Hotărârea nr. 564/2018

HOTARAREnr. 564 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General a, Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 9173/1/14.08.2018;

raportul Comisiei de disciplină


Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 211/22.08.2018, sănătate și protecție socială nr. 62/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și 583/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

nr.


în conformitate cu prevederile:

-Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 2, pct. 16 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

.iî


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI M HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 908 posturi, din care 62 de conducere,'statul de funcții, precum și modificarea Regulamșptylui de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București,\conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care ;fpc parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile art. 1 și anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului GeneraPal Municipiului București nr. 198/28.03.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Celelalte prevederi ale Horărârii Consiliului General al Municipiului București nr.', 198/28.03.2018 rămân neschimbate.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Claudiu Daniel Cat?


București, 23.08.201 Nr. 564
SECRETAR GEN AL MUNICIPIULUI / \    GeorgianaB-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1r    r Q    O

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ORGANIGRAMA


ANEXA Nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.


BIROUL

CORP

CONTROL

BIROUL

REGISTRATURĂ

, BIROUL JURIDIC.

LEGISLAPE


BIROUL

RELApi

PUBLICE

SERVICIUL

UMANE

SERVICIUL SECURITATEA Șl SĂNĂTATEA ÎN MUNCA Șl GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂCOMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHO-


COMPARTIMENTUL

ASISTENȚĂ

MEDICALĂ

_


BIROUL ‘CENTRUL DE ÎNGRUIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI- SCĂPĂRICT

BIROUL'-CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ani-oaky-

BIROUL -CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE.T1MPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -ALEX-


BIROUL -CENTRUL DE ÎNGRUIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-LA BUNICI*


VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ -

COVORUL MAGIC* -

__


BIROUL "CENTRUL DE

ÎNGRUIRE Șl EDUCApE TIMPURIE PENTRU COPII


SERVICIUL •COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULP -SFÂNTUL IOAN-


BIROUL •CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGRESORILOR FAMILIALI - .-O NOUĂ

ȘANSĂ-


TOTAL

Total posturi conducere Total posturi execuție

Cosmina-Ioana S -

Director General^

ZI*

I O

BIROUL -CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCApE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3

' ANI -MARIA'


BIROUL -CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl ' EDUCAPE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3

■. r-ANI -CURCUBEUL MAGIC* , ;


BIROUL -CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -ZEBRA ZOLP


BIROUL "CLUBUL COPIILOR"


MIZATE

BIROUL SPĂLĂTORIE

SOCIALĂ

POLICLINICA

SOCIALĂSERVICIUL, y. •CENTRUL REZIDENȚIAL DE

ÎNGRUIRE Șl ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE DEPENDENTE-BERCENT


BIROUL GOSPODĂRIRE COMPLEX ’ SERVICII

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ    «

PSIHOSOCIALĂ

COMPARTIMENTUL . FARMACIE    *

BIROUL    »-

ASISTENȚĂ • MEDICALĂ

BIROUL CANTINA SOCIALĂ FERENTARI


COMPARTIMENTUL

EVALUARE?

REEVALUARE,

MONITORIZARE

BENEFICIARI

GRIVIȚA


COMPARTIMENTUL EVALUARE REEVALUARE. MONITORIZARE.

BENEFICIARI •

• BUCUR y


I

Rl


BIROUL -CENTRUL DE

ÎNGRUIRE Șl EDUCApE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -CASA CU ȘTRUMFf


COMPAHTlMENT EVALUARE/ REEVALUARE,. ,

MONITORIZARE BENEFICIARI ... FERENTARI


SERVICIUL ‘COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE • OMINIS'


BIROUL VOUCHER MATERNA Șl SPRUIN FINANCIAR ,BIROUL CANTINA SOCIALĂ SF.

' CONSTANTIN


COMPARTIMENTUL EVALUARE/-"- ' REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI SF. CONSTANTIN


BIROUL

CANTINA

SOCIALĂ.

OMINIS


COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE. MONITORIZARE BENEFICIARI OMINIS


. Nr.

w

Niv.

Gra

dui/

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza

căreia se stabilește salariul de

poz.

, < •    Funcția

stud

trea

bază

0

1

2

3

4

28

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

29

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

30

Referent

_

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

31

Referent

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVI

CIUL RESURSE UMANE 10/1/9

32

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

33

Inspector de specialitate    /

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

34

Inspector de specialitate    —**

s

I

anexa VlII/cap n/A/IV.b

35

Inspector de specialitate

ș

IA

anexa VlII/cap n/A/IV.b

36

Inspector de specialitate

5

I

anexa Vm/cap n/A/IV.b

37

Inspector de specialitate

s

n

anexa VlII/cap n/A/IV.b

38

Inspector de specialitate

s

n

anexa VlII/cap n/A/IV.b

39

Inspector de specialitate

s

i

anexa VlII/cap n/A/IV.b

40

Referent

M

IA

anexa VlII/cap n/A/IV.b

41

Referent

M

u

anexa VUI/cap U/A/IV.b

SERVI*

CIUL SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUN

ICĂ ȘI GESTIONAREA

SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 8/1/7

42

Șef serviciu

S

ii

anexa VlII/cap II/A/IV.a

43

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

44

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

45

Inspector de specialitate

s

n

anexa Vm/cap II/A/IV.b

46

Inspector de specialitate

s

i

anexa Vffl/cap II/A/IV.b

47

Inspector

SSD

IA

anexa Vm/cap II/A/IV.b

48

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

49

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVI

CIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI C.F.P. 16/1/15

50

Șef serviciu

S

u

anexa VlII/cap II/A/IV.a

51

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

52

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

53

Inspector de specialitate

s

I

anexa Vni/cap II/A/IV.b

54

Inspector de specialitate

s

u

anexa VlII/cap II/A/IV.b

55

Inspector de specialitate

s

u

anexa VUI/cap II/A/IV.b

56

Inspector de specialitate

s

i

anexa VlII/cap II/A/IV.b

57

Inspector de specialitate

s

i

anexa VlII/cap II/A/IV.b

58

Inspector de specialitate

s

i

anexa VlII/cap II/A/IV.b

59

Inspector de specialitate    ****!&&.-.

s

i

anexa VlII/cap U/A/IV.b

60

Inspector de specialitate f    2

s

i

anexa VIU/cap U/A/IV.b

61

Casier    . z |« rg

WBIr '■* 1 - l

M;G

anexa VIU/cap II/A/IV.b

62

Referent    tS

£/<*

M

IA

anexa VIU/cap II/A/IV.b

63

Inspector de specialitate \

AZx- ■

S

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

64

Inspector de specialitate ’

S

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

65

Inspector de specialitate

S

i

anexa VIU/cap II/A/IV.b

SERVR

CIUL BUGET, PLANIFICARE RESURSE, INVESTII

TI 8/1

L/7

66

Șef serviciu

S

n

anexa VIU/cap II/A/IV.a

67

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VIU/cap U/A/IV.b

68

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VIU/cap U/A/IV.b

69

Inspector de specialitate

S

n

anexa VIU/cap U/A/IV.b

70

Inspector de specialitate

S

i

anexa VIU/cap U/A/IV.b

5

, Nr. ||

fi

j Compartimentul 1

Niv

Gra

rful/

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza

poz. <

2-L

Funcția

\7

stud

trea

tdluld aC dlaUlICȘlC odldriUl (JC

bază

0

1

2

3

4

71

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

72

Referent

I

anexa VUI/cap n/A/IV.b

73

Inspector de specialitate

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

SERVI

CIUL ACHIZIȚII PUBLICE 10/1/9    |,    /

74

Șef serviciu

s

II

anexa VlII/cap II/A/TV.a

75

Inspector de specialitate    /

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

76

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/TV.b

77

Inspector de specialitate

s

n

anexa VUI/cap II/A/TV.b

78

Inspector de specialitate

- :ll

s

i

anexa VlII/cap II/A/TV.b

79

Inspector de specialitate

■ */■

s

IA

anexa VlII/cap II/A/TV.b

80

Inspector de specialitate

•' IA

s

I

anexa VlII/cap n/A/TV.b

81

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/TV.b

COMPARTIMENTUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

82

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

83

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/TV.b

SERVR

CIUL ADMINISTRATIV 11/1/10

84

Șef serviciu

s

n

anexa VUI/cap n/A/TV.a

85

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

86

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap n/A/TV.b

87

Inspector de specialitate

s

II

anexa VUI/cap II/A/TV.b

88

Inspector de specialitate

s

II

anexa VUI/cap II/A/TV.b

89

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap n/A/TV.b

90

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/TV.b

91

Magaziner

M;G

anexa VUI/cap II/A/TV.b

92

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/TV.b

93

Muncitor calificat

M;G

u

anexa VUI/cap II/A/TV.b

94

Muncitor calificat

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROUL APROVIZIONARE 6/1/5

95

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/TV.a

96

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

97

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

98

Referent

M

I

anexa VUI/cap II/A/TV.b

99

Referent

M

IA

anexa VUI/cap U/A/TV.b

100

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/TV.b

COMPARTIMENTUL TRANSPORT 4

101

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/TV.b

102

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/TV.b

103

Șofer

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/TV.b

104

Șofer

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROUL GOSPODĂRIRE CANTINE SOCIALE 12/1/11

105

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap U/A/IV.a

106

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

107

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

108

Inspector de specialitate

S

I

anexa Vm/cap II/A/IV.b

109

Referent    /

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

110

Muncitor calificat    .    ~

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

111

Muncitor calificat    \

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

112

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

113

Muncitor calificat    '^Voj/* '

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

. Nr. poz.

1

Niv

stud

Gra

ddl/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza

căreia se stabilește salariul de bază

l- ?/ \    «K—    .

