Hotărârea nr. 557/2018

HOTARAREnr. 557 din 2018-08-23 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 7628/14.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 204/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 476/22.08.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va include modificările din anexa la prezenta hotărâre în bugetul Municipiului București pe anul 2018 și anexele la acesta.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București - RADET, Regia Autonomă de Transport București - RATB și instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform anexei la prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.


\n

Anexa 1mii lei

Cod

dasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+,-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2


TOTAL VENITIURI BUGET LOCAL , din care :    5.707.728,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor 42.02.51.01 programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a    0,00

bugetului local


1.023,00    5.708.751,00

1.023,00    1.023,00


TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL , din care:

6.267.728,00


1.023,00 6.268.751,00


Anexa 2.44 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI din care:

54.02 Alte servicii publice generale, din care :

50.04 Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale 67.02 Cultură, recreere și religie

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51 ADMINISTRATEI PUBLICE 51.01.01 Transferuri către instituții publice

67.02.03.30 Alte servicii culturale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51 ADMINISTRATEI PUBLICE

, 51.01.01 Transferuri către instituții publice

- .02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

81.02 Combustibili si energie din care :

40 TITLUL IV SUBVENȚII

40.03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 01 12 Ih7681*1'* a'e a9ent'l°r economici cu capital de stat, din care detaliere pe obiective de investiții

84.02 Transporturi 84.02.03.02 Transport în comun

40 TITLUL IV SUBVENȚII


40.03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat, din care 55.01.12 detaliere pe obiective de investiții


4.685.539,00

1.023,00

4.686.562,00

38.292,00

-3.100,00

35.192,00

7.094,00

-3.100,00

3.994,00

1.043.531,22

4.123,00

1.047.654,22

294.120,00

1.023,00

295.143,00

278.861,00

1.023,00

279.884,00

256.839,00

1.023,00

257.862,00

60.148,00

3.100,00

63.248,00

52.342,00

3.100,00

55.442,00

54.597,00

2.880,00

57.477,00

5.551,00

220,00

5.771,00

556.148,00

0,00

556.148,00

397.164,00

40.000,00

437.164,00

397.164,00

40.000,00

437.164,00

71.908,00

-40.000,00

31.908,00

71.908,00

-40.000,00

31.908,00

1.346.104,23

0,00

1.346.104,23

1.073.046,23

0,00

1.073.046,23

481.000,00

43.787,29

524.787,29

481.000,00

43.787,29

524.787,29

192.386,23

-43.787,29

148.598,94

->• xyy ■Zi.v

>43.787,29

148.598,94Pagina 1 din 26


o'


mii lei

Cod

:lasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente (+■-) ’

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

WMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

-

TOTAL CHELTUIELI, din care

564.343,00

0,00

564.343,00

20 Bunuri si servicii

96.245,00

5.345,00

101.590,00

20.01 Bunuri si servicii

34.752,00

56,00

34.808,00

20.01.01 Furnituri de birou

198,00

20,00

218,00

> '01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

33.003,00

36,00

33.039,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.849,00

189,00

2.038,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

1.849,00

189,00

2.038,00

20.30 Alte cheltuieli

10.130,00

5.100,00

15.230,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.065,00

5.100,00

15.165,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

190.377,00

14.664,00

205.041,00

51 01 46 transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

85.720,00

823,00

86.543,00

51 02 28 Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

104.657,00

13.841,00

118.498,00

71 Active nefinanciare

156.610,00

-20.009,00

136.601,00

71.01 Active fixe

149.260,00

-20.009,00

129.251,00

71.01.01 Construcții

}

99.504,00

-3.444,00

96.060,00

Reabilitare Bloc Operator Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" se schimba denumirea in "Reabilitare Bloc Operator Chirurgie"pentru Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" HCGMB nr. 381/26.07.2018

23.437,00

0,00

23.437,00

Reabilitare si modernizare birouri-Sediu ASSMB HCGMB 392/26.07.2018,se mărește valoarea investiției

1.000,00

4.921,00

5.921,00

Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie „Foișor” HCGMB 383/2009 , 312/2016, se diminuează valoare bugetata in anul 2018

17.000,00

-3.864,00

13.136,00

“Extinderea - Modernizarea si Echiparea Spitalului Clinic de Copii “Doctor Victor Gomoiu” HCGMB 385/2009, 375/2016, HCGMB nr.

32.725,00

-3.725,00

29.000,00

393/28.09.2017, se diminuează valoarea bugetata in anul 2018


ANEXA
ANEXA


mii lei

Cod

:lasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente (+,-)'

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2


Modernizare, reconfigurare, securizare si eficientizare a rețelelor si sistemelor de distribuție apa potabila, incalzire si alimentare se schimba denumirea in Modernizare, reconfigurare, securizare si eficientizare a rețelelor si sistemelor de distribuție apa potabila, incalzire, alimentare si climatizare

Expertiza tehnica Spitalul Clinic "Sf. Maria",se modifica valoarea

Expertiza tehnica Spitalul Clinic Colentina se modifica denumirea in Expertiza tehnica Spitalul Clinic Colentina clădirea B


3.690,00


0,00


3.690,00


Expertiza tehnica Spitalul de psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos", se elimina poziția

Expertiza tehnica C.E.T.T.T. "Sf. Stelian",se elimina poziția Expertiza tehnica tehnica Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia ",se elimina poziția

Studiu de fezabilitate modernizare, reconfigurare, securizare si eficientizare a rețelelor si sistemelor de distribuție apa potabila, incalzire, alimentare si climatizare

DALI-Extindere,modernizare si echipare clădire E Spital Clinic Colentina

71.01.02 Mașini,echipamente si mijloace de transport Unit dentar,se suplimentează cu 8 buc Sterilizator cu abur-Autoclav, se suplimentează cu 16 buc Ventilator transport.se elimina poziția Aparat anestezie.se elimina poziția lnjectomate.se elimina poziția Targa mobila.se elimina poziția Holtertensiune.se elimina poziția

Dispozitiv măsurare automata indice glezna brat.se elimina poziția

Cardiotocograf portabil.se elimina poziția Spirometru.se elimina poziția EEG 32 canale.se elimina poziția EKG computerizat.se elimina poziția Monitor funcții vitale.se elimina poziția Defibrilator automat extern.se elimina poziția Ecograf Doppler portabil.se elimina pozitia.se elimina poziția Ecograf cu transductor tip convex.se elimina poziția Analizator hemoglobina glicolizata Alc.se elimina poziția Sistem monitorizare oHdef^î^^ignina poziția Pistol punctie.se ^ligaj^iiiiâal-'i'


Combina oftalmologiei Tomograf in ci123,00

-43,00

80,00

400,00

-255,00

145,00

61,00

-61,00

0,00

45,00

-45,00

0,00

420,00

-420,00

0,00

0,00

129,00

129,00

0,00

154,00

154,00

48.855,00

-16.819,00

32.036,00

2.790,00

360,00

3.150,00

873,00

144,00

1.017,00

23,00

-23,00

0,00

19,00

-19,00

0,00

80,00

-80,00

0,00

43,00

-43,00

0,00

9,00

-9,00

0,00

8,00

-8,00

0,00

7,00

-7,00

0,00

10,00

-10,00

0,00

106,00

-106,00

0,00

30,00

-30,00

0,00

8,00

-8,00

0,00

33,00

-33,00

0,00

80,00

-80,00

0,00

357,00

-357,00

0,00

9,00

-9,00

0,00

5,00

-5,00

0,00

6,00

-6,00

0,00

27,00

-27,00

0,00

254,00

-254,00

0,00Cod

:lasificație

bugetarăDenumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului


Prevederi

aprobate


Influente (+.-) ’


ANEXA

mii lei


Prevederi

rectificate


Fierăstrău taiat ghips.se elimina poziția

Aspirator pentru fierăstrău taiat ghips.se elimina poziția

Compresor stoma fara ulei.se elimina poziția

Ecograf cu program san cu sonda matriciala.se elimina poziția

Ecograf ginecologie.se elimina poziția

Ecograf color portabil.se elimina poziția

Masa ginecologie.se elimina poziția

Aspirator chirurgical.se elimina poziția

Aparat mobil radiologie digital cu 2 detectori digitali.se elimina

poziția

Sistem mamografie digitala cu tomosinteza ,se elimina poziția

Aparat radiologie grafie si radioscopie 2 posturi si arhivare PACS.se elimina poziția Electorcardiograf 12 canale.se elimina poziția Spirometru Spirobank ll.se elimina poziția Poligraf.se elimina poziția

