Hotărârea nr. 555/2018

HOTARAREnr. 555 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA „NORMELOR LOCALE PRIVIND METODOLOGIA DE STABILIRE SI ACHITARE/RECUPERARE A DIFERENTELOR FINANCIARE ALE OPERATORULUI SERVICIULUI DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE PENTRU POPULATIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REGULARIZARII SUBCOMPENSARILOR/SUPRACOMPENSARILOR ANUALE REALIZATE”


HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Normelor locale privind metodologia de stabilire și achitare/recuperare a diferențelor financiare ale operatorului serviciului de producere,

transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populația Municipiului București, în vederea regularizării subcompensărilor/supracompensărilor anuale realizate”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice -Direcția Servicii Integrate și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 4320/09.08.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 21/22.08.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 203/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 574/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-Art. 5A2, art. 6, art. 7 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind I furicțlonarea slstemelm centralizate de allmenlaie Ou bndldlO

termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă „Normele locale privind metodologia de stabilire a diferențelor financiare ce urmează a fi achitate/recuperate operatorului serviciului de producere, transport, furnizare și distribuție a energiei termice pentru regularizarea subcompensărilor/supracompensărilor anuale realizate prin subvenționarea de către municipalitate a energiei termice furnizate populației” prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Operatorul serviciului de producere, transport, furnizare și distribuție a energiei termice va întocmi documentațiilepentru regularizarea


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

2

\n

Anexa 1„Norme locale privind metodologia de stabilire si achitare/recuperare a diferențelor financiare ale operatorului serviciului de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populația Municipiului București, in vederea regularizării subcompensărilor/supracompensărilor anuale realizate”

1. Natura obligației prestării serviciului public:

în cadrul obligațiilor serviciului public de alimentare cu energie termică se au în vedere următoarele activități:

-    transportul și distribuția energiei termice de la sursele de producere la utilizatori;

-    prepararea și distribuția apei calde de consum;

-    producerea și distribuția energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum la utilizatori prin centrale termice de cvartal;

-    exploatarea, întreținerea, revizia și repararea instalațiilor specifice din cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică;

-    măsurarea și facturarea consumurilor de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum la utilizatori.

2. întinderea prestării serviciului public

Serviciul public de alimentare cu energie termică se desfășoară în aria de deservire a sistemului public de alimentare cu energie termică (SACET) până la punctul de delimitare între instalațiile sistemului public și instalațiile utilizatorilor.

3. Operatorul economic

Operatorul este o persoană juridică de drept public, organizată conform Legii nr. 15/ 1990 privind reorganizarea unnâțllbi1 gionomlce ae stai ca regn autonome și socieiați comerciale reglementate ae Legea

societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice.

Statutul juridic actual al operatorului este Regia Autonomă de interes local și a fost înființată prin Decizia PMB nr. 1200/1990, prin reorganizarea Grupului întreprinderilor de Gospodărie Comunală.

RADET București, în calitatea sa de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică, se află din punct de vedere administrativ, în subordinea Primăriei Municipiului București (PMB) și a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) și are prețurile și tarifele reglementate de acestea, cu avizul A.N.R.E.

4. Teritoriul implicat

Operatorul serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică, își defașoai administrativă a Municipiului București, administrează in integralitate bunurile publice d de alimentare centralizată cu energie termică (SACET).


5. Natura drepturilor exclusive acordate operatorului

Operatorul trebuie sa dețină licență prin care este recunoscut dreptul și capacitatea de a furniza/presta un serviciu/o activitate din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică.

rTooftcmro oofu/ifnt, onmQrpiola lomfa rlp uornoroo oi itnnornron onovnici tarmion    qvt-,1 nntnvon C A/^'C'Ț'

î    '    25 '    ’    • '    •—    ■    x

Participă la stabilirea, ajustarea și/ sau modificarea tarifelor.

Furnizează serviciile de alimentare cu energie termică și ține evjderrț^ep^rată a cheltuielilor aferente fiecărei activități licențiate pentru eliminarea oricărei posibile coijr^pn^ăț'î^ijișrticisă

6. Parametri pentru calcularea compensațiilor precum și a unui profit rezonabil pentru operatorul economic

6.1. Compensarea pentru obligația de serviciu public

în conformitate cu legislația europeană și națională, valoarea compensației nu va depăși ceea ce este necesar pentru acoperirea costului net suportat pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, inclusiv a unui profit de max. 5%, ținând cont de Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat aprobata de autoritatea de reglementare.

