat

0

Q

a

o

]


DIRECTOR EXECUTIV Mariana PERȘUNARU

,cv
Pag. 57

] 1


ixziediXcity

Bu Iding Trust_____


1

n

o

o

oo

‘1


HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri în suprafață totală de 45.811 mp situate pe străzile Gtuseppe Verdi nr 2 Ba ți Gheorghe Țlțeica nr. 143-147. sectonă 2 - .Pare Veni*

Având tn vedere expunerea de motive a Primarului Generat at Mume Uui București și raportul de spedafrtate comut al Direcției Patrimoniu nr. 1CG46/07.062018, Direcției de Mediu nr. 4S2an7.06.20ia șl at Direcției Juridic nr 13186/07 06.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 78/12.06.2018 și raportul Comisiei Juridice și de (ăsdpiinâ nr. 333/13.06.2018 din cadrul Consiliului Generat at Munldpiufuf București;

in conlormitale cu prevederile:

- Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațBcr verzi din intravilanul locattâților republicată, cu modiflcârile și completările ulterioare;

• Ordonanței Guvernului nr. 195/2005 privind protecția medliăui, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor ari. 38 alin (2) lit d), alin. (6) lit a) pct 9 șl ari. 45 aHn. (2) dn Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Arii Se aprobă demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri In suprafață totală de 45.611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 Bis șl Gheorghe Țlțeica nr 143-147, sectorul 2 - .Pare VerdT

Ari.2 Achiziționarea terenurilor prevăzute la ari. 1 va li supusă aprobării Consiliului Generai ai Municipiului București.

Ari 3 Direcțiile din cadrul aparatului da specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri


q

*1


Această hotărâre a lest adoptata In ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


]

o

o

]

]

]

]
£ Pag. 58 J


i

3

0

0

0

a

g

n

n

n

a

•iPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism


NR 81S4M/1.O7.2OI8


CĂTRE:

DIRECȚIA PATRIMONIURefentor la adresa I>vs nr 12917 1007.2011 inrcpillratl la Direcția Urban «rțXub tt.'llMr]0.(P 2018, piui cure solicitați ururfm urtwnhrird e rrlor 7 urmări fu suptefitft loioli ie 45611 np iliuatr pe uriiile (iiutepjtr ferii nr, 2Bu fi Ghmrtkt Țlfdai nr. I4J-I4J, sectorul 2 - "Ziare l'enfi", coofonn ptnnulm aferent pofialidut ANCPI anexat adinei st comunicam utmâtoarek


Conform Regulamentului local de Urbanism nfcienl Planului Urbanist»; General al Munieipiutin Hucurețli aprobai prin IICGMO nr 2(1921X10, atlțilaumcnlclc icienurilnt mal sus moiltonale suni cuprinse in tahmaa Via . parcări, gridlni, seu*rari ți flțli plantate publlre

Vl transmitem anexat prezentei in copie, extras din Planul Uibantslic General al Municipiului Buturejn, respectiv mita in cart te mcadreazâ terenurile ce fac ubicctul prezentei careul 121. Am moraa pe plan cu marja de creare caracteriitrci metodei de identificam ți »ciri unifice la Late esie redactat planul I 5000, localizarea apreximativâ a amplasamentului.


Avind in ședere prevederile Ixțțfi 350(20(11 pritiml amenajarea teritoriului ți urbsnhranl. tu nodificirUe ți tnraplctlrllt utteriuare (ari. 28, art 28. ari. M ți ort 311 recomandim ntxineren unui certificat de urtumtm emis de autumaiea publici cvmpeîctiii. in spefâ Piiinâ/ia Sectorului 2, mcnționindii-se clar scopul sulicitAiii. respectiv demolarea pioccdunlot dc achiziție pentru leremrile menționate in adretdi.j

o

]

j

]

]

]
Buitdlng Trust


ANCI’L


OflcM OcCafltrtru ( FliblkKati bpvMUrl RUCURISTI BtraJ rta CadMlrv PttOlIdiglc -'nobiliar* Sectorul î

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU IflCORMARt


Carte FunCl'iri Hr. 7OÎ973 Buiureitl    1A. Pnrtoo I, Descrierea Imobilului

Nt CF vechi 4 717_3 Hr «aoîita. vechH717WÎ


TEREN intravilan

Adresai lat, tlucureatl Sectarul 2, *>tr C Verdl. Hr 20 S. >)d nucu.-ettl

Nr.

Crt

Hr, cudattml Nr. topogroffc

Suprafața* impl

Observații / Referințe

20307»1

Gtn «tiu /SO

tMnsta&JU—


B. Partea II. Proprietari șt nete


Inierltd prfvltnnre la dreptul de prcprlctpte fl alte drepturi reale

Referințe

1B969 / 28/03/2018

Act Material nr. 309. din 22/03/201R omis de t outih Aurul

916

Tnt»b Jaro, urL’pCdcPRaPRÎETKfhTloUirHJOnn Ccnvcntic, cuta ocn/al® VI ---------- . .    _

A,

1)    SAADAT1-SOHI MAHOCHEHR

2)    SAADATI SOIIÎNOEMI ROKAHA


C. Partea III. SARCINI


Interiori privind dcrmombrAmlntolo dreptului do proprietate, drepturi reala de garanție jl sarcini


2B342 / 03/06/2015


Act Nctarl.tl ni. 1C40. din 02/0G/2015 emil (Ic NP Maro Grbrfela Olgn

(qfab’uînre, di rpt c’e l?0l fiifA’îtCAl A" Vtloarn lSOCiffO EOficonfo’tn articolului 73B5 alintatul 1 din Noul Cod CM! «m» achitata cu titlu de evnnț_______

î) SAADATI-SOHI MANOCHEHR


CI


Referința[ Pag 61 J


Ter«n


Nr cadastrul

Suprafața Imp}’

203979

Uln acte; 7So

Măsurat»; 712


C&le Funduri Nr. 203979 Comuna/Preț/Munlciplu: București

Anexa Nr. 1 La Partea IPfcțarvațil I fleferlnțoDntoreferltoare la teren

CI

Calegorlo

fdoslrițl

Itua

vîlm

Suprafețe

(ii'pl

Tar a

Portei S

Mr. togo

Observații / Hotei nț»

1

nedeterimn

BU

CA

752

-

-

pa'is'e tu carstttf tw-twor

Lungime Segmente

1} Velorlle lungimilor seginontelor sunt obținute din proiecție In plan.

Punct

început

Punct

sfirțlt

Lungime segment i- (m|

1

2

lfl.729

2

3

40.717

3

4

18.403

4

(

40.511

Olwtant* dînțr» punct o ealtj formnt* din lojpnsntfi tumululo cs ivnt rrwl mltl dtxAt valnwor* 1 mUlmatru


«mmm» 11


J

.1

il

1

1

a

n

oCarto Fund)fi Nr. 203979 CunwnofOrasJNunltiplu: PuctrrciN Ser tartn' I

Certific câ p'ezfniui extras eu'espunde cu pozițiile In v'gctie din cartea funciară o* ly Inel A. păstrată de acest

Prezentat extras d* cart» iun ilar S rute valabil la nutentiflcaraa de citrn notai lI public a aetdcr ju-|dks |>|-care »e sting drepturile reale precum sl pentru dezbaterea succesiunilor, Iar Informațiile prezentate sunt susceptibile rin orice ntudifknro, In condill'lo loji1.

S * ach tal tariful de 6P AON, Chitanța qrtorna nr.l44l546/0fl-0fl 1018 in suma do 60 pentru scivk ul de p.n’lrtlote ImoWI'arî (u codul nr 342.

Data soluțlonAiII, bl •06*7010 Oat.i ebbe.Sfii,


Referent.


■]

D

0

D

]

]

]

î
Pttfctw    I 1Building Trust


ROMÂNIA

PRIMĂRIA SECTOR i BUC CABINET SECRET*' I intrare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMÂRIA SECTORULUI 2


CERTIFICAT DE URBANISM1 . I»5C/SI. V ' din J3. £>? • 2018

Nr,


în scopul: Informare

Ca urinare a cererii adresate de SAAITATI-SOHI MANOCHEHR. cu domiciliul în municipiul

București, sector 1. cod poțtal__Virgii Madgcaru nr. 27A. bl U. ap b tckfou'fax____

e-mail_, înregistrata la nr, 75719 din 12.07,2018,

pentru imobilul - teren țv’sau constmc|ii - situat în municipiul București, sector 2, cod poțtal

_, STIL G. VERDI nr, 2his. identificat prin num&r cadastral 203979 (nr. vechi 1717/4/2),

intabulat în CF nr, 203979 (nr. vechi 47I7_3), ți/șau identificat prin planurile scara 1:500 ți scara 1:2000 anexate,

in temeiul reglementarilor documentațiilor de urbanism faza:

•    P.U.G. - „Municipiul București", aprobat cu H C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000. cu valabilitatea prelungita prin H.C.G.M.B, nr 224/15.12,2015,

•    P.U.Z7P.U.D.----aprobat cu-----,

in conformitate cu prevederile Ixgii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările ți completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1.    REGIMUL JURIDIC:

Imobil situat in intravilanul Municipiului București, constând în teren in suprafață de 750 mp din măsurători (752 mp din acte), nr poțtal Str. Venii nr. Ibis, sector 2.

Conform Extrasului de carte funerară pentru informare nr cerere 40810 din 27.06.2018, imobilul se află in proprietatea următorilor dlui Saadati-Sohi Munothcbr ți a dnci Saudati Solii Neomi Roxana. cotă actuală l/l.

Imobilul nu este grevai de sarcini.

Precizare: actele notariale, contractele de vonzare-cumpârarc ți alte asemenea enumerate In con|inutul extrasului de carte funciară nu au fost depuse In copie la dosar, motiv pentru care emitentul prezentului certificat de urbanism nu poate fi ținut responsabil de corcctitudincu/vcridicilaiea dalelor inscrisc în curtea funciară. Notă pentru informații privind notificările depuse în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 10/2001, procese aliate pe rolul instanțelor judecătorești sau eventuale atribuiri in compensitre va fi necesar un răspuns din partea Primăriei Municipiului București, unde se desfășoară atât procedura de inventariere a domeniului privat a' municipalității cât ți procedura de concesionare a terenurilor. Situația juridică este posibil să sufere modificări sau completări ulterioare, datorate altor documente, pe care nu le deținem la data prezentei.

Notă: imobilul nu se afli amplasat în zona protejată definită prin P.U.Z. - „Zone Construite Protejate - Municipiul București” aprobat prin II.C I .M B nr 279/2000 Pe asemenea, nu este situat in raza de protecție a unui monument istoric ți nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice 2015 -Municipiul București, anexă la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015

2.    REGIMUL FXONOMIC:

Conform PUG - „Municipiul București”, imobilul se încadrează în UTR-ul Via - parcuri, grădini, scuaruri ți fâșii plantate publice:

UTILIZĂRI ADMISE - sunt admise numai funcțiunile de spațiu plantat public constând in: - spatii plantate - circul&tatii pictonulc din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spatiilor plantate si oglinzilor de apa - mobilier urban, amenajuri pentru joc si odihna - constructd pentru expoziții, activ itati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), alimentație publica si comerV- adăposturi grupuri sanitare, spatii pentru administrare si întreținere-parcaje.    / O

Pag. 64 j


UTILIZĂRI INTERZISE - orice intervenții cure contravin legilor st normelor în 'vljJfWS schimbări nle funcțiunilor spatiilor verzi publice; conversia grupurilor sanitare in spatii cotnj localizarea tunetelor si tarabelor prin decuparea spatiilor plantate adiacente trotuarelor; mierea fam autorizația autorității .locale abilitate.

3. REGIMUL TEHNIC

Conform PUG „Municipiul București" terenul este situat In intravilanul municipiului București ce se încadrează în UTR-ul „Via" - parcuri, grădini, scuaruri îi fasii plantate publice, pl&inatii de etinianteni artere principale/secundare, plantații, promenade picionalc, amenajări locale ambientale, cu următcurelc reglementări:

POT cu construcții, circulații, platforme - maximum 15%. CUT maxim 0,20 mp ADC/mp teren.

Cunforrn ari 71 din OL'G w 19572001 privindproticiia mediului, astfel cum afost modificată prin

ari I. alin 1 din OLG nr. H4f2007, „se interzice diminuarea fi schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spatii verzi țl.'sau prevăzute ca atare in documentațiile de urbanism, Indiferent de ngimul juridic al acestora. (2) Actele administrative sau juridice emise ori [nehetau cu ncrcspcctarca prevederilor alin. (!) sunt lovite de nulitate absolută

Conform an Ifi alin. 9, din Legea nr 24(20117 cu modificările fi completările ulterioare privind reglementarea fi administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților „Terenurile înscrise In cartea funciară ca fiind In categoria curji-construciii, tennuri ce se află in proprietatea privată a persoanelor fizice fi juridice nu put fi inventariate sau declarate ca spatii verzi, in sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislația in vigoare "

Prezentul certificat de urbanism ponte fi utilizat în scopul declarat pentru: informare.