Funcția

0

1

2

3

4

114

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap U/A/IV.b

115

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

116

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

SERVI

CIUL STRATEGIE ȘI PROGRAME CU FIN ANI

pĂRI EXTERNE 8/1/7

117

Șef serviciu

S

in

anexa VUI/cap II/A/TV.a

118

Inspector de specialitate

s

u

anexa VIU/cap II/A/IV.b

119

Inspector de specialitate    |

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

120

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

121

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

122

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

123

Inspector de specialități (J    V’

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

124

Inspector de speciaKtftftr""

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

SERVII

CIUL RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ ȘI ALȚI ACTORI SOCIALI 8/1/7

125

Șef serviciu

s

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

126

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

127

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

128

Inspector de specialitate

s

u

anexa VUI/cap II/A/IV.b

129

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

130

Inspector de specialitate

s

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

131

Inspector de specialitate

s

u

anexa VUI/cap II/A/IV.b

132

Referent

M

ii

anexa VUI/cap II/A/IV.b

SERVII

CIUL STIMULENTE FINANCIARE 23/4/19

133

Șef serviciu

S    II    anexa VlII/cap II/A/IV.a

BIROUL STIMULENT NOU NĂSCUT ȘI MONOPARE

NT AL

134

Șef birou

S

ii

anexa VlII/cap II/A/IV.a

135

Psiholog practicant

s

anexa II/cap 1/3.2

136

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

137

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vni/cap II/A/IV.b

138

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

139

Inspector de specialitate

s

n

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL STIMULENT ADULȚI CU HANDICAP

140

Șef birou

s

ii

anexa VlII/cap II/A/TV.a

141

Inspector de specialitate

s

IA

anexa Vni/cap II/A/IV.b

142

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

143

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

144

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

145

Inspector de specialitate

s

n

anexa VUI/cap n/A/TV.b

146

Referent

M

IA

anexa Vni/cap II/A/IV.b

147

Referent

M

I

anexa VUI/cap U/A/TV.b

148

Referent

M

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

149

Referent

M

debu

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROUL STIMULENT COPII CU HANDICAP

150

?ef birou'

S

n

anexa VUI/cap II/A/IV.a

151

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap n/A/TV.b

152

Inspector de specialitate /    u    '

S

debui

anexa VUI/cap II/A/IV.b

153

Inspector de specialitate | 5 (3 WttHIu îl *

S

debui

anexa VIU/cap U/A/TV.b

154

Referent    ' At    //f

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

155

Referent

M

I

anexa Vni/cap U/A/IV.b. Nr.

\ .'^âjnpartimentul

r

Niv

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza 1

căreia se stabilește salariul de bază

poz.

o

) Funcția    V

stud

0

Xd. i.

\ • --

1

2

3

4

COMP

MANA

ARTIMENTUUMANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN

GERIAL 3

156

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

157

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

158

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

SERVICIUL URGENȚE SOCIALE 29/1/28

159

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

160

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vm/cap II/A/IV.b

161

Asistent social debutant

S

anexa II/cap 1/3.2

162

Asistent social debutant

S

anexa n/cap 1/3.2

163

Asistent social principal    -

5

anexa II/cap 1/3.2

164

Asistent medical    L

PU-

anexa II/cap 1/3.2

165

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

166

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

167

Inspector de specialitate    *

S

I

anexa Vm/cap II/A/IV.b

168

Inspector de specialitate    l ‘X    p /

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

169

Inspector de specialitate

•<*    7

s

11

anexa Vm/cap II/A/IV.b

170

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

171

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

172

Inspector de specialitate

s

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

173

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

174

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

175

Referent

M

IA

anexa VlII/cap U/A/IV.b

176

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

177

Referent

M

I

anexa Vm/cap II/A/IV.b

178

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

179

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

180

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

181

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

182

Referent

M

u

anexa VUI/cap II/A/IV.b

183

Referent

M

I

anexa Vm/cap II/A/TV.b

184

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

185

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/TV.b

186

Referent

M

I

anexa VTH/cap II/A/TV.b

187

Referent

M

I

anexa VTII/cap II/A/TV.b

SERVII

ITUL PROTECȚIA COPILULUI 8/1/7

188

Șef serviciu

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

189

Inspector de specialitate    ;

S

IA

anexa VlII/cap II/A/TV.b

190

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

191

Inspector de specialitate    /W

W / TAC-trîi    ""

s

IA

anexa VlII/cap II/A/TV.b

192

Inspector de specialitate    | 3 (®

j~

s

U

anexa Vm/cap II/A/IV.b

193

Inspector de specialitate    \    /Wr

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

194

Inspector de specialitate    ^^s&zo

s

II

anexa VlII/cap II/A/TV.b

195

Inspector de specialitate

s

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPI

OMIDE" 9/1/8

JRIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

196

Șef birou

s

II

anexa VUI/cap U/A/TV.a

197

Educator

PL

anexa II/cap 1/3.2

. Nr. poz.

yirtimentul    [

Niv

stud

Gra

dulZ

trea

Anexa la Lg 153/2017 în baza

căreia se stabilește salariul de bază

■ '

W»    " '

0

i

2

3

4

198

îngrijitoare J

anexa n/cap 1/3.3

199

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

200

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

201

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

202

Educator*

_

anexa II/cap 1/3.2

203

Mediator social**

M

anexa II/cap 1/3.2

204

Muncitor necalificat

ii

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROUL ' CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘȚfetțUt/Xf IE TIMPI

URIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

SCĂPĂRICI" 9/1/8

205

Șef birou

S

n

anexa VUI/cap II/A/IV.a

206

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

207

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

208

îngrijitoare

'«iX* o" J

anexa II/cap 1/3.3

209

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

210

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

211

Psiholog practicant

S

anexa II/cap 1/3.2

212

Mediator social**

M

anexa II/cap 1/3.2

213

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPI

URIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

OAKY’

’ 8/1/7

214

Șef birou

S

II

anexa VlII/cap II/A/IV.a

215

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

216

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

217

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

218

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

219

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

220

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

221

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPI

URIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

ALEX’’

22/1/21

222

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

223

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

224

Pedagog de recuperare

M

anexa n/cap 1/3.2

225

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

226

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

227

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

228

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

229

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

230

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.2

231

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

232

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

233

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

234

Medic specialist

S

anexa II/cap 1/2.a4

235

Psiholog practicant

7-^/y SfcarA/ i f 2 v wfti    *

S

anexa II/cap 1/3.2

236

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

237

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

238

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

239

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

4 Nr. poz.

Niv

stud

Gra

dul?

trea

Anexa la Lg 153/2017 în baza 1

’ căreia se stabilește salariul de bază

(    \ ii- . . Wnc|ia

0

1

2

3

4

240

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

241

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

242

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

243

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/TV.b

BIROL

LABU

FL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE T

NICI" 17/1/16

IMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

244

Șef birou

s

u

anexa VlII/cap II/A/IV.a

245

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

246

Pedagog de recuperare    1

M

anexa II/cap 1/3.2

247

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

248

îngrijitoare‘\

anexa II/cap 1/3.3

249

îngrijitoare    /    S

anexa II/cap 1/3.3

250

îngrijitoare/    o J

anexa II/cap 1/3.3

251

îngrijitoare/    \ A.......e

anexa II/cap 1/3.3

252

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

253

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

254

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

255

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

256

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

257

Animator socio-educativ

M

anexa II/cap 1/3.2

258

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

259

Psiholog practicant

S

anexa II/cap 1/3.2

260

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

MARI A” 11/1/10

261

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

262

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

263

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

264

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

265

îngrijitoare

anexa n/cap 1/3.3

266

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

267

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

268

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

269

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

270

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

271

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPI

CURCUBELUL MAGIC" 27/1/26

JRIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

272

Șef birou

S

n

anexa VlII/cap II/A/IV.a

273

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

274

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

275

Pedagog de recuperare    '

M

anexa U/cap 1/3.2

276

Animator socio-educativ

M

anexa II/cap 1/3.2

277

Pedagog de recuperare r///?

M

anexa U/cap 1/3.2

278

îngrij itoare    |    / r *

anexa U/cap 1/3.3

279

îngrijitoare    ■/ / >    Jyc,.

anexa U/cap 1/3.3

280

îngrij itoare

anexa U/cap 1/3.3

281

îngrijitoare    <

anexa U/cap 1/3.3

. Nr. poz.

pinten,u,

Niv

stud

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza 'căreia se stabilește salariul de bază

0

2

3

4

282

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

283

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

284

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

285

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

286

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

287

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

288

Educator*    ~~

S

anexa II/cap 1/3.2

289

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

290

Lucrător social*** / C

M

anexa II/cap 1/3.2

291

Lucrător social***^---

M

anexa II/cap 1/3.2

292

Medic specialist

S

anexa II/cap 1/2.a4

293

Psiholog practicant

S

anexa n/cap 1/3.2

294

Pedagog de recuperare

M

anexa n/cap 1/3.2

295

Muncitor calificat

M;G

II

anexa VlII/cap II/A/IV.b

296

Muncitor calificat

M;G

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

297

Magaziner

M;G

anexa VUI/cap II/A/IV.b

298

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPI

-ZEBRA ZOU" 15/1/14

ORIE PENTRU COPII 0-3 ANI

299

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

300

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

301

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

302

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

303

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

304

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

305

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

306

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

307

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

308

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

309

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

310

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

311

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

312

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

313

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap n/A/TV.b

BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE T

STELUȚE ZÂMBITOARE’’ 18/1/17

IMPI

JRIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

314

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

315

Educator

S

anexa U/cap 1/3.2

316

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

317

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

318

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

319

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

320

îngrijitoare'ț-

anexa U/cap 1/3.3

321

îngrijitoare    W6

anexa U/cap 1/3.3

322

Asistent medical    P

PL

anexa II/cap 1/3.2

323

Mediator social**    wKW

M

anexa U/cap 1/3.2

324

Educator*    z

S

anexa II/cap 1/3.2

325

Educator*    z

S

anexa II/cap 1/3.2

, Nr.

‘V-

ipartiment

ul

Niv

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza 1

dăreia se stabilește salariul de bază

poz.

• rfk..

Funcția.

stud

0

PL

2

3

4

326

Lucrător spcial***

M

anexa n/cap 1/3.2

327

Lucrător sociak*^

1

M

anexa II/cap 1/3.2

328

Medic specialist

S

anexa II/cap 1/2.a4

329

Psiholog practicant

S

anexa II/cap 1/3.2

330

Mediator social**

M

anexa II/cap 1/3.2

331

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ZI PRIVIND RECONCILIER

PROFESIONALĂ - COVORUL MAjRICJ’ 13/ȚZnb'b

EA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA

332

Șef birou

s

II

anexa VUI/cap U/A/TV.a

333

Educator

s

anexa II/cap 1/3.2

334

Educator*

IE5/    \

s

anexa II/cap 1/3.2

335

Medic specialist

x t

—,    CV, V-

s

anexa II/cap I/2.a4

336

îngrijitoare

1II <3    .

anexa II/cap 1/3.3

337

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

338

îngrijitoare

-V p'

anexa II/cap 1/3.3

339

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

340

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

341

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

342

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

343

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

344

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap IVA/IV.b

BIROU CASA (

L "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

2U PITICI” 25/1/24

345

Șef birou

S

n

anexa VUI/cap II/A/IV.a

346

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

347

Educator*

s

anexa II/cap 1/3.2

348

Animator socio-educativ

M

anexa II/cap 1/3.2

349

Animator socio-educativ

M

anexa II/cap 1/3.2

350

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

351

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

352

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

353

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

354

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

355

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

356

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

357

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

358

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

359

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

360

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

361

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

362

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

363

Pedagog de recuperare

'' «■

M

anexa II/cap 1/3.2

364

Medic specialist

S

anexa II/cap 1/2.a4

365

Psiholog practicant

S

anexa II/cap 1/3.2

366

Mediator social**

M

anexa II/cap 1/3.2

367

Asistent medical

1 Jl<

PL

anexa II/cap 1/3.2

368

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

369

Muncitor necalificat

\ 'Al

-

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

. Nr. poz.

