Hotărârea nr. 568/2018

HOTARAREnr. 568 din 2018-08-23 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 292/2016 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE AVAND CA SCOP PRESTAREA DE SERVICII SI EXECUTAREA DE LUCRARI PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1, CU EXCEPTIA CLADIRILOR


4Consiliul General al Municipiului București


ROMAN IA

W 39tt UaHtfO V M'-’Cț rj,


privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele

proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 15185/10.08.2018 si al Direcției Juridic nr. 18667/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 143/21.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 587/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    adresele Primăriei Sector 1 nr. K/1878/2018 și K/32345/2018;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 291/2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii pentru clădirile domeniului public și privat al Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu excepția clădirilor;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 247/2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de modificare a Hotărârii nr. 292/2016;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. f), lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/2016 se modifică după cum urmează:

“Se împuternicește Consiliul Local Sector 1-săhotârască cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop presțarea^dd^ervicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată .a Municipiului ^București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1."    V/7/ZwFy^^A /

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector sBucurești, Roc

l021 305 55 00; www.pmb.ro'< P £. N ’

Art.ll Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 291/2016 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii pentru clădirile domeniului public și privat al Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, se abrogă.

Art.lll Celelalte articole din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 292/2016 rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
București, 23.08.2018 Nr. 568


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro


Pag 2