Hotărârea nr. 562/2018

HOTARAREnr. 562 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 9054/1/09.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 209/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 581/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al

' Municipiului București;

Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 43085/2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General - anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

(2) Numărul de posturi al aparatului de specialitate al Primarului General este 1258.

Art.3 Prevederile art. 3 alin. (2) la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în consecință conform art. 2 alin. (2) din prezenta hotărâre.

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General aHVÎ^prcipiului București 2018, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate/ 4- .

nr. 10/2018

Art.5 De la data intrării în vigoare a prezenteThotărâri, se stabilește un termen de 30 zile, în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 107A1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


București, 23.08.2018 Nr. 562’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

z

\n

Anexa 1ANEXA la HCGMB nr.


56Z{friS


STAT DE FUNCȚII

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL

NR. CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA

PROFESIONALA

NIVEL STUD.FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ

1

PRIMAR GENERAL

2

VICEPRIMAR

3

VICEPRIMAR


ADMINISTRATOR PUBLIC

4

ADMINISTRATOR PUBLIC

S

1 CABINET PRIMAR GENERAL

5

DIRECTOR CABINET

S

6

CONS.PERSONAL

8

7

CONS.PERSONAL

s

8

CONS.PERSONAL

s

9

CONS.PERSONAL

S

10

CONS.PERSONAL

s

11

ASISTENT CABINET

M

12

CONS.PERSONAL

s

13

CONS.PERSONAL

s

14

CONS.PERSONAL

s

15

CONS.PERSONAL

s

16

CONS. PERSONAL

s

17

CONS.PERSONAL

s

2 CABINET VICEPRIMAR 1

18

INSP.SPEC.

IA

19

INSP.SPEC.

IA

20

CONSILIER

SUPERIOR

'/țrî1

.L*

3 CABINET VICEPRIMAR 2

21

CONSILIER

SUPERIOR

22

CONSILIER

PRINCIPAL

S

23

INSP.SPEC.

IA

s


Ă/4 SECRETAR GENERAL


24

SECRETAR GENERAL

II

S
30

SEF SERVICIU

II

S

31

INSPECTOR

SUPERIOR

S

32

INSP.SPEC.

IA

8

33

INSP. SPEC.

IA

S

34

INSPECTOR

SUPERIOR

8

35

INSP.SPEC.

IA

s

36

INSP.SPEC.

IA

8

37

INSPECTOR

SUPERIOR

S

38

CONSILIER

SUPERIOR

s

39

INSPECTOR

SUPERIOR

s

40

INSP.SPEC.

IA

S


5.2 SERVICIUL CONTROLUL GESTIONARII SI UTILIZĂRII FONDURILOR


41

SEF SERVICIU

II

S

42

INSPECTOR

SUPERIOR

8

43

INSPECTOR

SUPERIOR

8

44

INSPECTOR

SUPERIOR

S

45

INSP.SPEC.

IA

S

46

INSP.SPEC.

IA

S

47

CONSILIER

SUPERIOR

48

INSP.SPEC.

IA

Zn8


5.3 COMPARTIMENTUL SECRETARIAT


49

INSP.SPEC.

IA

50

INSP.SPEC.

1

51

INSP.SPEC.

IA


6 DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ


52

DIRECTOR GENERAL

II

S6.1 DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET


53

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


6.1.1 SERVICIUL FINANCIAR


54

SEF SERVICIU

II

!1


6.1.1.1 .COMPARTIMENTUL FINANCIAR CHELTUIELI CURENTE


55

EXPERT

SUPERIOR

S

56

EXPERT

SUPERIOR

S

57

EXPERT

PRINCIPAL

S

58

EXPERT

PRINCIPAL

S

59

EXPERT

PRINCIPAL

S

60

EXPERT

SUPERIOR

S

61

EXPERT

SUPERIOR

S

62

EXPERT

SUPERIOR

S

63

EXPERT

SUPERIOR

S

64

EXPERT

SUPERIOR

S

65

CASIER

M6.1.1.2 BIROUL FINANCIAR INVESTIȚII


66

SEF BIROU

II

8

67

EXPERT

SUPERIOR

S

68

EXPERT

SUPERIOR

S

69

CONSJURIDIC

SUPERIOR

s

70

EXPERT

SUPERIOR

s

71

EXPERT

SUPERIOR

s

72

EXPERT

SUPERIOR

s

73

EXPERT

SUPERIOR

s

74

EXPERT

SUPERIOR

s

75

EXPERT

ASISTENT

s

76

EXPERT

SUPERIOR

s

77

EXPERT

SUPERIOR

s


6.1.2 SERVICIUL CONTABILITATE
DIRECȚIA tgv & MANAGEMENTUL^

RESURSELOR


89

EXPERT

SUPERIOR

S

90

EXPERT

SUPERIOR

S

91

EXPERT

SUPERIOR

S


6.1.3 SERVICIUL ELABORARE Șl EXECUȚIE BUGET


92

SEF SERVICIU

II

S

93

EXPERT

SUPERIOR

S

94

EXPERT

PRINCIPAL

S

95

EXPERT

SUPERIOR

S

96

EXPERT

SUPERIOR

S

97

EXPERT

SUPERIOR

8

98

EXPERT

SUPERIOR

S

99

EXPERT

PRINCIPAL

8

100

EXPERT

SUPERIOR

8


6.1.4 SERVICIUL RAPORTARE EXECUȚIE BUGET


101

SEF SERVICIU

II

S

102

EXPERT

SUPERIOR

S

103

EXPERT

ASISTENT

S

104

EXPERT

SUPERIOR

S

105

EXPERT

PRINCIPAL

S

106

EXPERT

SUPERIOR

S

107

EXPERT

SUPERIOR

S

108

EXPERT

ASISTENT

S


6.1.5 COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV


109

EXPERT

SUPERIOR

S

110

INSP. SPEC

IA

8

111

EXPERT

SUPERIOR

S

112

EXPERT

SUPERIOR

S

113

EXPERT

SUPERIOR

S

114

EXPERT

SUPERIOR

8

115

EXPERT

SUPERIOR

8

116

EXPERT

SUPERIOR

8


6.2 DIRECȚIA VENITURI


117


DIRECTOR EXECUTIV


6.2.1 SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE Șl CREANȚE


118

SEF SERVICIU

II

S \\    '

119

EXPERT

SUPERIOR

S

s vo

120

EXPERT

ASISTENT

s X

121

EXPERT

SUPERIOR

8

122

REFERENT

PRINCIPAL

M

123

EXPERT

SUPERIOR

SPagina 4

124

EXPERT

PRINCIPAL

S

125

EXPERT

SUPERIOR

S

126

EXPERT

PRINCIPAL

S

127

EXPERT

SUPERIOR

S

128

EXPERT

SUPERIOR

S

129

EXPERT

PRINCIPAL

S

130

INSP. SPEC.

LA

S

131

INSP. SPEC.

IA

S

6.2.2 SERVICIUL URMĂRIRE VENITURI Șl TAXE


132

SEF SERVICIU

II

S

133

EXPERT

SUPERIOR

S

134

EXPERT

SUPERIOR

s <

135

EXPERT

SUPERIOR

S

136

EXPERT

SUPERIOR

s

137

REFERENT

SUPERIOR

M

138

EXPERT

SUPERIOR

S

139

EXPERT

SUPERIOR

s//_>" **


<‘î,.....n.<*/


6.2.3 SERVICIUL EXECUTARE SILITA


140

SEF SERVICIU

II

S

141

EXPERT

SUPERIOR

S

142

CONSJUR.

ASISTENT

s

143

CONSJUR.

SUPERIOR

s

144

EXPERT

SUPERIOR

3

145

EXPERT

SUPERIOR

s

146

REFERENT

SUPERIOR

M

147

EXPERT

SUPERIOR

3


6.2.4 COMPARTIMENTUL EXECUȚIE BUGETARĂ VENITURI


148

EXPERT

SUPERIOR

S

149

EXPERT

SUPERIOR

S

150

EXPERT

SUPERIOR

S

151

EXPERT

SUPERIOR

3

152

REFERENT

SUPERIOR

M


7 DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ


153


DIRECTOR GENERAL


7.1 SERVICIUL PLANIFICARE LUCRĂRI MARI DE INFRASTRUCTURĂ


154

SEF SERVICIU

II

S \\

155

EXPERT

SUPERIOR

S V?

