Hotărârea nr. 551/2018

HOTARAREnr. 551 din 2018-08-23 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD - CADRU DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA A ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMICH OT A R A R E

privind încheierea unui acord - cadru de consultanță și reprezentare juridică a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Juridic și Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 3393/13.08.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 199/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 570/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui acord - cadru având ca obiect achiziționarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art.2 Se împuternicește Directorul executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic pentru a efectua demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a procedurii privind încheierea acordului - cadru de servicii de consultanță și reprezentare juridică.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.