Echipament detecție rapida genotipica tbc.se elimina poziția Echipament detecție rapida fenotipica tbc.se elimina poziția Aparat radiologie digital cu 2 posturi si sistem de imprimare.se elimina poziția

lnjectomate.se elimina poziția

Fibrobronhoscop portabil.se elimina poziția

Holter EKG.se elimina poziția

EKG 12 canale.se elimina poziția

Ecograf general.se elimina poziția

Analizor portabil hematologie.se elimina poziția

Camera foto pt microscop.se elimina poziția

Microscop binocular si 4 obiective.se elimina poziția Analizor automat de bacteriologie.se elimina poziția Centrifuga.se elimina poziția

Aparat unde scurte.se elimina poziția

Aparat ultrasunete ,se elimina poziția

Aparat drenaj limfatic.se elimina poziția

Aparat de electroterapie si vacuum 4 canale.se elimina poziția

Elevator mortuar hidraulic.se elimina poziția

Sistem de stimulare magnetica transerarwana.se elimina poziția

Aspirator sectrectii.se elimir;

Bioptron.se elimina poziție


1

2

3=1+2

3,00

-3,00

0,00

11,00

-11,00

0,00

4,00

-4,00

0,00

500,00

-500,00

0,00

1.000,00

-1.000,00

0,00

370,00

-370,00

0,00

24,00

-24,00

0,00

46,00

-46,00

0,00

420,00

-420,00

0,00

1.850,00

-1.850,00

0,00

1.400,00

-1.400,00

0,00

90,00

-90,00

0,00

8,00

-8,00

0,00

71,00

-71,00

0,00

257,00

-257,00

0,00

307,00

-307,00

0,00

1.045,00

-1.045,00

0,00

9,00

-9,00

0,00

44,00

-44,00

0,00

14,00

-14,00

0,00

90,00

-90,00

0,00

250,00

-250,00

0,00

53,00

-53,00

0,00

10,00

-10,00

0,00

14,00

-14,00

0,00

400,00

-400,00

0,00

17,00

-17,00

0,00

30,00

-30,00

0,00

10,00

-10,00

0,00

10,00

-10,00

0,00

54,00

-54,00

0,00

20,00

-20,00

0,00

210,00

-210,00

0,00

10,00

-10,00

0,00

15,00

-15,00

0,00

150,00

-150,00

0,00
Rectificarea Bugetului Municipiului Bucuri


ANEXA

mii lei

Cod

□lasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3 =1+2
Aparat de reeducare a deglutitiei.se elimina poziția

Monitor funcții vitale.se elimina poziția

EKG portabil.se elimina poziția

Sistem static de terapie prin presiune negativa.se elimina poziția

Statie monitorizare 6 posturi.se elimina poziția

Pompa lavaj.se elimina poziția

Mașina de spalat si dezinfectat cu sistem de uscare.se elimina poziția

Mașina de sigilat ,se elimina poziția

Brancard automat.se elimina poziția

Masa masaj.se elimina poziția

Scaun transport pacienti cu asistenta la ridicare.se elimina poziția

Scaun transport pacienti cu butelie 02,se elimina poziția Canapea electrica examinare.se elimina poziția Aparat fizioterapie- curenti de joasa, medie frecventa si aalvanizare.se elimina oozitia

Aparat fizioterapie - diatermie TECAR.se elimina poziția Aparat Laser automat sursa tripla 4 diode si 2 lungimi de unda.se elimina poziția

Aparat Magnetoterapie 4 canale.se elimina poziția

Aparat ultrasunete cu doua traductoare.se elimina poziția Aparat unde scurte automat in sistem continuu ,se elimina poziția


Aparat vacuum 4 ieșiri ,se elimina poziția Aparat Shockwave.se elimina poziția Lampa UV si IR.se elimina poziția Scaun consultatii.se elimina poziția Sistem video rino-laringoscop.se elimina poziția Set microchirurgie laringiana in suspensie.se elimina poziția Video HIT.se elimina poziția Timpanometru.se elimina poziția Sternotom.se elimina poziția Videolaringoscop intubatie dificila.se elimina poziția Dermatoscop trusa.se elimina poziția Laser CO2 pentru veruci.se elimina poziția Frigider cu răcire ventilata.se elimina poziția Electrocardiograf.se elimina poziti^^Y Spirometru.se elimina poziția    " °

EKG portabil.se elimina pozitfc Monitor funcții vitale.se elimif ,se elimina poziții
24,00

-24,00

0,00

96,00

-96,00

0,00

60,00

-60,00

0,00

75,00

-75,00

0,00

311,00

-311,00

0,00

10,00

-10,00

0,00

197,00

-197,00

0,00

30,00

-30,00

0,00

129,00

-129,00

0,00

9,00

-9,00

0,00

25,00

-25,00

0,00

20,00

-20,00

0,00

6,00

-6,00

0,00

51,00

-51,00

0,00

72,00

-72,00

0,00

72,00

-72,00

0,00

22,00

-22,00

0,00

81,00

-81,00

0,00

174,00

-174,00

0,00

42,00

-42,00

0,00

92,00

-92,00

0,00

12,00

-12,00

0,00

4,00

-4,00

0,00

216,00

-216,00

0,00

3,00

-3,00

0,00

51,00

-51,00

0,00

28,00

-28,00

0,00

50,00

-50,00

0,00

18,00

-18,00

0,00

7,00

-7,00

0,00

83,00

-83,00

0,00

12,00

-12,00

0,00

13,00

-13,00

0,00

16,00

-16,00

0,00

210,00

-210,00

0,00

456,00

-456,00

0,00

184,00

-184,00

0,00

HCGMB nr.?.'?.

ANEXA

mii lei

Cod

:lasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente

(+,-)'

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Fibroscan,se elimina poziția

495,00

-495,00

0,00

Aparat real time PCR microbiologie,se elimina poziția

396,00

-396,00

0,00

Flowcitometru virusologie,se elimina poziția

924,00

-924,00

0,00

Centrifuga,se elimina poziția

24,00

-24,00

0,00

Analizor sumar si sediment urina.se elimina poziția

90,00

-90,00

0,00

Aparat pentru dezghețarea plasmei.se elimina poziția

49,00

-49,00

0,00

o

Analizor automat de hematologie pentru hemograme de volum mare.se elimina poziția

460,00

-460,00

0,00

Analizor automat pentru determinare VSH din hemoleucograma.se elimina poziția

92,00

-92,00

0,00

Centrifuga laborator ,se elimina poziția

18,00

-18,00

0,00

Baie termostatata.se elimina poziția

9,00

-9,00

0,00

Analizor automat de volum mic pentru hemograme 3DIFF,se elimina poziția

92,00

-92,00

0,00

Microscop cu camera foto.se elimina poziția

60,00

-60,00

0,00

Microscop.se elimina poziția

122,00

-122,00

0,00

Minicentrifuga de laborator.se elimina poziția

75,00

-75,00

0,00

Dispozitiv automat de colorare ZIEHL-NEELSEN.se elimina poziția

77,00

-77,00

0,00

Autoclav vertical.se elimina poziția

74,00

-74,00

0,00

Sterilizator aer cald (Etuva) - Biberonerie.se elimina poziția

12,00

-12,00

0,00

Hota flux laminar Clasa ll.se elimina poziția

49,00

-49,00

0,00

Analizator nefelometrie biochimie.se elimina poziția

158,00

-158,00

0,00

)

lnjectomate.se elimina poziția

726,00

-726,00

0,00

lnfuzomate.se elimina poziția

63,00

-63,00

0,00

Dispozitiv medical frigorific tip banca de sânge,se elimina poziția

61,00

-61,00

0,00

Dispozitiv medical frigorific pentru reactivi de laborator.se elimina poziția

24,00

-24,00

0,00

Sistem incalzit MER pentru secții,se elimina poziția

160,00

-160,00

0,00

Unit ORL.se elimina poziția

61,00

-61,00

0,00

Endoscop flexibil.se elimina poziția

61,00

-61,00

0,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

432,00

19,00

451,00

Sistem de control acces pentru autovehicule (cu montaj) se schimba denumirea in Sistem de control acces pentru

19,00

19,00

38,00

autovehicule (cu montaj si punere in funcțiune)

mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII din care :

TOTAL VENITURI, din care :


ANEXA


33.10.08

33.10.21

~\1O.3O


Venituri din prestări de servicii

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

37.10.01 Donații si sponsorizări

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

43 10 10 Subventii din bu9etele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente u din domeniul sanatati

43 10 14 Subvent" din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43 10 33 Subventii din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI, din care

3.001.201,22    30.322,00 3.031.523,22

2.975,00

-250,00

2.725,00

809.039,00

-235,00

808.804,00

86.891,00

1.008,00

87.899,00

57.383,00

-4.180,00

53.203,00

76.277,00

686,00

966.870,00

50,00

51,00

3.903,00

76.327,00

737,00

970.773,00

85.720,00

823,00

86.543,00

104.657,00

13.841,00

118.498,00

213.416,22

220,00

213.636,22

444.728,00

15.091,00

459.819,00

3.001.201,22

30.322,00

3.031.523,22


2.7 Teatrul C.l Nottara


Total venituri, din care 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

Total cheltuieli din care :


20 Bunuri și servicii, din care :

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii ( suma de 88 mii lei de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii si Identității Naționale cf.