A ( (Compartimentul

Niv

stud

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

V' -'X-t? Fu!*fct«K '■

0

2

3

4

BIROU

L "CLUBUL COPIILOR" 12/1/11

370

Șef birou

S

u

anexa VUI/cap II/A/TV.a

371

Psiholog specialist

S

anexa II/cap 1/3.2

372

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

373

Inspector de specialitate

S

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

374

Inspector de specialitate

S

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

375

Inspector de specialitate    /rS"

S

i

anexa VlII/cap II/A/IV.b

376

Educator*    '

S

anexa II/cap 1/3.2

377

Educator*    /

s

anexa II/cap 1/3.2

378

Muncitor calificat /

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

379

5    ....    (--- ' x    /

îngrijitoare    A? -

anexa II/cap 1/3.3

380

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

381

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROU

CASAI

U "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPI

CU ȘTRUMFI" 11/1/10

URIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

382

Șef birou

S

n

anexa VUI/cap II/A/IV.a

383

Educator

S

anexa II/cap 1/3.2

384

Educator

M

anexa II/cap 1/3.2

385

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

386

Lucrător social****

SSD

anexa II/cap 1/3.2

387

Psiholog practicant

S

anexa II/cap 1/3.2

388

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

389

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

390

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

391

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

392

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPI CASTELUL FERMECAT" 12/1/11

LJRIE PENTRU COPII 0-3 ANI -

393

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

394

Educator

S

anexa U/cap 1/3.2

395

Educator

M

anexa U/cap 1/3.2

396

Pedagog de recuperare

M

anexa U/cap 1/3.2

397

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

398

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

399

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

400

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

401

Psiholog practicant

S

anexa II/cap 1/3.2

402

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

403

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

404

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

BIROUL VOUCHER MATERNA ȘISI’RIJIN FINANCIAR 6/1/5

405

Șefbirou

S

n

anexa VUI/cap II/A/IV.a

406

Inspector de specialitate

s

i

anexa VUI/cap n/A/IV.b

407

Inspector de specialitate e/uZ    f-Vj

s

n

anexa VUI/cap II/A/IV.b

408

Inspector de specialitate I jț<    > j? •

s

u

anexa VUI/cap II/A/IV.b

409

Inspector de specialitate    /

s

n

anexa VUI/cap U/A/TV.b

410

Referent    -

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

SERVII

JIUL ANCHETE SOCIALE 8/1/7 • " '

. Nr. poz.

Niv

stud

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza 1

cârti a se stabilește salariul de bază

UfaW

0

z«i-'

2

3

4

411

Șef serviciu ‘ x?' > » r

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

412

Asistent social princTpal

s

anexa II/cap 1/3.2

413

Asistent social principal

s

anexa II/cap 1/3.2

414

Asistent social principal

s

anexa II/cap 1/3.2

415

Asistent social practicant    -

anexa II/cap 1/3.2

416

Asistent social practicant

*

anexa II/cap 1/3.2

417

Asistent social debutant    *^1)

s

anexa II/cap 1/3.2

418

Referent

M

n

anexa VIIT/cap II/A/IV.b

SERVI

CIUL PROTECȚIA PEKSQANI4L|)R ADULTE,

8/1/7

419

Șef serviciu    A—

S

U

anexa VUI/cap II/A/TV.a

420

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap U/A/TV.b

421

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap n/A/TV.b

422

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

423

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

424

Inspector de specialitate

s

II

anexa VUI/cap II/A/IV.b

425

Psiholog specialist

s

anexa II/cap 1/3.2

426

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

BIROUL "CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGI

ȘANSĂ" 6/1/5

RESORIL

OR FAMILIALI -O NOUĂ

427

Șef birou

s

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a/

428

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

429

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

430

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

431

Psiholog practicant

s

anexa II/cap 1/3.2

432

Inspector de specialitate

s

u

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

BIROUL "CENTRUL DE SPRIJIN PENTRU FAMILII

DEFAVOF

UZATE" 6/1/5

433

Șef birou

S

u

anexa VUI/cap II/A/IV.a/

434

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap n/A/IV.b/

435

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

436

Asistent social practicant

s

anexa II/cap 1/3.2

437

Psiholog practicant

s

anexa II/cap 1/3.2

438

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap Il/A/IV.b/

POLIC

LINICA SOCIALĂ 3

439

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

440

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vni/cap II/A/IV.b/

441

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/TV.b/

BIROUL SPĂLĂTORIE SOCIALA

442

Șef birou    .

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a/

443

Muncitor necalificat    • ^/r

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

444

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b/

445

Muncitor necalificat * 4^    A/e-

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

446

Muncitor necalificat    \

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

447

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

448

Muncitor necalificat    .7

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

SERVII

SFĂNT

4IUL "COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI -UL IOAN" 39/2/37

449

Șef serviciu

S

u

anexa VUI/cap II/A/IV.a/

450

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

. Nr.

poz.

^^Compahirnentul    /

Niv

stud

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

. lL-, AW

0

r i ”

2

3

4

451

Referent    ' •L” ’ ’

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b/

452

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

453

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b/

454

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

455

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b/

COMPARTIMENTUL ADĂPOST DE NOAPTE 26

456

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

457

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

458

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

459

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

460

Asistent medical

PL

anexa U/cap 1/3.2

461

Asistent medical    l . x

PL

anexa II/cap 1/3.2

462

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

463

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

464

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

465

Infirmieră    / CJ

G

anexa U/cap 1/3.3

466

Infirmieră    /    /

G

anexa U/cap 1/3.3

467

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

468

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

469

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

470

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

471

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

472

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

473

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

474

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

475

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

476

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

477

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

478

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

479

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

480

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

481

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

BIROUL "CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ" 6/1/5

482

Șef birou

S

u

anexa VUI/cap II/A/IV.a

483

Inspector de specialitate

s

u

anexa Vni/cap II/A/IV.b

484

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

485

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

486

Mediator social**

M

anexa U/cap 1/3.2

487

Referent

M

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

SERVII

PERSO

CIUL „CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJII

ANE DEPENDENTE-BERCENI" 227/ 3/224

<E ȘI ASISTENȚĂ PENTRU

488

Șef serviciu

S    II    anexa VlII/cap II/A/TV.a

BIROU

L GOSPODĂRIRE COMPLEX, SERVICII 26/1/25

489

Șef birou    z    .

S

ii

anexa VUI/cap II/A/IV.a

490

Magaziner    /” 'wj- v

M;G

anexa VUI/cap II/A/IV.b

491

Muncitor calificat    ISIS    'V

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

492

Muncitor calificat

M;G

ii

anexa VUI/cap II/A/IV.b

493

Muncitor calificat    \

M;G

ii

anexa VUI/cap II/A/IV.b

. Nr.

poz.

X/ j^0W^m®ntul //

Niv

stud

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza 'căreia se stabilește salariul de bază

vv"# • ' '1 i-L-*-

,r—ji    Funcția ;<

0

. r ’    J / 4*

1

2

3

4

494

Muncitor calificat

M;G

ni

anexa Vin/cap II/A/IV.b

495

Muncitor calificat"

M;G

I

anexa Vin/cap II/A/IV.b

496

Muncitor calificat

M;G

III

anexa VIH/cap II/A/IV.b

497

Muncitor calificat

M;G

ffl

anexa VlII/cap II/A/IV.b

498

Muncitor calificat    i

NLG

u

anexa Vin/cap II/A/IV.b

499

Muncitor calificat

M;G

II

anexa VIH/cap II/A/IV.b

500

Munictor necalificat    /'''

M;G

I

anexa Vin/cap II/A/IV.b

501

Munictor necalificat

M;G

I

anexa Vin/cap II/A/IV.b

502

Munictor necalificat /

M;G

I

anexa VIH/cap U/A/IV.b

503

Munictor necalificat /

M;G

I

anexa VIH/cap II/A/IV.b

504

Munictor necalificat^

M;G

I

anexa Vffl/cap U/A/IV.b

505

Munictor necalificat

M;G

I

anexa Vm/cap U/A/IV.b

506

Munictor necalificat

M;G

I

anexa VIH/cap U/A/IV.b

507

Munictor necalificat

M;G

I

anexa Vin/cap U/A/IV.b

508

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VIH/cap II/A/IV.b

509

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

510

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

511

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

512

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

513

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

514

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ 8

515

Preot debutant

S

anexa I/cap ffl/I.A

516

Psiholog specialist

S

anexa II/cap 1/3.2

517

Asistent social principal

S

anexa II/cap 1/3.2

518

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

519

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap U/A/IV.b

520

Educator*

S

anexa II/cap 1/3.2

521

Lucrător social***

M

anexa II/cap 1/3.2

522

Pedagog de recuperare

M

anexa II/cap 1/3.2

COMPARTIMENTUL FARMACIE 3

523

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

524

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

525

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

BIROUL ASISTENȚA MEDICALA 189/1/188

526

Șef birou

S

U

anexa VlII/cap II/A/TV.a/

527

Medic primar

S

anexa II/cap 1/2.a4

528

Medic primar

S

anexa II/cap 1/2.a4

529

Medic

S

anexa II/cap I/2.a4

530

Medic primar

S

anexa II/cap I/2.a4

531

Medic primar    /vA$

S

anexa II/cap I/2.a4

532

Medic specialist    /

S

anexa II/cap 1/2.a4

533

Kinetoterapeut principal    z|5    Si-

S

anexa II/cap 1/3.2

534

Kinetoterapeut principal    \ c \®t    J/-’

S

anexa II/cap 1/3.2

535

Fiziokinetoterapeut principal    V?*'

S

anexa II/cap 1/3.2

536

Masor principal    VvTfT «•

M

anexa U/cap 1/3.2

537

Masor principal

M

anexa II/cap 1/3.2

538

Soră medicală principal

M

anexa II/cap 1/3.2

539

Asistent medical principal

PL

anexa U/cap 1/3.2

• Nr. poz.