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/ desființare .    _și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

4. OBLIGAȚII ALE TITIJLARLLUI CERTIFICATULUI DE URBANLSM: nu este cazul, în scopul elaborării documcnuiției pentru uulurizarea executării lucrărilor dc construcții - de

construire 'de desființare - solicitantul se vn adresu autorității competente pt. protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București - Aleea l^cul Morii nr.l, scct.6

în aplicarea Directivei Consiliului B5/337/CEE {Directiva ElA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/1 i/CE și prin Directivu Consiliului și Purlamcntului European 2003T5/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe in legătură cu mediul și modificarea, cu privire la parlieiparca publicului și accesul la justiție, a Directivei R5/337CM și a Directivei 96/61A E, prin certificatul dc urbunism se comunică solicitantului obligații) de o Coniac la autoritatea (eritoriulâ de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, Ineadrarea/neîncadrurea proiectului investiției publicc.privuie in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra meciului

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura dc emitere a acordului de mediu se dcsfîișoură după emiterea certificatului dc urbanism, unteriur depunerii documentației pentru uulurizarea executării lucrărilor dc construcții ia autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire Iu procedura de emitere a acordului dc mediu autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și u! formulării unui punct de vedere oficial cu privire ia realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice, în aceste condiții._

După primirea prezentului certificat dc lubanism, titularul are obligația dc a se prezenta îa autoritatea competentă pentru proiecția mediului in vederea evaluări: inițiale u investiției și stabilirii demarării proceduri de evaluare a impactului asupra mediului și/snu a procedurii de evaluare ndccvată. în urma evaluării inițiale a notificării privind intenția dc realizare a proiectului se va emite punctul dc vedere ol autorității compcamic

pentru proiecția mediului.______

în situațiu în care autoritatea competentă pcntnj proiecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului șii'sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația dc a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu priv irc la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor dc construcții. în situația în care, după emiterea certificatului dc urbanism ori pe parcursul derulării procedurii dc evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță ta intenția dc realizare a investiției, acesta are obligația dc a notifica acest fapt autorității administrației țitibliec curnpetcntc.


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚI FI DE CONSM'RUIRE-ADESFII? va fi însoțită dc următoarele documente: nu este cazul; caracter informativ.tn-cazul

o) (Jocumentofitt-lelHuoa—B4^-după-eft2-(deufrexeinp!ttre-OFigtiwfe}! [-J-ai^-G;    ( ] D.TrO.fc*    l-H^A-D-


[—j-alimentare cu apă H canalizare (—î-aiimenta«4HHHiefgie

"lilll 1UU


> urbane-ȘHnfei«nietwaTeopie|*

AlUHiviae-'aourduft

H-tNelonizare

H

[—1 tudubrrtate

H

f-f-transport-urban

H

[-} protecția civilă

S . 1 j~^h Tft f«>r* tirur.1«1 ■»< j znixtuio țtztîj 7v jTțiTUȚîv?0;0£% dirvealeareaTitvestiției*

•—iHMftpeirinHwwiiaHHwieconMniire^desfiifiiare^O^Hlift-vftlearea investiției-penUudueumțe-^i IV» pentru spa|ti cu alta-destinaii«Hti-impre)nHtiri pentru-eonstruire, respecți v-O,l 8'o din valoarea de impozitore-aMădirii-fwiitm desființări


Prezentul ccrtilieat dc urbanism nre volubilitate dc (2 luni de la data emiterii
Aclutat taxa de: 12,00 Ici conform chitanței nr. 00025708 din 12 07 2018 Prezentul certificat de urbanism a fost transmis

uuuxj/us utn iz uz euis.    X %.

solicitantului dirccV'prin poșta la daki dc/]j O? î>ț_£


ÎNTOCMII, urb Răzvun z\ Boagîu


în conformitate cu prevederile Legii im 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor construcții, rcpubliculă, cu modificările și completările ulterioare,

SE PKELUNGEȘ 11 VALABILI I A I LA CERTIFICAT! LII DL URBANISM

Oe la data de_până la dala de_.

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu osie posibilă, solicitantul i.rrnflnd să obțină, in condițiile legii, un olt certificat de urbanism

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF

Dula prelungirii vuIilL’ililățti:_

Aciuiat laxa de _a Ici, conform chitanței nr.__din_

Transmis solicitantului Iu data de_direct) prin poștă,
I

1

o

o

1


Building Trust


Avize rețele de utilitățiPRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidență Proprietăți    ROMÂNIA


BUCUREȘTI ii.


Comisia municipală pentru analiza și identificarea soluțiilor pentru trecerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor retrocedate șl amenajate ca spații verzi sau locuri de joacă pentru copii, aprobată prin Dispoziția Primarului General nr. 901/13.07.2017, modificată și completată


Nr 164B5'

0

D

lJ

]


Câtre,

MEDIA CITY S R L


In vederea întocmirii în regim de urgentă a Raportului de Evaluare pentru Imobilele ce (ac obiectul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 315/2018, privind demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri tn suprafață totală de 45 611 mp situate pe străzile Gluseppe Vetdi nr. 2Bts și Ghoorghe Țițeica nr. 143-147, sectorul 2 - „Parc Verdi”, va inatntam avizele cu relolo edilitare însoțite de planuri anexă transmisa do următorii furnizori

-LUXTEN

-TELEKOM COMUNfCATION S A,

■NETCITZ TELECOM S.R.L.

•R.A.DE.T.

•DISTRIGAZ

])

o

a

j

j

]

î


Cu stimă.---XO ---—--. III IIIVIEDI/ttZITY

BuildingTrustPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Patrimoniu Serviciul Evidență Proprietăți

Comisia municipală pentru analiza și identificarea soluțiilor pentru trecerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor retrocedate și amenajate ca spații verzi sau locun de joacă pentru copii, aprobată prin Dispoziția Primarului General nr. 901/13.07.2017, modificată și completată

Nr 16495/


<26


.201S


C ât re,

MEDIA Cm SRL,

In vederea 'întocmirii in regim de urgentă a Raportului de Evaluare pentru imobilele ce lac obieclui Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 315/201B, privind demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri in suprafață totală de 45 611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2Bis și Gtieorghe Țițeica nr. 143-147, sectorul 2 - .Parc Verdl", vă transmitem avizele cu rețele edilitare însoțite de planuri anexă transmise ds APA NOVA BUCUREȘTI.

Cu stimă

PREȘEDINTE Radu PREDAîntocmit: Clspiț Data. 26 07 201S


£ Pag. 69 j

APA NOVA.ffiJ»J(kît.*PAKBVAi IU Registraturi Gonci-A

binar* >

Pa!* &5,Maa£


Referință.

ObiectPMB 1(6495/ rețele alim Gheorghe Țițiîn -C7- 2018

«tlanc


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Patrimoniu Serviciul Evidență Proprietăți B-dul Regina EGsabeta nr 47 Sector 5


.2018, ANB 18131087, 33049192,10350239 cu apă șl canalizare - str. Gluseppe Venii nr .2 Bă și nr 143-147, sector 2 - 'Parc Verdf


Stimate Domnule Președinte,

Cu referire la scrisoarea dumneavoastră, vă transmitem anexat planul pe care sunt trasate rețele de apă și de canalizare din zona str Gluseppe Verdi nr. 2 Bis ți Gheorghe Țițeica nr 143-147, sector 2-'Parc Verdi*

imobflete afectate sunt următoarele:

•    230128 afectat atât de conducta FI50 cât ți de zona de proiecție sanitară aferentă acesteia;

•    202135 afectai atât de conducta F150 căi și de zona de protecție sanitară aferentă acesteia;

•    230129 afectat ațâț de conducta F15p câț ș dș zona de protecție șamțpră aferentă acesteia;

•    233094 afectai de conducta OL200 cât și de zona de protecție sanitară aferentă acesteia, dar și de zona de protecție sanitară a conductei F150;

•    230130 afectai de zona de proiecție sanitară a conductei FI50, dar șl de zona de proiecție sanitară a conductei OL200.

•    214197 afectat atât de conducta OL200 cât șl de zona da proiecție sanitară aferentă acesteia

Vă stăm la dispoziție pentru orice altă informație suplimentară pe care o considerați necesară.


[ Pag. 70 J
IVI ED IACI

BihWmoHuu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Direcția Patrimoniu Serviciul Evidență Proprietățio o no*:,-*'


ROMAINIA

■***•**»* i»>*


Comisia municipală pentru analiza și identificarea soluțiilor pentru trecerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor retrocedate și amenajate ca spații verzi sau locuri de joacă pentru copii, aprobată prin Dispoziția Primarului General nr 901/13.07.2017, modificată și completată

Nr. 16495' .*?.$    .2016

o

Către,

MEDIA CITY S.R L.

in vederea întocmirii In regim da urgență a Raportului da Evaluare pentru imobilele ce fac obiectul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 315/2018, privind demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri In suprafață totală de 45 611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdl nr. 2Bis și Gheorghe Țlțelca nr. 143*147, sectorul 2 - .Parc VerdT. vă transmitem avizele cu notele edilitare însoțite de planuri anexă transmise de LUXTEN,

Cu 9timă


întocmit C. Ispaiț Oala: 25.07 2018/9 ex
București,


Teieton 021 668 B8.39 Fax 021 868 80.23 ofnce®luxien corn. wwwluxten.com Str Parângului, nr 76 sector 1 București

greenllght

BYIUXTEN


CintCftAfA'*-’1-’0'’ 1

îi, -v?- am

'HTRșnc rltJ

Cat ir :    Primarul Generala a Municipiului București

Direcția Patrimoniu

Comisia municipala pentru analiza si identificarea soluțiilor pentru trecerea in proprietatea Municipiului București a terenurilor retrocedate si amenajate ca spatii verzi sau locuri ele Joaca pentru copil, aprobata prin Dispoziția Primarului GeneruJ nr. 901/J3.07.2017, modificata si completata

Referite* la adieso nr T64951'19 07 2018. prin care solicitați sa sa comunicam daca in prezent terenurile din București, str Giuscppc Venii nr. 2bis si Ghearehe Titeica nr I43»I47, sectorul 2 • " Part Venii “ sunt afectate de rețele edilitare, va comunicam ca pe suprafața parcului Verdi nu exista tetele sau stâlpi de iluminat public ce sunt in administrarea SC Luxten Lighling Cumpan} SA Rețelele si stâlpii de iluminat existente pe străzile adiacente sunt ligurait pe planul anexat3

]

. ]

3

3

R

3


netcity

Btttfitmf Rbțr «rt «rotitcțo (j2Âta.L' -2jJ o? 2c/,


SitfrMf&jJ îo* tewifudf li £eti H ÎA Sn&« l Offl tucuf?sn    www.n«t chy.rt>


Pentru

Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu

De la

NETCITY TELECOM S.R.L

în atenția

Dlul Președinte al

Comisiei municipale f..]

- PREDA Radu

Rel.

ia

Răspuns la Adresa PMB nr.

16495/19.07 2018 sau NC

1572/19.07.2018 - „Parcul Verdi*

Fax

Nr.

Data 'LiXP.'SW l

r

Pagini, inclusiv aceasta: $


; a 'J’ wa

T //?(/<

Sumate Domnule Președinte.    L

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 16495/19,07 2018, înregistrate de 5 C. Netcity Telecom S.R.L sut) nr NC 1572/19 ,07 2010, vă transmitem următoarele:

5.C. Netcity Telecom S.R.L, administratorul Rețelei metropolitane de fibră optică a Municipiului București pentru telecomunicații - Netcity, deține Rețea Netcity (canatlzațle magistrală transport, branșamente, camere de tragere etc.) In zona „Parcului Verdl' din sectorul 2, pe străzile: Barbu Văcărescu, str. Gheorghe Țițelca (fostă Glucozei), precum șl pe toate străzile șl aleile adiacente str. Barbu Văcărescu și Calea Floreasca. fără a deservi Insă toate Imobilele de pe aceste străzi/alei adiacente 2 segemnte de Rețea Netcity Up transport (formate din 3 țevi de PVC de 90 mm, echipate cu tubele, cabluri de fibră optică și de cupru) trec pe teritoriul „Parcului Verdi* pe laturile dinspre str, Barbu Văcărescu și str. Gheorghe Țițelca, pe o lungime de aprox. 100 m. La intersecția str Giuseppe Verdl cu str. Barbu Văcăiescu există o cameră de tragere a Rețelei Netcity în spațiul verde, ocupând o suprafață de aprox 1 mp. Atașăm spre edificare planuri ale Rețelei Netdty.

- Rețeaua Netcity descrisă mal sus este pozată la o adâncime cuprinsă intre 0,4 m - 0,B m față de cota actuală a terenului.


Vă mu'țumlm pentru înțelegere Și colaborare.


Cu stimă,

Adrian Râcâ Director
IBtltl 18101111.

iflintr tțnwnfiiiii taifihu nttWHt (aAiute scdwctpi teiiiiuii tcimniuă biur» u Wni iijhimmi ■|Pli 4) 1 GPU ,|1 ■MlUîțțît? W ml'tuliE Irul cffrrfit; i Un

u‘irrftK’itn utumiutiwttușii hiiikisp im îibiicv iiupivniup nmntEn«nffl iiifimunmiîns'i unnriiw am


l,.; ,


</l.J țtb •

- v;

* - « WT

e ;

DIVIZIA OPEflATIUII 9USIHESS «ATOMAli 1 VAHZAfl LOCMI SOP£(«Tll»<ISUD CENTRUL OPERAȚIUNI BUCUREȘTI 3 ÎBt 0ZI23I9Z92; FaxOZI23(3273 wn«ltmha nojIaBfȘw letoni ro

Nr 205 02/01 01 .'610/20.06 2010

PĂPFu-

PRIMARIA MINICIPIULUI BUCUREȘTI

COMISIA MUNICIPALA PENTRU ANALIZA SI IDENTIFICAREA SOLUȚIILOR PENTRU TRECEREA IN PROPRIETATEA MUNICIPILUI BUCUREȘTI A TERENURILOR RETROCEDATE SI AMANEJATE CA SPATII VERZI SAU LOCURI DE JOACA PENTRU COPII APROBATA PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI GENERAL NR 901/13.07.2017 COMPLETATASI MODIFICATA

Sereftmta.

DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL EVIDENTA PROPRIETĂȚI

fn Mentă:

DOMNULUI PREȘEDINTE RADU PREDA

Subiect:

SOLICITARE INFORMAȚII IN VEDEREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU IMOBILELE DIN STRĂZILE GIUSEPPE VERDI NR.2B SI GHEORGHE TITEICA NR 143-147(PARCUL VERDI)

Relenlot la adresa dn nr 1649b/ 1907 2010 [imugislrata la lelekorr, sub nr 7761/1907 2OI8| va comumcam ca pa lerenunle in cauza. situata m străzi e Gruseppe Vcici ni 23 si matern Gheorghe îiteica m 143 147 iParcul Verdil, nu bxsU ariplacalfi irsiaat de telecomunicații apartmand îe^kom Remania Communications SA

Cu stima


Manager

Operatiurr BucufSSlP) Marian yHKJWANU /


01


/ Manager Gentilii Operai utii^Bdcureiti 3

GlgfeSA^eALUMEDlXCITY

HhiildtngTrurt -


CONFORM CU ORIGIK'ALUIPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ,]


Direcția Patrimoniu Serviciul Evidență ProprietățiROMÂNIA


Comisia municipală pentru analiza și identificarea soluțiilor pentru trecerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor retrocedate și amenajate ca spații verzi sau locuri de joacă pentru copii, aprobată prin Dispoziția Primarului General nr. 901/13.07.2017, modificată și completată

Nr 16495/    5018


Către.

MEDIA CITY SRL


in vederea întocmirii in regim de urgență a Raportului da Evaluare pentru Imobilele ce fac obiectul Hotărârii Consulului Generai al Municipiului București nr 315/2010, privind demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri in suprafață totală do 45.611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr 2Bis și Gheorgho Țițoica nr. 143-147, sectorul 2 - .Parc Verdi*, vă traramrtem avize'e cu relele edilitara însoțite de planuri anexă transmise do E-DISTRIBUT1E MUNTENIA.


Cu stimă,


PREȘEDINTE

Radu PREDAîntocmit. C tspi Data 25 07 2016[ Pag. 77 J


D

c?-distribuție

Muntenia

1

£ D'itrfcuțio Muntenie SA 9d IonMhalachenr 41 -43 sector 1 București

recfomati nujntenia®a-disaibvlie corn


Primărie Municipiului Bucura*,!

Direaia Patrimoniu

cermenispesiBomb mD

0

0

i

]

a

o

a

0

i


Loc Zona MȚ JT Bucurețb Datat 24.07.2010

Nr. de înregistrare 3227631322764

Refentor la a adresa du*, nr 1907 feglttrola ta compania E Owtrtiutie Muntenia SA cu nr 3227531 322764/ 16 07 2013. privind trasarea rețelelor pentru Parcul Nccato larga si parcul Vcrtfi va aducem ta cunoștința taptut ca pa cele doua terenuri mentonate nu avem rețele electrice de d stributie

Menționam faptul ca rețelele eloetrtco da daintude din zone ie ana la emită de prcpretate pe domeniul public, co totm platului atașat.

V» mulțumim pentru colaborare sl ramanem a dfcspazita dvs pentru once tilotmat» considerate mecet tre.

Cu «bia.


Pag. 78 J


c:


czr) tno


CZZ) CZ3

PR1MAR1A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Patrimoniu Serviciul Evidență Proprietăți

ROMAN IA

Urlr-niM* im


Comisia municipală pentru anali2a și identificarea soluțiilor pentru terecerea in proprietatea Municipiului București a terenurilor retrocedate și amenajate ca spații verzi sau locuri de joacă pentru copii, aprobată prin Dispoziția Primarului General nr. 901/13.07.2017 modificată și completată


Către,

S.C RAOETS.A

Administrator Special Dovid Alexandru Burghiu

In vederea intocmmi n regim do urgonțâ Raportului de Evaluare pentru imobilele ce fac obiectul Hotărâm Consffiutui General al Municipiului București nr 31&2018, privind demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri tn suprafață totală de 45 6H mp situate pa străzile Gmsepps Veni nr, 2Bis și Gheorghe Tlțeica nr. 143-147, sectorul 2 - ,Parc Venii*, vă rugăm să ne comunicați dacă în prezent terenurile ce lac obiectul hotărârii mal sus menționate, sunt afectate de rețele odiritare

Facem precizarea că acast raport de evaluare ne este necesar In vederea demarării nogocieriior pentru achiziționarea acestor terenuri

Anexăm prezentei planurile topografice 1 500 și 1 2000 care cuprind zona In care este siluel "Parcul Verdf șl extrasele de carte fundară aferente acestuia

Cu stimă

PREȘEDINTE

Radu PREDA


întocmit: C. Isp k Dala. 19.07 20 IE


RHD^T

Rf CM AUTONOMĂ DE CISTRIBUP5 A EMEHG1EI TERMICI UCUMJTl

,« HsnnBlf •i» nwxvtii" • m pi«.wv«

Aditfu Str Cit?* i«=tirv JS. Wttn* i. Imcu*ița, CM DJW2M Itftfafc G3Î2 JW.COOlctnt/Jhl FU aiîlUJCIB SoUSn «F» V £**»*’V’t    951 WM| frnifnwrW

«ftwjBț*HOTOTl mcofitroi iox*iwirt]    tr*F»f4,hTw*n *urf*f«țt.«7Xî4|J0U.CU3UJtt.B(w:r«wnMh

*■ fc( rftwmi CdrftMiltaJClîlM Cc«l *C€f »*CPvXTXQOfjr.T)5X01.50țț BTTOT’trOUZKriX^? . K* WF*Ue-oUHtfl '?O?'>fr*'<rg LSCHEZifi-iCStfi, mrezadetra

Nr

49353

Destinatar:

Prlmarla Municipiului Bucuresti-Directia Patrimoniu

Adresa.

Bd Regina Elisabeta nr.47, sector 5

In atentia

-

SUBIECT

Informare traseu rețele de termoficare zona străzilor Giusepe Verdi

nr.2bls sl Gh. Titelca nr 143 147, sector 1

Data

20 07 2018

Stimate Colaborator

Ca urmare a documentației depuse de dumneavoastră. înregistrată la RA.DET cu nr.49353 din 18 07 2018, prin care solicitați informații privind existenta rețelelor de termoficare din străzile Giusepe Verdi nr,2bis si Gh. Titelca nr 143-147, vă comunicăm faptul că in interiorul limitelor terenului de la adresele menționate nu există instalații de termoficare urbani dar in zona ce include str Calea Floreasca exista rețea termica primara 2Dn600mm Traseele la care facem referire sunt figurate pe planurile pe care le-ati anexat prezentei adrese (IPB actualizat in 1981 si m 1983).

Pe p'anurile de situație anexate s-au trasat relele publice de alimentare cu energie termica, existente in 2ona menționata de adresa, cu eroarea rezultata din lipsa fondului de pian cadastral actualizat si din transpunerea de pe planurile cu rețele edilitare, deținute de RAD E.T., pe planurile prezentate pentru trasare

Toate construcțiile făcute pe terenuri ce conțin trasee de termoficare trebuie sa respecte normativele in vigoare, coroborate cu SR8591/1 97, respectiv cel privind proiectarea ți executarea sistemelor centralizate de alimentate cu energie termică -Indicativ NP 058-02 (pentru rețele ți Puncte Termice) aprobat de MTCT cu ordinul 931/02.07.2002 si NP 029-02 (pentru rețele termice cu conducte preirolate) aprobat prin ordinul 940 din 02 07 2002, unde se specifica distanța minimi obligatorie față de pereții verticali ai canalelor termice precum ți față de anexele acestora (racorduri, aerisiri, ventilații, lire de dilatare), față de rețelele termice preizolate montate direct în pământ sau cele aeriene

Având in vedere ca această rețea termică cu construcțiile aferente, conform Legii nr. 213/1998, Legii nr 325/2006 a Legii nr. 51/2006 respectiv Legea nr 50/1991,


( Pag. 81 J

IVIEOiyVCITY

BuildingTrustRțGt* AUTONOMĂ Dl DUTR»U|tt ACNERGIEI TERMICI BUCUREțTI

EMisotvEKfA .»n«a«pci *ctwxedu« rourrnvr

Util 5n CtrtftiVrh tr îl wr)t» i. ftoaicțli l6tf&W2S4 îHrt:n.Qîn ItiKUiCrfl'rwl, »» C213U )0 M>5nuftf>wMh,|iutatt4tfKtcr*K ÎULMC lu#<nM| Iiif,2.miji! iiehetre H: vțTOC nDD.B:D002 ț*prjF»WU ir+ofntiiji pnerut, tnui>e< mJtsrts QKÎHtJCZ Wl IM VUI Itwf'wrwal

i wc jin,'m/2»i c*rrw- »03gi2ii frraanH<fff7f orwnoînra r.j’tinw:iroi*;3a3^w; 9P - r«it« !modificată ți completată, reprezintă un mijloc de utilitate publică, apartinand Primăriei Municipiului București, este supusa controlului reviziei sl evenlualetor reparații, astfel încât trebuie asigurata posibilitatea intervenției din partea echipelor R.A.D.E.T.


In cazul in care distantele minime de la fețele exterioare ale canalelor sau de la generatoarea conductei montate direct in pământ (conducte preizolate sau aeriene) până ta marginea fundației clădirilor nu poate fi respectată se impune modificarea traseului rețelei de termoficare care se face cu acordul Regiei de Termoficare pe bază de proiect. Proiectul de deviere al rețelei de termoficare va fi depus la RADET In scopul avizării.


Li

D

O

3


Atât proiectarea cât ți execuția lucrărilor de deviere vor fi suportate finaciar de către proprietarul terenului ți obligatoriu se vor executa cu firme autorizate in astfel de Instalații


Prezenta constituie informare ți nu poate fi folositâ în alt scopSef Departament Proiectare, Tehnic si Avize Adriana STOLOJAN


3

J

]

]

]

]
IVIEDIZCOTY

Building Trusto -o -O î

O |

a I

y

[K n i O


Direcția de Distribuție Regionala București București

B-dul. Marasesti nr.4-6, corp B, sector 4, BucuresU cod postai 040254

contact-retelebuc® dlslrigazsud-retele. ro Interlocutor; Anca Marian Nr. 570/23.07.2013DISTRIGAZ SUD REȚELE

eNeie


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Patrimoniu Bd. Regina Eiisabeta, nr.16 Cod postai 030019


Calre Primăria Muncpiulul București • Direcția Patrimoniu,


a i o

hi 0 1 D 1 3 ; 3 L

] £ ] : ]


Referitor la so'icltar.le dvs.7619 /19.07.20:8 si 16495/19.07.2018 va comunicam ca nu au putut fi Identflcate terenurile In cauza, după numerele cadastrale, pe planurile puse la dispoziție de cat-e Dvs,, acestea nefiind delimitate prin hasurare / marcare.

Fata de ceie aratate mai sus va atașam la prezenta planurile puse la disportie de Dvs. pe care s-a trasat orientativ sistemul de distribuie conducte si branșamente, tlnand cont de caracterul urgent al solicitării.

In spereanta ca cee furnizate va vor fi de fo os, va asiguram in continuare de intreaga noasrra d spon bl'itate pentru eventualele clarificări.

Cu stima.'1

Building Trust


vA. îf

WC.&.H £>


RAPORT DE EVALUARE


Teren intravilan în suprafață de 11,896.00 mp situat în

Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bis, București, sector 2 (lot cadastral 228761)


Client și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București Evaluator:    S.C. MEDIA CITY S.R.L.

Numărul și data raportului: Nr. 433 Z10.08.2018 Data evaluării:    12.07.2018


Director general,

Ing. Cristian Andrei SANDU
I

]

o

D

O

D


CONFORM CU ORIGINAL

SINTEZA

Subiectul raportului: teren intravilan în suprafață de 11,896.00 mp măsurători)9
Adresă: Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bis, București, sector 2
Identificare cadastrală: Conform Extras CF 228761, nr. cerere 42681/05.07.2018 proprietatea subiect se identifică astfel:

suprafață din


eT

o

[i

D

f]

3 ) 0 D D O

a

3

]

1


Localizare

Carte funciară / Număr cadastral

Extras CF - număr cerere/data

Activ

Suprafață

teren*

(mp)

Str. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

228761/228761

42681 / 05.07.2018

Teren

11,896 00

Total teren CF 228761, UAT Sector 2, București

11,896.00

'Suprafața de teren este suprafața rezulatată din măsurători cadastrale conform extras CF


Proprietar: Persoană fizică, așa cum rezultă din Extras CF 228761, nr. cerere
42681/05.07.2018, astfel: Dobrescu Elisabeta

Client și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București

Adresa clientului: Splaiul Independenței nr 291- 293, Sector 6
Evaluator: S.C. MEDIA CITY S.R.L.
Contract prestări servicii de evaluare: Acord cadru nr. 360/12.08.2015, contract subsecvent nr. 4/2018 înregistrat sub nr. MB 560/25.04.2018 si comanda nr. 13040/11.07.2018
Scopul evaluării: informarea clientului

Data evaluării: 12 iulie 2018

Data întocmirii raportului: 10 august 2018

Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4.6596 Lei

Valoarea de piață10: 6,810,000.00 Eliro, echivalent 31,731,876.00 Lei11

'M CU ORIGfN/

CERTIFICARE


Subsemnatul certific cu bună credință și după cunoștința mea următoarele:

Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și ipotezele speciale și se constituie ca analize nepărtinitoare din punct de vedere profesional, concluzii și opinii personale.

Nu am nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea ce face obiectul acestui raport și nu am nici un interes personal și nici nu sunt părtinitor față de vreuna din părțile implicate.

Remunerarea mea nu se face în funcție de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza cauza clientului, de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția unui eveniment ulterior.

Acest raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei valori minime, a unei asemenea valori sau pe aprobarea unui împrumut.

Analizele, opiniile și concluziile raportate au fost elaborate, iar acest raport a fost realizat în conformitate cu cerințele Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2018.

