Hotărârea nr. 563/2018

HOTARAREnr. 563 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI , STATULUI DE FUNCTIL SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


NFORM CU ORIGINALUL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului pentru Tineret al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 7931/1/18.07.2018 și ai Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 4532/19.07.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 210/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 582/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresele nr. 809/16.07.2018 și nr. 838/31.07.2018 ale Centrului pentru Tineret al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-Legii-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 5 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, cu un număr de 41 posturi, din care 9 posturi de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului pentru Tineret al Municipiului București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se reduce numărul total de posturi al Teatrului de Comedie de la 124 de posturi la 122, prin desființarea următoarelor posture vacante de execuție:

a)    poziția 5 în statul de funcții - consilier juridic (S), grad profesional IA;

b)    poziția 17 în statul de funcții - secretar (literar) (S), grad profesional II

(2)    Se reduce numărul total de posturi al Muzeului Municipiului București de la 155 la 154, prin desființarea următorului post vacant de execuție: poziția 105 din statul de funcții -restaurator (M) treaptă profesională I

(3)    Se reduce numărul total de posturi al Teatrului Municipal „Lucia Sturza Bulandra” de la 150 la 148, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție:

a) poziția 98 muncitor în activitatea specifică instituțiilor de spectacole (M;G) treaptă


CONFORM CU ORIGINALUL


b) poziția 105 muncitor în activitatea specifică insfiftrtțildf^de spectacole (M;G) treaptă profesională II.

Art.3 (1) Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 381/2016, anexa nr. 2, precum și numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la această hotărâre se modifică în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1).

(2)    Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 229/2017, numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la această hotărâre, precum și anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 196/2018 se modifică în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2).

(3)    Art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 408/2016, anexa nr. 2, precum și numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la această hotărâre, se modifică în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3).

(4)    Art. I din Hotărârea C.G.M.B. nr. 280/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Centrul pentru Tineret al Municipiului București, Teatrul de Comedie, Teatrul „Lucia Sturza Bulandra” și Muzeul Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018

PREȘEDINTE DE SEDINJ Ă    SECRETAR GENERAL

zfțAAvX    AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Claudiu    '    Georgiana ZamfirBucurești, 23.08.2018 Nr. 563

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


2-

\n

Anexa 1Anexa Nr. 1

la

H.C.G.M.B NR.    /<f

TOTAL NUMĂR POSTURI: 41 din cure:

POSTURI DE CONDUCERE: 9 POSTURI DE EXECUȚIE: 32


CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ORGANIGRAMĂCOMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN


<61 RECTOR GENERAL ADJUNCT


DIRECTOR

GENERAL


SERVICIUL ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE, SECRETARIAT


DIRECTOR GENERAL ADJUNCTSERVICIUL DEZVOLTAREA INIȚIATIVE

DE TINJEl(tepMCOMPARTIMENT

JURIDIC


BIROUL

FINANCIAR

CONTABIL


SERVICIUL PROGRAME Șl PROIECTE PENTRU TINERET


BIROUL MARKETING, COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE


BIROUL

ACHIZIȚII

PUBLICE


IFORMCU ORIGINALUL


Centrul pentru Tinerel al Municipiului București

Municipiul București. Calea Victoriei nr.126. sector 1. Cod Poștal- (110094, Cod l-'iscnl: 36860537

Adresa de corespondenta: Bulevardul Basarabia 37-39. Sector 3, București (National Arena Bneurcșli - Sector 114) Luiil.nl n l luih.tu
--—-— -:---—

CENTRUL PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

STAT DE FUNCȚII

ff I. Cod Poștal: 010094, Cod riscaTO686O537


/Adresa de corespondent: Bulevardul Basarabia 37-39. Sector 3. București (National Arena Riieun-ț^Seetor 1 l-t)

contat t a el mh.cu


Nr.

poz.

Compartimentul

Funcția

Nivel

studii

Grad/Treaptă prof.

Nr.

posturi

Anexa la Legea 153/2017 în baza căreia se stabilește salariul de bază

1

2

3

4

5

6

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1.

Director General

S

II

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV a)

2.

Director general adjunct

S

II

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV a)

3.

Director general adjunct

S

II

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV a)

SERVICIUL DEZVOLTAREA INIȚIATIVELOR DE TINERET

4.

Șef serviciu

S

II

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV a)

5.

Consilier

S

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

6.

Consilier

s

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

7.

Consilier

s

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

8.

Referent

M

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

9.

Referent

M

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

10.

Referent

M

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

SERVICIUL PROGRAME Șl PROIECTE PENTRU TINERET

11.

Șef serviciu

S

II

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV a)

12.

Consilier

S

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

13.

Consilier

S

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

14.

Consilier

S

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

15.

Referent

M

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

16.

Referent

M

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

17.

Referent

M

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

BIROUL MARKETING, COMUNICARE Șl RELAȚII PUBLICE

18.

Șef birou

S

II

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV a)

19.

Consilier

S

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

20.

Consilier

S

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

21.

Referent

M

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

COMPARTIMENT JURIDIC

22.

Consilier juridic

S

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

23.

Consilier juridic

S

IA

1

Anexa Vlll/Cap. ll/A/IV b)

24.

Consilier juridic

s

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE

25.

Șef birou

s

II

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV a)

26.

Consilier

s

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

27.

Consilier

s

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

28.

Consilier

s

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

BIROUL FINANCIAR-CONTABIL

29.

Șef birou

s

II

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV a)

30.

Consilier

s

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

31.

Consilier

s

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV bj.

32.

Consilier

s

IA

1

Anexa Vlll/Cap, ll/ZV^) M >4

SERVICIUL ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE, SECRETARIAT    /A. ~

33.

Șef serviciu

s

II

1

Anexa VIII/Cap/llZĂ/IV a)

34.

Referent

M

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/AZIV b)

35.

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

36.

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa Vlll/Cap. ll/A/IV b)

37.

Șofer

M.G

IA

1

Anexa Vlll/Cap ll/A/IV b)

38.

Referent

M

IA

1

Anexa Vlll/Cap. ll/A/IVb)

39

Referent

M

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC

NTERN

40.

Auditor

IA

1

Anexa Vlll/Cap. II/A/IV b)

41.

Auditor    /fâ

1

1

Anexa Vlll/Cap. Il/AZ»V®)MlJ'^

NUMĂR TOTAL POSTURI /fe3    41    c ->

Posturi de conducere    /Z?    9    A    \

Posturi de execuție    ll’$TA^6sut'sf-'-ot ±jj    32    |£ £*\” f\\Sr

Cc^tfiiffjțnlru^    ' blui ^îîfîlts

5l1

Municipiul București. Calea Victorie


‘ ș> „ „ ,

„.îiDicA    :

V-, „o •

[^Posturi de execuție


NOTĂ:

*    Anexele la Legea 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

*    Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției Ia Titlul I Cheltuieli de personal, subdiviziunea - Cheltuieli cu salariile.

*    Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate și cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

*    Transformările sau permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

*    în cazul în care organigrama ( structura organizatorică ) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziție a Primarului General.


UMANE


Centrul pentru Tineret ut Municipiului București

Municipiul București, Calea Victoriei nr. 126, sector I. Cod Poștal: 010094. Cod Fiscal: 36860537 Adresa de corespondentă: Bulevardul Basarabia 37-39, Sector 3. București (National Arena București viHiluct a t’linb.rii


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL

CENTRULUI PENTRU TINERET AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CUPRINS:

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II: OBIECTUL DE ACTIVITATE

CAPITOLUL III: PATRIMONIU

CAPITOLUL IV: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

CAPITOLUL V: ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ATRIBUȚII GENERALE ALE CTMB


CAPITOLUL VI: ATRIBUȚIILE CONDUCERII EXECU COMPARTIMENTELOR PREVĂZUTE ÎN STRUCTURA INSTITUȚIEI

CAPITOLUL VII: PERSONAL SALARIZARE    /


CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Centrul pentru Tineret al MunicipiulUCBucureștîj 'numit în continuare CTMB, este un serviciu public de interes local al Municipiului Bucurai. eajterson aii tale juridică, finanțat integral din alocații de la bugetul local al Municipiului București.

Art. 2. CTMB este înființat prin H.C.G.M.B nr. 370/ 24.11.2016, modificată și completată prin H.C.G.M.B nr. 280/30.06.2017

Art. 3. CTMB este organizat și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de Ordine Interioară, precum și a celorlalte acte normative aplicabile în materie.

Art. 4. Sediul administrativ al CTMB se află în Calea Victoriei nr. 126, sector 1. București.

Art. 5. Majorarea bugetului Centrului pentru Tineret al Municipiului București se poate realiza și prin donații sau sponsorizări, de Ia persoane fizice sau juridice. încasate în bugetul local al Municipiului București.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6. (I) Obiectul de activitate al CTMB îl constituie :


1. Organizarea și promovarea activităților de tineret. încurajarea inițiativelor de tineret în municipiul București, sprijinirea vieții familiale, incluziunea socială și consilierea tinerilor în vederea asigurării de condiții adecvate integrării socio-profesionale, conform necesităților și aspirațiilor lor și acordarea de asistență pentru realizarea drepturilor acestora, în condițiile Legii Tinerilor nr. 350/2006. cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a altor prevederi legale în vigoare, relevante pentru domeniul de activitate al CTMB.