//^^p^*mentu^ Ini/*

Niv

stud

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia'se stabilește salariul de bază

1 funcția

>' ' . \ 1 • -    »l /    '■

0

1

2

3

4

540

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

541

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

542

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

543

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

544

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

545

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

546

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

547

Asistent medical principal 1-

anexa II/cap 1/3.2

548

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

549

Asistent medical principal    " f    /

PL

anexa II/cap 1/3.2

550

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

551

Asistent medical principal /    '£>'

PL

anexa II/cap 1/3.2

552

Asistent medical principali—-—

PL

anexa II/cap 1/3.2

553

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

554

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

555

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

556

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

557

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

558

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

559

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

560

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

561

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

562

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

563

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

564

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

565

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

566

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

567

Asistent medical

S

anexa II/cap 1/3.2

568

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

569

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

570

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

571

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

572

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

573

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

574

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

575

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

576

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

577

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

578

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

579

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

580

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

581

Infirmieră    v

G

anexa II/cap 1/3.3

582

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

583

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

584

Infirmieră    | * 5    îjȘ

G

anexa II/cap 1/3.3

585

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

586

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

587

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

588

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

. Nr. poz.

-j-6

Iriftaitimentul

Niv

stud

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza 1

căreia s'e stabilește salariul de bază

Funcția

0

1

2

3

4

589

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

590

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

591

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

592

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

593

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

594

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

595

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

596

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

597

Infirmieră    -

G

anexa II/cap 1/3.3

598

Infirmieră    --

G

anexa n/cap 1/3.3

599

Infirmieră    /Z

G

anexa II/cap 1/3.3

600

Infirmieră    C

G

anexa n/cap 1/3.3

601

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

602

Infirmieră    )

G

anexa II/cap 1/3.3

603

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

604

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

605

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

606

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

607

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

608

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

609

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

610

Infirmieră

G

anexa n/cap 1/3.3

611

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

612

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

613

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

614

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

615

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

616

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

617

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

618

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

619

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

620

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

621

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

622

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

623

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

624

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

625

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

626

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

627

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

628

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

629

nfirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

630

nfirmieră    , •

G

anexa II/cap 1/3.3

631

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

632

Infirmieră    Z    .

G

anexa II/cap 1/3.3

633

Infirmieră    zi*

G

anexa II/cap 1/3.3

634

Infirmieră    •?,    £/£/

G

anexa II/cap 1/3.3

635

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

636

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

637

Infirmieră    —

G

anexa II/cap 1/3.3

. Nr.

/<,( / \ LL &E

mpartaentul

Niv

Gra

dul/

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se’ stabilește salariul de bază

poz.

.    Funcția •

(7

stuc!

trea

0

2

3

4

638

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

639

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

640

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

641

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

642

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

643

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

644

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

645

Infirmieră

__

e

anexa II/cap 1/3.3

646

Infirmieră

G-

anexa II/cap 1/3.3

647

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

648

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

649

Infirmieră

X- \

\

G

anexa U/cap 1/3.3

650

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

651

Infirmieră

■    șl

G

anexa II/cap 1/3.3

652

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

653

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

654

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

655

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

656

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

657

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

658

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

659

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

660

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

661

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

662

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

663

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

664

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

665

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

666

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

667

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

668

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

669

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

670

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

671

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

672

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

673

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

674

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

675

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

676

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

677

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

678

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

679

Infirmieră

z

G

anexa II/cap 1/3.3

680

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

681

Infirmieră

V

G

anexa U/cap 1/3.3

682

Infirmieră    / £

*

e

G

anexa U/cap 1/3.3

683

Infirmieră    <

<-5

G

anexa U/cap 1/3.3

684

Infirmieră    '•

G

anexa U/cap 1/3.3

685

Infirmieră

G

anexa Il/cap 1/3.3

686

Infirmieră

'^03

G

anexa II/cap 1/3.3

. Nr.

poz.

1'^ Compartimentul

Niv

stud

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza 1

căreia se Stabilește salariul de bază

Funcția    (Y

0

f •

1

2

3

4

687

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

688

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

689

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

690

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

691

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

692

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

693

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

694

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

695

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

696

îngrijitoare    Q

anexa II/cap 1/3.3

697

îngrijitoare    Ș

anexa II/cap 1/3.3

698

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

699

îngrijitoare

anexa n/cap 1/3.3

700

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

701

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

702

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

703

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

704

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

705

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

706

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

707

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

708

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

709

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

710

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

711

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

712

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

713

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

714

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

SERVICIUL CANTINE SOCIALE 65/5/60

715    | Șef serviciu    S    II    anexa VHI/cap U/A/IV.a

BIROUL CANTINA SOCIALA GRIVIȚA 18/1/17

716

Șef birou

S

11

anexa VlU/cap II/A/IV.a

717

Inspector de specialitate

S

I

anexa VIH/cap II/A/IV.b

718

Inspector de specialitate

S

I

anexa VIH/cap II/A/TV.b

719

Inspector de specialitate

S

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

720

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

721

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VlII/cap U/A/IV.b

722

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlU/cap II/A/IV.b

723

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

724

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vm/cap II/A/TV.b

725

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap n/A/TV.b

726

Muncitor necalificat    v    x.

M;G

I

anexa VlII/cap n/A/TV.b

727

Muncitor necalificat    , y/Z>

M;G

I

anexa VlII/cap n/A/TV.b

728

Muncitor necalificat /JfZ*7    \

M;G

I

anexa VHI/cap n/A/TV.b

729

Muncitor necalificat | £ p    * J i

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/TV.b

730

Muncitor necalificat ' \z    t

M;G

I

anexa VlII/cap n/A/TV.b

731

Muncitor necalificat    /

M;G

I

anexa VlII/cap n/A/TV.b

732

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/TV.b

733

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

. Nr. poz.

cbn^partimentul

Niv

stud

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza

căreia se stabilește salariul de bază

Funcția    V \J

0

1

2

3

4

COMP;

GRIVI

IRTIMENtUL EVALUARE/REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI

TA 2

734

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap II/A/TV.b

735

Referent

M

IA

anexa VITI/cap II/A/IV.b

BIROUL CANTINA SOCIALĂ BUCUR 14/1/13

736

Șef birou

S

II

anexa VUI/cap II/A/TV.a

737

Referent

M

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

738

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap II/A/TV.b

739

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/TV.b

740

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

741

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa Vni/cap II/A/IV.b

742

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/TV.b

743

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap n/A/TV.b

744

Muncitor necalificat    /O'&C'

M;G

I

anexa VIU/cap U/A/IV.b

745

Muncitor necalificat    /f    ‘

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

746

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VIU/cap II/A/IV.b

747

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VIU/cap II/A/IV.b

748

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

749

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VIU/cap II/A/IV.b

COMP,

BUCUI

4RTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONT 13

rORIZARE BENEFICIARI

750

Inspector de specialitate

S

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

751

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/TV.b

752

Referent

M

II

anexa VIU/cap II/A/IV.b

BIROUL CANTINA SOCIALA FERENTARI 10/1/9

753

Șef birou

S

II

anexa VIU/cap II/A/IV.a

754

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

755

Inspector de specialitate

s

n

anexa VIU/cap II/A/IV.b

756

Magaziner

M;G

anexa VIU/cap II/A/TV.b

757

Muncitor calificat

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/TV.b

758

Muncitor calificat

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

759

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/TV.b

760

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/TV.b

761

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VIU/cap II/A/IV.b

762

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VIU/cap II/A/IV.b

COMP/

FEREN

\RTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONI1 TARI 3

fORIZARE BENEFICIARI -

763

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

764

Referent

M

I

anexa VUI/cap II/A/TV.b

765

Referent

M

u

anexa VUI/cap U/A/IV.b

BIROUL CANTINA SOCIALA SF..C£HN§ȚANTIN 12/1/

11

766

Șef birou    / v

S

n

anexa VIU/cap II/A/IV.a

767

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b/

768

Muncitor calificat    ' ?

r ’v    \ "

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

769

Muncitor necalificat » 3

□ Wl'» Tr --

v 3Srîr‘ u.”

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

770

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

771

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

772

Muncitor necalificat    *

M;G

i •

anexa VIU/cap IVA/IV.b

Nr.

poz.

( j Compartimentul

Niv

stud

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

. Funcția    L/

0

.\U, ,

\!!z

1

2

3

4

773

Muncitor necaii ficat—

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

774

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlII/cap II/A/IV.b

775

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

776

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/TV.b

777

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONI

rORIZARE BENEFICI ARI SF.

CONSTANTIN 2

778

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

779

Referent

M

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

SERVI

CIUL "CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJI]

REȘ

ASISTENȚĂ PENTRU

PERSOANE DEPENDENTE- DARVARI 27/1/26

780

Șef serviciu

S

II

anexa VUI/cap II/A/IV.a

781

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

782

Medic specialist

S

anexa U/cap 1/2.a4

783

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

784

Psiholog practicant

anexa II/cap 1/3.2

785

Asistent medical principal

PL

anexa U/cap 1/3.2

786

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

787

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

788

Asistent medical principal    /j

PL

anexa II/cap 1/3.2

789

Administrator

M

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

790

Infirmieră

' . 1    c, 7

G

anexa U/cap 1/3.3

791

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

792

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

793

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

794

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

795

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

796

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

797

Infirmieră

G

anexa U/cap 1/3.3

798

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

799

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

800

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

801

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VIU/cap II/A/IV.b

802

Muncitor calificat

M;G

n

anexa VUI/cap U/A/IV.b

803

Spălătoreasă

anexa U/cap 1/3.3

804

Spălătoreasă

anexa II/cap 1/3.3

805

Asistent medical

PL

anexa U/cap 1/3.2

806

Kinetoterapeut

S

anexa II/cap 1/3.2

SERVICIUL "COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE -

OMINIS"

12/2/10

807    | Șef serviciu

S

ii

anexa VUI/cap II/A/IV.a

BIROUL CANTINA SOCIALĂ OMINIS 9/1/8

808

Șef birou    Z

s

u

anexa VUI/cap II/A/IV.a/

809

Inspector de specialitate

s

IA

anexa VUI/cap II/A/IV.b

810

Magaziner

i 4.’ /* wW

>1/_-    _

M;G

anexa VUI/cap II/A/IV.b

811

Muncitor calificat    «IȘ

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

812

Muncitor calificat

M;G

n

anexa VUI/cap U/A/IV.b

813

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

814

Muncitor necalificat

M;G

i

anexa VUI/cap II/A/IV.b

. Nr.

poz.

