Hotărârea nr. 566/2018

HOTARAREnr. 566 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București ROMÂNIA


L'jrV'lMiizJ.-aTSr    Tirv+’WS JîSMPMKW i' lift7.    V-»V.-?ii»r*M*rw»nțT5TV .<«.    "■■• /ț-.’-r.’-aț ■ tȚTr/yetir •■•’Tt

,__HOTĂRÂRE    ____________

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și

Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 9165/1/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 213/22.08.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 63/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 585/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 18464/10.08.2018;

în conformitate cu prevederile:

-Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferai ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările și

^^completările ulterioare;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/19.07.2017, cu , modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul tota[ de 1476 posturi, din care 68 posturi de conducere, statul de funcții și RegulamerificHBr^eraanizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medii SycuFeșfî? g^pform anexelor nr. 1, nr. 2

Șl nr. J care rac-parre integranta fiin prezei

IP2I Jfâ B°cl (tițg.

!V A*

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Bile

urâfȘf fcpfwjn

d^UP213Ș5

5500: wwwpmh.ro —„


Arf.2 Hotărârea Consîîîuluî Generăf ăî Munlcîpîuîuî Bucnroștrtu?=362^4? își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 23.08.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana ZamfirB-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; teL: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

\n

Anexa 1TOTAL POSTURI din cure; POSTURI COND POSTURI EXECIStructura Organizatorică și Funcțională Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Anexa nr. 1 la HCGMB nr.


cT'CABINET DJRECTOft GENERAL 3


COMPARTIMENT REGISTRATURĂ Șl SECRETARIAT


BIROU COMUNICARE Șl relații publice 3*1


DIRECTOR GENERAL 1475+1


SERVICIUL CONTROL INTERN MANAGERIAL Șl INTEGRITATE


SERVICIU AUDIT INTERN 7*1


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT - MEDICAL 1226+ 1

DIRECȚIA

ACHIZIȚII

24+1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

194+1


BIROU

SECRETARIAT SI STATISTICĂ MEDICALĂ 3*1


DIRECȚIA

MEDICINA

ȘCOLARĂ

1019*1


SERVICIUL PROCEDURI ACHIZIȚII 7 + 1


DIRECȚIA

ECONOMICĂ

74+1


DIRECȚIA INVESTIȚII 16 + 1


SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE 1*1


SERVICIUL

IMPLEMENTARE

PROIECTE

7+1


SERVICIUL

MEDICINĂ

ȘCOLARA

7+1


SERVICIUL CONTRACTARE Șl ANALIZĂ CONÎESTApi 7 + 1


SERVICIUL BUGET 7+ »


SERVICIUL

INVESTIȚII


DIRECȚIA

RUNOS

16+1


direcția ADMINISTRATIVĂ 20 + l
SERVICIUL MEDICAL SUPt UT SPITALE r»+iSERVICIUL

MANAGEMENTUL

PROIECTELOR

7+1


CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ Șl STOMATOLOGIE SECTOR I


SERVICIUL

Aoazmi CENTRALIZATE 7 + 1SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE 7 + 1


SERVICIUL

RESURSE

UMANE

7+1


SERVICIUL

SALARIZARE

7+1
SERVICIUL

CONTENCIOS 7 + 1


SERVICIUL

AVIZARE JURIDICA 7 + 1


SERVICIUL SUPORT SPITALE ADMINISTRATIV

<i* i


SERVICIUL SUPORT SPITALE TEHNIC

46*1


SERVICIUL

ASISTENTĂ

TEHNICA

PROIECTE

7+1


SERVICIUL PROMOVAREA SANATAȚII Șl PUNCTUL POCAL 7+1


CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ $1 STOMATOLOGIE SECTORIU

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI STOMATOLOGIE SECTOR 3 IU


CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ Șl STOMATOLOGIE SECTOR J 177

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ Șl STOMATOLOGIE SECTOR6 143CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI STOMATOLOGIE UNIVERSITĂȚI UDIREGI

Ec.{ian

i


NR. CRT.


Compartimentul


Funcția


DIRECTOR GENERAL


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


TOTAL


ANEXA NR. 2 LA H.C.G.M.B. NR. _


Nivel

studii


Grad/treaptă

profesională


Anexa la Legea 153/2017 în baza careia se stabilește salariul de bază


CONDUCEREA INSTITUȚIEI


II


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


CABINET DIRECTOR GENERAL


IA


IA


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit bInspector de specialitate


Inspector de specialitate


Referent


TOTAL


Sef Birou


nspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Referent


TOTAL


Șef Serviciu


COMPARTIMENT REGISTRATURA SI SECRETARIAT


IA


Anexa VIU Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


BIROU COMUNICARE Șl RELAȚII PUBLICE


IA


IA


IA


IA


IA


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


SERVICIUL CONTROL INTERN MANAGERIAL Șl INTEGRITATE


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


TOTALAnexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VII) Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b22


23


24


26


27


28


29


30


Șef Serviciu


Auditor


Auditor


Auditor


Auditor


Auditor


Auditor


Auditor


TOTAL


D RECTOR GENERAL ADJUNCTDirector


TOTAL


Sef Serviciu


II


IA


IA


IA


IA


IA


IA


IA


DIRECȚIA JURIDICA


II


SERVICIUL AVIZARE JURIDICA


II


IA


IA


IA


debutant


II


debutant


SERVICIUL CONTENCIOS


II


41


Consilier juridic


IA


44


45Consilier juridic


Consilier juridic


Consilier juridic


Consilier juridic


Consilier juridic


Consilier juridic


TOTAL


IA


IA


debutantAnexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV Irt b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIU Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b48

Director

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

s

ERVICIUL RESURSE UMANE

49

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

50

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

51

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

52

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

53

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

54

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

55

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

56

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL SALARIZARE

Sef Serviciu

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit aInspector de specialitate


Inspector de specialitate


spector de specialitate


pector de specialitate


pector de specialitate


pector de specialitate


pector de specialitate


TOTAL


Director


Sef Serviciu


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Referent


TOTAL


Sef Serviciu


IA


IA


DIRECȚIA ECONOMICA


II


SERVICIUL BUGET


II


IA


IA


IA


IA


IIAnexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


>

''Ș=»3_S

A75

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

76

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

77

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

78

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

79

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

80

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

81

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

8

SERVICIUL FIN

ANCIAR

82

Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

83

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

84

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

85

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Hr—” 86

Casier

M;G

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

^=7-^7

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

s. "    88

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

X    TOTAL

8

\    DIRECȚIA INVESTIȚII

s\ o] DIRECTOR    S    II    |    Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

M

K,‘ ' II    SERVICIUL INVESTIȚII

rw/

/

z ^/J Șef Serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a    /

K 9^—-

“Vfnspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    //«

1 Xgsv l

*

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

94

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

95

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

96

Inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

97

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap li lit A pct IV lit b

98

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL    8

SERVICIUL URMARIR

E CONTRACTE

99

Șef Serviciu

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

100

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

101

Inspector de specialitate

s

IA    /

^£y.0R    6£\ Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

■A A

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

/Osfe/ oft\Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

& DIRWA 1 C *AMWEMtNlurJ

Referent

M

IA g

■MW—g—4-

108


109


110


111


112


113


114


115


116


>117


118


TOTAL


Șef Serviciu


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector


Arhivar


Șofer


Șofer


Șofer


Muncitor Calificat


îngrijitor


DIRECȚIA ADMINISTRATIVA


SERVICIUL ADMINISTRATIV


II


IA


IA


IA


IA


M;G


M;G


M;G


M;G


M;G


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b
îngrijitor


TOTAL


Sef Serviciu


nspector de specialitate


\     ^/inspector de specialitate'


>04 \    inspector de specialitate


Inspector de specialitate


126


Inspector de specialitate


127


Referent


TOTAL


DIRECTOR


M;G


12


SERVICIUL PATRIMONIU


II


IA


IA


IA


IA


IA


IA


DIRECȚIA SUPORT SPITALE


SERVICIUL SUPORT SPITALE


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit aSef Serviciu


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitateCap II lit A pct IV lit a