20.30.30 scrisoarea nr 433/31.07.2018 pentru Proiect 100 de ani împreuna. Centenarul Marii Uniri - turneu în cadrul unor schimburi culturale , în Republica Moldova"


HJ15131

20.793,00

88,00

20.881,00

16.559,00

88,00

16.647,00

20.793,00

88,00

20.881,00

8.941,00

88,00

9.029,00

6.450,00

88,00

6.538,00Total cheltuieli, din care :

197.345,00

0,00

197.345,00

Cheltuieli curente, din care:

113.796,00

0,00

113.796,00

20 Bunuri si servicii, din care :

110.740,00

0,00

110.740,00

20.02 Reparații curente

20,00

2.200,00

2.220,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

20.19 lucrări și servicii de interes public local în baza unor convenții sau

63.550,00

0,00

63.550,00

contracte de asociere, din care:

Parohia Parcul Domeniilor Cașin, Bulevardul Mărăști nr. 16. sector

1, se înlocuiește denumirea "Continuarea lucrărilor de pictură în mozaic” cu "Lucrări de reparații și consolidare acoperiș biserică”

150.000,00

0,00

150.000,00

Parohia Mavrogheni, Str. Monetăriei nr. 4, sector 1, Monument istori - amenajare interioară și exterioară Biserică, restaurare monument și mormânt Ion Heliade Rădulescu, amenajare curte Biserică

100.000,00

100.000,00

200.000,00

Parohia Militari II - Cuvioasa Parascheva, str. Dreptății nr. 24, sector 6, Lucrări de consolidare și extindere lăcaș de cult

140.000,00

150.000,00

290.000,00

Parohia Icoanei, Str. Icoanei nr.12, sector, Construire așezământ social

150.000,00

-150.000,00

0,00

înălțarea Domnului Drumul Taberei, Aleea Valea Boteni, nr. 7, sector 6, Finalizarea lucrărilor de construcție a bisericii

Izvorul Tămăduirii Colentina, Sos. Ștefan cel Mare nr. 19-21,

100.000,00

-100.000,00

0,00

sectorul 2, Finalizare construcție Biserică, realizare din nou în tehnica fresco-acrilică a picturii Bisericii, picturii mozaic de la exteriorul Bisericii, lucrări de executare și montare elemente din lemn

250.000,00

100.000,00

350.000,00

Spiridon Vechi, Bd. Piața Națiunile Unite nr. 5-7, sector 4,

Reabilitare fațadă de clădiri și amenajare incintă la așezământ social-medical

100.000,00

-100.000,00

0,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

43.979,00

-2.200,00

41.779,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

83.697,00

0,00

83.697,00

71.01 Active fixe 71.01.01 Construcții

C.e. Alte cheltuieli asimilate invfesti Proiecte noi 2018

mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Prevederi

Influente

Prevederi

Denumirea obiectivului

aprobate

(+.-)

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Se redenumește poziția "Realizare soclu și postament mfp ANSAMBLUL MONUMENTAL REGELE FERDINAND I

ÎNTREGITORUL (ET+PT)” în "Proiectare și amplasare mfp ANSAMBLU MONUMENTAL REGELE FERDINAND I ÎNTREGITORUL (ET+PT)”, creditele bugetare și de angajament rămân nemodificate

Refacere, proiectare și amplasare Monumentul Infanteriei,

4.250,00

11.850,00

0,00

-600,00

4.250,00

11.250,00

creditele de angajament nu se modifică

O

Realizare soclu, proiectare și execuție lucrări de amplasare ELLIE WIESEL la credite bugetare și de angajament

0,00

500,00

500,00

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

1.729,00

100,00

1.829,00

C.b. Dotări independente

Proiecte noi 2018

Concurs de soluții mfp WILSON W00DR0W, la credite de angajament și credite bugetare

Concurs de soluții mfp NELSON MANDELA, la credite de angajament și credite bugetare

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00


ANEXA

’ 1    CENTRUL CULTURAL EXPO ARTE
67.10.03.30 Alte servicii culturale

33.10.50

43.10.09

43.10.19

>

10


Total venituri, din care

Alte venituri din prestări servicii și alte activități Subvenții pentru instituții publice

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

Total cheltuieli, din care :

Cheltuieli curente, din care:

Cheltuieli de personal, din care :

10.01.01 Salarii de baza 10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca 10.02.06 Vouchere de vacanta 10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă 20 Bunuri și servicii 20.01.01 Furnituri de birou 20.01.02 Materiale pentru curățenie 20.01.03 încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.04 Apă, canal și salubritate 20.01.05 Carburanți și lubrifianți 20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.02 Reparații curente 20.05.30 Alte obiecte de inventar

0,00

3.100,00

3.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.880,00

2.880,00

0,00

220,00

220,00

0,00

3.100,00

3.100,00

0,00

2.880,00

2.880,00

0,00

330,00

330,00

0,00

270,00

270,00

0,00

43,00

43,00

0,00

9,00

9,00

0,00

8,00

8,00

0,00

2.550,00

2.550,00

0,00

6,00

6,00

0,00

5,00

5,00

0,00

40,00

40,00

0,00

9,00

9,00

0,00

3,00

3,00

0,00

20,00

20,00

267,00

267,00

X20-00

20,00

«5,00

45,00

w

_ 45,00

45,00


>7mii lei

Cod

:lasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente (+,-)'

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.06.01 Deplasări interne

0,00

5,00

5,00

20.06.02 Deplasări in străinătate

0,00

20,00

20,00

20.12 Consultanta si expertiza

0,00

15,00

15,00

20.13 Pregătire profesională

0,00

30,00

30,00

20.14 Protecția muncii

0,00

20,00

20,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

0,00

2.000,00

2.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE .01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport

0,00

220,00

220,00

0,00

205,00

205,00

"Calculator PC", 7 bucăți, preț unitar 5 mii lei, valoare totală 35 mii

lei, la credite de angajament și la credite bugetare

"Laptop", 4 bucăți, preț unitar 7,5 mii lei, valoare totală 30 mii lei, la

0,00

35,00

35,00

credite de angajament și la credite bugetare

0,00

30,00

30,00

"Autoturism", 1 bucată, valoare totală 140 mii lei, la credite de angajament și la credite bugetare

0,00

140,00

140,00

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

0,00

15,00

15,00

"Multifuncțională", 1 bucată, valoare totală 15 mii lei, la credite de angajament și la credite bugetare

0,00

15,00

15,00

HALIZAIOH SPIÎALE;

„ ari?

TOTAL VENITURI, din care

1.763.595,00

26.199,00

1.789.794,00

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

979.434,00

-3.607,00

975.827,00

33.10.08 Venituri din prestări de servicii

1.000,00

-250,00

750,00

33.10.21

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

809.039,00

-235,00

808.804,00

o3.10.30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

86.891,00

1.008,00

87.899,00

33.10.31

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

57.383,00

-4.180,00

53.203,00

33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

22.121,00

50,00

22.171,00

37.10 Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

16,00

51,00

67,00

37.10.01

Donații si sponsorizări

16,00

51,00

67,00

43.10

Subvenții de la alte administrații

635.105,00

29.755,00

664.860,00

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatati

85.720,00

823,00

86.543,00

43.10.14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

104.657,00

13.841,00

118.498,00

43.10.33

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

444.728,00

15.091,00

459.819,00

TOTAL CHELTUIELI, din care 10 CHELTUIELI DE PERSONAL 10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca


CO-'JFCKiy! Q

ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului

mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente (+,-)'

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

10.01.06 Alte sporuri

10.01.07 Ore suplimentare

10.01.08 Fond de premii

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.11 Fond aferent plătii cu ora

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii 10.01.17 Indemnizație de hrana

J.01.30 Alte drepturi in bani

10.02 Cheltuieli salariale in natura

10.02.06 Vouchere de vacanta

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate 10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.01 Bunuri si servicii, din care