Prestarea de servicii de utilitate publică în calitate de organizator/co-organizator, partener sau instituție finanțatoare, în vederea implementării, derulării și dezvoltării de proiecte și programe adresate studenților si tinerilor cu vârstă cuprinsă între 14-35 de ani din MunicipiulJ3ț3cț^ești -tineri și studenți din mediul liceal și universitar bucureștean, tineri absolvenți de^lfgeu smuș oii ! profesionale, șomeri înregistrați, tineri care nu au un Ioc de muncă, nu sunt într-o formă dd'educați| formală și nici într-un program de formare profesională;


(2) Obiectul de activitate al CTMB se realizează prin:

1.    Dezvoltarea unor proiecte si programe adresate studenților și tinerilor cu vârstă cuprirftă..înUe.|4-35 de ani;

2.    Organizarea unor cursuri și stagii de dezvoltare personală și formare profesională pentru tineri și

studenți din mediul liceal și universitar bucureșJe§rn?=Ej£eri absolvenți de liceu sau școli profesionale, șomeri înregistrați, tineri care nu au b /fo_£ de    nu sunt într-o formă de educație

formală și nici într-un program de formare profes/pnal^^^nTOfETS);

QO nț&f.'n firt/w/Wn

3. Organizarea și susținerea programelor și a proie București, inițiate de acestea cât și a celor care decu

■, regionale,


naționale sau internaționale.

4. Prestarea de servicii culturale, prin asigurarea conc<t    t    __________c-ic.


necesare pentru realizarea unor acțiuni, proiecte și programe culturale, artistice, cultural - artistice, cultural - sportive, cultural - educative, de interes local, destinate studenților și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani;

5.    Inițierea, organizarea și derularea unor acțiuni, proiecte și programe proprii în baza unor priorități anuale, stabilite prin intermediul unui plan de acțiune anual, în folosul și având la baza nevoile studenților și tinerilor din Municipiul București;

6.    Acordarea de sprijin financiar, în baza unor apeluri de proiecte și a unor priorități anuale ale instituției, regăsite în planul anual de acțiune, în vederea implementării unor proiecte și programe în domenii relevante precum antreprenoriat, educație în toate formele sale, formare profesională, sport, cultură, artistic, turistic, ecologic, multimedia, civice, incluziune socială, de divertisment și de interes local.

7.    Acordarea de subvenții și stimulente financiare adresate tinerilor și studenților cu vârstă cuprinsă între 14-35 ani din Municipiul București, pentru a asigura condiții adecvate integrării socio-profesionale, precum și cu scopul de a promova întemeierea familiei și incluziunea socială a tinerilor și studenților din Municipiul București

Art. 7. Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, CTMB. în calitate de prestator de servicii, organizator/co-organizator, partener sau instituție finanțatoare. încheie angajamente. în condițiile legii, cu persoane fizice, persoane fizice autorizate, precum și cu persoane juridice de drept public sau privat, din țară și din străinătate.

Art. 8. CTMB stabilește și organizează acțiuni, proiecte și programe proprii, cu încadrarea în bugetul alocat.

CAPITOLULUI

PATRIMONIU

Art.9. (1) CTMB își desfășoară activitatea în sediul din Calea Victoriei nr. 126. sector 1, București.

(2)    Patrimoniul CTMB poate fi mărit în condițiile legii prin achiziții, sponsorizări, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, de bunuri din partea unor instituții ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate;

(3)    Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea CTMB se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să întreprindă și să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege;

(4)    Instituția ține distinct evidența contabilă a patrimoniului public și privat dat în administrarea sa;

(5)    Instituției ii revine responsabilitatea inventarierii obligatorii anuale a patrimoniului mobil și imobil și transmiterea acestuia către departamentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului

'    '    '    * '    ' '    ’    ‘    ' .arului


CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


Art. 10. (1) Structura organizatorică a CTMB se concre'.„_ _____

propunerea conducerii CTMB, se întocmește de către institupe^se avizează pentru conformitate de către compartimentul de resort din cadrul Primăriei Municipiului București și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Primarului General.

(2) Structura organizatorică a CTMB cuprinde: a) Conducerea executivă:

-    Director General;

-    Director General Adjunct;

-    Director General Adjunct;

-    Șef Serviciu/Birou.

b) Aparatul de specialitate și funcțional din subordinea Directorului General:

Serviciul Dezvoltarea Inițiativelor de Tineret; Serviciul Programe și Proiecte pentru Tineret;

Biroul Marketing. Comunicare și Relații Publice; Compartimentul Juridic;

Biroul Achiziții Publice;

Biroul Financiar-Contabil.

Serviciul Administrativ, Resurse Umane. Secretariat; Compartimentul Audit Public Intern.


Art. 11. Directorul General va stabili prin fișa postului atribuțiile celor doi directori generali adjuncți. ale șefilor de serviciu și birouri, precum și limitele de competență ale acestora.

CAPITOLUL V

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ATRIBUȚII GENERALE ALE CTMB

Art. 12. Pentru realizarea obiectului său de activitate. Centrul pentru Tineret al Municipiului București are în activitatea de specialitate, următoarele atribuții generale:

Susține și finanțează proiecte de interes și utilitate pentru studenții și tinerii cu vârstă cuprinsă între 14-35 de ani, realizate în parteneriat cu unități și instituții de învățământ din Municipiul București, structuri ale administrației publice locale și centrale considerate relevante, organizații neguvemamentale interne, naționale și internaționale;

încheie parteneriate cu persoane juridice de drept public și drept privat, în scopul susținerii, promovării și valorificării programelor și proiectelor de interes pentru studenți și tineri;

Susține și dezvoltă metode și sisteme de reprezentare și de promovare a drepturilor și intereselor studenților si tinerilor în raport cu unitățile de învățământ de care aceștia aparțin, instituțiile statului și autoritățile publice locale, precum și în raport cu^țEgafij^ațiile neguvernamentale care derulează activități relevante pentru aceste categorii;

Organizează și susține grupuri de lucru ti    i consultativ. în d«    n

antreprenoriat, educație în toate formele sale. J    lală. sport, culturi^

(fon ferm p'wpun&ru indî


interes și de utilitate pentru studenți și tineri;

6.    Organizează și susține evenimente, competiții, festivaluri și manifestări educative, sportive, cultural-artistice. sociale, civice, ecologice și de divertisment dedicate studenților și tinerilor;

7.    Realizează proiecte și activități privind cunoașterea și promovarea istoriei, culturii, tradiției și valorilor locale, naționale și internaționale ;

8.    Organizează și susține activități turistice tematice pentru studenți și tineri, realizează școli tematice și excursii interne și internaționale, menite a recompensa și stimula implicarea și performanțele tinerei generații, contribuind astfel la dezvoltarea stării de sănătate, a tonusului psihic și fizic, precum și a nivelului de responsabilizare, cunoaștere, relaționare și socializare în cadrul colectivității, respectivele beneficii contribuind la desăvârșirea formării complexe a acestora;

9.    Evaluează în vederea colaborării persoane juridice sau fizice pentru organizarea activităților;

10.    Derulează și susține programe și campanii privind susținerea vieții de familie, adoptarea unui stil echilibrat și sănătos de viață, precum și prevenirea și combaterea consumului de tutun, alcool și substanțe toxice în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsa între 14-35 de ani, cu sprijinul instituțiilor și organizațiilor în domeniu;

11.    Realizează proiecte și activități în sfera multimedia, menite a implementa și dezvolta tehnicile de informare, comunicare și afirmare publică în rândul studenților și tinerilor;

12.    Concepe, redactează, editează și difuzează cărți și publicații, precum și alte materiale promoționale. pe orice lip de suport;

13.    Realizează și valorifică cercetări și analize sociologice ce vizează ariile de interes, necesitate și utilitate pentru tânăra generație;

14.    Organizează și susține proiecte și programe ale autorităților publice locale ale Municipiului București, ale organizațiilor neguvernamentale relevante la nivel local și național, ale structurilor mediului privat și de afaceri, parteneri sociali, atât cele care sunt inițiate de acestea cât și cele care decurg din relații de colaborare locale, regionale, naționale sau internaționale ale Municipiului București, relevante pentru problematica studenților și tinerilor;

15.    Deslâșoară activități de informare și promovare a propriilor proiecte și programe în Municipiul București, precum și în alte localități din țară și din străinătate;

16.    Derulează programe de sprijin antreprenorial (tutorat/mentorat, stagii de practică, asistența/consiliere vocațională), inclusiv pentru tinerii care nu sunt încadrați în muncă, nu sunt înscriși in sistemul de educație sau formare profesională:

17.    Derulează programe specializate de incluziune socială și dezvoltare socio-profesională prin dezvoltarea unor pachete integrate personalizate pentru tinerii care nu au un loc de muncă, nu sunt încadrați într-o formă de educație sau formare profesională;

18.    Dezvoltă platforme Online de resurse virtuale, extinzând astfel aria de intervenție din ofiline și în mediul online;

19.    Organizează evenimente și campanii de informare și promovare la nivelul Municipiul București, în vederea atragerii grupului țintă al studenților și tinerilor;
unor acțiuni, servicii sau proiecte de interes public local pentru tineri cu vârsta cuprinsa între 14-35 de ani;

26. Organizează orice alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate, stabilite în conformitate cu

prevederile legale în vigoare și cu actele administrative ale Primarului General și ale Consiliului General al Municipiului București.