Inspecția proprietății subiect a fost efectuată de Ec. Ioana Azoiței, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI, în data de 12.07.2018 împreună cu reprezentantul clientului.

în prezent sunt evaluator autorizat, specializarea EPI, membru titular ANEVAR, legitimație nr. 15924.

Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.


( Pag. 3 ]


SINTEZĂ....................................................................................................................2

CERTIFICARE...........................................................................................................3

CUPRINS...................................................................................................................4

1.    TERMENII DE REFERINȚĂ Al EVALUĂRII..........................................................5

1.1.    SUBIECTUL EVALUĂRII...........................................................................................5

1.2.    IDENTIFICAREA Șl COMPETENȚĂ EVALUATORULUI...........................................5

1.3.    CLIENTUL Șl UTILIZATORUL DESEMNAT AL RAPORTULUI DE EVALUARE........5

1.5.    DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII.......6

1.6.    TIPUL VALORII. DEFINIȚIA.MODALITĂȚI DE PLATĂ..............................................6

1.7.    DATA EVALUĂRII.CURS VALUTAR.........................................................................6

1.8.    DOCUMENTAREA NECESARĂ. SURSA INFORMAȚIILOR UTILIZATE...................7

1.9.    IPOTEZE Șl IPOTEZE SPECIALE............................................................................7

1.10.    RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE Șl PUBLICARE.........................................8

1.11.    DECLARAREA CONFORMITĂȚII CU SEV...............................................................9

1.12.    DESCRIEREA RAPORTULUI....................................................................................9

1.13.    RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE TERȚI..................................................................9

2.    DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI.................................................................10

3.    CEA MAI BUNĂ UTILIZARE...............................................................................13

4.    PREZENTAREA PIEȚEI SPECIFICE..................................................................14

5.    ABORDĂRI ÎN EVALUARE.................................................................................17

6.    PREZENTAREA REZULTATELOR.....................................................................19

ANEXE.....................................................................................................................20

ANEXA 1 - HARTĂ LOCALIZARE.........................................................................21

ANEXA 2 - FOTOGRAFII PROPRIETATE IMOBILIARĂ SUBIECT.......................23

ANEXA 3 - EXTRAS OFERTE DE VÂNZARE TEREN CONSTRUIBIL.................26

ANEXA 4 - EXTRAS OFERTE DE ÎNCHIRIERE TEREN.......................................47

ANEXA 5 - INFORMAȚII PRIVIND RATA DE CAPITALIZARE..............................55

ANEXA 6-DOCUMENTE DE LA CLIENT.............................................................56
Building Trust


1. TERMENII DE REFERINȚA Al EVAL

1.1.SUBIECTUL EVALUĂRII

Subiectul prezentei lucrări îl constituie întocmirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 11,896.00 mp12, identificat cu numărul cadastral 228761, localizat în Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bis, București, sector 2 și aflat în proprietatea persoanei fizice Dobrescu Elisabeta.

1.2.    IDENTIFICAREA Șl COMPETENȚĂ EVALUATORULUI

S.C. MEDIA CITY S.R.L. București a fost înființată în anul 1996, fiind o companie de consultanță specializată în proiecte rezidențiale și soluții pentru segmentele office și terenuri. începând din anul 2008 MEDIA CITY S.R.L. a dezvoltat și activitatea de consultanță în evaluare, devenind membru corporativ ANEVAR.

în prezent prin membrii echipei de evaluare are competențe pentru următoarele secțiuni precizate de Ordonanța 24/2011 cu privire la unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor: a) evaluări de bunuri imobile, b) evaluări de întreprinderi, c) evaluări de bunuri mobile și f) verificări de rapoarte de evaluare.

Având în vedere modul de organizare și experiența acumulată echipa MEDIA CITY S.R.L. poate oferi o evaluare obiectivă și imparțială.

Datele de identificare ale MEDIA CITY S.R.L.:

Sediu sociakBucurești, Bd-ul Unirii, nr.27, bl. 15, sc. 2, et. 5, ap. 38, Sect.4

Telefon / Fax: 021.310.03.99

Telefon mobil:0741.200.002, 0746.040.646

E-mail: office@mediacity.ro

Registrul Comerțului sub nr: J40/6434/1996

Cod de înregistrare fiscală: RO 8671680

Autorizație ANEVAR: 0120/2018

1.3.    CLIENTUL SI UTILIZATORUL DESEMNAT AL RAPORTULUI DE EVALUARE

Client desemnat și utilizator desemnat: Primăria Municipiului București

Contract prestări servicii de evaluare: Acord cadru nr. 360/12.08.2015, contract subsecvent nr. 4/2018 înregistrat sub nr. MB 560/25.04.2018 si comanda nr.

13040/11.07.2018    /?'

/5b    -

1.4. SCOPUL EVALUĂRIIScopul raportului de evaluare: informarea clientului

1.5. DREPTURI DE PROPRIETATE EVALUATE. IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚII

9

Dobândire: Evaluatorul nu a avut la dispoziție actele notariale, actele administrative, contractele de vânzare - cumpărare și altele asemenea enumerate în conținutul extrasului de carte funciară.

Drepturile de proprietate evaluate se consideră drepturi depline.

Identificarea proprietății: Conform Extras CF 228761, nr. cerere 42681/05.07.2018 proprietatea subiect se identifică astfel:

Localizare

Carte funciară / Număr cadastral

Extras CF-număr cerere/data

Activ

Suprafață

teren*

(mp)

Slr. Giuseppe Verdi nr. 2Bis

228761 / 228761

42681 / 05.07.2018

Teren

11,896.00

Total teren CF 228761, UAT Sector 2, București

11,896.00

‘Suprafața de teren este suprafața rezulatată din măsurători cadastrale conform extras CF

Sarcini: Conform Extras de Carte Funciară..

în Anexa 6 sunt prezentate actele de proprietate puse la dispoziția evaluatorului de către client.

1.6. TIPUL VALORII. DEFINITIA.MODALITĂTI DE PLATĂ

»    9

Tipul valorii: valoarea de piață

Definiția‘."Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă), la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere." (Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018, SEV100 - Cadru general).

1.7. DATA EVALUĂRII.CURS VALUTAR~~ eulldtrrgTrust —

CONFORM CU ORIGINAtW

--————

1.8. DOCUMENTAREA NECESARĂ. SURSA INFORΠUTILIZATE

.OR


Documentele și informațiile necesare realizării evaluării au fost puse la dispoziția evaluatorului de către client care este singurul răspunzător pentru validitate, valabilitatea și exactitatea acestora.

Sursele de informare utilizate în cadrul prezentului raport sunt:

•    Date privind proprietatea subiect din documentele puse la dispoziția evaluatorului și prezentate în Anexa 6.

•    Datele specifice care cuprind detalii despre ofertele de vânzare terenuri libere construilbile, încadrate în subzona L2a, L3a și M3, au fost obținute din următoarele surse: baze de date site-ul: www.imobiliare.ro; baze de site-ul: www.propertybook.ro

:

•    Datele specifice care cuprind detalii despre ofertele de închiriere terenuri localizate în București au fost obținute din baze de date site-ul: www.imobiliare.ro

.

1.9. IPOTEZE SI IPOTEZE SPECIALE

J

•    Acest raport de evaluare a fost elaborat de către S.C. MEDIA CITY S.R.L. în calitate de consultant al clientului, având la bază informațiile puse la dispoziție de către acesta;

•    Concluziile exprimate în prezentul raport sunt valabile numai la data evaluării și nu au fost luate în considerare elemente ce au apărut sau pot apărea după data evaluării;

•    în elaborarea lucrării au fost luați în considerare toți factorii care au influență asupra valorii, nefiind omisă deliberat nici o informație relevantă pentru estimarea valorii;

•    Evaluatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru existența unor factori externi care ar putea influența în vreun fel valoarea estimată;

•    Evaluatorul a obtinut informații, estimări și opinii, ce au fost evidențiate în raportul de evaluare, de la surse pe care el le consideră credibile și nu își asumă nici o responsabilitate în privința completitudinii și corectitudinii lor nefiind verificate din surse independente;

•    Evaluatorul nu va fi făcut responsabil pentru aspectele de natură juridică ale proprietății. Evaluatorul a presupus că dreptul de proprietate este valabil și nu există sarcini asupra bunului imobil la data evaluării, altele decât cele menționate eventual în prezentul raport;

•    Evaluatorul a presupus că proprietatea se conformează restricțiilor urbanistice din zonă, deține toate licențele autorizațiile și certificatele necesare utilizării lor și că acestea vor putea fi reactualizate în viitor dacă va fi necesar;

•    Evaluatorul nu are calificarea necesară'pentru a măsura și garanta că locația și limitele proprietății așa cum au fost ele indicate de client și descrise în raport corespund cu>documentele de proprietate si cu cele cadastrale. Acest raport are

, COi'


MEDIÂCITY

Building Trust


fORMCUORIGiKALU Kidentificată si descris;


menirea de a estima o valoare a proprietății ipoteza în care aceasta ar corespunde cu cea din documentele de proprietate;

•    Orice neconcordanță între proprietatea identificată și cea din documentele de proprietate invalidează corespondența dintre valoarea estimată și proprietatea atestată de documentele de proprietate, dar păstrează validă valoarea estimată pentru proprietatea identificată în raport;

•    Toate informațiile cu privire la situația rețelelor magistrale subterane de utilități sunt conform documentelor primite de la client, în perioada 24.07.2018 - 30.07.2018 si eliberate de către E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA, S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., DRISTRIGAZ SUD REȚELE, S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., RADET si TELEKOM. Niciunul dintre furnizorii de utilităti nu menționează

r    »    »

eventuale restricționări care ar limita dezvoltarea proprietății;

•    Orice valori estimate în raport se aplică întregii proprietăți și orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracționate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire a fost prevăzută în raport;

•    Terenul subiect al prezentei lucrări nu a fost măsurat de reprezentanții MEDIA CITY S.R.L., toate dimensiunile se presupun a fi în concordanță cu informațiile puse la dispoziție de societate. în analiza realizată evaluatorul a luat în considerare suprafațele care au rezultat din documentele puse la dispoziție;

•    Nici o informație conținută în acest raport nu trebuie să fie interpretată ca o consultanță fiscală, juridică sau contabilă;

•    Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau de viitor în legătură cu proprietatea evaluată sau cu părțile interesate în tranzacție;

•    Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță relativ la proprietatea în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil;

•    Raportul de evaluare nu poate fi folosit ca probă în instanță nefiind o expertiză judiciară;

•    Raportul de evaluare poate fi verificat cu respectarea normelor legale în vigoare;

•    Evaluatorul își asuma responsabilitatea pentru opiniile exprimate în prezentul raport de evaluare;

•    Prezentul raport este valabil doar cu semnătura și ștampila în original ale evaluatorului autorizat, coordonator al echipei care l-a întocmit.

1.10. RESTRICȚII DE UTILIZARE, DIFUZARE SI PUBLICARE

Raportul de evaluare sau orice referire la el nu va fi inclus în niciun document destinat publicității și nu va fi publicat în niciun fel, fără acordul scris și prealabil al S.C. MEDIA CITY SR.L., a clientului și a utilizatorilor desejnnați, cu specificarea formei și contextului în care ar urma să apară.

Raportul este destinat pentru scopul declarat la cap 1.4 și numai pentru uzul părților menționate la cap \.3, Acest raport este conljdențial pentru destinatar si evaluatorul


CONFORM CU ORIGINAL

nu acceptă nicio responsabilitate, față de nicio persoană, cu-exceptî niciodată si în nicio circumstanță.


1.11. DECLARAREA CONFORMITĂȚII CU SEV

V

Prezentul raport are la bază Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018, fără nici o deviere de la acestea.

Standardele aplicate sunt:

•    SEV 100 - Cadrul General (IVS Cadrul general)

•    SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării (IVS 101)

•    SEV 102 - Implementare (IVS 102)

•    SEV 103 - Raportare (IVS 103)

•    SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 230)

•    GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

1.12. DESCRIEREA RAPORTULUI

în conformitate cu activitățile specifice realizate în vederea evaluării, raportul cuprinde mai multe capitole (și anexe) ce includ: termenii de referință, descrierea subiectului evaluării, analiza pieței specifice, metodologia evaluării și concluzia cu privire la valoare.

1.13. RESPONSABILITATEA FATĂ DE TERTI

î    S

Raportul de evaluare este destinat scopului precizat la pct. 1.4 și numai pentru uzul clientului și utilizatorului menționați la pct. 1.3.


MEDlXCI


Building Trust
2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

•    Adresă: Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bis, București, sector 2

•    Identificare cadastrală: Conform Extras CF 228761, nr. cerere 42681/05.07.2018 proprietatea subiect se identifică astfel:

Localizare

Carte funciară / Număr cadastral

Extras CF - număr cerere/data

Activ

Suprafață

teren*

(mp)

Str, Giuseppe Verdi nr. 2Bis

228761 Z228761

42681 / 05.07.2018

Teren

11,896.00

Total teren CF 228761, UAT Sector 2, București

11,896.00

*Supraf ața de teren este suprafața rezulatatâ din măsurători cadastrale conform extras CF

•    Clasificarea zonei: urbană cu acces la infrastructura de utilităti

•    Categorie teren: intravilan

•    Categorie de folosință: Conform Extras CF din 05.07.2018 terenul are categoria de folosință - curți construcții

•    Utilizare/zonare: Certificat de urbanism nr. 1059/54"V” din 19.07.2018 subiectul este încadrat în UTR V1a - Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice, plantații de aliniament artere pricipale/secundare, plantații, promenade pietonale .

•    Coeficienți urbanistici: Conform prevederi PUG si Certificat de urbanism nr. 1059/54’V’din 19.07.2018:

-    POT max= 15% (cu construcții, circulații, platforme)

-    CUT max = 0.2 ADC/mp teren

•    Utilizări admise: Sunt admise numai funcțiunilede spațiu plantat public constând în: - spații plantate - circulații pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreținerea spațiilor plantate și oglinzilor de apă - mobilier urban, amenajări pentru joc și odihnă - construcții pentru expoziții, activități culturale, alimentație publică și comerț - adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere -parcaje.