^■(Mnexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

~~~lxnexa VIII Cap II lit A pct IV lit b134

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap El lit A pct IV lit b

135

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

136

Inspector de specialitate

S

H    I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

137

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

138

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

139

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

140

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

141

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

142

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

143

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

144

Inspector de specialitate

S

I    H

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

145

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

146

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

147

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

148

Inspector de specialitate

S

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

"    149

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

S

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

X Inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

V2inspector de specialitate

s

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

5 / ZtiăăOî?

\ Oyispector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

r    j

/ inspector de specialitate

s

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

. y'    Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    '''

A.

Inspector

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

L*,

inspector

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

159"

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV tit b

160

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

161

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

162

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

163

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

164

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

165

Referent

M

I

J\ns?(a5illLCap II lit A pct IV lit b

166

Referent

M

II

167

Referent

M

II

lit A pct IV lit b

168

Șofer

M;G

I

tTâ

I C^p iKlit A pct IV lit b

Șofer

M;G

II

a

iWW ci J fit A pct IV lit b

Arhivar

M

I

-VI174


176


177


178


179


180


181


J82


Muncitor Calificat


Muncitor Calificat


Muncitor Calificat


TOTAL


Sef Serviciu


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitateInspector de specialitate


Inspector de specialitate


Referent


198


199


200


201


202M;G


M;G


M;G


49


IV


IV


SERVICIUL SUPORT SPITALE TEHNIC


II


IA


IA


DEBUTANT


DEBUTANT


DEBUTANT


DEBUTANT


DEBUTANT


DEBUTANT


DEBUTANT


II


IA


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Referent


Referent


Referent


Referent


Referent


Referent


Referent


Referent


IA


IA


IA


IA


IA


Anexa VI


Anexa VI


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


CapitApct IV litb


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit a


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


iț A pct IV lit b


it A pct IV lit b


itApct IV litb


itApct IV litb


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


itApct IV litb


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


itApct IV litb


itApct IV litb


it A pct IV lit b


t A pct IV lit b
ONFOKM CU ORIGINALUL


o    •

206

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

207

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

208

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

209

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

210

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

211

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

212

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

213

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

214

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

215

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV litb

216

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

217

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

218

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

219

Referent

M

I    H

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

220

Muncitor Calificat

M;G

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

221

Muncitor Calificat

M;G

I    "

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

: 2^222

Muncitor Calificat

M;G

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

223

Muncitor Calificat

M;G

III

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Muncitor Calificat

M;G

IV

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

DIRECȚIA ACHIZIȚIIReferent


TOTAL


47


II


SERVICIUL PROCEDURI ACHIZIȚII


IA


IA


IA


IA


IA


IA


IA


SERVICIUL CONTRACTARE S


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit fa


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit bSef Serviciu


II


IA


IAlit A pct IV lit a242


243


244


245


246


247


248


TOTAL


Șef Serviciu


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


TOTAL


SERV CIUL ACHIZIȚII CENTRALIZATE


II


IA


IA


IA


IA


IA


IA


IA


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit bAnexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


DIRECT A MANAGEMENT Șl STRUCTURI UNITĂȚI SANITARE


II


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE


II


IA


IA


IA


Anexa VIII < -ap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Inspector


TOTAL


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


SERVICIUL MEDICAL SUPORT SPITAL


II


IA


________

C§g HMit A pct IV lit a11A pct IV lit b263

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

264

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

265

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

266

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

267

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

268

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

269

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

270

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

271

Inspector de specialitate

s

k    II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

272

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

273

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

274

Inspector de specialitate

s

1 H

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

275

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

-t>276

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

277

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

C

< f

b;

'P Inspector de specialitate

s

H 1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

IL

c J Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Capii lit A pct IV lit b

f v Î3z_ / ,

/

^// Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

I '283-

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

!    285

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

| 286

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap 11 lit A pct IV lit b

287

Inspector de specialitate

s

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

288

Inspector de specialitate

s

II

AnexaP/HU^) II lit A pct IV lit b

289

Inspector de specialitate

s

1

A pct IV lit b

Inspector de specialitate

s

1 “

pct IV lit b

29l'^

Inspector de specialitate

s

II

/ 4^nex

ileaiMft

ap lait pct IV lit b

rESUI


297


298


299


300


301


302


303


304


305319nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


nspector de specialitate


DEBUTANT


DEBUTANT


DEBUTANT


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Anexa VI


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


ia VIII Cap2    VFH C apit A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV litb


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


tt A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV litb


it A pct IV litb


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


itApct IV litb


it A pct IV litb


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b


it A pct IV lit b326


327


328


329


330


331


332


333


334


335

Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Anexa V


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Capit A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


it A pct


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb


Vlitb353


Inspector de specialitate


354


Inspector de specialitate


355


Inspector de specialitate


356


Inspector de specialitate


357


Inspector de specialitate


358


Inspector de specialitate


359


Inspector de specialitate


360


Inspector de specialitate


361


Inspector de specialitate


362


Inspector de specialitate


363


Inspector de specialitate


364


Inspector de specialitateInspector de specialitate


Inspector de specialitate


375


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate

Referent


ReferentAnexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b lit A pct IV lit b it A pct IV lit b it A pct IV lit b ît’Ă pct IV lit b


379

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

380

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

381

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

382

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

383

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

384

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

385

Referent

M

' 1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

386

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

387 J

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

388

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

389

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

390

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

^91

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

392

Referent

M

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

^"393

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

\    Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

v

7^    Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV litb

J

O]|    Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

/

^1/    Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

x'-39&

t/    Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

^tOOl

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

401

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

402

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

403

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

404

Referent

M

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

405

Referent

M

1

VIII Cap 1! lit A pct IV lit b

Referent

M

I

v,h cap 11 nt a pct iv nt b

//«r    .AG'M^V

Referent

--J

M

r    II    1

VIII Cap II lit A pct IV lit b

Lt*£-Wf-rd-—--
J408

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

409

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

410

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

411

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

412

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

413

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

414

Referent

M

DEBUTANT

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

415

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

416

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

417

Referent

M

I

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL

157

DIRECȚIA

PROGRAME-PROIECTE


DIRECTOR


II


SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit aSef serviciu


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Referent


TOTAL


Șef serviciu


Inspector de specialitate


, S Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


Inspector de specialitate


TOTALSef serviciu


IA


IA


IA


IA


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR


II


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


II


IAAnexa VIII Cap II lit A pct IV lit b


Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit ay

437

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

438

Inspector de specialitate

S

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

439

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

440

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

441

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap ,1 lit A pct IV lit b

442

Referent

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL    8

SERVICIU PRON

OVARE A SĂNĂTÂȚII Șl PUNCTUL FOCAL

443

Șef serviciu

S

11

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

444

Medic

S

primar

Anexa II Cap 1 pct.a 4

445

Medic

S

specialist

Anexa II Cap 1 pct.a 4

446

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

447

Inspector de specialitate

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

448

Inspector de specialitate

S

1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

449

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

>450

Inspector de specialitate

s

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

TOTAL    8

_

B

ROU SECRETARIAT Șl STATISTICA MEDICALA

jf*

Șef birou

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

X Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    zt

j^'x

♦^Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

?r&

nspector de specialitate

s

H 1

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    H* (

Iț+J 1

V

/

f

Jv'

ffS

2

Statistician medical

M

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b    \\*

KW

^7    Inspector

M

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

A /    TOTAL

6

kț*V

X    Dl

LECȚIA MEDICIN

A ȘCOLARĂ

DIRECTOR    S    II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

SE

WICIUL MEDICINA ȘCOLARA

458

Șef serviciu

S

II

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit a

459

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

460

Inspector de specialitate

s

IA

Anexa VIII Cap II lit A pct IV lit b

461

Inspector de specialitate

s

1

^-<^1(5^X61^111 Cap II lit A pct IV lit b

462

Inspector de specialitate

s

II

Cap 11 lit A pct IV lit b

463

Inspector de specialitate

s

IA

 4^    H l't A pct IV lit b

Inspector

M

1

/ 5    /j^^^\%)^apll litApctIVIitb

F z

fcA

Inspector de specialitate

S

II

CONFORM CU ORIGINALUL


468


469


470


471


472


473


474


475


476


477


478


479


480
CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA Șl STOMATOLOGIE SECTOR 1

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALA


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


asistent medical coordonator


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


primar


primar


pnmar


primar


primar


specialist


specialist


specialist


specialist


specialist


specialist


specialist


specialist


specialist


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa I


Anexa


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cappcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pcta4


pct 1.4


pct a4


pct a4


ț»505


506


507


508


509


510


511


512


513


514


515


■516
asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


. Anexa II'


Cappct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pcta4


pct a4537

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

538

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

539

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

540

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

541

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

542

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

543

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

544

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

545

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

546

asistent medical

PL

principal

Anexa ItCap I pct a4

547

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

548

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

549

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

550

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

551

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

552

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

553

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

554

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

555

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    /fi.

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    US i:

k    asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    IȘ|

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

d

J    asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

•&y<

j/    asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

5T

asistent medical

S

principal

Anexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

feeî^

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

565

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

566

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

567

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

568

asistent medical

PL

principal

- -^iTn^nexa l,Cap 1 pct a4

569

asistent medical

PL

principal

spetea HCap 1 pct a4

570

asistent medical

PL

principal

/—î'Wîte ,,CaP1 Pct a4

571

asistent medical

PL

principal

/    A^eîfaHICap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

1 *2.    Anțjca JlCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

\    Ar$^ICap 1 pcta4

riv


CONFORM CU ORIGINALUL


579


580


581


582


583


584


585


586


587


588


589asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


TOTAL


medic coordonator


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


124


principal


CABINETE MEDICALE STOMATOLOGICE


primar


primar


primar


pnmar


primar


primar


specialist


specialist


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa II Cap


Anexa llCap i


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct 1.4


pct a 4


pcta4


pcta4


pct 34


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4
/

609

medic

S

specialist

Anexa HCap I pct a4

610

medic

S

Anexa liCap I pct a4

611

medic

s

Anexa HCap I pct a4

612

medic

s

primar

Anexa IICap I pct a4

613

medic

s

Anexa HCap I pct a4

614

medic

s

Anexa HCap I pct a4

615

medic

s

specialist

Anexa HCap I pct a4

616

medic

s

Anexa HCap I pct a4

617

asistent medical coordonator

PL

Anexa II Cap I pct 1.4

618

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

619

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

620

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

621

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

622

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

623    "

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

624

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

625

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

3=» 626

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

•.Z5SZ

X    asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4    //

\

i    asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4    #£

O

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

/

1    asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4    y,

"V    asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

J?34 A

A

/    asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

l    636

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

637

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

|    638

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1    639

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

640

asistent medical

PL

.^gpjULfi^xa HCap I pcta4

TOTAL

51

CABINETE MED

CALE M

EDICINĂ GENERALĂ Șl STjOlWotQ^^jjpR 2

medic coordonatormedic


primar


<11 Pap I pct 1.4


^ap I pct a4
CONFORM CU ORIGINALUL


647


648


649


650


651


652


653


654


655


656


657


658


659
medic


medic


Anexa


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


asistent medical coordonator


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


ii-1


primar


Anexa


Cap


Cap


pct a4


pct a4


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


specialist


specialist


specialist


specialist


specialist


speca1


specialist


primar


specialist


specialist


specialist


specialist


principal


principal


principal


principal


principal


principal


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa I


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pcta4


pct 1.4


Anexa


iexa


o Anexa


iexa


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


Hor


ir


MV,
CONFORM CU ORIGÎNALU


680

soră medicală

M

principal

Anexa HCap 1 pct a4

681

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

682

asistent medical

S

principal

Anexa HCap 1 pct a4

683

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

684

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

685

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

686

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

687

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

688

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

689

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

690

soră medicală

M

principal

Anexa HCap 1 pct a4

691

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

692

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

693

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

694

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

-_ .

—2595

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

—696

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

l

‘—697

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

698

asistent medical

PL

principat

Anexa HCap 1 pct a4

699

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

700

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4    /

701

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

702

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

703

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

704

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

|    705

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

706

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

707

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

708

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

709

asistent medical

S

principal

Anexa HCap 1 pct a4

710

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

711

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pcta4

712

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

713

asistent medical

S

principal

/    Anexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

1 &§    Anexa HCap 1 pct a4

‘v

asistent medical

PL

principal

l Ș    5 Anexa HCap 1 pct a4

țjj

\    asistent medical

PL

principal

\ ?>.    */ Anexa HCap 1 pct a4‘JV


=NE


720


721


722


723


724


725


726


727


728


729


730


731


732


^733
asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principalAnexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4•    o

754

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

755

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

756

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

757

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

758

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

759

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

760

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

761

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

762

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

763

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

764

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

765

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

766

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

767

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

768

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

769

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

-?70

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

--'771

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

773

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

Anexa HCap l pct a4

X    TOTAL

134

CABINETE STOMATOLOGICE

înedic primar coordonator

S

primar

Anexa II Cap I pct 1.4

?

^jj    medic

S

primar

Anexa HCap I pct a4

L- * A M3PV

$}/    medic

s

Anexa HCap I pct a4

/

/    medic

s

primar

Anexa HCap 1 pct a4

K r

b

pZ    medic

s

primar

Anexa HCap 1 pct a4

medic

s

primar

Anexa HCap 1 pct a4

781

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4

782

medic

s

primar

Anexa HCap 1 pct a4

783

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4

784

medic

s

Anexe HCap 1 pct a4

785

medic

s

Zd«ș. sffex    Anexa HCap 1 pct a4

786

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4

medic

s

,4 /fwrffiN    Anexa HCap 1 pct a4

medic

s

-L

f    ® 1 Anexa HCap 1 pct a4

țlESVl
791


792


793


794


796


797


798


799


800


801


802


803


804


805


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


asistent medical coordonator


soră medicală


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


Anexa


Cap


pct a4


PL


PL


PL


SSD


primar


Anexa


Anexa


Cap


pcta4


specialist


primar


primar


principal


principal


principal


principal


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa I


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pcta4


pct a4


pcta4


pct 1,4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4PL


PL


PL


PL


PL


PL


SSD


PL


PL


820asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


pnncipal


principal


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


AnexaCap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pcta4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4828


829


830


831


832


833


834


835


836


837


838


839854


855


CABINETE


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


MEDICALE MEDICINA GENERALA Șl STOMATOLOGIE SECTOR 3

CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA


:ent medical coordonator


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


specialist


pnmar


specialist


specialist


specialist


specialist


primar


primar


primar


primar


specialist


specialist


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Anexa llCap


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


nexaCap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pcta4


pct a4


pcta4


pcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct 1,4


pcta4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pct a4


pcta4


pct a4


pcta4


pcta4


pct a4

860

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

861

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

862

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

863

asistent medical

S

principal

Anexa HCap 1 pct a4

864

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

865

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

866

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

867

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

868

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

869

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

870

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

871

asistent medical

M

Anexa HCap 1 pct a4

872

asistent medical

S

principal

Anexa HCap 1 pct a4

873

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

874

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

875

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

876

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

i    asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

*«: / iSSS5$52‘

/

1 asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

/ ^11 asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

; "\^83sx/.

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

884. <

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

886

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

"    887

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

888

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

i    889

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

890

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

891

asistent medical

PL

principal

   Anexa HCap 1 pct a4

892

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap 1 pct a4

893

asistent medical

PL

principal

/W,

%ZivAnexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Z'vT

<^Âr\exa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

,*■

fAnfexa HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

- S/mexa HCap 1 pct a4

u>—r-!-

besu

897

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pcta4

898

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

899

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

900

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap I

pct a4

901

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

902

soră medicală

M

Anexa

HCap 1

pcta4

903

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pcta4

904

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

905

asistent medical

PL

Anexa

HCap 1

pct a4

906

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

907

asistent medical

M

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

908

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pcta4

909

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pcta4

910

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pcta4

911

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

912

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

=> 913

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pcta4

—77914

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pcta4

915

soră medicală

M

principal

Anexa

HCap 1

pcta4

XC®

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

-x

n;

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

«Oo

xX-/$£?K.

\

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

■£

Ou asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

<L

TC

w asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

/

v / asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

>922-^

A

.9    asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

K9i? V

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

925

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pcta4

926

asistent medical

PL

Anexa

HCap 1

pct a4

|    927

asistent medical

PL

Anexa

HCap 1

pct a4

928

asistent medical

PL

principal

Anexa

HCap 1

pct a4

929

asistent medical

PL

principal

Li&gexa

HCap 1

pct a4

930

asistent medical

PL

principal

——

HCap 1

pct a4

asistent medical

PL

principal

IM®

Abșxa

HCap 1

pct a4

asistent medical

PL

debutant

1    iik

__1_ca_UU

Ar|>gi

HCap 1

pcta4

asistent medical

PL

1 A*

_1_fcS_

Arfe

HCap 1

pct a4

c-y.937


938


939


940


941


942


943


944


945


946


947


948


949


950


951961


962


963


964


965TOTAL


Medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


asistent medical coordonator


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


110


PL


PL


PL


PL


PL


CABINETE STOMATOLOGICE


primar


primar


specialist


specialist


specialist


primar


specialist


specialist


principal


principal


principal


principal


Anexa UCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa UCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap l pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa UCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4Anexa HCap I pct a4

a HCap I pct

‘‘’-ptkh'exa IICaD I Dct


_1.4

xa UCap I pct a4974


975


976


977


978


979


980


981


982


983


984


985


-986


987
asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


TOTAL


CABINETE MED


medic coordonator


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


53


CALE M


CABINET


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


ICap


ICap


ICap


ICap


JCa^.


ICap


ICap


ICap


ICap


ICap


ICap


ICap


ICap


ICap


ICap


EDICINA GENERALA Șl STOMATOLOGIE SECTOR 4


E MEDICALE MEDICINA GENERALA


specialist


primar


specialist


primar


primar


specialist


pnmar


specialist


specialist


specialist


primar


primar


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


Anexa HCap I pct 1.4


Anexa HCap


Anexa HCap


Anexa HCap


Anexa HCap


Anexa HCap


Anexa HCap


Anexa HCappcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4irr. •

jn,

1003

medic

s

primar

Anexa HCap 1 pct a4

1004

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1005

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1006

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1007

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1008

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1009

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1010

asistent medical coordonator

PL

Anexa HCap 1 pct 1.4

1011

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1012

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1013

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1014

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1015

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1016

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1017

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1018

asistent medical

S

principal

Anexa HCap I pct a4

1019

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1020

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

. J021

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

“ 1022

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4    /'o*

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4    l|>°

k    asistent medical

PL

pnncipal

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

o\\    asistent medical

S

Anexa HCap I pct a4

t

t,    asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

//    asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

VjtJ2§>

^*/    asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

' <^31

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1032

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1033

asistent medical

S

principal

Anexa HCap I pct a4

U    1034

asistent medical

PL

principal

A0uexallCaPlpCta4    j

1035

asistent medical

PL

principal

Z^ffișeă^aJICapIpct a4

1036

asistent medical

PL

principal

7i$ptâțife&țl.Cap 1 pct a4

1Q37

asistent medical

PL

ilwfeCTie>ft'nQaP1 Pct a4

asistent medical

S

principal

j *1

$^Wnex&IIGap 1 pct a4

^jllăU

£

\    asistent medical

PL

principal

\ & a ^k^nexir lît^ap 1 pct a4

fs SM&P*

țt    *    t-Â

'C'--. * onîiX-y

1    W&l'7

z    -
1045


1046


1047


1048


1049


1050


1051


1052


1053


1054


1055


10561073


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4asistent medical


asistent medical


asistent medical


PL


PL


PL


principal


principalpct a41082


1083


1084


1085


1086


1087


1088


1089


10901091


10941106


1107


TOTAL


medic coordonator


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


asistent medical coordonator


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


93


CABINETE STOMATOLOGICE


primar


primar


specialist


primar


specialist


specialist


specialist


PL


PL


PL


PL


PL


PL


SSD


PL


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa HCap


Anexa llCap


Anexa HCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa HCap


Anexa HCap


Anexa HCap


Anexa llCap


Anexa llCap


Anexa HCap


Knex i llCap


fJICap


pct a4


pct 1.4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pct 1.4


pcta4


pct a4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4CONFORM CU ORIGINALUL


asistent medical

PL

principal

pct a4

F MA' Cpî

IENT

JL

asistent medical

PL

principal

a    1 Pct a4

s

UMA

Cffl

7/

A.&.£NLfl/    /


1115


1116


1117


1118


1119


1120


1121


1122


1123


11241141asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


TOTALPL


PL


PL


PL


PL


38Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


CABINETE MEDICALE MEDICINA GENERALA Șl STOMATOLOGIE SECTOR 5 CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ


Medic coordonator


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


asistent medical coordonator


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


primar


primar


specialist


specialist


specialist


primar


primar


specialist


specialist


primar


specialist


specialist


primar


principal


principal


principal


principal


Anexa HCap I pct 1,4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct 1.4


Anexa HCap I pct a4


Anexa HCap I pct a4


^UL Bffițreya HCap I pct a4I pct a41146


soră medicală


principal


Anexa


Cap


pct a4


1150


1151


1152


1153


1154


1155


1156


1157


1158


1159


1160


1161


1162
asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


soră medicală


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


principal


princip; I


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Anexa llCappct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4
©    e

1179

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1180

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1181

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1182

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1183

asistent medical

S

principal

Anexa HCap I pct a4

1184

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1185

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1186

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1187

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1188

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1189

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1190

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1191

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1192

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1193

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1194

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1195

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1196

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4    y

1197

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4    ff*.

'^M98

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

îZ-4199

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4    V-

X    asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

’J

“ \\    asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

L

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

/ y

, /    TOTAL

85

- 1    ___3=

/    CABINETE STOMATOLOGICE

%s^»305\y

medic coordonator

S

Anexa HCap I pct 1.4

medic

S

Anexa HCap I pct a4

1207

medic

s

primar

Anexa HCap I pct a4

1208

medic

s

primar

ytnexaJICap I pct a4

1209

medic

s

I a4

1210

medic

s

,1211 •

medic

s

/    M0Câi$îacta4

îH?^

medic

s

primar

Pi OjiCa^l p

:t a4

medic

s

---

:t a4>n*»K?S


îES


:,5)>n3/ig ■;

1214

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1215

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1216

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1217

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1218

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1219

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1220

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1221

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1222

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1223

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1224

asistent medical coordonator

PL

Anexa llCap 1 pct 1.4

1225

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1226

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1227

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1228

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1229

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1230

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

^1231

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    ffe

\    asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    fee

r

asistent medical

SSD

principal

Anexa llCap I pct a4    |^

L

Olt    asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    X •'

fW§S/

J    medic

S

Anexa llCap I pct a4    x

/

jI    medic

S

primar

Anexa llCap I pct a4

\jS7y

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1239 a

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1241

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1242

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1243

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1244

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1245

asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

1246

asistent medical

PL

IICap 1 pct a4

TOTAL

42

CABINETE MEDICALE M

EDICINĂ GENERALĂ ȘLST^MĂ^^^^E^^TOR 6

CABINETE MEDICALE MEDICINĂ^ G^NER^g?^// Ș j

Vrt- \

J    iîf-w £*}


O

o

m

o

33

s

o

c

o

2

C3


cr

■âj


1247

Medic coordonator

S

Anexa HCap 1 pct 1,4

1248

medic

S

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1249

medic

S

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1250

medic

s

primar

Anexa HCap 1 pct a4

1251

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1252

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1253

medic

s

Anexa HCap 1 pct a4

1254

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1255

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1256

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1257

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1258

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1259

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1260

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1261

medic

s

primar

Anexa HCap 1 pct a4

1262

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

1263

asistent medical

PL

Anexa HCap 1 pct a4

-*371264

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

= =” 1265

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

;ș^96

%    medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

A    medic

s

specialist

Anexa HCap 1 pct a4

'-"tt    medic

s

Anexa HCap 1 pct a4

