Hotărârea nr. 549/2018

HOTARAREnr. 549 din 2018-08-23 PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT - PILOT TIP "SISTEM DE TRANSPORT ALTERNATIV - SMART BIKE SHARING IN MUNICIPIUL BUCURESTI"Consiliul General al Municipiului București kuivjminim

X    ’    lut 2' 4 iXJr«JTuntM (MCCfL*a

H OT A R A R E

privind implementarea unui proiect - pilot tip "Sistem de transport alternativ - Smart Bike Sharing în Municipiul București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 14136/1/07.08.2018;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană nr. 75/22.08.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 568/22.08.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 90/2017, privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea București - Ilfov;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 211/2017 privind amplasarea rastelelor de biciclete în vecinătatea instituțiilor publice de pe teritoriul Municipiului București, modificată și completată cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 389/2017;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 623/19.02.2017 privind Acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea încheierii Convenției privind finanțarea proiectului "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”, între Municipiul București și Ministerul Mediului, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 61/22.02.2018,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se aprobă Acordul de Cooperare între Municipalitatea București și SC Atelierele Pegas SRL referitor la implementarea unui proiect - pilot de transport alternativ de tipul "Smart Bike Sharing” în Municipiul București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarulmunieipiulttt București să semneze, pentru și în numele Municipiului București, Acordul de Cooperare prevăzut la art. 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Poliția Locală a Municipiului București, Polițiile Locale ale sectoarelor 1-6, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Compania Municipală Tehnologia Informației București SA și SC Atelierele Pegas SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ii

Claudiu Daniel Catana


București, 23.08.2018 Nr. 549

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

1

\n

Anexa 1ÂconTdFUooperare


Art. 1 Părțile

1.    MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București B-dul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, cod poștal 050013, telefon: 021.305.55.00 dispecerat: 0800.800.868, reprezentat prin GABRIELA FIREA, Primar General.

2.    SC ATELIERELE PEGAS SRL, cu sediul în București, Str Icoanei nr 78Bis, etaj 1, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11692/2011, CIF RO29164443, reprezentată legal de domnul Andrei Botescu, în calitate de Administrator.

au convenit următoarele:

Art. 2 Obiectul acordului si prezentarea proicctului-pilot

Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară

proprie a fiecărei părți, precum și responsabilitățile ce le revin din implementarea activităților aferente proiectului-pilot privind implementarea unui sistem de transport alternativ - Smart Bike Sharing în Municipiul București.

Sistemul de bike-sharîng, este un serviciu comun care pune la dispoziție și permite oamenilor să împrumute o bicicletă pentru o perioada scurtă de timp.

Nevoile actuale din orașele supra-aglomerate, valorile în creștere ale poluării la nivel global, tendința de sendentarism sau crearea unor sisteme de transport alternative și eficiente sunt câteva din problemele la care bike-sharing-ul se regăsește la nivel de soluție și poate răspunde concret la acestea.

Sistemul de Bike-Sharing adaugă o opțiune atractivă de mobilitate care completează mersul pe jos și transportul public. Posibilitatea de a folosi bicicleta pentru "primii / ultimii kilometrii" ai călătoriei are un impact pozitiv asupra atractivității transportului public.

Prezentarea nroicetului-pilot

Smart Bike-sharing-ul imaginat de SC ATELIERELE PEGAS SRL se bazează pe un device discret montat pe bicicletă cu mai multe funcții controlat printr-o aplicație de telefon. Acesta urmează un flux tehnologic ușor și modern spre a ușura interacțiunea cu utilizatorul final.

Acesta se bazează pe o independență exponențială în privința acțiunii utilizatorului în sensul că, acesta poate ridica sau poate parca bicicleta într-o multitudine de spații create în puncte esențiale ale orașului.

De asemenea, interacțiunea cu sistemul se face numai prin telefonul mobil sau un device similar. Identificarea locației unei biciclete disponibile, rezervarea bicicletei, funcția de autolock, plata prin intermediul telefonului, GPS tracking sau senzor de mișcare sunt atributele specifice ale acestui device.

Avantajul sistemului, care se controlează în totalitate printr-o aplicație mobilă, este acela că poate oferi informații din mai multe paliere care au legătură directă sau indirectă cu mersul pe bicicletă. Astfel, acesta poate crea trasee turistice pentru utilizator pe drumul acestuia. Dacă există locații reprezentative

CONFORM CU ORIGINALUL^


"iRtC jta ASfS i( A» ta TEHfrftf B Șt JUR*O«i J


utilizatorului. Interacțiunea cu sistemul și, implicit, pqȘjbilită'fea aceasja oferă un alt tip de plimbare celor care folosesc sistemul de bike-sharing de la SC ATELIERELE PEGAS SRL-

O idee simplă guvernează tot acest lanț tehnologic: utilizatorul întrebuințează bicicleta atât cât are nevoie și o poate lăsa într-o multitudine de spații în interiorul orașului în fimcție de plasarea sa la finalul utilizării. Acest lucru conferă o lejeritate în acțiunea utilizatorului și poate fi un aspect determinant în decizia lui de a folosi serviciul.

Caracteristica flexibilă a smart bike-sharing-ului propus de SC ATELIERELE PEGAS SRL predomină acestă idee și vine ca un răspuns la formele alternative de transport în cazul orașelor sufocate de mașini.

Art. 3. Principiile de bună practică ale acordului și obiective ale proiectului

Prin acte normative locale Municipalitatea București:

-    a identificat 4 trasee cu grad redus de dificultate, practicabile pe orice anotimp inclusiv iama, accesibile tuturor tipurilor de biciclete și categorii de utilizatori, iar pe aceste trasee se vor realiza platforme pentru parcaj, prevăzute cu mobilier stradal și dotate cu compresoare.

-    a aprobat amenajarea de locuri de parcare pentru biciclete (rastele): la toate gurile de metrou existente, în zonele adiacente parcărilor publice, acolo unde spațiul permite, fără obstrucționarea căilor de acces la locurile de parcare existente sau a traficului pietonal; în toate parcurile și grădinile publice administrate de instituțiile din subordinea Consiliului General al Municipiului București sau ale consiliilor locale ale sectoarelor 1-6; la toate instituțiile de interes public aflate pe raza teritorială a Municipiului București (teatre, biblioteci, muzee, alte clădiri reprezentative etc.), precum și în zonele de promenadă, pietonale și de agrement, în condițiile alocării bugetare ale fiecărei entități implicate.

-    Amplasarea rastelelor se va face de către administratorii străzilor sau a terenurilor respective, numai după obținerea avizului Comisiei Tehnice de Circulație a Municipiului București.

-(1) Părțile trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord.

(2)    Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția 1 proiectului.

(3)    Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

(4)    Părțile nu se obligă Ia exclusivitate una față de alta. PMB nu oferă exclusivitate unui singur Operator, ci încurajează și susține orice Operator care dorește să dezvolte un proiect similar, precum și cooperarea între diverși Operatori și dezvoltatori de servicii conexe.

Principalele obiective ale proiectului:

-    Diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului si sănătății populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament de la autovehicule;

-    încadrarea emisiilor în valorile-limită admise la nivel European, pentru aerul ambiental;

-    Fluidizarea și decongestionarea traficului auto general;


-    Ridicarea potențialului de utilizare a bicicletelor;

-    Creșterea mobilității urbane;


-    Reducerea uzurii infrastructurii;

-    Consolidarea imaginii Municipalității;


- Creșterea sănătății locuitorilor municipiului București

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1)    Se vor descrie activitățile și subactivitățile pe care SC ATELIERELE PEGAS SRL trebuie să le implementeze:

a)    Va pune la dispoziția cetățenilor Bucureștiului un sistem de tip Smart Bike Sharing după cum urmează:

-    2000 biciclete pe perioada valabilității acordului;

-    parcări în format fizic pentru biciclete si parcări în format virtual (zone desemnate de aplicație, unde utilizatorul este obligat să parcheze pentru a nu crea dezordine);

b)    Implemenatarea unui sistem de management online care să asigure funcționalitatea proiectului;

c)    Implementarea unui sistem de închiriere cu ajutorul dispozitivelor ”smart” a bicicletei prin semnal GPRS, GPS și Bluetooth - prin aplicația ApeRidcr;

d)    Promovarea site-ului www.pmb.ro

(2)    Responsabilități și angajamente financiare între părți

Toate costurile legate de implementarea proiectului pilot vor fi suportate de către SC ATELIERELE

PEGAS SRL, Municipiul București neangajându-se din punct de vedere financiar.

Art. 5. Perioada de valabilitate a Acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data de 20.12.2018.

După analizarea rezultatelor obținute în urma implementării proiectului pilot, în situația în care reiese necesitatea și oportunitatea proiectului, există posibilitatea prelungirii actului existent sau încheierea unui nou act juridic.

Art. 6. Drepturile și sarcinile părților

Drepturile părților

-    au dreptul să se consulte reciproc, cu regularitate, să fie informate despre progresul în implementarea proiectului și să se furnizeze rapoarte.

Sarcinile Părților

ambele părți se obligă ca prin acest proiect să nu afecteze desfășurarea optimă a circulației pietonale și a traficului auto general.

-    în cazul unui prejudiciu, părțile nu răspund solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul;

Cerințele Municipiului București:

SC ATELIERELE PEGAS SRL se obligă ca la finalul perioadei de utilizare, bicicletele să fie parcate doar în spațiile indicate de către aplicație;

-    Punerea în aplicare a actelor normative locale aprobate de CGMB privind “bicicletele” sistemului de bike sharing - ApeRider;

-    Aplicația ApeRidcr va fi utilizată în sistem integrat de către Municipalitate în vederea dezvoltării


INFORM CU ORIGINALUL

a ÎtîI|

iu de câte qj i va fi ncvoicda cererea


Se vor prezenta sondaje si rapoarte - în mod obligatoriu 1


Municipiului București, pe baza cărora se vor stabili /definitiva zonele de parcare a bicicletelor. Tipul, formatul și conținutul acestora se vor stabili de comun acord, astfel încât să răspundă la obiectivele proiectului pilot.

Pe baza rapoartelor emise și în funcție de fluxul marc de biciclete parcate într-o locație virtuală, SC ATELIERELE PEGAS SRL se obligă ca periodic să construiască noi rastele de biciclete, în

completarea celor existente.

Să aibă acces la date/valori despre rutele cel mai des utilizate (sub formă de grafice evidențiate în procente și/sau culori), pentru a putea îmbunătăți fluența în trafic sau dezvoltarea/îmbunătățirea infrastructurii existente.

Consultarea cu Municipalitatea pentru stabilirea stațîilor/dock-urilor fixe pe domeniul public, coroborat cu respectarea normelor de amplasare.

Responsabilizarea/informarea/recomandarea utilizatorilor aplicației de a nu încurca traficul pietonal, la terminarea utilizării bicicletei odată cu andocarea/staționarea în perimetrul recomandat, prin stabilirea unui regulament clar de utilizare.

Stabilirea unui program temporal de utilizare, pentru durata maximă de utilizare și pentru perioada favorabilă de utilizare, în funcție de condițiile meteo.

Sarcinile SC ATELIERELE PEGAS SRL

a.    Va pune la dispoziția cetățenilor Bucurețtiului:

-    un sistem de tip SMART BIKE SHARING ce curpinde un număr de 2000 de biciclete in perioada de valabilitate a Acordului. Aceste biciclete vor avea rol de a testa fiabilitatea și funcționalitatea sistemului și de a monitoriza care sunt zonele unde se adună cele mai multe biciclete, etc.

-    parcări în format fizic pentru biciclete și parcări în format virtual (zone desemnate de aplicație, unde utilizatorul este obligat să parcheze pentru a nu crea dezordine).

-    numărul de parcări fizice și virtuale se va evalua în funcție de rezultatele testării, dar se estimează undeva la 2000 de zone virtuale recomandate pentru parcarea bicicletelor pe domeniul public cât și în spații private (de exemplu: rețele de magazine de retail, bănci, clădiri de birouri);

b.    Va implementa un sistem de management online al bicicletelor cu reumplere a zonelor deficitare și golirea celor aglomerate 24 ore din 24. De asemenea se vor emite rapoarte în timp real a bicicletelor defecte sau accesate neutorizat.

c.    Va implementa un sistem de închiriere cu ajutorul dispozitivelor ”smart” a bicicletei prin semnal GPRS, GPS si Bluetooth - rezervare prin aplicația ApeRidcr, deblocare antifurt, rulare și apoi blocare a bicicletei prin aplicație precum și plata automată a cursei.

d.    Va promova pe site-ul www.pmb.ro harta sistemului de transport alternativ cu bicicleta.


(3) înainte de sfârșitul proiectului, părțile vor conveni


utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prifCproiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului, (vezi pct.2)

Art. 8 Confidențialitate

Părțile semnatare ale prezentului Acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului-pilot și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord.

Art. 9 Legea aplicabilă

(1)    Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2)    Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin Act Adițional, oricând interesele lor cer acest lucru, sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord.

HCGMB nr. 211/2017 privind amplasarea rastelelor de biciclete în vecinătatea instituțiilor publice de pe teritoriul Municipiului București, modificată și completată cu HCGMB nr. 389/2017 H.C.G.M.B. nr.623/l9.02.2017 privind Acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea încheierii Convenției privind finanțarea proiectului “Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”, între Municipiul București și Ministerul Mediului, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr.61/22.02.2018.

Art. 10 Dispoziții finale

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Acord, sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot

soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. întocmit în număr de.............

exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

Semnături

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Direcția Transporturi

Direcția Juridic


Direcția de Mediu


Direcția Generala Investiții

Semnătura

SC ATELIERELE PEGAS SRL Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației Semnătura Data și locul semnării