Costurile nete vor fi calculate ca diferență dintre costurile și veniturile calculate pe baza principiilor general acceptate de contabilitate a costurilor.

Veniturile operatorului din prestarea serviciului public se determină în baza tarifelor aprobate de CGMB și a cantităților de energie termică, vândută utilizatorilor, determinate pe baza înregistrărilor aparatelor de măsură.

6.2. Fundamentarea tarifelor

Fundamentarea tarifelor, în vederea avizării și aprobării acestora, se face pe baza structurării elementelor de cheltuieli propuse de operator, pe tipuri de tarife prevăzute in Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat aprobata de autoritatea de reglementare, după cum urmează:

6.2.1. Structura tarifului de transport și distribuție pentru consumatorii alimentați din Puncte Termice Urbane

elemente t>£ Cheltuitei    ......

|lei]

| lei/Gcal]

Ponderea în

tarif |%|

LCHELTUIELI VARIABILE

combustibil tehnologic

cheltuieli transport combustibil

energie termică cumpărată de la terți (pt. pierdere)

energie electrică tehnologică

apă rece+canal

apă demineralizată sau dedurizată

alte cheltuieli

II. CHEL TUI ELI FIXE

a)

Cheltuieli materiale

materiale

amortizare

redeventă

cheltuieli pentru protecția mediului

energie electrică

reparații în regie

reparații executate cu terți

verificări metrologice Și reparații contori

studii.și cercetări

alte servicii executate cu terți

colaborări

comisioane Și onorarii

A*,

1'-' .

protocol, reclamă Și publicitate
deplasări, detașări, transferuri    ]    |    "

poșta Și telecomunicații    /Ja

impozite Și taxe    / ]f

pază    / y

servicii internet și informatice    '—

diverse cheltuieli executate cu terți

alte cheltuieli materiale

b) Cheltuieli cu munca vie

salarii

Contribuție asiguratorie pt. munca (CAM)    | 2.50%

Fond Handicap

alte cheltuieli cu munca vie

c) Cheltuieli financiare

III.CHELTUIEL1 TOTALE (l+II)

IV. Profit

V. Cota de dezvoltare

VI.TOTAL CHELTUIELI (III+IV+V)

VIL Cantitate livrată

Tarif (IV x 1000)/Gcal

6.2.2. Structura tarifului de transport și distribuție pentru consumatorii alimentați din Puncte Termice Proprii

ELEMENTE DE CHELTUIELI

PT Proprii

|lei|

[lei/Gcal]

Ponderea in tarif |%|

I.CHELTUIELI VARIABILE

combustibil tehnologic

cheltuieli transport combustibil

energie termică cumpărată de la terți (pt. pierdere^)

energie electrică tehnologică

apă rece+canal

apă demineralizata sau dedurizată

alte cheltuieli

H. CHEL TU!ELI FIXE

a)

Cheltuieli materiale

materiale

amortizare

redevență

cheltuieli pentru protecția mediului

energie electrică

reparații în regie

reparații executate cu terți

verificări metrologice și reparații contori

studii Și cercetări

alte servicii executate cu terți

colaborări

comisioane și onorarii

protocol, reclamă Și publicitate

deplasări, detașări, transferuri

poștă Și telecomunicații

impozite Și taxe

pază

servicii internet Și informatice

diverse cheltuieli executate cu terț    X.: \

alte cheltuieli materiale    zC/ ' \

_/ O fo    Af    / A ?,

r/i»    / v x    '

71? s jfcf*


Z^z> s.

b) Cheltuieli cu munca vie    ,

salarii

Contribuție asiguratorie pt. munca (CAM) / 112.r5O%

Fond Handicap    --

alte cheltuieli cu muncă vie

c) Cheltuieli financiare

III.CHELTUIELI TOTALE (I+11)

IV. Profit

V. Cotă de dezvoltare

VI.TOTAL CHELTUIELI (III+IV+V)

VIL Cantitate livrată

Tarif (IV x 1000)/Gcal


6.2.3. Structura tarifului de producere și distribuție a energiei termice produse în Centralele Termice - gaze naturale


ELEMENTE DE CHELTUIELI

Tarif aprobat

[lei|

|lei/Gcal|

Ponderea in tarif |%|

/.