Sflsistent medical coordonator

PL

Anexa HCap 1 pct 1.4

/    asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1    >272^    2

i.    asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

^1275

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

'Î274'

asistent medical

S

principal

Anexa HCap I pct a4

1275

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

i    1276

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1277

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1278

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1279

asistent medical

PL

principal

-^rîULfl^nexa IICap 1 pcla4

1280

asistent medical

PL

l,CaP 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

/    & HCap 1 pct a4

'Z JaS*3s

asistent medical

PL

principal

/ . £    ArfeVâ, IICap 1 pct a4

î ’

Si \    asistent medical

=-:—

PL

principal

î    An§xa|IICap 1 pct a4

-2TTT—----... ROT*Î

/

1284

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1285

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1286

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1287

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1288

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1289

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1290

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1291

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1292

asistent medical

S

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1293

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1294

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1295

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1296

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1297

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1298

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

1299

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1300

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1301

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

= =:::'13O2

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

>-L-

i,

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

\'t’

\ rA asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

7 \ n asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

/ 5T / asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

A

' ^7 asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

ț C 13TP—

asistent medical

PL

Anexa llCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1312

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1313

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1314

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

1315

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap 1 pct a4

!    1316

asistent medical

PL

principal

HCap 1 pct a4

1£li

asistent medical

PL

principal

llCap 1 pct a4

k    asistent medical

PL

debutant

£71

HCap 1 pct a4

asistent medical

PL

principal

£

Ațțexa llCap 1 pct a4

1

rn\\    asistent medical

PL

principal

Agț^i HCap 1 pct a4

\\ct    tjTT^

x?'    i * j—\1322


asistent medical


PL


principal


Anexa


1323


asistent medical


Cap


pcta4


1326


1327


1328


1329


1330


1331


1332


1333


13341353asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


TOTAL


medic coordonator


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


108


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principal


principalAnexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pcta4


pcta4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


Anexa llCap I pct a4
1356

medic

S

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1357

medic

S

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1358

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1359

medic

s

Anexa tICap 1 pct a4

1360

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1361

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1362

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1363

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1364

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

1365

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1366

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1367

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1368

medic

s

primar

Anexa llCap 1 pct a4

1369

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1370

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1371

medic

s

Anexa llCap 1 pct a4

1372

medic

s

specialist

Anexa llCap 1 pct a4

=^1373

asistent medical coordonator

PL

Anexa llCap 1 pct 1.4

asistent medical

PL

'X    asistent medical

PL

’PX asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

>

\ O A asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4    ~

iz

)l asistent medical

PL

Anexa llCap I pct a4

/

/ “'// asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

z" >380,77

. *7/ asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

SJj8.1v-

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

>38£==

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

.    1383

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1384

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1385

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1386

asistent medical

PL

principal

Anexa llCap I pct a4

1387

asistent medical

PL

principal

^^rtPlULflTv.    Anexa llCap I pct a4

1388

medic

S

specialist /

Anexa llCap I pct a4

1389

asistent medical

PL

f

/wSTj’/'VS'    Anexa llCap I pct a4

1390

asistent medical

PL

l *s

’ //fffi&jȘy Si" ,    Anexa llCap I pct a4

asistent medical

PL

principali «

vf'pW/ 5 f    Anexa llCap I pct a4

TOTAL

37

"C

i    s*r

1395


1396


1397


1398


1399


1400


1401


1402


1403


1404


1405


'1406


14071419


1420


1421medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


nt medical coordonator


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


CABINETE MEDICALE MEDICINĂ GENERALĂ


primar


Anexa


Cap


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


specialist


specialist


primar


primar


specialist


specialist


specialist


primar


primar


specialist


specialist


primar


specialist


specialist


primar


specialist


principal


principal


principal


principal


principal


principalAnexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Anexa


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


Cap


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct 1.4


pcta4


pct a4


pcta4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pct a4


pcta4


pcta4


pct a4


pct a4
asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


asistent medical


TOTAL


medic coordonator


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


medic


asistent medical coordonator


asistent medical


PL


PL


PL


PL


PL


PL


PL


45


principal


principal


principal


principal


CABINETE STOMATOLOGICE


primar


specialist


primar


primar


specialist


pnmar


primar


primar


specialistAnexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pcta4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pct 1.4


Anexa UCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa UCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa UCap I pct a4


Anexa llCap I pcta4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa llCap I pcta4


Anexa UCap I pct a4


Anexa UCap I pct a4


Anexa UCap I pct a4


Anexa llCap I pct a4


Anexa UCap I pct 1.4


Anexa llCap I pct a4
1462

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1463

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1464

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1465

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1466

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1467

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1468

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1469

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1470

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1471

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1472

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1473

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1474

asistent medical

PL

principal

Anexa HCap I pct a4

1475

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

1476

asistent medical

PL

Anexa HCap I pct a4

TOTAL

40


1476

68 1408


{urile ere Denui către instituție

•    Transformări i vigoare.

•    în cazul în c4 se modifică, s Funcția de


)17 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

>ă corespunzător funcțiilor, gradelor și treptele profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi

_____z_r încadra în sumele alocate prin bugetul instituției ia Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile”.

^în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.


fuftcțîilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex.lăcătuș mecanic,electrician, etc.) și se stabilește de e/permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în


mei


re organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu tjatul de funcțji<sgpKyggfoba prin Dispoziție a Primarului General.

ic coordj^    «Je funcții se poate asimila conform Anexei II Cap.l PCT 1.4 din Legea 153/2017(Persoanele care exercita

Direqt^rjbcnel


“ii

?-/


Întocmit

Director Resurse Umane Paula Bălan

S2Anexa nr. 3

la H.C.G.M.B

lir

Administrația Spitalelor și Setwîfcijlfțr Medicale T3uctrreș ti Regulament de Organizare și Funcționare

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este serviciu public de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, Finanțat din bugetul Municipiului București, înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378/09.12.2008, modificată prin Hotărârea CGMB nr. 298/31.08.2009.

Art. 1.1. SIGLA

ASSM

Adm nelralia Spilatelor si Serviciilor Medicale Bucl/gsL

Sigla se va aplica pe toate antetele trimiterilor oficiale ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București precum și pe echipamentele, utilajele și mijloacele auto pe care le are în dotare.

Art. 2 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este organizată și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General.

Art. 3 Sediul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se află în strada Sfânta Ecaterina nr. 3, sector 4, București.

Art. 4 Patrimoniul aflat în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București se stabilește prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și se întregește și/sau se diminuează, după caz, în condițiile legii.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE


Art. 5 Obiectul de activitate al Administrației constituie:

managementul asistenței medicale, conform O.U istrarea și întreținerea clădirilor în


a terenurilor aferente, în cape își des’


/

la art. 16 din O.U.G. nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare, aflate în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București. Acestea se transmit în domeniul public al municipiului București șî în administrarea Consiliului General al Municipiului București, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare publice cu paturi; -exercitarea ansamblului de atribuții și competente preluate de la Ministerul Sănătății cu privire la asistența medicală și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București;

-asigurarea acordării asistenței medicale și de medicină dentară, preșcolarilor, elevilor și studenților pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar șî universitar din municipiul București;

activitatea de soluționare legaHa peț?țrjlor-eu-privire-la-asistența-medicalâ din domeniul său de

competență.


'53

CC

1< a
ONFORW1 CU ORIGINALUL

CAPITOLULUI

STRUCTURA ORGANIZA"


Art. 6 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București cuprinde in structura sa organizatorică - 10 Direcții, 25 servicii, 2 birouri, 2 compartimente, 605 cabinete medicale medicina generală și stomatologie sector 1-6 si universități, după cum urmează:

1. In subordinea Directorului General:

1.    Cabinet Director General;

2.    Compartiment Registratură și Secretariat;

3.    Serviciul Control Intern Managerial și Integritate;

4.    Serviciul Audit Intern;

5.    Biroul Comunicare și Relații Publice;

6.    Director general adjunct (medical);

7.    Director general adjunct;

8.    Director Achiziții care are în subordine

1.    Serviciul Proceduri Achiziții;

2.    Serviciul Contractare și Analiză Contestații;

3.    Serviciul Achiziții Centralizate.

2. în subordinea Directorului General Adjunct (Medical):

a)    Biroul Secretariat și Statistică Medicală.

b)    Directorul Direcției Management și Structuri Unități Sanitare cu următoarele servicii/birouri aflate în subordine:

1.    Serviciul Management Spitale;

2.    Serviciul Medical Suport Spitale.

c)    Directorul Direcției Programe - Proiecte cu următoarele servicii aflate în subordine:

1.    Serviciul Implementare Proiecte;

2.    Serviciul Managementul Proiectelor;

3.    Serviciul Asistență Tehnică Proiecte

4.    Serviciul Promovare a Sănătății și Punctul Focal.


d) Directorul Direcției Medicină Școlarăj Serviciul de Medicină Școlară, carg

__1. Cabinete medicale Medicina;

2. Cabinete medicale Medicina Genera

Cabinete medicale Medicin; binețe medicale Medicina1


5.    Cabinete medicale Medicina Generala si Stomatologie Sector 5;

6.    Cabinete medicale Medicina Generala si Stomatologie Sector 6;


7.    Cabinete medicale Medicina Generala și Stomatologie l

3. în subordinea Directorului General Adjunct:

a)    Directorul Direcției Juridice care are în subordine:

1.    Serviciul Avizare Juridică;

2.    Serviciu! Contencios.    \

b)    Directorul Direcției Resurse Umane, Normare, Organizare    ) care are m

subordine:    '

1.    Serviciu resurse umane;

2.    Serviciu salarizare.

c)    .    Directorul Direcției Economice, care are în subordine:

1.    Serviciul Buget;

2.    Serviciul Contabilitate;

3.    Serviciul Financiar.

d)    .    Directorul Direcției Investiții, care are în subordine:

1.    Serviciul Investiții;

2.    Serviciul Urmărire contracte.

e)    .    Directorul Direcției Administrative, care are în subordine:

1.    Serviciul Administrativ;

2.    Serviciul Patrimoniu.

f)    Directorul Direcției Suport Spitale care are în subordine:

1.    Serviciu Suport Spitale Administrativ;

2.    Serviciu Suport Spitale Tehnic.

CAPITOLUL IV

A. ATRIBUȚIILE GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Art. 7 In vederea realizării obiectului său de activitate Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București are în administrare următoarele unități sanitare publice cu paturi:

1.    Spitalul Clinic "Sf. Maria";

2.    Spitalul Clinic "Filantropia";

3.    Spitalul Clinic de chirurgie oro-maxilo-faciala "Prof. Dan Theodorescu";

4.    Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila";

5.    Spitalul Clinic Colentina;

6.    Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino";

7.    Spitalul Clinic de Ortopedie- traumatologie si TBC osteoarticular "Foișor";

8.    Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia";

9.    Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan";

10.    Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa";

11.    Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu";

12.    Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș";

13.    Spitalul Clinic "Colțea";

14.    Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca";

1 QrtîtalTil f’lînin “Prr»F FȚr* ’TTi niirnlnolo11.


Art. 8 Pentru realizarea obiectului său de activitate, Administrația Spitalelor București are următoarele atribuții generale:

1.    Sprij ină dezvoltarea instituțională a unităților sanitare publice aflate în aj integrarea acestora în programele de dezvoltare socio-economiciUfȘ^, ^ .vj_

2.    Asigură managementul asistentei medicale prin compartimenț^e du atribupi specifice în acest domeniu;

cu or,gînalul

iîului Bucure^propnneo privind “■*" *“4it|lui jjî a denumirii pentru


3.    Fundamentează și înaintează către Consiliul General al Munici reorganizarea, restructurarea, structura organizatorică, schimbi spitalele publice din domeniul său de competență, cu avizul conform ir Ministerului Sănătății și aprobă statul de funcții, statul de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare, corespunzătoare, ale acestor unități sanitare;

4.    Exercită atribuțiile și competențele ce decurg din calitatea de ordonator secundar de credite pentru unitățile sanitare publice aflate în administrare și ordonator terțiar de credite pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

5.    Controlează modul de utilizare de către unitățile sanitare publice, aflate în administrare, a fondurilor alocate, împreună cu reprezentanți ai CGMB/ai Comisiei de Sănătate.

6.    Asigura prin bugetul aprobat de Consiliul General al Municipiului București, realizarea proiectelor/programelor de promovare a sănătății populației conform indicatorilor solicitați prin aceste proiecte;

7.    Asigură cheltuielile pentru bunuri, servicii și investiții necesare întreținerii si funcționarii cabinetelor medicale din unitățile de invatamant preșcolar, școlar si universitar de stat, precum si completarea cheltuielilor de personal în unități de învățământ, prin sume alocate de la bugetul local cu această destinație, conform prevederilor legale in vigoare.

Art.9 Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București poate inchiria spatii situate in imobilele din domeniul public al municipiului București, aflate in administrarea sa, in condițiile legii, în calitate de titular al dreptului de administrare al imobilelor, va organiza procedura de licitație, va încheia contractele de închiriere, va urmări respectarea prevederilor contractuale, va încasa contravaloarea chiriilor și va vira în procent de 100% la Municipiul București, sumele facturate.

Art. 10 Managementul asistenței medicale se realizează prin:

1.    Evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurata în unitățile sanitare publice cu paturi și in alte structuri, aflate in domeniul său de competentă, stabiliți prin ordin al Ministrului Sănătății si a contractului de management;

2.    Activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistenta medicală din unitățile sanitare din domeniul său de competenta;

3.    Evaluarea, coordonarea și monitorizarea modului de asigurare a asistenței medicale curative și profilactice din unitățile sanitare aflate în administrare, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistența medicală a oricărei persoane cu domiciliul pe raza municipiului București;

4.    Urmărirea aplicării criteriilor de control al calității serviciilor medicale;

5.    Evaluarea resurselor umane de la nivelul asistenței medicale în relație cu nevoile comunitare identificate prin acțiuni specifice;

6.    Organizarea unor acțiuni de prevenire a îmbolnăvirilor și de promovare a sănătății;

7.    Colectarea și înregistrarea datelor privind sănătatea populației, utilizând informațiile în scopul identificării problemelor de sănătate ale acesteia;

8.    Identificarea problemelor de sănătate publică sau amenințărilor Ia adresa sănătății comunității;

9.    Elaborarea de studii asupra problemelor de sănătate ale populației din teritoriul municipiului București;

10.    Stabilirea de relații de colaborare cu instituții și organizații, în vederea desfășurării unor acțiuni comune în domeniul sănătății publice;


11.    Colaborarea cu autoritățile locale în aph€axeafrfegj|fncntărilor din domer    ^e;

12.    Organizarea culegerii și prelucrănFmfg^ațiîl^r 4tățistice medical^*    imitare


area, la nivel local, a im

Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană și a planuril^^ginTplpmpntrirp ft- ir.tplnr comunitare referitoare la domeniul sănătății;

ARTIMENTILOR. ATEU^i ACESTA

J , gONFORM CU ORIGINALUL


B. ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECȚIILOR, BIROURILOR ȘI SERVICIILOR COOR

țicăie București se.asigurăde către ;a» 4 ni n


Art. 11 Conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Mi Directorul General, numit în condițiile legii.

1.    Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București își desfășoară activitatea pe baza actelor normative in vigoare (Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General, Legi, Hotărâri și Ordonanțe ale Guvernului, Ordine și alte acte normative) și a prezentului regulament;

2.    Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice în limitele de competență stabilite prin lege, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General.

Art 12 Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București are următoarele atribuții, răspunderi și competențe;

I.    Asigura conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București si răspunde de buna funcționare a acesteia in îndeplinirea atribuțiilor;

Exercită atribuțiile și competențele ce decurg din calitatea de ordonator secundar de credite pentru unitățile sanitare publice aflate în administrare și ordonator terțiar de credite pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Dispune măsuri pentru administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

Fundamentează și propune bugetul pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului pe care îl înaintează ordonatorului principal de credite o data cu proiectul bugetului ASSMB;

Propune numirea, precum și sanctionarea/schimbarea managerilor unităților sanitare aflate in administrare, în condițiile legii, in urma evaluărilor și controalelor efectuate care justifică această propunere;

întocmește și fundamentează propuneri privind proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al instituției și le înaintează în vederea supunerii spre aprobarea CGMB, conform legii;

Dispune organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de bunuri materiale/servicii/lucrari, conform prevederilor legale;

Fundamentează și propune proiectul de organigramă, stat de funcții și regulament de organizare și funcționare ale instituției, în vederea supunerii spre aprobare, conform reglementarilor legale, ținând cont si de notificările transmise anual de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu privire la modificările rețelei școlare, conform normativelor de personal în vigoare și a bugetului alocat cu această destinație, de către Ministerul Sănătății;

9.    Aprobă Regulamentul Intern al instituției si dispune aducerea lui la cunoștința tuturor salariatilor prin șefii de servicii și medicii cu atribuții de coordonare din rețeaua de medicină școlară si respectarea acestuia;

10.    Stabilește, prin fișa postului, atribuțiile angajaților instituției și le poate modifica în funcție de necesități, pentru a asigura buna funcționare a administrației;

II.    Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informațiile de interes public Directorul General are obligația sa desemngze=wfceurtator de cuvânt din cadrul Biroul Comunicare


2.


3.

4.


5.


6.


7.


8.


Relații Publice.

12. Coordonează activitatea de perso

uțiilor de serviciu de către persj ază activitatea de formare i reorientarea unpr catee’
or’ ,

mutațiile^ ce ii

<^recto

*


inirea


A

prggajirea

in abjectul £ / \/


de activitate al administrației, potrivit cerințelor de modernizare a activității

*>Ctc


fondurilor gr p%)fesiohăle

'"^cuo«GWau


tluț Administrației,


14.    Răspunde de aplicarea legislației privind salarizarea personaluluț bugetare aprobate și dispune întocmirea fișei postului și fișei individuale pentru întregul personal al instituției, conform legii;

15.    Organizează recrutarea, selecționarea, încadrarea și promovarea person'

16.    Dispune angajarea, sancționarea și încetarea contractului de muncă a pe în condițiile legii;

17.    Răspunde de organizarea și buna funcționare a activității de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților și aprobă statul de plată al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

18.    Verifică și răspunde de aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de securitate și sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

19.    Verifica modul de întrebuințare a fondurilor bănești, mijloacelor fixe, materiilor prime, materialelor și a tuturor valorilor aflate în patrimoniul încredințat;

20.    Exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin care se centralizează veniturile și cheltuielile;

21.    Coordonează, îndrumă și controlează activitatea din punct de vedere tehnic și organizatoric;

22.    Urmărește creșterea calității serviciilor/prestațiilor realizate în unitățile aflate în administrare;

23.    în limita competentelor acordate, aprobă încheierea contractelor, necesare pentru derularea activității curente, cu terți, în condițiile legii;

24.    Verifică și certifică propunerile de proiecte de investiții ale sectoarelor municipiului București pentru unitățile sanitare publice, preluate în administrare de municipalitate, conform Hotărârii CGMB nr. 425/2008;

25.    Emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unității;

26.    Asigură activitatea de investirii, privind dotarea cu mijloace fixe (aparatura, mijloace de transport, etc.), necesare bunei funcționări a instituției și a unităților aflate în administrare;

27.    Conlucrează cu conducerile unităților sanitare publice pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a actului medical;

28.    Stabilește, împreună cu conducerile unităților sanitare publice, nevoile de investiții, reparații curente, reparații capitale, modernizări și extinderi ale imobilelor în care acestea își desfășoară activitatea;

29.    Dispune măsuri pentru punerea în practică a planului de investiții, reparații și consolidări a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare publice și a unităților de asistență medico - sociale, aflate în administrare ;

30.    Fundamentează și înaintează către Consiliul General al Municipiului București propuneri privind reorganizarea, restructurarea, structura organizatorică, schimbarea sediului și a denumirii pentru spitalele publice din domeniul său de competență, cu avizul conform al Ministerului Sanatatii și aprobă statul de funcții, statul de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare corespunzătoare ale acestor unități;

31.    Propune si fundamentează înființarea și reorganizarea unităților sanitare cu paturi și fără paturi, în condițiile legii;

32.    Dispune măsuri privind activitatea curentă a administrației, in condițiile legii, Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor Primarului General;

33.    Dispune controlul și aprobă, după caz, referatele de evaluare a unităților sanitare aflate in administrare;

34.    Răspunde de organizarea activității de audit intern; control financiar preventiv, control intern managerial, achiziții publice

35.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, hotărâri ale CGMB și dispoziții ale Primarului General;

36.    în exercitarea atribuțiilor și îndeplinirea responsabilităților sale, Directorul General emite Decizii;

37.    Aprobă prin decizie procedura (metodolpgiatde licitație publică în vederea închirierii spațiilor, elaborată de Serviciul Administrativ <^QEsMiațî?medicală sau non-medicalyf55ărri<omerciale)

din imobilele situate în domenjwp rației Spitalelor si Servjiciiloi icinta spitalelor flflaîk î:

, iriate, 1 al

m o

A.S.S.M.B., la propunerea managerului spitalului respectiv;    <G

'

38.    Aprobă, prin Decizie, procedura (metodologia), elaborată ^e-Serviei^l ^/ mnî ;trativ '^Serviciul

Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative, aferenfa^atrihuiriMireteju sub^onhaî închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), a spațiilor pentru dcș.fasurare^activităților de învățământ și/sau de cercetare științifică - din imobilele aflate în adminisîbarearAtiministr^ției Spitalelor și Serviciilor Medicale București;    I CONFORM CÎJ ORIGINALUL I

39.    Aprobă, prin Decizie, procedura (metodologia), elaborată de Serviciul. Adminisjratiyși Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative, aferentă atribuirii directe sub forma închirierii și/sau a comodatului (cu suportarea cotelor de utilități), amfiteatrelor/sălilor de conferințe/aulelor din cadrul unităților sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B., pentru organizarea evenimentelor, simpozioanelor, consfătuirilor, sesiunilor de comunicări științifice, congreselor, etc.

40.    Aprobă referatele întocmite de Serviciul Administrativ și Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Administrative privind închirierea spatiilor și/sau acordate în comodat.

41.    Semnează contractele de închiriere cu ofertantii declarați câștigători in urma derulării procedurii de licitație publica.

42.    In perioada când Directorul General nu este prezent in instituție, atribuțiile funcției sunt exercitate de către unul dintre directorii generali adjuncți, numit prin decizia Directorului General;

43.    In situația când postul de Director General este vacant, atribuțiile funcției vor fi exercitate de către persoana desemnată, în baza Dispoziției Primarului General;

44.    Aprobă, prin Decizie, Regulamentul privind desfășurarea activității de voluntariat organizată de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și dispune aducerea lui la cunoștința tuturor salariaților, prin șefii de servicii, coordonatori de compartimente/departamente și respectarea acestuia;

45.    Aprobă, prin Decizie, procedura, elaborată de Biroul Comunicare Relații Publice, privind condițiile în care se vor realiza și desfasura dialogurile, interviurile cu presa/conferințele de presă;

46.    Desemnează prin Decizie, persoana responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, prealabil angajării și ordonanțării cheltuielilor A.S.S.M.B., ce constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni, din punct de vedere al legalității, regularității și încadrării în limitele angajamentelor bugetare și legale stabilite prin bugetul anual aprobat potrivit legilor în vigoare.

C. ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR DIN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL SUNT URMĂTOARELE:

Art. 13 CABINET DIRECTOR GENERAL

Cabinetul Directorului General se află în subordinea Directorului General și are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:

1. Asistență de specialitate (tehnică, economică, financiară, juridică, managerială, de comunicare etc.) în procesul decizional specific Directorului General pentru realizarea obiectului de activitate al instituției potrivit statutului propriu, normelor și normativelor specifice politicilor, legislației din domeniu.

La solicitarea Directorului General și/sau la inițiativa proprie, asigură:

2.    Formularea/emiterea de opinii/recomandări rezulate ca urmare a concluziilor analizelor de ansamblu și/sau de detaliu a problemelor specifice identificate și care necesită o soluționare optimă, îmbunătățire sau eficientizare, după caz;

3.    Analize tehnice, economice, financiare, juridice, manageriale, privind comunicarea etc., pentru fundamentarea concluziilor, opiniilor și recomandărilor specifice;

4.    Analize ale proceselor de admip^^rMnafragemenl/etc., specifice ^Jn^^i/gSsDentru fundamentarea concluziilor, opini^^i j^eonțandarilor în vederea oprirfl^ătfgjȘfi^^^jgării

acestora;    1


5.    Reprezentare și/sau asistență de sp £3Ș3¥re§&ul proceselor și funcțiilor

Personalul Cabinetului Directorului general realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de către Directorul General, în temeiul legii.

Asigură consilierea Directorului General, pe problemele specifice domeniului de competență a A.S.S.M.B.;

Planifică ședințele și întâlnirile de lucru ale Directorului. General și gestionează agenda de lucru a acestuia
Art. 14 COMPARTIMENT REGISTRATURA ȘI S Se subordonează Directorului General și are, în princi responsabilități:

I.    Asigură servicii de registratură (sortare, înregistrare, datare, distribuire, arhivare a documentelor) și de secretariat pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Urmărește circuitul corespondentei interne și externe a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Primește și înregistrează corespondența destinată instituției și o prezintă Directorului General pentru înscrierea ordinelor rezolutive ce vizează modul și termenul legal de soluționare, serviciul său persoana nominalizată pentru soluționare, în funcție de specificul răspunsului (juridic, financiar, tehnic, medical, informații publice, etc.);

Urmărește reprimirea corespondenței vizate de conducerea instituției, completează pentru fiecare dintre aceasta, în registrul general de corespondență - rubrica destinată serviciului/persoanei nominalizată cu soluționarea, o sortează și o distribuie, sub semnătură, la servicii/persoane, conform ordinelor rezolutive;

Redactează și tehnoredactează documentele, pe linie de secretariat;

Primește de Ia direcțiile/serviciile instituției corespondența destinată expedierii, o pregătește pentru expediere și asigură transportul/expedierea acesteia direct, sau prin postă/servicii de curierat;

Coordonează activitatea de secretariat Ia nivelul administrației;

Reprezintă administrația în relațiile cu alte instituții pe linie de secretariat;

Asigură respectarea prevederilor legale în activitatea de secretariat și cea de arhivare;


2.


3.


4.


5.

6.


7.

8. 9.


10. Asigură Directorului General, directorilor, șefilor de servicii/birouri/compartimente documentele și datele necesare luării deciziilor/ hotărârilor;

II.    Realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de către Directorul General.

12.    Primește și înregistrează corespondența destinată instituției și o prezintă Directorului General pentru înscrierea ordinelor rezolutive ce vizează modul și termenul legal de soluționare, direcția, serviciul sau persoana nominalizată pentru soluționare, în funcție de specificul răspunsului (juridic, financiar, tehnic, medical, informații publice, etc.);

13.    Redactează și tehnoredactează documentele, pe linie de secretariat


Art. 15. SERVICIUL CONTROL INTERN MANAGERIAL ȘI INTEGRITATE Se subordonează Directorului General și are următoarele atribuții și competențe:


Identifică deficiențele existente în organizarea și funcționarea instituției respectiv constată abaterile de Ia rezultatele și de la țintele/obiectivele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat și propune dispunerea măsurilor corective sau preventive care se impun; Monitorizează performanțele compartimentelor din structura instituției, prin elaborarea și actualizarea, anual, a obiectivelor, acțivitățiloț^ indicatorilor de performanță sau de rezultat,


pe baza propunerilor compartimcpOS?, M Coordonează elaborarea proceduri.
directorului general al A.S.S.M.B.;

Contribuie la identificarea și prevenirea riscurilor de coru activității desfășurate de A.S.S.M.B.;

Elaborează Planul de Integritate la nivelul A.S.S.M.B.; Elaborează și prezintă, pentru aprobare, directorului g> raportul de activitate, pentru a fi aprobate;


creșterea eficienței


6.

7.


)L iatem și


Elaborează rapoarte în privința stadiului de implementez a^sfett^ujJi' â'eQ^ontfxSl'Ifitiirn ,i.ur.1

managerial în cadrul A.S.S.M.B. și a măsurilor de îmbună'SȘțjte a ace

9.    Urmărește reflectarea în documente scrise a organizării ciafUr»hdui intem/managerial, a tuturor operațiunilor A.S.S.M.B. și a tuturor evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

10.    Urmărește respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a instituției;

11.    Urmărește creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate;

12.    Verifică respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă;

13.    Prezintă directorului general deficiențele constatate ca urmare a acțiunii de control desfășurate și propune măsuri de eliminare/diminuare a acestora; contribuie la identificarea și prevenirea riscurilor de corupție pentru creșterea eficienței activității desfășurate de instituției

14.    Identifică punctele slabe privind organizarea și funcționarea compartimentelor care pot condiționa riscuri la corupție;

15.    Propune măsuri de eliminare/diminuare a riscurilor de corupție identificate;

16.    Propune obiective și acțiuni în procesul de prevenire și tratare a riscurilor Ia corupție în cadrul instituției;

17.    Realizează activități privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție conform măsurilor cuprinse în Planul de Integritate;

18.    Coordonează direcțiile și serviciile din cadrul instituției în privința implementării Planului de Integritate;

19.    Monitorizează îndeplinirea de către compartimentele funcționale ale instituției, a măsurilor cuprinse în Planul de Integritate;

20.    Participă la elaborarea/revizuirea obiectivelor generale și specifice ale instituției;

21.    Elaborează procedurile de sistem pentru activitățile desfășurate în cadrul instituției;

22.    Verifică și avizează procedurile operaționale întocmite de celelalte compartimente din cadrul instituției, din punct de vedere formal;

23.    Elaborează, pe baza propunerilor compartimentelor instituției, indicatorii de performanță pentru activitățile proprii desfășurate de acestea în cadrul instituției;

24.    Elaborează Registrul de riscuri al instituției, împreună cu Echipa de gestionare a riscurilor, colectând de la fiecare compartiment, riscurile specifice detectate de personalul acestuia, conform procedurii de sistem specifice;

25.    Monitorizează modul în care Comisia de monitorizare a implementării sistemului de control intern managerial și Echipa de gestionare a riscurilor își desfășoară activitatea;

26.    Coordonează procesul de actualizare a procedurilor operaționale și de sistem, a indicatorilor de performanță ai activităților și a Registrului de riscuri din cadrul instituției;

27.    Efectuează acțiuni de monitorizare în vederea verificării realizării indicatorilor de performanță pentru activitățile stabilite în cadrul instituției;

28.    Efectuează acțiuni de monitorizare în vederea verificării respectării procedurilor operaționale și de sistem stabilite în cadrul instituției^.

29.    Elaborează rapoarte în privința reati^riiMnc^batorilor de performanță ai activităților și a respectării procedurilor op erați o^at^și>de-sistgm^sgadrul instituției;

30. Personalul Serviciului Control zfnte:

conferite de lege sau dispuse de^ăt; 5SS'9lFî*2 Stivează documentele elaUo'


ntegritate reăfiz

n temeiul/ inclusive


■5-

programelor/proiectelor derulate;

32. Șeful de Serviciu participă la elaborarea și nw

Organizare și Funcționare, statului de funcții, statfflrh/de pkgfijffiarprecum și Regulamentului Intern cu privire Ia serviciu, în vederea supurferirr'âtenției ȚKcecîomFuT General-al | Administrației Snitnlelnr si Serviri ilnr Medicale ftiir.nrrcti*    I    ...............I I


Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

33.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporuri salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru 7pri_mirea_acestora șr le transmite spre analiză Directorului Direcției Programe - Proiecte;

34.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Control Intern Managerial și Integritate, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

35.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

onform cu originalul; , inHSffîriizâțfi’Iotpentpi J |


Art. 16 SERVICIUL AUDIT INTERN

Este în subordinea directă a Directorului General și are următoarele atribuții și competențe:

Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale instituției proprii sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

1.    Elaborează proiectul planului de audit public intern;

2.    Efectuează activități de audit public intern exercitat asupra activităților desfășurate în cadrul unităților sanitare din administrare;

3.    Informează structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București despre recomandările neînsușite de conducătorul unității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

4.    Raportează periodic Directorului General și structurii de audit public intern din cadrul Municipiului București cu privire la constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile sale de audit;

5.    Elaborează raportul anual al activităților de audit public intern și îl înaintează până la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București.

6.    în cazul identificării unei iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului instituției și controlului financiar intern de gestiune pentru dispunerea de măsuri specifice remedierii și rezolvării celor constatate.

7.    Auditul intern efectuează, cel puțin o dată la 3 ani, următoarele activități:

8.    Verifică angajamentele bugetare legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată inclusiv cele rezultate din fondurile din bugetul local;

9.    Verifică plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile din bugetul local;

10.    Verifică vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul instituției;

11.    Verifică constituirea veniturilor instituției;

12.    Verifică sistemul contabil al instituției și fiabilitatea acestuia;

13.    Verifică sistemul de luare a deciziilor;

14.    Verifică sistemul de conducere și control al instituției;

15.    Personalul Serviciului Audit Intern realizează orice alte atribuții conferite de lege sau dispuse de către Directorul General

16.    întocmește si asigura implementa


17.    întocmește Registrul Riscurilcțrsr ^o^îmenterezcȘ^ privire la impț Control Intern Managerial in câdr ‘

referatele de n^șj a activităților în c19.    Șeful de serviciu întocmește anual fișele de evaluare a individuale, pentru angajații din cadrul serviciului, pe un pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

20.    Șeful de serviciu întocmește fișele de post pentru angaja

21.    Șeful de serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență-Serviciului Audit Intern, pe baza condicii de prezenta, A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Salarizare;

CONFORM CU ORIGINALUL pentru personalul propriu,


22.    Șeful de serviciu întocmește anual, propunerile de perfectionar din cadrul serviciului;

23.    Șeful de serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul serviciului;

24.    Colaborează cu toate serviciile, compartimentele Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București pentru desfasurarea activitatii in cele mai bune condiții;

25.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Audit Intern;

26.    Șeful serviciului întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariațiî din cadrul Serviciului de Audit Intern, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