20.01.01 Furnituri de birou

20.01.02 Materiale pentru curățenie

20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

70.01.06 Piese de schimb

dO.01.08 Posta, telecomunicații, radio tv, internet

20.01.09 Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.02 Reparații curente 20.03 Hrana

20.03.01 Hrana pentru oameni

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente 20.04.02 Materiale sanitare 20.04.03 Reactivi 20.04.04 Dezinfectanti

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.01 Uniforme si echipament 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06 Deplasări, detasari, transferări

20.06.01 Deplasări interne, detasari, transf

20.09 Materiale de laborator

69.651,00 13.150,00 2.623,00 10.396,00 49.934,00 2.875,00 27.841,00 15.676,00 9.310,00 9.310,00 30.560,00 6.096,00 1.924,00 934,00 21.288,00 666.409,00 196.689,00 2.467,00 4.739,00 22.956,00 6.787,00 1.113,00 4.335,00 1.886,00 64.025,00 88.229,00 20.419,00 24.081,00 24.081,00 392.050,00 246.919,00 100.836,00 34.857,00 9.438,00 13.767,00 2.497,00


-2.525,00

89,00

3.040,00 1.891,00 1.533,00 14,00 -199,00 2.406,00 -460,00 -460,00 99,00 -30,00 -12,00 38,00 103,00 6.430,00 2.892,00 10,00 200,00 50,00 20,00 2,00 1.006,00 3,00 1.101,00 500,00 -765,00 30,00 30,00 2.210,00 1.545,00 -385,00 800,00 250,00 1.493,00 4,00 >1.49,00


67.126,00 13.239,00 5.663,00 12.287,00 51.467,00 2.889,00 27.642,00 18.082,00 8.850,00 8.850,00 30.659,00 6.066,00 1.912,00 972,00 21.391,00 672.839,00 199.581,00 2.477,00 4.939,00 23.006,00 6.807,00 1.115,00 5.341,00 1.889,00 65.126,00 88.729,00 19.654,00 24.111,00 24.111,00 394.260,00 248.464,00 100.451,00 35.657,00 9.688,00 15.260,00 2.501,00 2.393,00 10.366,00 2.030,00 1.629,00 3.329,00
mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente (+,-) ’

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.13 Pregătire profesionala

2.083,00

120,00

2.203,00

20.30 Alte cheltuieli

8.082,00

200,00

8.282,00

20.30.03 Prime de asigurare non-viata

137,00

-12,00

125,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7.264,00

212,00

7.476,00

59 Alte cheltuieli

4.941,00

148,00

5.089,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu hanicap neincadrate

4.617,00

148,00

4.765,00

85 Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-377,00

-227,00

-604,00

85.01.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-377,00

-227,00

-604,00

71

Active nefinanciare

128.289,00

13.841,00

142.130,00

71.01

Active fixe

127.005,00

13.841,00

140.846,00

71.01.01

Construcții

7.801,00

158,00

7.959,00

71.01.02 Mașini,echipamente si mijloace de transport, din care

116.033,00

13.179,00

129.212,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

783,00

502,00

1.285,00

71.01.30 Alte active fixe necorporale

2.388,00

2,00

2.390,00

SPITALUL CLINIC SFANTA MARI/

TOTAL VENITURI

113.179,00

-4.265,00

108.914,00

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

54.871,00

-4.265,00

50.606,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.30

din sume alocate de la bugetul de stat

588,00

85,00

673,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica

33.10.31

din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

11.050,00

-4.350,00

6.700,00

1

TOTAL CHELTUIELI

113.179,00

-4.265,00

108.914,00

20 Bunuri si servicii

43.318,00

-4.325,00

38.993,00

20.01

Bunuri si servicii

11.583,00

-150,00

11.433,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

7.342,00

-150,00

7.192,00

20.02 Reparații curente

1.225,00

-565,00

660,00

-alte surse-

„    700,00

-565,00

135,00

20.04 Medicamente si materiale sanitare    /

26.720,00

-3.610,00

23.110,00

20.04.01

Medicamente    /

15.670,00

-1.100,00

14.570,00

20.04.02 Materiale sanitare    /

9.300,00

-2.060,00

7.240,00

20.04.03 Reactivi    / /n /

800,00

-200,00

600,00

20.04.04 Dezinfectanti    \\ /

950,00

-250,00

700,00

59 Alte cheltuieli    Z/

215,00

60,00

275,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

71 Active nefinanciare 71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace d -buget local-


Rectificarea Bugetului Municipiului


ANEXA

mii lei

Cod

:lasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii ( sume aprobate de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii și Identității Naționale cf scrisoarea

20.30.30 nr 433/31.07.2018 din care 160 mii lei pentru proiectul "Teatrul de

6.416,00

935,00

7.351,00

Animație în România Album Centenar" și 775 mii lei pentru proiectul " Turneul Țăndărică în Europa"

ANEXA


WM007'00 ^,6^68,00 ^-2,.426,00

ANEXA


comfoh? cuANEXA

mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Prevederi

Influente

Prevederi

Denumirea obiectivului

aprobate

(+,-)

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Videorectoscop,1 buc, 336 mii lei preț unitar, creste prețul unitar

336,00

18,00

354,00

Dulap endoscoape,1 buc, preț unitar 175,00 mii lei, scade prețul unitar

175,00

-18,00

157,00

TOTAL VENITURI, din care

71.682,00

1.547,00

73.229,00

43.10 Subvenții de la alte administrații

13.178,00

1.547,00

14.725,00

43.10.14

Subventii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

463,00

1.547,00

2.010,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

71.682,00

1.547,00

73.229,00

71

Active nefinanciare

4.662,00

1.547,00

6.209,00

71.01

Active fixe

Mașini,echipamente si mijloace de transport, modificările se

4.662,00

1.547,00

6.209,00

71.01.02 efectuează atat pe credite de angajament cat si pe credite

3.962,00

1.547,00

5.509,00

bugetare -buget local-

378,00

1.547,00

1.925,00

Sistem complet pentru microrray (cuprinde cuptor de hibridizare),1 buc, preț unitar 1.547,00 mii lei

0,00

1.547,00

1.547,00

SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVLIA"

,;7

TOTAL VENITURI, din care

55.259,00

4.204,00

59.463,00

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

28.566,00

-330,00

28.236,00

33.10.08 Venituri din prestări de servicii

1.000,00

-250,00

750,00

33 10 21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

27.300,00

-250,00

27.050,00

33 10 31 Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale MS

256,00

170,00

426,00

43.10 Subvenții de la alte administrații

25.680,00

4.534,00

30.214,00

43 10 14 Subventii din bu9etele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

7.033,00

889,00

7.922,00

15.134,00    3.645,00    18.779,00


43 10 33 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale TOTAL CHELTUIELI, din care

10 Cheltuieli de personal 10.01 Cheltuieli salariale in bani,din care 10.01.01 Salarii de baza

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca 10.01.06 Alte sporuri 10.01.08 Fond de premiere 10.01.10 Fond pentru posturi ocupate princumul 10.01.11 Fond aferent plătii cu ora 10.01.12 Indemnizații plătite unor per;
55.259,00
31.784,00
30.028,00

21.766,00 3.008,00


4.204,00
2.593,00
2.531,00

-4.266,00

2.892,0059.463,00
34.377,00
32.559,00

17.500,00

5.900,00

2.935,00

700,00

2.515,00 1.850,00

9,00ANEXA


Rectificarea Bugetului Municipiului Bucur!

mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente (+.-)'

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

10.01.17 Indemnizație de hrana

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate 10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

20 Bunuri si servicii 20.01 Bunuri si servicii

20.01.05 Carburanți si lubrifianti -alte surse-

20.01.06 Piese de schimb -alte surse-

20.02 Reparații curente

-buget local-

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.01 Uniforme si echipament -buget local-

20.05.30 Alte obiecte de inventar -buget local-

20.13 Pregătire profesionala

-alte surse-20.30 Alte cheltuieli

20.30.03 Prime de asigurare non-viata

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -alt? surse-

59 ALcheltuieli

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

1.165,00

-115,00

1.050,00

485,00

-385,00

100,00

998,00

62,00

1.060,00

245,00

-1,00

244,00

81,00

-1,00

80,00

29,00

-6,00

23,00

630,00

70,00

700,00

15.956,00

921,00

16.877,00

7.335,00

8,00

7.343,00

5,00

2,00

7,00

5,00

2,00

7,00

150,00

6,00

156,00

150,00

6,00

156,00

550,00

-300,00

250,00

550,00

-300,00

250,00

6.700,00

820,00

7.520,00

2.875,00

645,00

3.520,00

2.925,00

175,00

3.100,00

275,00

300,00

575,00

75,00

-65,00

10,00

75,00

-65,00

10,00

200,00

365,00

565,00

200,00

365,00

565,00

100,00

120,00

220,00

100,00

120,00

220,00

105,00

-27,00

78,00

25,00

-12,00

13,00

30,00

-15,00

15,00

15,00

-15,00

0,00

266,0^

28,00

294,00

265,00

28,00

293,00


85 Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01.01 Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