•    Utilizări interzise: Orice intervenții care contravin legilor și normelor în vigoare; orice

schimbări ale funcțiunilor spațiilor verzi publice; conversia grupurilor sanitare în săații

comerciale și tarabelor prin decuparea spațiilor plantate adiacente trotuarelor; tăierea

arborilor fără autorizația autorităților abilitate.

« 1

•    Utilizare actuală: La data evaluării terenul este amenajat ca spațiu verde și este parte a Parcului Verdi.

Conform informațiilor oferite de site-ul www.pmb.ro terenul subiect este în Registrul Spaților Verzi, sistem informatic de înregistrare și evidență a spațiilor verzi aflate pe teritoriul Municipiului București, inventariate în perioada 2010-2011, în categoria spațiile verzi din Municipiul București aflate în domeniul public: parcuri, grădini, scuaruri, baze sportive, spatiile verzi din cadrul ansamblurilor de locuințe/instituțiilor publice, etc.în prezent, Registrul Spațiilor Verzi < administrativă și nu produce efecte juridii spații verzi, indiferent de regimul juridic mediu în vigoare.


')


Building TrustConform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (republicată), actualizată prin Legea 47/2012, administrația publică locală are obligația de a inventaria și spațiile verzi de pe domeniul privat cât și de a reactualiza registrului spaților verzi ori de cate ori apar modificări.

în 2014, Parlamentul a adoptat Legea 135/2014, publicată în Monitorul Oficial în octombrie 2014, care spune ca Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților se modifică și după alineatul (8) al articolului 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

" (9) Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curți-construcții, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislației în domeniu."

•    Dimensiuni teren: 11,896.00 mp (suprafață din măsurători)

•    Teren în exces: nu

•    Vecinătăți: Conform identificării cu ajutorul aplicației geoportalancpi.ro lotul subiect, identificator electronic (IE) - 228761 și situației din teren la data inspecției proprietatea subiect are următoarele vecinătăți:

■    Nord: Prrcul Verdi

■    Sud: Str. Giuseppe Verdi, pe o lungime de aprox. 108.063 ml

■    Est: Parcul Verdi • Vest: Parcul Verdi

Caracteristicile amplasamentului:

■    îmbunătățiri aduse terenului:

- Nivelări: nu

■    Borduri: nu

• Trotuare: nu

■    ÎmprejmuireJimitele proprietății nu sunt materializate cu gard

Utilități:

■    Rețea de alimentare cu apă - canal: la limita proprietății

■    Rețea de energie electrică: la limita proprietății

■    Rețea de gaze: la limita proprietății

■    Drum de acces: Str. Giuseppe Verdi

Topografia terenului: Plană, formă poligonală, așa cum rezultă din extras de carte funciară și identificare prin aplicația geoportalancpi.ro Servituti: nu este cazul

Restricții de construibili


perioada 24.07.2018 - 30.07 S.C. LUXTEN LIGHTIN


Str

*    r~-.-


Conform infq mafiilor cu privire, la situația rețelelor sunt conform documentelor priiprimite de la client, în DISTRIBUȚIE MUNTENIA, S.A., DRțSȚRIGAZ^UDREJSaE, S.C. APA


8 si eliberate de către E


NOVA BUCUREȘTI S.A., RADET și TELEKOM. Niciunul dintre furnizorii de utilități nu menționează eventuale restricționări care ar limita dezvoltarea proprietății;

Concluzii: Având în vedere cele prezentate anterior, istoricul regimului economic și tehnic al proprietății subiect în continuare în prezenta lucrare vom considera terenul în suprafață de 11,896.00 mp ca fiind construibil cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 1059/54”V" din 19.07.2018 și fără alte restricții de utilizare datorate rețelelor subterane de utilități.

( Pag. 12 J


3. CEA MAI BUNA UTILIZARE

In conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2018 - Glosar. ‘'Ce&msfl bună utilizare este utilizarea probabilă în mod rezonabil și justificată adecvat, a unui teren liber sau a unei proprietăți construite, utilizare care trebuie să fie posibilă din punct de vedere fizic, permisă legal, fezabilă financiar și din care rezultă cea mai mare valoare a proprietății imobiliare".

Conform Certificat de urbanism nr. 1059/54"V" din 19.07.2018 terenul subiect se încadrează în UTR V1a - Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice, plantații de aliniament artere pricipale/secundare, plantații, promenade pietonale.

în continuare evaluatorul consideră că cea mai bună utilizare pentru proprietatea subiect al evaluării poate fi considerată aceea de teren intravilan încadrat conform PUG în UTR V1a.

Terenul se consideră construibil pentru destinația admisă - alimentație publică și comerț, în limitele legale, cu următorii coeficienți urbanistici: POT max = 15% (cu construcții, circulații, platforme) și CUT max = 0.2 ADC/mp teren.


[ Pag. 13 J


4. PREZENTAREA


CONFORM CU

•    Adresă: Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bis, București, seGtor 2

•    Localizare: Zona Floreasca - Barbu Văcărescu - Țițeica, cardinal nord

•    Limite geografice ale pieței locale: Având în vedere cele prezentate anterior, piața imobiliară specifică poate fi considerată piața terenurilor libere amplasate în nordul capitalei, zona Floreasca - Barbu Văcărescu - Țițeica.

•    Utilizarea terenului în zonă: Terenul în zonă este ocupat în proporție mare de spații

verzi și lacuri și în proporție mai mică de construcții, ansamblul construit al zonei este

format din clădiri cu destinație mixtă, preponderent rezidențială. în zonă terenul liber,

construîbil este limitat ca si ofertă.

»

Din punct de vedere legal terenurile din imediata vecinătate a subictului se încadrează în subzona L2a, L3a, V3b și mai puțin M3.

•    Evoluția valorilor imobiliare:

Piața terenurilor. Numărul total de tranzacții a suferit din cauza obstacolelor administrative, însă interesul pieței a fost foarte ridicat și se așteaptă să continue și în cursul anului 2018. Interesul major este pentru loturile destinate dezvoltării rezidențiale deoarece o serie de factori s-au convertit spre a face dezvoltarea rezidențială foarte atractivă (de exemplu, creșteri ale ocupării forței de muncă în ultimii trei ani, salarii mai mari, rate scăzute ale dobânzilor și dezvoltarea de noi zone de birouri). Dezvoltatorii s-au axat pe definirea unor noi zone rezidențiale în imediata apropiere a clădirilor de birouri recent dezvoltate, în special în partea de nord a Bucureștiului. în acest context, zone precum Aviației, Băneasa, Sisești, Străulești, Pipera sau Militari-Lujerului au fost deosebit de interesante pentru piața specifică.

Pe termen scurt, piața de birouri din București se va reduce, deoarece va avea nevoie de ceva timp pentru a absorbi livrările efectuate în perioada 2016 - 2017. în consecință, dezvoltatorii își vor redirecționa atenția către: i) parcele cu locații excepționale sau loturi mai mici cu autorizații pentru construcții care permit o perioadă de timp scurtă pentru comercializare sau ii) terenuri cu accent pe evoluția pe termen mediu.

Investitorii vor continua să se concentreze asupra nevoilor în evoluție ale consumatorilor. Progresele rezidențiale apropiate de zonele de birouri vor rămâne atractive, precum și dezvoltarea proiectelor mixte (de exemplu, rezidențiale și birouri). Bucureștiul este lider pe radarele investitorilor, urmat de orașe ca Cluj-Napoca, Timișoara sau Brașov.

■    I

O altă tendință va fi nivelul de selectivitate a terenurilor în funcție de statutul documentației de zonare (PUZ, PUD, autorizație de construire). Având în vedere efervescența pieței rezidențiale, investitorii caută flexibilitatea de a furniza proiecte pe piață cât mai repede posibil și sunt, prin urmare, dispuși să plătească mai mult pentru parcelele cu autorizații în vigoare.

Prețurile terenurilor au rămas stabile, cu creșteri ușoare izolate pentru locațiile prime unde mai mulți dezvoltatori negociază pentru același teren. Privind situația mai largă a pieței, prețul mediu a crescut ușor și în 2017, dar se atribuie această creștere faptului că au fost tranzacționațe țjiai multe parcele de valoare mai mare decât o majorare generală a prețurilor.3

3

Li

o

a


li

o

n

3

j

3

3

3

3

J

]

]

I

1• Condițiile pieței specifice în zonă

nu există informații de piață suficiente și credibile privind oferte de vânzare și/sau tranzacții cu terenuri similare încadrate în UTR - V;

oferta de vânzare terenuri libere construibile amplasate în zona analizată este relativ redusă și se referă în general la suprafețe mai mici de 1,000 mp, suprafețele mai mari de 1,000 mp sunt amplasate spre zona Țițeîca - Ramuri Tei, în zona Floreasca - Țărmului și zona Pipera - Fabrica de Glucoză;

prețul de ofertă pentru vânzarea de terenuri libere amplasate în zona analizată, încadrate urbanistic în subzona M3, se situează în intervalul 700.00 Euro/mp + 1,000.00 Euro/mpAu, funcție de dimensiune, localizare, tipul de acces și vizibilitate și posibilitățile de dezvoltare. Ofertele reținute pentru analiză au fost verificate telefonic, fără inspecție și sunt prezentate sintetizat în tabelul următor și în Anexa

3:

Localiza

Surea

Suprafață

(M

Categorie

teren

Destinație

Utilizare / Zonare

Coeficienți

urbanistici

Regim de Înălțime permis

taes

Front stadal (ml)

Construcții pe teren

Preț oferii1 (Euro/mp)

Zona Barbu Vâcârescu -Ramuri Tei

titlps'//www,imobi6are.ro/vanzare-tefenun-

conslmcln/bucureslitiarbu-vacarescuTefen

consiructWe-vanzare-

X72Ct303P7lis1a=2379163Sharta=1

7,29200

intravilan

Curți

construcții

Subzona

M3

POT =60%; cirr=2.5

Ct.PUG

Slr Bartxj Vâcărescu • adiacent

nc

ru

699 40

Zona Floreasca -Barbu VJcărescu

httpsitfvrww.professional-

ccnsulting.rafterenurihranzare-tefen-barbu-

vacare5cu-4944tip

494 00

intravilan

curți

construcți

Subzooâ'i

/'-Mi

-

POT = 65%; CUT=25

CI. PUG

Str Barbu VScârescu • adiacent

D = 20.40 nl

nu

1,000.001 i

i* t;

'! O 1 '

N-C?*

\(A

7 7/ <

ag 15 J

Z' I

J
prețul de ofertă pentru vânzarea de terenuri libe


încadrate urbanistic în subzona L2 si L3, se situează în intervalul 600.C + 1,000.00 Euro/mpAu, funcție de dimensiune, localizare, tipul de vizibilitate și posibilitățile de dezvoltare. Ofertele reținute pentru analiză au fost verificate telefonic, fără inspecție și sunt prezentate sintetizat în tabelul următor și în Anexa 3:

Localizare

Suna

Suprtfați

(mp)

Categoria

laran

Destinație

Utilizare/

Zonare

Coafielanțl

urbanistici

Regim da Irtflțlrw perei»

Pocea

Front atadal (Irt)

Construcții pe teren

Preț ofaitf" (Eurailmp)

Zona Ftoreacfl

compozitori

htlpsJAvw.imobBare.roiVanzare-terenuri*

ccnstnjcb'Ubucuresti/floreascaflefw-constructi-de-vanzei^XSflJ1300K?lisL3= 2349B63A harta- 1#modat-oatene-mare

44ÎOO

intravilan

curți

construcții

Subzona L3a

POT = 45%; ClTT= 1.3

Cf.PUZ

S+P+2E

Str Giacomo Puccinl

D * 12 ml

nu

1.000 oc

Zona Bariu

Văcârescu • Ceatkovski

httpsJM%w.imotaare-ra/vanzare-teren^ cora truc tataie uresitftorBBsc^ vanzarp- X8N5030Q37lis(a=23498634hana-1

352 00

intravilan

curți

construcțâ

SutuonaL3a

POT =45%; CUT=2

CfPUZ

Str Barbu

Vâcârracui Str Cea&ovsk.

