Hotărârea nr. 558/2018

HOTARAREnr. 558 din 2018-08-23 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL COMPANIEI MUNICIPALE INTRETINEREA ARBORILOR SI SPATIULUI VERDE BUCURESTI S.A.Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

1    »    wiaii ubbao> » wpcț.fwi

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 858/08.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 205/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 577/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 137/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.;

-Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Municipale întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. nr. 31/31.07.2018;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalui social al Companiei Municipale întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. cu suma de 51.837.000 lei, aport în numerar.

Art.2 în urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. este de 65.764.900 lei, divizat în 6.576.490 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute astfel:


a)    Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București ta-riuțîrrc'un riumăY de 6.576.478 acțiuni numerotate de la 1 la 6.576.478, reprezentând 99,99982 % din capitalul social;

b)    Societatea Service Ciclop S.A. va deține un număr de 12 acțiuni numerotate de la 6.576.478 la 6.576.490, reprezentând 0,00018 % din capitalul social.

Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute Ia art 1 în contul de capital social deschis pe numele Companiei Municipale întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. în cuantum de 51.837.000 lei, reprezentând aportul Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București.

Art.4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale întreținerea Arborilor șî Spațiului Verde București S.A. se va modifica în mod corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana Zamfir


București, 23.08.2018 Nr. 558

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2