CHELTUIELI VARIABILE

combustibil tehnologic

cheltuieli transport combustibil

energie cumpărată (gaze) pentru energie pierdută pe rețeaua de distribuție

energie electrică tehnologică activă + reactivă

apă brută sau pretratată

apă demineralizată sau dedurizată cumpărată de la terți

alte cheltuieli

ÎL

CHELTUIELI FIXE

a) Cheltuieli materiale

amortizare

redevență

cheltuieli pentru protecția mediului

energie electrică

reparații în regie

reparații executate cu terți

verificări metrologice și reparații contori

studii Și cercetări

alte servicii executate cu terți

colaborări

comisioane Și onorarii

protocol, reclamă si publicitate

deplasaț i, detasari, transferuri

poșta și telecomunicații

impozite, pază, servicii internet Și informatice

alte cheltuieli materiale

b) Cheltuieli cu munca vie

salarii

Contribuție asiguratorie pt. munca (CAM)    | 2.50%

Fond Handicap

alte cheltuieli cu munca vie

III.

CHELTUIELI TOTALE (I+II)

IV.

Profit

V.

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET X')

l

VI.

Venituri obținute din activitatea de producere energie teijrucăj 3

'    .Z^'"


ELEMENTE DE CHELTUIELI

Tarif aprobat

|lei|

|lei/Gcal|

Ponderea în tarif |%1

II.

CHELTUIELI VARIABILE

combustibil tehnologic

cheltuieli transport combustibil

energie cumpărată (gaze) pentru energie pierdută

energie electrica tehnologică

apă brută sau pretratată

apă demineralizată sau dedurizată cumpărată de la terți

alte cheltuieli

II.

CHELTUIELI FIXE

a)Clieltuieli materiale

materiale

amortizare

redevență

cheltuieli pentru protecția mediului

energie electrica

reparații în regie

reparații executate cu terți

studii și cercetări

alte servicii executate cu terți

comisioane Și onorarii

1

protocol, reclamă și publicitate

deplasări, detașări, transferuri

poștaș Și telecomunicații

impozite, pază, servicii internet și informatice

alte cheltuieli materiale

b) Cheltuieli cu munca vie

salarii

Contribuție asiguratorie pt. munca (CAM)    | 2.50%

Fond Handicap

alte cheltuieli cu munca vie

c) Cheltuieli financiare

IV.

CHELTUIELI TOTALE (I+II)

IV.

Profit

V.

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET

VI.

Venituri obținute din activitatea de producere energie termică

VII

CANTITATE LIVRATĂ |Gcal]

Preț/tarif lei/Gcal


6.3. Ajustări tarifare

Operatorul este îndreptățit să solicite, după caz, ajustări ale tarifelor sau modiftc&rfaje acestora, în conformitate cu prevederile art.13, alin.(l) din Ordinul ANRSC nț.^/'3tfCÎ7Qlg| ă'probare a Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/ tarifelor pentru s^ibiifd'pubUie de arițnentare cu emjrgte

;    '    ri

termica in sistem centralizat "prețurile și tarifele locale    ser^idjfcJ3jfblice de alimentare cu energie

termică se pot ajusta, de regulă, la un interval de 3 luni, cm    X.E., pe baza cererilor de ajustare

primite de la operatorul economic. însoțite de documentația de fufiQaffientare a costurilor.”

Ajustarea prețurilor/tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice se realizează avându-se în vedere următoarele criterii:

-    pentru cheltuielile cu energia termica, combustibilul tehnologic, energie electrică, apă și materiale, cu pondere semnificativă în preț/ tarif, se ia în calcul modificarea prețurilor de achiziție față de precedenta ajustare, în limita prețurilor de pe piața;

-    consumurile specifice de combustibil, energie electrica si apa vor fi luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere în prețul existent;

-    cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice;

-    în preț/ tarif se vor include pierderile tehnologice din sistemul de transport, distribuție și furnizare, cota de dezvoltare si modernizare a SACET, aprobate de autoritățile administrației publice locale implicate;

-    nivelurile de preț sau de tarif local pentru serviciile publice de producere, transport și distribuție a energiei termice se determină pe baza analizei situației economico-financiare a operatorului economic, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor și a tarifelor în economie, precum și de cantitățile de energie termica livrate.

Creșterile prețurilor de achiziție vor fi justificate adecvat prin prezentarea de documente întocmite conform reglementărilor legale în vigoare?

6.4. Modificări ale tarifelor

în cazul în care, după ajustarea prețurilor și tarifelor locale, furnizorii de combustibili și de energie electrică modifică prețurile de livrare, având ca efect majorarea prețului energiei termice produse, autoritățile administrației publice locale pot aproba recalcularea corespunzătoare a prețurilor, începând cu data primei livrări făcute la noile prețuri, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli și a cotei de profit, cu avizul operativ al autorității competente.