71 Active nefinanciare 71.01 Active fixe

Mașini,echipamente si mijloace de transport, modificările se 71.01.02 efectuează atat pe credite de angajament cat si pe credite

bugetare

f -buget local-


WX 889,00 - '^889,00

j 6,00


-227,00

-227,00

8.142,00
8.142,00

8.142,00mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente (+,-)'

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Sistem Holter ECG cu 3 canale, 1 buc, preț unitar 27,00 mii lei

0,00

27,00

27,00

Holter monitorizarea presiunii arteriale, 2 buc, preț unitar 7,50 mii lei

0,00

15,00

15,00

Masa evaluare lucru electrica si hidraulica,1 buc, preț unitar 12,00 mii lei

0,00

12,00

12,00

Aparat fizioterapie-Tecar,1 buc, preț unitar 67,00 mii lei

0,00

67,00

67,00

O

Aparat criterapie-compresie+3 mansoane,1 buc, preț unitar 21,50 mii lei

0,00

21,50

21,50

Aparat electroterapie,1 buc, preț unitar 5,50 mii lei

0,00

5,50

5,50

Banca pentru cvadriceps,1 buc, preț unitar 7,50 mii lei

0,00

7,50

7,50

Bicicleta magnetica, 1 buc, preț unitar 5,00 mii lei

0,00

5,00

5,00

Camera modulara frigorifica (pentru refigerare), 2 buc, preț unitar 18,00 mii lei

0,00

36,00

36,00

Compresor aer pentru uz medical, 1 buc, preț unitar 42,00 mii lei

0,00

42,00

42,00

Monitor funcții vitale, 3 buc, preț unitar 25,00 mii lei

0,00

75,00

75,00

Sistem complet automat de biologie moleculara, 1 buc, preț unitar 88,50

0,00

88,50

88,50

Sistem Real Time PCR rapid, 1 buc, preț unitar 221,00 mii lei

0,00

221,00

221,00

Aparat hemodializa,1 buc,preț unitar 56,00 mii lei

0,00

56,00

56,00

Ecograf mobil cu sonda abdomen, cord, vase, 1 buc, preț unitar 135,00 mii lei

0,00

135,00

135,00

, —ș,

Aparat Sleep Safe cu accesorii, 1 buc, preț unitar 69,00 mii lei

0,00

69,00

69,00ANEXA


TOTAL VENITURI, din care

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatati

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI, din care 20 Bunuri si servicii

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.01 Uniforme si echipament -buget local-

20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat -buget local-

20.05.30 Alte obiect^ de inventar -buget loca


43.10

43.10.10

43.10.14


48.619,00
8.797,00

2.982,00

170,00

48.619,00
10.602,00

260,00

30,00

0,00


4.670,00
4.670,00

793,00

3.877,00

4.670,00

793,00

793,00

19,00

19,00


53.289,00
13.467,00

3.775,00

4.047,00

53.289,00
11.395,00
1.053,00

49,00

19,00

148,00

118,00

856,00

815,0099,00 >1^99,00 /    075,00ANEXA

mii lei

Cod

lasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente

(+.-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

71 Active nefinanciare

283,00

3.877,00

4.160,00

71.01 Active fixe

283,00

3.877,00

4.160,00

Mașini,echipamente si mijloace de transport, modificările se

71.01.02 efectuează atat pe credite de angajament cat si pe credite

268,00

3.389,00

3.657,00

bugetare -buget local-

170,00

3.392,00

3.562,00

Analizor hematologie,1 buc, preț unitar 77,00 mii lei

0,00

77,00

77,00

O

Analizor portabil de gaze si electroliti din sânge,1 buc, preț unitar 48,00 mii lei

0,00

48,00

48,00

Iluminator vene,10 buc, preț unitar 25,00 mii lei

0,00

250,00

250,00

Sistem molecular determinare PCFt format din unitate de control, unitate pentru lizarea probei, unitate pentru prepararea simultanata a doua probe, 1 buc, preț unitar 357,00 mii lei

0,00

357,00

357,00

Analizor markeri cardiaci si sepsis,1 buc, preț unitar 56,00 mii lei

0,00

56,00

56,00

Analizor biochimie uscata,1 buc, preț unitar 40,00 mii lei

0,00

40,00

40,00

Echipament P.O.C. pentru monitoriozare ACT/PT/INR/APTT, 1 buc, preț unitar 48,00 mii lei

0,00

48,00

48,00

Sonda convexa tip C352UB pentru ecograf marca EDAN , 1 buc, preț unitar 15,00 mii lei

0,00

15,00

15,00

Audiometru diagnostic , 3 buc, preț unitar 21,00 mii lei

0,00

63,00

63,00

Impedancemetru, 2 buc, preț unitar 25,00 mii lei

0,00

50,00

50,00

Lampa UV bactericida , 20 buc , preț unitar 27,35 mii lei

0,00

547,00

547,00

Q

Defibrilator, 3 buc, preț unitar 103 mii lei

0,00

309,00

309,00

Electrocardiograf mobil, 2 buc, preț unitar 55,00 mii lei

0,00

110,00

110,00

Pompa perfuzie , 6 buc, preț unitar 12,00 mii lei

0,00

72,00

72,00

Monitor funcții vitale, 20 buc, preț unitar 19,00 mii lei

0,00

380,00

380,00

Nebulizator microaeroflora , 10 buc, preț unitar 20,50 mii lei

0,00

205,00

205,00

Mașina spalat vase, 10 buc, preț unitar 5,00 mii lei

0,00

50,00

50,00

Lampa fototerapie nou-nascuti, 2 buc, preț unitar 8,50 mii lei

0,00

17,00

17,00

Ecograf multidisciplinar, 1 buc, preț unitar 417, 00 mii lei

0,00

417,00

417,00

Trusa medicala complexa de prim ajutor tip SMURD , 10 buc, preț unitar 4,00 mii lei

0,00

40,00

40,00

Laptop , 45 buc, preț unitar 4,8 mii lei

0,00

216,00

216,00


Sistem calcul complet (unitate centrala, monitor, tastatura, licențe) 5 buc, preț unitar 5,00 mii lei

-alte surse-

Dulap inox, se elimina poziția

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale -alte surse-

Dulap inox, 1 buc, preț unțtar 3,00 mii lei

-buget local-    i \    —-

Pagina 16 din 26
98,00

3,00

«k

îS,p)»-X

10;' \

o

25,00

-3,00

-3,00

488,00

3,00

3,00

485,00


25,00

95,00

0,00

498,00

13,00

3,00

485,00A.o’-tj. o«\l ÎS    m°l

Jx    O £t

3 5    '& V S/ J

ANEXA


mii lei

Cod

:lasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente

(+>-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Imprimanta multifuncționala , 13 buc, preț unitar 14,23 mii lei

0,00

185,00

185,00

Videoproiector, 2 buc, preț unitar 6,00 mii lei

0,00

12,00

12,00

Masuta tratament inox , D=100MM, sarcina utila 80 KG, 15 bucăți, preț unitar 3,60 mii lei

0,00

54,00

54,00

Dulap medical inox 4 USI, L 75cm X 38 cm X 164 cm,15 buc, preț unitar 10,00 mii lei

0,00

150,00

150,00

o

Masa inox (110 cm lungime/60 cm lățime, 6 buc,preț unitar 4,00 mii lei

0,00

24,00

24,00

Troliu urgente cu sistem de inchidere cu cheie , 5 buc, preț unitar 9,00 mii lei

0,00

45,00

45,00

Brancard transport pacienti , 3 buc, preț unitar 5,00 mii lei

0,00

15,00

15,00

TOTAL VENITURI, din care

20.165,00

51,00

20.216,00

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

0,00

51,00

51,00

37.10.01 Donații si sponsorizări

0,00

51,00

51,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

20.165,00

51,00

20.216,00

20 Bunuri si servicii

5.541,00

51,00

5.592,00

20.01 Bunuri si servicii

2.492,00

51,00

2.543,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

600,00

51,00

651,00

-alte surse-

600,00

51,00

651,00


33.10

33.10.21

33.10.30

43.10

43.10.14

43.10.33

10
10.01

10.01.01

10.01.05

10.01.06

10.01.07


TOTAL VENITURI, din care

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI, din care Cheltuieli de personal Cheltuieli salariale in bani,din care