0=18 5 ml

nu

681.62

Zona Bariu Văcârescu ■ Ramuri Tei

hflpsy.Svww/imoWjarera'vaiuare^terentn-consimctiitajcuresti/bartiu-vacarescurteren-ccnstruc fcde- vanzare-X72C13059?feta=2349863&harta - 1

18,734.00

intravilan

curți

construcții

Subzona L3a

POT = 45%; CUT= 13

Cf.PUG

Str Bariu

Văcârescu -adiacent

D = 62 00 ml

nu

590.00

Zona Barixj Văcârescu -Ramuri Tei

https J/www .îmobi&are. ra'vânzare- lerenuri-consb^tHtaiciiresti'bartx>vacarescu('tefen-corstmc fr- de-vanzare-XI 7L1301 fl?6$ta=2379163

2.400.00

intravilan

curți

construcțâ

Subzona L3a

POT=45%; CUT*13

Cf PUG

Str Ramuri Tei

0 = 35 ml

da,

construcțâ

demdaWe

791.67

Zona Bariu

Văcârescu -Titeica

https'/nwwjrtiobdiare.raL'anzare-terenun-constrjclibucuresnffloreascaleraHonsIrucfrde-uanzare-X9F )0300871tsia=2349863-lhar1a 1

328.00

intravilan

curți

construcțâ

SubzonaL

POT =50%; CUT = 2

CI. PUG

nc

D = 14 ml

da,casâ demoiaMâ

609.76

Zona Barbu

Văcârescu ■ jițeica

https /Mww. imobiliare. raVaniare-terenuri-

constructii/bxuresti/bartiu’vacarescu/leren-ccnstructe-de-vanzaro-X5tU13003?fcta=2349fl63&hana - 1

333.00

intravilan

curți

construcții

Subzona L2a

POT = 45%: CUI = 13

Cf.PUG

Str Gh. Țîțeica

D= 11.2 ml

da,casă demoUWă

720.72

Zona Floreasca -Lacul Floreasca

https JAvww.pcofes sionai* cons.iltrng.ra/lererurri/vanzare-teren-floreaîca' tarmuh>2168-mp

2.166.00

intravilan

curți

construcții

Subzona Lld

POT = 20%; CUT = 0.7

CI. PUG

Str țărmului-htr Valulia

D = 6442ml

nu

83000

‘PretunJe de aten* nu inciufl T ¥ A

marja de negociere la vânzarea terenurilor libere în zona analizată este la nivelul de 5%, oferta fiind redusă;

ofertele de închiriere terenuri construibile/neconstruibile amplasate în București se situează în intervalul 1.25 Euro/mp/lunâ + 2.44 Euro/mp/lună, funcție de dimensiunea lotului, tip de acces, deschiderea frontului stradal și cea mai bună utilizare. Ofertele reținute pentru prezenta lucrare au fost verificate telefonic (localizare, caracteristici fizice, informații privind prețul, etc), fără inspecție și sunt prezentate sintetizat în tabelul următor (vezi Anexa 4):

Localizare

Sursa

Suprafața

(mp)

Deschidere

(rol)

Construcții pe teren

Ofertâ

preț"

(Euro)

Ofertă

preț*

(Euro/mp)

Zona de nord • Siseșb

https://www.lmobiliare.ro/inchirieri-terenurl-

construcfii/bucuresti/sisesti/teren-constructil-de-

inchirlat-X2F71300D7ista=23505158harta=1

2.200 00

38.00

nu

3,960.00

1.80

Zona de est - Mcolae Grigorescu

hops://www.imobifiare,ro/vanzare-terenuri-

construclii/bucuresti/nicolae-grigofescu/tefen-

constructii-de-vanzare-sau-de-inchiriat-

X14D13003?lisla=2350S158harta=1

4 000.00

50,00

nu

5.000 00

1.25

Zona de est • PanteBmon

https://wwwlmobiBare.ro/inchirieri-tefenuri-constructii/buc uresti/panieBmon/teren-cons trucb i-de-lnchiriat-XSLS0300L?Bsta=2350515&harta=1

2.500 00

40 00

da

5,000 00

200

Zona de nord - Băneasa

https://wMw.imobiBare.ro/inchirieri-terenufl-constructli/biicuresB/baneasa/teren-constructii-de-inchlriat-X72C13O64?ista=235C5154harta= 1

2.052 00

42.00

nu

500000

2.44

•Prețul de Qterîi nu include TVA
5. ABORDĂRI IN EVALUARE

în procesul de evaluare sunt recunoscute trei abordări ale evaluării: abordarea prin piață, abordarea prin venit și abordarea prin cost. Metodele recunoscute pentru evaluarea terenurilor sunt: comparația direct, extracția, alocarea, tehnica reziduală a terenului, capitalizarea rentei funciare și analiza parcelării și dezvoltării.

Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzacții și/sau oferte comparabile. Atunci când nu există suficiente vânzări de terenuri similare pentru a se aplica comparația directă, se pot utiliza metode alternative, precum: extracția de pe piață, alocarea (proporția) și metode de capitalizare a venitului.

f]


Valoarea de piață a terenului trebuie estimată având în vedere cea mai bună utilizare a acestuia.


"I

I

f

']

I


în cazul de față terenul are utilizare unică, cea actuală spațiu verde, construibil în limitele legale în vigoare la data prezentei evaluări.

Analiza datelor de piață, calitatea și cantitatea informațiilor de piață disponibile și tipul proprietății de evaluat a evidențiat următoarele:

3

J

]

]

]

]

]


Metode de evaluare a terenului

Adecvare

Motivație

- Comparata directă

inadecvată

79. Comparata directă esle cea mal utilizată metodă pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată atunci când există informații disponibile despre tranzac(il și/sau oferte comparabile Nu există informații de piață suficiente șl credibile privind oferte și tranzacții de terenuri libere cu utilizare spațiu verde

- Extracția

inadecvată

Extrac)la de pe piață este o metoda prin care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii contribuției construcțiilor, estimată prin metoda costului de înlocuire net.

- Alocarea

inadecvată

69. Metoda alocării, cunoscută și ca metoda proporției, se bazează pe principiul echilibrului și pe principiul contribuției, care afirmă că există un raport tipic sau normal între valoarea terenului și valoarea proprietății imobiliare, pentru anumite categorii de proprietăți imobiliare din anumite localizări.

90. Metoda alocării nu este recomandată alunei când există informații suficiente privind tranzacții cu terenuri comparabile libere

- Metoda reziduală a terenului

adecvată

93.    Metoda reziduală poate fi utilizată in estimarea valorii terenului atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții

a)    valoarea construcției existente sau ipotetice, reprezentând CkEU a terenului ca fiind liber, este cunoscută sau poate li estimată cu precizie;

b)    venitul anual net din exploatare generat de proprietatea imobiliară este stabilizat și este cunoscut sau poate fi estimat;

c)    pol fi identificate pe piață ratele de capitalizare atât pentru teren, cât și pentru construcție;

d)    dacă există autorizație de construire

94,    Aplicabilitatea metodei reziduale este limitată deoarece pe piața internă, în prezent, există puține informații despre chirii pentru terenuri și despre rate de capitalizare numai pentru teren și, respectiv, numai pentru clădiri Metoda reziduală poate fi utilizată în cazul în care vânzările comparabile lipsesc, sau ca verificare a abordării prin comparație directă.

- Capitalizarea rentei fundare

adecvată

95.    Metoda capitalizării rentei funciare reprezintă o metodă prin care renta fundară este capitalizată cu o rată de capitalizare adecvată extrasă de pe piață pentru a estima valoarea de piață a dreptului de proprietate asupra terenului arendat/închiriat, adică a dreptului de proprietate afectat de locațiune.

96.    Dacă renta contractuală corespunde rentei de piață, valoarea estimată prin aplicarea ratei de capitalizare (adecvate) de pe piață va fl echivalentă cu valoarea de piață a dreptului de proprietate.

- Analiza parcelării și dezvoltării

inadecvată

97.    Analiza parcelării și dezvoltării este o metodă foarte specializată, utila numai în anumite cazuri de evaluare a terenurilor care sunt suficient de mari pentru a fi divizate in parcele mai mici și vândute cumpărătorilor sau utilizatorilor finali.

Metoda este utilizată pentru evaluarea unui teren liber, având potențial de parcelare și (re)dezvoltare, prin analiza fluxului de numerar actualizat (analiza DCF).

98.    Metoda parcelării și dezvoltării este utilizată în studii de fezabilitate și în evaluări în care tranzacțiile/ofertele de loturi mari comparabile sunt rare.

w


Building TrustAvând în vedere tipul proprietății subiect și scdp^^alygoioyțîBlitateâ. informațiilor de piață disponibile, în cadrul acestui jraport de evaluare, pentru terenului se utilizează: Abordarea prin venit asimilat (Capitalizarea rentei funciare).

Metoda constă în capitalizarea unui venit obtenabil (asimilabil rentei funciare sau redevenței) cu o rată adecvată pentru a estima valoarea de piață a amplasamentului.

Chiria este suma plătită pentru dreptul de utilizare și ocupare a terenului în conformitate cu condițiile de închiriere/arendare a terenului. Aceasta corespunde valorii câștigului proprietarului de teren și a dreptului de folosință. Ratele de capitalizare obținute de pe piață sunt utilizate pentru transformarea rentei în valoare de piață.

Amplasamentul ne determină să considerăm un nivel rezonabil al chiriei lunare nete la nivelul de 2.44 Euro/mp/lună, cu o marjă de negociere de 5%.

Venitul brut efectiv reprezintă venitul brut potențial minus pierderile din neocupare și din neîncasarea chiriei, în cazul de față apreciem gradul de ocupare de 100%.

Rata de capitalizare selectată reprezintă relația dintre venit și valoare, relație acceptată pe piață și rezultată funcție de riscurile percepute pe segemntul specific al proprietății (utilizarea terenului, durata contractului, etc).

Rata de capitalizare selectată se consideră rata titlurilor de stat pe 10 ani comunicată de BNR pentru 12 iulie 2018, respectiv 4.85% (vezi Anexa 5).

în aceste ipoteze rezultatul aplicării metodei de capitalizare directă ne conduce la o valoare a proprietății de 6,810.000.00 Euro, respectiv 573 Euro/mp.

Rezultatele obținute din abordarea prin venit sunt prezentate în tabelul următor:

Suprafață totală închiriabilă

mp

11,896.00

Chiria lunară

Euro/luna

2.44

Marja de negociere

5%

0.12

Chirie lunara ajustata

Euro/luna

2.31

Venit brut potențial VBP

Euro/an

330.444

Grad de neocupare

Euro/an

-

Venit brut efectiv VBE

Euro/an

330,444

Cheltuieli administrare și management*

Euro/an

0

Venit net efectiv VNE

Euro/an

330,444

Rata de capitalizare

4.85%

Rezultat

Euro

6,813,287.51

Valorea de utilizare a terenului (rotunjit)

Euro

6,810,000.00

Lei

31,731,876.00

•Chiriile sunt nete

Pentru verificarea rezonabilității rezultatului obținut am extins analiza de piață și asupra ofertelor de vânzare terenuri construibile amplasate în zonă.

Din analiza de piață a ofertei de vânzare terenuri construibile rezultă că prețul de ofertă de vânzare este în intervalul 600 Euro/mp * 800 Euro/mp, cu o marjă de negociere de 5%. în aceste condiții considerăm că rezultatul obținut de 573 Euro/mp este rezonabil și poate fi considerat o bună indicația a valorii de piață a terenului subiect.

Având în vedere cele prezentate anterior și scopul evaluării evaluatorul consideră

că valoarea de piață a terenului identificat cu nâmărul cadastral 228761 este de

6,810,000.00 Euro, echivalent 31,731,876.00 Lei

6. PREZENTAREA REZULTATELOR

Ca urmare a investigațiilor și analizelor noastre, considerând ipotezele și ipotezele speciale expuse în prezentul raport de evaluare, concluzia evaluatorului este câ așa cum se prezenta la data evaluării, o indicație a valorii de piață pentru terenul subiect, în suprafață de 11,896.00 mp13, identificat cu numărul cadastral 228761, localizat în Str. Giuseppe Verdi, nr. 2Bis, București, sector 2 este de:

V14= 6,810,000.00 Euro, echivalent 31,731,876.00 Lei15rezultă din Certificatul de Urbanism nr. 1059/54 “V”/19.07.2018, Valoarea poate fi Invalidată dacă documente

ulterioare sau existente la data evaluării dar care nu au fost puse la dispoziția evaluatorului vor schimba

regimul economic si tehnic al terenului subiect si/sau vor impune restricții de orice altă natură.ANEXE

Hartă localizare

Fotografii

Extras oferte de vânzare teren Extras oferte de închiriere de teren Informații privind rata de capitalizare Documente de la clientPag. 20

0 o o o o

p o

l!

0


Adresă: Str.


Anexa 1 - Hartă localizare


Verdi nr. 2Bis, București, sector 2 a    »—


LKW CETrtQ «y, *nw-rt“


~1

LUL


CONFORM CU ORIGINALUL!


A>’


\ I \ V \ V t

aT

^□*'»;.***'

* rJ n> F -m-ir V *■

____ .    S2

ra/vul^m/


w iz» ?i M*-rrnrQ S«a»Clffr«iKy T


=irtdi»imrci


. "W63


9

hittWfrO t Mam «O

J

0

0

]

]

]

]MEDIACI

Building Trust[ Pag. 23 JAnexa 3 - Extras oferte de vânzare teren construîbil

https://www.imobiiiare.ro/van2are-terenuri-constructii/bucuresti/fioreasca/teren-
constructii-de-vanzare-X3AI13QQK?lista=2349863&harta=1#modal-galerie-mare

imobiliare.ro

10 Anunț #X3AJ,300K


Actualizat In 02.0B.20I8


Teren Floreasca compozitori

București, Sector Z, zona Floreasca

441.000 EUR*

1.000 EUR/mp

Comision Standard


| CONFORM CU ORIGJNALU


ColdweH Banker Banc Manta va p'ezinta ta vanzare un teren situat r zona Floreasca

Terenul are o suprafața de 441 mp, avanei urma toni coeficienți urbanistici.

