Hotărârea nr. 550/2018

HOTARAREnr. 550 din 2018-08-23 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 372/11.09.2017 PRIVIND APROBAREA ASIGURARII DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL GRATUIT PENTRU ELEVI, PRIN INFIINTAREA LINIEI DE AUTOBUZ NR. 327, DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 141 "ION I.C. BRATIANU" LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 127ROMÂNIA


H OT A R A R E

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 372/11.09.2017 privind aprobarea asigurării de către Regia Autonomă de

Transport București a transportului public local gratuit pentru elevi, prin înființarea liniei de autobuz nr. 327, de la Școala Gimnazială nr. 141 ”lon I.C. Brătianu” la Școala Gimnazială nr. 127

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 142161/09.08.2018;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 76/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 569/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii privind normele de tehnică legislativă pentru eliberarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 372/11.02.2017 privind aprobarea asigurării de către Regia Autonomă de Transport București a transportului public local gratuit pentru elevi, prin înființarea liniei de autobuz nr. 327, de la Școala Gimnazială nr. 141 "Ion I.C. Brătianu" la Școala Gimnazială nr. 127;

-    Hoărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 590/22.11.2017 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 372/11.09.2017 pentru asigurarea de către Regia Autonomă de Transport București a transportului public local pentru elevii de la Școala Gimnazială nr. 141 "Ion I.C. Brătianu" la Școala Gimnazială nr. 127;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 372/11.09.2017 privind aprobarea asigurării de către Regia Autonomă de Transport București a transportului public local gratuit pentru elevi, prin înființarea liniei de autobuz nr. 327, de la Școala Gimnazială nr. 141 "Ion I.C. Brătianu” la Școala Gimnazială nr. 127, se modifică și va avea conținutul prevăzut în anexa care face^parte inlearantă din prezenta hotărâre.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 02130


Art.ll Celelalte prevederi ale HotarârnXonsiliului General al Municipiului București nr. 372/11.09.2017 și Hotărârii Consiliului General al Municipiul București nr. 590/22.11.2017 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

SECRETAI AL MUNICIPIU*București, 23.08.2018 Nr. 550

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


\n

Anexa 1(0 ti O • o


&

O

u

o


tO    -67 ',Pe|

qi'i

a*,— TRASEUL UN©’21

Școala oA


@

■4


Megawage Q


Strada Sucevița

Strada Taiga

Strada Coșovenl

Strada Ion lovan


truda Gorjutui

îtrada Naipu

rada Berzovia

ida Sutnandra

trada JiJiște


$C°fn?CBSGi"'naifS

ion K> D    y4l ,


SțauepȚPEH^^    q

Strada Bega    c"

Strada jepeîuș ♦

* Strada Furcutești Strada Sergent Major (on Carpen Strada Stoicânești Strada Petru Vodă *

*- Strada Oretea

Strada Dumitru Peneș Strada Căpitan NicoJae Păun

Strada Floranlor -*

Strada Oavidești

Strada Cucuteni


El


Strada Piramide» -* * Strada Portița

Strada Todireni -*

§coa'aN

uSÎ^

El


Ștane^___

Strada lazului

ja    /Σ.oC'Qtet,ada Pâusa

Strada Gorani

Strada Roman El Strada Teodor Mazilu


apșanuJui


eana

Neamț

Ocna


JE

3

O.

ra

X)

m


IătgU» P^chen'


Strada Socofești

9


Ibâ
a Gimnazial

Qleuac^0*'*'1 sSlrado