Hotărârea nr. 572/2018

HOTARAREnr. 572 din 2018-08-23 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI,PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A.HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a societății pe acțiuni

Compania Municipală Turistica București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al ( Municipiului București, și raportul de specialitate nr. 4643/14.08.2018 al

Direcției Asistență Tehnică și Juridică;

Văzând raportul raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.

591/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând act de demisia doamnei Dragne Ileana - Daniela din funcția de

membru în Adunarea Generală a societății Compania Municipală Turistica București S.A. înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 4258/26.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 100/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A.;

-    Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III -Cap IV din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu

} modificările și completările ulterioare;

-    Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna Florea Ancuța Doina ca reprezentant al Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a societății pe ac{iuni Compania Municipală Turistica București S.A., în locul doamnei Dragne Ileana - Daniela.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Genera, al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera, al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENE

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2