Hotărârea nr. 554/2018

HOTARAREnr. 554 din 2018-08-23 PRIVIND APROBAREA PROGRAMUL ANUAL AL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL/LOCAL AFERENT ANULUI 2018, IN DOMENIILE CULTURA, PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, ACTIVITATI DE TINERET, POTRIVIT PREVEDERILOR LEGII 350/2005, PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOAREConsiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

*    ’    t»U i iiasJiTjo m MJtrt’U

H OT A R A R E

privind aprobarea Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general/local aferent anului 2018, în domeniile cultură, protecția mediului înconjurător, activități de tineret, potrivit prevederilor Legii 350/2005, privind

regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Relația cu ONG, Sindicate și Patronate nr. 175/02.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 202/22.08.2018, raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 11/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 573/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 447/26.07.2018, privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes general/local aferent anului 2018, în domeniile cultură, protecția mediului înconjurător, activități de tineret, potrivit prevederilor Legii 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, conform


anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului


conform1

o

îciaHtate-alH^imanJlui General al

Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 23.08.2018 Nr. 554

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

7-

\n

Anexa 1Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități non profit de interes general/ local aferent anului 2018 , în domeniile:cultură, protecția mediului înconjurător, activități de tineret potrivit prevederilor Legii 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

1.    Infomații generale privind autoritatea finanțatoare :

Municipiul București, Cod fiscal : 4267117, Adresa : Bdul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal :050013, telefon 021.305.55.00 , site : www.prnb.ro. face cunoscut programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități non profit de interes general/ local aferent anului 2018, în domeniilercultură,

..    J    *

protecția mediului înconjurător, activități de tineret potrivit prevederilor Legii 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare ;

2.    Suma totală alocată programului pentru anul 2018 este de 9.315.000 lei , defalcată pe

domenii de aplicare, astfel:

Nr.crt.

Domeniul de

activitate finanțat

Valoarea

finanțării pe

domeniu de

activitate

• lei-

Valoare

minima/proiect

-lei-

Valoare

maxima/proiect

-lei-

1.

Cultura

3.105.000

9.000

93.000

2.

Protecția

3.105.000

9.000

93.000

mediului

înconjurător

3.

1 .

Activități    de

tineret

3.105.000

9.000

93.000

3. Publicarea acestui program anual pentru acorc

area de finanțări nerambursabile nu

creează Municipiului București obligația de a efectua respectiva procedură de selecție.


Pag 4