Hotărârea nr. 567/2018

HOTARAREnr. 567 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII, PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale aflate în administrarea municipalității, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr 9134/1/10.08.2018

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 64/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplina nr. 586/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere nota de fundamentare a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București transmisă prin adresa nr. 18373/10.08.2018 și înregistrată la Direcția Managementul Resurselor Umane cu nr. 9134/10.08.2018;

Luând în considerare avizul conform emis de către Ministerului Sănătății, privind structurile organizatorice ale spitalelor prevăzute în anexele 1-10 din prezenta hotărâre;

în conformitate cu prevederile art.18 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit.a) pct. 3 și art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic “Prof. Dr. Theodor Burghele" conform anexei nr. 1 din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic “Dr. I. Cantacuzino” conform anexei nr. 2 din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila" conform anexei nr. 3 din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sîrbu“ conform anexei nr. 4 din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului de Pneumoftiziologie “Sfântul Ștefan" conform anexei nr. 5 din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă structura organizatorică a Centrului de Boli Reumatismale “Dr. Ion Stoia" conform anexei nr. 6 din prezentaB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Bucjpreșt


Art.7 Se aprobă structura organi    ii ”Dr. Victor


Gomoiu" conform anexei nr. 7 din prezenta hotărâre.

Art.8 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular “Foișor” conform anexei nr. 8 din prezenta hotărâre.

Art.9 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș” conform anexei nr. 9 din prezenta hotărâre.

Art.10 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia" conform anexei nr. 10 din prezenta hotărâre.

Art.11 Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 73/28.04.2011, anexele nr. 1, nr. 2, nr. 4 și nr. 6 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 174/28.09.2011, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 105/13.05.2016 precum și orice prevedere contrară își

) încetează aplicabilitatea.

Art.13 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și spitalele prevăzute la art. 1 -10 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAI ° AL MUNICIPIUSECRETAR GENERAL

/iunicipiulAj/b/jgdre


• iț--—ț    Georgian,

h    ■ / \


București, 23.08.2018 Nr.567 ’

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1Anexa nr. .../.......la H. C. G. M. B. nr. ...9

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALUTUfCLINIC “PROF. DR. THEODOR BURGHELE"

Șoseaua Panduri nr.20

- Secția clinică urologie I    65 paturi*

Din care:

o Compartiment litotriție extracorporală    18 paturi

-    Secția clinică urologie II

-    Secția clinică urologie III

-    Secția ATI

-    Secția clinică cardiologie Din care:

Compartiment terapie intensivă coronarieni

-    Camere de garda

Șoseaua Panduri nr. 22

-    Secția clinică medicină internă

- Spitalizare de zi(Soseaua Panduri nr.22)

Din care: spitalizare de zi oncologie medicală

60 paturi 55 paturi 20 paturi 67 paturi*

6 paturi


44 paturi*


TOTAL 311 paturi*

30 paturi 5 paturi


Farmacie

Sterilizare

UTS

Blocuri operatorii Laborator anatomie patologică Laborator analize medicale Laborator clinic radiologie și imagistică medicală Laborator medicină nucleară Laborator explorări funcționale Laborator radioterapie-brahiterapie Cabinet oncologie medicală Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice Compartiment de evaluare și statistică medical Compartiment de prevenire s infecțiilor associate asistenței medicale


Ambulatoriu integrat al spitalului cu cabinet in specialitate: urologie cardiologie
Activitate de cercetare - Nucleu de cercetare cardiologie Aparat funcțional


Laboratoarele deserves atat paturile cât și ambulatoriul i • 81 paturi închise temporar, până la finalizarea lucrărilor de modernizare și extindere a acestuia, din care:

•    14 paturi de la secția clinică medicină internă

•    21 de paturi de la secția clinică cardiologie

•    9 paturi de la secția clinică urologie I

•    20 de paturi de la secția clinică urologie II

•    17 paturi de la secția clinică urologie IIIo Compartiment cardiologie


7 paturi


-    Secția clinică medicină internă II

Din care:

o    Compartiment reumatologie

o    Compartiment gastroenterologie

-    Secția clinică chirurgie generală I

Din care:

o Compartiment chirurgie reparatorie a piciorului diabetic

-    Secția clinică chirurgie generală II

-    Secția clinică obstetrică-ginecologie I

-    Secția clinică obstetrică-ginecologie II

-    Secția neonatologie

Din care:

Compartiment terapie intensivă Compartiment neonatologie-prematuri

-    Secția ATI

-    Compartiment oncologie medicală

-    Camera de garda


59 paturi

19 paturi 16 paturi 44 paturi

10 paturi 34 paturi 56 paturi 26 paturi 47 paturi

15 paturi 14 paturi 18 paturi 7 paturi*


- Spitalizare de zi


TOTAL 341 paturi 12 paturi


-    Farmacie

-    Blocuri operatorii

-    Sterilizare

-    Unitate de transfuzie sanguine(UTS)

-    Stație centrală de sterilizare cu punct de lucru în ambulatoriul integrat

-    Serviciu anatomie patologică


Compartiment histopatologie Compartiment citologie o Prosectură

Laborator analize medicale-servicii externalizate Laborator radiologie-imșqi^tîcă medicafa,

/ po Compartiment imagistică^n^ââ^^^x


Compartiment explorării funcționale Cabinet osteodensitomătrie\ Compartiment endoscopiei digestive supe


-    Compartiment statistică si informatică

-    Compartiment de prevenire a infecțiilor associate asistenței medicale

-    Cabinet obstetrică-ginecologie(pentru patologia menopauzei)

-    Cabinet investigații obstetricale pentru amnioscopie

-    Cabinet oncologie medicală

Ambulatoriu integrat al spitalului cu cabinet in specialitate: Str. Ion Movila nr. 5-7


Medicină internă/reumatologie Chirurgie general/urologie Obstetrică-ginecologie/planificare familială Psihiatrie


Str. Irimicului nr.2 Pediatrie Boli infecțioase Dermatovenerologie Endocrinologie Nefrologie Oftalmologie ORL

ii


-    Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie

-    Sala de gimnastică medicala

-    Sala de tratamente

-    Fișier

Aparat funcțional

*în curs de organizare

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI “DR. CAROL DAVILA”

- Secția clinică nefrologie I Din care:

o Terapie acută o Dializă peritonealăSecția clinică nefrologie II    ;    72 paturi

Din care:

o Compartiment medicina internă    9 paturi

o Compartiment alergologie si imunologie clinică 5 paturi

Secția clinică chirurgie generală    58 paturi

Din care:

o Compartiment urologie    9 paturi*

Secția clinică ATI    15 paturi

Centru de hemodializă    11 aparate

(pentu pacienți care necesită hemodializă în condiții de spitalizare) Camera de garda


- Spitalizare de zi (nefrologie, litrotritie)


TOTAL 208 paturi 7 paturi


-    Farmacie

-    Bloc operator

-    Sterilizare

-    Unitate de transfuzie sanguină

-    Laborator analize medicale

-    Laborator radiologie și imagistică medicală

-    Serviciu anatomie patologie

•    Compartiment citologie

•    Compartiment histopatologie


• Prosectură

Laborator explorări funcționale

Compartiment de prevenire a infecțiilor associate asistenței medicale Compartiment statistică si informatică medicală Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie(baza de tratament)

Laborator medicină nucleară Compartiment endoscopie(digestivă, urologică)

Cabinet diabet zaharat nutriție și boli metabolice


Ambulatoriu integrat cu cabinet în șp


-    Urologie

-    Chirurgie generală

-    Cardiologie

-    Cabinet psihologie

Aparat funcțional


Laboratoarele deservesc atat paturile cât și ambulatoriul integrat La nivelul spitalului este organizat Registrul Renal Roman
STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI CLINIC DE OBS GINECOLOGIE “PROF. DR. PANAIT SÎRBU”