27.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Audit Intern, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

28.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde ia sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

îndeplinește orice alte atribuții pentru buna funcționare a Serviciului Audit Intern.

Art. 17 BIROUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Este în subordinea directă a directorului general și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Elaborează și implementează strategia de imagine a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

2.    Coordonează activitatea de comunicare dintre direcțiile si serviciile Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București cu mass-media, cu instituțiile publice și private, cu societatea civilă si cu cetățenii, in baza unei strategii de comunicare realizata pe termen scurt, mediu si lung;

3.    Monitorizează impactul acțiunilor Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București prin analiza mass-mediei si opiniei publice locale si propune masuri clare de imbunatatire a procesului de comunicare;

4.    Colaborează cu structuri similare din cadrul autoritarilor si instituțiilor publice sau cu alte persoane juridice pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

5.    Promovează in mass-media programele de dezvoltare inițiate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București, cu aprobarea Directorului General;

6.    Stabilește condițiile in care se vor realiza si desfasura dialogurile, interviurile cu presa/conferințele de presă, în baza unei proceduri elaborate în cadrul Biroului Comunicare si Relații Publice și aprobate, prin Decizie, de Directorul General;

7.    Organizează culegerea, prelucrarea, analiza, stocarea informațiilor ce apar în mass-media, privind activitatea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, realizând banei de date;

8.    Creaza oportunități de promovare a imaginii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și le supune spre aprobare, Directorului General;

9.    Contribuie la dezvoltarea unei culturi crarâniqQțîoftalț a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cu respectarea C^^tujȚei^aîegjlbjț din domeniul ^p^uh^j^^^lice și a principiilor dreptului comunicării: lfegalitâtA>chjdjstan'fâ politică, Qb^^mUte,-^'p^^lism și

ss==țswarțialite, egalitate în drepturi a emițăforu^feaM uite informații a\$t^anei$F de a le

10. Redactează si transmite comunicate de presa, drept la replica privind activitatea Ad^igair-flîsiț. Spitalelor si Serviciilor Medicale București, cu aprobarea DirectoruluUSenerah^.


11.    Prezintă punctul de vedere al conducerii Administrației Spitale București la solicitarea mass-media.

12.    Planifica, organizează si asigura buna desfășurare a conferințelor in teren privind activitatea desfasurata de Administrației Spital București


"’<u

resa, interviuri s\^deplastțr?

erviciilor ’vfedie&le1


CONFORM CU ORIGINALUL

13.    Asigură accesul publicului la informațiile de interes public și la cele furnizate din oficiu, prin afișarea acestora în punctul de informare-documentare (avizierul instituțîeî șî pagina de internet, după caz);

14.    Primește și întomește răspunsurile la solicitarile/petițiile privind informațiile de interes public, în conformitate cu Legea nr.544/2001, cu H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și cu O.G. 27/2002 peivind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, pe baza informațiilor de specialitate solicitate/primite din partea structurilor din cadrul A.S.S.M.B.;

15.    Redirecționează, cu aprobarea Directorului General, în termenul prevăzut de lege, petițiile greșit îndreptate, către autoritățile sau instituțiile publice în a căror atribuții intră rezolvarea problemelor semnalate in petitie, instiintand si petiționarul.

16.    întocmește raportul anual de activitate al Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București, cu colaborarea tuturor structurilor din cadrul A.S.S.M.B., conform modelului-cadru aprobat prin legislația în domeniu;

17.    întocmește anual raportul privind accesul la informațiile de interes public și îl supune aprobării Directorului General, conform standardelor legale aplicabile;

18.    Organizează desfasurarea activitatii de audienta a conducerii instituției.

19.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul biroului;

20.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul biroului;

21.    întocmește referatele de necesitate, aplicabile Biroului Comunicare si Relații Publice, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

22.    Șeful de birou întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul biroului, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

23.    Șeful de birou întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul biroului;

24.    Șeful de birou întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Biroului Comunicare si Relații Publice, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Salarizare;

25.    Șeful de birou întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul biroului;

26.    Șeful de birou elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul biroului;

27.    Colaborează cu toate serviciile, compartimentele Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București pentru desfasurarea activitatii in cele mai bune condiții;

28.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Biroului Comunicare si Relații Publice;

29.    Șeful biroului întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Biroul Comunicare si Relații Publice, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

30.    Participă la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a

proiectelor de hotarari, a Planului Anual aJ^Aehizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Biroul Comunica ^fQleMiidPubtice. pentru buna funcțiețOT&^ctivitaților în cadrul acestuia;    X*


31. Tine evidența scrisă a tuturor lucn

problemele specifice de activitate lește orice alte ajțribqtii pre’prevederi legale incidente, pentru buna funcționare a Biroul Comu:


b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)


Art 18 DIRECȚIA ACHIZIȚII

Directorul Direcței Achiziții se subordonează Directorului General și are competențe:

1.întocmirea documentației necesare inițierii procedurilor de achiziție necesitate, note de fundamentare, note justificative etc.) precum și a documenfajre'Cde-atribuire-pentru:

a) aparatura medicala de inalta performanta finanțata din Bugetul Local al Municipiului București

-servicii de paza si monitorizare video;

-servicii de mentenanta preventiva si corectiva la unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare;

-lucrări de reparații curente, capitale si investiții;

-servicii de toaletare si defrișare arbori;

-lucrări de reparații alei, trotuare;

-servicii intocmire documentații pentru obținere autorizații PSI;

-expertize tehnice la unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare;

-servicii design IT, mentenanta IT;

-servicii de amenajare si intretinere peisagistica spatii exterioare Ia unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare;

k) -incheiere spatii cu destinație comerciala si medicala.

2.Elaborarea caietelor de sarcini, a termenilor de referință și a specificațiilor tehnice pentru achizițiile centralizate;

3.Stabilirea programului anual al achizițiilor publice pentru prosusele/serviciile si lucrările achiziționate in sistem centralizat;

4.    Consultarea pieței anterior inițierii procedurilor de atribuire centralizate, potrivit dispozițiilor legale;

5.    Stabilirea strategiilor generale referitoare la produsele/serviciile si lucrările achiziționate in sistem centralizat si a strategiei de contractare;

6.    îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute in Legea nr, 98/2016 si HG 395/2016;


7.Răspunde de întocmirea Strategiei anuale de achiziții publice și a Planului anual de achiziții publice, pe baza referatelor de necesitate și oportunitate, întocmite de Direcțiile din cadrul A.S.S.M.B; 8.0rganizează, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări;

9.    Răspunde de întocmirea, cu respectarea legii, a proiectului acordului-cadru, contractului de achiziție publică, actelor adiționale la contract, după care le transmite spre avizare Direcției Juridice, Direcției Economice și tuturor celorlalte direcții care au competențe în derularea respectivelor contracte;

10.    Participă în comisiile de evaluare, pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, în baza Deciziei de numire a Directorului General;

11 .Răspunde de întocmirea și transmiterea documentelor solicitate de C.N.S.C. în vederea soluționării contestațiilor formulate de ofertanții participanți în cadrul procedurilor de atribuire;

12.    Răspunde de întocmirea și transmiterea către A.N.A.P, a documentelor solicitate pentru contractele de achiziții publice, care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire;

A    . mr-

13.    întreprinde demersurile necesare pentru htfe^frar&a;,/ reînnoirea / recuperarea înregistrării


A.S.S.M.B. în SEAP sau recuperarea certifj M.Râspunde de actualizarea, pe baza nec

A.S.S.M.B., a strategiei de contractare și 15 .Răspunde de elaborarea document ați

—i necesităților transmise    '

reînnoirea este cazul; celelalte se

pl^Bachizițiilomitac} cumentelor-supc^F pi. lartimentele delspepiali

a1 â.îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute    in

vigoare;

17.    Aplică și finalizează procedurile de atribuire;

18.    Constituie și păstrează dosarul achiziției publice.    ?/

19.    Celelalte servicii/compartimente au obligația de a sprijini activitatea DirecÎTei Acmzftii, în funcție de specificul și complexitatea obiectului achiziției, fără a se limita la acestea, după cum^hnoază:

a)    transmiterea referatelor șefilor structurilor de specialitate din cadrul A.S.S.M.B., care cuprind

necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și alte informațiile care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea șfrâtegîeî de contractare a respectivelor contracte/acordurricadru;    j conform CU ORIGINALUL |

b)    transmiterea specificațiilor tehnice așa cum sunt acestea prevăzute în legislația aplicabil^ achizițiilor publice;

c)    transmiterea de informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesități, în urma unei cercetări a pieței sau în baza de date a instituției;

d)    informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și poziția bugetară a acestora;

e)    informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuția contractelor/acordurilor-cadru, care cuprinde cauza, motivele și oportunitatea modificărilor propuse;

20.    ASSMB are dreptul de a achiziționa servicii de consultanță pentru proiecte cu grad de dificultate ridicat și în domenii specifice, denumite în continuare servicii auxiliare achiziției, în vederea sprijinirii activității Direcției Achiziții.

21 .Colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe din cadrul Primăriei Municipiului București sau instituțiilor și serviciilor publice de interes local al municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate;

22.    Directorul Direcției Achiziții întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajațîi din cadrul Direcției Achiziții, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Salarizare;

23.    Directorul Direcției Achiziții întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Direcției Achiziții;

24.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Direcției Achiziții, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

25.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Direcției Achiziții, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

26.    Răspunde de întocmirea si asigurarea implementării Procedurilor Operaționale in cadrul Direcției;

27.    Răspunde de întocmirea Registrului Riscurilor si a documentelor cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul Direcției

28.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate direcției și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

29.1ndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate

30.Conduce, coordonează și răspunde de activitatea Serviciului Proceduri Achiziții și Serviciului Contractare și Analiză Contestații si Serviciului de achiziții centralizate, aflate în subordinea Directorului Direcției Achiziții.

Art. 19 SERVICIUL PROCEDURI ACHIZIȚII Se subordonează Directorului Direcției Achiziții ș[ are

următoarele atribuții și competențe:

ui anual de achiziții publice, pe baza îcțln^din cadrul A.S.Ș^$lb^


1.întocmește Strategia anuală de achiziții patifiț t$i referatelor de necesitate și oportunitate, înt 2.Organizează, cu respectarea dispozițiilor le;

ref’btocedurile

,    * II    / t?"

intratelor de șchfeițiiții publice de produse, servicii șijjlucr) în comisiile de«evaluare, pc„___

Deciziei de numire a Directorului General;

4.    întocmește și transmite către A.N.A.P, documentele solicitați care sunt supuse verificării aspectelor procedurale aferente procesului de’atribuire

5.    întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea / reînnoirea / recuperarea A.S.S.M.B. în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

6.    Actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte servicii/compartimente ale A.S.S.M.B., strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice;

7.    Elaboreaza documentația de atribuire și documentele-suport pentru procedurile de atribuire, pe baza necesităților transmise de serviciile/compartimentele de specialitate;

8.    îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația in vigoare;

9.    Aplică și finalizează procedurile de atribuire;

10.    Constituie și păstrează dosarul achiziției publice

11.    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, stabilite de Directorul direcției, Directorul general al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General

12.    Colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe din cadrul Primăriei Municipiului București sau instituțiilor și serviciilor publice de interes local al municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate;

13.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

14.1ntocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de Dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general în demeniul său de activitate/competență.

15.    Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și la Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Proceduri Achiziții, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

16.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Proceduri Achiziții, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

17.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții;

18.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

19.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții;

20.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții;

21.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Proceduri Achiziții, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

22.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Proceduri Achiziții, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

23    .Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Proceduri Achiziții, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

24    .întocmește si asigura implementarea Pr 25.întocmește Registrul Riscurilor si doct

‘ anagerial in cadrul serviciului; ența scrisă a tuturor lucrări

pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de compe

ART. 20. SERVICIUL CONTRACTARE ȘI ANALIZA CONTEST

Se subordonează Directorului Direcției Achiziții și are următoarele atribuțtrșr-©or>

1.    Primirea, Înregistrarea si gestionarea documentelor predate Serviciului Contractare Și ^țîjali-za

Contestații de către Serviciul Proceduri Achiziții, in vederea întocmirii contractelor de achiziție publica/acordurilor cadru;    CONFORM CU ORIGINALUL

2.    Asigurarea redactării contractelor de achizitie/acordulrilor cadru &i/sau după caz, a actele r adiționale, in vederea încheierii acestora cu câștigătorii desemnați ai procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii si lucrări;

3.    Asigurarea încheierii contractelor de achiziție publica/acordurilor cadru, se va face numai după predarea prealabila către Serviciul Contractare si Analiza Contestații a unei fotocopii a Raportului Procedurii întocmit de către Serviciul Proceduri Achiziții. Raportul, va prezenta cel puțin următoarele elemente esențiale:

a)    datele de identificare ale operatorului economic desemnat câștigător;

b)    valoarea contractului de achiziție publica/acordului cadru;

c)    obiectul contractului de achiziție publica/acordului cadru;

d)    durata contractului de achiziție publica/acordului cadru;

e)    cuantumul garanției de buna execuție, in cazul in care s-a solicitat prin documentația de atribuire publicata pe platforma S.E.A.P.

4.    Penalitățile și limita acestora in conformitate cu drafitul contractului de achiziție publica/acordului cadru publicate pe platforma S.E.A.P.

5.    Alte informații/date esențiale in conformitate cu cerințele imperative din documentația de atribuire publicata pe platforma S.E.A.P., documentație insusita de operatorul economic desemnat câștigător al procedurii de atribuire.

6.    Asigurarea încheierii actelor adiționale aferente contractelor de achiziție publica, se va face numai in baza unui Raport de Specialitate comun întocmit de către: Inițiatorul propunerii si Serviciul Proceduri Achiziții ce va conține imperativ propunerile întemeiate, prezentate clar si detaliat cu motivarea in fapt a determinării incheierii unui act adițional ce va deveni parte integranta a contractului de achiziție publica existent;

7.    Raportul de specialitate comun se va preda, către Serviciul Contractare si Analiza Contestații de către Serviciul Proceduri Achiziții, cu cel puțin 15 zile in prealabil incheierii actului adițional.

8.In urma colaborării cu Serviciul Proceduri Achiziții, Serviciul Contractare si Analiza Contestații asigura urmărirea constituirii garanției de buna execuție in cuantumul si forma stabilita in conformitate cu prevederile contractuale si in concordanta cu documentația de atribuire publicata pe platforma S.E.A.P;

9.    Asigura înregistrarea notificărilor prealabile si a contestațiilor depuse de operatorii economici in cadrul procedurilor de atribuire;

10.    Elaborează, in legătură cu activitatea si limita de competenta a Serviciului Contractare si Analiza Contestații, următoarele documente:

a.    puncte de vedere cu privire la notificările prealabile depuse de operatorii economici in cadrul procedurilor de atribuire organizate de A.S.S.M.B., in conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, cu modificările și completările ulterioare;

b.    puncte de vedere cu privire Ia contestațiile depuse de operatorii economici in cadrul procedurilor de atribuire organizate de A.S.S.M.B., in conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica cu modificările și completările ulterioare;


c.    plângeri împotriva Deciziilor C. Achiziții), in conformitate cu materie de atribuire a contractelo

d.    note si concluzii scrise in cai

1Q-U2£L16 privind remediile si cal rile și completările


11 .Informarea Direcției Achiziții cu privire la stadiul soluționării cererilor (notificări prealabileșiișau contestării) de către instituțiile abilitate, respectiv C.N.S.C. si/sau Curtea ti&Apel^wurestif^ț!.>c/^o. 12.1ndeplineste si alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din act£

r,


dispuse de conducerea instituției, in domeniul sau de activitate.

13.Participa la elaborarea si modificarea proiectului RegulamentuluyJ^Organiz^re și tuilcfî0nare, statului de funcții, statului de personal, precum și a Regulamentului Intern cu privire f^Sjjbnriciuf Contractare si Analiza Contestațiilor, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, respectiv propunerii~spTe dezbaterea

9??®’    •    •    -    ,    „    ,    , CONFORM CU ORIGINALUL

14.1ntocmește și asigură implementarea Procedunlor Operaționale in cadiul compartimentului;

15.întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implemenrarea-sistenrtrluT de-Contrari Intern Managerial in cadrul compartimentului;

lâ.Participa la intocmirea propunerilor bugetare, a Planului Anual al Achizițiilor Publice, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul.

17.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciul Contractare si Analiza Contestațiilor, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

18.    întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciul Contractare si Analiza Contestațiilor, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

19.    Participă la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciul Contractare si Analiza Contestațiilor, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

20.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

ART. 21. SERVICIUL ACHIZIȚII CENTRALIZATE

Se subordonează Directorului Direcției Achiziții și are următoarele atribuții și competențe:

1.    întocmirea documentației necesare inițierii procedurilor de achiziție centralizate (referate de necesitate, note de fundamentare, note justificative etc.) precum și a documentației de atribuire pentru:

a)    aparatura medicala de inalta performanta finanțată din Bugetul Local al Municipiului București

b)    servicii de paza si monitorizare video;

c)    servicii de mentenanta preventiva si corectiva la unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare;

d)    lucrări de reparații curente, capitale si investiții;

e)    servicii de toaletare si defrișare arbori;

f)    lucrări de reparații alei, trotuare;

g)    servicii intocmire documentații pentru obținere autorizații PSI;

h)    expertize tehnice Ia unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare;

i)    servicii design IT, mentenanta IT;

j)    servicii de amenajare si intretinere peisagistica spatii exterioare la unitățile sanitare cu paturi aflate in administrare;

k)    închiriere spatii cu destinație comerciala si medicala

2.    Elaborarea caietelor de sarcini, a termenilor de referință și a specificațiilor tehnice pentru achizițiile centralizate;

3.Stabilirea programului annual al achizițiilor publice pentru prosusele/serviciile si lucrările achiziționate in sistem centralizat- <M’

4.Serviciul de achiziții centraliinpheie^acdra^ri-cadru/contracte in numele si pentru unitățile sanitare cu paturi aflate in admjnistafe jf 5. Consultarea pieței anterior-f initfe


ildfMe atribuire centr;legale;

țea strategiilor genera] kNTU'-lb'


centralizat si a strategiei de contractare;

7.    îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum su,

98/2016 si HG 395/2016;

8.    Propune componenta comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmeaza $ /atrjbuit^in

achiziții centralizate;    ____

9.    Elaborează notele justificative si notele de estimare a valorii pentru toate procedurile de atribuire

centralizate cat si pentru cumpărările directe centralizate;    CONFORM CU ORIGINALUL

10.Stabilește prin nota justificativa criteriile de calificare si selecție a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire pentru achizițiile centralizate;

11 .Asigura activitatea de informare si de publicare privind pregătirea si organizarea procedurilor de atribuire centralizate, obiectul acestora, termenele, precum si orice alte informații care sa edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziții publice;

12.    Urmareste respectarea preturilor si a cantitatilor din contractele incheiate;

13.    Urmărește si asigura respectarea prevederilor legale privind pastrareaconfidențialității in legătură cu situațiile, documentele si informațiile pe care le deține in scop profesional, respectând prevederile codului etic;

14.    Asigura constituirea si pastrarea dosarului achiziției centralizate;

15.    Asigură legătura serviciului cu operatorii economici care derulează activități în baza angajamentelor legale pentru care autoritatea are calitatea de beneficiar;

16.    întocmirea notelor interne pentru restituirea garanțiilor de participare către ofertantii câștigători si necastigatori;

17.    Asigurarea suportului administrativ pentru comisiile de licitație centralizata în cadrul procesului de evaluare a ofertelor;

18.    întocmirea și transmiterea anunțurilor de atribuire conform dispozițiilor legale relevante;

19.    întocmirea și păstrarea dosarelor achizițiilor publice centralizate;

20.    întocmirea rapoartelor privind contractele atribuite, ca urmare a procedurilor centralizate aplicate;

21.    Urmărirea respectării termenelor pentru elaborarea ofertelor precum și a termenelor pentru încheierea contractelor.

22.    Asigură păstrarea documentelor proprii, în vederea arhivării, conform reglementărilor legale naționale și comunitare în materie;

23.    îndeplinește activități specifice gestiunii de personal la nivelul serviciului: pontaje, evidență concedii, etc.;

24.    Participă la activitățile specifice procesului de formare continuă a personalului serviciului: analiza nevoi de formare, chestionare, plan de formare, etc.;

25.1ntocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului; 26.1ntocmeste Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

27.    Participa la intocmirea propunerilor bugetare, a Planului Anual al Achizițiilor Publice, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul.

28.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 22 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT (MEDICAL)

Directorul General Adjunct Medical se află în subordinea Directorului General și are următoarele atribuții:

1. Coordonează activitatea structurilor aflate în subordinea sa. în lipsa acestuia, atribuțiile și competențele sale vor fi îndeplinite de Directorul General sau de unul dintre directorii structurilor aflați în subordinea sa;

Analizează aspectele organizatorice ale asistenței medicale a mamei și copilului, în raport cu


2.


dinamica morbidității și mort; organizare/reorganizare a struci


riciilor Medicale;

rează cu toate institutile ‘’4țjlBiRartic la implementarea d
ăsun de lor și


Ca


guvernamentale;

Coordonează Biroul Secretariat și Statistică Medicală, Din Sanitare, Direcția Programe - Proiecte și Direcția Medicina Școlara;Participa ca membru in Consiliile de Administrație din unitatiile aflate in subordineEtWiofsîerului Sanatati sau in alte instituții cu rețea sanitara proprie, in baza desemnării conform legii;

Propune comisiile de examinare și comisiile de soluționarea contestațiilor, la concursurile organizate privind ocuparea posturilor de conducere și de execuție ~dtn structurile aflate îți

subordinea sa;    1 CONFORM CU ORIGINALUL ,

Propune proiectul de Regulament de organizare a concursului/examen pentru ocuparea posturiloi de manager la unitățile subordonate Administrației Spitalelor și Serv'iciilorMedicalFșî propune măsuri pentru monitorizarea aplicării regulamentului;

9.    Participă la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;

10.    Evalueaza performanța profesională individuală a personalului cu funcții de conducere din subordinea sa;

11.    Propune inființarea/desființarea unor categorii de posturi din statul de funcții pentru direcțiilor, serviciilor și birourilor aflate în subordinea sa, conform structurii aprobate prin Hotarare de Consiliu General al Municipiului București;

12.    Conduce, îndrumă și coordonează activitatea structurilor din cadrul Biroului Secretariat și Statistică Medicală, Direcției Management și Structuri Unități Sanitare, Direcției Programe -Proiecte și Direcției Medicină Școlară;

13.    Nominalizează echipele de proiect pe fiecare sursă de finanțare;

14.    Coordonează activitatea de evaluare a necesarului de servicii medicale la nivelul municipiului București, pe domenii de asistență medicală;

15.    Analizează si avizeaza propunerile înaintate de conducerea unităților sanitare din administrare privind reorganizarea, restructurarea, respectiv structura organizatorică temporara sau definitiva, statul de funcții, statul de personal și regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, precum și cele privind schimbarea sediului și a denumirii acestora, în vederea aprobării, conform legislației in vigoare și prezentului regulament;

16.    Desemnează medicul coordonator și asistentul coordonator al cabinetelor medicale de medicină generală și cabinetelor stomatologice ale unităților de învățământ public preșcolar, școlar și universitar, aflate în componența Serviciului Medicină Școlară, organizate pe sectoarele municipiului București și distinct pentru asistența medicală universitară;

17.    Coordonează necesarul de servicii de sănătate pentru unitățile sanitare publice cu paturi aflate in administrarea A.S.S.M.B.;

18.    Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de sănătate la nivel local, pe baza nevoilor de sănătate ale populației și în conformitate cu strategiile de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății;

19.    Propune măsuri pentru asigurarea eficienței și calității actului medical, in rețeaua unităților sanitare publice aflate in administrare;

20.    Evaluează și coordonează serviciile medicale furnizate în cadrul rețelei de asistență medicală școlară;

21.    Contrasemnează toate actele emise în cadrul direcției de către structurile de specialitate și răspunde de legalitatea acestora;

22.    Coordonează activitatea de statistica medicala si de prelucrare a informațiilor statistice medicale de la unitățile sanitare publice, aflate în administrare si cabinetele medicale școlare;

23.    Verifică activitatea de informare a personalului medical din unitățile sanitare publice si din cabinetele de asistenta medicala din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, aflate în administrare/subordonare, în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și îndatoririle acestora;

24.    Colaborează cu factorii decidenti la im fâeritâreâ sfeategiei de ir    :ei inunitățile aflate in administrare;

îjementează strategia municipa] iței sectorului sanitar, î:
26.    Participă la îndeplinirea planurilor de acțiuni privind implementarea legislații și de consolidare instituțională în domeniu la nivel local;

1T


ulațjfei în


27.    Analizează sesizările și reclamațiile referitoare la asigurare^ăsistențeijKedicale a( unitățile sanitare publice aflate în administrare si in cabinetele medicale școlare;

28.    Coordonează, la nivel local, programe de promovare a sănătății și educației pentru să

29.    Asigură, la nivel local, implementarea, monitorizarea și coordonarea pSTîtîcilor publice de sănătate naționale și cele promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sănătoase: CONFORM CU ORIGINALUL

30.    Propune spre avizare Primarului General întâlnirea Steering group, constituit la nivel local ori de cate ori situația o impune;

31.    Propune spre avizare Primarului General organizarea de conferințe naționale și internaționale cu teme ce vizează integrarea Municipiului București în programele promovate de OMS si dezvoltarea unei rețele de Healthy Cities Network;

32.    Participă la activitatea de medicină preventivă la nivelul municipalității prin acțiuni specifice, respectiv de prevenire a efectelor caniculei, si alte acțiuni prevăzute de legislație;

33.    Propune parteneriate cu organizații neguvemamentale din domeniul sănătății;

34.    Participa în calitate de membru in comisiile de examen/contestatii pentru concursuri/examene pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor, din domeniul medical din cadrul structurilor aflate în subordinea sa și a unităților sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B ori de câte ori este desemnat în acest scop.

35.    Propune numirea reprezentanților instituției in consiliile de administrație ale unităților aflate in administrare conform art 187 alin. 14 din Legea 95/2006

36.    Propune si participa la crearea unor proceduri specifice de lupta împotriva fraudării sistemului de sanatate si impotriva corupției din sistem;

37.    Poate propune Primăriei Municipiului București, modificări și completări legislative în domeniul de competență/activitate al A.S.S.M.B., pentru sporirea calității serviciilor medicale publice si stoparea gradului de vulnerabilitate la corupția din sistem;

38.    Propune activitati de control în unitățile sanitare aflate in administrare;

39.    Propune elaborarea contractului-cadru si metodologia de colaborare, conform prevederilor legale aplicabile, intre spitale si instituții de învățământ superior și postliceal;

40.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația în vigoare, din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General.

ART. 23 BIROU SECRETARIAT ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ

Se subordonează Directorului general adjunct (medical) și are următoarele atribuții și competențe: este responsabil pentru organizarea bazelor de date la nivelul unităților subordinate Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale;

4.

5.


pune la dispoziția tuturor structurilor interne interesate toate datele solicitate, cu acordul conducătorului Serviciului Medical Suport Spitale și în conformitate cu legislația în vigoare; colaborează cu celelalte structuri ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale pe probleme legate de statistică;

transmite informări operative, în timp real, persoanelor cu atribuții de decizie;

organizează sistemul de evidență primară și raportarea statistică sanitară Ia nivelul cabinetelor medicale școlare de medicina generala si medicina dentara;

organizează arhivarea informațiilor statistice în conformitate cu indicatorul termenelor de păstrare a documentelor

centralizează, verifică și transmite structurilor desemnate dările de seamă trimestriale și anuale, precum și situația unităților sanitare publice din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București (unități, paturi, personal, activități)

transmite conform reglementărilor în vigoare^iiaiefț^ștatistice specifice >pfi®iliSfflt/Ld&>lnstitutul Național de Sănătate Publică;


Tine evidența și raportează mișcarea personăni§jnelor<


Sănătății, pentru decizii majore de politică sanitară și pentru raportărf Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății;

11.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația in vigoare, din Hxftârâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General.

12.    Colectează, indicatorii de morbiditate și mortalitate    legațț—de—evoluția*''b&Bteț

nettansmișibile/tranșmisibile    . „ IcONFOM CU ORIGINALUL |

13.    Colectează trimestrial și/sau anual indicatorii programelor de sanatatp specifice de la unitățile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare și reglementările Europene în domeniu

14.    Centralizează lunar indicatorii raportați de către spitalele din subordinea Primăriei Municipiului București si aflate in administrarea ASSMB conform anexelor din formularele statistice prevăzute de lege.

Art. 24 DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI STRUCTURI UNITĂȚI SANITARE Este condusă de Directorul direcției aflat în subordinea Directorului General Adjunct (Medical) și

are următoarele atribuții și competențe:

1.    coordonează, monitorizează și evaluează activitatea unităților sanitare care acordă asistență medicală și formulează propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației;

2.    propune măsuri pentru creșterea accesibilității la serviciile medicale;

3.    monitorizează supravegherea și controlul aplicării legislației de către unitățile sanitare, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar cu autoritățile publice locale și cu alte instituții abilitate;

4.    monitorizează implementarea la nivelul spitalelor aflate in administrarea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale a politicilor de sănătate în domeniul asistenței medicale spitalicești;

5.    monitorizează și evaluează activitatea instituțiilor sanitare care acordă asistență medicală spitalicească din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale și formulează propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației pe care le inainteaza Directorului general adjunct medical;

6.    coordonează si monitorizează activitatea structurilor de sanatate publica din subordinea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale

7.    elaborează referate de specialitate in vederea încadrării managerilor spitalelor publice din rețeaua Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale care au ocupat această funcție prin concurs, conform Legii nr.95/2006 si a Ordinului M.S. nr 1520/2016 precum și a comitetelor directoare interimare;

8.    Elaborează referate de specialitate in vederea încadrării managerilor spitalelor publice din rețeaua Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale privind încadrarea managerilor spitalelor publice numiți cu caracter interimar.

9.    evalueaza performanța profesionala individuala a personalului cu funcții de execuție din subordinea sa;

10.    îndeplinește alte atribuții care decurg din actele normative în vigoare.

Art. 25 SERVICIUL MANAGEMENT SPITALE

Serviciul Management Spitale se află în subordinea Directorului Direcției Management și Structuri Unități Sanitare și are următoarele atribuții și competențe:

Participă la identificarea căilor de îmbunătățire a indicatorilor de performanță specifici, împreună cu managementul unitarilor sanitare aflate în administrare;

Propune Directorului Direcției Management si Structuri Unitari Sanitare strategii_de dezvoltare a unităților sanitare aflate in administrare, injyfisțig^de nevoile identificate^<^ÎP!Utfî^ș, Propune Directorului Direcției Managen^țftQ Sroucțuhj^initari sanitare

in vederea aprobării de către conducer

1 realizarea atribuțiilor de contre directe sau in cqlaboAre
Cp\


intocmind note de control si sinteze.

Personalul desemnat cu atribuții de control are obligația sa ia si conservarea mijloacelor de proba si sa comunice rezultaiV, k ”    ,f,    ’    4, -t

6.    Unitățile sanitare asupra carora se desfasoara controlul au obligația sa pună la*4ișpozftia personalului cu atribuții de control documentele si datele necesare-in—vederea—âSalIzarii controlului.

7.    Asigură soluționarea legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din unîtăti e samtărC fiți

domeniul sau de competentă;    ----__J

8.    întocmirea si gestionarea unei baze de date actualizate privind statele de funcții, autorizațiile de funcționare si planurile de conformare, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de medici, sef de sectie/sef laborator, concurs comitet director;

9.    Monitorizează semestrial rapoartele Comisiilor medicale, Comisiilor de etică și Comisiilor de Disciplină transmise de către unitățile sanitare;

10.    Monitorizează organizarea concursurilor de ocupare a posturilor in unitățile sanitare aflate în administrare, în condițiile legii;

11.    Monitorizează respectarea legislației in domeniul sanatatii privind angajarea, transferarea si detașarea medicilor, medicilor dentiști, farmaciștilor, biochimistilor, biologilor si chimistilor din unitățile sanitare publice;

12.    Verifica respectarea legislației privind angajarea și promovarea personalului din unitățile sanitare;

13.    întocmește referate de specialitate si alte documente necesare numirii managerilor interimari si membrilor comitetului director interimar;

14.    întocmește documentația specifica in vederea avizării structurilor organizatorice de către Ministerul Sanatatii;

15.    întocmește documentația necesara aprobării de către C.G.M.B. a structurilor organizatorice din unitățile sanitare subordonate;

16.    Elaborează raportul de activitate anual

17.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului.

18.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

19.    Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și a Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Management Spitale, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

20.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciului Management Spitale, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

21.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Management Spitale;

22.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Management Spitale, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

23.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Management Spitale;

24.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Management Spitale;

25.    Asigură și răspunde de arhivarea documentglflf^einise în cadrul Serviciului Management Spitale, gestionate de Administrația Spitalelorșf^^dWilojAApdicale București

26.    Asigura si răspunde de arhivarea docmnenteknsh-aOnise de Consiliile de Administrație ale

spitalelor    /    /

27. Șeful de Serviciu întocmește re

salariatii din cadrul Serviciului :estora;
28.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a

proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Management Spitale, pentru buna funcționare a activităților îfo cadrul acestuia.    CONFORM CU ORIGINALUL i

29.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competef

30.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul general adjunct instituției în domeniul său de activitate.îCOhdi/ticrea

i ** I


Art. 26 SERVICIUL MEDICAL SUPORT SPITALE Se află în subordinea Directorului Direcției Manage; următoarele atribuții și competențe:

1.    acordă suport, prin personal de specialitate, unităților sanitare administrate

2.    Oferă informații despre serviciile medicale pacientilor care se adreseaza unităților sanitare din administrarea ASSMB

3.    Realizează programări telefonice la diferitele servicii medicale si le înregistrează electronic

4.    Transmite pacientilor documentele medicale la extemare/transfer

5.    La laboratoarele de explorări funcționale este responsabil pentru completarea chestionarelor necesare a fi completate de pacient, realizează- înregistrarea electronica a pacientilor si a rezultatelor analizelor, transmite pacientilor rezultatele analizelor

6.    Centralizează si transmite electronic rezultatele chestionarelor de satisfacție ale pacientilor către conducerea secțiilor, a spitalului, către ASSMB si către instituțiile abilitate de Ministerul Sanatatii

7.    Realizează activitati de secretariat pentru manager si conducerea spitalului, precum si pentru șefii de secție sau coordonatorii de compartimente, laboratoare

8.    Transmite adresele si referatele de necesitate efectuate de șefii de secție si asistentii-sefi către serviciile suport din spital si este responsabil si de urmărirea îndeplinirii acestora

9.    Poate efectua activitate de curierat intern, extern către instituțiile cu care unitatea sanitara are relații contractuale sau de colaborare

