Hotărârea nr. 559/2018

HOTARAREnr. 559 din 2018-08-23 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE ENERGETICA BUCURESTI S.A.Consiliul General al Municipiului București ROMAN IA

A    3    . ’.i Ci' .• v    i

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București S.A.Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 877/10.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 206/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 578/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 94/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica București S.A.;

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 296/17.05.2018 privind aprobarea de principiu a acțiunilor necesare în vederea realizării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET)în contextul reorganizării RADET București și Electrocentrale București S.A.;

-Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale Energetica București S.A. nr. 12/13.08.2018;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea de capital social cu suma de 1.262.582.150 lei a Companiei Municipale Energetica București S.A.

Art.2 în urma modificărilor intervenite, capitalul social c^ț^mpâwei Municipale Energetica București S.A. este de 1.562.328.000 lei, divizat în 156z£^.$pQ-^iup^ominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute astfel:


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 0213'


a)    Municipiul București, prin Consiliul General al MupicțpiuRji București subscrie un număr de 156.232.738 acțiuni, reprezentând 99,99996 % din capitalul social;

b)    Comuna Chiajna subscrie un număr de 31 acțiuni, reprezentând 0,00002 % din capitalul social;

c)    Orașul Popești-Leordeni subscrie un număr de 31 acțiuni, , reprezentând 0,00002 % din capitalul social;

Aportul la capitalul social este următorul:

-    Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București - 1.562.327.380 lei aport în numerar;

-    Comuna Chiajna - 310 lei aport în numerar;

-    Orașul Popești-Leordeni - 310 lei aport în numerar.

Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele Companiei Municipale Energetica București S.A. în cuantum de 1.262.582.150 lei, reprezentând aportul Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București.

Art.4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Energetica București S.A. se va modifica în mod corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Energetica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2