X/ (G^nparț

Niv

stud

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/2017 în baza căreia se stâbilește salariul de bază

Func

iiA-.- v

0

/. , ‘ .1 *

4. /

2

3

4

815

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlU/cap II/A/IV.b

816

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VlU/cap II/A/IV.b

COMPARTIMENTUL EVALUARE/REEVALUARE, MONT

rORIZARE BENEFICIARI

OMINIS 2

817

Inspector de specialitate

S

IA

anexa Vm/cap II/A/IV.b

818

Referent IA

M

IA

anexa Vm/cap II/A/IV.b

SERVI

CIUL ' CENTRUL REZIDENȚIAL - SFÂNTA TEODI

DRA 90/4/86

819

Șef serviciu

S

II

anexa VUI/cap II/A/TV.a

BIROUL ASISTENȚA MEDICALA ȘI PSIHO-SOCIALA 57/1/56

820

Șef birou

S

n

anexa VlII/cap II/A/IV.a/

COMPARTIMENTUL ASISTENȚA MEDICALA 49

821

Medic

S

anexa II/cap 1/2.a4

822

Medic

S

anexa II/cap 1/2.a4

823

Medic

S

anexa II/cap 1/2.a4

824

Medic

S

anexa II/cap 1/2.a4

825

Kinetoterapeut

anexa II/cap 1/3.2

826

Kinetoterapeut

anexa II/cap 1/3.2

827

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

828

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

829

Asistent medical principal

<--

PL

anexa II/cap 1/3.2

830

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

831

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

832

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

833

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

834

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

835

Asistent medical principal

PL

anexa II/cap 1/3.2

836

Asistent medical

PL

anexa n/cap 1/3.2

837

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

838

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

839

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

840

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

841

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

842

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

843

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

844

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

845

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2 -

846

Asistent medical

PL

anexa II/cap 1/3.2

847

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

848

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

849

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

850

Infirmieră    t.    z.

G

anexa II/cap 1/3.3

851

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

852

Infirmieră    i'/v i

G

anexa II/cap 1/3.3

853

Infirmieră    !

ăwH/ *1r

G

anexa II/cap 1/3.3

854

Infirmieră    \

87X \ bl 1

G

anexa II/cap 1/3.3

855

Infirmieră    x

G

anexa II/cap 1/3.3

856

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

857

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

Nr.

poz.

F

Niv

stud

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în bazai

căreia se stabilește salariul de bază

Funcția    W

V

0

...X-

2

3

4

858

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

859

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

860

Infirmieră

p

anexa II/cap 1/3.3

861

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

862

Infirmieră    ——

anexa II/cap 1/3.3

863

Infirmieră    /

G

anexa II/cap 1/3.3

864

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

865

Infirmieră

v r

G -

anexa II/cap 1/3.3

866

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

867

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

868

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

869

Infirmieră

G

anexa II/cap 1/3.3

COMPATIMENTUL ASISTENȚA PSIHO SOCIALA 7

870

Inspector de specialitate

S

n

anexa VIH/cap II/A/TV.b

871

Inspector de specialitate

S

n

anexa VIH/cap II/A/IV.b

872

Asistent social debutant

S

anexa II/cap 1/3.2

873

Asistent social debutant

S

anexa II/cap 1/3.2

874

Asistent social debutant

S

anexa II/cap 1/3.2

875

Psiholog practicant

s

anexa II/cap 1/3.2

876

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

BIROUL ADMINISTRATIV 26/1/25

877

Șef birou

S

II

anexa VIH/cap II/A/IV.a/

878

Inspector de specialitate

s

II

anexa VIH/cap II/A/IV.b

879

Magaziner

M;G

anexa VIH/cap II/A/IV.b

880

Casier

M;G

anexa VIH/cap II/A/IV.b

881

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

882

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VIH/cap II/A/IV.b

883

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VIH/cap U/A/IV.b

884

Muncitor calificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

885

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap II/A/IV.b

886

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VIH/cap II/A/IV.b

887

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VIH/cap H/A/IV.b

888

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

889

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VIH/cap II/A/IV.b

890

Muncitor necalificat

M;G

I

anexa VUI/cap U/A/IV.b

891

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3 -

892

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

893

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

894

îngrijitoare

anexa U/cap 1/3.3

895

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

896

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

897

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

898

îngrijitoare    </?

anexa II/cap 1/3.3

899

îngrijitoare    1^1®    îl®

anexa II/cap 1/3.3

900

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

901

îngrijitoare

anexa II/cap 1/3.3

902

îngrijitoare    • vy

anexa II/cap 1/3.3

BIROUL "UNITATE DE ÎNGRIJIRI EA DOMICILIU" 6/1/5

903    Șef birou    S    II    anexa VIH/cap 11/A/IV.a/

Nr.

poz.

f fcarti^tu..

Niv

stud

Gra

dul/

trea

Anexa la Lg 153/ 2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

'..-A.' Funcția'-    1/

0

r;

2

3

4

904

Medic

S

anexa II/cap 1/2.a4

905

Inspector de specialitate

S

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

906

Inspector de specialitate

s

I

anexa VUI/cap II/A/TV.b

907

Inspector de specialitate

s

n

anexa VlII/cap II/A/IV.b

908

Referent

M

IA

anexa VlII/cap II/A/IV.b

Total

908

din care funcții de conducere

62


ii sunt în concordanță cu atribuțiile


NOTA:

-    Anexele la Legea nr.153/ 2017 utilizate în prezentul st< cuprinse în fișele de post.

(    - Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în

prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal", subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".

-    Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

-    Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex.bucătar, lăcătuș mecanic, electrician, etc.) și se stabilește de către instituție.

-    Repartizarea posturilor pe structura compartimentelor, conform organigramei și numărului de posturi aprobat se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

-    Transformările/ permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

-    în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziția Primarului General.


Zenovia ROPOTICĂ

Anexa nr. 3 lj H CG g>

Modificare și completare Anexa nr. 3 HCGMB nr. 13^ 28.03.2018:

Art.l. Capitolul I se modifică în conformitate cu prevederile punctelor privind modificarea H.G. nr. 797/2017 aprobarea regulamentelor - ca ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și va avea următorul conținut:

“REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE


Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București este instituție publică specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului General al Municipiului București, ca direcție generală de asistență socială, denumită în continuare D.G.A.S.M.B., cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București este condusă de către un Director General.

Art.2. Structura organizatorică a D.G.A.S.M.B. și relațiile funcționale ale acesteia sunt prezentate în Regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 3. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București are ca obiect de activitate asigurarea aplicării politicilor și strategiilor de asistență socială și realizarea, la nivelul Municipiului București, a măsurilor de protecție socială și asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin servicii specializate pentru categorii de persoane defavorizate (copiii străzii, minori și tineri cu risc de marginalizare socială, familii monoparentale, persoane adulte fără adăpost, persoane sau familii cu risc de marginalizare socială și stare precară de sănătate, familii având în componență persoane cu handicap, alte categorii prevăzute de legi speciale).

Art. 4. în aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, D.G.A.S.M.B. îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

a)    de realizare a diagnozei sociale la nivelul municipiului București, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

b)    de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

c)    de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al municipiului București;

d)    de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pențffi acoKferea beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor sociale;

e)    de administrare a resurselor financiare, materiale și umane pe caile le ar :4a dispoxij
f)    de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități'în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ-teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;

g)    de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor

vulnerabile;    Z/V •c"’"


h)    de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței

Art. 5. In vederea îndeplinirii obiectului de activitate, D.G.A.S.M.B. exej specifice:

(1)    Atribuțiile D.G.A.S.M.B. în domeniul beneficiilor de asistență socrâîa'sunt următoarele:

a)    asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

b)    pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul local realizează colectarea lunară a cererilor;

c)    verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

d)    întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local;

e)    comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;

f)    urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;

g)    efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

h)    realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

i)    elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

j)    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2)    Atribuțiile D.G.A.S.M.B. în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

a)    elaborează, în concordanță cu strategiile naționale precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare C.G.M.B. și răspunde de aplicarea acesteia. Anterior supunerii spre aprobare, strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a municipiului București se transmite Comisiei de incluziune socială a municipiului București în vederea dezbaterii și avizării;

b)    elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local și le propune spre aprobare C.G.M.B.; acestea cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

c)    inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

d)    identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

e)    realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

f)    propune înființarea serviciilor sociale de interes local;

g)    colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor publice de asistență socială de Ia nivelul județului, precum'și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la/soHcXtaa7^f.

acestuia; * * (\ / '

h)    monitorizează și evaluează serviciiîe sociale aflate în propria» administrare;    v!

r (î z >    /A    2

i)    elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul

serviciilor sociale;    ’    *

j)    elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul

anual de acțiune, și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;    ' <2X4^3^

k)    asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea popuîăfiSîpnJIftcLdrepriHTle

sociale și serviciile sociale disponibile;    A

l)    furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului>/ftfmil^eî, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de bdne&eiad prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

m)    are în subordine compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

n)    planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale;

o)    colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

p)    sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

q)    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

r)    asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

(3) în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) și b) D.G.A.S.M.B. organizează consultări cu furnizorii publici și privați, cu asociațiile profesionale și organizațiile reprezentative ale beneficiarilor.

Art. 6. (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puțin următoarele informații: obiectivul general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități și termene de realizare, sursele de finanțare și bugetul estimat.

(2)    Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de D.G.A.S.M.B. în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d), h) și i).

(3)    Documentul de fundamentare este realizat fie direct de D.G.A.S.M.B, fie prin contractarea unor servicii de specialitate și conține cel puțin următoarele informații:

a)    caracteristici teritoriale ale unității adminitrativ-teritoriale;

b)    nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a regiunii;

c)    indicatori demografici cum ar fi: structura populației, după vârstă, sex, ocupație, speranța de viață la naștere, speranța de viață sănătoasă la 65 de ani, soldul migrației etc.;

d)    tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social etc., precum și estimarea numărului de beneficiari;

e)    tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați și argumentația alegerii acestora.

Art. 7. (1) Planul anual de acțiune prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b) se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum și cu cea națională și cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare.

(2)    Planul anual de acțiune cuprinde, pe lângă activitățile prevăzute la alin. (1), planificarea activităților de informare a publicului, precum și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale.

(3)    Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize priyiqd .. numărul și categoriile de beneficiari/serviciile sociale existente și propuse spre a fi -înf^ițate^^Z’ resursele materiale, financiare și umane''disponibi)expentru asigurarea furnizării serviciilor J^e-Cî^e,

cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare^i servicHlOv sojiale-^

r ^.>1^ A/ A ?

prevăzut la art. 6 alin. (1), în funcție de resursele disponibile, și cu respectarea celui mai efiqient raport cost/benefîciu.    ’    '//

(4)    La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale se au în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a cejo^^Cn^cazfSdT înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista servjsîtrorwperaîe ce urpiează a fi contractate și sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea legislațîâLîn dojsefnul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.

(5)    Anterior aprobării prin hotărâre a Consiliului General al MuitfcmiiduiBucurești a planului anual de acțiune, D.G.A.S.M.B îl transmite spre consultare comisiilor teritoriale de incluziune socială.