•POT 45%

■COT 1 3

Caracteristici

Suprafața teren:    441 mp    flp teren    construcli

Clasificare teren:    Intravilan

Construcție pe teren    Nu

Specificații

utlticiți

Apa

Cana izare CazCartierul F'ct casca este delimitat de Bd Batou Vacarcstu, Calea Roreasca Sos Ștefan cel Mare si Sos ’ipera si se afla a granița dintre centrul s noroci cap ta el Zona se caracter?ea7a prin blocuri de 7, 3 sau a e:a e construite n anii 60 dar si crin blocuri noi si vila individuale. Este o zona cu foarte multe spati-verzi celcma aoropiale parcuri findVcrd, si Roreasca o zona dcala pentru (amili Ic de cr ce varsla

Arterele srmcipa e sunt Calea Horească, l’iotr ll-ci Ceakovski. M hai» ivanovici G ir.ks s 3d dartsu Vacarescu. Ma/oritatea străzi or din Horească poarta nume de compozitori ce'ebr,

Ca mi|loace cetranspon n rom jn am nt m următoarele, metrou stat a Ștefan cel Mare metrou sta: a AurelVIacu tramva.u1 5, autobuzele 135 152.232.

n zona se găsesc următoarele gradln te Grad n la de stat nr 173 c r strada Calea Horească nr 93 Gracumta nr 253 M cui Paradis1 Scoi si licee d n zena Școala s- Liceu Alexandru Vlahuta nr. 15 cu clasele I-XI din slraca Școala Horească, nr 5 Școala Moda RusetL nr. ' O cu clasele l-VI I dir strada GiuseppeGar haleli nr,3. LiceulJeanMnnnet dm stradajean Marinei Iii 1 iceul Mara'Rasettl din sr-ada Giuseppe Gar ba d nr.1t    CONFORM CU ORIGINALUL


Una di- ,1'lministraii le financiare ale sectorului 2 se aPa oe 5r M n.r    <I«s,i

n U-ncu veri', pentru petrecerea timpului lioen se poate cpla oenlrv piscina din parco Horească sau periru piscina Apa Nova de langa 'acul Flci casca

loreasca este un cart e- preponderent rez dentia ca'e se bu u'a de vec natstea către vest a zonei

Dorobanți. In care se găsesc sucursalele celor mai in j te banc ’eslautantc si ca'cne c. magazine a tr rntsre, magazre de trnda, Rcosla 45 s irrui 11 caraga.e

Dintre resta jranlc’e cu spee fie romanesc J n zeno am rti-i 3erar a Dorobanți si OK Dely.

Cu sneclf c ncrnaticmal si italian sunt Iraînda i Calcto. Olive Garden, B ști • Mori Clierl si Tratoda Roma Wh re Horse este un ?ub englezesc rar A/sb a restaurant bane?.

n ceea ce privește cafenelele, in rloreasca se gaseste Cafe Louis ier in Dcrobarti Le Cr?me Cale,

Amil ance, 'Dur Eatury, Higri l Icels. Cafe rastucu, Tjrabn Cale, BT Cafe '-Joblesse Cale, La Be ’e Cpcxcue

'e Ca ea Dorobartror se pot găsi msgaz ne cu produse mantuzesi Delicateria, Pau, Cade

Segment i al mentai este b ne rep'eZrrtat de supetinarset-u*' i im ar fi li 'a ți sa (flarm pe Bd Bariu Vata'escu. N c pe Str Radu Bellen Piața Dorobanți, A imerte b o se pot gas a mega? nui Bio Gcods d n Dc-obanti. ~ct do Dor0Danl este si mallul Marlo Blaza

-’e Ca ea (loreasca sunt 3 punere medicale im,portante Spitalul de Urgenta dorească (de stat) Soicalul surocl mc (privai), CI n ca med ca a Diagnos s (orb-at).

Despre Coldwe I Sanser

Rețeaua Co dwirli Uankrr Amliaies of Roma ,ia deține ce mai man» portr.fu de ncu nte ve.bi si planuieste o extindere puternica s in ceea ce privește locuințele noi ’ Compania deține jn portofoliu dc peste 1" (WO prepr clat’din segmentul rcziccrda vccn s ca leva mi cinscgmcntu ncu

Departamentul de New llomes deține cei mai mare si Important numai de ți u erte rez. dentl.de din Remania, reprezentând cei ma oupcrtanti dezvoltatori ai momentului da' si marea majoritate a micilcr dezve lustri Independenți careinVumati teptezinta un p-ocini. Important d'n tctaiul un tat ior locativeconstruit* în ultimii ani

Biroul Coldwell Banker Banu Manta a fost desemnat doi ani la rând (2010 si 2011| ce mai bun birou din întreaga rețea Coldwell Banker din Romanla ținând cont de cifra de afaceri realizata Cel mai Important factor in realizarea acestei performante a fost reprezentat de serviciile superioare de consultanta imobiliara furnizate printr-un mix optim intre brokeri imobiliari cu experiența de peste 10 ani in piața imobilara si juniori talentat si ded’cati beneficiarilor noștri. Sucursala Banu Manta este ocaluata foarte aproape Piața Victoriei fiind ușor accesibila datorita mijloacelor de transport din zona.

Brokerii adiat! biroului din Banu Manta sunt specializați atat in tranzacționarea iocu ntelor noi cat si a celor vechi, acoperind segmentele de mass market si proprietățile din zonele exclusiviste a e cap tal el, f ecare fiind spedal zat pentru un anumit segment de plata.

Acoperim cu precădere sectorul 1 (începând de la Plata Victoriei. Cartcirelc 1 Mai si Bucureștii Noi. Aviatorilor Aviației. Herăstrău Baneasa sau zona Stsiestl] si o buna parte din zona de nord a ilfovului, avand in pono'oim propnetati din Pipera, Otopeni, Snagov, Corbeanca si nu numai

Acte, avize

POT 45W, CU! i 30, Regim înălțime' Pr2

Detalii de contact


CONFORM CU ORIGINALUL


,,»iv


. «ONlP


Sună la

0730.177.054

021.2023300


FLORIN DRUTU

Broker

COIDWELL BANKER OANU MANTA


Alte telefoane:

<40-212.023300 0730 177 222 -40 212 223 370 (fax)

OSsețta mai multe anunțuri Imobiliare Sucuresii, Terenuri construcții in rona Ro>e»s:ar București

Sus

Anj'n nalrf xloirw icvaie *ww im»iart.r5 ~crrjM minor irobiurc'
Locufisaie laph&l O

<Urul£aMe cuutaru iapwk>

Cautare mobil O

tl*.J Bum țg.Ar-J 2

M m-ro»nwr»l /:UțNU


SdkrdUne fundJ O
Stnri «nobdo OIVIEDlXCITY

Kuiltlina Trust Z


CONFORM CU ORIGINALUL


https;//www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/biicuresti/floreascaZti
constructii-de-vanzare-X8N503003?lista=2349863&harta=1
imobilîare.ro

iD Anunț «XBN503003


Teren 350mp - Barbu Vacarescu

București, Sector 2, lona Floreasca

Actualiist 10 07 2018Saheaxl


Adaugi no* țe


Suprafața teren.

352 mp

Tip teren

CDnStTJCtll

Front stradal

IBi m

Clasificare teren:

Intravilan

Nr. fronturi:

2

Construcție pe teren

Nu

’OT

45%

C.UT.

2

Sursâ coef. urbanistici:

PU_Z

Specificații

utilitițl

Apa

Canalizare

Gaz

Curent

Alte detalii ioni

Amenajare străzi asfaltate Mijloace de transport Iluminat stradal

Detalii de contact

OF?: CE

OFTite Wurjfcr

NSI REAL ESTATE & CREDIT PARTNFR SRL.


Sunâ la

0759.052.391

Glsejte mal multe anunțuri Imobiliare București. Terenuri conttrbcțl In zona Fto-easca. București

c
[ Pag. 30 ]

LI

J

Ll

D

D

i

O

n

si

î]

J

']

1

1

]

1

]

]https://www.imobiliare.roZvanzare-țerenuri-constructii/bucuresti/floreasca/ti
constructii-de-vanzare-X9F103008?lista=2349863&harta=1

imobiliare.ro

Vanzare teren Floreasca

București, Sector 2 tona Floreasca

200.000 EUR

609 EUR /mp

Comision 2%


10 Anunț #X9F1O3OO3


Actual wt In 02 07 2019


Detalii

Teren zona Complex Pescariu,, pretabll construcție vi a P”2»M. toate util tat le . apropiere strada/lac. descindere stradala ’4 ml


Caracteristici

Suprafață teren:

32 B mp

Tip teren.

construcții

Front stradal

14m

Clasificare teren.

Intravilan

Nr fronturi.

2

Construcție pe teren

Da

P.OT

50*

Suprafață construită

328 rrp

Regim înălțime.

ItSm

Sursă coef urbanistici.

’UG


Specificat,!

Utilități

Apa

Canalzare

Caz

Curcnl

Alte detalii ioni

Amenajare străzi asfa'wte l'urrinal stradal

Alte detalii

casa demolabba pe teren

Alte detalii preț

preț fix


Detalii de contact

Sună la

0726.274.984

Alte telefoane:

0745.205,975EUGEN NUTU

agent ;mobJlar

ARTA DEStGN CONSTRUCT PROIECTJ

3

3

n

3

o

0

p

d

0

0

3

3

o

j

3

]

]2WWCC CW Vvna'fMtnftweuoi

'«r; 4 iT“ rx»»r* WfitMrlî


locatoare îl împrejurimi
Detalii de contau

Sunate

0726.274.984

ttn IrttlcMnc-


13


I !<*N HUO.


tr* dci:n coiiTPtjcr fpsîct[ Pag. 33 JBuilding Trust


CONFORM CU ORIGINALUL


rj di“5\ce

V*'r

-- I ' «a    h','    =.w

https.//www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/barbjț-^carescu/jeren-

constructii-de-vanzare-XI 7L13018?lista=2379163

imobiliare.ro


D Anunț #X17LTeren 2400mp, Barbu Vacarescu, D=34m, toate utilitățile

București, tona Barbu Vacarcscu    Actual cal in 01 OS JOI 8


1.900.000 EUR

791.67 EUR / mp Comision. 2%Adaugi TOi|t


Caracteristici

Suprafața teren;

7400 mp

Tip teren:

construcții

Front stradal:

35 m

Clasificare teren'

ntravdan

Nr frorttur

1

Construcție pe teren

Nu

Lâțime drum acces

38 m

Specificații

Utilitlp


Apa

Canalizare

Gaz

Curent

Alte detalii ioni

Amenajare străzi; asfaltate Mv-oate de transport Iluminat stradal

Alte detalii

GLX1C93B0713. De vanzare teren 2aoomo, Barbu Vacarcscu Floreasca Nu are Cert ficat de Urban sm Pe terenul care face hotar cu acesta, exista un Urbanism scos recent conform PUG situat n zona L3a. P*3 - P+5 niveluri.

La cerere trimit detalii suplimentare, inclusiv Regimul Tehnic!

Preț negociabili! Aceasta oferta aparține companie GALAXVIMOB BUCUREȘTI. CONTACT \ON STOP


Detalii de contact


Sună la

0722.891.205

]

o

D

D

O

q

o

n

o

o


MEOIACITY

BuilaingTrusr^


CONFORM CU ORIGINALUL

https://www.imobiliare.roZvanzare-terenuri-construcțH7Pncufebli/bdiBu

constructii-de-vanzare-X72C1303P?lista=2379163&harta=1

imobiliare.ro


TEREN PARCUL CIRCULUI | 7292 MP

București, zona Barbu Vacarescu


5.100.000 EURID Anunț. «X72C1303P


Actuaflzat 15.07 20’HDetalii

VÂNZARE TEREN PARCUl CIRCUL Jl Va oferim spre achzltionare un teren in suprafața totala de 7 292 metri patrati avarul dubla deschidere, situat in proximitatea Pd'cu'u1 Clrcu'U', aproape de B>lla si <aufland Barbu Vacarescu. Din punct de vedere urbanist c, parcela este încadrata conform PU2 coordonator Sector 2 in Subzora M3b (procent ac ocupare a lercnu Ui POT GOH, coeficient dc utilizare a terenului CUT 2 5, regim de nalUme Rit S*P*RE1. m afara anei protejate Observat I: parametrii urbanistici pot 0 îmbunata;, ti pnner-un Plan Urbar Stic de Deta'iu (PUD) sau Plan Urbanist; 7onal (PU2) documentație obligatorie in cazul edificării. Constructl' demo able. toate uti .tatile Pert'u mai multe amărunte, va rugam sa ne contactat!

Caracteristici


Suprafața teren. ,-ront stradal Nr fronturi


779? mp    Tip teren.

Im    Clasificare teren

2    Construcție pe teren


construcții

Intravilan

Nu


]

]

]

]

]

1

I


Specificații

Utilttiți

Apa

Canalizare

Gaz

Curent

Alte detalii zonl

Amenajare străzi: asfaltate Mijloace de transport

Detalii de contact( Pag. 36 JIVIEDI^CITY
Detalii de «misei

Sună ta

0722.532.34S

AJb celefgine

ppi::5’x»

UZZÎiSI s« ij»m -,’u


EUtsrc ^pirticu M»umaU

MW    ccfistxTihc
( Pag. 37    1


1 3 3 '] Q 0 0 O O 0 ] j


Building Trust

CONFORM CU ORIGINALUj

<<■ -fi'


constructii-de-vanzare-X54U13003?lista=2349863&harta=1

<£) imobiliare.ro

333 mp, 11 ml deschidere, CUT 1,3, POT 45 %. Gh TITEICA


București, zona Barbu Vacarescu

240.000 EUR

720.72 EUR / mp Comision standardno»*?


10 Anunț #X5<*U13003


Actualizat In 05.07,2016


£<*vwl


Adăugă nouțe


Detalii

Aceasta propietate este o gradina gospodărită. îngrijită care abunda ln diversitate de pomi sl Hon ce îmbie si rasfata simturlc. c o plăcere cu liniște si relaxare, conJcra senzația deplina de a fi acasa In natura!

Suprafața terenului este de 33% deschidere de 11 ml

n prezent se afla doua corpuri demolabile sau renovare, cu suprafața de 70 mp situare in căpătui d n spate al curții.

Se poate construi o casa ndivlduala P+2.

Strada se afla m subzona L2a. POT 4513, CUT maxim pentru înălțimi P*2 =1,3 darsi se si poale mansarda cu inca acrit din suprafața ntvelu'u curent, total de 1,62 H

Strada are acces imediat spre alte doua străzi cu tesire rapda In Barbu Vacarescu. Vecin i? Liniștiți. de ca itate sl va puicii convinge singuri când veb vlzona proprietatea.

Caracteristici


Suprafața teren Front stradal \r, fronturi: tațime drum acces.