Art. 13. Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Centrul pentru Tineret al Municipiului București, în calitate de prestator de servicii, organizaton'co-organizator. partener sau instituție finanțatoare, încheie angajamente, în condițiile legii, cu persoane fizice, persoane fizice autorizate, precum și cu persoane juridice de drept public sau privat, din țară și din străinătate.

CAPITOLUL VI

ATRIBUȚIILE CONDUCERII EXECUTIVE ȘI ALE COMPARTIMENTELOR

PREVĂZUTE ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUȚIEI

Art.14. Conducerea Executivă:

Conducerea executivă a CTMB este asigurată de către directorul general și cei doi directori generali adjuncți. numiți în condițiile legii și are responsabilitatea de a duce la îndeplinire atribuțiile stabilite prin prezentul Regulament. în scopul îndeplinirii obiectului de activitate.

Art. 15. (1) Directorul General al Centrului pentru Tineret al Municipiului București își

desfășoară activitatea pe baza actelor normative în vigoare (Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General, Legi, Hotărâri și Ordonanțe ale Guvernului. Ordine și alte acte normative) și a prezentului regulament de organizare și funcționare:

(2)    Directorul General ui Centrului pentru Tineret al Municipiului București îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite și exercită managementul general al întregii activități a instituției;

(3)    Directorul General al Centrului pentru Tineret al Municipiului București conduce activitatea instituției și este reprezentantul acesteia în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, cu alte persoane juridice, precum și cu persoane fizice în limitele de competență stabilite prin lege. prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General.

(4)    Directorul General al Centrului pentru Tineret al Municipiului București reprezintă și angajează instituția în raporturile cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat din țară și din
Art. 16. Principalele atribuții ale Directorului General sun

1.    Conduce și coordonează întreaga activitate a Cent BUCUre?ti;

2.    Stabilește prin fișa postului, atribuțiile celor doi directori geneftâfhdjuncți, a șefilor de serviciu și birou subordonați și le poate modifica în funcție de necesități, pentru a asigura buna funcționare a instituției;

3.    Coordonează și participă la procesul de elaborare a bugetului de cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre avizare Primarului General:

4.    Asigură respectarea destinațiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite:

5.    Fundamentează și propune bugetul pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului pe care îl înaintează ordonatorului principal de credite o dată cu proiectul bugetului CTMB;

6.    întocmește și fundamentează propuneri privind proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al instituției și le înaintează în vederea supunerii spre aprobare Consiliului General al Municipiului București, conform legii;

7.    în limita competențelor acordate, aprobă încheierea contractelor, necesare pentru derularea activității curente, cu terți, în condițiile legii;

8.    Dispune organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de bunuri materiale și servicii, conform prevederilor legale;

9.    Fundamentează și propune proiectul de organigramă, stat de funcții și regulament de organizare și funcționare ale instituției, în vederea supunerii spre aprobare, conform reglementarilor legale, conform normativelor de personal în vigoare și a bugetului alocat cu această destinație:

10.    Aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al instituției și dispune aducerea lui la cunoștință tuturor salariatilor prin directorii generali adjuncții, respectiv șefii de servicii, birouri și a personalului cu atribuții de coordonare;

11.    Răspunde de modul de întrebuințare a fondurilor bănești, mijloacelor fixe. materiilor prime, materialelor și a tuturor valorilor aflate în patrimoniul încredințat;

12.    Exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin care se centralizează veniturile și cheltuielile;

13.    Directorul General are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:

a) selectează, angajează și concediază personalul salariat. în condițiile legii: negociază clauzele contractelor individuale de muncă. în condițiile legik^


b)

c)

d)


dispune încadrarea, detașarea, delegarea personalului instituției, în cofnnț+iîe legii;


e)

0

g)

h)

i)


încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată/nedeterminată. cu respectare* l prevederilor din Codul muncii și, după caz, din legile speciale;    IJ

analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al instituției. inclusjW cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;    1/

analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. în condițiile legii;


în funcție de disponibilitățile din bugetul aprobat cu această destinație, aprobă planul anual pentru perfecționarea profesională a personalului angajat în instituție: evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directă, aprobă fișa postului șifisa^teța.performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat în institui®^ _ decide. în condițiile legii, modificare! urmare evaluării, precum și alte măsu

Conform frefvncrii insnfvfi\j)    coordonează activitatea de personal dispunând de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salarj# să\ârșit o abatere disciplinară;

k)    răspunde de aplicarea legislației privind salarizatei

14.

15.

16.

17.

18. 19. 20 21. 22.

23

24.


25.

26.

27.


28.

29.

30.

31.

32.

33.


fondurilor bugetare aprobate.

Coordonează activitatea de personal, asigură respectarea disciplinei muncii. îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției:

Verifică și răspunde de aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de securitate și sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

Organizează activitatea de fonnare și perfecționare profesională a salariaților, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de salariați in contextul mutațiilor ce intervin in obiectul de activitate al administrației, potrivit cerințelor de modernizare a activității;

Răspunde de aplicarea legislației privind salarizarea personalului din unitate, în limita fondurilor bugetare aprobate și dispune întocmirea fișei performanțelor profesionale individuale pentru întregul personal al instituției, conform legii;

Repartizează corespondența instituției, compartimentelor de specialitate;

Coordonează, îndrumă și controlează activitatea din punct de vedere tehnic și organizatoric; Verifică și certifică propunerile de proiecte de investiții ale CTMB;

Emite decizii de recuperare a pagubelor aduse CTMB:

Răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern, conform prevederilor legale în vigoare;

Coordonează activitatea privind auditul intern, controlul financiar preventiv și controlul intern/managerial;

Desemnează prin decizie, persoana responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, prealabil angajării și ordonanțării cheltuielilor din cadrul CTMB. ce constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni, din punct de vedere al legalității, regularității și încadrării în limitele angajamentelor bugetare și legale stabilite prin bugetul anual aprobat potrivit legilor în vigoare:

Răspunde de asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității de audit public intern: Aprobă componența comisiilor de a ofertelor, precum și documentația referitoare la activitatea de achiziții publice:

Aprobă regulamentul/procedurile de acordare a finanțărilor, numește componența comisiei de si selecție a proiectelor, numește componența comisiei de soluționare a contestațiilor si stabilește cuantumul sprijinului financiar ce se va acorda proiectelor selectate;    f

In limita competentelor acordate, aprobă încheierea contractelor, nece

activității curente, cu terți, în condițiile legii;


Se deplasează la manifestări și evenimente din țară și străinătate în interesul instituției Efectuează concediul legal de odihnă, cu aprobarea Primarului General:    f //IjZ

Stabilește participarea instituției cu proiecte și programe la evenimente interne și internaționalei cu aprobarea Primarului General;

Aprobă devizele de cheltuieli pentru proiectele angajate în limitele bugetului de cheltuieli; încheie contracte de finanțări nerambursabile ca instituție finanțatoare, precum și contracte'de finanțări europene și internaționale ca beneficiar, destinate satisfacerii proiectelor de utilitate pentru tineri. în conformitate cu obiectul de activitate al instituției și cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

Aprobă regulamentele elaborate și propuse^ raîjș^e de serviciile și compartițț    >

subordinea acestuia:

evenimente al tfeEeendi-ț+i peN^rmaRte-p Ms 0 RM CU ORIGINALUL ■


35.    Asigură dezvoltarea activităților CTMB și îmbunătățește cor instituției, elaborează și aplică strategii specifice în vedere^ activității curente si de perspectiva a instituției;

36.    Dispune măsuri pentru punerea în practică a planului de inv^sț|ții„ rțiivdile de investiții, reparațți curente, reparații capitale, modernizări și extinderi ale imobilului'1 uV care ’ activitatea:

37.    în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției;

38.    în perioada când directorul general nu este prezent in instituție, atribuțiile funcției sunt exercitate de către unul dintre cei doi directori generali adjuncți sau de către o persoană desemnată de acesta ori de către Primarul General, după caz;

39.    în situația când postul de director general este vacant, atribuțiile funcției vor fi exercitate de către persoana desemnată în baza Dispoziției Primarului General.

40.    îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General:

Art. 17. Principalele atribuții ale Directorilor Generali Adjuncți:


1.    Directorii generali adjuncți se află în subordinea Directorului General.

2.    Asigură buna desfășurare a activități tehnico-administrative a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale;

3.    Participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al instituției;

4.    în colaborare cu șefii de servicii, birouri și coordonatorii compartimentelor, întocmesc planul anual de achiziții, investiții și de dotare cu mașini, utilaje și aparatură necesară tuturor sectoarelor de activitate, cu aprobarea conducătorului instituției:

5.    întocmesc planul centralizat de aprovizionare cu materialele necesare bunei desfășurări a activității:

6.    Coordonează elaborarea tuturor materialelor cu privire la activitatea compartimentelor subordonate;

7.    Coordonează și avizează procedurile legale privind achiziția publică de produse, servicii și lucrări:

8.    Iau măsuri cu privire la reabilitarea patrimoniului instituției, făcând propuneri de reparații curente

necesare;    y

9.    Coordonează activitatea compartimentelor din subordinea lor și, în mod nemj conducătorilor acestor compartimente;

10.    Fac propuneri pentru necesarul de cheltuieli al compartimentelor din suborjjuie?

// %

bugetului de venituri și cheltuieli al instituției;    /    /

11.    Propun. în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, cheltuielile de capital de

dotărilor independente;    j

12.    Controlează modul de aplicare și executare a dispozițiilor și atribuțiilor prevăzute în Reguli de Ordine Interioară pentru compartimentele din subordine;

13.    întocmesc lișele posturilor și participă la a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;

14.    Propun măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității compartimentelor din subordine:

15.    Organizează și urmăresc modul de aducere la cunoștință a saiariaților din subordine a măsurilor și deciziilor luate cu privire la organizarea și fungfcggiâSfeaJnstituției;

16.    Analizează, avizează sau aprobă, după caz.x ^reijle persîwlukii din subordine:

pr8P<Jnzri)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.