Art. 27 DIRECȚIA PROGRAME - PROIECTE

Este condusă de Directorul Direcției aflat în subordinea Directorului General Adjunct (Medical) și are următoarele atribuții și competențe:


1 .Coordonează programele de sănătate publică la nivelul unităților sanitare din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

2.    Propune spre aprobare Directorului General Adjunct (medical) constituirea unor echipe interdisciplinare care asigură evaluarea indicatorilor rezultați din supravegherea bolilor cronice în teritoriu;

3.    Coordonează la nivel local programele de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate, în funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene;

4.    Monitorizează elaborarea proiectelor în parteneriat cu instituțiile administrației locale, în vederea soluționării problemelor ce fac obiectul domeniului de activitate specific;

5.    Analizezâ împreună cu Șeful Serviciului Implementare Proiecte sursele de finanțare (fonduri europene, fonduri naționale, buget local) pentru programele/proiectele propuse;

6.    Participă la seminarii de pregătire/instruire pentru contractarea/implementarea/monitorizarea de proiecte;

7.    Analizeză împreună cu Directorul General Adjunct (Medical) prioritățile în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate publică la nivel local, a^igB^^Consultanță și asistență tehnică în domeniul politicilor de sănătate în colaborare (atuncbffiftd este calul|.cu experții naționali și internaționali în domeniul sănătății publice și alte domenii/espQris^He^staw de sănătate a ceță


8.Coordonează și propune spre aprobare iecte legate de sănătate, așa cum^sui
9.    Propune spre aprobare Directorului General Adjunct (Medical) programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate pub politicile de sănătate promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sănătoase;

10.    DezvoItă la nivel local programe de promovarea sănătății și de educație pentru sănătal^îp funcție

de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene;    V    '

11 .Elaborează proiecte în parteneriat cu instituțiile administrației locale—în-vederea pTpnațjyării sănătății și a educației pentru sănătate;    c    npirsw I

12.Elaborează, editează și asigură multiplicarea de materiale publicitare ^cifîce;

13.Inițiază, desfășoară și/sau colaborează cu instituții ale statului, organizații-neguvemamerrtale, asociații la organizarea diverselor activitâți/campanii/programe/proiecte de educație pentru sănătate în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, cum ar fi: programe/ore de educație pentru nutriție sănătoasă și prevenirea obezității, activitate fizică, prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri, campanii de informare cu privire la importanța donării de sânge etc.; orice alte teme privind stilul de viață sănătos, ore de educație pentru sănătate orală, prevenirea bolilor transmisibile prin imunizare și altele;

14.    Exercită activități de control și supraveghere în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București cu privire la desfășurarea activităților/campaniilor/programelor/proiectelor inițiate și derulate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București sau în calitate de partener/co laborator în cadrul acestora;

15.    Monitorizează programele de sănătate publică Ia nivelul unităților sanitare din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

16.Obține acordurile preliminare și/sau încheie protocoale de colaborare cu instituțiile publice al căror parteneriat este necesar în vederea implementării programelor/proiectelor finanțate din bugetul local;

17.    Fumizeazâ informații despre programele/proiectele aflate în derulare, în scopul promovării activității și actualizării site-ului instituției;

18.    Realizează baza de date a programelor/proiectelor/campaniilor derulate și în curs de derulare în cadrul Serviciului Promovare a Sănătății și Punctul Focal pe baza fondurilor locale și/sau europene;

19.    Propune Directorului General Adjunct (Medical), spre analizare, bunele practice și proiecte legate de sănătate așa cum sunt propuse și promovate de OMS și adaptate legislației în vigoare;

20.    Coordonează implementarea politicilor publice de sănătate europene și naționale la nivel local;

21 .Asigură colectarea, prelucrarea și interpretarea de date în domeniul sănătății publice Ia nivel local, pe domeniul său de activitate;

22.    Monitorizează și evaluează serviciile de sănătate publică la nivel local;

23.    Propune Directorului General Adjunct (Medical), spre analizare, campanii de informare, educare, comunicare în domeniul sănătății publice locale și asigură coordonarea acestora, în condițiile legii, împreună cu Biroul Comunicare și Relații Publice;

24.    Coordonează activitățile de consiliere medicală vulnerabile din punct de vedere social;

25.    Participă la programe, workshop-uri, conferințe, ședințe de lucru planificate anual, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la Biroul Regional Europa - OMS, cu aprobarea Directorului General Adjunct (Medical) și a Directorului General;

26.    Exercită și alte atribuții în domeniu conform condițiilor acreditării Municipiului București la rețeaua orașelor sănătoase regiunea Europa, conform dispozițiilor Directorului General Adjunct (Medical) și Directorului General;

27.    Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și a Regulamentului Intern cu privire la Direcția Programe -Proiecte, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, respectiv propunerii spre dezbaterea CGMB;

27.întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Direcției;

29.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control

Intern Managerial în cadrul Direcției;    M /fS


30.    Participă Ia întocmirea propunerilor    An..ai d

de fundamentare, a rapoartelor și a proi

31 .întocmește referatele pentru acori Implementare Proiecte,


Proiecte și Serviciul Promovare a Sănătății și Punctul Focal, care îndeplinesc condițiile legale primirea acestora.    ""


Art. 28 SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe -

și competențe:    l ■

CONFORM CU ORIGINALUL i

1 .Coordonează și răspunde de implementarea politicilor publice de sănâtăte europene și naționaledâ nivel local;

2.    Asigură și răspunde de colectarea, prelucrarea și interpretarea de date în domeniul său de activitate;

3.    Propune Directorului Direcției Programe - Proiecte spre analizare campanii de informare, educare, comunicare în domeniul sănătății publice locale și asigură coordonarea acestora, în condițiile legii, împreună cu Biroul Comunicare și Relații Publice;

4.    Participă la colaborări interinstituționale, la nivelul Municipiului București, cu organizații guvernamentale și neguvemamentale pentru asigurarea corelării activităților din cadrul programelor naționale de sănătate cu alte inițiative, finanțate din alte surse;

5.    Elaborează proiecte în parteneriat cu instituțiile administrației locale, în vederea soluționării problemelor comunitare;

6.    Elaborează, editează și solicită multiplicarea de material publicitar specific;

7.1dentifică problemele privind promovarea sănătății, care intră Fie sub incidența finanțării din bugetul local, fie sub cea a asistenței financiare internaționale și pot constitui baza atragerii de finanțare externă în cadrul axelor prioritare și domeniilor majore de intervenție din cadrul Programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

8.1dentifică sursele de finanțare (fonduri europene, fonduri naționale, buget local) pentru programele/proiectele propuse;

9.    întocmește bugetul proiectului, însoțit de note de fundamentare pentru necesitatea și oportunitatea alocării din bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a creditelor bugetare necesare pentru finanțarea programelor/proiectelor ce urmează a fi derulate;

10.    Participă în comisiile de selecție a potențialilor parteneri pentru proiectele derulate cu finanțare locală și/sau internațională;

11.Inițiază, asigură și răspunde de prgătirea condițiilor de aplicare a cererilor de finanțare;

12.    Participă la seminalii de pregătire/instruire pentru contractarea/implementarea/monitorizarea de proiecte;

13.    Colaborează intra și inter-instituțional în vederea documentării pentru completarea cererilor de finanțare, precum și pentru întocmirea programelor/proiectelor finanțate din bugetul local;

14.Implementează (coordonează și monitorizează sub aspectul respectării calendarului și angajamentelor financiare) derularea programelor cu finanțare europeană;

15.Obține acordurile preliminare și/sau încheie protocoale de colaborare cu instituțiile publice al căror parteneriat este necesar în vederea implementării programelor/proiectelor finanțate din bugetul local;

16.    Fumizează informații despre programele/proiectele în derulare, în scopul promovării activității și actualizării site-ului instituției;

17.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intem Managerial în cadrul serviciului;

1 S.Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intem cu privire la serviciu, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

19.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

20.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplp@expn4iîiile legale pentru primirga-acestera și Ie transmite spre analiză Directorului Direcțig^ograme ^P^i^cte;

2Î.Participă la întocmirea propunerilor/bu

?r de hotărâri, a Planului aplicabile Serviciului Impleide fundame

al A.S.S. buna funcționare

% A.S.W

WWT0V\25


cadrul acestuia;

22.Ține evidența scrisa a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate servici

pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de co:Art. 29 SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe - Proiecte ;i are tmiiătoargl^ și competențe: instituției;

1 .Definirea proiectului și strângerea informațiilor pentru identificarea fât mai exactă a nevoiloi


2.Analizarea mediului intem și extern al organizației în vederea identificării punctelor slabe și tari,

cât și a oportunitățile și amenințările mediului în care aceasta funcționează (analiza SWOT) pentru luarea celor mai bune decizii;

3.    Definirea obiectivelor și stabilirea termenelor proiectului;

4.    Generarea de soluții în vederea dezvoltării proiectelor prin metode calitative de grup pentru identificarea nevoilor beneficiarilor de proiecte;

5.    Planificarea acțiunilor și proceselor proiectelor din domeniul sănătății pentru furnizarea celor mai adecvate servicii;

6.    Realizarea acțiunilor și managemtul timpului;

7.    Evaluarea rezultatelor și impactul proiectului asupra instituției;

8.    Monitorizarea și coordonarea tuturor activităților din cadrul Programelor-Proiectelor pe care


Direcția le implementează până la finalizarea lor;

9.Se asigură că atât contractanții cât și instituțiile beneficiare responsabile pentru diferite activități își execută sarcinile în mod satisfăcător și cu respectarea termenelor stabilite;

10.    Evaluează proiectele și semnează contracte de finanțare pentru proiectele selectate;

11.    Efectuează decontarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din Programe-Proiecte;

12.    Asigură calitatea și conformitatea implementării Programelor-Proiectelor;

13.    Acționează prompt în vederea prevenirii, detectării și remedierii neregulilor din cadrul proiectelor finanțate;

14.0rganizează și/sau participă la grupuri de lucru și comisii de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice pentru elaborarea ori dezbaterea documentelor și orientărilor strategice cu impact sau relevanță asupra sectoarelor de sanatateș

15.    Asigură coordonarea și implementarea achizițiilor și se asigură că toate lucrările, echipamentele și serviciile finanțate în cadrul programelor și a proiectelor pe care le implementează sunt procurate în deplină concordanță cu cadrul legal din România și că licitațiile sunt organizate și contractele acordate în mod competitiv și transparent;

16.    Asigură pregătirea și transmiterea către compartimentele responsabile a cererilor de plăți, astfel încât să nu existe întârzieri de plată în implementarea proiectelor;

17.Stabilește și menține o comunicare și o legătură constantă cu entitățile implicate în toate problemele care privesc implementarea și supervizarea programelor-proiectelor;

18.Stabilește și menține o comunicare și o legătură constantă cu finanțatorii externi, cu specialiștii relevanți și cu entitățile implicate în toate problemele care privesc implementarea și supervizarea Programelor-Proiectelor sau în alte activități legate de respectarea contractelor de finanțare încheiate; 19.Stabilește și menține o comunicare și o legătură constantă cu toate organismele/ instituțiile/ autoritățile de drept public și privat cu competențe în domeniile în care UMP își desfășoară activitatea; 20.1ntocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

21.Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Proiectului Regulamentului de Organizare


transmite spre analiză Directorului Direcției Programe - Proiecte;

24.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentări proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.ET.S.M7TT și a necesitate, aplicabile Serviciului Implementare Proiecte, pentru buna funcționare a ai cadrul acestuia;

25.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspundi pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

ațnor'V^

î.r'll


Art. 30 SERVICIUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ PROIECTE Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe - Proiecte și competențe:

CONFORM CU ORlGÎFpniLi

și are următoarel£.atribuții


1.    Propune Directorului Direcției Programe - Proiecte spre analizare prioritățile în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate publică Ia nivel local, asigurând consultanță și asistență tehnică în domeniul politicilor de sănătate în colaborare (atunci când este cazul) cu experții naționali și internaționali în domeniul sănătății publice și alte domenii responsabile de starea de sănătate a cetățenilor.

2.    Răspunde de pregătirea și transmiterea regulată a Rapoartelor privind Progresul Implementării pentru fiecare Program și/sau Proiect precum și a Rapoartelor Finale, în acord cu cerințele finanțatorilor și cu obligațiile contractuale asumate în acest sens;

3.    Realizează baza de date a Programelor/Proiectelor derulate și în curs de derulare în cadrul Serviciului Implementare Proiecte pe baza fondurilor locale și/sau europene;

4.    Arhivează documentele elaborate în cadrul serviciului, inclusive cele generate în cadrul Programelor/Proiectelor derulate;

5.    Pregătirea bugetelor, planificarea și controlul tuturor operațiunilor financiare, contabile și administrative legate de programul și/sau de proiecte;

6.    Evidența înregistrărilor financiare și a documentației privind toate cheltuielile din cadrul programului si proiectelor. Toate înregistrările vor fi păstrate și tranzacțiile vor fi înregistrate și raportate în conformitate cu legislația română, și în acord cu standardele contabile internaționale;

7.    Verifică existența unui sistem de înregistrare și stocare în format electronic pentru registrele contabile ale fiecărui proiect finanțat în cadrul programelor;

8.    Colectează datele necesare managementului financiar, raportării, monitorizării, verificărilor, auditurilor și evaluăriilor a Programelor/Proiectelor derulate și în curs de derulare în cadrul Serviciului Implementare Proiecte;

9.1ntocmirea documentației necesare inițierii procedurilor de achiziție (referate de necesitate, note de fundamentare, note justificative etc.) precum și a documentației de atribuire; lO.Elaborarea caietelor de sarcini, a termenilor de referință și a specificațiilor tehnice;

11 .Realizarea și menținerea unui sistem de monitorizare și analiză a achizițiilor și a contractărilor conform legislației in vigoare in domeniu;

12.    Asigurarea suportului administrativ pentru comisiile de licitație în cadrul procesului de evaluare a ofertelor a Programelor/Proiectelor derulate și în curs de derulare în cadrul Serviciului Implementare Proiecte)

13.    Participă în comisiile de evaluare, pentru atribuirea contractelor de achiziții publice a Programelor/Proiectelor derulate și în curs de derulare în cadrul Serviciului Implementare Proiecte, în baza Deciziei de numire a Directorului General;

14.1ntocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

15.Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la serviciu, în vederea supunerii atenției Directoiuiiu=Qejigral al Administrației Spitalelpps^^yhâijor Medicale București;


lb.Intocmește și asigură implementarea

17.Șeful de Serviciu întocmește refei U din cadrul Serviciului, care î
transmite spre analiză Directorului Direcției Programe - Proiecte;

18.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publi

necesitate, aplicabile Serviciului Implementare Proiecte, pentru buna fiincționare a activii; cadrul acestuia;    CONFORM CU ORIGINALUL j

19.    Colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea și cu compartimentele omologe din cadruITrimăriei Municipiului București sau instituțiilor și serviciilor publice de interes local al municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate;

20.1ntocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de Dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general în demeniul său de activitate/competențâ.

21.Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 31 SERVICIUL PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ȘI PUNCTUL FOCAL

Serviciul se află în subordinea Directorului Direcției Programe - Proiecte și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Dezvoltă la nivel local programe de promovarea sănătății și de educație pentru sănătate în funcție de prioritățile locale, programele naționale și strategiile europene;

2.    Elaborează proiecte în parteneriat cu instituțiile administrației locale, în vederea promovării sănătății și a educației pentru sănătate;

3.    Elaborează, editează și asigură multiplicarea de materiale publicitare specifice;

4.    Inițiază, desfășoară și/sau colaborează cu instituții ale statului, organizații neguvemamentale, asociații la organizarea diverselor activități/campanii/programe/proiecte de educație pentru sănătate în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, cum ar fi: programe/ore de educație pentru nutriție sănătoasă și prevenirea obezității, activitate fizică, prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri, campanii de informare cu privire la importanța donării de sânge etc.; orice alte teme privind stilul de viață sănătos, ore de educație pentru sănătate orală, prevenirea bolilor transmisibile prin imunizare și altele;

5.    Exercită activități de control și supraveghere în unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București cu privire la desfășurarea activităților/campaniilor/programelor/proiectelor inițiate și derulate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București sau în calitate de partener/colaborator în cadrul acestora;

6.    Monitorizează programele de sănătate publică la nivelul unităților sanitare din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

7.    Propune Directorului Direcției Programe - Proiecte spre analizare constituirea unor echipe interdisciplinare care asigură evaluarea indicatorilor rezultați din supravegherea bolilor comice în teritoriu;

8.    Obține acordurile preliminare și/sau încheie protocoale de colaborare cu instituțiile publice al căror parteneriat este necesar în vederea implementării programelor/proiectelor finanțate din bugetul local;

9.    Furnizează informații despre programele/proiectele aflate în derulare, în scopul promovării activității și actualizării site-ului instituției;

10.    Realizează baza de date a programelor/proiectelor/campaniilor derulate și în curs de derulare în

cadrul Serviciului Promovare a Sănătății și Punctul Focal pe baza fcj Sdtofcale și/sau europene;___

11.    Propune Directorului Direcției Progr,

; de sănătate așa cum sunt propu âoneaza implementarea politicii13.    Propune Directorului Direcției Programe - Proiecte, spre analizare, prioritățile în i programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de sănătate publică la nivi politicile de sănătate promovate de OMS - Rețeaua Orașelor Sănătoase;

14.    Asigură colectarea, prelucrarea și interprtarea de date în domeniul sănăi pe domeniul său de activitate;15.    Monitorizează și evaluează serviciile de sănătate publică la nivel loc^lcONFORM CU ORlGINAtUL

16.    Propune Directorului Direcției Programe - Proiecte, spre analizare eampaniî_de_informare._ educare, comunicare în domeniul sănătății publice locale și asigură coordonarea acestora, în condițiile legii, împreună cu Biroul Comunicare și Relații Publice;

17.    Coordonează activitățile de consigliere medical vulnerabile din punct de vedere social;

18.    Participă la programe, workshop-uri, conferințe, ședințe de lucru planificate anual, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la Biroul Regional Europa - OMS, cu aprobarea Directorului Direcției Programe - Proiecte, a Directorului General Adjunct (Medical) și a Directorului General;

19.    Exercită și alte atribuțiuni în domeniu, conform condițiilor acreditării Municipiului București la Rețeaua Orașelor Sănătoase - regiunea Europa, conform dispozițiilor Directorului Direcției Programe - Proiecte, a Directorului General Adjunct (Medical) și Directorului General;

20.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul compartimentului;

21.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

22.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora și le transmite spre analiză Directorului Direcției Programe - Proiecte;

23.    Arhivează documentele elaborate în cadrul serviciului, inclusiv cele generate în cadrul programelor/proiectelor derulate;

24.    Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intem cu privire la Serviciul Promovarea Sănătății și Punctul Focal în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, respectiv propunerii spre dezbaterea CGMB;

25.    Șeful de Serviciu participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Promovarea Sănătății și Punctul Focal, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

26.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor care au fost repartizate și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 32 DIRECȚIA MEDICINĂ ȘCOLARĂ

Direcția Medicina Școlara este condusă de Directorul direcției aflat în subordinea Directorului General Adjunct (Medical) și are următarele atribuții și competențe:

1.    Conduce, îndrumă și coordonează activitatea structurilor din cadrul Direcției Medicina Școlara, respectiv Serviciul Medicina Școlară, inclusiv cabinetele de medicină generală și stomatologie organizate în 7 unități funcționale,

2.    Coordonează activitatea de evaluare a necesarului de servicii medicale la nivelul municipiului București, pentru cabinetele de asistenta medicala si stomatologie din unitățile de invatamant public preșcolar, școlar din municipiul București;

3.    Coordonează, analizează și evaluează activitatea angajaților cabinetelor de asistență medicală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București;

4.    Coordonează activitatea de educație sanitară>șt_preyentivă în unitățile de invatamant

preuniversitar si universitar de stat de pe raza m^dipMlihjBxgurești, împreuna cu alte organisme autorizate;    Z*

Coordonează activitatea de normare a pe, jerala si stomatologie aflate in unitățile >iul București, activitate ce se rea’

aflați în procesul de învățământ.

6.    Propune spre aprobare Directorului General Adjunct Medical,

și calității actului medical, in cabinetele de asistenta medicala ’EtnTunitatile preșcolar, școlar si universitar, in urma unei analize făcute impreuna cu Medicina Școlară și cu medicii coordonatori;    !

public *. IUI


7.    împreuna cu Șeful Serviciului Medicina Școlară evaluează, coordonează și monitorizează serviciile medicale furnizate în cadrul rețelei de asistență medicală stolarasLuniversitara;-——

8.    Coordonează activitatea de informare a personalului medical din cabinetele de asistenta medicala din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și îndatoririle acestora;

9.    Participă la îndeplinirea planurilor de acțiuni privind implementarea legislației medicale specifice și de consolidare instituțională în domeniu la nivel local;

10.    Analizează și repartizează soluționarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la asigurarea asistenței medicale in cabinetele medicale școlare;

11.    Evaluează, coordonează și monitorizează activitatea de medicină preventivă la nivelul municipalității prin acțiuni specifice: acțiuni de prevenire a efectelor caniculei, asigurarea asistentei medicale in cabinetele medicale aflate in administrare si alte acțiuni prevăzute de legislație;

12.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, sau care decurg din legislația în vigoare, din Hotărâri ale CGMB și din Dispoziții ale Primarului General.

Art. 33 SERVICIUL MEDICINĂ ȘCOLARĂ

Serviciul Medicina Școlara este subordonat directorului Direcției Medicină Școalară și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Coordonează serviciile medicale furnizate în cadrul cabinetelor de asistenta medicala din unitățile de invatamant public preșcolar, școlar si universitar din municipiul București;

2.    Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la cabinetele medicale, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

3.    Coordonează si analizează activitatea angajaților cabinetelor de asistență medicală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București;

4.    Participa la desfășurarea activitatilor de educație sanitară și preventivă în unitățile de invatamant de pe raza municipiului București, impreuna cu alte organisme autorizate;

5.    Analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile referitoare la asigurarea asistenței medicale in cabinetele medicale din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București;

6.    Asigură informarea personalului medical din cabinetele de asistenta medicala din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, în legătură cu normele de etică profesională și deontologie medicală și informarea pacienților cu privire la drepturile și îndatoririle acestora;

7.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

8.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

9.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul Direcției Medicina Școlara și conducerea instituției în domeniul său de activitate.

10.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciului NW^njțJSbolara, pe un model unitar, la nivelul

A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciulj3^rsgJJmăiig^-

11.    Șeful de Serviciu întocmește fișele yiciu întocmește luni-a


Serviciului Medicina Școlara, pe baza condicii de prezenta, pe u A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

13.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru cadrul Serviciului Medicina Școlara;

14.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar,(referateorganizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului MedicinaSctflâra;

15.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului de Medicină Școlară;,

16.    Participă Ia întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a'1, proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului de Medicină Școlară, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

17.    Exercita atribuții de control in cadrul cabinetelor de asistenta medicala si de medicina dentara din unitățile de invatamant public preșcolar, școlar si universitar din Municipiul București, in limita competentelor legale in baza unui plan anual de control.

18.    Centralizează referatele de necesitate de medicamente, aparatura medicala, instrumentar medical, materiale sanitare, dezinfectând, etc. intocmite de medicii coordonatori;

19.    Solicita medicilor coordonatori si centralizează dările de seamă statistice periodice din cabinetele medicale din teritoriul arondat si respectiv din unitățile de învățământ universitar;

20.    Solicita medicilor coordonatori si centralizează fisele de raportare lunare a activitatii realizate in cabinetele medicale din teritoriul arondat si respectiv din unitățile de învățământ universitar;

Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde Ia sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.


71

-7*

o

c.


A. CABINETE MEDICALE DE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI STOMATOLOGIE SECTOR 1 - SECTOR 6 sunt în subordinea Serviciului Medicină Școlară

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE GENERALE

1.    Cabinetele de asistență medicală și medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din municipiul București sunt organizate in cadrul Serviciului Medicina Școlara, în subordinea Direcției Medicină Școlară.

2.    Obiectul de activitate al cabinetelor de asistență medicală și medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din municipiul București este acordarea asistenței medicale și asistenței medicale stomatologice, preventivă și curativă, preșcolarilor si elevilor din unitățile de învățământ (grădinițe, școli) din municipiul București.

3.    Cabinetele medicale funcționează ca unități cu program de lucru zilnic, stabilit de Directorul Direcției Medicină Școlară, avizat de Directorul General Adjunct (Medical) și aprobat de Directorul General al ASSMB, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale.


4.    Cabinetele medicale și de medicină dentară își au sediul în cadrul unităților de învățământ în care se asigură asistența medicală. Asistența medicală și de medicină dentară se acordă numai în spațiile, din cadrul unităților de învățământ, cu destinația de cabinete medicale autorizate-de Direcția de Sănătate Pulicâ a Municipiului București.

5.    Obiectivul principal al activităților de medicină este de a asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a preșcolarilor si școlarilor prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate.

6.    Asistența medicală și de medicină dentară se acordă preșcolarilor si elevilor pe toată perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ.

7.    Activitatea privind asistenta medicala este organizată în 6 unități funcționale aferente celor 6 sectoare ale Municipiului București. Fiecare unitate funcțională are două componente distincte: asistența medicală generală și asistența de medicină dentară.

8.    Fiecare componentă descrisă mai sus este condysaFdSrțHfcțjiedic cu atribuții de coordonare și un asistent medical cu atribuții de coordonare ndpțiti pnn acf administrativ al DireqtewluLGeneral al ASSMB, la propunerea Directorului General AdjXmgtX \


Asistența medicală și stomatologică prev

a în vigoare, a elevilor din unităi legale a unui cabinet medical smedicină dentară din alte unități școlare, autorizate de Direcția de Sănătate Publică

București.

10. (l)Asistența medicală și stomatologică din cabinetele medicale școlare categorii profesionale: medici și medici dentiști cu drept de liberă practica

(2)Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract individual de munc^, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

A. Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădinițele și unitățile școlar^ din municipiul București, se realizează în raport cu numărul de copiî/școlari aflați în procesul d învățământ, astfel:

I. Grădinițe:

o

c

o

2

o


a)    grădinițe cu program normal (8,00-12,00) - 100 de preșcolari (5 grupe): 1/2 normă post asistent medical; 1/4 normă post medic;

b)    grădinițe cu program prelungit:

-    grădinițe cu mai puțin de 100 de preșcolari (1-5 grupe): un post asistent medical; 1/4 normă post medic;

-    grădinițe cu mai mult de 100 de preșcolari: două posturi asistent medical (asigurare două ture);

1/4 normă post medic;

c)    grădinițele cu program săptămânal:

-    grădinițe cu mai puțin de 60 de preșcolari: 3 norme post asistent medical (o asistentă medicală în tura I, o asistentă medicală în tura a Il-a și o asistentă medicală în tura a IlI-a); 1/4 normă post medic;

-    grădinițe cu mai mult de 60 de preșcolari: 4 norme post asistent medical (două asistente medicale în tura I, o asistentă medicală în tura a Il-a și o asistentă medicală în tura a IlI-a); 1/4 normă post medic.

II. Școli:

a)    școlile cu mai puțin de 100 de elevi -1/2 normă post asistent medical;

b)    școlile cu 101-999 de elevi - o normă post asistent medical;

c)    școlile cu mai mult de 1.000 de elevi - două norme post asistent medical (un asistent medical/tură);

d)    școlile cu mai puțin de 300 de elevi -1/4 normă post medic;

e)    școlile cu 301-999 de elevi - 1/2 normă post medic;

f)    școlile cu mai mult de 1.000 de elevi - o normă post medic;

g)    școli cu 1.000-1.500 de elevi:

-    o normă post medic dentist;

-    o normă post asistentă medicală de medicină dentară.

Z -: B. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE SPECIFICE

B.I. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DE MEDICINĂ GENERALĂ

(1) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi

1.    Controlează prin sondaj și semnalează directorului scolii și instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în scoli).

2.    Semnalează nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor directorului unității de învățământ

3.    Controlează respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, de cazare și alimentație din unitățile de învățământ arondate (inclusiv de igienă școlară).

4.    Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigațiile de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infecto-contagioase Ia subiecți și contacți.

5.    Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic,

practic și la orele de educație fizică).    BOn

6.    Controlează, prin sondaj, igienă individual^s^reșcolațiiâr^școlarilor.    SERv,C/%>

7.    Evaluează circuitele funcționale și propună mi

ienă.

tă măsurile necesare direc9.    Sprijină conducerea unității de învățământ în menținerea conformitate cu normele în vigoare.

10.    Verifică implementarea măsurilor propuse.

11.    Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.

12.    Informează in scris directorul scolii si/sau reprezentanții municipiului București, în legătură cu aceste abateri.

13.    Supervizează corectărea abaterilor.


14.    Raportează la Direcția de sanatate publica a municipiului București, in conformitate cu legislația in vigoare, toate cazurilesi/sau focarele de boli transmisibile, efectuează ancheta epidemiologica in colectivitate sub îndrumarea direcției de sanatate publica a municipiului București si implementează masurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul National de Sanatate Publica.

15.    Vizeaza intocmirea meniurilor din grădinițe si cantine școlare.

16.    Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații sanatoase.

17.    Verifica starea de sanatate a personalului blocului alimentar din grădinițe si cantine școlare, in vederea prevenirii producerii toxiinfectiilor alimentare

18.    Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea eventualelor nereguli constatate,

19.    Informează operativ directorul unității de învățământ și ASSMB despre neregulile constatate și despre măsurile propuse pentru a fi adoptate.

CONFORM CU ORIGINALUL


(2) Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective

1.    Se asigură de aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical (in colaborare cu medicul cu atribuții de coordonare, după caz).

2.    Efectuează triajul epidemiologie, Ia intrarea si revenirea in colectivitate după vacantele școlare, precum si realizarea de imunizări in situații epidemiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al Ministrului Sănătății.

Verifica antecedentele vaccinale ale copiilor la înscrierea in colectivitate si pe intreg parcursul procesului de invatamant, informează si indruma parintii/apartinatorii legali către medicul de familie pentru efectuarea vaccinărilor in cazul in care acestea nu au fost efectuate corespunzător vârstei, conform recomandărilor prevăzute in Calendarul de vaccinări, din cadrul Programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sanatatii.

Eliberează, la cererea părinților sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fisa cu vaccinările efectuate pana la data de I mai 2015 in unitatea de invatamant, in vederea transmiterii către medicul de familie a informațiilor complete privind vaccinarea copiilor.

Organizează activitatea de vaccinare in situații epidemiologice speciale, respectând condițiile de igiena si de siguranța.

Colaborează cu direcția de sanatate publica a municipiului București in vederea aprovizionării cu vaccinurile necesare in situații epidemiologice speciale.

Se îngrijește de intocmirea corecta a evidentelor necesare si de raportarea activitatilor de imunizare realizate in situații epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

Eliberează părinților sau tutorilor legali instituiri ai copiilor adeverințe de vaccinare in cazul efectuării vaccinării in situații epidemiologice speciale, in vederea transmiterii către medicul de familie.

Initiaza supravegherea epidemiologica a preșcolarilor din grădinițe si a elevilor.


3.


4.


5.


6.


9.


10.    Depistează, izolează și declara orice boala infectocontagioasa, în funcție de grupa.

11.    Participa la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub indrumarearuetorlplogica a medicilor epidemiologi.

12.    Aplica tratamentele chimioprofilactice in focq^Win&fc^â^nedicilor epider


13. Inițiază acțiuni de dezinfectie-dezinsectie și

virale sau microbiene (tuberculo ; si scoli conform normelor. Mini o'*'
loza, &^din


14.    Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.

15.    Efectuează triajul epidemiologie după vacanțele școlare și îl inițiază ori de câte ori este nevoie.

16.    Depistează activ, prin examinări periodice, anginele streptococice și urmare^ vtffițânjentul cazurilor depistate.


(3) Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

1.    Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de co

2.    Asigura asistenta medicala pe perioada desfășurării examenelor naționale.

3.    Prezintă in consiliile profesorale ale unităților de invatamant arondate o analiza anuala a stări dec sanatate a copiilor.

4.    Examinează elevii care vor fi supusi imunizărilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor

contraindicatii, și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor advlerse^ postimunizare (RĂPI).    £

5.    Examinează toti preșcolarii din grădinițe si elevii- examenul medical de bilanț al stării de sănătate din clasele a I, a IV-a, a VlII-a, a XH-a /a XIII-a si ultimul an al școlilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.

6.    Selecționează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor școlare și profesionale la terminarea învățământului gimnazial și liceal.

7.    Examinează preșcolarii si elevii care vor participa la concursuri, olimpiade școlare (cu excepția celor sportive) și în vacante, în diverse tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologie. Examinarea pentru participarea elevilor la evenimente sportive le efectuează în limita competențelor.

8.    Vizează documentele medicale pentru obținerea de burse medicale școlare.

9.    Dispensarizează elevii din toate clasele, cu probleme de sănătate, aflati în evidenta speciala, în scop recuperator.

10.    Completează împreună cu cadrele medicale medii din subordine raportările curente privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din grădinițe și școli.

11.    Eliberează adeverințe medicale la terminarea grădiniței, scolii generale, scolii profesionale si a liceului.

12.    Eliberează bilete de trimitere simple.

13.    Eliberează, pentru elevii cu probleme de sănătate, documente medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele școlare.

14.    Eliberează scutiri medicale de prezenta Ia cursurile școlare pentru elevii bolnavi.

15.    Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate, documente medicale în vederea scutirii parțiale sau totale, de la orele de educație fizică școlara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

16.    Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile școlare.

17.    Acorda, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate medicilor, în limitele competentelor și apeleaza, la nevoie, structurile sistemului național de asistenta medicală de urgență și de prim ajutor calificat, acordând școlarului asistenta continua de urgență pana la sosirea echipajului solicitat.

18.    Examinează, tratează și supraveghează medical preșcolarii si elevii, inclusiv pe cei izolați, până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la medicul specialist/de familie.

(4) Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

1. Medicul, împreuna cu directorul unității de învățământ și cu reprezentanți ai ASSMB, inițiază, desfasoara și colaborează la organizarea diverselor_activjtati de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:    M


2. nutriție sănătoasă și prevenirea obezității activitate fizică;

revenirea fumatului, a consumului de de familie, inclusiv boli cu |r;6.

7.

8.

9.

10 11 12


prevenirea accidentelor rutiere; pregătirea pentru acțiune în caz de dezastre; instruirea grupelor "Sanitarii priceputi"; orice alte teme privind stilul de viață sănătos.

Initiaza și participa, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătate.

Participa la lectoratele cu părinții ale căror teme vizează sănătatea copiilor Tine prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor.


13.    Organizează instruiri ale personalului didactic și administrativ în probleme de sănătate a copiilor.

14.    Consiliază cadrele didactice în legătura cu principiile promovării Sănătății și ale educație pentru sănătate, în rândul preșcolarilor și elevilor.

15.    Participă la programe de educație medicală continua, conform reglementarilor în vigoare.

CONFORM CU ORIGINALUL


B.II ATRIBUȚIILE CADRELOR MEDICALE MEDII DIN CABINETELE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

(1) Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari si/sau elevi

1.    Semnalează medicului unitâții/directorului școlii după caz, încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli)

2.    Semnalează medicului unitâții/directorului unității de învățământ și ASSMB, nevoile de amenajare și dotare a cabinetului medical.

3.    Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) și activă (jocuri) a organismului copiilor și condițiile în care se realizează aceasta.

4.    îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor.

