Hotărârea nr. 560/2018

HOTARAREnr. 560 din 2018-08-23 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI , PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI , LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.


România

1*1* S


HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Iluminat Public București S-A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvemanță Corporativă nr. 933/14.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 207/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 579/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 135/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A.;

-Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. nr. 8/08.08.2018;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalui social al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A. cu suma de 12.744.170 lei, aport în numerar.

Art.2 în urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A. este de 22.661.170 lei, divizat în 2.266.117 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute astfel:

a) Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București va deține un număr


b) Societatea Service Ciclop S.A. va deține un număr de 12 acțiuni, reprezentând 0,0006 % din capitalul social.

Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele Companiei Municipale Iluminat Public București S.A. în cuantum de 12.744.170 lei, reprezentând aportul Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București.

Art.4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A. se va modifica în mod corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Iluminat Public București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018

)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Claudiu Daruelffcatana
București, 23.08.2018 Nr. 560

B-tlu) Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2