Solicită note explicative șefilor compartimentelor subordonate cazul apariției unor disfuncționalități;

Propun sancțiuni disciplinare și materiale pentru personaluli'tSțj stiborSie;1 Conform legii


24.


25,


Emit note de serviciu adresate personalului din subordine, aw^și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice compartimentelor din subordine;

Răspund în fața Directorului General de respectarea normelor îcgale^în domeniile fiecăruia de activitate, de legalitate tuturor documentelor întocmite sau avizate.

Participă nemijlocit la negocierile de orice natură, pe care le inițiază sau desfășoară structurile din subordinea lor, cu aprobarea Directorului General.

Coordonează direct și răspunde de activitatea compartimentele, birourilor, serviciilor în funcție de atribuțiile trasate în acest prin decizie a Directorului General.

Contrasemnează și avizează, alături de conducătorul instituției, documentele emise de structurile aflate în subordine, precum și situațiile financiare, documentele cu caracter juridic, referate de necesitate, caiete de sarcini. în cazul neasumării contrasemnării. directorii generali adjuncți vor transmite în scris motivele legate de refuzul contrasemnării Directorului General, care va decide asupra soluțiilor legale aplicabile unei asemenea situații.

Coordonează urmărirea modului de îndeplinire al condițiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziție publică și a obligațiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigoare, pe durata de execuție a contractelor, cât și în perioada de garanție și informează, periodic și detaliat și transmite în timp util, Directorului General, rapoarte cu privire la situația constatată și a respectării tuturor dispozițiilor legale ce reglementează derularea contractelor de către contractanți: îndeplinesc și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, din dispoziția conducătorului instituției, prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și dispoziții ale Primarului General.


Art. 18. în lipsa Directorului General din instituție, unul dintre cei doi Directori generali adjuncți va prelua toate atribuțiile acestuia, prin dispoziția Directorului General.

Art 19. Atribuțiile compartimentelor din subordinea Directorului General sunt următoarele:

I. SERVICIUL DEZVOLTAREA INIȚIATIVELOR DE TINERET


OBIECTIVE:

1.

de intervenție, precum; antreprenoriat. educație în toate formele sale, formare profesională, sport, cultură, artistic, turistic, ecologic, multimedia, civice, incluziune socială, de divertism nț/și altele în funcție de nevoile identificate la nivelul comunității locale:

2.    Crearea contextului necesar dezvoltării de către studenți și tineri a unor programe și proiecte adaptate nevoilor și stilului de viață al acestora în domeniile de intervenție precum (fără a se limita la acestea) antreprenoriat, educație în toate formele sale, formare profesională, sport, cultură, artistic, turistic, ecologic, multimedia, civice, incluziune sociala, de divertisment si de interes local, ținând cont și de resursele existente la nivelul Municipiului București;

3.    Inițierea, organizarea și derularea unor proiecte și programe proprii și în parteneriat, în folosul și având la baza nevoile studenților și tinerilor din Municipiul București.

4.    Contribuie la coordonarea, organizarea și monitorizarea școlilor tematice și excursii jnterne și internaționale;

. r- r    /,

Susținerea și finanțarea proiectelor de interes și utilitate pentru studenți si tineri. în domenii cheie/
6.


Contribuie la elaborarea regulamentului privind organizare, naționale și internaționale, precum și a criteriilor de eligibil la acestea;

Coordonează și participă la evaluarea locațiilor, pe baza n General;

^eoblw-tematiee—

țiiSfBWdîîSiStPMiu!, lâțjientylGi aprobat de Directorul


ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

1.    Răspunde de elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor și programelor specifice problematicii studenților si tinerilor, la nivelul Municipiului București;

2.    întocmește proiectul regulamentului/procedurilor de aprobare a finanțărilor;

3.    Stabilește rețeaua de parteneri publici și privați ai Centrului, de pe raza Municipiului București, și pregătește documentația necesară pentru realizarea proiectelor;

4.    Se implică în analiza tehnico-administrativă a proiectelor aflate în stadiu de propunere;

5.    Participă la stabilirea planului anual de acțiune al instituției;

6.    Realizează activități specifice de monitorizare și evaluare a proiectelor aflate în derulare (atât interne, cât și externe) ale instituției;

7.    Se preocupă de criteriile de evaluare, elaborare și implementare a proiectelor:

8.    Urmărește semnarea la timp a contractelor de prestări servicii sau de colaborare ce intervin în realizarea proiectelor;

9.    Se ocupa de contactul direct cu solicitanții cererilor de proiecte aprobate;

10.    Stabilește un raport eficient cu Directorul General al instituției, astfel încât să existe o permanentă comunicare asupra stadiilor în care se afla fiecare proiect;

11.    Propune proiecte pe segmentele neacoperite de nici o cerere;

12.    întocmește, la sfârșitul fiecărui proiect, raportul acestuia:

13.    Stabilește și dezvoltă relații de colaborare cu terți, respectiv structuri ale administrației publice locale, organizații neguvernamentale relevante pentru problematica studenților și tinerilor, parteneri sociali, reprezentanți ai sectorului privat, precum și alți actori relevanți pentru problematica Centrului;

14.    Elaborează propuneri privind proiectele Primăriei Municipiului București cu privire la studenți și tineri, la nivelul Municipiului București;

15.    Realizează și operaționalizează baze de date, evaluări și rapoarte de specialitate. în baza programelor și proiectelor derulate, atât la nivel intern, cât și la nivel extern;

16.    Colaborează cu celelalte servicii pentru fiecare din sarcinile comune în vederea realizării programelor proprii:

17.    Realizează materiale jurnalistice, de galerii foto, de programe audio și video, cu difuzarea acestora atât prin segmentul multimedia propriu, cât și prin canalele media consacrate;

18.    Elaborează textele pentru spoturile radio și TV necesare în promovarea fiecărui eveniment propriu.

19.    Colaborează cu departamentele de specialitate din aparatul propriu al Primarulfu^General1 șî cu

comisia de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului București.- în limitele de competență stabilite de către Primarul General și Directorul General instituției, în vederea* eficientizării acli\ ității și integrării propunerilor sale în strategia generală și în planul de dezvoltare municipală;    ___

20.    Informează ori de câte ori este necesar directorul instituției asupra stadiilor in carele află proiect;

21.    Fundamentează necesitatea inițierii unot    Sd.e Hotărâri ale Consiliului

Municipiului București, și de Dispoziții sale specifice:

rm propuneai

22.    Răspunde la solicitările beneficiarilor activităților sale în limitele

23.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale

24.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la irri^Lem^OWa ^jSfemului de Control

II2 I JEHMCflSI Jrni

Intern Managerial in cadrul structurii;    juridică n^,.:

25.    Urmărește modul de îndeplinire al condițiilor, a tuturor clauzeld^c^iracț^or de achiziție publică și a obligațiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigbarerpe durata de execuție a contractelor, cât șî în perioada de garanție și informează, periodic și detaliat și transmite în timp util. Directorului General, rapoarte cu privire la situația constatată și a respectării tuturor dispozițiilor legale ce reglementează derularea contractelor de către contractanți:

26.    îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, din dispoziția conducătorului instituției, prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General ai Municipiului București și dispoziții ale Primarului General.

II. SERVICIUL PROGRAME ȘI PROIECTE PENTRU TINERET

OBIECTIVE:

1.


Organizarea unor cursuri și stagii de dezvoltare personală și formare profesională pentru tinerii și studenții din mediul liceal și universitar bucureștean. tineri absolvenți de liceu sau școli profesionale, șomeri înregistrați, tineri care nu au un loc de muncă, nu sunt într-o fonnâ de educație formală și nici într-un program de formare profesională, cu scopul implicării efective a acestora în proiectele derulate de CTMB;

Inițierea, organizarea și derularea unor acțiuni, proiecte proprii în baza unor priorități anuale, stabilite prin intermediul unui plan de acțiune anual. în folosul și având la baza nevoile studenților și tinerilor din Municipiul București;

Acordarea de sprijin financiar, în bază unor apeluri de proiecte și a unor priorități anuale ale instituției, regăsite în planul anual de acțiune, în vederea implementării unor proiecte în domenii relevante (dar nu limitate la acestea) precum antreprenoriat, educație în toate formele sale. formare profesională, sport, turistic, ecologic, multimedia, civice, incluziune sociala, de divertisment și de interes local;

Prestarea de servicii culturale, prin asigurarea conceptului de ansamblu și a! sprijinului logistic, necesare pentru realizarea unor acțiuni, proiecte culturale, artistice, cultural - artistice, cultural — sportive, cultural - educative, de interes local, destinate studenților și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani:

4.