Secția clinică obstetrică-ginecologie I Din care:

o Compartiment tratamentul infertilității cuplului și reproducerea umană asistată    12 paturi

Secția clinică obstetrică-ginecologie II Din care:

o    Compartiment medicină materno-fetală

o    Compartiment urologie

Secția clinică obstetrică-ginecologie III Secție neonatologie

Din care:

o Compartiment premature o Compartiment terapie intensive

47 paturi

5 paturi 5 paturi 30 paturi 77 paturi

20 paturi 9 paturi


-    Secția ATI    15 paturi

-    Camera de garda

TOTAL 230 paturi

-    Spitalizare de zi    4 paturi

-    Farmacie

-    Bloc operator

-    Sterilizare

-    Unitate de transfuzie sanguine(UTS)

-    Laborator analize medicale cu punct de recoltare brobe biologice în ambulatoriu integrat

-    Laborator radiologie și imagistică medical

-    Laborator medicină nucleară

-    Laborator de recuperare umana asistată(fertilizare in vitro)

-    Laborator anatomie patologică

-    Compartiment kinetoterapie

-    Serviciu de evaluare și statistică medical

-    Compartiment de prevenire a infecțiilor associate asistenței medicale

-    Cabinet colposcopie

-    Centrul de referință de planificare familială și contracepțieSTRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE “SF. ȘTEFAN"

Secția pneumologie I Din care:

o Terapie acută o Compartiment TBC o Compartiment pneumologie cronici

Secția pneumologie II Din care:

o Compartiment TBC o Compartiment pneumologie cronici

Camera de garda

Spitalizare de zi

3 paturi 23 paturi 25 paturi

50 paturi

21 paturi 10 paturi

TOTAL 120 paturi 3 paturi


-    Farmacie 1 - Sos. Ștefan cel Mare

Farmacie 2 -str. Salcâmilor nr. 21-23 (medicația din Programul Național)

-    Sterilizare

-    Laborator analize medicale

-    Laborator radiologie și imagistică medicală

-    Laborator explorări funcționale

-    Compartiment de prevenire a infecțiilor associate asistenței medicale

-    Compartiment statistică si informatică medical

-    Dispensar TBC sector 1 și 2 - str.Salcâmilor nr. 21-23, sector 2

-    Dispensar TBC sector 3 - Calea Dudești nr. 104-124, sector 3

-    Aparat funcțional

-    Laboratoarele deserves atat paturile cât și Dispensarele TBC
STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI REUMATISMALE "DR. ION

Secția reumatologie I Secția reumatologie II Sec’ia clinic[ reumatologie III Camera de garda

■)


- Spitalizare de zi    10 paturi*

Notă: centrul are aprobate 106 paturi din care 19 paturi închise temporar de la secția clinică reumatologie III

-    Farmacie

-    Sterilizare

-    Laborator analize medicale

-    Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie(baza de tratament)

-    Laborator explorări funcționale Laborator radiologie și imagistică medical

-    Cabinet osteodensitrometrie (ultrasonică și raze X)

-    Compartiment de prevenire a infecțiilor associate asistenței medicale

-    Compartiment statistică si informatică medical

Ambulatoriul integrat cu cabinet în specialitate**

-    Recuperare, medicină fizică și balneologie

-    Reumatologie

-    Sala kinetoterapie

-    Laborator recuperare, medicină fizică si balneologie(bază de tratament)

-    Sala de tratamente

-    Aparat funcțional

-    Laboratoarele unice pe spital, deserves și ambulatoriul integratSTRUCTURA ORGANIZATORICA A SPIT^ktfLUI, “DR. VICTOR GOMO

Secția clinică pediatrie I Din care:

o Terapie acută    5 paturi

o Compartiment alergologie și imunologie clinică 5 paturi o Compartiment pneumologie    14 paturi


-    Secția clinică pediatrie II

Din care:

o Terapie acută

o Recuperare pediatrică(rec.nutrițională) o Compartiment gastroenterologie o Comp.diabet zaharat, nutriție și boli metab.