6.5. Metodologii utilizate privind aiiistarea/modificarca nreturilor/tarifelor_

6.5.1 Precizări generale-

Ajustarea sau modificarea prețurilor/tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică se fundamentează de către operatorul serviciului, potrivit anexelor nr. 1 - 4 din Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/ tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică in sistem centralizat, aprobată prin Ordinul ANRSC nr. 66/ 2007.

Ajustarea sau modificarea prețurilor/ tarifelor locale de producere, transport si distribuție a energiei termice se efectuează în conformitate cu formulele de calcul prevăzute la art.16, art.17 și art. 18 din Metodologia destabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică in sistem centralizat, aprobată prin Ordinul ANRSC nr. 66/ 2007.

Pentru documentațiile întocmite de operator privind o solicitare de ajustare sau modificare a tarifelor, se va utiliza aceeași structurare a elementelor de cheltuieli prezentate anterior.

6.5.2. Pierderile tehnologice din SACET

“Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale” conform prevederilor OUG nr.69/2011 care modifică art. 5 2 aliniat (1) din OG nr. 36/ 2006.

La art. 5 2 aliniat (2) se prevede: “prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pierderile prevăzute la aliniatul (1) pot fi acoperite și din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercițiului bugetar.”ntare a pierderilor înregistrate ca "fluențelor reale primite în rezultatele


Documentația depusă de operator trebuie sa conțină o urmare a prestării serviciului, motivarea pierderilor prin expî financiare înregistrate în perioada pentru care se solicită compensarea.

Costurile luate în calcul la stabilirea cuantumului compensării vor include costul pierderilor tehnologice necuprinse în tarifele practicate pe perioada pentru care se solicită compensarea.

în cadrul documentației care va fi depusă de operator va fi inclusă o declarație, prin intermediul careia se va argumenta faptul că sumele solicitate reprezintă costurile generate de obligația de prestare a serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și copii ale raporturilor financiare semestriale.

6.5.3. Modalitatea de determinare a pierderilor tehnologice inclusiv a consumului de apă de adaos

Operatorul serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică întocmește lunar un bilanț/ energetic pe baza înregistrării contoarelor de energie termică existente la limita de proprietate între producător și operatorul serviciului; a contoarelor existente în punctele termice urbane și în punctele termice proprii; precum și contoarele montate la utilizatorii alimentați din punctele termice urbane.

Pe baza înregistrărilor lunare, operatorul asigură întocmirea unui bilanț energetic, din care să rezulte pierderile tehnologice înregistrate pe aria deservită de fiecare furnizor (producător) de energie termică conform machetei nr.l.

MACHETA nr. 1

Energie termică în sistemul centralizat de termoficare perioada ...

Furnizor

energie

termica

Energie termică cumpărată/ produsă

Energie termică facturată

Pierdere energie termică

Total

pentru

PT

proprii

pentru

PT

urbane

Total

din PT proprii

din PT

urbane

PT proprii

PT urbane

Gcal.

Gcal.

Gcal.

Gcal.

Gcal.

Gcal.

Gcal.

%

Gcal.

%

1

2

3

4

5

6

7=2-5

8=7/2

9=3-6

10=9/3

ELCEN

CET Grivița

Vest- Energo

CT Casa

Presei

TOTAL

Pe baza cantităților de energie termică cumpărate/produse pentru consurral determină cont avaloarea depășirii de pierdere tehnologică de la procentul consumator în iarte, conform machetei nr.2.


arii alimentați din puncte termice proprii și a pierderilor calculate conform bilanțului, se l'obat, la procentul efectiv realizat pentru fiecare furnizor de energie termică și categorie de


MACHETA nr. 2


Consumatori alimentați


d*i puncte termice proprii in perioada...Puncte Termice proprii

Energie

termică

cumparata/

produsa

Energie

termica

facturata

Pier

tehne

apre

(lire

lofcică

bltă

Pierdere

tehnologică

reală

Diferența

pierdere

tehnologica

Preț

cumpărare/

producere

energie

termică

Valoare depășire pierdere tehnologică

Gcal.

Gcal.

%

Grai.

%

Gcal.

Gcal.