5.    Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor din grădinițe în timpul spălării pe mâini a acestora și la servirea mesei.

6.    Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situațiilor deficitare constatate.

7.    Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent medicul colectivității, familia sau reprezentantul legal.

Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice față de contacți și efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecții etc.

9.    Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologic și ridică buletinele de analiză în situații de apariție a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.

10.    întocmește zilnic în comunitatea de preșcolari si elevi evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absențe ce depășesc 3 zile.

11.    Controlează zilnic respectarea normelor de igiena din grădinițe (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălâtorie-călcâtorie, grupuri sanitare, curte etc.) și școli, spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere școlare, grupuri sanitare, săli de sport, de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese) - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducând operativ la cunoștință medicului și, după caz, conducerii unității deficiențele constatate.

12.    Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în școli, întocmind și fișe de focar (prelevarea de tampoane pentru exudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoză și scabie).

13.    Evaluează circuitele funcționale sub supervizarea- medienhn și propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la standardele șj^r


14.    Constată abaterile de la normele de igienă ț

15.    Jj^3î3Ș£ază medicul sau, în lipsa acestuia, iblică a municipiului Bucureștu așțț|
16.    Supervizează corectarea abaterilor, în funcție de responsabilitățile stabilite de m

17.    Participă la întocmirea meniurilor săptămânale și la efectuarea periodic alimentația preșcolarilor și elevilor.

18.    Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru © alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor ffigo alimentelor scoase din magazie și a mâncării, igienă individuală a personalului blocului aliment și starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta activități în bucătărie pentru persoane care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee, aducând cunoștință conducerii grădiniței aceste constatări.

19.    Asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează calitatea organoleptică a acestor^, semnând foaia de alimentație privind calitatea alimentelor

20.    Controlează zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie și modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.

21.    Verifică periodic starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe și din cantinele școlare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare.

(2) Servicii de menținere a stării de sănătate individuală și colectivă

A.    Servicii curente

1.    Gestionează, în condițiile legii și pe baza normelor Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele de la aparatul de urgența și răspunde de utilizarea lor corectă.

2.    Insoteste, după caz, copiii din gradnita in situația deplasării acestora intr-o tabara de vacanta, pe toata durata acesteia.

3.    Asigura asistenta medicala in taberele de odihna pentru preșcolari, scop in care poate fi detașat in aceste unitari.

4.    Urmărește aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materialele sanitare și cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului.

5.    Urmărește și consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie și a limbajului preșcolarilor, consemnând în fișele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.

6.    Aplică, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății, tratamentul profilactic al preșcolarilor, sub supravegherea medicului colectivității.

7.    Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunța, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea unității de învățământ, precum și familiile/reprezentantul legal al preșcolarilor și elevilor.

B.    Imunizări

1.    Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări in situării epidemiologice speciale.

2.    Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările in situării epidemiologice speciale.

3.    înregistrează, în fișa de consultație și în registrul de vaccinări, imunizările efectuate in situații epidemiologice speciale.

4.    îndeplinește măsurile stabilite de medic pentru organizarea activității de imunizare in situații epidemiologice speciale.

C.    Triaj epidemioloeic

1.    Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din grădinițe

2.    Efectuează triajul epidemiologie al tuturor elevilor după fiecare vacanță, precum și alte triaje, atunci când este cazul.

3.    Depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta.

4.    Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului.

5.    Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicului.

6.    Execută acțiuni antiparazitare și antiinfecțioas^M^oc^j-elă^sdin grădinițe și școli, conform

normelor Ministerului Sănătății._

Execută acțiunile de supraveghere epidemiol

conform sarcinilor repartizate de medic.

CONFORM CU ORIGINALUL

(3) Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor

1.    Participa, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate ioițiate'înfiy>t#^'copij și

tineri arondate, conform dispozițiilor medicului.    '—~

2.    Participă alături de medicul colectivității la examinarea medicală de bilanț a stării de sănătate a

elevilor.    *■ *•

3.    Efectuează somatometria în cadrul examenului medical de bilanț, înscriind datele rezultate în fișele medicale.

4.    Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie (înălțime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvență cardiacă, forță musculară manuală, capacitate vitală pulmonară) și altele, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale.

5.    Consemnează în fișele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanț ale stării de sănătate și rezultatele controalelor elevilor dispensarizați, sub supravegherea medicului școlii, precum și motivările absențelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică școlară.

6.    Participă alături de medic ,a vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate și școli profesionale.

7.    Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale școlilor o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor.

8.    Participă la examinarea elevilor care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicași medicale.

9.    Colaborează la efectuarea vaccinărilor și supraveghează apariția reacțiilor adverse postimunizare (RĂPI)

10.    înregistrează și supraveghează copiii cu afecțiuni cronice, consemnând în fișe rezultatele examenelor medicale, iar în registrul de evidență specială, datele controalelor medicale.

11.    Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscriși în clasa I clasa pregătitoare.

12.    Execută activități de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică și de morbiditate (incidență, prevalentă etc.).

13.    Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea cabinetului medical școlar, calculând indicatorii de prevalență, incidență și structură a morbidității

14.    Completează adeverințele medicale ale elevilor care termină clasa IX-a, a XII-a și ultimul an al școlilor profesionale.

(4) Servicii de asigurare a stării de sănătate a elevilor

1.    Acordă, în limita competențelor, la nevoie, primul ajutor preșcolarilor si elevilor din unitățile de invatamant arondate, apelează Serviciul unic de urgență - 112 si supraveghează transportul preșcolarilor la unitățile sanitare.

2.    Efectuează tratamente curente preșcolarilor, la indicația medicului.

3.    Supraveghează preșcolarii și elevii izolați în infirmerie și efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.

4.    Completează, sub supravegherea medicului colectivității, condica de medicamente și de materiale sanitare pentru aparatul de urgență.

CONFORM CU ORIGINALUL


(5) Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos

1.    Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală Ia preșcolari.

2.    Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivității, activități de educație pentru sănătate cu părinții, cu copiii și cu personalul didactic auxiliar din grădiniță și, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor și al cadrelor didactice.

3.    Colaborează cu cadrele didactice în susținerea lecțfwr șaua priheftșrilor priyițîtfețdju^iqpentru

sănătate a elevilor, pe clase și, eventual, separat, nstrații practice.

â la lectoratele cu părinții elevilor pe tewiaa


Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învățământ.

CONFORM CU ORIGINALUL


Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile .

7.

8.Participă la instruiri profesionale.

Participă Ia programe de educație medicală continuă conform reglementărilor în//^|oareL:,7;- t

B.III. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DENTIST

1.    Semnalează managerului școlii și instituțiilor publice cu atribuffrric-eețtfia) încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcoql, droguri, substanțe etnobotanice, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).

2.    Semnalează nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumentar, materiale sanitare și tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului managerului școlii și comunității locale.

3.    Evaluează circuitele funcționale în cabinetul propriu și propune toate măsurile pentru conformarea la standardele și normele de igienă.

4.    Aduce la cunoștință directorului unității de învățământ măsurile necesare.

5.    Urmărește implementarea măsurilor propuse.

6.    Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice.

7.    Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical.

8.    Se asigură, conform legislației în vigoare, de aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical.

9.    Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de învățământ arondate.

10.    Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare.

11.    Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preșcolarilor și elevilor și trimite la specialist cazurile care depasesc competenta cabinetului stomatologic școlar.

12.    Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor vicioase.

13.    Examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.

14.    Urmărește dezvoltarea armonioasă a aparatului dentomaxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare.

15.    Depistează activ afecțiunile orodentare.

16.    întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care va însoți fișa medicală a copiilor și elevilor în ciclul următor.

17.    Dispensarizează afecțiunile orodentare depistate.

18.    împreună cu specialiștii parodontologi dispensarizează elevii care prezintă anomalii dentomaxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia.

19.    Raportează anual direcției de sănătate publică a municipiului București, starea de sănătate orodentară a copiilor și tinerilor din colectivitățile arondate.

20.    Eliberează scutiri medicale pentru absențe de la cursuri din motive stomatologice, în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății.

21.    Examinează, stabilește diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor dentare.

22.    Urmărește refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți.

23.    Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, incizii de abcese dentare).

24.    Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut al bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.

25.    Acordă primul ajutor în caz de urgență, în limit^S^pbWțelor.    ___

26.    Efectuează educația preșcolarilor și elevilor;zm*VedeFea<eali^ni profilaxiev^ăpSLăSfere și a anomaliilor dentomaxilareRIBUȚIILE ASISTENTULUI ME

urile de igienă și antiepidemice îri

stomatolog.    s

2.    Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicajncnte ■ t; «parcul JLde'?'

urgența, cu materiale sanitare și cu instrumentar medical.    ~~~—-A    n...<

3.    Gestionează, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările Ministerului SănâtâțifT” instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele din cabinetul de medicină dentară.

CONFORM CU ORIGINALUL


4.    Efectuează și răspunde de sterilizarea instrumentarului.

5.    Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contac i din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor și la solicitarea acestora.

6.    Participă la acțiunile de triaj epidemiologie, la solicitarea medicului unității de învățământ.

7.    Desfășoară activitate de medicină preventivă împreună cu medicul dentist și sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educație pentru sănătate, controlul aplicării iii respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).

8.    Completează, sub supravegherea medicului dentist, rapoartele statistice curente.

9.    Desfășoară activitate de medicină curativă împreună cu medicul dentist și sub îndrumarea acestuia.

10.    Asigură, în limita competențelor, primul ajutor în caz de urgență preșcolarilor și elevilor.

11.    Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico- chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

12.    Desfășoară în colaborare cu cadrele didactice diverse activități de educație pentru sănătate în domeniul sănătății orodentare.

13.    Inițiază și participă, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătatea elevilor.

14.    Participă la lectoratele cu părinții pe teme privind sănătatea orodentară a copiilor.

C. CABINETELE DE MEDICINĂ GENERALĂ ȘI STOMATOLOGIE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚILOR, sunt in subordinea Serviciului Medicina Școlară

C.I. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE GENERALE

1.    Cabinetele de asistență medicală și medicină dentară din unitățile de învățământ public universitar din municipiul București sunt organizate in cadrul Serviciului Medicina Școlara, în subordinea Direcției Medicina Școlara.

2.    Obiectul de activitate al cabinetelor de asistență medicală și medicină dentară din unitățile de învățământ public universitar din municipiul București este acordarea asistenței medicale și asistenței medicale stomatologice, preventivă și curativă, studenților din unitățile de învățământ superior din municipiul București.

3.    Cabinetele medicale funcționează ca unități cu program de lucru zilnic, cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale.

4.    Cabinetele medicale și de medicină dentară își au sediul în cadrul unităților de învățământ în care se asigură asistența medicală.

5.    Obiectivul principal al activităților de medicină este de a asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a studenților prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate.

6.    Asistența medicală și de medicină dentară se acordă studenților pe toată perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ.

7.    Activitatea privind asistenta medicala este organizată într-o unitate funcționala aferenta asistenței medicală studențești. Unitatea funcțională are două componente distincte: asistența medicală generală și asistența de medicină dentară.

8.    Fiecare componentă descrisă mai sus este condusa de un medic cu atribuții de coordonare și un asistent medical cu atribuții de coordonare numiți prin act administrativ al Directorului General al ASSMB la propunerea Directorului General Adjunct.

9.    Asistența medicală și stomatologică preventivă, curativă și de urgență, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, a studenților din unității^ s=4m^țământ supenppdngcara nu există posibilitatea înființării în condiții legale a uț^^x^Bin&î n; ical (d^^Stf^fa/S^T-ală sau stomatologic) se asigură prin arondare


unități de invatamant superior.


șistența medicală și stomatologici

categorii profesionale: medici și medici dentiști cu drept de liberă practică și asistenți medicali^ (2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract* muncă, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.


11. Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din unitățile de învaj se realizează în raport cu numărul de studenți aflați în procesul de învățământ, astfel}

Unități de învățământ superior:

a)    unități de învățământ cu mai mult de 3.000 de studenți - o normă post medic;

b)    unități de învățământ cu mai mult de 1.500 de studenți - o normă post asistentă mc

c)    unități de învățământ cu 1.000-1.500 de studenți - o normă post medic dentist;

d)    unități de învățământ cu 1.000-1.500 de studenți - o normă post asistentă medicală de medicinp dentară.

C.II. ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE SPECIFICE

1. ATRIBUȚIILE MEDICULUI DIN CABINETUL MEDICAL STUDENȚESC

a). Atribuții referitoare la prestații medicale individuale

1.    Examinează toți studenții din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.

2.    Dispensarizeazâ studenții din toți anii universitari cu probleme de sănătate, aflați în evidența specială, în scop recuperator.

3.    Se asigură de aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical.

4.    Examinează, eliberând avize în acest scop, studenții care urmează să participe la competiții sportive.

5.    Examinează studenții care vor pleca în vacanțe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.), semnând și parafând fișele medicale de tabără.

6.    Examinează studenții din evidența specială, care urmează să plece la cure balneare.

7.    Examinează studenții care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicații medicale temporare și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare (RĂPI).

Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigații de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infectocontagioase la subiecți și contacți.

9.    Supraveghează tratamentele chimioterapice și imunosupresoare ale studenților care au indicație pentru acestea.

10.    Eliberează pentru studenții cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele școlare.

11.    Eliberează scutiri medicale de prezență la cursurile școlare și universitare teoretice și practice pentru studenții bolnavi.

12.    Eliberează scutiri medicale, parțiale sau totale, de la orele de educație fizică școlară, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății.

13.    Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile universitare.

14.    Eliberează adeverințe medicale la terminarea facultății.

15.    Efectuează triajul epidemiologie după vacanța studențească sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate.

16.    Controlează prin sondaj igienă individuală a studenților.


17.    Verifică starea de sănătate a personalului blocului    cantinele stuto^twea

prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare.y^T O

ții referitoare la prestații medicale 1 pravegherea epidemiologică a stude:


a)    depistează, izolează și declară orice boală infectocontagioasă

b)    sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi acțiuni de investigare epidemiologică a studenților suspec de boli transmisibile;

c)    aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicilor

d)    inițiază acțiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoza, scabie) și î

2.


4.


(dezinfecție-dezinsecție) în focarele din unitățile de învățământ superior (hepatita virală, tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice acute etc.);

e)    inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonu epidemic.

Controlează zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, cazare ș alimentație din unitățile de învățământ arondate.

Vizează întocmirea meniurilor din cantinelei studențești și efectuează anchete alimentare periodice pentru verificărea respectării unei alimentații raționale.

Inițiază, desfășoară și controlează diversele activități de educație pentru sănătate (instruirea grupelor sanitare, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic și administrativ).

CONF&RM CU ORIGINALUL


5.    Inițiază cursuri de educație sexuală și de planning familial, precum și cursuri de nutriție și stil de viață.

6.    Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic și la orele de educație fizică).

7.    Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătății, de către personalul didactic și administrativ-gospodăresc din unitățile arondate.

8.    Participă la acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în unitățile de învățământ superior (testări PPD 2u. pentru TBC etc.).

9.    Completează împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statistice (SAN) lunare și anuale privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din unitățile de învățământ superior arondate.

10.    Participă la comisiile medicale de examinare a candidaților Ia concursurile de admitere în unități de învățământ superior.

11.    Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de tineri arondate.

12.    Prezintă în consiliile profesorale ale unităților de învățământ superior arondate o analiză anuală a stării de sănătate a studenților.

13.    Constată abaterile de Ia normele de igienă și antiepidemice, informând reprezentanții inspecției sanitare de stat din cadrul direcției de sănătate publică a municipiului București, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.

c). Atribuțiile în asistența medicală curativă

1.    Acordă la nevoie primul ajutor studenților din unitățile de învățământ arondate medicilor respectivi.

2.    Examinează, tratează și supraveghează medical studenții bolnavi.

3.    Acordă consultații medicale la solicitarea studenților din unitățile de învățământ arondate, trimițându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate.

4.    Prescrie medicamente studenților care prezintă afecțiuni acute care nu necesită internare în spital în condițiile legii.

5.    La recomandarea expresă a medicului specialist, prescrie medicamente pentru studenții care prezintă afecțiuni cronice în condițiile legii.


C.III. ATRIBUȚIILE STUDENȚESC


a). Activități medicale privind asistența medicală p

rează în fiecare an examinarea medicală perio te constatate.

1.1.    Efectuează, potrivit legislației în vigoare, examenul dezvoltării fizice: somatometrie (înălțime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvențăeafdLacă, forță musculară manuala, capacitate vitală pulmonară).

baza standardelorCONFORM CU ORIGINALUL


Datele de somatometrie se interpretează pe rezultatelor în fișe.

1.2.    Depistează tulburările de vedere (optometrie).

1.3.    Depistează tulburările de auz (audiometrie tonală).

2. Participă la examinările medicale de bilanț al stării de sănătate, e,

medical studențesc la studenții din anul II de studii

3.


4.


Participă la dispensarizarea studenților-problemă aflați în evidența specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităților de asistență medicală ambulatorie de specialitate, și aplică tratamentele prescrise de aceștia împreună cu medicii de familie. Consemnează în fișele medicale ale studenților rezultatele examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate și rezultatele controalelor studenților dispensarizați, sub supravegherea medicului unității de învățământ superior, precum și motivările absențelor din cauză medicală ale studenților, scutirile medicale de la orele de educație fizică școlară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică școlară.

5.


Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea cabinetului medical studențesc, calculând indicatorii de prevalență, incidență și structură a morbidității; completează partea medicală a fișelor de tabără de odihnă ale studenților, precum și adeverințele medicale pentru studenții care termină cursurile instituțiilor de învățământ superior.

6.


Participă alături de medic la vizita medicală a candidaților care se înscriu în instituții de învățământ superior.

Acordă consultații privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală și participă la anchetele stării de sănătate din colectivitățile de tineri arondate.

6.1.    Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în unități de învățământ superior, întocmind și fișe de focar (gamaglobulinizare a contacților de hepatită virală acută, prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, prelucrarea sanitară a elevilor cu pediculoză și scabie, prelevarea de tampoane de pe echipamentul de protecție al personalului blocului alimentar și de pe instrumentele de lucru ale acestuia).

6.2.    Efectuează catagrafierea tuturor studenților supuși depistării biologice prin intradermoreacția la PPD 2u., participând la efectuarea acesteia, precum și revaccinarea BCG împreună cu personalul dispensarului TBC teritorial.

7.    Controlează zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese), consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducându-le la cunoștință conducerilor unităților de învățământ superior.

8.    Participă împreună cu medicul la întocmirea meniurilor și la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificărea respectării unei alimentații raționale în cantinele studențești, controlând zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie și modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.

9.    Țin evidența examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învățământ arondată este obligat să le efectueze în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății și Familiei.

10.    Efectuează, sub îndrumarea medicului, acțiuni de educație pentru sănătate în rândul studenților și al cadrelor didactice.

10.1 Instruiesc grupele sanitare și însoțesc la concursuri, în toate fazele superioarj?^ echipa selecționată.    ■

10.2.    Țin lecții sau prelegeri privind educația pentru săn^f^s^bnților, pc4Ăr^mversptîari și.

gl, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim șoarâ acțiuni de educație pentru sănătate îi ții de prim ajutor.

10.4.    Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vi din unitatea de învățământ arondată.

10.5.    Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învăț; alimentație asupra sarcinilor ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiiterespec,

b)    . Activități medicale privind asistența medicală curativă

1.    Asigură studenților acordarea primului ajutor în caz de urgență și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare.

2.    Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

3.    Efectuează tratamente studenților, la indicația medicului.

4.    Supraveghează studenții izolați în infirmerie și le efectuează acestora tratamentul indicat de medic

5.    Asigură asistența medicală de urgență în taberele pentru studenți, scop în care pot fi detașate îp aceste unități.

c)    . Activități de perfecționare a pregătirii profesionale

1.    Participă la instruirile pe probleme de medicină și igienă școlară, precum și pe probleme sanitaro-antiepidemice, organizate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

2.    Participă în perioada vacanțelor studențești la cursuri sau instruiri profesionale.

d)    . Activitatea în perioada vacanțelor școlare și studențești

1.    Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fișele medicale școlare, completează adeverințele medicale.

2.    Participă la comisiile medicale de înscriere în unități de învățământ superior

3.    Participa Ia acțiunile de medicina comunitara sub coordonarea ASSMB.


C.IV ATRIBUȚIILE MEDICULUI DENTIST DIN CABINETUL MEDICAL STOMATOLOGIC STUDENȚESC

1.    Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare.

2.    Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al studenților și trimit Ia specialist cazurile care depășesc competența cabinetului stomatologic.

3.    Depistează activ și dispensarizează afecțiunile orodentare.

4.    Urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare.

5.    Urmăresc refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți.

6.    Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor vicioase.

7.    Examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.

8.    Examinează, stabilesc diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor dentare.

9.    Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, incizii de abcese dentare).

10.    împreună cu specialiștii stomatologi-parodontologi dispensarizează studenții care prezintă anomalii dento-maxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia.

11.    Acordă primul ajutor în caz de urgență în colectivitățile arondate.

12.    Efectuează educația studenților în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dento-maxilare.

13.    Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice.

14.    Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical.

15.    Colaborează cu medicul școlar de medicină generală, cu medicul cabinetului medical studențesc și cu medicul de familie sau de alte specialități pentru prevenirea afecțiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecțiuni cronice.

16. Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut ale bolii cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul17. Eliberează scutiri medicale pentru absențe de la prin norme ale Ministerului Sănătății .aprovizionarea cu instrumentar, matei” f

ce ge nft&S e9ch u/o

RIA<


bună funcționare a cabinetului.

19.    Raportează anual direcției de sănătate publică teritoriale starea de sănătate din colectivitățile arondate.

20.    întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănălaie-OFod^ntarâ tinerii în ciclul următor.C.    V. ATRIBUȚIILE ASISTENTULUI STOMATOLOGIC STUDENȚESC

1.    Desfășoară activitate de medicină preventivă și curativă împreună cu medicul stomatolog și Sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educație pentru sănătate, controlul aplicării și respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea cariei dentare).

2.    Asigură primul ajutor în caz de urgență studenților și supraveghează transportul acestora ia unitățile sanitare.

3.    Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

4.    Efectuează și răspund de sterilizarea instrumentarului.

5.    Aplică orice alte măsuri de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.

6.    Desfășoară și alte activități conexe:

a)    completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statistice;

b)    gestionarea, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății, a instrumentarului, materialelor sanitare și medicamentelor din cabinetul stomatologic.

D.    Medicul coordonator de medicină generală pe sector, și medicul coordonator de medicină generală din asistența medicală studențească, va îndeplini următoarele sarcini:

1.    Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

2.    Aduce la cunoștința conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în scris, abaterile de la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar, constatate;

3.    Controlează, prin sondaj, prezența la serviciu a personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar, informând în scris conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

4.    întocmește, semnează și parafează foile de prezență lunare ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

5.    întocmește și transmite conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în scris, propunerile pentru planificarea concediilor de odihnă ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

6.    Stabilește prioritățile în dotarea cabinetelor medicale, împreună cu medicii școlari pe care ii coordonează si centralizează necesarul de materiale, etc., comunicându-le în timp util Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Primește, recepționează si distribuie materiale sanitare, medicamente, tipizate etc. pentru toate cabinetele medicale din unitățile de invatamant arondate, pe baza documentelor de primire, după caz; Verifică modul de completare a dărilor de seamă statistice periodice înainte de a fi depuse la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și centralizează datele din teritoriul arondat;

Organizează lunar ședințe de lucru cu medicii din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlardin teritoțjîg^arQid&f respectiv din ynffațîte /țfeyățământ


MEDICAL DIN CABINETUL MEDICAL


7.


9.


universitar și trimestrial cu asistentele medical
i$r

kșr

superior, am caomeieie ue medicina generala din unuațiie de invațamani puDiicjpreșcoiar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;


13.    Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale Bitfcuțeșfi^asi^ientul medical coordonator pe sector, respectiv asistentul medical coordonator din asistența medicală universitară, care participă Ia coordonarea activității medicale din teritoriul arondat;

14.    Comunică personalului medical școlar aflat sub coordonarea sa, cerințele profesionale și administrative ale ASSMB și Direcției de Sănătate Publică, controlează ducerea la îndeplinire a acestora - asigurând centralizat, pe aria de responsabilitate, și corespondența cu cele două foruri menționate;

15.    Pentru realizarea atribuțiilor de mai sus, programul săptămânal al medicului coordonator de medicină generală pe sector respectiv din asistența medicală universitară este de: 4 zile în cabinetele medicale arondate și 1 zi pe săptămână pentru control a prezenței la serviciu a personalului medico-sanîtar din teritoriul arondat și a îndeplinirii atribuțiilor acestuia.

16.    Întocmește specificații tehnice și participă ca membru în comisiile implicate în derularea procedurilor de achiziții pentru medicina școlară;

17.    întocmește, la solicitarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, rapoarte de consum pentru medicamente;

18.    Sprijină Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în activitatea de monitorizare a valabilității actelor necesare exercitării profesiei de medic, respectiv asistent medical;

19.    Participă în comisiile de examinare, respectiv de soluționare a contestațiilor pentru concursurile organizate de către Adminitrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

20.    Participă în comisiile de cercetare disciplinară prealabilă la solicitarea Adminitrație Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

21.    întocmește statistici pentru rapoarte de analiza solicitate de conducerea Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

22.    întocmește Raportul anual de activitate până la 1 februarie a anului în curs pentru anul anterior

23.    Solicita ocuparea posturilor vacante prin concurs/detasare/transfer, precum si delegarea personalului din subordine, schimbarea programului de lucru si orice modificare funcționala pe care o considera necesara pentru bunul mers al activitatii cabinetelor medicale din subordine;

24.    Desemnează pesonalul care participă la inventarierile anuale conform prevederilor legale;

25.    Convoacă, cel puțin o dată pe trimestru, la ședințe de lucru, personalul din subordine și aduce acestuia la cunoștință modificările legislative apărute, cerințele Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Primăriei Municipiului București și întocmește procesul -verbal de ședință;

26.    întocmește proceduri operaționale în conformitate cu Ordinul nr.600/2018 și asigură implementarea acestora in cadrul cabinetelor medicale pe care le coordonează;

27.    îndeplinește atribuții privind securitatea și sănătatea personalului din subordine;

28.    îndeplinește orice alte atribuții care intră în aria de competență, care sunt date de șefii ierarhici superiori.

E. Medicul stomatolog coordonator pe sector, și medicul stomatolog coordonator din asistența medicală studențească, va îndeplini următoarele sarcini:


1. Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor de^gȘ^vieut^ale personalului medje    ft^iu și

superior, din cabinetele de stomatologj

teritoriul arondat respectiv din unități la cunoștința conducerii Ad


itățile de învăț:

ersitar; ) , i Serviciiloi fțjediscris, abaterile de la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului medico-sanitar, constatate;

3.    Controlează prin sondaj, prezența la serviciu a personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritorii âfdftdâț

respectiv din unitățile de învățământ universitar, informând în scris conf—”—îr-----


Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

4.    întocmește, semnează și parafează foile de prezență lunare ale personajului și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școhit'Sin teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

5.    întocmește și transmite conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în scris, propunerile pentru planificarea concediilor de odihnă ale personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

6.    Stabilește prioritățile în dotarea cabinetelor medicale de stomatologie, împreună cu medicii stomatologi pe care îi coordonează si centralizează necesarul de materiale etc., comunicându-le Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

7.    Primește, recepționează si distribuie materiale sanitare, medicamente, tipizate etc. pentru toate cabinetele medicale din unitățile de invatamant arondate, pe baza documentelor de primire, după caz.

8.    Verifică modul de completare a dărilor de seamă statistice periodice înainte de a fi depuse la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și centralizează datele din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

9.    Organizează lunar ședințe de lucru cu medicii din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar și trimestrial cu asistentele medicale;

10.    Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, repartizarea medicilor și asistenților medicali pe unități de învățământ, în funcție de fluctuația numărului de elevi și studenți, la începutul fiecărui an școlar;

11.    Completează formularele de evaluare a performanțelor profesionale ale medicilor și asistenților medicali din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

12.    Participă la soluționarea sesizărilor privind abaterile personalului medico-sanitar, mediu și superior, din cabinetele de stomatologie generală din unitățile de învățământ public școlar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

13.    Propune conducerii Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, asistentul medical coordonator pe sector care participă la coordonarea activității medicale din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar;

14.    Pentru realizarea atribuțiilor de mai sus, programul săptămânal al medicului coordonator stomatolog pe sector respectiv din unitățile de învățământ universitar este de: 4 zile în cabinetele medicale arondate și 1 zi pe săptămână (in fiecare saptamana zile diferite) pentru control a prezentei la serviciu a personalului medico-sanitar din teritoriul arondat respectiv din unitățile de învățământ universitar și a îndeplinirii atribuțiilor acestuia.

15.    întocmește specificații tehnice și participă ca membru în comisiile implicate în derularea procedurilor de achiziții pentru medicina școlară;

16.    întocmește, la solicitarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, rapoarte de consum pentru medicamente;

17.    Sprijină Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București în activitatea de monitorizare a valabilității actelor necesare exercitării profesjepde^așdic, respectiv asistent medical:


20.    întocmește statistici pentru rapoarte de analiza solicitate de conducerea Admiri si Serviciilor Medicale Bucurestiș

21.    întocmește Raportul anual de activitate până la 1 februarie a anului în curs

22.    Solicita ocuparea posturilor vacante prin concurs/detasare/transfer, personalului din subordine, schimbarea programului de lucru si orice tfeedilicare functionâlâ^' care o considera necesara pentru bunul mers al activitatii cabinetelor medicale din subordine

23.    Desemnează pesonalul care participa la inventarierile anuale conform prevederilor legale

24.    Convoacă, cel puțin o data pe trimestru, la ședințe de lucru personalul din subordine si aduce acestuia la cunoștința modificările legislative aparute, cerințele Administrației Spitalelor s Serviciilor Medicale București si Primăriei Municipiului București si întocmește procesul -verbal de ședința

25.    întocmește proceduri operaționale in conformitate cu Ordinul nr.600/2018 si asigură implementarea acestora in cadrul cabinetelor medicale pe care le coordonează.

26.    îndeplinește atribuții privind securitatea si sanatatea personalului din subordine.

27.    îndeplinește orice alte atribuții care intra in aria de competenta, care sunt date de șefii ierarhici superiori

F.    Atribuțiile asistenților medicali coordonatori pe sector si respectiv din unitățile de învățământ universitar

1.    Colaborează cu medicul coordonator pe sector, respectiv cu medicul coordonator din asistenta medicală studențeasca pentru organizarea, monitorizarea și evaluarea activității medicale de medicină generală, respectiv a activității medicale de stomatologie;

2.    Colaborează cu medicul coordonator pe sector, respectiv cu medicul coordonator din asistenta medicală studențească pentru întocmirea dărilor de seamă statistică periodice.

G.    Alte atribuții ale personalului medical din cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ public din municipiul București

1.    Participă la activitatea de medicină preventivă la nivelul municipalității prin acțiuni specific, acțiuni de prevenire a efectelor caniculei si alte acțiuni prevăzute de legislație;

2.    Participă la alte activități dispuse de directorul general al ASSMB sau Primarul General al Municipiului București.

Art. 34 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT

Directorul General Adjunct se află în subordinea Directorului General și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Coordonează activitatea structurilor aflate în subordinea sa. în lipsa acestuia, atribuțiile și competențele sale vor fi îndeplinite de Directorul General sau de unul dintre directorii structurilor aflați în subordinea sa;