(6)    în situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul anual de acțiune se transmite spre consultare și acestor autorități.

Art. 8. (1) în vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, D.G.A.S.M.B. are următoarele obligații principale:

a)    asigurarea informării comunității;

b)    organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;

c)    comunicarea informațiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziția instituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după caz, instituțiilor/ structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii și acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condițiile legii.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor privind:

a)    activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.;

b)    informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați;

c)    informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Art. 9. în administrarea și acordarea serviciilor sociale, D.G.A.S.M.B. realizează următoarele:

a)    solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licența de funcționare pentru serviciile sociale aflate în subordine;

b)    primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/fumizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

c)    evaluează nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor și persoanele aflate în dificultate, precum și a cauzelor care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

d)    elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție, care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul;

e)    realizează diagnoza socială la nivelul grupului și comunității și elaborează planul de servicii comunitare;

f)    acordă servicii de asistență comunitară, în baza măsurilor de asistență socială incluse de D.G.A.S.M.B în planul de acțiune;

g)    recomandă realizarea evaluării complexe și facilitează accesul persoanelor beneficiare

sociale;/A    !    /    ?

h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de cost. /


'c -V \

Art. 10. (1) Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B avâtfd dn/pt scop exclusiv prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială sui/_adr©săte persoanelor și familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate și pot fi următoarele:

a)    servicii de consiliere și informare, servicii de inserție/ reinserție socială, servicii de reabilitare și altele asemenea, pentru familiile și persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse;

b)    servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii și persoanelor cu dizabilități care trăiesc în stradă: adăposturi de urgență pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenție în stradă sau servicii de tip ambulanță socială, adăposturi de noapte, centre rezidențiale cu găzduire pe perioadă determinată;

c)    centre care asigură condiții de locuit și de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

d)    cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;

e)    servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte măsuri de protecție prevăzute de legislația specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserției sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoțional și social în scopul reabilitării și reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistență socială, suport emoțional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserție socială etc.;

f)    consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta își va avea domiciliul sau reședința după eliberare, precum și servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susținerii reinserției sociale a acesteia.

(2)    Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B. destinate prevenirii și combaterii violenței domestice pot fi: centre de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice, centre de recuperare pentru victimele violenței domestice, locuințe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației și centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea și reinserția socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educație, consiliere și mediere familială, precum și centre destinate agresorilor.

(3)    Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B. destinate persoanelor cu dizabilități pot fi:

a)    cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilități, precum și în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuțiilor stabilite prin legile speciale;

b)    servicii de asistență și suport.

(4)    Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (3), în domeniul protecției persoanei cu dizabilități, D.G.A.S.M.B:

a)    monitorizează și analizează situația persoanelor cu dizabilități din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;

b)    identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilități;

c)    creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

d)    inițiază, susține și dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

e)    asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;


f)    elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor;


g)    asigură consilierea și inforrilarea familiilor asupra drepturile serviciilor disponibile pe plan foejț(l;\

h)    implică în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;

i)    asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenților personali;


j)    încurajează și susține activitățile de voluntariat;

i

k) colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția persoanelor cu dizabilități și transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu.

(5)    Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:

a)    servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidențiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea;

b)    servicii de consiliere, de acompaniere, precum și servicii destinate amenajării sau adaptării locuinței, în funcție de natura și gradul de afectare a autonomiei funcționale.

(6)    Serviciile sociale acordate de D.G.A.S.M.B. destinate protecției și promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinții săi, precum și cele menite să îi sprijine pe aceștia în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condițiile legii.

(7)    Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (6), în domeniul protecției copilului, D.G.A.S.M.B:

a)    monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale;

b)    realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

c)    identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

d)    elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau beneficiilor și le acordă, în condițiile legii;

e)    asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

f)    asigură și monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și a comportamentului delincvent;

g)    urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;

h)    urmărește punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de tutelă referitoare la prestarea de către părinții apți de muncă a acțiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială etc.

Art. 11. (1) Structura organizatorică și numărul de posturi aferent aparatului propriu al D.G.A.S.M.B se aprobă de Consiliul General al Municipiului București, astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii și ținând cont de serviciile sociale organizate în structura sau în subordinea D.G.A.S.M.B.

(2)    Consiliul General al Municipiului București aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.M.B., pe baza prevederilor prezentului regulament-cadru.

(3)    Atribuțiile D.G.A.S.M.B, prevăzute la art. 5, se completează cu alte atribuții prevăzute de lege, în funcție de caracteristicile sociale.


Art. 13. (1) Structura organizatorică cuprinde structura de personal și compartimentarea D.G.A.S.M.B..

(2) Structura organizatorică a D.G.A.S.M.B. este următoarea:

1.    DIRECTOR GENERAL


Structuri subordonate:    JL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR (DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV)

BIROUL CORP CONTROL BIROUL REGISTRATURA BIROUL JURIDIC, LEGISLAȚIE COMPARTIMENTUL AUDIT BIROUL RELAȚII PUBLICE SERVICIUL RESURSE UMANE

SERVICIUL SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

2.    DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Structuri subordonate:

DIRECTOR (DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ) DIRECTOR (DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME)

SERVICIUL STIMULENTE FINANCIARE

-BIROUL STIMULENT NOU-NĂSCUT ȘI MONOPARENTAL -BIROUL STIMULENT COPII CU HANDICAP

-BIROUL STIMULENT ADULȚI CU HANDICAP

3.    DIRECTOR (DIRECTOR ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV)

Structuri subordonate:

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ȘI CFP

SERVICIUL BUGET, PLANIFICARE RESURSE, INVESTIȚII

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE:

-    COMPARTIMENTUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

SERVICIUL ADMINISTRATIV:

-    BIROUL APROVIZIONARE

-    COMPARTIMENTUL TRANSPORT

-    BIROUL GOSPODĂRIRE CANTINE SOCIALE

4.    DIRECTOR (DIRECTOR DEZVOLTARE, STRATEGIE, PROGRAME)5. DIRECTOR (DIRECTOR COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ)

Structuri subordonate:

SERVICIUL URGENȚE SOCIALE

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI:

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE țJMP ANI - OMIDE”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-SCĂPĂRICI”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3


ANI - OAKY”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI-ALEX”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI- LA BUNICI”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - MARI A”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CURCUBEUL MAGIC”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - ZEBRA ZOU"

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - STELUȚE ZÂMBITOARE”

-    BIROUL “CENTRUL DE ZI PRIVIND RECONCILIEREA VIEȚII DE FAMILIE CU VIAȚA PROFESIONALĂ - COVORUL MAGIC”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU PITICI”

-    BIROUL “CLUBUL COPIILOR”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASA CU ȘTRUMFI”

-    BIROUL “CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE PENTRU COPII 0-3 ANI - CASTELUL FERMECAT”

-    BIROUL VOUCHER MATERNA ȘI SPRIJIN FINANCIAR SERVICIUL ANCHETE SOCIALE


SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE:

-    BIROUL “CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGRESORILOR FAMILIALI -O NOUĂ ȘANSĂ”

-    BIROUL “CENTRUL DE SPRIJIN PENTRU FAMILII DEFAVORIZATE”

-    POLICLINICA SOCIALĂ

-    BIROUL SPĂLĂTORIE SOCIALĂ

SERVICIUL “COMPLEXUL INTEGRAT DE SERVICII SOCIALE PENTRU ADULȚI -SFÂNTULIOAN”

-    COMPARTIMENTUL ADĂPOST DE NOAPTE

-    BIROUL “CENTRUL DE ZI PENTRU INTEGRARE/ REINTEGRARE SOCIALĂ”

SERVICIUL “CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE PERSOANE DEPENDENTE-BERCENI”

BIROUL GOSPODĂRIRE COMPLEX SERVICII COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ COMPARTIMENTUL FARMACIE

BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ
SERVICIUL CANTINE SOCIALE: •

-    BIROUL CANTINA SOCIALĂ GRIVIȚA:

COMPARTIMENTUL EVALUARE/

BENEFICIARI GRIVIȚA

-    BIROUL CANTINA SOCIALĂ BUCUR:

-    COMPARTIMENTUL EVALUARE/

BENEFICIARI BUCUR

-    BIROUL CANTINA SOCIALĂ FERENTARI:

COMPARTIMENTUL EVALUARE/

BENEFICIARI FERENTARI


REEVALUARE, MONITORIZARE


-    BIROUL CANTINA SOCIALĂ SF. CONSTANTIN:

-    COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, BENEFICIARI SF. CONSTANTIN

MONITORIZARE


SERVICIUL “CENTRUL REZIDENȚIAL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE DEPENDENTE- DARVARI”

SERVICIUL “COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE -OMINIS”

- BIROUL CANTINA SOCIALĂ OMINIS

-COMPARTIMENTUL EVALUARE/ REEVALUARE, MONITORIZARE BENEFICIARI OMINIS

SERVICIUL “CENTRUL REZIDENȚIAL - SFÂNTA TEODORA”

-    BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PSIHOSOCIALĂ

-    COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ

-    COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ

-    BIROUL “UNITATE DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU”

-    BIROUL ADMINISTRATIV

(3)    în vederea exercitării și realizării atribuțiilor D.G.A.S.M.B., Consliliul General al Municipiului București poate aproba organizarea și a altor structuri decât cele prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(4)    în cadrul structurilor de specialitate prevăzute la alin. (2), în vederea exercitării atribuțiilor ce îi revin, directorul general va asigura încadrarea cu prioritate, a asistenților sociali, cu respectarea prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare.

(5)    în situații excepționale se aplică prevederile art. 40 alin. (3) și (4) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(6)    Directorul general va facilita accesul personalului la programe de formare profesională.

Art. 14. (1) Conducerea Direcției generale se asigură de directorul general.

(2)    Directorul general al Direcției generale este ajutat de directorul general adjunct/directori.

(3)    Directorul general și directorul general adjunct/directori au calitatea de personal contractual.

Art. 15. (1) Funcția de director general se ocupă în condițiile legii.

(2) Candidații pentru ocuparea postului de director general trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puțin 3 ani și să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii, după caz:    /

a)    asistență socială sau sociologie;    '

b)    psihologie sau științe ale educației;

c)    drept;

d)    științe administrative;
e)    sănătate;    LX

f)    economie sau management, finanțe, contabilitate.    •"

(3)    Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului de dije6torjfneral, și absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în amrdomenii decât cele prevăzute la alin. (2), cu condiția să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

(4)    Concursul pentru ocuparea funcției contractuale de director general se organizează potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(5)    Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2001, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs este constituită din:

a)    secretarul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b)    un reprezentant al Consiliului General al municipiului București;

c)    un reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități sau al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Art. 16. (1) Directorul general al Direcției asigură conducerea acesteia și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin. Directorul general emite decizii.