Lei/Gcal.

lei

lei cu TVA

1

2

3

4x3

5

6=1-2

7= 6-4

8

9=7*8

10=9+9x19%

ELCEN

casnic

noncasnic

TOTAL

CET

Grivița

casnic

noncasnic

TOTAL

Vest-

Energo

casnic

noncasnic

TOTAL

CET

Casa

Presei

casnic

noncasnic

TOTAL

TOTAL

casnic

noncasnic

TOTAL
Pe baza cantită ilor de energie termică cumpărate/ produse pentru consuma o se determină contravaloarea depășirii de pierdere tehnologică de la procent il de consumator n parte, conform machetei nr.3.


ii alimentați din puncte termice urbane și a pierderilor calculate pentru acești consumatori, aprobat, la procentul efectiv realizat pentru fiecare furnizor de energie termică și categorie


MACHETA nr. 3


Consumatori alimentați


1 puncte termice urbane in perioada...li

Purcte Termice proprii

Energie

termică

cumparata/

produsa

Energie

termica

facturata

Pierdcr

tehnologi

aprobat

c;

i

Pierdere

tehnologică reală

Diferența

pierdere

tehnologica

Preț

cumpărare/

producere

energie

termică

Valoare depășire pierdere tehnologică

Gcal.

Gcal.

%

C

;i

%

Gcal.

Gcal.

Lei/Gcal.

Ici

Ici cu TVA

1

2

3

4=

1'

3

5

6=1-2

7= 6-4

8

9=7*8

10=9+9x19%

ELCE N

casnic

noncasnic

TOTAL

CEI

Gr ivi a

k.

casnic

\

noncasnic

TOTAL

\ Vest >J8,ner| o

casnic

noncasnic

\ \ W2

TOTAL

\    \ i *

' - CET

C Casa ? /Prese

casnic

\ \r

noncasnic

TOTAL

'TOTAL

casnic

noncasnic

TOTAL

..........

VA C
Contravaloare depășire consum de apa tle adaos aprobat prin tarif

Furnizor

Apa de adaos cuprinsa in tarif

Apa de adaos realizata in perioada....

Pierdere

cantitate

preț

valoare

cantitate

preț

valoare

cantitate

valoare

mc.

lei/mc.

lei fara TVA

mc.

lei/mc.

lei fara TVA

mc.

lei fara TVA

1

2

3=1*2

4

5

6=4*5

7=4-1

8=7*5

ELCEN

CET

Grivita

Vest-

Energo

CTCPL

TOTAL

Solicitarea operatorului privind acoperirea contravalorii depășirii pierderilor tehnologice se va face anual de către operatorul care prestează serviciul/o activitate din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică pe baza documentației. întocmită de acesta, elaborată in baza bilanțului energetic și însotiță de bilanțul energetic avizat de autoritatea de reglementare competentă și de aprobarea Autorității Administrației Publice Locale conform art.40, alin.3 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare, care a stat la baza fundamentării tarifelor practicate de operator.

Verificarea se va face în termen de 30 zile calendaristice de la depunerea documentației la Autoritățile Administrației Publice Locale.

Documentația verificata va fi înaintata spre aprobare Consiliului General al Municipiului București.

In cazul in care sunt neclarități sau neconcordanțe documentația se returnează operatorului în termen de în 20 zile_    '~~

Operatorul va elabora un program de măsuii, pentru diillllllhuarea și eticientizarea sistemului de termoficare - SACET, inclusiv costul măsurilor propuse, sursa de finanțare, cuantificarea efectelor fiecărei măsuri și termenele derealizare( de începere și finalizare).”

Programul trebuie întocmit de către Operator pentru anul următor celui pentru care a solicitat compensarea contravalorii depășirii pierderilor tehnologice față de pierderile aprobate pentru energia termică furnizată populației și a consumului de apă de adaos.

Programul va însoți documentația de solicitare a compensării contravalorii depășirii pierderilor tehnologice față de pierderile aprobate pentru energia termică furnizată populației și a consumului de apă de adaos. Programul va fi analizat, avizat și însușit de către Autoritățile Administrației Publice Locale odată cu documentația.    '

Bugetul necesar implementării Programului va fi asigurat din fonduri publice ale bugetului local, începerea lucrărilor de implementare a Programului se va face după aprobarea finanțării.

Operatorul va raporta lunar Autorităților Administrației Publice Locale, în baza unui grafic de execuție, stadiul fizic și valoric al lucrărilor realizate.

Plata lucrărilor executate, pentru diminuarea pierderilor tehnologice, se va face etapizat ,în funcție de stadiul fizic și valoric al acestora in baza situațiilor lunare de lucrări confirmate de reprezentanții Autorităților Administrației Publice Locale.