2.    Contrasemnează și avizează, alături de ordonatorul de credite (Directorul General al A.S.S.M.B.) documentele emise de structurile aflate în subordinea sa, precum: situațiile financiare (bilanț, balanțe, raportări anuale, trimestriale, anuale, ordonanțări de plată), actele cu caracter juridic emise de A.S.S.M.B. către unitățile sanitare aflate în subordine și/sau către terți persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat (somații de plată, acte de natură procesuală, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, cereri de decalare a căilor ordinare și extraordinare de atac și motivarea acestora, interogatorii și răspunsuri la interogatorii, concluzii, note scrise, contractele/convențiile/protocoalele încheiate de A.S.S.M.B. cu terții, etc.); referate de necesitate, note de oportunitate, caiete de sarcini, Planul Anual al Achizițiilor Publice, precum și oricare alte documente emise către unitățile sanitare aflate în subordine și/sau către terți (persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat) de Direcția Economică, Direcția de Investiții, Direcția Administrativă, Directia^f^ffE^Djrectia Resurse Lkgane^Normare, Organizare, Salarizare, Direcția Suport Spitalț^^St cazul neâsuhșjării contî^^tâwbjj^îa,dintre

documentele mai sus enumerate, intr-un termen

legafea^estea vor fi validate, sub semnătura^ d O51răspunde, alături de ordonatorul de credite și de directorii aflați în subordinea sa, de legalitatea tuturor documentelor întocmite sau avizate de structurile pe care le coordonează; la cererea directorului general, propune soluții si/sau masuri ce urmeaza a fi luate în situații de natura a angaja răspunderea patrimoniala a A.S.S.M.B.;

participa nemijlocit la negocierile de orice natura, pe care le initiaza sau desfasoara toate structurile din subordinea sa, cu aprobarea Directorului General;

CONFORM CU ORIGINALUL 1


participă la negocierea contractului colectiv de muncă sau pentru prelungire^&stuiâ, sindicatele, conform legii;


execută alte sarcini repartizate de Directorul General.

Art. 35 DIRECȚIA ECONOMICA

Este condusă de Directorul Direcției Economice și se află în subordinea Adjunct.

Directorul economic are în subordine următoarele structuri:

Serviciul Buget, Serviciul Contabilitate și Serviciul Financiar și are următoarele atribuții:

1.    Conduce și răspunde de întreaga activitate desfășurată în cadrul Serviciilor mai sus menționate;

2.    Răspunde de organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

3.    Contrasemnează toate actele emise în cadrul direcției de către structurile de specialitate și răspunde de legalitatea acestora;

4.    Asigură și răspunde de înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor în funcție de natura lor;

5.    Asigură și răspunde de evidențierea corectă a rezultatelor economico-financiare;

6.    Verifică toate operațiunile contabile pe care instituția le are cu terțe persoane fizice sau juridice, în baza contractelor încheiate de A.S.S.M.B. cu terții;

7.    Urmărește corectitudinea întocmirii bilanțului contabil pentru A.S.S.M.B. și pentru unitățile sanitare aflate în subordine;

8.    Asigură și răspunde de recuperarea la timp a debitelor, precum și recuperarea lipsurilor constatate în gestiuni, cu ocazia inventarierii;

9.    Urmărește execuția bugetară, conform dispozițiilor legale, a fondurilor bănești aflate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe titluri, articole și alineate bugetare, precum și pe fiecare sursă de finanțare pentru A.S.S.M.B. și pentru unitățile sanitare aflate în subordinea acesteia;

10.    Verifică și semnează documentele în baza cărora se fac încasări și plăți, contracte economice, documente contabile pe baza cărora se fac înregistrările în evidențele contabile, precum și situațiile financiare, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetară;

11.    Asigură controlul asupra tuturor documentelor și formelor legal întocmite prin care se autorizează cheltuielile, în general, sau din care derivă direct sau indirect angajamente legale și bugetare, în conformitate cu Legea nr. 500Z2002 privind finanțele publice, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Normelor metodologice privind controlul financiar preventiv, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

12.    Verifică modul cum se efectuează înregistrarea încasărilor și plăților prin casierie;

13.    Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate a desfășurării în bune condiții a activității administrației;

14.    Răspunde de asigurarea creditelor necesare, în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de C.G.M.B. și prin bugetul de venituri și cheltuieli;

15.    Asigură verificarea întocmirii documentelor justificative și a celor contabile, potrivit prevederilor legale, precum și efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;

16.    Verifică întocmirea corectă și în termen a formeloiJlggale cu privire la depunerile și plățile de bani, controlând respectarea plafonului de c^^Sbiftf^fc&ctuarea plăților;

17.    Dispune măsurile necesare în vederea preyOniJipsurilpr toloacelor materiale și bănești;

mm,

18. Dispune măsuri de păstrare în ordine și în coriail


os In \z6-/


ranra a documente!

sqa distrugerii *

cătioperațiilor contabile; dispune măsuri entelor anterior menționate; cază modul de întocmire al doci20.    Verifică și răspunde de încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligații măsurile necesare pentru stabilirea culpei atunci când este cazul;

21.    Urmărește încasarea chiriilor, conform contractelor de închiriere încheiate

22.    Urmărește virarea la timp, a sumelor obținute din chirii, prevăzute si-afirobate Consiliului General al Municipiului București;

23.    Răspunde de raportările lunare la direcțiile de specialitate din Primăria Municipiului flucvrești.' Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Ministerul Sănătății, Ministerul de Finanțe, de modul în care au fost utilizate creditele bugetare, aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

24.    Răspunde de întocmirea și transmiterea la ordonatorul principal de credite a raportului explicativ al dărilor de seamă și bilanțurilor contabile lunare, trimestriale, anuale și a execuțiilor bugetare potrivit prevederilor legale;

25.    Face propuneri privind comisiile de inventariere și urmărește modul de desfășurare a acestora, luând măsurile ce se impun în vederea realizării în conformitate cu prevederile legale a acestora;,

26.    Participă la întocmirea proiectului de buget lunar, trimestrial și anual al instituției;

27.    Răspunde de întocmirea fișei postului și a fișelor performanțelor profesionale individuale pentru salariații din subordine;

28.    Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

29.    Avizează și repartizează, după caz, bugetul de venituri și cheltuieli al unităților sanitare subordonate și urmărește utilizarea eficientă a fondurilor alocate;

30.    Aprobă declasările și casările pentru unitățile subordonate;

31.    îndrumă metodologic din punct de vedere financiar-contabil unitățile sanitare subordonate;

32.    întocmește lunar, pe baza datelor operative, execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie și a unităților sanitare din administrare;

33.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Direcției Economice;

34.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul direcției;

35.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul;

36.    Sesizează Serviciul Juridic, cu privire la situația debitelor, în vederea demarării procedurilor de recuperare a acestora;

37.    La propunerea managerilor din unitățile sanitare subordonate A.S.S.M.B., viza de control financiar preventiv pentru fiecare unitate sanitară, va fi aprobată de Directorul General al A.S.S.M.B., cu viza Directorului Economic ;

38.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.


Art. 36 SERVICIUL BUGET

Serviciul Buget se subordonează Directorului Direcției Economice și are următoarele atribuții și competențe:

1.    întocmește bugetul de venituri si cheltuieli pe baza fundamentării celorlalte servicii din cadrul A.S.S.M.B.;

2.    Verifică, analizează și centralizează bugetele unităților din subordine pe baza datelor transmise de acestea;

3.    întocmește lunar necesarul de fonduri pentru activitatea proprie, pe baza fundamentărilor structurilor din cadrul A.S.S.M.B.;

4.    întomește lunar, propunerile de fonduri pentru unitățile aflate în subordine, pe baza documentelor justificative ale acestora;

5.    Centralizează propunerile lunare de finanța^    initățile sanitarejUiu-subordine și

întocmește referatul lunar de finanțare pentruaced& SMunicipiului București si a documentelor justificative furnizate de către unitățile din subordine;

7.    întocmește deconturile către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului Byicareștijie contractelor încheiate intre Municipiul București și Direcția de Sănătate Publfcn^^rucj^țrfTîî București și a documentelor justificative furnizate de către unitățile din subordine;

8.    Centralizează și verifică anual propunerile unităților sanitare aflate în subordirîșzț

pentru finanțarea de aparatura medicala din bugetul de stat sau veniturile proprii ale MinistetrtGțri Sănătății;

9.    Verifică și analizează sursele de venituri ale bugetului local, care vor sta la baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli ale unităților aflate in subordine în conformitate cu legislația în vigoare;

10.    Verifică necesitatea și oportunitatea propunerilor de rectificare si virări de credite în cursul anului a bugetului instituțiilor din subordine, în conformitate cu legislația în vigoare

11.    Verifică, analizează legalitatea, necesitatea și oportunitatea propunerilor de rectificare si virări de credite în cursul anului a bugetului A.S.S.M.B. pe baza fundamentării serviciilor din cadrul direcției, în conformitate cu legislația în vigoare ;

12.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

13.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

14.    Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

15.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Buget, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

16.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Buget;

17.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Buget, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

18.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Buget;

19.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Buget;

20.    Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Buget, în vederea supunerii atenției Directorului Direcției Economice și Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

21.    Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Buget, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

22.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Buget, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

23.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Buget, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

24.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

25.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

Art. 37 SERVICIUL CONTABILITATE

Serviciul Contabilitate se subordonează Directorului Direcției Economice și are următoarele atribuții și competențe :


1. Asigură și răspunde de înregistrarea actețp%    întocmirea docyfi^yel^^lTp^^.^u

respectarea dispozițiilor legale;


îizează și exercită controlul gest:


îște lunar balanța de verificai    ț ai^litvțț^ți^rmăSfeștfe

A «RECTOR^

50,


concordanța dintre acestea;

întocmește trimestrial și anual bilanțul contabil și raportul explicativ la acestea, pentru activitatea proprie;

6.

7.

8.


Prezintă spre aprobare directorului economic, bilanțul contabil și raportul e? analiza rezultatelor economice și financiare, pe baza datelor din bilanț;

Asigură și răspunde de efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;

Răspunde de organizarea și întocmirea evidenței contabile a patrimoniului;

Organizează și răspunde de inventarierea periodică a tuturor valorii ordJâtnmoniah

înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii, conform proceselor-verbale ale cor inventariere;

9.    înregistrează în evidențele contabile rezultatele reevaluării patrimoniului A.S.S.M.B., confor prevederilor legale;

10.    Verifică, analizează și centralizează situațiile financiare transmise de unitățile din subordin?, potrivit normelor legale, răspunzând de realitatea și exactitatea datelor cuprinse;

11.    Ține evidența fizică a tuturor mijloacelor fixe și a obiecte de inventar din patrimonial unității;

12.    Răspunde de întocmirea fișelor de magazie și a celor de inventar;

13.    Verifică, în mod obligatoriu, ca materialele propuse spre aprovizionare, să nu existe ca stocuri în magazia centrală, evitându-se crearea de stocuri fără mișcare;

14.    Asigură, prin depozitul propriu, gestionarea (achiziționare, depozitare, distribuire internă și externă) materialelor consumabile procurate;

15.    Verifică și înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operațiunilor de plăți în numerar;

16.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

17.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

18.    Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

19.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Contabilitate, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

20.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Contabilitate;

21.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Contabilitate, pe baza condicii de prezență, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

22.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Contabilitate;

23.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Contabilitate;

24.    Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Contabilitate, în vederea supunerii atenției Directorului Direcției Economice și Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

25.    Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Contabilitate, gestionate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

26.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru promovarea, acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Contabilitate, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

27.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Contabilitate?^ ntoi buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;28.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor :e șuȚosTfepai jzâțe serviciului și răsnn    pările


Art. 38 SERVICIUL FINANCIAR

Serviciul Financiar se subordonează Directorului Direcției Economi^ competențe :

JLi-n-j,

Sgk

Muții șW

* O JURIDICA O-O?// t'4-'

î»et,r


îf are urmâtoari


1.


Participă la întocmirea proiectului de buget anual al instituției, în colaborare cu Se și Serviciul Contabilitate, furnizând date referitoare la contul de execuție;    ■

2.    Urmărește execuția bugetară în conformitate cu bugetul d evenituri și cheltuieli aprobat;

3.    Asigură respectarea listelor de investiții aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli;

4.    Urmărește permanent și răspunde de utilizarea eficientă a alocațiilor;

5.    Asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă pa baza documentelor justificative, avizate conform OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice/,

6.    Asigură și răspunde de finanțarea lunară a subvențiilor către spitalele aflate în subordine^ A.S.S.M.B., pentru toate categoriile de cheltuieli, pe baza referatului întocmit de Serviciul Buger-Contabilitate;

7.    Asigură încadrarea în limitele bugetare a finanțării acordate spitalelor din subordine;

8.    Asigură relația cu instituțiile de credit prin convențiile încheiate privind drepturile de personal;

9.    Verifică și centralizează raportările financiare lunare reglementate prin ordin de ministru, atât pentru activitatea proprie, cât și pentru unitățile din subordine, pe care le înaintează ordonatorului principal de credite, în termenele stabilite de lege și de ordonatorul principal de credite;

10.    Verifică raportările lunare ale unităților din subordine, privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice;

11.    întocmește lunar către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București situația privind monitorizarea investițiilor pentru unitățile sanitare aflate în subordine.

12.    întocmește lunar contul de execuție și decontul de cheltuieli pentru cheltuielile cabinetelor școlare finanțate de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

13.    întocmește lunar cererea de finanțare a cheltuielilor aferente cabinetelor școlare către Direcția de Sănătate Publică.

14.    Colaborează cu Serviciul Resurse Umane pentru completarea decontului lunar pentru medicina școlară, ce se transmite către Direcția de Sănătate Publică pe partea de personal-salarizare.

15.    Colaborează cu Serviciul Medicină Școlară pentru completarea decontului de cheltuieli și a cererii de finanțare ce se transmit lunar către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București pentru cheltuielile materiale ale cabinetelor școlare aflate în baremul de dotare conform legislației în vigoare.

16.    întocmește facturile aferente contractelor de închiriere, conform clauzelor contractuale;

17.    Urmărește încasarea sumelor obținute din chirii și le virează la bugetul local/Primăria Municipiului București în integralitate;

18.    Factura aferentă cotelor de utilități pentru spațiile închiriate în baza contractelor va fi întocmită de către unitățile sanitare beneficiare ale contractului de închiriere efectuandu-se astfel reîntregirea cheltuielilor cu utilitățile (energie, apa, gaze etc.) la nivel de unitate sanitară.

19.    Urmărește, facturează, după caz penalitățile de întârziere și le virează la bugetul de stat;

20.    Operează în Programul Național de Raportare - FOREXEBUG - bugetul, creditele de angajament bugetar, recepțiile și verifică plățile în colaborare cu Serviciul Buget si Serviciul Contabilitate.

21.    întocmește trimestrial Anexa 3 Fluxuri de Trezorerie pentru situațiile financiare trimestriale și anuale.

22.    Asigură efectuarea corectă și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de plăți în numerar;

23.    Asigură relația cu Trezoreria Municipiu^    precum și cu instituțiile D

există conturi deschise._

24.    Răspunde petițiilor care sunt legate gneste si asigura implementare

îște Registrul Riscurilor si do

T) O 33 S O c o 2 o > (— c


JLJ

ț (UM4/țIntern Managerial in cadrul serviciului;

27.    Participa la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, proiectelor de±o târâri atunci când e cazul;

28.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor-pFofesîonale

pentru angajații din cadrul Serviciul Financiar, pe un model unitar, Ia nivelul A.S.S.|f.â.,ț»us 1^ dispoziție de Serviciul Resurse Umane;    Ju^'‘*'

29.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Finana^;- „„o

30.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din 'câdfQl Serviciului Financiar, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus Ia dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

31.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Financiar;

32.    Șeful de Serviciu participă Ia elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Financiar, în vederea supunerii atenției Directorului Direcției Economice și Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

33.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Financiar;

34.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Financiar, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

35.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Financiar, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

36.    Participă la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Financiar, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

37.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

38.    îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul economic și conducerea instituției în domeniul său de activitate.


c

r~


Art. 39 DIRECȚIA INVESTIȚII

Este condusă de Directorul Direcției de Investiții și se află în subordinea directă a Directorului General Adjunct având în subordine următoarele structuri: Serviciul Investiții și Serviciul Urmărire Contracte

Directorul Direcției Investiții are următoarele atribuții și competențe:

1.    Coordonează, conduce și controlează activitatea Serviciului Investirii si Serviciul Urmărire Contracte

2.    Controlează modul de respectare și aplicare a legislației specifică activității structurilor subordonate;

3.    Contrasemnează toate actele emise in cadrul direcției de către structurile de specialitate si răspunde de legalitatea acestora

4.    Stabilește, împreună cu structurile aflate în administrarea ASSMB, nevoile de întreținere și reparații, modernizare a imobilelor în care acestea își desfășoară activitatea;

5.    Dispune punerea în practică a planului de investiții, reparații și consolidări a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile aflate în administrarea ASSMB;

6.    Va centraliza caietele de sarcini intocmite de spitalele administrate de ASSMB pentru achiziția

ocazionala de aparatura medicala si va fundamenSȚîreîyrile solicitate de către spitale prin publicarea specificațiilor tehnice in SICAP.    <4 \

7.    Participăja fundamentarea bugetului și a PIanijdl/^^âh al7Â chizi fiilor Pu    najntează

propuneri Directorului General în urma ajAajizțdo/^j&tuațe, îl Spreună

istrarea ASSMB; de organizarea

1
tehnico-materiate. &
(reparații curente, capitale, investiții, etc.)

9.    Emite ordinul de începere a lucrărilor de investiții, de reparații curente și dejenScațiti^rțațe-

10.    întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâp-^l'e C'onswiuLui’Vffrterai. aL

Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului GenrnTșTproiecte wdecizii al?


Directorului general specifice domeniul său de activitate;

11.    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de Directorul general al instituțief^precurn/Și

orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului    ’ai

Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General;

12.    Colaborează și conlucrează cu toate structurile ASSMB, realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele de specialitate din cadrul Primărie Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local a Municipiului București, precum și cu alte instituții publice sau private, pe domeniul său de activitate;

13.    Răspunde Ia sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

14.    IntocmeȘte si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul direcției;

15.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul direcției;

16.    îndeplinește și alte atribuții cu character specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

Art. 40 SERVICIUL INVESTIȚII

Serviciul Investiții se subordonează Directorului Direcției Investiții și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Elaborează PAAP al ASSMB pentru capitolul investiții;

2.    Sa întocmească Planul anual de investiții pentru exercițiul financiar in curs si pentru cel viitor;

3.    Sa urmareasca modul de îndeplinire a Planului de investiții conform bugetului aprobat;

4.    Sa cunoască fluxul investițiilor;

5.    Sa evalueze/actualizeze in condițiile legii valoarea totala a devizului general;

6.    Sa monitorizeze respectarea prevederilor legale cu privire la delimitarea obiectivelor de investiții si sa analizeze profitabilitatea investițiilor;

7.    Sa compenseze cheltuielile intre capitolele si subcapitolele devizelor generale ;

8.    Sa pregătească documentele pentru a le supune aprobării CGMB ;

9.    Sa determine valoarea de finanțare a obiectivelor de investiții;

10.    Sa elaboreze strategii care permit dezvoltarea pe termen lung si dezvoltarea ASSMB si a spitalelor aflate in administrare;

11.    Participa in comisii de recepție a lucrărilor, serviciilor cu finalizare in procese verbale de recepție a documentelor tehnico/economice;

12.    întocmește caiete de sarcini pentru capitolul investiții conform bugetului aprobat;

13.    Colaborează cu direcția de achiziții pentru buna desfășurare a investițiilor publice ;

14.    Urmărește contractarea si derularea lucrărilor la obiectivele de investiții si reparații in colaborare cu toate compartimentele ASSMB din punct de vedere al valorilor, termenelor, regularitate, legalitate;

15.    Asigura pregătirea documentației pentru avizarea si aprobarea indicatorilor tehnico/economici pentru fiecare obiectiv de investiții;

16.    Desfasoara activitatea necesara de supraveghere tehnica pentru lucrări de intretinere la obiectivele din administrarea ASSMB.

17.    Face propuneri pentru finanțarea lucrărilor de reparații la spitalele din administrarea ASSMB;

18.    Pregătește si asigura recepția lucrărilor de in^tesfftftp’eparatii conform normativelor in vigoare;

19.    Asigura intocmirea cârtii tehnice a constcdwei pentru4biectivele de constructii/njDderpizarii;

20.    Propune studii de fezabilitate pe car cri e șț

investirii la sediul ASSMB si a spitalelor d

21.    Prgăeâ^p nestrial sau ori de cate ori est® îUtruclki;

ShentuiJȘ


2(1. Prnntine studii de fe7ahilitate np care/lp s,    autoritatii local/^^rtiMMPtUlAfeiri

de


SSMB; z te™ privire la adti^rtatea/ S

ȘELOR


M

-g^era’

lO2_


22.    Participa la întocmirea documentațiilor pentru obținerea de fonduri de la instituțiile financiare internaționale;

23.    Participa la comisiile de evaluare a procedurilor de licitații conform Jegii, cu respectarea prevederilor legale privind pastrarea confidențialității documentelor de licitații si a secUrifatîi acestora;


24.    Controlează înregistrarea in patrimoiu a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar;

25.    Fundamentează PAAP pentru investiții;

26.    Soluționează conform legii corespondenta repartizata;

27.    Supraveghează si coordonează efectuarea lucrărilor de întreținere sau reparare a i; luminoase de semnalizare in sediul ASSMB si a spitalelor aflate in administrarea ASSMB;

28.    Rezolva cererile, sesizările si reclamatiile spitalelor cu privire la lucrările de alimentare cu ap canalizare, alimentare cu energie electrica, telefoane, gaze pentru toate clădirile aflate i: administrarea ASSMB;

29.    Răspunde de luarea tuturor masurilor pentur eliminarea efectelor caniculei,

30.    Participa in comisiile de inventariere, casare etc.;

31.    Orice alte activitati, sarcini, indatoriri date de cei cu competenta in domeniu (șefi ierarhici superiori).

Art. 41 SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

Se subordonează Directorului Direcției Investiții și are următoarele atribuții și competențe :

1.    Propune proiecte de hotarari si intocmeste in acest sens documentația si raportul de specialitate privind aprobarea /modificarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

2.    Asigura întocmirea listelor de investiții ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București, cu specificarea surselor de finanțare, avand la baza notele de fundamentare emise de compartimentle de specialitate;

3.    întocmește si supune spre aprobare listele cu propunerile privind programele anuale de investiții ale Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

4.    Colaborează cu structurile aflate in administrarea ASSMB, in vederea centralizării datelor referitoare la programele anuale de investiții;

5.    Asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuării achizițiilor publice de lucrări privind investițiile A.S.S.M.B. - referate de necesitate, caiete de sarcini, note de fundamentare, note justificative;

6.    Asigură elaborarea documentelor tehnice necesare organizării licitațiilor pentru proiectare și execuție, în conformitate cu prevederile legale și le pune la dispozția Serviciului Proceduri Achiziții;

7.    Colaborează cu Direcția Achiziții în vederea întocmirii Fișei de date a achizițiilor publice/caietelor de sarcini, privind lucrările aferente investițiilor A.S.S.M.B.;

8.    Propune Directorului Direcției de Investiții, comisiile de evaluare a ofertelor;

9.    Urmărește execuția contractelor încheiate de A.S.S.M.B.;

10.    Transmite departamentelor de specialitate, lista obiectivelor de investiții pentru care este necesar a se solicita certificat de urbanism, autorizație de construire ;

11.    Urmărește modul de îndeplinire al condițiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziție publică și a obligațiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigoare, pe durata de execuție a lucrărilor, cât și în perioada de garanție și informează, periodic și detaliat și transmite în timp util, Directorului direcției, rapoarte cu privire la situația constatată și a respectării tuturor dispozițiilor legale ce reglementează derularea contractelor de către contractanți;

12.    Participă la recepția obiectivelor de investiții, a lucrărilor, a serviciilor;


13.    Verifică pe teren și urmărește realizarea verifică și vizează situațiile de lucrări desfășurării acestora;

iții, de reparații curente și capitale, execuția lucrăn îcp^jwcursul

a conditiflSijr’a

i, de la </atg intr^^^^'g^


14.    Urmărește si verifica inclusiv pe teren/mo Itractelor de inchiriere si a obligațiilor:


rtelor încheiate cu ASSMB.

15.    Participă la predarea amplasamentelor și urmărește respectarea termeni, terminare a lucrărilor, face recepțiile lucrărilor executate la imobile-constructori, executanți;

de începere și ►Testatori.


16.    Urmărește lucrările puse în funcțiune pe toată perioada de garanție pr

lieri der, J

r|C|


Investiții, note de constatare și propune acestuia să dispună efectuarea eventuali către executant, constructor, prestator, după caz    ,,, £

CONFORM CU ORIGINALUL J


17.    Participă și răspunde de efectuarea recepțiilor de produse, de servicii și lucrări și fafeparte'din comisiile de recepție, conform legislației în vigoare pe baza deciziei Directorului GefflțMjjH „„o'f

18.    întocmește semestrial centralizatoarele cu datele privind imobilele care necesită reparații'eufcftîfe, reparații capitale, consolidări la imobilele în administrarea A.S.S.M.B. și întocmește documentația referitoare la stadiul lucrărilor;

19.    Urmărește obținerea avizelor/autorizațiilor legale necesare bunei funcționări a imobilelor aflate în administrarea ASSMB

20.    Urmărește execuția pe faze de proiectare și respectarea tuturor etapelor graficelor de execuție a lucrărilor;

21.    Asigură recepția proiectelor, a lucrărilor Ia data terminării acestora;

22.    Participă și contribuie la întocmirea programelor de finanțare a obiectivelor de investiții din cadrul structurilor aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

23.    Participă la întocmirea și actualizarea cărții tehnice a construcției în perioada de garanție, conform legii;

24.    Colaborează permanent cu contractanții (executanți, prestatori, furnizori și alte entități implicate în derularea contractelor de achiziție publică) pe parcursul derulării acestora;

25.    Colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, a serviciilor prestate, a bunurilor furnizate, urmărind respectarea standardelor, normelor de calitate specifice, conform legii;

26.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

27.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

28.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotărâri atunci când e cazul;

29.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

30.    Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Urmărire Contracte, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

31.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajați! din cadrul Serviciul Urmărire Contracte, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus Ia dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

32.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajați! din cadrul Serviciului Urmărire Contracte;

33.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Urmărire Contracte, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

34.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Urmărire Contracte;

35.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Urmărire Contracte;

36.    Asigura si răspunde de arhivarea documenXț^=emisg^în cadrul Serviciului Urpră^J^^tracte, gestionate de Administrația Spitalelor si^^icnlorWdKale București; /*

uzat:37.    Șeful de Serviciu întocmește referai salariații din cadrul Serviciului U:

îirea acestora;

38.    Participă la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Urmăriri Contracte, pentru buna funcționare a activităților în cadru! acestuia;

39.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspundejă^ pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competer

COWFOfî.M CU ORIGINALUL:


Art. 42 DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

*    *    *    .    W" * '-L;    V w

Direcția Administrativă este coondusă de un Director și se află în subordinea DirectornlfeȚ5eneraf Adjunct avînd în subordine următoarele servicii: Serviciul Administrativ și Serviciul Patrimoniu.

Directorul Direcției Administrative are următoarele atribuții și competențe:

1.    Coordonează, conduce și controlează activitatea Serviciului Administrativ și Serviciului Patrimoniu;

2.    Controlează modul de respectare și aplicare a legislației specifică activității serviciilor subordonate

3.    Contrasemnează toate actele emise in cadrul direcției de către structurile de specialitate si răspunde de legalitatea acestora;

4.    Participă la fundamentarea bugetului și înaintează propuneri Directorului General Adjunct în urma analizelor efectuate, împreună cu structurile administrative ale unităților sanitare publice aflate în administrare;

5.    Organizează activitățile de reparații curente ale unităților sanitare publice din subordinea A.S.S.M.B.;

6.    întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general specifice domeniul său de activitate;

7.    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de Directorul General si Directorului General Adjunct al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General;

8.    Colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București, pe domeniul său de activitate;

9.    Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției din domeniul său de competență;

10.    Elaborează referatele însoțite de note de fundamentare, necesitate și oportunitate a achiziției în vederea întocmirii Planului Anual de Achiziții Publice;

Art. 43 SERVICIUL ADMINISTRATIV

Se subordonează Directorului Direcției Administrative și are următoarele atribuții și competențe:

2.

3.


Face propuneri privind spatiile ce urmeaza a fi închiriate sau acordate in comodat, in baza solicitărilor si datelor transmise de către spitale.

Stabilește cotele de utilitari aferente spatiilor ce urmeaza a fi închiriate.

Stabilește valoarea pentru tariful chiriei lunare a spatiilor propuse pentru închiriere astfel:

a)    pentru spatiile cu destinație medicala (laborator analize medicale, imagistica si radiologie) se stabilește un tarif unitar fix, conform anexei nr.4 la HCGMB nr.268/2010

b)    pentru spatiile cu destinație non-medicște^Sâbilșste un tarif minim de pornire,a procedurii de licitație, conform anexei nr.4 laiuSSMB nr.2&8$010

Asigura si răspunde de arhivarea docuipdn^ț^^6piiș^Lîn cadrul SerytcfflbV'3 aw tiv,e București;■ ii lucrărilor dj inve^^mrepț^^ii Lre%i WW'sanSaflate în administrarea A.S.S.M.B.;

6.    Răspunde la sesizările pe domeniului său de competență,

7.    întocmește și fundamentează propunerile pentru reparații al patrimoniul instituției și urmărește, recepționează și vizează serviciile, pro domeniul său de activitate;

8.    Răspunde de organizarea arhivei A.S.S.M.B.

J    țc. -

<r<S p'«r~    49.    Asigură din punct de vedere administrativ funcționarea în bune condiții a tuturor bț)0i^rilor,âflate

în patrimoniu;    V *    ' *

10.    Verifică modul de întocmire a foilor de parcurs pentru autoturismele aflate în pătrimi __ ,

11.    Colaborează cu toate celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B. și cu serviciile publice din cadrul Primăriei Municipiului București pe domeniul său de activitate;

12.    Răspunde la sesizările/petițiile pe problemele specifice domeniului său de competență.

13.    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de către Directorul general al instituției sau stabilite prin legislația în vigoare, Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General în domeniul său de activitate;

14.    întocmește si asigura implementarea Procedurilor Operaționale in cadrul serviciului;

15.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

16.    Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Administrativ, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

17.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Administrativ, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

18.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Administrativ;

19.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Administrativ, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, Ia nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

20.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Administrativ;

21.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Administrativ;

22.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Administrativ, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

23.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

24.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Administrativ, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

Art. 44 SERVICIUL PATRIMONIU

Serviciul Patrimoniu se află în subordinea Directorului Direcției Administrative și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Răspunde de imobilele unităților sanitare aflate in administrarea ASSMB si actele cadastrale aferente acestora

2.    Face propuneri privind casarea activei    lor din evidență, asi^iOu^nfa

mișcărilor patrimoniului A.S.S.M.B./ș    jpajrte asupra declașăj^^ecffifeffi
de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

Constituie baza de date referitoare la situația juridică a imobilelor ( teieflfirî și «făcfhîîce alcătuiesc patrimoniul de administrare al Administrației Spitalelor și ServiHilor Medieale București; Colaborează și efectuează schimb de informații, în vederea actualizării datelor necl^i^ttate. cu alte instituții ale administrației centrale sau locale, colectează și centralizeză date pricind evoluția proprietății, astfel încât în orice moment să se dispună de baza de date actualizată' aștțpra


patrimoniului    «- z.

6.    Colaborează cu toate celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb p^tapențjd^ date și informații cu acestea, precum și cu unitățile sanitare aflate în administrarea A.și cu serviciile publice din cadrul Primăriei Municipiului București pe domeniul său de activitate;

7.    Răspunde la sesizarile/petițiile pe problemele specifice domeniului său de competență.

8.    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de către Directorul Direcției Administrative, Directorul general al instituției sau stabilite prin legislația în vigoare, Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General în domeniul său de activitate;

A

9.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

10.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire Ia implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului;

11.    Șeful de Serviciu participa la elaborarea si modificarea proiectului Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire Ia Serviciul Patrimoniu, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

12.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru angajații din cadrul Serviciul Patrimoniu, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

13.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Patrimoniu;

14.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Patrimoniu, pe baza condicii de prezenta, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

15.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Patrimoniu;

16.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Patrimoniu;

17.    Asigura si răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Patrimoniu, gestionate de Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București;

18.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Patrimoniu, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

19.    Tine evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

20.    Participă la intocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor,, a proiectelor de hotarari, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Patrimoniu, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

CONFORM CU ORIGINALUL


Art. 45 DIRECȚIA RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE ȘI SALARIZARE (RUNOS)

Este condusă de un Director și se subordonează Directorului General Adjunct având următoarele atribuții și competențe:

Propune spre aprobare Directorului Genergl==§eGșterea la concurs a    și

transformarea unor posturi în raport cu    •    -    • r»- •    *

în vigoare și a bugetului alocat cu acea:

jorează cu celelalte direcții/servifcii <    ^trațl

lor Medicale București la elafepga    igyedjyjgj

țz %    % oirectoi


1.concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

3.    Monitorizează posturile vacante/temporar vacante și răspunde de pentru ocuparea acestor posturi, în calitate de secretar al comisiei de întocmește documentele privind încadrarea în muncă a candidaților declarați admiși, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examen/concurs în conformitate cu prevederile legale

4.    Verifică întrunirea condițiilor legale referitoare la promovarea salariaților din cadrul ASSMB și organizează concursuri de promovare pentru personalul încadrat;

5.    Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, în vederea obținerii aprobării pentru organizarea examene lor/concursuri lor de ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante ori de promovare, conform regulamentului de concurs emis prin dispoziția Primarului General;

6.    Participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Direcția Resurse Umane, Normare Organizare șt Salarizare (Direcția RUNOS), în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

7.    Asigură întocmirea și implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul direcției;

8.    Numește responsabil cu gestionarea riscurilor care întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul direcției;

9.    Răspunde de păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal al angajaților A.S.S.M.B.;

10.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate.

CONFORM CU ORIGINALULArt 46 SERVICIUL RESURSE UMANE

Se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane Normare Organizare Salarizare și are următoarele atribuții și competențe;

1.    Răspunde de întocmirea contractelor individuale de muncă, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care decurg din acestea, în conformitate cu legislația muncii în vigoare;

2.    Gestioneză fișele postului și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților, întocmite de către conducătorii serviciilor/compartimentelor din structura organizatorică și aprobate de Directorul General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, conform legii;