156

INSPECTOR

SUPERIOR

s

157

EXPERT

SUPERIOR

s

158

EXPERT

SUPERIOR

s
159

INSPECTOR

PRINCIPAL

S

160

INSP. SPEC.

IA

s

161

INSP. SPEC.

IA

s


7.2 DIRECȚIA URMĂRIRE LUCRĂRI MARI DE INFRASTRUCTURĂ


162

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

163

INSPECTOR

SUPERIOR

S

164

INSPECTOR

SUPERIOR

s

165

INSPECTOR

SUPERIOR

s

166

INSPECTOR

SUPERIOR

s

167

INSPECTOR

PRINCIPAL

s

168

EXPERT

PRINCIPAL

8

169

INSPECTOR

SUPERIOR

s

170

INSPECTOR

SUPERIOR

s

171

EXPERT

SUPERIOR

s

172

EXPERT

SUPERIOR

s

173

EXPERT

SUPERIOR

s

174

INSP. SPEC.

IA

s

175

INSP. SPEC.

IA

s

176

INSP. SPEC.

IA

s

177

INSP. SPEC.

IA

s8 DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII


178


DIRECTOR GENERAL


8.1 DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII


179

DIRECTOR EXECUTIV

3


8.1.1 SERVICIUL LUCRĂRI INVESTIȚII


180

SEF SERVICIU

II

S

181

CONSILIER

ASISTENT

8

182

EXPERT

SUPERIOR

8

183

CONSILIER

SUPERIOR

S

184

EXPERT

SUPERIOR

S

185

EXPERT

ASISTENT

S

186

EXPERT

SUPERIOR

s

187

INSP. SPEC.

IA

8

188

INSP. SPEC.

IA

s

189

INSP. SPEC.

IA

s !!■

190

EXPERT

SUPERIOR

s II


8.1.2 SERVICIUL PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT


191

SEF SERVICIU

II

8

192

EXPERT

SUPERIOR

S

193

EXPERT

SUPERIOR

S


194

EXPERT

SUPERIOR

S

195

REFERENT

SUPERIOR

M

196

CONSILIER

PRINCIPAL

S

197

EXPERT

SUPERIOR

S

198

CONSILIER

SUPERIOR

S

199

REFERENT

n

M

200

REFERENT

IA

M


8.2 DIRECȚIA URMĂRIRE PROIECTE


| 201

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


8.2.1 SERVICIUL CONTRACTE202

SEF SERVICIU

II

S

203

EXPERT

SUPERIOR

S

204

EXPERT

SUPERIOR

S

205

REF.SPEC.

SUPERIOR

SSD

206

EXPERT

ASISTENT

S

207

EXPERT

SUPERIOR

S

208

EXPERT

SUPERIOR

S

209

EXPERT

SUPERIOR

S


8.2.2 SERVICIUL URMĂRIRE LUCRĂRI


210

SEF SERVICIU

II

S

211

CONSILIER

SUPERIOR

s

212

CONSILIER

SUPERIOR

s

213

CONSILIER

SUPERIOR

s

214

REF.SPEC.

SUPERIOR

SSD

215

CONSILIER

SUPERIOR

S

216

EXPERT

PRINCIPAL

S

217

INSP. SPEC.

IA

S


A-’’    *.«•>

r.\y n-'.cpA teV {. as-ttuiA V:») v*-ul te.

v,o" // \ * S-n <


9 DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ


218 DIRECTOR GENERAL


9.1 DIRECȚIA FONDURI NERAMBURSABILE


219

DIRECTOR EXECUTIV

II

s X


9.1.1 SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE


220

SEF SERVICIU

II

s\\

221

EXPERT

SUPERIOR

s Vi

222

EXPERT

SUPERIOR

S V

223

INSP.SPEC.

IA

8

224

EXPERT

SUPERIOR

S

225

EXPERT

SUPERIOR

s

X7j5

r

;c.----

; ! n-fzr

'S DIRECPA O\ managementul^

|? RESURSELOR m UMANE

*


226

INSP. SPEC.

IA

8

227

EXPERT

PRINCIPAL

s

228

EXPERT

ASISTENT

s

229

EXPERT

SUPERIOR

s

9.1.2 SERVICIUL PROIECTE POIM

230

ȘEF SERVICIU

II

S

231

EXPERT

PRINCIPAL

S

232

EXPERT

SUPERIOR

S

233

EXPERT

SUPERIOR

S

234

EXPERT

SUPERIOR

S

235

EXPERT

SUPERIOR

S

236

INSP. SPEC

IA

S

237

INSP. SPEC

IA

S

238

EXPERT

SUPERIOR

S9.2 BIROUL ACCESARE FONDURI RAMBURSABILE

239

SEF BIROU

II

S

240

INSP. SPEC.

IA

S

241

EXPERT

SUPERIOR

S

242

EXPERT

PRINCIPAL

S

243

EXPERT

PRINCIPAL

S

244

EXPERT

PRINCIPAL

—fl—

9.3 BIROUL DERULARE SI RAPORTARE FONDURI RAMBURSABILE

245

SEF BIROU

II

8

246

EXPERT

SUPERIOR

S

247

EXPERT

SUPERIOR

8

248

CONSIUER

SUPERIOR

S

249

EXPERT

SUPERIOR

8

250

EXPERT

SUPERIOR

S

9.4. SERVICIUL UIP FAZA 2 GLINA

251

SEF SERVICIU

II

S

252

INSPECTOR

SUPERIOR

S

253

INSPECTOR

SUPERIOR

S

254

INSPECTOR

SUPERIOR

S

255

INSPECTOR

SUPERIOR

S

256

INSPECTOR

SUPERIOR

S

257

INSPECTOR

SUPERIOR

S

//r\.

258

INSPECTOR

SUPERIOR

259

INSPECTOR

SUPERIOR

8

260

INSP. SPEC

LA

S

0
10 DIRECȚIA GENERALA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


261

ARHITECT SEF    (DIR.

GENERAL)

II

S


10.1 DIRECȚIA URBANISM


262

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


10.1.1 SERVICIUL DE URBANISM


263

SEF SERVICIU

II

S

264

EXPERT

SUPERIOR

S

265

EXPERT

SUPERIOR

S

266

EXPERT

SUPERIOR

S

267

REFERENT

SUPERIOR

M

268

INSP. SPEC

IA

S    /

269

EXPERT

SUPERIOR

S

270

EXPERT

SUPERIOR

S

271

EXPERT

PRINCIPAL

S

272

EXPERT

SUPERIOR

S

273

EXPERT

ASISTENT

S

274

EXPERT

SUPERIOR

S10.1.2 SERVICIUL DE AUTORIZARE


275

SEF SERVICIU

II

S

276

EXPERT

SUPERIOR

S

277

EXPERT

SUPERIOR

s

278

EXPERT

SUPERIOR

s

279

EXPERT

SUPERIOR

s

280

EXPERT

ASISTENT

s

281

REFERENT

SUPERIOR

M

282

EXPERT

SUPERIOR

s

283

EXPERT

SUPERIOR

s

284

EXPERT

SUPERIOR

s

285

EXPERT

SUPERIOR

s

286

EXPERT

SUPERIOR

s

287

EXPERT

SUPERIOR

s

288

EXPERT

SUPERIOR

s

289

EXPERT

SUPERIOR

s

290

EXPERT

SUPERIOR

s

291

EXPERT

SUPERIOR

s

292

EXPERT

SUPERIOR

8 /

293

EXPERT

SUPERIOR

s /

294

EXPERT

ASISTENT

s P


10.2 SERVICIUL PROIECTE URBANE


295


SEF SERVICIU
296

EXPEHT

SUPERIOR

S

297

EXPERT

SUPERIOR

S

298

EXPERT

DEBUTANT

S

299

EXPERT

SUPERIOR

S

300

EXPERT

PRINCIPAL

8

301

EXPERT

SUPERIOR

S

302

EXPERT

SUPERIOR

s

303

EXPERT

SUPERIOR

s

304

EXPERT

SUPERIOR

8

305

EXPERT

SUPERIOR

8

306

EXPERT

PRINCIPAL

8

307

EXPERT

SUPERIOR

8

308

REFERENT

SUPERIOR

M

309

REFERENT

SUPERIOR

M

310

REFERENT

SUPERIOR

M

311

REFERENT

DEBUTANT

M    C

312

EXPERT

SUPERIOR

s

313

EXPERT

SUPERIOR

s

314

REFERENT

IA

M

315

EXPERT

SUPERIOR

S

316

EXPERT

SUPERIOR

S

317

REFERENT

IA

M

318

INSP. SPEC.