Organizează și realizează proiecte culturale, de interes local, destinate studențilo^șîlinerilor vârstă cuprinsă între 14-35 ani;    |    1___ 4,; A


ATRIBUȚII SI COMPETENTE:


1.

?


întocmește proiectul regulamentului/procedurilor de aprobare a finanțărilor : întocmește planul anual de acțiune al instituției împreună cu Serviciul Dezvoltarea Inf pentru Tineret și îl supune aprobării directorului;

Realizează evaluarea finală a cererilor de proiecte externe și procedura de atribuire aferenta acestora, în colaborare cu celelalte servicii ale instituției;

Coordonează, organizează și monitorizează școli tematice naționale și internaționale și excursii interne și internaționale:

Propune în cadrul școlilor tematice sau excursiilor, programul structurat pe zile. tematica, calendarul activităților și gestionează îndcatgșațje^rularea acestora;

Selectează, instruiește și monitorizeaz^qprdonaț|to tematici, de grup, de serie ,șj' implicați în desfășurarea activităților ș/»lilț^f|^&Maționale și internaționale și7.

8. 9.


10

11

12


14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

25.


26


27,

28,

29.

30.


Elaborează și propune spre aprobare regulamentul privind tematice naționale și internaționale, criteriile de eligibilitate Elaborează și asumă bazele de date cu privire la totalitatea paf^țdptțtțț^V acestora;

Organizează evenimente, proiecte, cursuri de formare și stâ^ij aplicative -Cu specific educativ, ateliere, work-shopuri, conferințe, forumuri, concursuri, concursuri d^^oiecte. activități cultural-artistice, expoziții tematice, de interes și utilitate pentru tinerii și studenții bucureșteni.

Inițiază și derulează campanii de promovare și dezvoltare personala și antreprenorială; Coordonează și participă la evaluarea locațiilor, pe baza regulamentului aprobat de Director; Realizează activitățile specifice de management și implementare de proiect, pentru proiectele interne ale instituției, prin desemnarea unui manager de proiect responsabil;

Se implica în optimizarea proiectelor aflate în faza de implementare, în colaborare cu celelalte servicii ale instituției;

Propune și urmărește planificarea plăților către colaboratorii externi și orice alte plăți aferente proiectelor de care răspunde;

Realizează evaluarea proiectelor derulate de instituție;

Asigură suport tehnic, administrativ și financiar pentru proiectele aflate în implementare (atât intern, cât și extern) în cadrul instituției;

Contribuie la verificarea validității și legalității documentației tehnice și financiare a proiectelor (atât cele interne, cât și cele externe) aflate în implementare;

Contribuie la verificarea validității și legalității contractelor cu terții ce intervin în implementarea proiectelor:

Stabilește și verifică graficele de plata și cererile de plată aferente tuturor proiectelor, atât cele interne, cât și cele externe, aflate in implementare in cadrul instituției;

Realizează o baza de date cu solicitanții și beneficiarii de finanțare din cadrul proiectelor externe ale instituției;

Informează ori de câte ori este necesar directorul instituției asupra stadiilor în care se află fiecare proiect:

Inițiază și derulează campanii de promovare și informare cu privire la prioritățile anuale ale instituții, promovând activ apelurile de proiecte derulate pe parcursul unui an calendaristic; Realizează materiale jurnalistice, de galerii foto. de programe audio și video, cu difuzarea acestora atât prin segmentul multimedia propriu, cât și prin alte canalele media;

Colaborează cu celelalte servicii pentru fiecare din sarcinile comune în vederea realizării proiectelor proprii;

Colaborează cu direcțiile din cadrul Primăriei M un i c ipittfufBUttifeștu respect ccfrhi s ia de

specialitate din cadrul C.G.M.B, în limitele de competență stabilite de către Priorul Gefîeral'și.

,7 z Z •

Directorul General al instituției, în vederea eficientizării activității și integrării propunerilor sale ,în> strategia generală și în planul de dezvoltare municipală;

Fundamentează necesitatea inițierii unor proiecte de Hotărâri ale Consiliului Ge’țjeral-f al Municipiului București și de Dispoziții ale Primarului General, în vederea realizării obij sale specifice;

Răspunde la solicitările beneficiarilor activităților sale. în limitele atribuțiilor sale: întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul structurii: întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul structurii;

Urmărește modul de îndeplinire al condițiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziție publică și a obligațiilor asumate de contractant. d^JoÎKfahhtntrării lor în vigoare, pe durata contractelor, cât și în perioada de garante și informară, periodic și detaliat și tran;
Ti tuturor


util. Directorului General, rapoarte cu privire la situația coijst.

dispozițiilor legale ce reglementează derularea contractelor de/iâ^Tfcdntr&cțaiiți;'

// V    - - Ti ■ \


31. îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a ins^țțief saț£aîî^ctivități similare de interes public, din dispoziția conducătorului instituției, prevă/itț^deîege.sau.'st'abilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și dispoziții ale Primarului General.

CONFORM CU ORIGINALUL

III. BIROUL MARKETING, COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

OBIECTIVE:

Asigurarea eficientă și operativă a analizelor, evaluărilor și planificărilor privind comunicarea în probleme de interes pentru Centrul pentru Tineret al Municipiului București, respectiv promovarea unor evenimente, programe, proiecte etc. derulate de către instituție, organizarea și întreținerea relațiilor cu mass-media, cu segmentul de vârstă la care se adresează, cu opinia publică în general, precum și întreținerea de relații profesionale amiabile cu structurile corespunzătoare din alte instituții/organizații similare - din tară și din străinătate.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

1.    Colaborează cu toate structurile și compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București, toate serviciile și instituțiile publice de interes local ale Municipiului București, cu regiile autonome aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București., precum și cu ONG-uri. reprezentanții mass-media acreditați la Primăria Municipiului București, cu alte persoane fizice și juridice, în limitele de competență stabilite de către Directorul General, în condițiile legii;

2.    Funcționează ca mediator în comunicarea internă și externă a instituției;

3.    Redactează comunicate de presă la solicitarea Directorului General;

4.    Analizează și evaluează modul în care se reflectă acțiunile întreprinse de către instituție în presă și comunică permanent cu conducerea instituției în scopul promovării și implementării măsurilor necesare pentru protejarea imaginii instituției, scop în care colaborează cu toate structurile din cadrul CTMB și Primăriei Municipiului București;

5.    Furnizează ziariștilor, prompt si complet, orice informație de interes public care privește activitatea instituției;

6.    Acordă fără discriminare, in termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la înregistrare, acre^ ziariștilor la evenimentele de interes public organizate;

7.    întocmește lucrări de specialitate (analize și sinteze) la solicitarea Directorului General)'

8.    Organizează conferințe de presă, la solicitarea expresă a conducerii instituției; //


9.    Informează in timp util și asigură accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public1 , organizate, la solicitarea conducerii instituției;

10.    Analizează, evaluează și planifică comunicarea în probleme de interes pentru CTMB, respectiy/ promovarea unor evenimente, programe, proiecte etc. derulate de către instituție;

11.    Asigură organizarea și întreținerea relațiilor cu mass-media. cu opinia publică în general:

12.    Asigură întreținerea de relații profesionale amiabile cu structurile corespunzătoare din alte instituții/organizații similare - românești și străine;

13.    Informează Directorul General, ori de câte ori este necesar, asupra aspectelor referitoare la imaginea instituției și dinamica acesteia și se ocupă de gestionarea mediaticâ a eventualelor aspecte ce pot afecta imaginea instituției;


ASIS1ENIA TEHNICA ț JUR1DILÂ


14.    Organizează culegerea, prelucrarea, analiza, stocarea (sau difuzarigâl

W    Z'*** CV'

media privind problemele și activitățile instituției, realizând b; compartimente din cadrul instituției;

15.    Difuzează ziariștilor comunicate de presa ce privesc activitate^^ftșyenime^tele-instrtuți

16.    Organizează înscrierea în audiență la Directorul General al institLtțîlf/'prețiâtește materialele pentru audiențe în funcție de cererile depuse și înregistrate, participă la audiențe și dispune întocmirea minutele acestora;

17.    Urmărește soluționarea solicitărilor adresate de către petenți in timpul audientelor si întocmește lunar un raport privind rezolvarea acestora, care este înaintat Directorului General;

18.    Comunică răspunsurile către cetățeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare. în privința problemelor de interes public;

19.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul structurii:

20.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul structurii;

21.    îndeplinește și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de către conducerea instituției în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare. Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, din Dispoziții ale Primarului General sau ale Directorului General;

orc£_2j2a£4n4VW£fc_. -

Colaborare cu celelalte e0|lFORM CU ORIGINALUL


IV. COMPARTIMENTUL JURIDIC

OBIECTIVE:

1.    Asigurarea condițiilor de legalitate a tuturor actelor, faptelor și măsurilor întreprinse de către Centrul pentru Tineret al Municipiului București în îndeplinirea tuturor atribuțiilor sale.