3.    Efectuează lucrări pentru încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii;

4.    întocmește și răspunde de baza de date privind evidența personalului angajat, încheierea, modificarea și executarea contractelor de muncă, ținerea la zi a evidențelor în Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL);

5.    Răspunde de înființarea și înregistrarea la autoritatea publică competentă a Registrului general de evidență a salariaților;

6.    întocmește planul anual de perfecționare pe baza propunerilor făcute de structurile organizatorice din cadrul ASSMB;

7.    întocmește, ține evidența, păstrează și completează dosarele de personal ale angajaților;

8.    în baza referatelor, notelor de fundamentare sau cererilor primite din partea structurilor din cadrul A.S.S.M.B., întocmește decizii și ține evidența deciziilor directorului general privind activitatea de personal-salarizare; de numire și eliberare din funcție a personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detașare, de trecere temporară în altă muncă, de stabilire sau modificare a salariului/sporurilor aferente, cu ocazia majorărilor generale, etc.;

9.    Participă la elaborarea Regulamentului Intern și asigură aducerea lui la cunoștința salariaților a acestuia;

A

10.    întocmește sinteze, analize și informări refe


_Resurse Umane Normare Organizare Salariza

11. întocmește anual programarea concediilor d —centralizează programările întocmite de |gup| 5'. ua^aletează, vizează și ține evidențahfe&i


Serviciilor Medicale București;

13.    întocmește și eliberează adeverințe sau alte documente solicitate avut calitatea de angajat al instituției, conform legii și în limita competenței;

14.    Asigură aplicarea măsurilor disciplinare pe baza deciziilor de sancțiune emise dfS^JjeoteiJăil General în urma hotărârii/procesului verbal al comisiei disciplinare cu respectarea prevederiftif legale în vigoare privind legislația muncii;

15.    Stabilește vechimea în muncă la încadrare, vechimea în specialitate și acordarea gradației aferentă vechimii în muncă, pe baza documentelor justificative care atestă vechimea în muncă/în specialitate pentru personalul din cadrul instituției;

16.    Șeful de Serviciu întocmește anual fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru oamenii din subordinea sa;

17.    Șeful de Serviciu pune la dispoziția tuturor structurilor din cadrul A.S.S.M.B. modelul unitar, conform legii, al fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a foilor colective de prezență;

18.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajați! din cadrul Serviciului Resurse Umane;

19.    Șeful de Serviciu întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului Resurse Umane, pe baza condicii de prezență, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B.;

20.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Resurse Umane;

21.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Resurse Umane;

22.    Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Resurse Umane, gestionate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

23.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Resurse Umane, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

24.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Resurse Umane, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

25.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

26.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

27.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial in cadrul serviciului.

o

o

2

“n

O

33

s

O

c

o

2

O


Art. 47 SERVICIUL SALARIZARE

Se subordonează Directorului Direcției Resurse Umane Normare Organizare Salarizare și are următoarele atribuții și competențe:

1.    Asigură efectuarea corectă a calculului privind drepturile bănești ale salariaților, a reținerilor din salarii și a obligațiilor față de bugetul de stat și local, asigurările sociale, alte fonduri speciale pe baza foilor colective de prezență întocmite de către șefii structurilor din cadrul instituției;

2.    întocmește statul de plată lunar pentru personalul angajat, actualizează statul de personal, în funcție de modificări și le supune aprobării conducerii;

3.    întocmește și depune lunar, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (112), precum și alte declarații, conform legii, în domeniul său de activitate;

4.    Depune cererea pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizațiile plătite asiguraților, care potrivit OUG 158/2005 se suportă din bug^T ^orf^uhii-^Jațional Unic de Asigurări. Sociale de Sănătate și care depășesc obligația luhn^de^-pbță^pjKind contribuții


indemnizații, datorată de angajator;

’articipă la întocmirea propunerilor bufietgr ^faj&tiile și pregătirea profesională și a:;
left


Achizițiilor Publice;

rr,A


6.    Configurează și integrează în structura aplicației constantele lunarg BTr^Uu^LTlucratetișIrbâterî legale, salariul mediu brut, salariul minim pe economie) cât și rețin&rile-eoiTform legii de» âițgajaf și angajator;

7.    Ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor pentru evenimente deosebite, a conceduîor medicale, a concediilor pentru studii, a concediilor pentru îngrijirea copilului etc.

conform CU ORIGINALUL


8.    întocmește anual programarea concediilor de odihnă pentru salariații din cadrul serviciului și centralizează programările întocmite de structurile organizatorice din cadrul instituției;

9.    Operează avansurile concediilor de odihnă, primelor, operează sporurile, reținerile, penalizările, operează concediile medicale, învoirile, absențele nemotivate și plata concediilor de odihnă;

10.    Șeful de Serviciu întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului Salarizare;

11.    Șeful de Serviciu întocmește anual, propunerile de perfecționare pentru personalul propriu, din cadrul Serviciului Salarizare;

12.    Șeful de Serviciu elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor de ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului Salarizare;

13.    Centralizează foile colective de prezență ale celorlalte structuri din cadrul Â.S.S.M.B. și se semnează pentru conformitate;

14.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

15.    întocmește Registrul Riscurilor si documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

16.    Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului Resurse Umane, gestionate de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

17.    Șeful de Serviciu întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului Salarizare, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

18.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al Â.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului Salarizare, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

19.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

Art. 48 DIRECȚIA JURIDICA

Direcția juridică este compartiment funcțional în structura organizatorică a Â.S.S.M.B., organizat la nivel de Direcție subordonată Directorului General Adjunct cu atribuții în acest sens.

Direcția juridică este condusă de un director, care conduce, coordonează, organizează, îndrumă și răspunde de activitatea serviciilor pe care le conduce și asigură buna colaborare și coordonare cu alte direcții/servicii.

Directorul Direcției Juridice îndeplinește următoarele atribuții:

1.    Conduce și organizează activitatea Direcției Juridice, cu respectarea prevederilor legale, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și ale Regulamentului Intern;

2.    Duce la îndeplinire rezoluțiile, cu carater juridic, înaintate de Directorul General și de Directorul General Adjunct în subordinea căruia se află, prin repartizarea echilibrată a sarcinilor, în cadrul serviciilor aflate în subordine;

3.    Avizează fișele posturilor, întocmite de șefii de serviciu, pentru salariații din cadrul serviciilor

aflate în subordine;    ____

4.    Repartizează lucrările personalului    direct sau, după^e^C^^^termediul

personalului de conducere din subordine, jgfnîfe rezqluțtg^rise, cu precizare^^^t^f^fega1- î_

le în


care trebuie rezolvate;

Urmărește elaborarea corespunzâto

6.    Verifică și avizează sau, după caz, aprobă lucrările întocmite în cadru coordonează;

7.    Inițiază, coordonează și aprobă acțiuni, respectiv lucrări în dom care o conduce și răspunde de soluționarea acestora;

8.    Participă la realizarea lucrărilor de o complexitate și importanță deosebite, repartizate lahn^Tde Direcție, împreună cu șefii de serviciu din cadrul Direcției Juridice;

9.    Coordonează și gestionează resursele umane existente la nivelul Direcției, în sensul motivării acestora și al identificării nevoii de perfecționare individuală;

10.    Evaluează, în mod obiectiv și în condițiile legii, activitatea profesională a șefilor de serviciu din cadrul serviciilor aflate în subordine, pe baza criteriilor de performanță stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează;

11.    Urmărește respectarea obligațiilor profesionale și a disciplinei muncii de către persoanele din subordine și inițiază demersuri vizând sancționarea disciplinară, cu respectarea prevederilor specifice legislației muncii, a contractului colectiv de muncă, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern;

12.    Formulează propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale și financiare necesare funcționării Direcției;

13.    Asigură reprezentarea instituției, pe bază de mandat, alături de șefii serviciilor aflate în subordine, la evenimente organizate pe plan intern și extern, în domeniul de activitate pe care îl coordonează;

14.    Asigură o bună colaborare cu toate direcțiile și serviciile A.S.S.M.B., pentru rezolvarea, în termen legal, a lucrărilor repartizate;

15.    Semnează corespondența și documentele de decontare inclusiv pentru angajarea cheltuielilor necesare activității Direcției;

16.    întomește raportul de activitate al Direcției;

17.    Centralizează situațiile întocmite de către spitalele aflate în administrarea A.S.S.M.B., aferente „Planului Alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple”, în vederea depunerii spre aprobare la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

18.    Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. în fața organelor judecătorești, în cauzele civile, penale și în cele de contencios administrativ, în care instituția, pe care o reprezintă, este parte, precum și în fața altor organe jurisdicționale;

19.    Avizează, din punct de vedere al legalității, Regulamentele de Organizare și Funcționare și Regulamentele Interne întocmite de unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B., în urma suportului primit din partea direcțiilor de specialitate din cadrul A.S.S.M.B.;

20.    Participă, în calitate de membru în comisiile constituite prin Decizie emisă de Directorul General al A.S.S.M.B., pentru efectuarea de controale în cadrul spitalelor aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

21.    Participă, în calitate de membru propus de Directorul General al A.S.S.M.B. și desemnat prin prin HCGMB, în Consiliile de Administrație din cadrul spitalelor aflate în administrarea A.S.S.M.B.;

22.    Avizează documentele aferente formalităților de plată (ordonanțare, angajament, propunere de plată) pentru titlurile executorii pronunțate de instanțele civile și de contencios administrativ, care stabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație și le înaintează, spre avizare Directorului Economic și spre aprobare, Directorului General;

23.    Participă, împreună cu șefii serviciilor din cadrul Direcției Juridice, la întocmirea Procedurilor Operaționale la nivel de Direcție Juridică, le avizează pentru legalitate și asigură implementarea acestora;

24.    Participă, împreună cu șefii serviciilor din cadrul Direcției Juridice, la întocmirea Registrului Riscurilor si documentelor cu privire Ia implementarea sistemului de Control Intern Managerial la nivel de Direcție Juridică și le avizează pgjJt-FS^gafoqte;

25.    îndeplinește orice alte atribuții l^g&fede specialii său de activitate, stabilite de Directorul General și Directorul General Adjunct în șHboritiț^căifeKi se află,

TI

O

S

n

c

O

2

£>

C
în cazul absenței din instituție, Directorul de Direcție deleagă, cu informarea preate șefului ierarhic superior, atribuțiile care îi revin, oricăruia dintre șefii de servk Juridice.


In caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiikjfrespfective dezSjre Unul dintre șefii de serviciu din cadrul Direcției Juridice, în cazul absenț&jlinjflstituție, dirfewt^rul ,de?, direcție deleagă atribuțiile care îi revin, cu aprobarea șefului ierarhic superior, unuia dintre conferii juridici cu grad profesional maxim (S) I A din cadrul unuia dintre serviciile Direcției Juridice, cu acordul acestuia din urmă.

Direcția juridică are în subordine următoarele Servicii:

a)    Serviciul Avizare Juridică;

b)    Serviciul Contencios.

Serviciul Avizare Juridică și Serviciul Contencios sunt compartimente funcționale în structura organizatorică a A.S.S.M.B., organizate la nivel de servicii în cadrul Direcției Juridice.

Conducerea Serviciului Avizare Juridică și a Serviciului Contencios este asigurată de câte un șef de serviciu. Fiecare șef de serviciu reprezintă serviciul în raporturile cu Directorul Direcției Juridice.


CONFORM CU ORIGINALUL I


Art.49. Serviciul Avizare Juridică

Se subordonează Directorului Direcției Juridice și este condusă de un Șef de Serviciu.

Șeful de Serviciu are următoarele atribuții:

1.    Duce la îndeplinire sarcinile încredințate de Directorul Direcției Juridice și răspunde pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul său de competență;

2.    Repartizează lucrările, conform rezoluților primite de la Directorul Direcției Juridice și îndrumă personalul din subordine în soluționarea acestora;

3.    Avizează pentru legalitate toate documentele elaborate în cadrul Serviciului pe care îl coordonează;

4.    Participă, verifică și răspunde de realizarea, în cele mai bune condiții, și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate Serviicului;

5.    Realizează efectiv o parte dintre lucrările repartizate Servicului, precum și pe cele de o complexitate și importanță deosebite;

6.    întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului și le înaintează spre avizare Directorului Direcției Juridice;

7.    Evaluează, în condițiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din cadrul Serviciului, pe care îl coordonează, pe baza criteriilor de performanță stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz;

8.    întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului pe care îl coordonează, pe baza condicii de prezența, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

9.    Șeful de Serviciu întocmește anual sau ori de câte ori este necesar, propunerile/referatele privind perfecționarea personalului propriu, din cadrul Serviciului;

10.    Elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul biroului;

11.    întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentrujirimirea acestora;

12.    Participă, în colaborare cu toate celelaltej^^c^/s&mfei^din cadrul A.S.S.J^Jdâiiț^borarea și modificarea Regulamentului de Organizare^și Fîjia^nna^-st^țiilni

țOWAR/x,


precum și Regulamentului Intern cu privire je evidența scrisă a tuturor lucrării ele specifice de activitate ale in;
14.    întocmește împreună cu Directorul Direcției Juridice și asigură implement Operaționale în cadrul Serviciului;

15.    întocmește împreună cu Directorul Direcției Juridice, Registrul Ri, privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

16.    Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. în fața organelor judecătorești, în cauzele civile, peWcsși )n. cele de contencios administrativ, în care instituția, pe care o reprezintă, este parte, precum și In lâța altor organe jurisdicționale;

17.    Asigură reprezentarea instituției, pe bază de mandat, alături de Directorul Direcției Juridice, la evenimente organizate pe plan intern și extern, în domeniul de activitate pe care îl coordonează;

18.    îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de Directorul di Direcție, Directorul General și Directorul General Adjunct în subordinea cărora se află.

în cazul absenței din instituție, Șeful de serviciu al Serviciului Avizare Juridică deleagă, cb informarea prealabilă a șefului ierarhic superior, atribuțiile care îi revin, Șefului de Serviciu ții Serviciului Contencios din cadrul Direcției Juridice.


în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor respective de către Șeful Serviciu al Serviciului Contencios, în cazul absenței din instituție, atribuțiile șefului de serviciu vor fi preluate de Directorul Direcției Juridice, cu acordul acestuia din urmă.

în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor șefilor de serviciu de către Directorul Direcției Juridice, Șeful de Serviciu al Serviciului Avizare Juridică, deleagă atribuțiile care îi revin, cu aprobarea șefului ierarhic superior, unuia dintre consilierii juridici cu grad profesional maxim (S) IA din cadrul unuia dintre serviciile Direcției Juridice, cu acordul acestuia din urma.

Serviciul Avizare Juridică are următoarele atribuții și competențe:

1.    Colaborează, la solicitarea Directorului Direcției Juridice, la întocmirea actelor cu caracter juridic sau administrativ, emise de către A.S.S.M.B. sau Ia care aceasta este parte, după caz (decizii, dispoziții, regulamente, protocoale, acorduri-cadru, contracte, acte adiționale la contracte, etc.);

2.    Formulează puncte de vedere juridice, cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale și încadrarea lor conform legislației în vigoare;

3.    Analizează și avizează, din punct de vedere al legalității (aviz pozitiv sau aviz negativ), actele cu caracter juridic și administrativ, primite spre avizare, elaborate în cadrul A.S.S.M.B., cu respectarea prevederilor Legii 514/2003, actualizată, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, a prevederilor Statutul profesiei de consilier juridic, precum și a celorlalte prevederi legale incidente;

4.    Elaborează, la solicitarea Directorului Direcției Juridice, răspunsurile de specialitate juridică, pentru adresele, petițiile, solicitările cu caracter juridic, venite din partea terților (persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat);

5.    Asigură consultanță de specialitate și formulează puncte de vedere/opinii juridice, cu rol consultativ, la solicitarea Directorului Direcției și/sau a Directorului General și/sau Directorului General Adjunct și/sau a celorlalți directori de direcții din cadrul A.S.S.M.B., cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acestora;

6.    Asigură reprezentarea în comisiile de concurs/contestații, după caz, constituite prin Decizie a Directorului General, în vederea ocupării unor posturi vacante dn cadrul A.S.S.M.B., cu respectarea prevederilor legale;

7.    Asigură reprezentarea în comisiile de cercețarCrliaripLinară, constituite prin Decizip-a-Directorului Genend;

8.    Asigură reprezentarea în comisiile de eyalu^rg^fcmhte preaedurilor de achi0Q^Mfee^coifețitdițe

ecizie a Directorului General, U[^e

nform legii;


pronunțe exclus    de fffclih


9.    Asigură reprezentarea în cadrul ailor comisii, constituite prin Decizie a Di. aferente implementării de proiecte/programe derulate de A.S.S.M.B., în care pr juridici este necesară;


10.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundament proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M. necesitate, aplicabile Serviciului, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia; 1


11.    Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului;

12.    Participă, la solicitarea Șefului de Serviciu, la întocmirea și implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

13.    Participă, la solicitarea Șefului de Serviciu, la întocmirea Registrului Riscurilor și a documentelor; cu privire Ia implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Serviciului;

14.    Participă la diverse întâlniri de lucru și îndeplinește și alte atribuții, din sfera sa de competenței din dispoziția Directoruluui Direcției Juridice sau a Directorului General.

15.    Poate prelua din atribuțiile specifice Serviciului Contencios, la solicitarea scrisă a Directoruluî. Direcției Juridice.

Art. 50 Serviciul Contencios

Se subordonează Directorului Direcției Juridice și este condus de un Șef de Serviciu. Șeful de Serviciu are următoarele atribuții:

1.    Duce la îndeplinire sarcinile încredințate de Directorul Direcției Juridice și răspunde pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul său de competență;

2.    Repartizează lucrările, conform rezoluților primite de la Directorul Direcției Juridice și îndrumă personalul din subordine în soluționarea acestora;

3.    Avizează pentru legalitate toate documentele elaborate în cadrul Serviciului pe care îl coordonează;

4.    Participă, verifică și răspunde de realizarea, în cele mai bune condiții, și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate Serviicului;

5.    Realizează efectiv o parte dintre lucrările repartizate Servicului, precum și pe cele de o complexitate și importanță deosebite;

6.    întocmește fișele de post pentru angajații din cadrul Serviciului și le înaintează spre avizare Directorului Direcției Juridice;

7.    Evaluează, în condițiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din cadrul Serviciului, pe care îl coordonează, pe baza criteriilor de performanță stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz;

8.    întocmește lunar foaia colectivă de prezență pentru personalul din cadrul Serviciului pe care îl coordonează, pe baza condicii de prezența, pe un model unitar, la nivelul A.S.S.M.B., pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane;

9.    Șeful de Serviciu întocmește anual sau ori de câte ori este necesar, propunerile/referatele privind perfecționarea personalului propriu, din cadrul Serviciului;

10.    Elaborează anual sau ori de câte ori este necesar, referate de necesitate privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul biroului;

11.    întocmește referatele pentru acordarea sporurilor/indemnizațiilor pentru salariații din cadrul Serviciului, care îndeplinesc condițiile legale pentru primirea acestora;

12.    Participă, în colaborare cu toate celelalte direcții/servicii din cadrul A.S.S.M.B., la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la atribuțiile Serviciului, pe care îl conduce;


13.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate Serviciului și rășgțJjSiitf sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituțieL^e^^hhțl său de compe

14.    întocmește împreună cu Directorul Direcffei .Juri4i&e^șr^asțgură imple

Operaționale în cadrul Serviciului;

întocmește împreună cu Directorul Din implementarea sistemului de Control^

16.    Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. în fața organelor judecătorești, în cauzele civile, penale și în cele de contencios administrativ, în care instituția, pe care o reprezintă, este parte, altor organe jurisdicționale;

17.    Asigură reprezentarea instituției, pe bază de mandat, alături de Directorul evenimente organizate pe plan intern și extern, în domeniul de activitate pe carczi coor

18.    îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, ștab Direcție, Directorul General și Directorul General Adjunct în subordinea cărora se află.

în cazul absenței din instituție, Șeful de serviciu al Serviciului Contencios deleagă, cu informarea prealabilă a șefului ierarhic superior, atribuțiile care îi revin, Șefului de Serviciu al Serviciului Avizare Juridică din cadrul Direcției Juridice.

în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor respective, de către Șeful Serviciu al Serviciului Avizare Juridică, în cazul absenței din instituție, atribuțiile șefului de serviciu vor fi preluate de Directorul Direcției Juridice, cu acordul acestuia din urmă.

în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor șefilor de serviciu de către Directorul Direcției Juridice, Șeful de Serviciu al Serviciului Contencios, deleagă atribuțiile care îi revin, cu aprobarea șefului ierarhic superior, unuia dintre consilierii juridici cu grad profesional maxim (S) IA din cadrul unuia dintre serviciile Direcției Juridice, cu acordul acestuia din urmă.


CONFORM CU ORIGINALUL


Serviciul Contencios are următoarele atribuții și competențe:

1.    Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. în fața organelor judecătorești, în cauzele civile, penale și în cele de contencios administrativ, în care instituția, pe care o reprezintă, este parte;

2.    Asigură reprezentarea A.S.S.M.B. în fața altor organe jurisdicționale;

3.    întocmește, la solicitarea Directorului Direcției Juridice și cu aprobarea Directorului General, cereri de chemare în judecată, cereri de chemare în garanție, cereri pentru emiterea ordonanțelor de plată și alte cereri/acțiuni cu carater jursidicțional;

4.    întocmește întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, interogatorii șau alte răspunsuri, conform solicitărilor instanțelor judecătorești, în cauzele în care A.S.S.M.B. este parte;

5.    Promovează, la solicitarea Directorului Direcției Juridice și cu aprobarea Directorului General, căile ordinare și extraordinare de atac, când este cazul;

5.    întocmește diverse acte cu caracter juridic, pentru apărarea intereselor instituției (cereri, sesizări, somații, notificări);

6.    Depune diligențele prevăzute de lege, pentru buna conducere a proceselor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în care A.S.S.M.B. este parte;

7.    înaintează Directorului Direcției Juridice, în vederea avizării, înscrisurile aferente formalităților de plată (ordonanțare, angajament, propunere de plată) pentru-titlurile executorii pronunțate de instanțele civile și de contencios administrativ, care stabilesc în sarcina instituției o astfel de obligație;

8.    Obține titlurile executorii în vederea executării silite și transmite spre executare, către organele de executare silită, hotărârile judecătorești rămase definitive și/sau alte titluri executorii;

9.    Ține evidența dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este parte;

10.    Elaborează, la solicitarea Directorului Direcției Juridice, răspunsurile de specialitate juridică, pentru adresele, petițiile, solicitările cu caracter juridic, venite din partea terților (persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat);

11.    Asigură consultanță de specialitate și formui ?>c;e de vedere/opinji^g^hee, cu rol consultativ, la solicitarea Directorului Direcției a Dîrectbrului Generaf^^ffl|'LDatectbi^h

General Adjunct și/sau a celorlalți directori der ?rivesc activitatea acestora;
12.    Asigură reprezentarea în comisiile de cercetare disciplinară, constituite prin General;

13.    Asigură reprezentarea în cadrul comisiilor, constituite prin Decizie a-Direci

aferente implementării de proiecte/programe derulate de A.S.S.M.B., în t^Fe-pFezența«bfeșitîdHlor-r'* juridici este necesară;    ” V ■ *'*'

14.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartcter, a proiectelor de hotărâri, a Planului Anual al Achizițiilor Publice al A.S.S.M.B. și a referatelor de necesitate, aplicabile Serviciului, pentru buna funcționare a activităților în cadrul acestuia;

15.    Asigură și răspunde de arhivarea documentelor, emise în cadrul Serviciului;

16.    Participă, la solicitarea Șefului de Serviciu, la întocmirea și implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Serviciului;

17.    Participă, la solicitarea Șefuli de Serviciu, la întocmirea Registrul Riscurilor și a documentelor cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Serviciului.

18.    Participă la diverse întâlniri de lucru și îndeplinește și alte atribuții, din sfera sa de competență, din dispoziția Directoruluui Direcției Juridice sau a Directorului General.

19.    Poate prelua din atribuțiile specifice Serviciului Avizare Juridică, la solicitarea scrisă a Directorului Direcției Juridice.

H!


Art. 51. DIRECȚIA SUPORT SPITALE

Este condusă de un Director subordonat Directorului General Adjunct având în subordine următoarele servicii: Serviciul Suport Spitale Administrativ și Serviciul Suport Spitale Tehnic.

Directorul Direcției Suport Spitale are următoarele atribuții și competențe:

1.    Coordonează, conduce și controlează activitatea Serviciul Suport Spitale Administrativ și Serviciul Suport Spitale Tehnic.;

2.    Controlează modul de respectare și aplicare a legislației specifică activității serviciilor subordonate

3.    Contrasemnează toate actele emise in cadrul direcției de către structurile de specialitate si răspunde de legalitatea acestora;

4.    Participă la fundamentarea bugetului și înaintează propuneri Directorului general Adjunct în urma analizelor efectuate, împreună cu structurile administrative ale unităților sanitare publice aflate în administrare;

5.    Organizează activitățile de suport pentru reparații curente ale unităților sanitare publice din subordinea A.S.S.M.B.;

6.    întocmește și fundamentează propuneri privind proiecte de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, proiecte de dispoziții ale Primarului General și proiecte de decizii ale Directorului general specifice domeniul său de activitate;

7.    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de Directorul general si Directorului General Adjunct al instituției, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General;

8.    Colaborează și conlucrează cu celelalte compartimente ale instituției realizând un schimb permanent de date și informații cu acestea, precum și cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București sau din cadrul instituțiilor și serviciilor publice de interes local al Municipiului București, pe domeniul său de activitate;

9.    Răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției din domeniul său de competență;

10.    Elaborează referatele însoțite de note de fundamentare, necesitate și oportunitate a achiziției în vederea întocmirii Planului Anual de Achiziții Publice;

Art. 52 SERVICIUL SUPORT SPITALE ADM^OS^ATIV

Serviciul Suport Spitale Administrativ se ^fi^b&dftfea are următoarele atribuții:_ '■


acorde suport personalului din jstrative a acestora; soreze cu specialiștii din dome:

CONFORM CU ORIGINALUL


ncSă administreze resursele umane și materiale puse la dispoziție spitalelor; Să fie în permanență la curent cu evoluția și specificul muncii și cu adminii Să se preocupe de gestionarea bunurilor administrative;

■jr    ,

Soniului;

! î r< ♦ •


Să acorde suport la întocmirea caietelor de sarcini conform legislației aplicabile în vi^a^e;-^./,,', Să se preocupe de oferirea de servicii suport administrativ pentru buna desfășurări‘a^acțulyi medical;

8.    Asigură suport la solicitarea spitalelor în vederea unei evidențe cât mai bune a stocurilor și în stabilirea necesarului de bunuri de aprovizionat;

9.    Să acorde suport la întocmirea notelor de fundamentare în vederea întocmirii PAAP-ului pe Serviciul Suport Spitale Administrativ;

10.    Să asigure bună funcționare și întreținere a obiectelor de inventar și activelor fixe corporale sau necorporale;

11.    Să asigure comunicarea cu alte subdiviziuni ale spitalelor (curierate și alte departamente cu care unitatea sanitară are contracte/protocoale de colaborare instituțională);

12.    Să identifice surse de autoinstruire;

13.    Să verifice existența și valabilitatea documentelor necesare în baza cărora lucrează (contracte, acte adiționale, carte tehnică, indicatori de consum etc.)

14.    Să răspundă la toate solicitările spitalului din aria sa de competență prompt și cu profesionalism;

15.    Să îndrume și să acorde suport personalului din spitale, să verifice dacă sunt respectate normele de PSI și SSM și dacă sunt întocmite documente în acest sens;

16.    Să coopereze cu persoanele cu atribuții specifice acestor domenii;

17.    Să acorde suport și să asigure păstrarea secretului profesional privind activitățile desfășurate în spațiul de lucru al spitalului.

18.    Elaborează lunar rapoarte de activitate pe care le transmite managerului spitalului și conducerii ASSMB, șeful structurii întocmește și înaintează pontaje lunare pentru structura administrativă;

19.    Preia de la spital activități cu privire la rezolvarea problemelor operative (comenzi, distribuție, transport) asigurând satisfacerea adecvată și la timp a contractelor și activități legate de execuția contractelor de resortul administrativ;

20.    Să participe activ Ia rezolvarea sarcinilor echipei suport;

21.    Să informeze de îndată managerul spitalului în care își desfășoară activitatea despre deficiențele constatate sau evenimentele petrecute;

22.    Să execute alte activități în legătură cu bună funcționare a activității spitalului prezentate de persoane care au acest drept;

23.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

24.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;

25.    Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Serviciul Juridic, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

26.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență.

ART. 53. SERVICIUL SUPORT SPITALE TEHNIC

Serviciul Suport Spitale Tehnic se află în subordinea Directorului Direcției Suport Spitale și are următoarele atribuții:

1.    Elaborează lunar rapoarte de activitate pe care le transmite managerului spitalului si conducerii ASSMB, șeful structurii întocmește si inainteaza pontaje lunare pentru structura tehnica;

2.    Preia de la spital activitati cu privire larezolygrea problemelor operative ter^^r^i//Jiștributie, transport) asigurând satisfacerea adep^^^PlatUmp^a contractelor si actjwBf’f^SfeMg.execuția

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

13.

14.


15.


16.


constatate sau evenimentele petrecute;

Sâ execute alte activități în legătură cu buna funcționare a activității spitalului persoane care au acest drept;

Coordonează și supervizează toată activitatea de logistică și administrare din zona Să asigure soluționarea situațiilor de excepție din activitatea logistică/tehnică;

edentate de'

nur. feî «Msr, .

flucru;Să contribuie la corelarea și ajustarea stocului din depozite din punct de vedere că'ntitâfiv și calitativ în funcție de necesități;

Să asigure cerințele pentru fluxurile medicale din spitale;

Sa asigure tehnic eficientizarea capacităților de transport;

Coordonează și constată buna funcționare a aparaturii medicale;

Supraveghează mentenanța acestora conform contractelor încheiate de


Să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sau un grup de persoane;

Organizează și coordonează activitatea de întreținere și reparații (mentenanță) precum și s lucrărilor de investiții la nivel de spital în vederea funcționarii optime a instalațiilor tehnologice și energetice din spital;

îndrumă și corectează nemijlocit activitățile administrativ-gospodăreștî și propune măsurile necesare pentru modernizarea utiljelor și a inventarului gospodăresc din spitalele ASSMB; Elaborează planul de reparații pe centre de cost pentru realizarea lucrărilor planificate în limita bugetului aprobat;

CONFORM CU ORIGINALUL


17.    Urmărește realizarea planului de reparații, controlează calitatea lucrărilor executate conform contractelor încheiate;

18.    Participă la analizele privind defecțiunile sau avariile instalațiilor la stabilirea cauzelor care le-au generat și luarea masurilor de înlăturare a efectelor;

19.    Verifică regimul de funcționare a centralelor termice pentru furnizarea neîntrerupta a utilităților necesare desfășurării activității spitalului;

20.    Controlează starea mijloacelor fixe din cadrul spitalelor, participă la inventariere și avizează propunerile de casare a mijloacelor fixe;

21.    Asigură elaborarea metodelor de reducere a consumului de utilități;

22.    Se ocupă de îndepartarea/curățarea efectelor incidentelor aparute in gestionarea deșeurilor;

23.    Asigură legătură cu terți (firme autorizate) conform contractelor incheiate;

24.    Respectă programul de lucru al spitalelor in care isi desfasoara activitate;

25.    Răspunde de verificarea periodica sau ori de cate ori este nevoie a instalațiilor electrice si termice;

26.    Răspunde de deszăpezirea principalelor căi de acces ale spitalelor (auto, trotuare, depozite, ateliere, secții etc.)

27.    Asigură verificarea curățeniei exterioare în spital, întreținerea spațiilor verzi și repararea căilor de acces;

28.    Răspunde de asigurarea securității echipamentelor nemedicale (bucătărie, spălătorie, caculatoare de birou, mobilier, etc.)

29.    Respectă programările concediilor de odihnă, prevederilor R.O.F, R.I, și Codul de etică si Deontologie al spitalului unde își desfășoară activitatea;

30.    Respectă prevederile, normele interne și procedurile de lucru privitoare la activitatea spitalului unde își desfășoară activitatea;

31.    Cunoaște și asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind controlul, supravegherea și infecțiilor asociate asistenței medicale;

32.    Răspunde de introducerea noului angajat în politica tehnică a spitalului și pentru respectarea drepturilor pacientului;

33.    îndeplinește și respectă cerințele procedurilor operaționale ale spitalului unde iși desfasoara activitatea;

34.    își însușește și respectă cerințele Manualuluj<^jtăpii~^rî^adrul spitați    oară

activitatea;

^întocmește și asigură implementarea cmește Registrul Riscurilor si dociIntern Managerial în cadrul serviciului;

37.    Șeful de Serviciu participă la elaborarea și modificarea Regulamentului de Organizare și

Funcționare, statului de funcții, statului de personal, precum și Regulamentului Intern cu privire la Direcția Juridică, în vederea supunerii atenției Directorului General al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București;    r

38.    Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate serviciului și răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituției și pe domeniul său de competență;

39.    Răspunde conform legii pentru nerespectarea si îndeplinirea atubutiilor ce ii postului si anexele acestuia.Art. 54 DISPOZIȚII FINALE

1)    Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de către Administrația București, în îndeplinirea obiectului său de activitate/atribuțiilor ce îi revin, se finanțează de la bugetrii-local al Municipiului București, precum și din sumele încasate în urma operațiunilor de închiriere, asociere, concesionare, casare a mijloacelor fixe, cu respectarea dispozițiilor legale.

2)    Finanțarea cabinetelor de asistență medicală generală și de medicină dentară din unitățile de învățământ public preșcolar, școlar și universitar din municipiul București, organizate in cadrul Serviciului Medicina Școlara se realizează conform prevederilor din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile Administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare și ale H.G. nr. 56/29.01.2009 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 162 / 2008, prin transferuri de la bugetul de stat la bugetul local prin bugetul Ministerului Sănătății. Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății nr.820/2009 cu modificările si completările ulterioare, finanțarea asistenței medicale și de medicină dentară acordată prin unitățile de învățământ se efectuează astfel: din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică Municipiului București, din bugetele locale ale unității administrativ-teritoriale de care aparțin și din alte surse legale.

3)    Angajarea și efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul General al Municiului București se efectuează de către ASSMB numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv, conform legii

4)    Cheltuielile Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București sunt formate din :

1.    cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli de capital;

2.    subvenții acordate unităților sanitare aflate în subordine, pentru cheltuieli curente și de investiții;

3.    subvenții de Ia bugetul local sau de Ia Ministerul Sănătății;

4.    cheltuieli pentru asigurarea altor servicii medicale (puncte de prim-ajutor, alte cabinete medicale aflate în administrare);

5.    subvenții acordate spitalelor din surse propri ale bugetului Municipiului București pentru cheltuieli curente și cheltuieli pentru investiții;

6.    subvenții ce se acordă spitalelor pentru cheltuieli de investiții din transferuri de la bugetul Ministerului Sănătății la bugetul local.

5)    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București poate folosi pentru desfășurarea și extinderea activității sale, în condițiile legii, mijloace materiale și bănești primite de la persoane juridice și fizice, din țară sau străinătate, sub formă de donații și sponsorizări si legate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

6)    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București poate organiza sesiuni de recrutare a voluntarilor, pentru desfășurarea de programe de voluntariat, pe tot parcursul anului calendaristic, conform unei proceduri (metodologii), elaborate sub forma unui Regulament privind desfășurarea activității de voluntariat, întocmit de structura juridică și structura medicală, conform normelor legale în vigoare, aprobat prin Decizie, de către Directorul General.

7)    Activitatea de voluntariat se desfășoară, cu^gssetare^ prevederilor Constituț^fRafȚiâniei, ale Codului Civil, ale Legii nr, 78/2014 privind^^gfementarea/acțjvitâții de volujî^^t'îffîîdmgnia, alenr. 202/2002 privind egalitatea de șanse

și ale altor prevederi legale imd


de volu: cu mo data de


8)    Litigiile de orice fel în care Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București este parte, sunt de competenta instanțelor judecătorești, potrivit legii.

9)    Regulamentul de Organizare și Funcționare va fi modificat ori de câte ori vor apărea modificări în cadrul normativ, care reglementează activitatea A.S.S.M.B. sau în structura organizatorică a acesteia sau la recomandarea unor autorități cu atribuții de control ce au ca efecto modificarea atribuțiilor A.S.S.M.B.

10)    Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu reglementările legale în vigoare, se modifică și se completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, aprobată prin Hotărârea CGMB, sau ca rezultat al modificării și completării legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia

11)    Prezentul Regulament de organizare și funcționare va fi adus la cunoștința salariaților A.S.S.M.B., de către Serviciul Resurse Umane, prin distribuirea către aceștia, a document^m^s^^mnătură.