IA

s

319

EXPERT

SUPERIOR

s

320

EXPERT

SUPERIOR

s/7_ z*    »$-

Pi” cyw T. A 1 _    f?-    ’’. ••)


•- “i IE. .It* 51 J'JMCICA

». I’”'T    .

C    a - • z


10.3 SERVICIUL PUBLICITATE STRADALĂ


321

SEF SERVICIU

II

S

322

EXPERT

SUPERIOR

S

323

EXPERT

SUPERIOR

S

324

EXPERT

SUPERIOR

S

325

INSP. SPEC.

IA

S

326

EXPERT

SUPERIOR

S

327

EXPERT

SUPERIOR

8

328

EXPERT

SUPERIOR

S334

CONSILIER

PRINCIPAL

S

335

REF.SPEC.

SUPERIOR

SSD

336

INSP. SPEC

IA

S

337

REFERENT

SUPERIOR

M

338

REFERENT

SUPERIOR

M

11.1.2 SERVICIUL ARHIVĂ ACTE ADMINISTRATIVE

339

SEF SERVICIU

II

S

340

REFERENT

SUPERIOR

M

341

REFERENT

SUPERIOR

M

342

REFERENT

DEBUTANT

M    <

343

CONSILIER

DEBUTANT

S

344

REF. SPEC.

SUPERIOR

SSD

345

REFERENT

SUPERIOR

M

346

REFERENT

ASISTENT

Mț-il


11.1.3 COMPARTIMENTUL DE REDACTARE MONITOR OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

347

CONSILIER

SUPERIOR

S

348

CONSILIER

SUPERIOR

S

349

CONSILIER

SUPERIOR

8

350

REFERENT

SUPERIOR

M

351

REFERENT

PRINCIPAL

M

352

CONSILIER

PRINCIPAL

S

11.2 DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ

353

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

11.2.1 SERVIICUL TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ


354

SEF SERVICIU

II

S

355

CONSILIER

ASISTENT

S

356

CONS.JUR.

SUPERIOR

S

357

CONSILIER

ASISTENT

S

358

CONS.JUR.

PRINCIPAL

S

359

CONSILIER

ASISTENT

S

360

CONSILIER

PRINCIPAL

S

361

CONSILIER

PRINCIPAL

S


11.2.1.1 BIROUL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 544/2001


362

SEF BIROU

II

363

CONS.JUR.

SUPERIOR

. 4 l

364

REFERENT

SUPERIOR

365

CONS.JUR.

DEBUTANT

SW

366

CONSILIER

SUPERIOR

367

INSPECTOR

SUPERIOR

S


11.2.2 SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ Șl TEHNICĂ LEGISLATIVĂ


368

SEF SERVICIU

II

S

369

CONSILIER

PRINCIPAL

S

370

CONS.JUR.

SUPERIOR

s

371

CONS.JUR.

SUPERIOR

S

372

CONS.JUR.

PRINCIPAL

s

373

INSP.SPEC.

IA

s

374

CONS.JUR.

DEBUTANT

s

375

CONS.JUR.

SUPERIOR

s


11.2.3 SERVICIUL ASISTARE COMISII


376

SEF SERVICIU

II

S    £

377

CONS.JUR.

SUPERIOR

S

378

CONSILIER

PRINCIPAL

S

379

CONSILIER

SUPERIOR

S

380

CONSILIER

SUPERIOR

S

381

CONSIUER

PRINCIPAL

S

382

CONSILIER

SUPERIOR

S

383

CONSJUR.

SUPERIOR

SX ■    4 .•> Z


11.2.4 SERVICIUL EVIDENTA HOTARARI C.G.M.B..


384

SEF SERVICIU

S

385

INSP.SPEC;—

n

S

386

CONSILIER JURIDIC

DEBUTANT

S

387

CONSILIER

ASISTENT

S

388

CONSJUR.

ASISTENT

s

389

CONSILIER

DEBUTANT

s

390

CONSILIER

SUPERIOR

s

391

CONSILIER

SUPERIOR

s


11.3 DIRECȚIA RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ


392

DIRECTOR EXECUTIV

s


11.3.1 SERVICIUL RELAȚII CU CETĂȚENII


393

SEF SERVICIU

II

S

394

CONSILIER

SUPERIOR

S

395

CONSILIER

SUPERIOR

S

396

CONSILIER

SUPERIOR

S

397

CONSILIER

SUPERIOR

s/b

398

CONSILIER

SUPERIOR

Ă' /

399

CONSILIER

SUPERIOR

- f f

400

CONSILIER

SUPERIOR

401

CONSILIER

SUPERIOR

402

CONSILIER

SUPERIOR

403

REF.SPEC.

SUPERIOR

SSD
l/ff direcția V<^\ /Aj MANAGEMENTUL^ ?? resl,rSELOR m \\<t UMANE


404

CONSILIER

SUPERIOR

S

405

CONSILIER

SUPERIOR

S

406

CONSILIER

SUPERIOR

S

407

EXPERT

SUPERIOR

S

408

CONSILIER

SUPERIOR

S

409

CONSILIER

SUPERIOR

S

410

CONSILIER

PRINCIPAL

S

411

INSPECTOR

SUPERIOR

S

412

CONSILIER

SUPERIOR

8

413

EXPERT

SUPERIOR

S

414

CONSILIER

SUPERIOR

S

415

CONSILIER

SUPERIOR

s

416

CONSILIER

ASISTENT

s

417

CONSILIER

ASISTENT

s

418

CONSIUER

ASISTENT

s

419

CONSILIER

DEBUTANT

s

420

CONSILIER

PRINCIPAL

s

421

CONSIUER

ASISTENT

s

422

CONSILIER

ASISTENT

s

423

CONSILIER

DEBUTANT

s

424

CONSILIER

DEBUTANT

s/*'•> P--C-TM > fi*"» ?cS Tr^A

l j te. de< si 7'.rli I?” .» ."JHIDICA O*'// <>,    o'V

'•< ,'>n


11.3.2 SERVICIUL DISPECERAT COMUNICARE, AUDIENȚE


425

SEF SERVICIU

II

S

426

CONSILIER

SUPERIOR

s

427

CONSILIER

ASISTENT

s

428

EXPERT

SUPERIOR

s

429

CONSILIER

SUPERIOR

8

430

EXPERT

SUPERIOR

s

431

CONSILIER

DEBUTANT

s

432

CONSILIER

SUPERIOR

S

433

CONSILIER

SUPERIOR

s

434

CONSILIER

SUPERIOR

s

435

EXPERT

SUPERIOR

s

436

CONSILIER

SUPERIOR

s

437

CONSILIER

PRINCIPAL

s

438

CONSIUER

SUPERIOR

s

439

CONSILIER

ASISTENT

s

440

CONSILIER

SUPERIOR

s

441

CONSILIER

SUPERIOR

s

442

CONSILIER

SUPERIOR

8

443

CONSILIER

SUPERIOR

s

444

CONSILIER

SUPERIOR

s

445

CONSILIER

SUPERIOR

-12 DIRECȚIA GENERALA SERVICII PUBLICE


446

DIRECTOR GENERAL

II

SW
12.1 DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE


447

DIRECTOR EXECUTIV

II

8


12.1.1 SERVICIUL ALIMENTARE CU APĂ Șl CANAL


448

SEF SERVICIU

II

S

449

INSPECTOR

SUPERIOR

s

450

INSPECTOR

SUPERIOR

s

451

INSPECTOR

SUPERIOR

s

452

INSPECTOR

SUPERIOR

s

453

INSPECTOR

SUPERIOR

s

454

INSPECTOR

SUPERIOR

s

455

INSPECTOR

SUPERIOR

s12.1.2 SERVICIUL MANAGEMENT DEȘEURI, SALUBRITATE


456

SEF SERVICIU

II

S

457

INSPECTOR

SUPERIOR

S

458

INSPECTOR

SUPERIOR

S

459

INSPECTOR

SUPERIOR

8

460

INSPECTOR

SUPERIOR

8

461

INSPECTOR

SUPERIOR

S

462

INSPECTOR

SUPERIOR

S

463

REF.SPEC.