2.    Asigurarea desfășurării activității instituției. în conformitate cu normele legale în vigoare și consilierea sub aspect juridic a serviciilor, birourilor, compartimentelor și a conducerii executive a instituției.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

1.    Acordă consultanță juridică tuturor compartimentelor din cadrul instituției;

2.    Colaborează la întocmirea proiectelor actelor administrative emise de către instituție (decizii, regulamente/proceduri, instrucțiuni etc) precum și a altor documente elaborate:

3.    Avizează pentru legalitate proiectele de decizii, regulamente, proceduri, metodologii și instrucțiuni elaborate în cadrul instituției;

4.    Avizează și întocmește proiecte de contracte sau proiectele oricăror acte cu caracter juridic. în legătură cu activitatea instituției și dă avizul cu privire la acestea;

5.    Se implică în reprezentarea intereselor instituției în fața instanțelor judecătorești ori în fața oricăror autorități, precum și în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;

6.    Urmărește și studiază actele cu caracter normativ și semnalează conducerii^sgj;cinUe,.ce revin

instituției potrivit acestor reglementari legale, comunicând săptămânal, sub semnătura persoanelor interesate, actul normativ nou apărut;    ./* /p-

7.    Organizează prezentarea actelor normative noi și prelucrarea celor de interes general la soiicitâjea serviciilor, biroului și compartimentelor din cadrul instituției, ori de cate orTeSte necesar;

Rezolvă și oferă consultanță în privința lucrărilor sau situațiilor cu caracter juridic (petiții, cere

sesizări, etc):    \

.'    .    ...    . .    .    '‘S-J '


9.    îndeplinește orice alte atribuții la solicitarea Directorului instituțieiApentru bujia desfășurare activității instituției;

10.    Asigură consultanță juridică direct sau prin se


fywpQrm prQpvntrif
11.    Se asigură și verifică înregistrarea în ordine cronologică a

special:    I1*

"    flțî -em.TTși = m i

12.    Analizează contractele ce urmează a fi încheiate între instituțieV^artehefi/c^^^r^^ț^ș^i^yL

și le adaptează în interesul instituției, conform legislației în vigojfe&^^^^î    _

13.    Analizează documentația întocmită de serviciile, biroul și compartimentele dmcădrut instituției și oferă consultanță juridică cu privire la legalitatea și corectitudinea informațiilor transmise;

14.    Actualizează permanent informațiile referitoare la noile modificări legislative, le aduce la cunoștință și le pune la dispoziția conducerii executive a instituției;

15.    Se asigură de respectarea termenelor legale cu privire la contractele aflate în derulare:

16.    Consiliază conducerea executivă a instituției cu privire la legalitatea și corectitudinea modului de întocmire și implementare a programelor, proiectelor, regulamentelor, metodologii lor și strategiilor elaborate:

17.    Reprezintă instituția în instanță, în cazul unor eventuale litigii în care instituția are calitate procesuală, ce intră în sfera sa de responsabilitate;

18.    Formulează/ redactează acțiuni, întâmpinări, cereri de intervenție în cazul unor eventuale litigii în care instituția are calitate procesuală;

19.    Acordă asistență/consultanță de specialitate comisiilor de specialitate ale instituției.

20.    Participă ca mediator, în condițiile legii, la rezolvarea conflictelor ce apar ca urmare a relațiilor de serviciu;

21.    Participă la buna desfășurare a audiențelor, urmărește soluționarea problemelor ridicate, informează/comunică modul acestora de soluționare;

22.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul structurii:

23.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul structurii;

24.    îndeplinește și alte atribuții în domeniul său de activitate dispuse de către conducerea instituției în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare. Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, din Dispoziții ale Primarului General sau ale Directorului General;

V. BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE:

OBIECTIVE:


*}

■r

/


Asigurarea achizițiilor și licitațiilor de bunuri, servicii și lucrări în condiții c}e jegalitate>în îndeplinirii în condiții optime a obiectului de activitate al instituției.    '    /

ATRIBUȚII SI COMPETENTE:

1.    întocmește Strategia anuală de achiziții publice și Planul anual de achiziții publice, pe baza referatelor de necesitate și oportunitate. întocmite și comunicate de celelalte compartimente;

2.    Răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor și lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice;

3.    Estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și întocmește nota privind determinarea valorii estimative;

4.    Răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publica și întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

5.    Stabilește perioadele care trebuie respectate între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor^fe^ș^icipare și data limită pentru depunș în funcție de complexitatea contractului^*
ie publică, actelor Biroului


7.

8.


10,

11,

12,

13,

14

15

16


17,

18,

19,

20, 21. 22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.


întocmește, cu respectarea legii, proiectul acordului-cadru, contractam adiționale la contract, după care le transmite spre avizare CoiîijSi Financiar-Contabil și tuturor celorlalte structuri care au compeWle contracte, cu aprobarea Directorului General;

întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea proceduftrl este cazul;

întocmește nota justificativa cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economică și financiară ori la capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici;

Propune cuantumul garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică și buna execuție, în corelație cu valoarea contractului de achiziție publică și conform prevederilor legale precum și fonna de constituire a acestora;

Asigura respectarea regulilor de evitare a conflictelor de interes sau a situațiilor de incompatibilitate;

întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea / reînnoirea f recuperarea înregistrării CTMB în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

Elaborează sau, după caz. coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul unui concurs de soluții, a documentației de concurs în baza solicitărilor și informațiilor comunicate de celelalte compartimente;

, Propune achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini și a caracteristicilor tehnice și funcționale solicitate în documentația de atribuire;

. Răspunde de întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate. în conformitate cu prevederile legale;

. Răspunde și asigură transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei către operatorii economici;

Răspunde și asigură comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de calificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

Răspunde și asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile orgapiizate^

. Asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor;

Asigură întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică; Urmărește și propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție pt,

Răspunde de respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție*publică Asigură comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și transmitere^ termenele prevăzute de lege a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta; Redactează propunerea de contract și asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărirea compartimentelor de specialitate;

Răspunde de îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și transmiterea acestora conform prevederilor legale către Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

Asigura derularea activității specifice prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice:

Asigura gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publica organizate; Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate al compartimentului;

întocmește și asigură implementarea Proceduri    ^pnale în cadrul structurii;

„„.„.-„cu originalul! achiziție publica, daca
29.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarg Intern Managerial în cadrul structurii:

30.    îndeplinește și alte atribuții în domeniul sau de activitate dispuse de către' dprjdkkeP'ea jpștituției în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare, Hotărâri ale ^QiVsi'litiJyfGeneral al Municipiului București, din Dispoziții ale Primarului General sau ale DirectoruftiuGeneral^ .

CONFORM CU ORIGINALA

VI. BIROUL FINANCIAR-CONTAB1L

OBIECTIVE:

Efectuarea la termen și în condiții de legalitate a tuturor activităților în domeniul fmanciar-contabil, a documentelor rezultate din această activitate, precum și fundamentarea propunerii proiectului de buget al instituției, urmărirea execuției bugetare și elaborarea documentelor specifice;

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

1.    Răspunde de întocmirea proiectului de buget anual al instituției:

2.    Răspunde de organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale:

3.    Asigură și răspunde de înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor în funcție de natura lor;

4.    Asigură și răspunde de evidențierea corectă a rezultatelor economico-financiare;

5.    Verifică toate operațiunile contabile pe care instituția le are cu terțe persoane fizice sau juridice. în baza contractelor încheiate cu terții:

6.    Urmărește corectitudinea întocmirii bilanțurilor contabile din cadrul instituției:

7.    Verifică și semnează documentele în baza cărora se fac plăți, contracte economice, documente contabile pe baza cărora se fac înregistrările în evidențele contabile, precum și situațiile, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetară sau de gestiune a bilanțurilor;

8.    Asigură desfășurarea ritmică a operațiunilor de decontare cu furnizorii în activitatea curentă pe baza documentelor justificative, conform legislației în vigoare, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituției;

9.    Operează în Programul Național de Raportare - FOREXEBUG - bugetul, coditele de angajament/\

bugetar, recepțiile și verifică plățile:    —~    " *

10.    Asigură controlul asupra tuturor documentelor și formelor legal întocmi te ȚjrnTchre se autorizef cheltuielile, în general, sau din care derivă direct sau indirect angajamente legaȚ^^bugetprofpn

conformitate cu legislația în vigoare, privind finanțele publice și a normelor n^ețâdologice privnid controlul financiar preventiv, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor

publice, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale^ ,

11.    Urmărește evidențierea întârzierilor în contabilizarea operațiunilor, a înregfstrărilor eronate în evidențele contabile, precum și înlăturarea eventualelor greșeli din bilanț, buget și din alte situații financiar - contabile:

12.    Asigură și răspunde de respectarea obligațiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal, stabilirea și vărsarea la bugetul de stat și la bugetul local, de către instituție, în mod complet și la termenele fixate a impozitelor, taxelor și celorlalte drepturi cuvenite statului;

13.    Răspunde de controlul privind utilizarea conform dispozițiilor legale a fondurilor destinate plății salariilor și a altor drepturi de personal, a cheltuielilor materiale, ajutoarelor sociale, a cheltuielilor de capital etc.;

14.    Răspunde de asigurarea fondurilor necesare. în limita creditelor bugetare aprobate a desfațț bune condiții a activității administrației;15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26

27.

28, 29

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.


