Hotărârea nr. 570/2018

HOTARAREnr. 570 din 2018-08-23 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI S.A.HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a societății pe acțiuni

Compania Municipală Agrement București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, și raportul de specialitate nr. 4641/14.08.2018 al Direcției Asistență Tehnică și Juridică;

Văzând raportul raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 589/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând act de demisia doamnei Dragne Ileana - Daniela din funcția de membru în Adunarea Generală a societății Compania Municipală Agrement București S.A. înregistrată la Direcția Asistență Tehnică si Juridică sub nr. 4259/26.07.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București S.A.;

-    Art. 1, art. 2 lit c), art. 8, art. 9, art. 10, coroborate cu prevederile titlului III -Cap IV din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Cap. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 35 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Șuhan Valeriu Nicolae ca reprezentant al Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București S.A., în locul doamnei Dragne Ileana - Daniela.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

Claudiu DaniB-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2