SUPERIOR

SSD

464

INSPECTOR

SUPERIOR

S

465

INSPECTOR

SUPERIOR

S


v.


12.2 DIRECȚIA SERVICII INTEGRATE


466

DIRECTOR EXECUTIV

II

2 I


12.2.1 SERVICIUL TERMOENERGETIC


467

SEF SERVICIU

II

S

468

INSPECTOR

ASISTENT

s

469

INSPECTOR

SUPERIOR

8

470

INSPECTOR

SUPERIOR

S

471

INSPECTOR

SUPERIOR

s

472

INSPECTOR

SUPERIOR

s


12.2.1.1 COMPARTIMENTUL EFICIENȚĂ ENERGETICĂ


473

INSPECTOR

SUPERIOR

s /c

474

INSPECTOR

SUPERIOR

S


12.2.2 SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC


475

SEF SERVICIU

II

S

476

INSPECTOR

SUPERIOR

sPagina 14477

INSPECTOR

SUPERIOR

S

478

INSPECTOR

SUPERIOR

S

479

INSPECTOR

SUPERIOR

S

480

INSPECTOR

SUPERIOR

8

481

INSPECTOR

SUPERIOR

S

482

REFERENT

SUPERIOR

M

483

INSPECTOR

SUPERIOR

8

484

CONSILIER

SUPERIOR

S

12.2.3 SERVICIUL MANAGEMENT AVARII - DISPECERAT

485

SEF SERVICU

II

S

486

INSPECTOR

SUPERIOR

s    <

487

INSPECTOR

SUPERIOR

S

488

INSPECTOR

SUPERIOR

8

489

INSPECTOR

SUPERIOR

S

490

INSPECTOR

SUPERIOR

S

491

INSPECTOR

SUPERIOR

S

492

INSPECTOR

SUPERIOR

S

493

EXPERT

SUPERIOR

s

494

CONSILIER

SUPERIOR

s

495

INSP.SPEC.

IA

s

496

INSPECTOR

SUPERIOR

s


// <t .3isrA., .

*' 'ii

* f,    •>    /’


12.2.4 SERVICIUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR INTEGRATE


497

SEF SERVICU

II

S

498

INSPECTOR

SUPERIOR

S

499

INSPECTOR

SUPERIOR

S

500

INSPECTOR

SUPERIOR

S

501

INSPECTOR

SUPERIOR

S

502

INSPECTOR

ASISTENT

s

503

INSPECTOR

ASISTENT

s

504

INSPECTOR

SUPERIOR

s


12.2.5 SERVICIUL DEZINSECȚIE, DERATIZARE, DEZINFECȚIE


505

SEF SERVICU

II

S

506

INSPECTOR

SUPERIOR

S

507

INSPECTOR

SUPERIOR

S

508

INSPECTOR

PRINCIPAL

S

509

INSPECTOR

SUPERIOR

S

510

INSP.SPEC.

DEBUTANT

8 ,

511

INSP.SPEC.

II

s /c

512

INSP.SPEC.

II

s lloe


12.2.6 SERVICIUL AUTORIZARE, COORDONARE LUCRĂRI INFRAST


513

SEF SERVICIU

II

-V^i

s \

514

INSPECTOR

SUPERIOR

_

sPagina 15515

INSPECTOR

SUPERIOR

s

516

INSPECTOR

SUPERIOR

s

517

INSPECTOR

SUPERIOR

s

518

INSPECTOR

SUPERIOR

8

519

INSPECTOR

SUPERIOR

s

520

INSPECTOR

SUPERIOR

s

521

INSPECTOR

SUPERIOR

s

522

INSPECTOR

SUPERIOR

s

523

INSPECTOR

SUPERIOR

s

524

INSPECTOR

SUPERIOR

s

525

CONSILIER

SUPERIOR

8

526

INSPECTOR

SUPERIOR

s

527

INSPECTOR

SUPERIOR

s    z

3 DIRECȚIA GENERALĂ ACHIZIȚII PUBLICE

I 528

DIRECTOR GENERAL

5 IV;?* /•.'/


13.1 DIRECȚIA PLANIFICARE ACHIZIȚII


529

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

530

INSPECTOR

SUPERIOR

S

531

CONSILIER

SUPERIOR

S

532

INSPECTOR

SUPERIOR

S

533

INSPECTOR

SUPERIOR

S

534

INSPECTOR

ASISTENT

_S-

535

INSPECTOR

ASISTENT

S

536

INSPECTOR

SUPERIOR

s

537

INSPECTOR

SUPERIOR

s

533

INSPECTOR

SUPERIOR

s

539

INSPECTOR

SUPERIOR

8

540

INSPECTOR

SUPERIOR

s

541

INSPECTOR

SUPERIOR

s

542

INSPECTOR

ASISTENT

s

543

INSP.SPEC

IA

s

544

INSP.SPEC

IA

s


13.2 DIRECȚIA PROCEDURI


545 DIRECTOR EXECUTIV


13.2.1 SERVICIUL INIȚIERE PROCEDURI


546

SEF SERVICU

II

8

547

EXPERT

SUPERIOR

!1

548

EXPERT

SUPERIOR

S

549

EXPERT

SUPERIOR

s

550

EXPERT

SUPERIOR

s

551

EXPERT

PRINCIPAL

s

552

INSPECTOR

PRINCIPAL

sPagina 16


/g- DIRECȚIA ' MANAGEMENTULUI

RESURSELOR ml UMANE

k *-


553

INSPECTOR

ASISTENT

S

554

INSPECTOR

SUPERIOR

S

13.2.2 SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZIȚII

555

SEF SERVICU

II

S

556

EXPERT

SUPERIOR

8

557

EXPERT

SUPERIOR

S

558

EXPERT

SUPERIOR

s

559

INSPECTOR

SUPERIOR

s

560

INSPECTOR

ASISTENT

s

561

INSPECTOR

ASISTENT

s

562

EXPERT

SUPERIOR

s/ * **    ^'r,\


13.3. SERVICIUL MONITORIZARE DERULARE CONTRACTE


563

SEF SERVICU

II

S

564

REFERENT

IA

M

565

EXPERT

SUPERIOR

S

566

REFERENT

SUPERIOR

M

567

INSPECTOR

SUPERIOR

S

568

INSPECTOR

ASISTENT

S

569

INSPECTOR

ASISTENT

S

570

INSP.SPEC

IA

8


14 DIRECȚIA GENERALĂ SITUAȚII DE URGENȚĂ, STATISTICI Șl STRATEGII


571

DIRECTOR GENERAL

8


14.1 SERVICIUL INTEGRARE MULTICULTURALĂ


572

SEF SERVICIU

II

S

573

CONSILIER

SUPERIOR

S

574

INSP.SPEC.

IA

S

575

INSP.SPEC.

IA

S

576

CONSILIER

PRINCIPAL

S

577

INSP.SPEC.

IA

s

578

CONSILIER

SUPERIOR

s

579

CONSILIER

ASISTENT

s


14.2 DIRECȚIA ÎNZESTRARE MATERIALA SI SITUAȚII DE URGENTA

/

580

DIRECTOR

II

S

lî I


14.2.1 SERVICIUL ORGANIZARE - MOBILIZARE SI PLANURI OPERATIVE


581

SEF SERVICIU

II

s

582

INSP.SPEC.

IA

s

583

REFERENT

IA

M

584

REFERENT    z

IA

MPagina 17585

REFERENT SPEC.

IA

SSD

586

CURIER

587

MAGAZINER

M

588

PAZNIC

589

PORTAR

590

PAZNIC

591

INSP.SPEC.

IA

S

592

PAZNIC

593

PAZNIC

594

PAZNIC

595

PAZNIC

596

PORTAR

597

INSP.SPEC.

a

S

598

PORTAR

599

PAZNIC14.2.2. SERVICIUL SUPORT LOGISTIC SI VOLUNTARIAT PENTRU SITUAȚII DE URGENTA


600

SEF SERVICIU

II

s

601

INSP.SPEC.

IA

s

602

INSP.SPEC.

IA

S

603

INSP.SPEC.

