Hotărârea nr. 565/2018

HOTARAREnr. 565 din 2018-08-23 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 327/2018HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 327/2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 9151/1/13.08.2018 și Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 5078/13.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 212/22.08.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 58/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 584/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 327/2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

V

Art.l Se aprobă modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 327/2018 după cum urmează: Biroul Programare și Proiecte Culturale, Administrare Spații Expoziționale se transformă în Compartimentul Programe și Proiecte Culturale, Administrare Spații Expoziționale, iar postul de șef birou se transformă în director adjunct în subordinea directă a directorului Centrului Cultural EXPO ARTE, cu menținerea numărului total de 11 posturi, din care 3 posturi de conducere.

Hotărârea ConsHiuJuTGeneral al Municipiului în mod corespdbzâiof'cdnform art. I.


Art.II Anexele nr. 2 si nr. 3 la

I

București nr. 327/2018 se modifică

_i--

v.pmb.


5 București, Româma* 1


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector

Art.lll Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural EXPO ARTE actualizate, conform art. I, se prezintă spre aprobare în termen de 60 de zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul Cultural EXPO ARTE vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


București, 23.08.2018 Nr. 565

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2