-    Secția clinică pediatrie III

Din care:

o Terapie acută

o Compartiment cardiologie pediatrică o Compartiment endocrinologie o Compartiment hematologie o Compartiment oncologie medical

-    Secția clinică neurologie pediatrică Din care:

o Terapie acuta

-    Compartiment ORL

-    Compartiment dermatovenerologie

-    Sec’ia ATI

-    Compartiment recuperare, medicină fizică șl balneologie

-    Secția ortopedie pediatrică

-    Secția chirurgie pediatrică Din care:

Compartiment oftalmologie

28 paturi

3    paturi

4    paturi 12 paturi

5    paturi** 25 paturi

3 paturi 5 paturi 5 paturi 5 paturi** 5 paturi** 28 paturi

3 paturi 18 paturi 5 paturi

15 paturi**

5 paturi

25 paturi** 25 paturi**

5 paturi


- Camera de garda

însoțitori

TOTAL 202 paturi*** 50 paturi 20 paturi


Spitalizare de zi Din care:

Z.- ’✓ s<î>

o Spitalizare de zi specialități medic^fe^o^


Spitalizare de zi specialități chirur Săli de operații
Farmacie Bloc operator UTS

Sterilizare

Laborator analize medicale


Laborator radiologie și imagistică medicală(radiologie, CT, RMN) Serviciu anatomie patologică

Laborator explorări funcționale deservește ambulatoriul si spitalizarea de zi

Compartiment explorări funcționale cardiorespiratorii*

Compartiment explorări funcționale ale sistemului nervos(EEG. EMG, potențiale evocate, etc., inclusive monitorizare video - EEG de lungă durată)

Comartiment explorări funcționale ORL*

Compartiment de prevenire a infecțiilor associate asistenței medicale Compartiment evaluare și statistică medicală

Ambulatoriu integrat cu cabinet în specialitate:

D-dul. Basarabia nr. 21

Pediatrie

Neurologie pediatrică

Cabinet psihologie - logopedie

ORL

Cardiologie

Recuperare, medicină fizică și balneologie

Genetică medicală

Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie(baza de tratament)

Str. Prieteniei nr.2 Pediatrie

Neurologie pediatrică

Neuropsihiatrie infantilă

Cabinet psihologie - logopedie ORL

Ginecologie infantilă

Endocrinologie

Alergologie și imunologie

Oftalmologie

Dermatovenerologieortopedie pediatrică Punct de recoltare probe biologice Sterilizare

Sală kinetoterapie

Compartiment explorări funcționale

Aparat funcțional


* << ■ A


Laboratoarele deservesc atat paturile cât-și^ibJte!(tor^^

*funcționează pe lângă secțiile de profil

**vor funcționa la momentul încadrării cu personal medico-sanitar ***76 paturiînchise temporar, după cum urmează:


o

Compartiment hematologie

5 paturi

o

Compartiment oncologie medicală

5 paturi

o

Comp. diabet zaharat, nutriție și boli metabol.

5 paturi

o

Secția ortopedie pediatrică

25 paturi

o

Secția chirurgie pediatrică

25 paturi

o

Secția ATI

11 paturi

5

Spitalizare de zi specialități chirurgicale    8 paturiSTRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE Șl TBC OSTEOARICULAR “FOIȘOR”

-    Secția clinică I    54    paturi

-    Secția clinică II    62    paturi

-    Secția III    58    paturi

-    Compartiment ortopedie-traumatologie(Septici)    15    paturi

-    Secția ATI    28    paturi

-    Camera de garda


TOTAL 217 paturi

-    Farmacie

-    Bloc operator

-    Sterilizare

-    UTS

-    Baca de os*

-    Laborator analize

-    Laborator radiologie-imagistică medicală cu punct de lucru în ambulatoriu(radiologie, echografie, CT)