IA

s

604

INSP.SPEC.

IA

s

605

MAGAZINER

M

606

MUNCITOR

necalificat

607

MUNCITOR

I

608

INSP.SPEC.

n

s


14.3 DIRECȚIA STATISTICI Șl STRATEGII


609

DIRECTOR EXECUTIV

II

s


14.3.1. SERVICIUL STATISTICĂ


610

SEF SERVICU

II

S

611

INSPECTOR

SUPERIOR

S

812

REFERENT

SUPERIOR

M

613

CONSILIER

SUPERIOR

8

614

CONSILIER

SUPERIOR

S

615

REFERENT

SUPERIOR

M

616

INSPECTOR

ASISTENT

S

617

INSP. SPEC.

IA

Q X

618

INSP. SPEC.

IA

-


14.3.2. SERVICIUL STRATEGIE


619

SEF SERVICU

n

620

EXPERT

SUPERIOR

s

621

EXPERT

SUPERIOR

s

622

CONSILIER

SUPERIOR

s
623

INSPECTOR

SUPERIOR

S

624

INSPECTOR

ASISTENT

S

625

INSP. SPEC.

IA

S

626

INSP. SPEC.

IA

s


14.4. SERVICIUL ADMINISTRARE CENTRUL MUNICIPAL INTEGRAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


627

SEF SERVICU

II

S

628

INSP. SPEC.

IA

S

629

INSP. SPEC.

IA

S

630

INSP. SPEC.

IA

s

631

INSP. SPEC.

IA

S

632

MUNCITOR CALIFICAT

I

M.Q

633

MUNCITOR CALIFICAT

I

M.Q

634

MUNCITOR CALIFICAT

I

M.Q

635

MUNCITOR CAUFICAT

I

M.Q\ ,.nnr« . - \ $•. ►»>    ^1, '✓ A


15 DIRECȚIA GENERALA LOGISTICĂ


636

DIRECTOR GENERAL

II

2 I


q ir 9    //


15.1 DIRECȚIA INFORMATICĂ


637

DIRECTOR EXECUTIV

II

s I


15.1.1 SERVICIUL PLANIFICARE, STRATEGIE, PROIECTE


638

SEF SERVICIU

II

8

639

EXPERT

SUPERIOR

S

640

INSP. SPEC.

IA

S

641

REFERENT

SUPERIOR

M

642

EXPERT

SUPERIOR

S

643

REFERENT

ASISTENT

M

644

EXPERT

SUPERIOR

S

645

EXPERT

SUPERIOR

S

646

EXPERT

SUPERIOR

S

647

EXPERT

SUPERIOR

S

648

EXPERT

SUPERIOR

8

649

EXPERT

SUPERIOR

s

650

EXPERT

SUPERIOR

s

651

EXPERT

SUPERIOR

s


15.1.2 SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ


652

SEF SERVICIU

II

8 ll

653

EXPERT

SUPERIOR

3 V

654

EXPERT

SUPERIOR

S    \

655

EXPERT

SUPERIOR

s

656

EXPERT

SUPERIOR

s

657

EXPERT    x

SUPERIOR

s

658

EXPERT

SUPERIOR

8

659

EXPERT

SUPERIOR

s

660

EXPERT

SUPERIOR

s

661

EXPERT

SUPERIOR

s

662

EXPERT

SUPERIOR

s

663

EXPERT

ASISTENT

s

664

EXPERT

SUPERIOR

s

665

EXPERT

SUPERIOR

s

666

EXPERT

SUPERIOR

s

667

EXPERT

SUPERIOR

s

668

EXPERT

SUPERIOR

s

669

EXPERT

SUPERIOR

8


15.2 DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ


670

DIRECTOR

II

S


15.2.1 SERVICIUL TEHNICO-ADMINISTRATIV


671

SEF SERVICIU

H

s

672

INSP.SPEC.

I

s

673

INSP.SPEC.

n

8

674

INSP.SPEC.

IA

s

675

INSP.SPEC.

DEBUTANT

3

676

INSP.SPEC.

IA

s

677

INSP.SPEC.

IA_

s

678

INSP.SPEC.

IA

s

679

INSP.SPEC.

IA

s

680

INSP.SPEC.

IA

s

681

INSP.SPEC.

I

s

682

INSP.SPEC.

IA

s

683

REFERENT

IA

M


15.2.1


.1.COMPARTIMENTUL MUNCITORI


684

REFERENT

IA

685

INSP.SPEC.

I

S

686

MUNCITOR

1

687

MUNCITOR

1

688

MUNCITOR

1

689

ȘOFER

1

690

INSP.SPEC.

IA

3 /

691

MUNCITOR

II

692

INSP.SPEC.

IA

s \\

693

MUNCITOR

II

\

694

MUNCITOR

1

695

INSP.SPEC.

n

s

696

ȘOFER

i

X

15.2.1.2 COMPARTIMENTUL DE DESERVIRE


697

INSP.SPEC.

DEBUTANT

S

698

REFERENT

IA

M

699

ȘOFER

I

700

MUNCITOR

I

701

MUNCITOR

I

702

INSP.SPEC.

S

703

INSP.SPEC.

Q

S

704

BUFETIER


15.2.2 SERVICIUL PARC AUTO Șl POȘTĂ
705

SEF SERVICIU

II

8

706

INSP.SPEC.

IA

S

707

INSP.SPEC.

IA

S

708

INSP.SPEC.

n

s

709

REFERENT

IA

M

710

REFERENT

IA

M

711

REFERENT

IA

M

712

INSP.SPEC.

IA

S

713

REFERENT

IA

M

714

INSP.SPEC.

S

715

CURIER

716

CURIER


15.2.2.1 COMPARTIMENTUL CONDUCĂTORI AUTO


717

ȘOFER

I

718

ȘOFER

I

719

ȘOFER

I

720

ȘOFER

I

721

INSP.SPEC.

n

S

722

ȘOFER

i

723

ȘOFER

i

724

REFERENT

IA

M

725

ȘOFER

I

726

ȘOFER

I

727

ȘOFER

I

728

ȘOFER

I

729

ȘOFER

I

730

ȘOFER

I

731

INSP.SPEC.

IA

8    z

732

ȘOFER

I

x

733

INSP.SPEC.

II

s.Jt&


15.2.2.2 COMPARTIMENTUL POMPIERI


734

POMPIER

735

POMPIER


736

POMPIER

737

POMPIER

738

POMPIER

739

POMPIER

740

POMPIER

741

POMPIER

742

POMPIER

743

POMPIER

744

POMPIER

745

POMPIER

746

POMPIER

747

POMPIER

748

POMPIER

749

POMPIER

750

POMPIER

751

POMPIER

752

POMPIER

753

POMPIER


15.2.3 SERVICIUL ADMINISTRARE SEDII


754

SEF SERVICIU

II

755

INSP.SPEC.

IA

S

756

INSP.SPEC.

IA

s

757

INSP.SPEC.

IA

s

758

INSP.SPEC.

BC

s

759

MUNCITOR

I

760

REFERENT

IA

M

761

ȘOFER

I


16 DIRECȚIA PATRIMONIU


762

DIRECTOR EXECUTIV

II

ș I


16.1 SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU


763

SEF SERVICIU

n

S

764

EXPERT

SUPERIOR

S

765

EXPERT

SUPERIOR

8

766

EXPERT

SUPERIOR

S

767

EXPERT

SUPERIOR

S

768

CONSILIER

SUPERIOR

S

769

EXPERT

PRINCIPAL

s xr

770

EXPERT

SUPERIOR

771

EXPERT

SUPERIOR

K A:

772

REFERENT

SUPERIOR

773

EXPERT

SUPERIOR

% V

774

CONSILIER

SUPERIOR

775

EXPERT

SUPERIOR

s XJ.

776

EXPERT

SUPERIOR

S

777

EXPERT

SUPERIOR

S

778

EXPERT

SUPERIOR

S

779

EXPERT

PRINCIPAL

S

780

EXPERT

SUPERIOR

S

781

EXPERT

SUPERIOR

S

782

EXPERT

SUPERIOR

S


16.2 SERVICIUL CADASTRU783

SEF SERVICIU

II

S

784

EXPERT

SUPERIOR

S

785

EXPERT

SUPERIOR

3

786

EXPERT

SUPERIOR

S

787

EXPERT

SUPERIOR

S

788

EXPERT

SUPERIOR

s

789

EXPERT

SUPERIOR

8

790

REFERENT

SUPERIOR

M

791

EXPERT

SUPERIOR

S

792

EXPERT

SUPERIOR

S

793

REFERENT

SUPERIOR

M

794

INSP.SPEC.