(2)    Directorul general reprezintă D.G.A.S.M.B, în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(3)    Directorul general îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

a)    exercită atribuțiile ce revin D.G.A.S.M.B. în calitate de persoană juridică;

b)    exercită funcția de ordonator secundar de credite pentru bugetul Căminulului pentru persoane vârstnice al Municipiului București - Academician “Nicolae Cajal” și ordonator terțiar de credite pentru bugetul propriu;

c)    întocmește proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.M.B. și contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care le supune aprobării consiliului general;

d)    elaborează și supune aprobării Consiliului General al Municipiului București proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acțiune;

e)    elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunătățire a activității;

f)    numește și eliberează din funcție personalul din cadrul D.G.A.S.M.B., potrivit legii;

g)    elaborează și propune spre aprobare consiliului general statul de funcții al D.G.A.S.M.B.;

h)    controlează activitatea personalului din cadrul D.G.A.S.M.B.;

i)    aplică sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale.

(4)    Directorul general îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

(5)    în absența directorului general, atribuțiile acestuia se exercită de unul dintre directorul general adjunct/directori, desemnat prin decizie a directorului general, în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al D.G.A.S.M.B.

Art. 17. Numirea, eliberarea din funcție și sancționarea disciplinară a directorului general al D.G.A.S.M.B. se fac cu respectarea prevederilor legislației aplicabile personalului contractual.”

Art. 2. Capitolul VI „ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ — punctul VI. 1. SERVICIUL URGENȚE SOCIALE’^ se modifică și^a avea următorul contiaktr*V/ „VI.1.SERVTCIUL URGENȚE SOCIALE » &Serviciul Urgențe Sociale se află în subordinea Directorului Coordonare Asistență Socială și este ' condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului, de serviciu având’de


îndeplinit următoarele atribuții: •

a)    se adresează tuturor categoriilor de beneficiari și fanuliilpr^cpsțogjXund disponibil 24 ore

/zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbătorilouegaler    ,, c

b)    acționează prin intermediul echipelor mobile care se deplasează pe teren pentru evaluare și intervenții în caz de urgență;

c)    asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționarii în structură proprie a unor centre specializate;

d)    evaluează nevoile imediate ale beneficiarului și potențialul de risc privind expunerea la abuz, neglijare și expoatare;

e)    primește sesizări și se autosesizează în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situație de risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenție;

f)    identifică familiile în care există riscul dezvoltării unor forme de situații de urgență de abuz, neglijare, trafic și migrație;

g)    acordă consiliere tuturor categoriilor aflate în situație de risc și persoanelor acestora;

h)    asigură de urgență sprijin social pentru persoanele cu grad ridicat de risc;

i)    oferă servicii de urgență persoanelor aflate în dificultate, la domiciliu, în cazul în care este pusă în pericol securitatea lor;

j)    identifică persoanele și familiile aflate în situații de risc, în vederea realizării de acțiuni și măsuri cu scopul de a preveni situațiile de criză;

k)    identificarea, evaluarea și monitorizarea familiilor/persoanelor aflate în situații de criză prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali;

l)    orientarea pentru consilierea juridică/psihologică/medicală a beneficiarilor;

m)    propune și aplică măsurile de urgență în vederea înlăturării situației de criză a persoanei/familiei;

n)    determinarea nevoilor sociale ale populației cu grad ridicat de risc;

o)    participă la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții;

p)    după administrarea măsurilor de urgență, redirecționează cazul serviciilor competente din cadrul D.G.A.S.M.B. sau instituțiilor abilitate;

q)    păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

r)    realizează rapoarte statistice lunare, trimestriale și anuale;

s)    participă la pregătirea documentației necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării acestora ca servicii sociale publice;

t)    elaborează procedurile de lucru specific;

u)    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii

v)    răspunde și coordonează activitățile privind punerea în aplicare a prevederilor hotărârilor adoptate de Consiliul General al Municipiului București referitoare la înhumarea persoanelor fără aparținători decedate pe raza Municipiului București.”

Art. 3. Capitolul VI „ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ - punctul VI. 2. SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI”, se completează cu punctul Vl.2.4. BIROUL “MATERNA”, care va avea următorul conținut:


“VL2.4. BIROUL VOUCHER MATERNA ȘI SPRIJIN FINANCIAR


Biroul Voucher Materna și sprijin financiar se află în subordinea Serviciului Protecția Copilului și este condus de un șef birou. Personalul biroului se subordonează șefului de biromayâpd de îndeplinit următoarele atribuții:

a)    Asigură și organizează activitatea de primire a solicitariloi>pt4^m^ien^Ficiile de asistență

socială acordate de instituție.    /

b)    Verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a bduefieiflor de asistență socială, conform procedurile prevăzute de lege și prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului București și pregătesc documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la masurile de asistență socială.

c)    Asigură activitatea de prelucrare și introducere a documentelor depuse în baza de date.

d)    întocmesc documentele de acordare/respingere a beneficiilor de asistenta sociala acordate din bugetul local si le prezintă Directorului General pentru aprobare.

e)    Urmăresc și răpund de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și beneficiarii beneficilor de asistenta sociala acordate de instituție.

f)    Păstrează permanent legătura cu Serviciul Protecția Copilului, în vederea transmiterii situațiilor centralizatoare necesare pentru acordarea voucher-ului.

g)    Comunică petenților informațiilor cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți potrivit legii și competențelor.

h)    Realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială acordate de instituție.

i)    Elaborează procedurile de lucru specifice.

j)    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior în condițiile legii.”

Art. 4. Capitolul VI „ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ - punctul VI. 3. SERVICIUL ANCHETE SOCIALE” se modifică și va avea următorul conținut:

„VI. 3. SERVICIUL ANCHETE SOCIALE

Serviciul Anchete Sociale se află în subordinea Directorul Coordonare Asistență Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează șefului de serviciu.

(1)    „Ancheta socială este o metodă de investigație întemeiată pe diferite tehnici de culegere și de prelucrare a informației, în scopul analizei situației sociale și economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților”, conform art. 6, lit. „b” din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

(2)    Acordarea serviciilor și prestațiilor sociale se realizează în baza identificării și evaluării nevoilor sociale individuale sau familiale și elaborarea recomandărilor și a măsurilor de protecție socială pentru prevenirea, combaterea și soluționarea situațiilor de dificultate în care aceștia se află.

(3)    în situația în care, din cauze obiective, nu se pot angaja asistenți sociali sau achiziționa serviciile acestora, furnizorii de servicii sociale pot angaja lucrători sociali (inspectori cu atribuții în asistență socială) pentru realizarea activităților de identificare și, după caz, de evaluare a nevoilor persoanelor care solicita acordarea de beneficii/servicii de asistență socială și servicii sociale - art. 40, alin. (4).

(4)    Ancheta socială realizată de personalul Serviciului Anchete Sociale reprezintă o procedură bazată pe testarea mijloacelor de trai și are drept scop:

evaluarea mediului fizic și social în care trăiește persoana sau familia;

istoricul personal, componența familiei, relațiile cu familia extinsă, studii și formare profesională/calificare, adaptarea la mediul social;

consemnarea stării de sănătare conform percepției personale a persoanei evaluate;’•?... evaluarea gradului de Inserție sau integrareșotială^    »    /    > *    '
-    evaluarea percepției persoanei asupra propriilor nevoi, a vulnerabilității și consecințelor asupra siguranței și securității personale;

-    identificarea nevoilor individuale sau familiale, oferta locală de servicii sau măsuri de protecție socială care pot acoperi nevoile identificate.

(5)    în cadrul procesului de evaluare inițială, persoana primește informații referitoare la riscurile sociale și drepturile de protecție socială de care poate beneficia, precum și, după caz, consilierea necesară în vederea depășirii situațiilor de dificultate.

(6)    Delimitarea categoriilor de beneficiari/persoane evaluate


1)    persoane adulte/familii care solicită acordarea serviciilor sociale ofer

Sociale, conform Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

2)    persoane singure / familii care solicită acordarea unei locuințe, conform Legii nr. 114/1996,

Legea locuinței și a Ordonanței de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

3)    persoane singure/ familii aflate într-o situație de risc social, ca urmare a sesizărilor primite din partea Serviciului Urgențe Sociale, conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

4)    persoane singure/familii care solicită scutire de la plata taxei administrative pentru minorii îngrijiți în Centrele de îngrijire și educație timpurie 0 - 3 ani Antante;

5)    alte tipuri de solicitări ce intră în sfera noastră de competență.

(7) Atribuțiile Serviciului Anchete Sociale:

a)    asigură activități de informare și consiliere socială cetățenilor Municipiului București aflați în situații defavorizate socio-economic și/sau medical și care se adresează angajaților serviciului;

b)    orientează persoanele aflate într-o situație de risc socio-economic sau medical către instituțiile de asistență socială/compartimentele Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), specializate în rezolvarea problemelor cu care aceștia se confruntă;

c)    redactează fișa de informare și consiliere socială atunci când asigură activități de informare, orientare și consiliere socială cetățenilor care se adresează angajaților serviciului;

d)    asigură păstrarea confidențialității cazurilor sociale intrate în atenția serviciului;

e)    identifică situațiile de risc, nevoile sociale ale persoanelor evaluate și stabilește măsurile de prevenție sau de reinserție socială în cadrul referatelor de anchetă socială;

f)    primește solicitările adresate de către alte instituții sau compartimente ale DGASMB și repartizate prin rezoluția Directorului General către Serviciul Anchete Sociale (SAS), unde sunt înregistrate în Condica de remitere;

g)    redactează sub formă scrisă referate de anchetă socială și reevaluare socială privind situația reală, în temeiul cercetării din teren;

h)    propune și formulează măsurile pentru remedierea situațiilor de criză și combaterea excluziunii sociale în concluziile referatului de anchetă socială și le comunică serviciilor specializate/ instituțiilor din subordinea Primăriei Municipiului București sau a Consiliului General al Municipiului București (dacă este cazul);

i)    șeful SAS avizează toate măsurile/propunerile sau concluziile expuse în referatele de anchetă socială și referatele de reevaluare socială, prin semnarea acestora;

j)    formulează răspunsuri către celelalte compartimente ale DGASMB sau către alte instituții cu privire la solicitările formulate pentru efectuarea unor anchete sociale;

k)    asistenții sociali pot propune, celorlalte servicii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului ^ucurești sistarea serviciilor acordate beneficiarilor care, după reevaluarea efectuată, faydomiciliul acestora, se constată că nu mai corespund normplorlegafo de acordare a servicnlor si prestațiilor sqciale oferite în cadrul DGASMB; . z/o**•


l)    asistenții sociali în referatele de anchetă socială consemnează atât veniturile cu titlu ocazional,

cât și cele permanente, realizând o analiză a bugetului lunar al familiei/persoanei singure evaluate, iar în funcție de metodologia specifică fiecărui serviciu în parte, acestea pot-fi luate sau nu în calcul la stabilirea venitului pe membru de familie, în vederea acordării pestațiilor/serviciilor sociale necesare;    r

m)    elaborează note de înaintare pentru referatele de anchetă so«i3^^^^Enmărhr^Ium5ipiului | București (PMB) - Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinați soluționarea cazurilor referite de această intituție, Serviciului

n)    răspunde la scrisorile și sesizările primite, în tremen de 3 sediul instituției;u privire


la


o)


P)

q)


s)

t)


colaborează cu alte instituții publice în afara serviciilor subordonate CGMB, precum: servicii publice descentralizate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, servicii publice locale de asistență socială, Judecătorii, ONG-uri sau alte asociații și organisme private cu profil în domeniul asistenței sociale;

păstrează evidența anchetelor sociale efectuate într-un Registru special elaborat atât în format scris, cât și electronic;

contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanțarea măsurilor de asistență socială;

propune participarea personalului de specialitate la programe de instruire și perfecționare profesională;

elaborează proceduri de lucru specifice domeniului de activitate;

îndeplinește și alte sarcini de serviciu la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.”