-    Serviciu anatomie patologică

o Compartiment histopatologie o Compartiment citologie o Prosectură

-    Laborator explorări funcțoonale

-    Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie(baza de tratament)

-    Compartiment de prevenire a infecțiilor associate asistenței medicale

-    Compartiment evaluare și statistică medical

-    Sala de gips

Ambulatoriu integrat al spitalului cu cabinet in specialitate:

-    Ortopedie și traumatology

-    Recuperare, medicină fizică și balneologie

-    Sala de gips

-    Sala de pansamente

-    Sala gimnastică medical

-    Punct de lucru al laboratorului de radiologie și imagistică medicala

Activitate de cercetare

Aparat funcțional

Laboratoarele unice pe spital, deserves atat paturile cât și ambulatoriu] integrat

*va fi acreditată de ANT în noile spații


La nivelul spitalului este organizat Registr

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE S, TROPICALE "DR. VICTOR BABES”

Se reduc cele 10 paturi inchise temporar, iar secția de dermatovenerologie va funcționa cu 40 de paturi

- Unitatea va funcționa in continuare cu 490 de paturi


STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE “PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA”


Secția clinică psihiatrie I Din care:

Psihiatrie cronici Secția clinică psihiatrie II Din care:

Psihiatrie cronici Secția clinica psihiatrie III Din care:

Psihiatrie cronici Secția clinica psihiatrie IV Din care:

Psihiatrie cronici

Secția clinica psihiatrie pediatrica Din care:

Psihiatrie cronici Secția clinica psihiatrie IV Din care:

psihiatrie cronici Secția clinica psihiatrie VII Din care:

Psihiatrie cronici Secția clinica psihiatrie VIII Din care:

Psihiatrie cronici Secția clinica psihiatrie IX Din care:

Psihiatrie cronici Secția psihiatrie X Din care:

Psihiatrie cronici Secția psihiatrie XI Din care:

Psihiatrie cronici Secția psihiatrie XII Din care:

Psihiatrie cronici Secția psihiatrie XIV Din care:

Psihiatrie cronici Secția psihiatrie XV Din care:

Psihiatrie cronici

VV TOT^^29T®țun Compartiment de prevenire si control al infecțiilor nozocomiaTe”

75 paturi

10 paturi

60 paturi

10 paturi

83 paturi

15 paturi

75 paturi

15 paturi 70 paturi

5 paturi 75 paturi

7 paturi 70 paturi

7 paturi 70 paturi

10 paturi

90 paturi

10 paturi

70 paturi

7    paturi

80 paturi

20 paturi

72 paturi

8    paturi

65 paturi cJjREȘî?
Se înlocuiesc cu:


Secția clinică psihiatrie I Din care:

Psihiatrie cronici Secția clinică psihiatrie II Din care:

Psihiatrie cronici Secția clinica psihiatrie III Din care:

Psihiatrie cronici Secția clinica psihiatrie IV Din care:

Psihiatrie cronici Secția clinica psihiatrie pec Din care:

Psihiatrie cronici Secția clinica psihiatrie IV Din care:

psihiatrie cronici Secția clinica psihiatrie VII Din care:

Psihiatrie cronici Secția clinica psihiatrie VIII Din care:

Psihiatrie cronici Secția clinica psihiatrie IX Din care:

Psihiatrie cronici Secția psihiatrie X Din care:

Psihiatrie cronici Secția psihiatrie XI Din care:

Psihiatrie cronici Secția psihiatrie XII Din care:

Psihiatrie cronici Secția psihiatrie XIV Din care:

Psihiatrie cronici Secția psihiatrie XV Din care:

Psihiatrie cronici

Compartiment de prevenire a infecțiilor associ69 paturi

10 paturi 55 paturi

10 paturi 78 paturi

15 paturi 70 paturi

15 paturi 62 paturi

5 paturi 70 paturi

7 paturi 65 paturi

7 paturi 67 paturi

10 paturi 88 paturi

12 paturi 65 paturi

7 paturi 74 paturi

20 paturi 67 paturi