Salarii de baza Sporuri pentru condiții dș i Alte sporuri

Ore suplimentare


8.422,00

9.050,00

5.385,00

0,00

4.736,00

25.055,00 18.653,00 17.917,00

8.741,00

7,0^3.173,00

28.228,00

-162,00

17.710,00

-785,00

7.637,00

623,00

9.673,00

3.335,00

8.720,00

1.389,00

1.389,00

1.946,00

6.682,00

3.173,00

28.228,00

1.814,00

20.467,00

1.797,00

19.714,00

2.339,00

11.080,00

-347,00

6.509,00

-61,00

356,00

89,00

399,00

'ktlU/ANEXA


mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente (+,-) ’

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2


10.01.08 Fond de premii

60,00

40,00

10.01.11 Fond aferent plătii cu ora

755,00

-317,00

10.01.17 Indemnizație de hrana

726,00

-176,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

52,00

230,00

10.02 Cheltuieli salariale in natura

100,00

30,00

10.02.06 Vouchere de vacanta

100,00

30,00

10.03 Contribuții

636,00

-13,00

. j.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

173,00

-29,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

57,00

-11,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

10,00

-6,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

385,00

33,00

20 Bunuri si servicii

6.126,00

-40,00

20.30 Alte cheltuieli

343,00

-40,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

113,00

-40,00

-alte surse-

113,00

-40,00

59 Alte cheltuieli

59,00

10,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

56,00

10,00

71 Active nefinanciare

257,00

1.389,00

71.01 Active fixe

257,00

1.389,00

Mașini,echipamente si mijloace de transport, modificările se

71.01.02 efectuează atat pe credite de angajament cat si pe credite

257,00

1.389,00

bugetare

h    -alte surse-

257,00

0,00

Copiator profesional-A4, A3, 2 buc,se elimina poziția

27,00

-27,00

Microscop optic cu imersie, 1 buc

25,00

-1,00

Statie de Clorinare a apei Uzate,2 buc, se diminuează prețul unitar

la 10,5 mii lei

34,00

-13,00


100,00

438,00

550,00

282,00

130,00

130,00

623,00

144,00

46,00

4,00

418,00

6.086,00

303,00

73,00

73,00

69,00

66,00

1.646,00

1.646,00

1.646,00

257,00

0,00

24,00

21,00


Server, se introduce poziție noua,1 buc, preț unitar 41,00 mii lei -buget local-

Electrocardiograf 12 canale, 1 buc, preț unitar 30,00 mii lei Spirometru Spirobank 11,1 buc, preț unitar 4,00 mii lei Echipament detecție rapida genotipica TBC, 1 buc, preț unitar 257,00 mii lei

Aparat radiologie digital cu 2 posturi,sistem de imprimare si dubmetru,1 buc, preț unitar 1.045,00 mii lei lnjectomat,1 buc, preț unitar 9,00 mii lei Fibrobronhoscop portabil,1 buc.toret unitar 44,00 mii lei41,00

1.389,00

30,00

4,00

257,00

1.045,00


9,00

44,00


41,00

1.389,00

30,00

4,00

257,00

1.045,00

9,00

44,00:ina48 di


L »Sw\ i /

A.,\C    '

V Ar


Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Prevederi

Influente

Prevederi

Denumirea obiectivului

aprobate

(+.-)

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

ELE .

TOTAL VENITURI, din care

75.594,00

2.798,00

78.392,00

43.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor din domeniul sanatatii

36.665,00

2.798,00

39.463,00

43.10.14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

1.850,00

2.798,00

4.648,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

75.594,00

2.798,00

78.392,00

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

1.850,00

2.798,00

4.648,00

1.850,00

2.798,00

4.648,00

Mașini,echipamente si mijloace de transport, modificările se

71.01.02 efectuează atat pe credite de angajament cat si pe credite

938,00

2.798,00

3.736,00

bugetare -buget local-

938,00

2.798,00

3.736,00

Ecocardiograf staționar 3D/4D ultima generație,1 BUC, PREȚ UNITAR 1.013,00 mii lei

0,00

1.013,00

1.013,00

Ecograf inalta performanta cu elastografie si contrast cu sonda

convexa (abdominala) si lineara pentru parti moi

(tiroida,testicul,san, penis), 1 buc, preț unitar 390,00 mii lei

Ecograf pentru investigații abdominale si vasculare cu sonda

0,00

390,00

390,00

convexa(abdominala), cu sondalineara pentru parti moi(tiroida, testicul, san, penis)si sonda vasculara,2 buc, preț unitar 106,5,00 mii lei

0,00

213,00

213,00

)

Ecograf pentru examinări abdominale cu sonda convexa (abdominala) si cu sonda lineara pentru parti moi (tiroida,testicul,san,penis),1 buc, preț unitar 440,00 mii lei

Ecograf cu trusa pentru punctie biopsie-prostatica cu sonda

0,00

440,00

440,00

endorectala si sonda conexa (abdominala), 1 buc, preț unitar

133,00 mii lei

0,00

133,00

133,00

Ecograf urologic multifuncțional,3 buc, preț unitar 203,00 mii lei

0,00

609,00

609,00

33.10

33.10.21

33.10.30

33.10.50

43.10


TOTAL VENITURI, din care

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domenipf sanatati

Subventipoin bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capitÂL^injdomeniul sanatatii


62.156,00
34.300,00

13.398,00
1.150,0075.554,00
35.450,00

30.500,00

1.500,00 3.450,00

27.997,00

2.421,00Cod

clasificație

bugetarăCONFORM CU

Rectificarea Bugetului Municipiului București


Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului


43 10 33 Subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

TOTAL CHELTUIELI, din care 10 Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani,din care

10.01.01 Salarii de baza

10.01.06 Alte sporuri

/0.01.17 Indemnizație de hrana

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

10.02 Cheltuieli salariale in natura 10.02.06 Vouchere de vacanta
10.03 Contribuții

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații 20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii 20.01.01 Furnituri de birou 20.01.02 Materiale pentru curățenie 20.01.03 încălzit, iluminat si forța motrica

-alte surse-

20.01.04 Apa, canal si salubritate -alte surse-

20.01.06 Piese de schimb

20.01.08 Posta,telecomunicații, radio, tv, internet

k0.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare -alte surse-

20.02 Reparații curente -alte surse-
20.03 Hrana

20.03.01 Hrana pentru oameni -buget local-

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente 20.04.02 Materiale sanitare 20.04.03 Reactivi 20.04.04 Dezinfectanti

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.01 Uniforme si echipament 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.06 Deplasări,detasari, transfer.


ANEXA

mii lei


Prevederi

Influente

Prevederi

aprobate

(+.-)

rectificate

1

2

3=1+2

8.500,00

9.500,00

18.000,00

62.156,00

13.398,00

75.554,00

37.293,00

1.600,00

38.893,00

35.346,00

2.040,00

37.386,00

19.556,00

1.806,00

21.362,00

8.519,00

-2.419,00

6.100,00

1.026,00

92,00

1.118,00

100,00

2.561,00

2.661,00

690,00

-490,00

200,00

690,00

-490,00

200,00

1.257,00

50,00

1.307,00

0,00

50,00

50,00

16.845,00

9.030,00

25.875,00

4.081,00

2.983,00

7.064,00

120,00

10,00

130,00

480,00

200,00

680,00

1.047,00

50,00

1.097,00

430,00

50,00

480,00

234,00

20,00

254,00

75,00

20,00

95,00

470,00

1.000,00

1.470,00

55,00

3,00

58,00

850,00

1.200,00

2.050,00

810,00

500,00

1.310,00

580,00

500,00

1.080,00

482,00

300,00

782,00

50,00

300,00

350,00

618,00

30,00

648,00

618,00

30,00

648,00

58,00

30,00

88,00

8.410,00

4.900,00

13.310,00

2.450,00

2.000,00

4.450,00

3.117,00

1.500,00

4.617,00

2.343,00

1.000,00

3.343,00

500,00

400,00

900,00

601,00

400,00

1.001,00

\    150,00

50,00

200,00

\ 150,00

50,00

200,00

* 301,00

300,00

601,00

J °’°°

50,00

50,00
CONFORMi

Rectificarea Bugetului Municipiului Bucure;