IA

S

795

EXPERT

SUPERIOR

S

796

EXPERT

SUPERIOR

8

797

EXPERT

SUPERIOR

S

798

EXPERT

SUPERIOR

S

799

REFERENT

SUPERIOR

M

800

EXPERT

SUPERIOR

8

801

EXPERT

SUPERIOR

S

802

EXPERT

SUPERIOR

s

803

EXPERT

SUPERIOR

8

804

EXPERT

PRINCIPAL

S

805

EXPERT

SUPERIOR

s

806

EXPERT

ASISTENT

s

807

EXPERT

ASISTENT

s16.3 SERVICIUL SPAȚIU LOCATIV Șl CU ALTĂ DESTINAȚIE


808

SEF SERVICIU

II

S

809

REF.SPEC.

SUPERIOR

SSD

810

EXPERT

SUPERIOR

S

811

EXPERT

ASISTENT

S

812

EXPERT

PRINCIPAL

S

813

EXPERT

SUPERIOR

S    /

814

INSPECTOR

SUPERIOR

s H

815

EXPERT

SUPERIOR

3 (I*

816

EXPERT

SUPERIOR

a \\

817

REFERENT

SUPERIOR

M

818

EXPERT

ASISTENT

S

819

EXPERT

SUPERIOR

S

820

INSPECTOR

yl^RINCIPAL

SRESURSELOR

OM/

821

INSP. SPEC.

IA

S

822

INSP. SPEC.

IA

S

823

EXPERT

DEBUTANT

s

824

INSP.SPEC.

IA

s

825

INSP. SPEC.

IA

s

826

INSP.SPEC.

IA

s

827

EXPERT

SUPERIOR

s

828

REFERENT

SUPERIOR

M

829

EXPERT

SUPERIOR

s

16.5 BIROUL EXPROPRIERI

839

840

ȘEF BIROU

INSPECTOR

II

SUPERIOR

8

s

841

EXPERT

SUPERIOR

s

842

EXPERT

SUPERIOR

S

843

EXPERT

SUPERIOR

s

844

EXPERT

SUPERIOR

s

17 DIRECȚIA DE MEDIU
845

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


17.1 SERVICIUL MONITORIZAREA CALITĂȚII MEDIULUI


846

SEF SERVICIU

II

S

847

INSPECTOR

DEBUTANT

s

848

INSPECTOR

SUPERIOR

8

849

INSPECTOR

SUPERIOR

8 z

850

INSPECTOR

SUPERIOR

s /o

851

INSPECTOR

SUPERIOR

852

INSPECTOR

SUPERIOR

S I*

853

EXPERT

SUPERIOR

8 \

854

INSPECTOR

SUPERIOR

s \c

855

INSPECTOR

ASISTENT

s

856

INSPECTOR

SUPERIOR

s

857

EXPERT

SUPERIOR/

s
17.2 SERVICIUL AVIZE Șl ACORDURI


17.3 SERVICIUL MONITORIZARE SPATII VERZI

874

SEF SERVICIU

II

S

875

INSPECTOR

SUPERIOR

S

876

INSPECTOR

PRINCIPAL

S

877

INSPECTOR

ASISTENT

S

878

CONSILIER

PRINCIPAL

S

879

INSP.SPEC.

IA

S

880

INSPECTOR

ASISTENT

S

881

INSPECTOR

PRINCIPAL

S

17.4 SERVICIUL ECOLOGIE URBANA

882

SEF SERVICIU

II

S

883

INSPECTOR

SUPERIOR

8

884

INSPECTOR

SUPERIOR

S

885

INSPECTOR

DEBUTANT

S

886

INSPECTOR

SUPERIOR

s

887

INSPECTOR

PRINCIPAL

8

888

REFERENT

SUPERIOR

M

889

INSPECTOR

ASISTENT

s


18 DIRECȚIA JURIDIC

890

DIRECTOR EXECUTIV

II

Sl\

891

DIRECTOR EXE. ADJ.

II

892

DIRECTOR EXE. ADJ.

II

s V18.1 SERVICIUL EVIDENȚĂ ANALIZĂ, SOLUȚIONARE Șl GESTIUNE NOTIFICĂRI LEGEA NR. 10/2001

893

SEF SERVICIU^

_

s

894

CONSJUR.

ASISTENT

S

895

CONS.JUR.

ASISTENT

S

896

CONSJUR.

ASISTENT

S

897

CONSJUR.

ASISTENT

S

898

CONSJUR.

ASISTENT

8

899

CONSILIER

SUPERIOR

S

900

CONSJUR.

SUPERIOR

S

901

REFERENT

SUPERIOR

M

902

CONSJUR.

SUPERIOR

S

903

CONSILIER

PRINCIPAL

8

904

CONSILIER

SUPERIOR

s

905

CONSJUR.

ASISTENT

8

906

CONSJUR.

SUPERIOR

S

907

REFERENT

. SUPERIOR

M

906

CONSJUR.

SUPERIOR

S    ,

909

EXPERT

SUPERIOR

S

910

CONSJUR.

ASISTENT

s

911

CONSILIER

SUPERIOR

8

912

CONSJUR.

PRINCIPAL

s

913

CONSJUR.

PRINCIPAL

8

914

CONSILIER

PRINCIPAL

8

915

CONSILIER

SUPERIOR

8

916

CONSJUR.

ASISTENT

S

917

CONSJUR.

SUPERIOR

918

CONSJUR.

SUPERIOR

s

919

CONSJUR.

SUPERIOR

s

920

CONSILIER

ASISTENT

s

921

CONSIUER

ASISTENT

s

922

CONSILIER

SUPERIOR

8

923

CONSILIER

SUPERIOR

s18.2 BIROUL ANALIZĂ Șl SOLUȚIONARE PETIȚII LEGILE PROPRIETĂȚII


924

SEF BIROU

II

s

925

REFERENT

SUPERIOR

M

926

CONSJUR.

PRINCIPAL

S

927

REFERENT

SUFERiOR

M

928

REFERENT

SUPERIOR

M

929

EXPERT

ASISTENT

S


18.3 SERVICIUL INSTANȚE CIVILE Șl CONTENCIOS ADMINISTRATIV


930


SEF SERVICIU


931


CONSJUR.


ASISTENT


932


CONSJUR.


SUPERIOR933


CONS.JUR.


SUPERIOR


934


REFERENT


SUPERIOR


ri'


935


CONS.JUR.


SUPERIOR


936


CONS.JUR.


ASISTENT


937


CONS.JUR.


SUPERIOR938

CONSJUR.

SUPERIOR

S

939

CONSJUR.

SUPERIOR

S

940

CONSILIER

SUPERIOR

S

941

CONSJUR.

ASISTENT

S

942

CONSJUR.

PRINCIPAL

S

943

CONS.JUR.

SUPERIOR

S

944

CONSJUR.

SUPERIOR

8

945

CONSJUR.

SUPERIOR

S

946

CONSJUR.

SUPERIOR

S

947

CONSJUR.

ASISTENT

S

948

CONSJUR.

SUPERIOR

S

949

CONSJUR.

SUPERIOR

S

950

CONSJUR.

SUPERIOR

S

951

CONSJUR.

SUPERIOR

S

952

CONSJUR.

SUPERIOR

S

953

CONSJUR.

SUPERIOR

8

954

REFERENT

SUPERIOR

M18.4 BIROUL CAUZE COMERCIALE


955

SEF BIROU

II

S

956

CONSJUR.

SUPERIOR

S

957

CONSJUR.

SUPERIOR

S

958

CONSJUR.

ASISTENT

8

959

CONSJUR.

ASISTENT

S

960

CONSJUR.

DEBUTANT

s


18.5 BIROUL AVIZĂRI CONTRACTE


961

SEF BIROU

II

S

962

CONSJUR.

PRINCIPAL

s

963

CONSJUR.

SUPERIOR

s

964

CONSJUR.