Răspunde de asigurarea creditelor necesare, în vederea realizării obiectivelor de Consiliul General al Municipiului București și prin bugetul de venituri Asigură verificarea întocmirii documentelor justificative și a celor contabil legale, precum și efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;

Dispune măsurile necesare în vederea prevenirii lipsurilor mijloacelor mate

Dispune măsuri de păstrare în ordine și în condiții de siguranță a documentelor justificative ale operațiilor contabile, dispune măsuri în cazul pierderii sau distrugerii parțiale sau totale a documentelor financiar-contabile;

întocmește trimestrial Anexa 3 Fluxuri de Trezorerie pentru situațiile financiare trimestriale și anuale;

Asigură relația cu Trezoreria Municipiului București, precum și cu instituțiile de credit la care există conturi deschise:

Controlează modul de întocmire al documentelor de plată către trezorerie;

Răspunde de asigurarea controlului financiar preventiv;

Verifică și răspunde de încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea culpei atunci când este cazul:

Răspunde de raportările lunare la direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, în care au fost utilizate creditele bugetare, aprobate de Consiliul General al Municipiului București,

Răspunde de întocmirea și transmiterea la ordonatorul principal de credite a raportului explicativ al dărilor de seamă și bilanțurilor contabile lunare, trimestriale, anuale și a execuțiilor bugetare potrivit prevederilor legale;

Verifică necesitatea și oportunitatea propunerilor de rectificare si virări de credite în cursul anului a bugetului instituției. în conformitate cu legislația în vigoare:

Face propuneri privind comisiile de inventariere și urmărește modul de desfășurare a acestora, luând măsurile ce se impun în vederea realizării în conformitate cu prevederile legale a acestora, Participă la întocmirea proiectului de buget lunar, trimestrial și anual al instituției:

Răspunde petițiilor care sunt legate de domeniul său de activitate;

întocmește lunar, pe baza dalelor operative, execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie.

întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Biroului Financiar-Contabil:

întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul biroului;

Participă Ia întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari atunci când e cazul și la solicitarea Directorului general;

Sesizează Compartimentul Juridic, cu privire la situația debitelor. în vederea demarării procedurilor de recuperare a acestora;

întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul structurii;

întocmește Registrul Riscurilor și documentele cui urîtâVe^a implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul structurii;    /*'r,

îndeplinește și alte atribuții în domeniul său de activitate dispusd Jebă^re conducerea instituției în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare, Hpfârâiy ale Consiliului General al Municipiului București, din DlW jurii ale Primarului General sau ale Directorului General;


C/8nJQrm prepvMru
VII. SERVICIUL ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE, SECRETARIAT

A. în domeniul administrativ:

OBIECTIVE    __

Asigură dotarea instituției cu mijloacele materiale (mijloace fixe. obiecte de inventar, consumabilei necesare desfășurării în bune condiții a activității instituției, gestionarea acestora, precum și asigurarea implementării tuturor măsurilor ce se impun pentru desfășurarea în bune condiții a activității de apărare împotriva incendiilor;

ATRIBUȚII Șl COMPETENȚE:

1.    Derulează planul de aprovizionare al instituției:

2.    Ține evidența fizică a mijloacelor fixe și obiectele de inventar din patrimoniul unității:

3.    Răspunde de întocmirea fișelor de magazie și a celor de inventar ;

4.    Asigură dotarea instituției cu mijloacele materiale necesare desfășurării în bune condiții a activităților;

5.    Asigură gestionarea (achiziționare, depozitare, distribuire) materialelor consumabile procurate;

6.    Ia măsuri în vederea contactării mai multor furnizori, obține oferte și prezintă conducerii instituției propunerea privind furnizorii cu prețurile cele mai avantajoase, ținând seama de calitate;

7.    întocmește, fundamentează, vizează propunerile pentru reparații ale bunurilor, mijloacelor materiale, mașinilor, aparatelor din patrimoniul instituției și urmărește, recepționează și vizează lucrările;

8.    Emite comenzi, pe linia aprovizionării cu materiale de întreținere și gospodărire către furnizori, pe baza referatelor întocmite de șefii de compartimente, aprobate în mod obligatoriu de conducerea instituției;

9.    Urmărește si conduce evidenta gestiunii de materiale, precum si a consumurilor menționate mai sus pe baza bonurilor de consum lunare;

10.    Verifica corelația dintre cantitățile facturate si cele consemnate în procesele verbale de citire remise;

11.    Analizează sesizările, urmărește colaborarea dintre beneficiar si furnizorul de energie electrica, energie termica, combustibil lichid, apa-canal, salubrizare cu privire la neconcordanta dintre cantitățile facturate și cele consemnate în confirmări, urmărind facturarea consumului real. diferențele reglându-se prin facturările ulterioare;

12.    Centralizează copiile proceselor verbale de citire a tuturor utilităților;

13.    Colaborează cu responsabilii împuterniciți ai furnizorilor de utilități în vederea confirmării consumurilor de utilități;

14.    Urmărește și asigură necesarul de cheltuieli, conform referatelor de necesitajțe^xh^ltuieîi aprobate de către conducere;

15.    Conduce evidența gestiunii de materiale achiziționate precum și a consumurilor acestofa, pe barca

bonurilor de consum întocmite la sfârșitul fiecărei luni;    . -    '    *

16.    întocmește sinteze, analize și informări referitoare la actele adlfrmîstralive oin eviaenra'servicitiKir

17.    întocmește, după caz. procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor (la sfârșitul fiecărei luni) privind prestarea serviciilor de paza. curățenie, salubrizare etc;

18.    Verifică modul de întocmire a foilor de para^^pen^u autoturismele aflate în patrimoniul instituției;

19.    Consemnează în scris toate abaterile constat

Vr. '

= </>

-    ț*'    n

șiȚ,materialelor

Q    P * /

entru întreținere

c


20.    Contactează antreprenorul general în cazul executării unui complex unele neajunsuri, defecțiuni și ia măsuri pentru remedierea cât mai ur

21.    întocmește referatele de necesitate pentru aprobarea achiziționării necesare pentru efectuarea de lucrări și/sau achiziționarea de bunuri și/sau serviclftjfoiuu întreținere și funcționare;

22.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadru structurii;

23.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire Ia implementarea sistemuîuȚde "Control Intern Managerial în cadrul structurii;

24.    Urmărește modul de îndeplinire al condițiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziție publică și a obligațiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigoare, pe durata de execuție a contractelor, cât și în perioada de garanție și informează, periodic și detaliat și transmite în timp util. Directorului General, rapoarte cu privire Ia situația constatată și a respectării tuturor dispozițiilor legale ce reglementează derularea contractelor de către contractanți;

25.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de competență și activitate, sau care decurg din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București. Dispoziții ale Primarului General sau ale Directorului General.

B. în domeniul Resurse Umane

OBIECTIVE:

1,    îndeplinirea activităților privind evidența persoanelor și a activității acestora, aplicarea de metode,

tehnici, programe, politici privind resursele umane existente sau care urmează să fie angajate cadrul instituției, cu respectarea legislației în vigoare.    ___

2.    îmbunătățirea continua a activităților tuturor angajaților. în scopul realizării obiecfîveloM i/ instituției;
ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:    __

1.    Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucures/i. în/ vederea întocmirii și fundamentării propunerilor privind proiectele organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale instituției:

2.    Creează, administrează și exploatează baza sa de date, cuprinzând evidența tuturor categoriilor de angajați;

3.    Propune spre aprobare Directorului General, scoaterea Ia concurs a posturilor vacante si transformarea unor posturi în raport cu necesitățile transmise, conform normativelor de personal în vigoare și a bugetului alocat cu această destinație;

Propune programe de perfecționare pentru personalul din cadrul instituției: întocmește planul anual de perfecționare pe baza propunerilor făcute de structurile din cadrul instituției:

Monitorizează posturile vacante și răspunde de organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturilor, asigurând secretariatul comisiei de examinare:

Ține evidența tuturor salariaților prin completarea. în condițiile legii a registrului de evidență al salariaților;

Efectuează lucrări pentru încheierea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de munca, precum si acordarea tututor drepturilor prevăzute de legislația muncii; întocmește proiectele de decizii și ține ev idențad^^^^Di rectorul ui General privind/^1v]'t,â^^5 de personal-salarizare: de numire și eliberare dj^fuiuSție a p^pnalului. de sancționare/


4.