ANEXA

mii lei

Cod

Uasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferări

0,00

50,00

50,00

20.09 Materiale de laborator

185,00

100,00

285,00

20.30 Alte cheltuieli

2.293,00

267,00

2.560,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.293,00

267,00

2.560,00

-alte surse-

1.398,00

267,00

1.665,00

59 Alte cheltuieli

191,00

50,00

241,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

182,00

50,00

232,00

71 Active nefinanciare

7.827,00

2.718,00

10.545,00

71.01 Active fixe

7.827,00

2.718,00

10.545,00

Mașini,echipamente si mijloace de transport, modificările se

71.01.02 efectuează atat pe credite de angajament cat si pe credite

7.827,00

2.718,00

10.545,00

bugetare -buget local-

4.858,00

2.718,00

7.576,00

Autoclav de 24 L pentru sterilizarea cu abur a biberoanelor,1 buc, se elimina poziția

27,00

-27,00

0,00

Sistem server 2xOctaCore, 128 Gb RAM,2x300 Gb+4x600Gb SAS,2xPSU, Win Server 2016 std., 1 buc, preț unitar 26,00 mii lei

0,00

26,00

26,00

Incubator inchis, cu servocontrol al temperaturii, cantar incorporat, setarea funcției de oxigen si umiditate si unitate SpO2, 6 buc, preț unitar 86,5 mii lei

0,00

519,00

519,00

Ansamblu integrat incubator inchis-deschis,2 buc ,pret unitar

187,00 mii lei

0,00

374,00

374,00

Ventilator performant neonatologie,6 buc, preț unitar 190,00 mii lei

0,00

1.140,00

1.140,00

• J

Monitor funcții vitale nou-nascut, 10 buc, preț unitar 35,7 mii lei

0,00

357,00

357,00

Aparat de solubilizare,mixare si preparare a soluțiilor perfuzabile in Terapia neonatala, 1 buc, preț unitar 274,00 mii lei

0,00

274,00

274,00

Targa transport pacienti, 2 buc, preț unitar 13,00 mii lei

0,00

26,00

26,00

Pat spital, 2 buc, preț unitar 5,5 mii lei

0,00

11,00

11,00

Spirometru cu turbina reutilizabila,1 buc, preț unitar 18,00 mii lei

0,00

18,00

18,00

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA

623,00

229.896,00


43.10

43.10.14


TOTAL VENITURI, din care

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI, din care 10 Cheltuieli de personali.cjtfi care

Pagina 21 din 26623,00

623,00

623,00

0,00

0,00


93.176,00

3.521,00

229.896,00

183.786,00

176.935,00
ANEXA

mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente (+.-) ’

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

10.01.01 Salarii de baza

10.01.08 Fond de premiere

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

20 Bunuri si servicii 20.02 Reparații curente

-alte surse-

20.04 Medicamente si materiale sanitare b.04.04 Dezinfectanti

20.06 Deplasări, detasari, transferări 20.06.01 Deplasări interne, detasari, transferări

71 Active nefinanciare 71.01 Active fixe
71.01.01 Construcții -alte surse-

Expertiza tehnica clădiri in vedea identificării intervențiilor necesare asupra clădirilor apartinand Spitalului clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"- 36795 mp

Lucrări de proiectare, achiziționare si montaj gard cu fundație, realizat din panouri beton si stâlpi din beton, porti acces auto si porti acces pietonal pentru imprejmuire secțiile XVI si XVII, cu inaltimea de 2.10 m si pe o lungime de 290 ml din care 8 ml porti acces auto si acces pietonal

-buget local-

Expertiza tehnica clădiri in vedea identificării intervențiilor necesare asupra clădirilor apartinand Spitalului clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"- 36795 mp

Lucrări de proiectare, achiziționare si montaj gard cu fundație, realizat din panouri beton si stâlpi din beton, porti acces auto si porti acces pietonal pentru imprejmuire secțiile XVI si XVII, cu inaltimea de 2.10 m si pe o lungime de 290 ml din care 8 ml porti acces auto si acces pietonal

Elaborare documentație tehnico- economica pentru realizarea obiectivelor /proiectelor noi de investiții in domeniul construcțiilor Etapa II, conform HG 907//2016 necesara in vederea construirii unui centru de cercetare multidisciplinara a tulburărilor psihice, in incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof.Dr. Alex. Obregia", S+P+3E

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

84.561,00

-2.305,00

82.256,00

0,00

2.300,00

2.300,00

0,00

5,00

5,00

39.584,00

0,00

39.584,00

3.414,00

-200,00

3.214,00

3.414,00

-200,00

3.214,00

12.659,00

100,00

12.759,00

260,00

100,00

360,00

90,00

100,00

190,00

70,00

100,00

170,00

4.898,00

623,00

5.521,00

4.898,00

623,00

5.521,00

2.547,00

158,00

2.705,00

501,00

-143,00

358,00

448,00

-90,00

358,00


53,00

-53,00

0,00

2.046,00

301,00

2.347,00

0,00

90,00

90,00

0,00

53,00

53,00

0,00

158,00

158,00

2.330,00

449,00

2.779,00

1.478,00    ^ 141,00


-alte surse-

Sistem de supraveghere video in vederea reducerii vulnerabilității datorate specificului constructiv al acestor corpuri de clădiri (cu proiectare, avizare si montare),U bucățiCod

clasificație

bugetarăDenumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului


Prevederi

aprobate


Influente

(+.-)


Prevederi

rectificate


Sistem de supraveghere video in vederea reducerii vulnerabilității datorate specificului constructiv al acestor corpuri de clădiri (cu proiectare, avizare si montare) Clădire Direcție, 1 buc,preț unitar

14.42    mii lei

Sistem de supraveghere video in vederea reducerii vulnerabilității datorate specificului constructiv al acestor corpuri de clădiri (cu proiectare, avizare si montare) - Centrala Termica,1 buc, preț unitar 10,52 mii lei

Sistem de supraveghere video in vederea reducerii vulnerabilității datorate specificului constructiv al acestor corpuri de clădiri (cu proiectare, avizare si montare) - Secția XI,1 buc, preț unitar 15,02 mii lei

Sistem de supraveghere video in vederea reducerii vulnerabilității datorate specificului constructiv al acestor corpuri de clădiri (cu proiectare, avizare si montare) - Secția XVI,1 buc, preț unitar 15,32 mii lei

Sistem EMG "Keypoint FOCUS" 3 canale - portabil, 1 buc, preț unitar 131,70 mii lei Laptop, 1 buc ,pret unitar 9,30 mii lei

Server cu sistem de operare Windows 12 pentru aplicații de date spital, creste nr de bucăți la 2 bucăți, preț unitar 28,56 mii lei

-buget local-

Sistem de supraveghere video in vederea reducerii vulnerabilității datorate specificului constructiv al acestor corpuri de clădiri (cu proiectare, avizare si montare) - Camera de Garda, 1 bu preț unitar

11.43    mii lei

Analizor automat de bacteriologie - sistem automat de incubare, identificare si testare a sensibilității la antibiotice si antifungice precum si de detecție a fenotipurilor de rezistenta a bacteriilor, 1 buc, preț unitar 208,30 mii lei

Proiector de teste,1 buc, preț unitar 9,92 mii lei

Cuptor pentru gastronomie, electric, cu convectie pe vapori, 1 buc,

preț unitar 63,77 mii lei

Mașina de taiat legume cu kit 5 discuri, 1 buc, preț unitar 5,06 mii lei

Mașina de curatat cartofi,1 buc, preț unitar 9,52 mii lei

71.01.03 Mobilier.aparatura birotica si alte active corporale -buget local-

Seif,1 buc, preț unitar 14,00 mii lei

71.01.30 Alte active fixe alte surse

3=1+2


0,00

14,42

14,42

0,00

10,52

10,52

0,00

15,02

15,02

0,00

15,32

15,32

0

131,70

131,70

0,00

9,30

9,30

57,12

0,00

57,12

852,00

308,00

1.160,00

0,00

11,43

11,43

0,00

208,30

208,30

0,00

9,92

9,92

0,00

63,77

63,77

0,00

5,06

5,06

0,00

9,52

9,52

21,00

14,00

35,00

0,00

14,00

14,00

0,00

14,00

14,00

0,00

2,00

2,00

.v 0,00

2,00

2,00

^'^oK

2,00

2,00

ANEXA

mii lei

Cod

:lasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente (+.-) ’