ASISTENT

s

965

CONSILIER

SUPERIOR

s

966

CONSILIER

PRINCIPAL

s


18.6 SERVICIUL LEGISLAȚIE


_£/_»

967

SEF SERVICIU

II

S

968

CONSJUR.

SUPERIOR

S

969

CONSJUR.

ASISTENT

S

970

CONSJUR.

SUPERIOR

s

971

CONSILIER

SUPERIOR

s

972

CONSILIER

DEBUTANT

s

973

CONSJUR.

PRINCIPAL

s

974

CONSJUR.

ASISTENT

s

975

CONSJUR.

SUPERIOR

s

976

CONSILIER

SUPERIOR

s

977

CONSJUR.

SUPERIOR

s

978

CONSJUR.

SUPERIOR

s979

CONS.JUR.

SUPERIOR

S

19 DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

980

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

19.1 SERVICIUL SALARIZARE SI ORGANIZARE

981

SEF SERVICIU

II

S

982

EXPERT

SUPERIOR

S

983

EXPERT

SUPERIOR

S

984

EXPERT

SUPERIOR

S

985

EXPERT

SUPERIOR

s

986

EXPERT

SUPERIOR

s

987

EXPERT

SUPERIOR

s

988

EXPERT

ASISTENT

s

989

EXPERT

SUPERIOR

s19.2 SERVICIUL EVIDENȚĂ PERSONAL

990

SEF SERVICIU

II

s

991

EXPERT

SUPERIOR

8

992

EXPERT

SUPERIOR

8

993

EXPERT

SUPERIOR

S

994

EXPERT

PRINCIPAL

s

995

EXPERT

SUPERIOR

s

996

EXPERT

SUPERIOR

s

997

REFERENT

IA

M

998

REFERENT

IA

M

19.3 SERVICIUL ORGANIZARE INSTITUȚII PUBLICE

999

SEF SERVICIU

II

8

1000

INSP. SPEC.

IA

S

1001

EXPERT

SUPERIOR

S

1002

EXPERT

SUPERIOR

S

1003

EXPERT

SUPERIOR

S

1004

EXPERT

SUPERIOR

8 /

1005

EXPERT

SUPERIOR

s llș.

1006

INSP.SPEC.

IA

s ||


20 DIRECȚIA AUDITUL SI MANAGEMENTUL CĂLITAȚII

1007

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

1008

AUDITOR

SUPERIOR

S

1009

AUDITOR

SUPERIOR

S

1010

AUDITOR

SUPERIOR

S

1011

AUDITOR

SUPERIOR

S

1012

AUDITOR

PRINCIPAL

S

1013

AUDITOR

SUPERIOR

81014

AUDITOR

SUPERIOR

S

1015

AUDfTOR

SUPERIOR

s

1016

AUDITOR

SUPERIOR

s

1017

AUDITOR

SUPERIOR

s

1018

AUDITOR

SUPERIOR

s

1019

AUDITOR

PRINCIPAL

s

1020

AUDITOR

SUPERIOR

s

1021

INSP.SPEC.

IA

s

1022

AUDITOR

PRINCIPAL

8

1023

AUDITOR

SUPERIOR

s

1024

AUDITOR

SUPERIOR

s

1025

AUDITOR

SUPERIOR

s f

1026

AUDITOR

ASISTENT

s21 DIRECȚIA DE INTEGRITATE


1027

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


21.1 SERVICIUL ANALIZA INFORMAȚIILOR SI COOPERARE INTERINSTITUTIONALA


1028

SEF SERVICIU

II

S

1029

CONSILIER

SUPERIOR

S

1030

INSP.SPEC.

IA

S

1031

CONSILIER

SUPERIOR

S

1032

CONSILIER

SUPERIOR

8

1033

CONSILIER

SUPERIOR

S

1034

CONSILIER

DEBUTANT

8

1035

CONSILIER

SUPERIOR

S


21.2 SERVICIUL METODOLOGII, STUDII SI PROIECȚII ANTICORUPTIE/ABUZURI PROFESIONALE


1036

SEF SERVICIU

II

S

1037

CONSILIER

SUPERIOR

S

1038

CONSILIER

SUPERIOR

8

1039

CONSILIER

SUPERIOR

S

1040

CONSILIER

PRINCIPAL

S

1041

CONSILIER

ASISTENT

S

1042

CONSILIER

DEBUTANT

3 /

1043

CONSILIER

SUPERIOR

s


21.3 SERVICIUL DE MONITORIZARE/VERIFICARE A ACTIVITATII STRUC


1044

SEF SERVICIU

II

S

1045

CONSILIER

SUPERIOR

S

1046

CONSILIER

SUPERIOR

8

1047

CONSILIER

SUPERIOR

S

1048

CONSILIER

SUPERIOR

S

1049

CONSILIER

SUPERIOR

s1050

CONSILIER

SUPERIOR

S

1051

CONSILIER

SUPERIOR

S

22 DIRECȚIA TRANSPORTURI

1052

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

22.1 SERVICIUL SISTEMATIZARE TRAFIC


1053

SEF SERVICIU

II

3

1054

INSPECTOR

SUPERIOR

S

1055

INSPECTOR

SUPERIOR

S

1056

INSPECTOR

SUPERIOR

s

1057

INSPECTOR

SUPERIOR

S

1058

INSPECTOR

SUPERIOR

S    z

1059

INSPECTOR

SUPERIOR

8

1060

CONSILIER

ASISTENT

Sâ n#$// \ >»rrO° ••/


22.2 SERVICIUL AUTORIZĂRI AUTO


1061

SEF SERVICIU

II

S

1062

INSPECTOR

SUPERIOR

S

1063

INSPECTOR

SUPERIOR

S

1064

EXPERT

SUPERIOR

I

1065

INSPECTOR

SUPERIOR

S

1066

INSPECTOR—

SUPERIOR

s

1067

INSPECTOR

ASISTENT

s

1068

CONSILIER

ASISTENT

s

22.3 SERVICIUL PARKING

1069

SEF SERVICIU

II

S

1070

CONSILIER

SUPERIOR

S

1071

CONSILIER

SUPERIOR

8

1072

CONSILIER

SUPERIOR

S

1073

INSPECTOR

ASISTENT

e

o

1074

INSP.8PEC.

IA

s

1075

INSP.SPEC.

IA

S

1076

INSP.SPEC.

IA

/


22.4 BIROUL STRATEGIE TRANSPORT URBAN


1077

SEF BIROU

II

S    \

1078

INSPECTOR

SUPERIOR

S

1079

INSPECTOR

ASISTENT

S

1080

CONSILIER

SUPERIOR

S

1081

INSP.SPEC.

IA

S

1082

INSP.SPEC.

IA

S
22.5 SERVICIUL ADMINISTRARE STRĂZI


1083

SEF SERVICIU

II

S

1084

CONSILIER

SUPERIOR

S

1085

CONSILIER

SUPERIOR

S

1086

CONSILIER

SUPERIOR

S

1087

CONSILIER

PRINCIPAL

S

1088

CONSILIER

PRINCIPAL

S

1089

INSP.SPEC.

IA

S

1090

INSP.SPEC.

IA

S


23 DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN


1091 DIRECTOR EXECUTIV


23.1 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE


1092

SEF SERVICIU

II

S

1093

AUDITOR

SUPERIOR

S

1094

AUDITOR

SUPERIOR

s

1095

AUDITOR

ASISTENT

8

1096

AUDITOR

SUPERIOR

s

1097

AUDITOR

SUPERIOR

s

1098

AUDITOR

ASISTENT

s

1099

REFERENT

SUPERIOR

M
23.2 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU INSTITUȚII Șl SERVICII PUBLICE


1100

SEF SERVICIU

II

S

1101

AUDITOR

SUPERIOR

S

1102

AUDITOR

SUPERIOR

S

1103

AUDITOR

SUPERIOR

S

1104

AUDITOR

SUPERIOR

8

1105

AUDITOR

SUPERIOR

S

1106

AUDITOR

PRINCIPAL

8

1107

CONSILIER

ASISTENT

S

1108

AUDITOR

SUPERIOR

8


23.3 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN, URMĂRIRE RECOMANDĂRI


1109

SEF SERVICIU

II

S

1110

AUDITOR

SUPERIOR

S    \\

1111

AUDITOR

SUPERIOR

s

1112

AUDITOR

SUPERIOR

s

1113

AUDITOR

SUPERIOR

s

1114

AUDITOR

SUPERIOR

s

1115

AUDITOR

PRINCIPAL

s

1116

CONSILIER

ASISTENT

s

1117

AUDITOR

SUPERIOR

s24. DIRECȚIA GUVERNANTA CORPORATIVA


1118

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

1119

DIRECTOR EXE. ADJ.