Direcția Servicii Integrate din cadrul Primăriei Municipiului București va aviza conformarea operatorului cu volumul lucrărilor lunare efectuate și va notifica operatorul pentru încadrarea în graficul de lucrări cu recuperarea volumelor de lucrări neexecutate din luna raportată, în luna următoare.

— upcimciuiui, r'iugiâiiiuî nu a iosi realizat m totalitate, diferența valorică nerealizată


6.6. Reactualizări ale tarifelor aprobate

Operatorul este îndreptățit să solicite imediat o reactui extraordinare"’ care pot antrena o modificare substanțială a serviciilor, după cum urmează:

-    apariția unor evenimente externe în afara controlului operatorului sau puterii de influență a acestuia;

-    schimbări în standardele de mediu și/ sau sănătate în legătură cu calitatea apei calde menajere furnizată consumatorilor sau de asigurare a unor condiții de mediu în zona serviciului și sistemului;

-    primirea sau accesarea de credite cu garanții guvenamentale cu rata dobânzii sub nivelul pieței, care refinanțează împrumuturile existente efectuate la nivelul acesteia si au ca efect reducerea substanțială a costurilor operatorului;

-    apariția unor evenimente de ‘Torță majoră” care ar genera inevitabil costuri suplimentare ale operatorului sau o reducere a costurilor (care ar conduce la o reducere a tarifelor) iar costurile majorate nu sunt acoperite de asigurări;

-    apariția unor modificări discriminatorii ale legislației specifice contrare obligației de serviciu public cu impact major asupra situației economice a operatorului;

-    înregistrarea unei diminuări a cantității anuale de energie termică vândută si facturată populației. Operatorul va avea dreptul la o compensare suplimentară numai pentru o scădere a cantității de energie termică vândută către populație cu mai mult de 5% față de cantitățile vândute în anul anterior.Operatorul va putea să recupereze eventualele încasări mai mici, rezultate din aplicarea tarifelor aprobate, dar va trebui să înapoieze eventualele încasări mai mari, înregistrate față de cele estimate prin tarif, caz în care suntem în situația de supracompensare.

"evenimente pentru prestarea


6.7. Recuperarea pierderilor financiare induse de aprobarea cu întârziere a ajustării prețurilor si tarifelor energici termice practicate de operatorul serviciului

Recuperarea pierderilor financiare ale operatorului, datorita aprobării cu intarziere a ajustării prețurilor si tarifelor energiei termice, se calculează in baza următorului tabel:

Furnizor energie termică

Energie termica facturata populației in perioada...................

Energie termică facturată

Diferența preț aprobat/practicat

Valoare

Crai

-Lei/Gcal,-

-Uam-

0

I

2

3

TOTAL

7. Supracompensarea


Supracompensarea operatorului serviciului de alimentare cu energie termică se poate înregistra atunci când:

-    la nivelul operatorului în cursul unui an contractual se înregistrează venituri mai mari decât cele estimate la începutul anului, având drept cauză creșterea cantității de energie termică vândute și dacă prin deducerea cheltuielilor realizate se înregistrează un profit mai mare decât cel estimat prin aplicarea tarifului anterior aprobat;

-    dacă pe parcursul unui an contractual apare o scădere mai mare sau egala cu 5% a prețurilor la combustibil sau la energia electrică și operatorul aplică în continuare valoarea tarifului aprobat anterior datei de modificare a acestora și în cazul în care nu a avut loc o modificare corespunzătoare a tarifelor;

-    la nivelul operatorului se înregistrează venituri suplimentare celor care se datorează realizării producției de bază iar cheltuielile înregistrate pentru realizarea acestora nu sunt cheltuieli eligibile pentru furnizarea serviciului de alimentare cu energie termică, generând în felul acesta o majorare nejustificată a compensației oferită nneratniiilni la nivelul ebeltiiiplilnr înreoistratp de aresta în cursul anului ennțraețiial respectiv..

în toate cazurile când se constată o supracompensare a operatorului, autoritățile administrației publice din

Municipiul București au dreptul să solicite

Pentru punerea în aplicare a dreptului autorităților de recuperare a supri prezenta acestora rezultatele bilanțului contabil anual și un raport de auditare al acest auditor autorizat.

PMB verifică dacă s-au acordat supracompensări iar în cazul beneficiarul este obligat să ramburseze cuantumul aferent acesteia.

în care se constată supracompensări,


peratorul va nț întocmit de un


Beneficiarul prezentei scheme de compensații este obligat să arhiveze evidența specifică cel puțin 10 ani.