5.cm fM/ovfwiy ln\
a unor sporuri prevăzute de lege. de delegare, detașare, de trecere tem stabilire sau modificare a retribuției cu ocazia majorărilor genera etc.;

luncș^. de ^prorpovare, ORIGiNAltlL yte^eoșcJbite. ai


retrlbL


CONFOf

10. Ține evidența concediilor de odihnă, a învoirilor, a concediilor pentrți evenimt


concediilor medicale, a concediilor pentru studii, a concediilor pentru îngrijirea copiilor etc. și verifică întocmirea fișelor de prezență pentru personalul din cadrul instituției;

11.    întocmește anual programarea concediilor de odihnă pentru salariați și centralizează programările întocmite de celelalte compartimente din cadrul instituției;

12.    întocmește și ține evidența legitimațiilor și a ecusoanelor angajaților instituției;

13.    Asigură asistență salariaților în vederea întocmirii dosarelor de pensionare;

14.    întocmește și eliberează adeverințe sau alte documente solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de angajat al instituției, sau de colaborator, conform legii și în limita competenței;

15.    Asigură și răspunde de ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind angajarea personalului, executarea contractelor de muncă, modificarea sau încetarea contractelor de muncă și a celor prin care se reglementează relațiile de muncă ale angajaților;

16.    Asigură aplicarea măsurilor disciplinare propuse de conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a instituției, aprobate de către Directorul General, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind legislația muncii;

17.    Răspunde de întocmirea contractelor individuale de muncă, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care decurg din acesta, în conformitate cu legislația muncii in vigoare;

18.    Răspunde de înființarea și înregistrarea la autoritatea publică competentă a Registrului general de evidență a salariaților;

19.    Gestionează fișele postului și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților. întocmite de către conducătorii compartimentelor din structura organizatorică instituției, conform legislației în vigoare;


20.    Respectarea prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în mtmca;

21.    Menținerea legăturii cu terții contractați în domeniile SSM. PSI și SU. respe^Uv-umiQr implementării programelor de instruire/testare la nivelul instituției;

22.    Elaborarea instrucțiunilor proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor legale de

securitate și sănătate în muncă ținând seama de particularitățile activităților instituției, precum șl, ale posturilor;    î1    j *

23.    Informarea conducerii instituției asupra accidentelor de muncă survenite în urma desfășurării

atribuțiilor de serviciu ale personalului;    ,    'V'

24.    Participa la elaborarea și actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară și asiguraaducerea lui la cunoștința tuturor salariaților;

25.    întocmește statele de plată a drepturilor salariale și efectuează viramentele privind obligațiile de plată ale instituției și ale salariaților către bugetul de stat. bugetele asigurărilor sociale, fonduri speciale, etc.;

26.    întocmește, după caz. lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind asigurările sociale de stat. asigurările sociale de sănătate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seamă privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale, declarații și adeverințe privind impozitul reținut și vărsat pentru persoane fizice (colaboratori);

27.    Asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară. CNPAS. CASMB. CASAOPSNAJ. ANOFM, etc.):

28.    întocmește declarațiile fiscale, în conformitate cu ntgi^dgjâle legale și le susține în fajaabilitate;

c's 4 vfltrii //?j
29.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul

30.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire Ia implementarea Intern Managerial în cadrul structurii;

31.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele numtaihLeJn.vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de competență și activitate, sau care decurg din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General sau ale Directorului General.

C. în domeniul secretariat

OBIECTIVE:

Asigură desfășurarea în bune condiții a activităților de secretariat, activităților de registratură, datare, sortare, distribuire și arhivare a documentelor interne și externe.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

Primește și înregistrează corespondența destinată instituției și o prezintă Directorului General pentru înscrierea ordinelor rezolutive ce vizează modul și termenul legal de soluționare, serviciul sau persoana nominalizată pentru soluționare, în funcție de specificul răspunsului (juridic, financiar, administrativ, informații publice, etc.);

Urmărește reprimirea corespondenței vizate de conducerea instituției, completează pentru fiecare dintre aceasta. în registrul de corespondență- rubrica destinată serviciului/persoanei nominalizată cu soluționarea, o sortează și o distribuie, sub semnătură, la servicii/persoane. conform ordinelor rezolutive;

Stabilește și gestionează relațiile deja existente ale instituției cu instituțiile partenere în limitele stabilite de conducerea instituției;

Preia apelurile telefonice și le redirecționează către serviciul, biroul sau compartimentul aferent: Tehnoredactează diferite materiale și redactează corespondența zilnică;

Colaborează cu toți angajații/colaboratorii instituției pentru asigurarea circuitului informațiilor^ Planifică ședințele și întâlnirele de lucru ale Directorului General, respectiv gestionarea agende, lucru al acestuia;

Programează și ține agenda din cadrul întâlnirile și audiențele din cadrul instituției;

Asigură traducerea documentelor atunci când este cazul;    \ xf Q—


1.


4.

5.

6.

7.

8.

9.    _    .

10. întocmește documentele de protocol în urma ședințelor de lucru:    —’ "

11.Organizează un sistem eficient în ceea ce privește totalitatea activităților de registratură din cadrul

instituției ( sortarea. înregistrarea, datarea, distribuirea si arhivarea documentelor):    / ”

12.    Asigură primirea vizitatorilor și a partenerilor în cadrul instituției, de asemenea asigură și activi atea de protocol;

13.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul structurii;

14.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul structurii;

15.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de competență și activitate, sau care decurg din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București. Dispoziții ale Primarului General sau ale Directorului General.
VIII. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN


OBIECTIVE:

1.    îmbunătățirea managementului instituției prin activități de asigurare, cartLteprezintă

obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza institușieî^o~'evaftiafe_____

independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță, activități de consiliere.

2.    Aplicarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

1.    Elaborează proiectul planului de audit public intern.

2.    Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale instituției proprii sunt transparente și sunt confonne cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

3.    Informează structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București despre recomandările neînsușite de conducătorul unității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

4.    Raportează periodic Directorului General și structurii de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București cu privire la constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile sale de audit:

5.    Elaborează norme metodologice proprii privind desfășurarea activității de audit public intern la nivelul Centrului pentru Tineret al Municipiului București, cu avizul structurii de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București.

6.    Elaborează raportul anual al activităților de audit public intern și îl înaintează până la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public intern din cadrul Primăriei Municipiului București.

7.    Asigură evaluarea independentă și obiectivă a sistemului de control intern managerial al entității publice și. totodată, se implică activ în implementarea controlului intern managerial la nivelul instituției.

8.    Supervizează implementarea procedurilor operaționale la nivelul instituției:

9.    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de competență și activitate, sau care decurg din Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primari

ale Directorului General.


CAPITOLUL VII    \

PERSONAL SALARIZARE

Art.20. Angajarea personalului și stabilirea nivelului de salarizare a personalului angajat se fac conform legislației în vigoare aplicabile.


rm fWfwerii InsCAPITOLUL VIII

BUGETUL ȘI RELAȚIILE FINANCIARE

CONFORM c'^R^NALVl-Art. 21. Bugetul instituției se aprobă prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucîrrești. in conformitate cu prevederile legale.


Art. 22. Centrul pentru Tineret al Municipiului București este un serviciu public de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică, este titular de buget, Directorul General al instituției fiind ordonator terțiar de credite, iar angajarea cheltuielilor, încheierea contractelor și celelalte operațiuni financiar-contabile se asigură de către acesta cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 23. Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de către Centrul pentru Tineret al Municipiului București, în îndeplinirea obiectului său de activitate și atribuțiilor ce îi revin, se finanțează integral din alocații de la bugetul local al Municipiului București, cu eventualele sponsorizări încasate de la persoane fizice sau juridice care majorează bugetul local al Municipiului București, precum și bugetul instituției.

CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE

Art. 24. Compartimentele din structura organizatorică a Centrul pentru Tineret al Municipiului București sunt obligate să coopereze, să stabilească relațiile funcționale între ele, precum și cu structurile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea elaborării, organizării și desfășurării lucrărilor, proiectelor și programelor, la termen și în condițiile legii, respectiv acelea al căror obiect implică coroborarea de competențe. în conformitate cu prevederile actelor nonnative în vigoare.

Art. 25. Centrul pentru Tineret al Municipiului București își promovează propriile evenimente și are sigla proprie.

Art. 26. Centrul pentru Tineret al Municipiului București poale recurge la<e-xtgrnalizarea unor activități corespunzătoare obiectului său de activitate, potrivit legii, cu ttpr-obarea ordonatorului principal de credite.    -- ,■ - <    /A»

Art. 27. Centrul pentru Tineret al Municipiului București poate folosîxpentru deslășurm^r șr-extinderea activității sale. în condițiile legii, mijloace materiale și bănești primite de-'ja persoane juridice și fizice, din țară sau străinătate, sub formă de donații și sponsorizări si legate, eu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 28. Regulamentul de Organizare și Funcționare va fi modificat ori de câte ori vor apărea modificări în cadrul normativ, care reglementează activitatea Centrul pentru Tineret al Municipiului București sau în structura organizatorică a acestuia sau la recomandarea unor autorități cu atribuții de control ce au ca efect modificarea atribuțiilor instituției.

Art. 29. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare se completează cu reglen^ legale în vigoare, se modifică și se completează organizatorică a Centrul pentru Tineret al Mun.
Consiliului General al Municipiului București sau ca rezultat al modifică aplicabile, ulterioare aprobării acestuia.

,    | CONFOR'-^--j„l,

Art. 30. Neîrtdeplinirea de către personalul instituției a sarcinilor de serviciu, înj totalitate șiîrMerm’en legal, precum și comiterea de abateri de la normele de comportare și disciplină se sancționează conform legislației în vigoare.

egislației

■ _ UJ i £**’•*'.*    ’ 'r

-y ^R(GlNAl*UL j

i


Art. 31. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare are caracter public și se va publica pe site-ul oficial al instituției, va fi adus la cunoștința salariaților Centrului pentru Tineret al Municipiului București, de către Serviciul Administrativ, Resurse Umane. Secretariat prin distribuirea către aceștia, a documentului, sub semnătură.