II

S

1120

CONSILIER

SUPERIOR

3

1121

CONSILIER

SUPERIOR

S

1122

CONSILIER

SUPERIOR

3

1123

CONSILIER

SUPERIOR

S

1124

CONSILIER

SUPERIOR

S

1125

CONSILIER

SUPERIOR

3

1126

CONSILIER

SUPERIOR

S

1127

CONSILIER

SUPERIOR

3

1128

CONSILIER

SUPERIOR

S

1129

CONSILIER

SUPERIOR

s

1130

CONSILIER

SUPERIOR

s

1131

CONSILIER

SUPERIOR

s

1132

CONSILIER

SUPERIOR

8

1133

CONSILIER

SUPERIOR

s

1134

CONSILIER

SUPERIOR

s

1135

CONSILIER

ASISTENT

s

1136

CONSILIER

ASISTENT

s

1137

CONSILIER

PRINCIPAL

s

1138

CONSILIER

PRINCIPAL

s

1139

CONSILIER

PRINCIPAL

3

1140

CONSILIER

PRINCIPAL

s

1141

CONSILIER -

PRINCIPAL

s

1142

CONSILIER

PRINCIPAL

8

1143

CONSILIER

PRINCIPAL

s

1144

CONSILIER

PRINCIPAL

s

1145

REFERENT

IA

M

1146

CONSILIER

ASISTENT

s

1147

CONSILIER

DEBUTANT

s

1148

CONSILIER

DEBUTANT

8\C.

'/•'■'-'A Jt-


25. DIRECȚIA DE PRESĂ


1149

DIRECTOR EXECUTIV

II

3


25.1 SERVICIUL ANALIZĂ, SINTEZĂ, MONITORIZARE PRESĂ


1150

SEF SERVICIU

II

S

1151

CONSILIER

SUPERIOR

3

1152

CONSILIER

SUPERIOR

S

1153

CONSILIER

SUPERIOR

S

1154

CONSILIER

PRINCIPAL

s

1155

INSP.SPEC.

IA

s

1156

INSP.SPEC.

IA

s

1157

INSP.SPEC.

IA

s
DIRECȚIA

MANAGEMENTULUI RESURSELOR

UMANE


25.2 SERVICIUL COMUNICAREA CU PRESA


1158

SEF SERVICIU

II

S

1159

INSP.SPEC.

IA

S

1160

CONSILIER

SUPERIOR

S

1161

CONSILIER

SUPERIOR

8

1162

REFERENT

DEBUTANT

M

1163

CONSILIER

SUPERIOR

S

1164

CONSILIER

SUPERIOR

S

1165

CONSILIER

ASISTENT

s


25.3 SERVICIUL COMUNICARE INTERINSTITUȚIONALĂ


1166

SEF SERVICIU

Q

S

1167

INSP.SPEC.

IA

S

1168

INSP.SPEC.

IA

S

1169

INSP.SPEC.

IA

S

1170

INSP.SPEC.

IA

S

1171

INSP.SPEC.

IA

S

1172

REFERENT

IA

M

1173

REFERENT

IA

M


26. DIRECȚIA RELAȚIA CU ONG, SINDICATE Șl PATRONATE


1174

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

1175

DIRECTOR EXE. ADJ

II

8

1176

CONSILIER

SUPERIOR

S

1177

EXPERT

SUPERIOR

S

1178

REFERENT

SUPERIOR

M

1179

INSPECTOR

SUPERIOR

S

1180

CONSILIER

SUPERIOR

S

1181

CONSILIER

SUPERIOR

s

1182

CONSILIER

SUPERIOR

s

1183

CONSIUER

SUPERIOR

s

1184

CONSILIER

SUPERIOR

s

1185

CONSILIER

SUPERIOR

s

1186

CONSILIER

SUPERIOR

s

1187

CONSILIER

PRINCIPAL

s /

1188

CONSILIER

ASISTENT

8

1189

INSP. SPEC.

IA

s //

1190

INSP. SPEC.

IA

s l


27 DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE Șl PROTOCOLteicii1191

DIRECTOR EXECUTIV

II

s


27.1 SERVICIUL DE REPREZENTARE EXTERNA


1192

SEF SERVICIU

II

S

1193

REFERENT

ASISTENT

M

1194

CONSILIER

SUPERIOR

8

1195

CONSILIER

PRINCIPAL

S

1196

CONSILIER

SUPERIOR

S

1197

CONSILIER

SUPERIOR

S

1198

CONSILIER

SUPERIOR

S

1199

CONSILIER

PRINCIPAL

S

1200

CONSILIER

SUPERIOR

8

1201

CONSILIER

ASISTENT

s

1202

CONSILIER

PRINCIPAL

s

1203

CONSILIER

SUPERIOR

s

1204

CONSILIER

SUPERIOR

s

1205

INSP. SPEC.

IA

s


27.2 SERVICIUL DE REPREZENTARE INTERNA


1206

SEF SERVICIU

II

S

1207

INSP. SPEC.

IA

S

1208

INSP.SPEC.

IA

s

1209

REFERENT

IA

M

1210

REFERENT

I

M

1211

INSP. SPEC.

IA

S

1212

INSP. SPEC.

IA

8


28 DIRECȚIA CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, TURISM


i2ia

DIRECTOR EXECUTIV

—-—

s


28.1 SERVICIUL CULTURĂ


1214

SEF SERVICIU

II

S

1215

CONSILIER

SUPERIOR

S

1216

CONSILIER

SUPERIOR

8

1217

CONSIUER

SUPERIOR

S

1218

REFERENT

ASISTENT

M

1219

CONSILIER

SUPERIOR

S

1220

CONSILIER

SUPERIOR

S

1221

CONSILIER

SUPERIOR

S

1222

CONSIUER

ASISTENT

S


28.2 SERVICIUL ÎNVĂȚĂMÂNT, TURISM


1223

SEF SERVICIU

II

S

1224

EXPERT

SUPERIOR

S

1225

REFERENT

SUPERIOR

M

1226

CONSILIER

SUPERIOR

S

1227

INSP. SPEC.

IA

S

1228

INSP. SPEC.

I

S

1229

CONSILIER

ASISTENT

s

1230

INSP. SPEC.

IA

s

1231

CONSILIER

SUPERIOR

s

1232

CONSILIER

SUPERIOR

S

1233

CONSILIER

SUPERIOR

S

1234

CONSILIER

SUPERIOR

S

1235

CONSILIER

SUPERIOR

S

1236

CONSILIER

SUPERIOR

S

I


29. SERVICIUL EURO - 2020


1237

SEF SERVICIU

II

S

1238

REFERENT

IA

M

1239

INSP.SPEC.

IA

S

1240

INSP.SPEC.

IA

S

1241

INSP.SPEC.

IA

S

1242

INSP.SPEC.

IA

S

1243

INSP.SPEC.

IA

S

1244

REFERENT

IA

M


30. SERVICIUL SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ


1245

SEF SERVICIU

II

S

1246

EXPERT

SUPERIOR

S

1247

EXPERT

SUPERIOR

S

1248

EXPERT

ASISTENT

S

1249

insp; SPEC.

IA

S

1250

EXPERT

ASISTENT

S

1251

INSPECTOR

ASISTENT

S

1252

EXPERT

SUPERIOR

S


31. BIROUL DOCUMENTE SECRETE


1253

SEF BIROU

II

S

1254

EXPERT

SUPERIOR

S

1255

EXPERT

SUPERIOR

• s

1256

EXPERT

ASISTENT

s

1257

EXPERT

ASISTENT

s

1258

EXPERT

ASISTENT

s


Funcții de demnitate publică

3

Administrator public

1

Nr. total de funcții publice

994

Nr. de funcții publice de conducere

130

Nr de funcții publice de execuție

864

Nr. total de funcții contractuale

260

Nr. de funcții contractuale de conducere

11

Nr. de funcții contractuale de execuție

249

Nr. total de funcții in instituție

1258


Pagina 35