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

ANEXA nr. 2.45

RATB

TOTAL CHELTUIELI, din care

192.386,25

-43.787,29

148.598,96

A. Lucrări în continuare

1.179,11

0,00

1.179,11

Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului Colentina HCGMB nr. 132/30.06.2015, creditul de angajament se

n

diminuează de la 853,97 mii lei la 684,11 mii lei

B.Lucrări noi

63.201,80

-43.787,29

19.414,51

Confecționarea si montarea de garduri la refugii linii de tramvai (obiectivul se elimina din lista, nu afecteaza valoarea prevederilor aprobate)

0,00

0,00

0,00

Modernizare peroane pe traseul liniei de tramvai 41

(creditul bugetar se diminuează de la 5.952,38 mii lei la 964,76 mii lei in 2018)

5.952,38

-4.987,62

964,76

Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiului (creditul bugetar se diminuează de la 40.000,00 mii lei la 1.200,33 mii lei in anul 2018)

40.000,00

-38.799,67

1.200,33

C. Alte cheltuieli de investiții din care:

128.005,34

0,00

128.005,34

b. Dotări independente

127.348,72

0,00

127.348,72

\

/

I - Mașini, echipamente și mijloace de transport

Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare în salonul de calatori (se executa 1 buc.in anul 2018)

Modernizare tramvaie V3A-M cu sistem de climatizare in salonul de calatori (se executa 6 buc. in anul 2018)

Modernizare tramvaie V3A-M CA cu sistem de climatizare in salonul de calatori (se executa 1 buc. in anul 2018)

Modernizare tramvaie V3A-PPC CA cu sistem de climatizare in salonul de calatori (se executa 1 buc. in anul 2018)

Modernizare tramvaie BUCUR LF cu sistem de climatizare in

127.348,72

504,36

3.188,60

531,44

504,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.348,72

504,36

3.188,60

531,44

504,36

460,77

0,00

460,77

salonul de calatori (se executa 1 buc. in anul 2018)

ANEXA nr. 2.46

RADET

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

K'-

TOTAL CHELTUIELI, din care

71.908,00

-40.000,00

31.908,00

71.01.01 Construcții

49.304,00

-27.809,00

21.495,00

Sistem dispecer de supraveghere si conducere operativa a sistemujy[de termoficare din municipiul București tr.IV/2000, HCGMB 125/2000, creditele de angajament se diminuează de 2.500 mii lei la 1.250 mii lei


Rectificarea Bugetului Muni^fpiuljh BucuANEXA

mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Prevederi

Influente

Prevederi

Denumirea obiectivului

aprobate

(+,-)

rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Finalizare modernizare a tuturor punctelor termice aflate in exploatarea RADET HCGMB nr. 256/2003; tr.IV/2003 creditele de angajament se diminuează de la 8.415 mii lei la 3.500 mii lei

11.000,00

-9.000,00

2.000,00

Modernizarea alimentarii cu căldură a Ans.Micro 2 Drumul Taberei HCGMB 67/2007

5.000,00

-4.900,00

100,00

0

Modernizare rețele termice aferente Ansamblul Aviației HCGMB 171/2007, creditele de angajament se majoreaza la 1.000 mii lei

4.700,00

300,00

5.000,00

Eficientizarea alimentarii cu energie termica a consumatorilor racordați la CT 10 Bucureștii Noi; HCGMB nr. 51/2010, creditele de angajament se diminuează de la 3.000 mii lei la 2.800 mii lei

3.100,00

-1.300,00

1.800,00

Eficientizarea alimentarii cu energie termica a consumatorilor racordați la CT 13 Bucureștii Noi HCGMB 52/2010, creditele de angajament se diminuează de la 4.600 mii lei la 3.500 mii lei

4.700,00

-2.200,00

2.500,00

Modernizare 11 centrale termice din Mun. București; HCGMB 22/2016

Eficientizarea alimentarii cu energie termica a consumatorilor racordați la CT 6 Bucureștii Noi; HCGMB 180/2009, creditele de angajament se majoreaza la 500 mii lei

Alimentarea bl. 7 din str. Barbu Vacarescu nr. 44 sector 2 prin dezafectarea CT Barbu Vacarescu si racordarea la rețeaua de termoficare; HCGMB nr. 54/2010, creditele de angajament se

7.749,00

-3.509,00

4.240,00

majoreaza la 500 mii lei

Se elimină poziția "Modernizare rețele termice secundare aferente 62 puncte termice si 21 centrale termice din mun. București", la

6.600,00

-6.600,00

0,00

credite de angajament si la credite bugetare

71.01.02 Mașini si echipamente si mijloace de transport

22.604,00

-12.191,00

10.413,00

Automacara hidraulica cu braț telescopic si pisica 20 tf, cantitate 1 bucată, preț unitar 1.090 mii lei, creditele de angajamentse diminuează de la 1.367 mii lei la 1.090 mii lei

1.367,00

-277,00

1.090,00

Autobasculanta sarcina max.201, cantitate 1 bucată, preț unitar

320 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 366 mii lei la 320 mii lei

366,00

-46,00

320,00

Se elimină poziția "Aparat de montat anvelope pentru vehicule grele de la 14"-26""

22,00

-22,00

0,00

Autoutilitara tip van, cantitate 7 bucăți, preț unitar 75 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 707 mii lei la 525 mii

707,00

-182,00

525,00


Mașina de înșurubat, cantitate 2 bucăți, preț unitar 5,5 mii lei, creditele de angajament se majoreaza de la 9 mii lei la 11 mii lei Aparat profesional pentru masurarea prizelor de pamant, cantitate 2 bucăți, preț unitar 6 mii lei, crediteHe de angajament se diminuează de la 14 mii lei la 12 miilANEXA


mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi

aprobate

Influente

(+,-)

Prevederi

rectificate

A

B

1

2

3=1+2


lei, creditele de angajament se diminuează de la 234 mii lei la 90 mii lei

Generator de sudura si curent electric portabil, cantitate 10 bucăți, preț unitar 8,90 mii lei, creditele de angajament se majoreaza de la 59 mii lei la 89 mii lei

Dispozitiv tip RSV 4 pentru taiere conducte, cantitate 2 bucăți, preț unitar 34,50 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 92 mii lei la 69 mii lei

Autovehicul special vidanja, 1 bucată, preț unitar 385 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 793 mii lei la 385 mii lei

Sistem desktop complet (PC, monitor, tastatura, mouse) + licența Windows 10 Pro + Office Home and Business 2016, cantitate 10 bucăți, preț unitar 4 mii lei, creditele de angajament sediminuează de la 42 mii lei la 40 mii lei

Imprimanta monocrom A3/A4, cantitate 1 bucată, preț unitar 20 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 24 mii lei la 20 mii lei

Se elimina din lista obiectivelor de investiții poziția "Storage pentru Rack", la credite de angajament si la credite bugetare Se elimina din lista obiectivelor de investiții poziția " Laptop + licența Windows 10 Pro ", la credite de angajament si la credite bugetare

Robineti (vane) cu obturator sferic cu corp de otel cu capete sudate (cu acționare electrica pentru rețeaua termica primara), cantitatea, prețul unitar și creditele de angajament rămân nemodificate

Ploter color format A0 + scaner color, 1 bucată, preț unitar 219 mii lei, creditele de angajament se diminuează de la 230 mii lei la 219 mii lei

Electropompe submersibile, cantitate 112 bucăți, preț unitar diferit, creditele de angajament se majoreaza de la 219 mii lei la 706 mii lei

Autoturisme berline, cantitate 10 bucăți, preț unitar 43,50 mii lei, credite de angajament 435 mii lei

Elevatoare de ridicare autovehicule, cantitate 2 bucăți, preț unitar 12 mii lei, credite de angajament 24 mii lei

Echipament printare/copiere/scanare A3/A4, cantitate 5 bucăți, preț unitar 17,40 mii lei, credite de angajament 87 mii lei Compensatori, cantitate 180 bucăți, preț unitar diferit, credite de angajament 1.459 mii lei

Sisteme sprijinire maluri, cantitate 36 seturi, preț unitajXcfifeM,5 credite de angajament 1.928 mii lei    /Z'


234,00

-144,00

90,00

59,00

30,00

89,00

92,00

-23,00

69,00

793,00

-408,00

385,00

42,00

-2,00

40,00

24,00

-4,00

20,00

54,00

-54,00

0,00

33,00

-33,00

0,00

16.020,00

-12.820,00

3.200,00

230,00

-11,00

219,00

219,00

-41,00

178,00

0,00

435,00

435,00

0,00

24,00

24,00

0,00

87,00

87,00

0,00

300,00

300,00

\ 0,00

1.000,00

1.000,00


Vărsămintele din secțiunea de fujhcționare penfru finanțarea secțiurîii\de dezvoltare în bugetul

Municipiului București se influerțeaza cu modiffcarife d
I