Art. 5. Capitolul VI „ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ - la punctul „VI.6. se elimină COMPARTIMENTUL INFORMARE OMINIS” și punctul VI.6.3, COMPARTIMENTUL INFORMARE OMINIS se desființează.

Art. 6. Articolul 8 al punctului VI.IO. SERVICIUL „CENTRUL REZIDENȚIAL - SFÂNTA TEODORA” - „REGULAMENT-CADRU de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în „CENTRUL REZIDENȚIAL - SFÂNTA TEODORA”, se modifică și va avea următorul conținut:

„ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

Serviciul social „Centrul Rezidențial - Sfânta Teodora” funcționează cu un număr total de 90 persoane, din care:

a)    personal de conducere: Șef Serviciu - 1, Șef Birou Asistență Socială și Medicală -1, Șef Birou „Unitate de îngrijiri la Domiciliu -1 și Șef Birou Administrativ -1.

b)    personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 62

c)    personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere - reparații, deservire: 24

d)    voluntari

Personalul de specialitate reprezintă 68,88% din totalul personalului.”

Art. 7. Se introduce punctul VI. 11. după punctul VI.10.SERVICIUL „CENTRUL REZIDENȚIAL -SFÂNTA TEODORA - „REGULAMENT-CADRU de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în „CENTRUL REZIDENȚIAL - SFÂNTA TEODORA”, care va avea următorul conținut:

„VI.11. BIROUL “UNITATE DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU”

A.rt.11.1. Biroul ‘ Unitate de îngrijiri la domiciliu” se află în subordinea Serviciului Centrul Rezidențial Sfânta Teodora ’ și este condus de un șef birou, cu sediul în imobilul serviciului, situat la adresa strada Cap. Grigore M^arin nr> 42-44, sector 4, București.    ■ >    '    \

Art. 11.2. Personalul biroijluix se~subordonează șefului de birou, având de îndeplinit wufm^tbarele; *

arib,ii:    T U

■>


.... .<


-    reprezintă furnizorul de servicii sociale (D.G.A.S.M.B.) beneficiară de servicii de îngrijiri socio-medicale la domiciliu;

în contractul încheiat cu persoana


întocmirea documentației aferente contractării furnizorilor de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu, în condițiile legii;    '    *

-    identificarea nevoilor de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliuji_pcrsoanelorvârstnice de la nivelul Municipiului București;

-    elaborarea pliantelor informative și diseminarea acestora Ia nivelul comunității-

-    informarea beneficiarilor/aparținători și publicului larg cu privire la scrvierfîe^ot

-    elaborarea de rapoarte periodice de activitate și a Raportului anual de'activil

-    elaborarea instrucțiunilor, procedurilor de lucru, a procedurilor operaționale și a instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

-    realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate de birou și de furnizorii de servicii contractați;

-    monitorizarea serviciilor socio-medicale de îngrijire la domiciliu acordate beneficiarilor;

-    elaborarea și aplicarea chestionarelor de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor;

-    elaborarea procedurilor de decontare a serviciilor de îngrijire la domiciliu, prestate de furnizorii contractați;

-    verificarea documentelor depuse de furnizorii contractați în vederea decontării serviciilor de îngrijire la domiciliu prestate și solicitarea de clarificări, unde este cazul;

-    verificarea în teren a activităților prestate de furnizorii contractați;

-    monitorizează respectarea standardelor minime de calitate aplicabile domeniului;

-    întocmirea propunerilor de decontare a serviciilor și transmiterea către Serviciul Financiar, Contabilitate și C.F.P. din cadrul D.G.A.S.M.B. în vederea efectuării plăților;

-    colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

-    elaborează centralizatoare de plată a contribuției și demarează procedura de recuperare a debitelor;

-    transmiterea către furnizorii de servicii contractați a dosarelor beneficiarilor (copii ale actului de identitate, contract/act adițional, fișă socio-medicală etc.) conform procedurilor aprobate;

-    îndeplinește și alte sarcini la solicitarea șefului ierarhic superior, în condițiile legii.

Art.11.3. Serviciile de îngrijire socio-medicală la domiciliu vor fi acordate unui număr de cel puțin 300 beneficiari anual.

Art. 11.4. Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

-    solicitantul este persoană vârstnică (conform legislației în vigoare);

-    este încadrată în grad de dependență, conform Fișei de Evaluare socio-medicală;

-    are domiciliul sau reședința pe raza municipiului București;

-    a depus un dosar complet cu toate documentele necesare;

-    nu figurează cu creanțe scadente la bugetul local;

-    nu se poate gospodări singur/ă și nu își poate efectua deplasările pentru procurarea hranei, medicamentelor etc.;

-    nu are întreținători sau aceștia nu se pot ocupa de îngrijirea persoanei dependente ori nu îi pot acorda sprijinul necesar în vederea realizării activităților zilnice, de bază și instrumentale;

-    deține Decizie de acordare a serviciilor de îngrijiri socio-medicale la domiciliu.

Art.11.5. în vederea facilitării accesului persoanelor la serviciile acordate de către Unitatea de îngrijiri la domiciliu, D.G.A.S.M.B. poate delega o echipă formată din minim un medic și asistent social. Membrii echipei pot fi angajați ai instituției sau contractați de către D.G.A.S.M.B.

Art.11.6. Dosarul cu actele necesare se depune la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, situată la adresa: str. Constantin Miile nr. 10, sector 1, București, urmând să fie analizat de către o comisie formată din angajați ai D.G.A.S.M.B., numiți prin Decizie a Directorului General.

Art.11.7. Decizia de accesare este luată de către Comisia desemnată, care analizează dosarele în cadrul ședințelor de lucru, îțr dâta dș 25 ale fiecărei luni, dosare care sunt complete și depuse până în data de 24, ora 14.00. LucrâfilejComisiși sunt asiguratele un Secretariat tehnic al acesteia care; va *.


și unțtajii, după caz. Dosarele complete vorV*1 * * ‘

analizate în Comisie și dacă sunt acceptate vor primi un număr pe lista de așteptare, în funcție de data înregistrării. Accesarea serviciilor va avea loc în ordinea stabilită de către Comisie pe lista de așteptare, iar decizia acesteia este comunicată de Secretariatul tehnic, în funcție de locurile libere comunicate de Unitatea de îngrijiri socio-medicale la domiciliu.

Art.11.8. Directorul General al D.G.A.S.M.B. va emite decizia de accesare pentru dosarele acceptate, iar fiecare persoană va fi anunțată în termen de 24 de ore de la dat<L^^^«Hi5c5înbde către reprezentantul Secretariatului tehnic.

Art.11.9. Accesarea serviciilor de către persoana care deține decizie se

contractului de furnizare a serviciilor. Acesta se încheie după modeluMtabilitjie către D.G.A.S.M.B., cu respectarea modelului cadru, și se semnează între reprezentanții D.G.A.S.M.B. și beneficiar/aparținătorul lui. Odată cu semnarea contractului de furnizare a serviciilor, beneficiarul și/sau aparținătorul, după caz, vor semna și angajamentele de plată ca anexă la contractul de servicii, dacă este cazul. Un dosar conținând copii ale actului de identitate, contract/act adițional, fișă socio-medicală etc., va fi transmis furnizorului de servicii contractat. Numărul de exemplare al contractului încheiat va fi în funcție de numărul persoanelor semnatare, astfel încât, fiecare semnatar va primi un exemplar. Un exemplar al contractului de servicii se păstrează la dosarul personal al beneficiarului. Art.11.10. Servicii acordate:

a)    ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice: igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasarea în interior, comunicare;

b)    ajutor pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare a bunurilor, activități de petrecere a timpului liber; deplasarea pentru plătirea facturilor, ridicarea unor rețete, aprovizionare, deplasarea la unități medicale;

c)    servicii medicale de bază ( în afara perioadei decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate), astfel: măsurarea parametrilor fiziologici (temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diureză, scaun), administrarea medicamentelor cu sau fără supravegherea medicului (injectabil, perfuzabil sau pe cale orală), îngrijirea plăgilor, escarelor, stomelor și fistulelor, monitorizarea glicemiei, educație pentru sănătate, comunicare în scop terapeutic.

Serviciile menționate sunt minimale; lista putând fi completată în funcție de nevoile beneficiarilor și de documentațiile de atribuire a contractelor de prestări servicii. Serviciile menționate pot fi corelate cu servicii de teleasistență, servicii psiho-sociale și consiliere juridică.

Serviciile sunt acordate de către furnizorii de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu, numai în baza procedurilor de lucru/operaționale/instrucțiunilor elaborate de către D.G.A.S.M.B., standardelor minime de calitate și legislației aplicabile în domeniu.

Art. 11.11. Costul mediu lunar se stabilește în conformitate cu legislația în vigoare și/sau prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București.

Art. 11.12. Contribuția lunară

Contribuția lunară corespunzătoare serviciilor primite și actele necesare pentru accesarea serviciilor vor fi stabilite, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia Directorului General al D.G.A.S.M.B.44,
Emanuel - Adrian SA

PreședintefexecjiJiv FS    îi România


L.


luliana Loredan Director Ootfrdon
Niculina GROSU / Vicepreședinte

17