Specificații

Utilități

Apa

Canalizare

GazTip teren:

Clasificare teren: Construcție pe teren: Suprafață constru-tâ:


construcții intravitan Da ro mp


Xc


7

7.MEDlXCITYDetalii de contact


SunS la

0722.314.799

Alte telefoane: 0725^16,379 0730 177,069

Gâsețle rna mulie anunțuri Imotol'lare București. Terenuri consuuețli In zona Barbu Vacarescu. București

SusJ

a

a

a

a

a

a

Q

a

a

o

a

a

Do

a

a

a

a

]

]>44>00EUG ZSrm11^dcxWdftrc,a/rU POT 45 U. Ch TTTEHA

Xe-r-sti, *5 n; *3 t*S rtcrM: a * vra rnrt țSune la

0722.314.799


Aîrf teWDne

EV7?.7T»,tJt

;?x.iî?:wLr>u#>a lIwiim

tww en.**https://www.professional-consulting.ro/terenuri/vanzare-teren-f

494 000 € 4,

i mnf.^2


VANZARE TEREN BARBU VACARESCU - Va oferim spre ach intonare un teren «an in su 494 metri parat ou o desfidere de 20,04 metri amplasal in io _

Professianai Consutl ng gHesaJ


LOOKING FOR A NEW PROPERTY?


Istoric preț


•    Preț curent 494.000 { din 10 07 20

•    Preț la siare 592 800 £ h 28X5.21


BBEIBBB

3 otlkeepotedorai-taudlhgro


ATAȘA «CAHltUUAH DtWKin WtttKI DSUHA IAHtC GCFH


V. 4-40212 228 140


19


VANZARE TEREN BARBU VACARESCU1494 MPÎ5 ’irârTr


Ui Sftst*EDMONDCHtSTESCU

+40722532348


Mi


i1


DISTRIBUIE BBOBBDEl


5ui»x t
Pag. 41 J


J

o

o

fiDFSCRIFRF

VAMZARP TFHPN BAROU VACARESCU Va oferim zpre aehtntrariarc un teren viran m suțirafeta de 4«W mctn pawan cu o denrhtdctt' de 70/14 metri, amrpfctsat in zorw i totem frwrtP aptnapp rtp rniptwiei bi jfc*wtrrlA4nr Harb*i Vaf7«m<zu v 1 anri    Din ptnct dp vptWmp urtiaFMțtir parrrta <*îip

iiKxrJidtd txjuftxrii MJC?&jcu«aV 2000 m Zona Muia MJ (prournl de uuipare d Itauiufui POT €CA, cotMwJel i* de uirlumt* d ttseiulur CUT 2S, regim <lc inafUme RH P i4E) Toate utAitatBex Tâxa dc ccretructit Pitiabil dcrvdfeirir unei tladtrî cu furi cli urc mirta, fotei sau ciod«c: de tmouric. Rpntfti ah» amănunte» pmnnrt arhona, nu rntaft ca rv> contactări

0

o

0

a

a

o

a


CARACTER) 5T1CI


SUPRAFAȚA 494 MP rnONT STRADAL 20,04 M POT 00%

CUI 2,5

RHP-4JE


9 MUN, BUCUREȘTI SECTOR 2. BARBU VACARESCU


FACILITAȚI


Z kMie iMHKdtae < Deschidere arr.pb

J

]

]

]

]

]J

0

I

0

0

D

0

o

0

0

0

0


c°w°ka»cU(Wgw4


https://www.professional-consulting.ro/terenuri van£aFe-teren-floreagcaRgtrmifllQr-2T'6ff-

‘"Ji

rfll Dropertybook    Terenuri de vanzare în București

Qa V

g FETCÎ7JVANZARE TEREN FLOREASCA ȚĂRMULUI 12168 MP

60 tn’ jrml Apa Gaz

ViN/AHh lltt-N HORfASCA tARMUIUI Va propunem spre DCPIriPpna'e un teren nrjn In suprafața de 2168 metri pavau situat in rana Ftareasca Peninsula i ..

Profewional Consultrnț gMew|


LOOKING FOR A NEW PROPERTY?


ACASA WNflWTHTHUai DOTE MOI COtflKT BROȘURA FAFEț GOT


1 800 000 €

830 Onf

tsLkala ’FUfli ll’H

Profesional

Consulting


annann

pl dfimpprnfațbtd-tEfKulSngro


V +40212 228140


0

s

]

]

J

3

1PREȚ: 1WXMW EUR /TOTALIr »r±i~DE


’ri-


lAur^ir


2 IXIAIIIAUMI


EDMOND OBSTESCU +40722532348
a

D

n

o


MEDIAÎCITY

ButirftngTrtret


CONFORM CU ORIGINALUL


DE5CRERE

YAN/Wf lHtXHCJRFASCA 1AKMLJUJI Vi pftțminisprd'JiifllMUieimlnmvisniri uțiafaade 2_16Bmrtri patrati stwi n rona Hoțeasca - Pernsi A rmre 5d Tarrm A» s kxr VaWta, foarte aproape de Mall Pttmenedi Având o deschidere itițda (64,42 metri) si esire sțic Lacul Hurcasu (3764 rretiil panda este ncadrala conform FU/ închidere Inel Median patria1 in UTR <731poante nivduale mia situate in tona oioareior plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei (PO! 7(76, CUI 07 pentru Pi 2. lespectw 04 pentru Pil, regim de naitime Bimax. 12 metri), parțial in UTR 4_?Q Locuințe indr.sduafe st edeethe mia cu maănum P-2 nwluri in regim dscooonuu si un procent crescu: despuia «va [oar utAtahfo (apa curenta a ranaiiire enrrqrrteclricasitur) ftrtrudetali «iplnnciit^p nuedtatis.r ne contactațiJ

0

Li

1

0

0

1


CARACTEfllSTICI

SUPRAFAȚA 2.168 MP

FRONT STRADAL 6442 M

POT 20*

CUT07-4)12

RHS+PeîE+M

FACIUTAT1

   Toate utiteale

   Deschidere ampla

   Ieșire spre I acul Horească (ponton)

   f«4afl Promenada

9 Ml IN. BUCUREȘTI, SFCTOfl 1, IARMUI UI


smeBre *

_______ik,

X Q

53»***

StoppinqMtfl A Pfwn«M<ti Mat Ț

*    P«w»


fcrtî*L**
D

1

1

1

]

1

]

COfot-UMVI


ÎIGINALUL Iii a


https:Z/www.imobiliare.ro/vanzare-terenuri-constructii/bucuresti/barbu-vaWfescJuZteEep^
constructii-de-vanzare-X72C13059?lista=2349863&harta=1

f£)


imobiiiare.ro


OAr-unl 4X72C13055


TEREN BARBU VACARESCU KAUFLAND | 18734 MP

București, zona Barbu Vacarescu    Acruatot 01 0S.2Q’ 3

11.053.060 EUR


Sen*aii

O

Adaugi ral țt

Detalii

VANZARE TEREN BARBU VACARESCU KAUFLAND Va propunem spre achizltiona'e un teren in suprafața de 1 B.734 metri patrati cu o deschidere de 62 metri, pretabil pentru o dezvoltare de anvergura In zona Barbu Vacarescu ■ Kaufland. Formata din mai multe loturi nvecnate, parcela este încadrata conform PUG 2000 in Subzona L3a a locuințelor co'cctivc medii cu P-3 ■ P-4 niveluri (Procent de Ocupare a Terenului 30% 45%, Coef eleni oe Util zare a Terenului 1,0 1 3) Toate utlliiat e (inclusiv curent tnfazn). Observat I: terenul necesita obl gatorlu efectuarea unul P an Urbanistic 7onal (n lucrul, documentație speciala ce are ca rezultat ndusiv creșterea ind catorllor urbanistici de referința (POT. CUT, RH) Pentru

detalii despre achlz'tle, va rugam sa ne contactat,

Caracteristic,

Suprafața teren:

1H734 mp

7 p teren:

construcții

Front stradal

62 m

Clasificare teren:

Intravilan

Nr fronturi

1

Construcție pe teren

Nu

Specificații

Utilități

Apa

Canalizare

Caz

CurentSuni ia

0722.532348

Air* trtttow: OJ1.22U140 0722L&32X8 0314JI 7.720 r»C


CONFORM CU ORIGINALUL

■“ EDMOKO OtSTISCU irncWlw

< *>^r.


Uwțl« ffWJ r?*v*a anjrrțyrt JtuMui» buturaUt lart^ur mtirULț*» *i rp«* Iwtu VKMtUu ftucyrwati

l£| imtjbiirtxefo

nrsuxfi    tebem Bxaeu vacad&oj kaufums ivim *j

=1 -    ,. Ulu «JH'.iTl

LocaBuft ți împrejurimicecalii de conuet

Suni ia

0722.532.348


CM:wt ssrecj

l-*-a

“zrsama

□•«’îxajfev
,]

G

D
O

Building Trust


CONFORM CU ORIGINALUL


Anexa 4 - Extras oferte de închîrierelerei


V / /
https://www.imobiliare,roZinchirieri-terenuri-constructii/bucuresti/sisesti/teren-co iWiîcti^
de-inchiriat-X2F71300D?lista=2350515&harta~1 "

1

a

a

n

fmobifiare.ro


□ iticrxao


Teren 2,200mp Bulevardul Ion ionescu

Duc-jresb, joc* S


3.960 EURzk^

ttltM/rop/hxii Ccmlsn. uimUrd

Actmdlrar. ri H9&70'*


Oe,*IH

n

Caracteristici

tren

'rari UmcU'

22X> n-f

Mm

Troiocr: ftnilw» i«er

t o-ntuupe pe teren

ttjruirum

rtirlm

hu

Specificații

AH» dtt&ii nnA

Atic-i^ip rtr*rt «tftrttf» •trrtnx U jtt»

Octalii de contact


7

L.

a


Suni la

0732.010.001


sea

lucim *nîa

Csmtf‘«r t-icfctiir MOHClARf H5RAS1RAJ «teii HTAff A3MțQfl


TR-MHî

CfrwF*    teur%n Itw i*n &ue<*Vf, Irrjf rcrrvjcțn r jvna inm tuturrsu


D

0
J

J

]
]


Ț- A îl )ylJiaiW'liîIfl-ZJSUMSff


imobdiarero


1 stei CJH f hm* - Ttw-i UflOirp WfrtnU hm w«ai

fc.K-im: ia'!* &tor<.Li ‘rti/i'fuoLi

Sună la

0732.010.001


W*' LUCitM PStTA

555M*

Hocn flE! ,' r FMIMÂ -' -CjVțlft rf *L rTAH AO^lfOftf]
D
n

a

s
o(

0

O

0


,o


a

a
a
a
]


https://www.imobiliare.ro/inchirieri-terenuri-constructii/bucuresti/baneasa/teren- O
constructii-de-inchiriat-X72C13064?lista=2350515&harta=1

CPl imobHiare.ro


TEREN BANEASA DN1 W1LLBR00K | 2052 Bacurert, ronț tentau

5.000 EUR* TVA/AniACtUft 'VTlft

Detalii

MCH WtfTE’TN BANEASA OM i WU1BRCXW v* o*tr'fr wrt incJi'r 'ere un Itten h juptftu gi<

? OV metri ptt'AÎ ui o ffrrwNde'e O* V 97 metri U Stnetui fKmjir-w*    rtiplAul «.NarvMVl or

cWTIfta ff'itroofc HimiTi PaternArțo rtrrn* tf uuu(4? ■ 50 rr)sl t«t fur^tt    Ft t«**e

•sta adiftcata a ccntrucw- tp țaorji s< supravtpe-i Hrîru Orurt» prwns twmunt: «■ canâr-lt dt rxbr*r«. nu tutui! U ne torlMtil


Caracteristici Siaj»«ftți >r, ’ia-n «tkU V frortjri


2C*-2 *rp 4Jm 1


Tîpîtfm.

Ctavfliari tvrin C amlnKțht pe teren.


s.cr«mr-l
hu

•>no»V1

/1S3'

Spednca(ll

M1« dttalUMll

Ar-wn<,,’t ii,o uteuti

Detalii de contact

Suni la

0722.532.348

AJie teMoene 02:1221140 072ZSJ234* 03’42l722Cra»J


tOMOKOCHS'kSC J Aft'n rxAil^

pftornsiOMi comuurg


C4»eftț w t\>i mmțwn HitWMrt SucjtjU, I tremur tDnjț-jtțp n rcnt Biietit. luiuon
I


1

o

D


O

O

0^

0

Detalii Ot ccxitKt

sunai!    A Kuwuua r,Lj

0722.532.34 B    m'ZESraiw.ccKîiAîiw

ArtteWMre;

«'• "nț?

C3


O

0

0

-b

]


]

]

]

i

B

r ■    TU ■

Iding Trust

>5

uuMI-Okivi CU ORIGINALUL

/p5

2

iW uj

te.https://www.imobiliare.ro/van •e-terenuri-constructii/bucurg tti/nicolae qrigorescuMrȘfi-; • '
constructii-de-vanzare-sau-de-inchiriat-X14D13003?lista=2350515&harta=1

imobiliare.ro

ID Anunț «X14DI3003


Teren llioara Z Nicolae Grigorescu

București, zona NKptae Grigorescu

Actualizat in 24.07 201BAdaufi noțlți


Detalii

Teren intravilan cu destina tta dczvotarc >ndusuialA situat in proi-mnatea noului pod Nicolae


Grigorescu/Splalul Uni<k Terenul dispune de p'< propneud de afla canal zare ti electricitate Caracteristici

Suprafap tcrcfc    4014 mp

“tont «radal    SO m

t'orma betonata pe ma)n*ttatea suprafeței La Lmiia

Tip teren:

construcții

Clasificare teren.

intravilan

Construcție pe teren

NU

Specificații

uuiitlp
Apa

Caru'i/are

Curent