Hotărârea nr. 569/2018

HOTARAREnr. 569 din 2018-08-23 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA REGAL SPORT CLUB FERDINAND I BUCURESTI , IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI "FAMILIE, EDUCATIE, FOTBAL", IN PERIOADA OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2018Consiliul General al Municipiului Bucureștiprivind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului "Familie, Educație, Fotbal", în perioada octombrie - decembrie 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5101/14.08.2018;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 47/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 588/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 252/07.08.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, în vederea organizării proiectului sportiv "Familie, Educație, Fotbal”, în perioada octombrie - decembrie 2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q, alin. (3) din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului "Familie, Educație, Fotbal", în perioada octombrie - decembrie 2018.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poțtal 050013, sector 5 București. România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro